Hoofdstuk 39 Het is mij genoeg

Het is mij genoeg, .....het is een uiterste van materialisme, al naar men het als een deïficatie van de wereld of als een secularisatie van God beschouwt. Het biedt ons geen enkele mogelijkheid tot ons alter-ego door te dringen, onze ziende blindheid en horende doofheid zal zo tot aan het einde der dagen duren. En Jezus - is hierin de meest gebruikte woordspeling, het betekent zoiets als; .... omdat gij het niet verstaat. Het is als “Je suis” of “Ik ben” of “E go” als zijnde “Ik ga waar ik wil”. Het ego is niets meer dan “Het Ikke Ikke en de rest kan stikken” en het alter-ego is niets meer of minder als de spiegel van de ziel. De mensheid vond het daarom leuk hem als zijn verlosser aan te duiden, met speels gemak kan je hem zonden laten vergeven.

De ruimte spreekt zich voor ons alleen uit in tijd gebonden processen, maar dat beslaat slechts de existentie, de materie heeft daardoor geen toegankelijkheid tot deze regio. De hogere werkelijkheid valt uiteen in essentie en existentie. De uitgangspunten van de Goddelijke ratio, ze vallen uiteen, en het kosmische raadsel kan niet worden opgelost. Het enige vaste voorstellingsbegrip in deze kosmos is het vermogen tot weerstand. En de wezenlijke scalaire grootheden hebben aan een maat genoeg, en zijn dus singulier tantum. Het gewone gezonde verstand is het enige wat ons grond onder onze voeten verschaft, maar vooral Galilei moest ons toch helpen de Aardse werkelijkheid te veroveren. Hij is onze inspirator! En zij werken juist met het alter-ego.

Maar het is dan ook niet plotseling dat we er nu op gewezen worden, dat het tijd is met ons alter-ego te gaan werken. De werking van dit alter-ego, wat ons wel degelijk gegeven is, moet ons onderhand in deze tijden bekend zijn. Nu nog een goed doel daarvoor. Want de uiterste greep naar het materialisme is al eeuwen en eeuwen mislukt!
Want als je je wijdt aan de onbepaalde veelheid, pas dan op dat ze je er niet toe brengt om alleen nog maar te denken aan wat ermee gedaan kan worden. Want dat past dan ook totaal niet in de universele scholing 's weg, dat past alleen bij het materialistische ego! Hier heb ik het ergste handeling 's probleem van de wetenschap en de theologie wel te pakken.
Hun teksten zijn alleen maar terug te vinden in een lange hagiografische traditie en de wetenschapper in kwestie spelt, om wat voor reden dan ook, het spel blijkbaar met volle inzet mee, omdat hij dolgraag als heilige de geschiedenis in wil. Vele die zich niet gedroegen, maar des al niet te min als wijsgeer, paus, professor, psycholoog, pedagoog, filosoof, enz., enz., voor het voetlicht wilden treden deden er aan mee! Als de inquisitie gebruikten ze elke theologie en theorie naar hun goeddunken, alsof er niets aan de hand was!
Doch zwakzinnige heren, de Zachte inspirerende krachten zullen zeker winnen in 't eind.....dit hoor ik als een innig fluisteren in mij. Zo 't zweeg zou alle licht verduisteren en alle warmte zou verstarren van binnen. En wat er verder nog wordt gemeend en gedacht, is alleen bekend aan het materiële ego, dat was het wat het doet verstarren, dat moet je dus niet hebben van binnen.


Velen weten te vertellen dat het allemaal aan onze hersen-ontwikkeling ligt, ......maar zodra de schepping er was, was alles al volbracht.
Wat vergeten we dan? We vergeten dat tijd slechts existeert, we vergeten dat we de tijd niet terug kunnen draaien, we vergeten dat "Al het Worden" het oorspronkelijke kenmerk  van de richting (onomkeerbaarheid) draagt, en zo draagt al het gewordene het kenmerk van de uitbreiding, en wel zodanig dat er slechts een kunstmatige scheiding van de betekenis mogelijk lijkt, en vandaar de noodzaak de subjectieve gewaarwordingen steeds goed te ordenen! En dit met de juiste sofistiek te doen, (een andere norm hebben we niet, en valse onoprechte normen moet U niet willen gebruiken) dat is voor het menselijk DNA van groot belang! En zij die de definitie van de mens als sofist heel anders bezien, zullen de gevolgen (hun ondergang) zelf moeten dragen.
De innerlijke drang de krachten van leiding en bemoediging en liefde en rede te gebruiken, ze leiden zonder ommezien naar de bron. En het was zondermeer een ontwikkeling die van binnenuit kwam. De mens staat machteloos tegen over zijn bron, gelukkig!
De ontwikkeling 's drang om echt mensen te verknoeien, heeft slechts de hele positie van het materiële ego in een sneltrein vaart verzwakt. De vervroegde komst van de nieuwe mens wordt daardoor een feit. Hij met de egoïstische drang heeft alleen kunnen bereiken dat hij de kunst bezat zichzelf uit te roeien. De mens die hoopt het vriendelijke te behouden die wordt nog steeds door dwazen beroofd, en dat is het feit in deze tijd!

In feite stelt Plato het zelfde verhaal, van de stoffelijke dingen vinden we bepaalde absolute begrippen terug, maar geenszins in voldoende mate. De stoffelijke dingen doen ons slechts denken aan de absolute begrippen, en we denken dat het aan ons is ze te ordenen.
Maar in de nieuwe wereld, die komt, zijn slechts de mensen met een goed alter-ego tot de goede ordening in staat! 
De opgaande schepping kwam voor ons subjectieve gevoel dus wel van buiten uit, ze moest wel worden herkend en erkend, we moesten leren met alles wat we hadden voor onze schepper te staan. 
Maar niets is er oprechter vol genade met ons bezig, en verzaakt daar in nooit. De onmetelijke taak, daarin verzaakte hij nooit, alle functie in de kosmos gaat tot oneindig! Wij mensen mogen het zeggen, om motivatie weer te geven, om inspiratie op te doen.....het einddoel is van het allergrootste belang. 

De functionaliteit is misschien zelfs zo dat de wet van het minste oponthoud heerst, want het is de schepper gemeend dat hij niet rust voordat het alles is in allen. (Het alles wat slechts eenmaal is gegeven, zoals
Erwin Schrödinger het bedoelt). Er is een terug keren bij elke mogelijke dwaling, .... genade is het fenomeen van God. En verder hoeft niemand zich te haasten, er is niets om bang te zijn om ook maar iets te missen. Het woord of de naam Jezus is daar ook de uitdrukking van! De deïficatie van de wereld of de secularisatie van God is niet alleen onmogelijk maar bovendien uiterst onzinnig! Thomas More, vertelde het....... hoezeer we uiteenlopend zijn van geloof, we stemmen toch op dit punt met iedereen overeen. Dat zij één godheid als de hoogste beschouwen, de werkmeester en bestierder van het heelal;..... hem duiden ze zelfs allen als gelijkelijk, omdat hij ons de zelfde inspiratie brengt. En de kennis van de ideale begrippen die het alter-ego voeden, komt als ware weer boven, voordat wij in contact raken met de stoffelijke wereld. De mens krijgt zo mogelijk bij zijn geboorte in zijn ziel de kennis van de ideale begrippen mee! De plant in het hart is de leer der eeuwige genade, "Der vadren errefleer."

Dit gedachte lineaire continuüm heeft dus als voorbeeld de continue kwantitatieve en kwalitatieve structuur die generatie op generatie mee gedragen wordt. De fysiologie van de zintuigen komt voort uit aangeboren (a-priorisch) waarnemingswetten daardoor is er opheldering/verlichting mogelijk. De chaos van de subjectieve gewaarwordingen zijn op het normaal-vlak Aarde, het vlak waarop wij leven, al duizenden keren geordend door onze voorouders. Er is de  aanschouwing in a-priorisch vormen van ruimte en tijd. Ofwel er is voor elke geborene, elk mensenkind, informatie die bestaat zonder ervaring met de harde werkelijkheid. De invloed op alles wat de mensen betreft van deze geestelijke evolutie is reeds niet meer te berekenen;.... en ofschoon het vooralsnog volstrekt geen overheersende invloed is, toch heeft zij uitwerking op iedere handeling van de mens. Het is de geestelijke evolutie  ontstaan door wording, dus met die kracht, waaruit het heelal voortkomt. En waar de wezenlijke deïficatie voor iedereen een schitterende mogelijkheid zal zijn! De erkenning van het Ene Zelf dat op dezelfde manier in allen huist, is de enige zekere grondslag van een schitterende Broederschap! Die ik zelf tot in iedere vezel van mijn hart ken, en kan beschrijven, het is mij dus genoeg alleen die zware dramatische hagiografische geschiedenis te moeten aanroepen, en niet te schrijven wat er komt.
 
Als je bedenkt dat slechts de ziel kennis kan dragen van o.a. het absoluut Goede, Schone en ware, en bovendien de woorden, slecht, kwaad, lelijk, groot en klein geen absolute begrippen zijn, omdat ze slechts wijzen op het ontbreken van volkomenheid, dan weet je hoe zwak de positie van de huidige mens is! De Paus van Rome is al in rep en roer, hij moet al roepen dat de mens zichzelf kan kennen in al zijn onvergelijkelijkheid ! Ik heb dat woord slechts onderstreept omdat Google dat ook doet! 
Het ontbreken van de nodige volkomenheid, ze wordt verpatst tot on-vergelijkelijkheid, alsof er alsnog ergens een denk pad te volgens is!
De mens is zeker wachtende op de wezenlijke deïficatie voor iedereen, omdat dit een schitterende mogelijkheid zal zijn! Het erkenning en herkennen dat het Ene Zelf op dezelfde manier in allen huist, is de enige zekere grondslag van een schitterende Broederschap! En ik weet maar al te goed hoe goed deze broederschap werkt, want voor mij ligt er wel degelijk altijd een pad open wat begaanbaar is! Het aller belangrijkst is dat ik in mijn waarnemingen wordt ondersteunt, alsof mijn broeders alle dagen bij mij zijn. Daardoor heb ik geleidelijk geleerd mij van het boeiende wereldse los te komen, ik voer geen theatraal stuk meer op om mij beter te voelen of gehoord te worden, dat is allemaal niet nodig meer!

Niets wijst er bijvoorbeeld op dat het Plato om de feitelijke kennis ging, de sofist zal allereerst proberen om tot -zichzelf-komen, ofwel het in-de-waarheid-komen van de mens! Het inzicht in al het bestaande is alleen mogelijk als je in een broederlijke open relatie weet te werken, het begrijpen van het bestaande is alleen mogelijk als je in je waarnemingen wordt ondersteund! Onze ziel maakt deel uit van Gods grootheid zodra de wezenlijke deïficatie heeft plaats gehad, God is dan inwonend in de mens.
Maar in een huis met een onrustige ziel valt niet te wonen, de mens is zichzelf dan niet! Aan een ziel zonder broederlijke persoonlijkheid heb je niets!
De God die je na de wezenlijke deïficatie kent is die welke essentie + existentie is, deze twee worden voor jou ook onscheidbaar, terwijl ze dat voor God al zo was, althans zo Thomas More ons vertelde wordt hij door ons gelijkelijk gezien als de schepper en bestierder van Hemel en Aarde! En dat levert die ongekend grote inspiratie op, en nauwelijks twijfel!

Zeer nadrukkelijk wijs ik er op dat ik de God van Erasmus en Thomas More beschrijf, en niet die van Spinoza. Spinoza begint bij de "substantie", maar juist dat is voor de mens een onwerkelijk begrip! Zij "De substantie" is nog nergens waargenomen in de Kosmos, ......en  Galilei was de theologen gelukkig even te slim af.
Waar Spinoza niet onderuit kon was het bewijs van de enigheid van God en "dat zijn natuur het noodzakelijke bestaan insluit", waarop je natuurlijk weer allerlei beschrijvingen aan God kan gaan geven, terwijl God niet te beschrijven is!
En zo werden de Spinoza geschriften weer ontdaan van hun begrijpelijke essentie, en afhankelijk van een dialectische uitleg. "Dit lijkt mij, doorluchtige heer, voor het moment de beste manier om het voorgestelde te bewijzen ...voor het doel dat u mij hebt aangeduid (ad id quod mihi indicasti). Ik hoop dat het u bevredigt en wacht uw oordeel daarover af" zo schrijft Spinoza aan de Schriftgeleerden van die tijd. Maar het is mij genoeg!
Wat mij betreft kan de leer van Spinoza aan de kant, ten gunste van de humane leer van Thomas More en Erasmus! Dit ondanks dat ik de zoon van een Spinoza kenner ben. Maar Spinoza blijft een martelaar van de theologie, die de brandstapel nauwelijks is ontlopen!

 Erasmus stelde al dat de theologie misschien beter eens terug de bijbel zouden moeten vastpakken "al is het maar één keer" in plaats van hun eigen foute interpretaties te verkondigen in scholen en gemeenschappen. Hij zegt dan zelfs dat de meest vrome katholieke personen (Petrus, Paulus, ...) geen christen zijn zonder de goedkeuring van de theologen met hun "verfijnd oordeel". Hoe waar is dit oordeel? Heeft de theologie daarom de Gods-bewijzen zo twijfelachtig verkregen, namelijk door ze op te eisen van Spinoza? Zijn theologie en wetenschap daarom "een pot nat" geworden? Om ons de Geestelijke vrijheid te misgunnen? Hoe en wanneer de rest van de wetenschap en de religieuze bende nu eindelijk eens iets aan zijn eigen zielen constitutie gaat doen, blijft een enorm vraagteken. De Jezus als verlosser en bevrijder zijn ze in ieder geval nooit tegen gekomen! Hun ziende blindheid en horende doofheid zal zo tot aan het einde der dagen duren. En met een humane oplossing en een humaan leven heeft het niets! Ze kunnen slechts naar huis gestuurd worden met het laatste beetje nuchtere en menselijke verstand! En het hoogtijd dat nu eens te gaan doen, het is mij genoeg!

Let wel, de grootste dank zijn we verschuldigd aan heel het Collegianten leger, zij hebben het meeste doorzetting 's vermogen laten zien tijdens de reformatie.

De waarheid van het leven is, dat als je de werkelijke reden vindt van het leven, dat er dan ook een enorme klap is, de aangeleerde redenen blijken niet te kloppen. De psychose die op deze constatering kan volgen, kan een enorme diepte bereiken. Aangezien de realiteitszin van de mens op dat moment in zijn geheel wordt aangetast. Met als gevolg dat de persoonlijke voornaamwoorden, die door de linguïsten de 'shifters' van de rede genoemd worden, niet langer op een juiste manier kunnen worden gebruikt, aangezien het juiste referentiepunt in zijn geheel en plotseling totaal ontbreekt.
Weliswaar is het mogelijk dat je bij een psychose niet onmiddellijk een plotseling optreden van een dergelijk gebrek vindt.  Het gebrek zal te voorschijn treden zodra we achter de 'aangeleerde rede' de 'begrepen rede' trachten op te roepen. En dan plotseling begint men in raadselen te spreken!  De theorie over het Griekse begrip Qwantum is volgens Robert Oppenheimer zelfs ‘forced the recognition that human language has its limits, that people had to accept concepts that correspond only faintly to things in the real world, like the shadow of ghosts'. 


En daarom vertel ik U het steeds weer.........het is de enigste remedie........Mijn religie is nog steeds de vooruitgang van de rede, dus van de wetenschap. Weten is zich aan God wijden! De mens heeft deel aan de Goddelijkheid, voor zover hij  partner is (d.w.z . hij deelt in de rede) . Iets anders zal ik U nooit vertellen, ik wil geen stijlloos mens zijn! Die het leuk vind de ander op de brandstapel te zetten, want dat is heel gewoon onmenselijk! De vasthoudendheid van het Collegianten leger was werkelijk enorm!
 Er is geen mensenkind die aan zichzelf hoeft te twijfelen, en toch is deze twijfel zo onderhand gemeen goed.
Voor mij is het geen vraag meer hoe dat wordt veroorzaakt, de twijfel wordt je in deze maatschappij aangepraat. En iedereen moet dat theatrale stuk kunnen opvoeren. Maar juist daardoor zijn we ons zelf niet. En kunnen we de wezenlijke deïficatie niet ondervinden, noch een broederschap met elkaar vormen.

De twijfel zoals hij er is, heeft maar een enkel doel, we moeten absoluut ruimte laten voor twijfel of er is geen vooruitgang en geen leren. Er is geen leren zonder een vraag te stellen. En een vraag vereist twijfel. Mensen zoeken naar zekerheid. Maar er is geen zekerheid. Maar voor ieder mensenkind is er de kracht die we leven noemen.
Daardoor kan ieder mens leven met twijfel en onzekerheid, en niet weten. Het veel interessanter om te leven zonder te weten dan met antwoorden die het mis kunnen hebben. We hebben zo ongeveer de antwoorden, en mogelijke overtuigingen, en een verschillende mate van zekerheid over verschillende dingen , maar er is niemand helemaal zeker van iets, er zijn dingen waar we niets over weten, zoals de vraag wat het betekent  om iets te vragen waarom we hier zijn, en wat deze vraag zou kunnen betekenen.
Ik zou denken over zoiets kleins, maar als ik er niet uit kan komen, dan ga ik naar iets anders. Maar ik heb het niet om zomaar een antwoord te weten. Ik ben niet geschrokken door dingen niet te weten, doordat zij verloren zijn in een mysterieuze universum zonder enig doel, dat is de manier waarop de werkelijkheid er is, voor zover ik kan vertellen, misschien. Maar mij maakt het niet bang. (Richard Feynman)

En ik weet maar al te goed wat de consequentie van een stijlloosheid is. Het is een illusoire probleem want ze ontstaan wanneer iemand probeert om het ene te beschrijven in het vocabularium van het andere, dus citaten levert die niet specifiek zijn. Dit gebeurt bijvoorbeeld wanneer men gaat zoeken naar de intrinsieke mentale toestanden in de hersenen. Hierbij zijn de hersenen altijd de verkeerde context voor het gebruik van het mentale vocabularium. De zoektocht naar mentale toestanden in de hersenen leveren altijd een puur conceptuele verwarring op, mensen die dergelijke concepten zoeken (bij een ander, en nog drugs voorschrijven ook ), sluit ze nu eindelijk eens zelf op. Mensen komen, mensen gaan, de één is niet beter als de ander, krankzinnige stijlloze wijsneuzen.
Richard Feynman zei het heel gewoon zo, ........ wat je tegen je zelf zegt, levert een doodlopend steegje op. We hebben alleen maar wat als anderen in volle redelijkheid onze waarnemingen weten te bevestigen en te versterken!
Dat is de geestelijke evolutie, ontstaan door wording, dus met die kracht waaruit het heelal voortkomt. Maar om die informatie te ontvangen moet je wel een echt mensenkind zijn! Anders treft geen enkele pijl je meer!

Alleen de wetenschap en de religieuze bende vinden alweer dat ze hun eigen identiteit moeten scheppen, om het daarna te kenmerken als een set axioma`s met een eigen identiteit. Gekker kunnen ze niet zijn! Het enige wat werkelijk identiek is, volgens die zelfde wetenschap, is het pond peren, dat is volgens de heren identiek aan een pond lood! En de religieuze bende vind dat je geen christen kan zijn zonder de goedkeuring van de theologen met hun "verfijnd oordeel". En voor deze larie nu, betalen we miljarden.
Het leven is door de mens te "mennen" omdat de mens zelf zijn problemen kan aanzien! De mens kan kwaliteit, en kwantiteit bezien als een ontologisch probleem. Daar heeft ze de krankzinnige wetenschap of de religieus echt niet voor nodig. Er is echt niemand die het reële leven door komt met haarkloverij, of je moet een krankzinnige wetenschapper of een theoloog zijn. En laat dat nu eens afgelopen zijn! Het is mij in ieder geval meer als genoeg geweest!


De wetenschap is nog steeds met twee dingen bezig die tegenover elkaar staan, defecatie en identificatie staan lijnrecht tegenover elkaar. Iedereen moet weten en erkennen en herkennen waarmee hij bezig is, dat is humaan, eerlijk, en efficiënt. Al het andere leidt tot de meest dramatische wartaal. Want het zijn vooral de hersenen die dat illusoire probleem moeten oplossen, maar het lukt ze nog steeds niet! Omdat de mens met deze hersens kennelijk niet wil weten hoe onmachtig hij is, en nog maar bar weinig weet! En daarmee staat de wezenlijke deïficatie, de vergoddelijking, de wezenlijke broederschap onder de mensen nog veel verder weg! Als niet ieder mens afhankelijk zou zijn van de totale schepping zou dat geen probleem zijn, .......Waarom denkt U dat Thomas More dit vertelt? Hoezeer we uiteenlopend zijn van geloof, we stemmen toch op dit punt met iedereen overeen. Dat zij één godheid als de hoogste beschouwen, de werkmeester en bestierder van het heelal;..... hem duiden ze zelfs allen als gelijkelijk, omdat hij ons de zelfde inspiratie brengt.
Als we geen duidelijkheid geven in ons doen verdagen we in een politieke machtsstrijd waarin geen sprake is van ‘objectieve’ bewijsvoering. En de gevolgen draagt de totale mensheid, helaas!


Doch van de dwazen krijgt ons leven nog steeds een vorm die door een onzalig ideaal wordt bepaald, want die vorm  bestaat uit het consolideren van een levenslange droom. Daar bij de debielen is de werkelijke vrede en vrijheid iets wat tot in het oneindige wacht, terwijl wij gewone mensen toch wel een ontwaken verwachten. Het is meer een ziekte verschijnsel om met vereende krachten de samenleving te forceren. En de wil dit te blijven doen is typerend voor het levenloze nihilistische drama. Een krampachtig streven om vast te houden aan de onhoudbaarheid van het ideaal. Ze brengen de directe disharmonie, een brug slaan is er niet bij. De dualistische mens waggelt bij elke stap, elke beslissing, elke inzet enz.. Bij welke paren tegenstelling dan ook, en dat vindt ze zo normaal dat ze vind dat ze de ander de geestelijke vrijheid mag ontnemen! Vind U dat normaal? Nee toch zeker! Dat is toch juist iets wat geen enkele rechtvaardiging heeft! Hoe meer paren-tegenstellingen er op de wereld zijn, hoe groter de deductieve druk (stress) op de mens wordt!  Kijkt U maar naar het proces! Het proces van de 'goede herder' was en is nog steeds het proces van Osiris de  Konings-God.

Het geneste proces, <=>
  2       2       2       2       2       2       2   De Twijfel
4   6   6   8   8   10   10   12   12   14   14   16   16   18  Toename van de twijfel
1   5   5   11   11   19   19   29   29   41   41   55   55   71  Deductieve druk door de toename van de inductie van de  paren, deze is weg te nemen door aan de zich openbarende Kosmos mee te werken! Leren  noemen we dat ook wel.
  1       2       3       4       5       6       7    Het  aantal vertwijfelingen

Als dit geen bewijs is dat de genetica totaal mis tast, begrijp ik het niet meer, en weet ik zeker dat wetenschappers oplichters zijn! En zeer onterecht de twee-eenheid van De Geest en de Genade naast zich neerleggen! Ze is nu algemeen herkend en erkend. En om tot deze herkenning en erkenning te komen hebben we de Geestelijke vrijheid nodig!
En er is geen wetenschapper noch farmaceut (met behulp van drugs) die dit proces kan keren. Langer twijfelen, betekend in de diepere geestelijke en enorme lichamelijke problemen terecht komen! Het is genoeg geweest! Het illusoire probleem en de stress die er op volgt, zijn een drama voor ons DNA en onze hersenwerking. De wereld zit werkelijk te wachten op de wezenlijke deïficatie! De grote broederschap onder de mensen!
We zijn onwetend aangaande de "Vadern Errefleer" en het geneste proces, daar wij hen niet zien. Doordat dit zich uit in angst en verwarring en instabiliteit en twijfel en verdeeldheid, zijn er veel waandenkbeelden en loze onzinnigheden waaraan wij lijden, alsof we in slaap gedompeld zijn en niet anders als aan verwarde dromen ten prooi vallen.

“Het wordt tijd te weigeren om altijd toe te geven aan de drang om alles verstandelijk te willen plaatsen.
“De presentatie van een veelheid van getallen roept zo gauw de neiging op om tot een verstandelijke ordening te komen . . . als uiting van de behoefte aan houvast . . . aan klaarheid in verstandelijke verklaring.
“Wat we verstandelijk proberen te begrijpen is alleen mogelijk bij wat verstandelijk begrepen kán worden, hoe diepzinnig het ook mag zijn, maar welke blinde heeft nooit de fluistering gehoord dat het Licht wel degelijk ís? En wie ondergaat dan niet deze Werking ín heel zijn blindheid, die bij ieder aanwezig is?”
Dan weer is het of iemand hen vermoordt, al is er niemand die hen achtervolgt, of zij doden zelf die hen nastaan, want ze zijn met het zelfde probleem bevlekt. Tot het moment dat zij die dit alles meemaken wakker worden: ..... zij die in al deze verwarringen waren, zien dan niets, omdat het geen reële dingen zijn.
Zo is het met hen die de onwetendheid hebben afgeworpen als de slaap: .... ze houden haar niet voor iets reëels, noch houden ze haar werken voor werkelijkheden, maar ze laten ze achter zich als een droom in de nacht. En ze hebben er nog steeds niet van geleerd! En daarom, is ....

Het wezenlijk doorschouwen in het licht van de eenheid is jou eerste wezenlijke daad. Deze daad dringt door tot in het hart en de ziel. En dat heeft vergaande wezenlijke gevolgen, het brengt het wezenlijke in de mens weer tot leven. Je moet dus zelf met het uitpakken beginnen, niemand anders kan dat voor je doen. En daar bij is de geestelijke vrijheid als gunst wezenlijk, en het misgunnende en de afgunst dodelijk! Alles heeft immers in het leven van een doener al zijn "Zonne bestempeling", het uitpakken bestaat eruit deze "Zonne bestempeling" te ontdekken! Je mag zelf opnieuw alles in het licht van de eenheid doorschouwen! Dat is het uitpakken van de kennis, wat ieder mens genoegen schenkt!

De natuur, de geschiedenis, de samenleving en de mens zijn uit één Idee te verstaan! Dit om het simpele wetenschappelijke feit dat het licht niet uitgaat van de voorwerpen maar van de Zon. Hoezeer we uiteenlopend zijn van geloof, we stemmen toch op dit punt met iedereen overeen. Dat zij één Idee, dan wel één Godheid als de hoogste beschouwen, de werkmeester en bestierder van het heelal;..... hem duiden ze zelfs allen als gelijkelijk, omdat hij ons de zelfde inspiratie brengt. Maar welke godheid het ook zij die men als de hoogste beschouwt, hierin stemmen allen weer overeen, dat het in wezen zijn kracht en majesteit zijn, waaraan overal, waar ook ter wereld, de schepping wordt toegeschreven.

Dit vertel ik U namens allen, doch Thomas More en Erasmus in het bijzonder, en de duizenden Grote Geesten, en heel het liefelijke en zoete Collegianten leger. Mooier en voortreffelijker konden de Goden het niet maken .....zij willen U al het leed beslist besparen! Lach daarom om Uw inhoud, Uw begrip, want uit liefde zal het U ontnomen worden, zo ligt het ook met uw succes in de nieuwe Wereld!

 

 
De Ziele betracht de nabijheid Gods

Ik meende ook de Godheid woonde verre,
In enen troon, hoog boven maan en sterren,
En hefte menigmaal mijn oog,
Met diep verzuchten naar omhoog:
Maar toen Gij U beliefde te openbaren,
Toen zag ik niets van boven nedervaren.
Maar in de grond van mijn gemoed,
Daar werd het liefelijk en zoet.
Daar kwaamt Gij uit de diepten uitwaarts dringen
En als een bron mijn dorstig hart bespringen,
Zo dat ik U, o God! bevond,
Te zijn de grond van mijnen grond.
Dies ben ik blij dat Gij mijn hoog beminde,
Mij nader zijt dan al mijn vrinden.
Was nu alle ongelijkheid voort,
Geen hoogte en geen diepte zou ons scheiden,
Ik smolt in god, mijn lief; ....wij werden beiden
Eén geest, een vlees en bloed,
De wezentheid van Gods gemoed,
Dat moet gescheiden, och! help getrouwe here,
Dat wij ons gans in Uwen wille keren.

 

 
Jan Luyken.  Verbranden van vrouwen beschuldigd in een hekserij.  Graveren.  XVII.

 
 
Jan Luyken (1649-1712)
 
Mocht U tot de zelfde ervaring komen als deze "Collegiant", denk dan niet dat U er al bent. Maar als U deze ervaring goed kan verwerken, kan hij veranderen in het mooiste ziele goud! Maar de census die de realiteit ons oplegt, ze blijft!  De gevolgen zijn dramatische als de mens zo stijlloos en zinloos "te keer" blijft gaan als ze nog steeds doet. De etsen van Jan Luyken liegen er niet om, .....zijn gedichten ook niet, de mens heeft zijn prachtig omschreven "Gods" ervaring nodig, meer als ooit te voren!

Zo het er nu bij ligt; .... De mens is op deze Aarde klaar, met zoveel stijlloosheid en zoveel zinloosheid en Zielloosheid heeft hij er niets meer te zoeken! De vele zaken die zijn beschreven bevatten deze zielloze en heilloze dingen, de schrijvers zelf kunnen dit alleen als een angst ervaren, waar gaat het mis, hoe gaat het mis, wat is er mis, en de angst zelf wordt voor hen het volgende drama! Als je maar bang genoeg bent, dan komt de ellende vanzelf! Dames en Heren dwazen ga Uw gang, het is uw eigen ondergang! Meer als ooit te voren! Waar de Collegiant onmachtig is, daar hoeft hij geen macht te gebruiken, de dames en heren zorgen voor de eigen ondergang!

 Het ware geloof stoot geen enkele "gelovige doener" buiten, en ze stopt geen enkele  "gelovige doener" af, van welke richting hij ook komt. Wars van dogma's en theologie ligt bij de collegianten de nadruk op de beleving, op het directe contact met God, wie of wat hij ook zijn mag, .... een innigere en liefelijkere levenshouding als die van de Collegiant bestaat er eigenlijk niet. En zo is het nog steeds, ook heden in deze dagen ... het is hoogtijd dat voor eens en altijd te begrijpen. Zijn presteren is dan ook ver weg de beste voor deze wereld, .......voor zichzelf en ieder ander! Het mooiste ziele Goud is aan hem, U zal niets beters vinden, ja zelfs nooit iets beters vinden!


Het is een liefelijk rationalisme, ze is dan ook nooit ver gegaan in het ontwikkelen van de ideeën tot een afwijzen van de godsdienst zelf, uitgaande van de gedachte dat God te perfect is om zich met ons bezig te houden. De Gods beleving van Jan Luyken (Erasmus of Thomas More of Spinoza of andere vroege Collegianten) zal altijd nodig zijn, om dat achterwegen te laten, God is zo doende de liefelijke en zoete beleving in U zelf, .........de eeuwige levende kern in U zelf. Zoals het humanisme hem ook onderschrijft. En deze zou ik maar niet weggooien, dat is buitengewoon onverstandig! Zelfs daar zijn Humanist en Christen en Sofist één. De ziel zal de nabijheid van God betrachten, dat is bij ieder Mens identiek!
Uiteraard zal de fysica hier ook nooit een antwoord op vinden, vertel het maar; ..." I....a universe of atoms, an atom in the universe" (Richard Feynman), wat er gebeurt is gewoon een loutere uitbreiding of dispersie van de massa's die deel uitmaken van het universum. Dat wil zeggen dat geen enkele hoeveelheid materie die er niet was in het begin ooit is toegevoegd tijdens deze uitbreiding. Dus "De wording heeft zijn richting", "Alles was al volbracht", alleen dwazen noemen dit "Een Oerknal", ze houden kennelijk van vuurwerk! Het is mij genoeg, te weten dat ook mijn Ziel de nabijheid van God zal betrachten!


Voor we niet in de liefelijke ratio geloofd, we hebben heel gewoon de bewijzen! Het jammerlijke voor al die ongelovigen is dat elk deeltje in het Heelal alleen gekenmerkt wordt door zijn vermogen tot weerstand, alleen als je meewerkt met de kosmische functionaliteit is die weerstand er niet. Dat is het meest verbazende van de kosmische functionaliteit, zolang je haar niet misbruikt ofwel gebruikt gaat ze tot oneindig! Dat is inherent aan al het rationele! Rationaliteit is namelijk een inherent bestanddeel van alle menselijke bewust-humane activiteiten.
Tegen elkaar oplopen of te hoop lopen is geen optie, oorlogen zijn op geen enkele manier een optie! In de natuur als universeel geheel heeft het slechts de seksuele dimorfie gebracht, maar de dwazen hebben er nog steeds de meest dwaze theorie over. Doch, ..." I....a universe of atoms, an atom in the universe" , We kunnen het wetenschappelijk slechts over de loutere uitbreiding hebben! Alle theorie is daarmee foutief en onbewijsbaar! Darwin wilde geen verklaring voor de seksuele dimorfie geven, .....Had hij hem soms niet gezien? Het is foutief het publiek te misleiden, en het getuigt van arrogantie dat te blijven doen! Wat Halton Arp1 in de kosmologie en sterrenkunde constateerde, blijkt de misdaad van de totale wetenschap! 

Het is zo duidelijk als maar zijn kan, ........ hoe ons alles geleverd wordt! Gebruik is legitiem, maar het misbruik is alleen al daarom een misdaad, ten opzichte van allen die hier leven en wonen!
Deze bijzonderheid heeft Ernst Mach niet moeten vertellen, dat maakte elk deeltje in dit Heelal al veel te veel cliché, dus veel te veel afhankelijk van alle overige deeltjes!
Juist dat had deze eerlijke wetenschapper (Heilige) juist niet moeten vertellen, want hé, wat valt er nog te begrijpen van het deeltje op zich, niets! De loutere uitbreiding of dispersie van de Massa's wordt rationeel bepaald, zonder dit rationele gebeuren zouden we alleen een chaos overhouden!

Halton Arp1........ One would have thought they would have learned to say ”Well we are probably in no special position, there is probably life elsewhere but we just do not yet know in what forms.” Instead we get the patronizing and puritanical ”It is wrong to excite the public with improper speculation”. 

Het beeld van agressie als duistere kant van onze natuur: agressie en geweld worden ook bij mensen nog altijd gekenschetst als onredelijk of zelfs pathologisch. Geweld zal nooit voortkomen uit redelijke overwegingen, maar zal altijd een tijdelijke opschorting zijn van het denken. Een gewelddadige mens wordt beheerst door directe impulsen, zonder een vooruitziende blik te hebben ten aanzien van zijn eigen handelen. Zie de filosofie info.

Zelfs wetenschappers en theologen willen niets begrijpen van de meest gebruikte woordspeling, "Jezus", en het betekent toch zoiets als; .... omdat gij het niet verstaat. Het is als “Je suis” of “Ik ben” of “E go” als zijnde “Ik ga waar ik wil”. Het ego is niets meer dan “Het Ikke Ikke en de rest kan stikken” en het alter-ego is niets meer of minder als de spiegel van de ziel. De mensheid vond het daarom leuk hem als zijn verlosser aan te duiden, met speels gemak kan je hem Zonden laten vergeven. Maar verder gaat hij nergens over, ..... Als 'goede herder' was en is er Osiris de Konings-God, God van leven en dood.

Voor wie het niet begrijpt, ik kan U vertellen, als je niet streeft naar een hoger rationeel doel, dan verval je in een "Shag", een tapijt van seks, drugs, en Rock 'n' Roll. Wat je natuurlijk het best kan bekijken door een bril van marihuana smog. En zo gebeurt het op deze wereld! Dat lijkt mij uiteraard niet zo gezond! Men ziet de samenkomst van drie of meer van dergelijke actieve lieden al als een ongezonde sekte, die men gaat weerspreken en bestrijden. En omdat de "Shag" daarbij ook nog zo verschillend van samenstelling is, zal de 'eenheid' onder de mensen door de seksuele dimorfie vrijwel verschrompelen. U mag het ook de dans om het gouden kalf noemen, maar rationeel is het beslist niet.
Zij die het onderscheid onder de mensen willen, ze krijgen hun onderscheid, zij die dat niet willen, zullen beseffen dat ze die "goede herder" hebben. En zij zullen ontdekken dat de ratio een onderdeel van de liefde is, zonder die liefde is er geen wet. Dus zonder deze voorwaarden is er uiteindelijk ook geen Goddelijke Erref-Leer en geen "Geneste Proces".
De Universele wetmatigheid, de basis voor het Recht, de wet, de Thora bestaan en kunnen als zodanig erkend worden, zolang de liefde als genade werkzaam is en blijft. En dat zijn ze nu eenmaal, (h)erkend of niet (h)erkend.

 
Zij die hun ondergang in gedachte hebben, ze mogen en kunnen hun gang gaan!
Maar het lijkt mij niet zo gezond,
de theologie en de wetenschap zijn de meest misdadige sekten,
De  lof op Philautia (Eigenliefde), de zus van Zotheid, en Kolakia (Vleierij), en de lof op zotheid zelf, voor de moderne dwazen zijn het allemaal vreemdheden geworden, ze kunnen er niet meer bij lachen en leven, Erasmus is een nodeloze profeet geworden. Dat alles is ver van de straat en het gezonde verstand, en ver van iedereen.
Rechters van Nederland zet de instituten daar vol mee, dan is gezond denkend Nederland eindelijk van ze af, door ze tot gekkenhuizen te verklaren! 
Dat past precies bij het beste wat ze kunnen,...

hoe ze er op deze wereld bij staan.
Een etholoog of criminoloog gaat er van uit, dat de manier waarop waargenomen gedrag ter sprake wordt gebracht, probleemloos kan worden bestudeerd.
Maar dan gaan ze voorbij aan het gegeven dat de waarneming hem allerminst een objectief,
onbevooroordeeld beeld van gedrag bij levende wezens biedt.
Dit probleem wordt opgelost door de wetenschapper voor gek te verklaren!
Dat is het probleem wat Erasmus al had voorzien en wat hij "De lof der zotheid" noemde!
En zolang ze er niet meer bij kunnen lachen en leven zijn ze ook werkelijk gek!
Het wezenlijke van ieder maatschappelijk element is nooit anders als ontwikkeling van moreel, coöperatief en altruïstisch gedrag in gezin en school geweest.
De lof der zotheid is het meest schitterende element wat je nodig hebt, om tot dergelijk gedrag aan te zetten, cruciaal voor het vinden van aangrijpingspunten voor preventieve interventie en opvoedingsondersteuning. 
Dit brengt slechts de verbreding in de gedragswetenschappen, inclusief de biologie, voor empathie, coöperatief gedrag, en altruïsme bij dier en mens, zodat ze rechtstreeks in een gezond en vrolijk leven passen.
 De bronnen van ontroering, bezinning en inspiratie zijn nog altijd gelegen in de natuur en in de mens. 
En voorwaar, vindt U wat in de universitaire ballen tenten onderscheiden hebben onderhand niet meer als genoeg, welke dwaas wil men van de student maken? Heren professoren, rot op, het gekkenhuis in, alleen daar hoort U thuis! Daar kan U heerlijk psychopaat spelen, alsof U niets van enige omgeving weet.
Misschien kunnen we de meest massale massa-psychose op deze wereld dan nog vermijden, ..... 


 
Op magistrale wijze heeft Pascal de juiste plaats van het verstand beschreven. "De laatste stap van het verstand is; .... erkennen dat er een oneindig aantal dingen is waar je verstand niet bij kan." Ik vind het prachtig dat enkele eeuwen na Pascal een andere geniale wiskundige, Kurt Gödel, zelfs formeel wiskundig heeft bewezen dat de wiskunde essentiële beperkingen heeft. Deze zogenaamde onvolledigheidsstelling, die in 1931 gepubliceerd werd, beschouw ik als het belangrijkste wiskundige resultaat van de vorige eeuw. Ook Pascal had al ervaren dat het geloof niet op een logische, rationele manier is af te leiden of te verkrijgen, maar een zaak van het hart is. God zorgt voor Stuwing in de Persoonlijkheid, zo zorgt hij voor de omkleding van het unieke;.... het Unieke in de Kosmos is en blijft Gods Geheim. En al zijn functie blijkt tot oneindig te gaan, dat staat haaks op het eigenbelang. Dat wat U doet, ze is dus wel degelijk zoeken naar het "Laatste Zaaltje Met Gezond Verstand", maar voor hem die het slechts in het eigenbelang willen beheren, de deur is voor U allang gesloten!

 Ieder die de liefde zonder dat eigenbelang beziet, vind het nuchtere feit dat het om het "alles" gaat. Iemand die de werkelijke liefde kent reduceert het in zijn gedachten niet tot materie. Slechts als je dat hebt weggezet, al groeiende in het leven, dan wordt het lichter, en het duister gaat dan breken, en dan pas zie je de liefde als "De echte levenswet". Dan pas vindt elk mens de God van zijn hart in zichzelf, en dat geeft een intense vreugde. Maar in het leven kan dat natuurlijk nooit zo blijven, men moet ook heel het causale met volkomen andere ogen leren bezien. Osiris, de opper God van leven en dood, heeft als enige zijn kosmische werking, die een geborgenheid kan opleveren. En het is vooral de goddelijke geborgenheid, het geborgen-zijn in God die blijft. En deze mogelijkheid tot verlossing wás, ís, en zal altijd in de mens zijn.

En het allergrootste van heel het komische gebeuren is heel haar instantané werking, en dat nog wel op afstand, iets wat onvoorstelbaar is voor de mens, die essentie nog altijd moet scheiden van de existentie, maar dit gaat het voorstellingsvermogen ver en ver te boven. Ja, ik kan U zelfs vertellen, dat is nog veel en veel meer als oneindigheid en tijdloosheid en almacht, de enige bewoording die daar en klein beetje bij past, is dat alles in deze schepping al is volbracht!

Dat is het enige punt waar ik iets van kan maken, en Ernst Mach terecht ook een punt van maakte. Vandaar zijn stelling over alle overige materie. In feiten is dat weer het verhaal dat de neiging van een lichaam om zich tegen versnelling te verzetten (inertie) geen intrinsieke eigenschap van het lichaam als zodanig is, maar een gevolg van zijn interactie met de overige materie in het heelal. Zozeer wordt alles Relationeel bepaald dat de wezenlijke relativiteit niet kan bestaan. Hieruit volgt namelijk dat de verwijdering van de geringste hoeveelheid materie uit het heelal een verandering in de inertie van de resterende materie zou veroorzaken. (Dit wordt het Beginsel van Mach genoemd). De eigenschappen van alle stoffelijke objecten kunnen uitsluitend worden gekend in termen van inzicht in hun interactie met alle andere stoffelijke objecten in de kosmos. Dit betekent dat vanuit het oogpunt van de moderne natuurwetenschappen alle objecten onafscheidelijk met hun omgeving zijn verbonden. De loutere uitbreiding of dispersie van de Massa's wordt rationeel bepaald, zonder dit rationele gebeuren zouden we alleen een chaos overhouden!

En dat heeft verregaande consequenties voor bijvoorbeeld statistisch onderzoek. Objectief statistisch onderzoek wordt hierdoor een verschijnsel dat niet met de werkelijkheid overeenstemt! De manier waarop waargenomen gedrag ter sprake wordt gebracht, kan helaas niet probleemloos worden bestudeerd. Of ze gaan voorbij aan het gegeven dat de waarneming hem allerminst een objectief, onbevooroordeeld beeld van gedrag bij levende wezens biedt.
Deze consequenties gelden uiteraard ook voor het zoeken naar het Higgs-deeltje. Dat is puur een statistische bezigheid.

Maar wie is de Mens dan? Ruimte en Vrijheid maken herkenning en erkenning mogelijk, en dus van leren, in een oneindige levenssfeer. Mij is dat genoeg! Mijn getuigen zijn Richard Feynman en Ernst Mach! En als dat correct is, .... is dat dan geen schending van de alle relativiteit? En als ik U was, zou ik puur gaan lachen bij die wetenschap!


 
Nardocus Filosofus

 
 
 
poezie (nr. 625):

DE LIEFDE BOUWT EEN HEMEL

Nimphje, als ik 'er uw oogjens zo zoet,
Zo lief, zo lodder, vol heldere gloed,
Bekijke, zo vliegt 'er mijn zieltje gebuid
Op wiekjens van zuchjes ten aderen uit.
Dan blijft het hangen als 't bijelijn doet,
Aan kaakjes of lipjes, vol gloeiend bloed,
Of kropje, dat, zacht op en neder geaamd,
Met blankheit de mellik en lelie beschaamt.
Ay zoete Nimphje, wanneer 't eens rust
Op 't mondeke, daar 't zijn vlammetjes blust
In stroompjes van Nectar en zuchtende wind,
Zo ging het na 't hartje, hetgeen het bemint.
Laat 'et daar wonen, en geef uwe mijn,
Zo worden wij Bruigom en Bruidelijn,
En smelten de zieltjes te samen gerust,
En slijten de nachjes en daagjes met lust.
De blijde daagjes met lonkjes en praat,
De nachjes met lekker dat minne verzaad,
Waar voor men niet keuren zou perel noch goud;
Dat 's 't Hemeltje, hier op der aarde gebouwd.


- - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
lodder = dartel
gebuid = (door u) ontstolen
ten aderen uit = uit mijn aderen
bijelijn = bijtje
kropjen = halsje
geaamd = geademd
met blankheit = in blankheid
Nectar = (hier:) speeksel
zo = dan
uwe mijn = u aan mij
verzaad = verzadigt
keuren = verkiezen

'Duytse lier' (1671)


schrijver
 
Jan Luyken


Voor hen die de Goddelijke wet kennen,
En niet onzorgvuldig willen zijn,
En weten dat de relativiteit niet bestaat,
En dat het deze wet is die in de kosmos expliciet wordt toegepast, ....
De spiegel in de ziel, ....

 De liefde en Rede

De liefde zal de wetenschap regenereren, de rede zal het geloof rechtvaardigen.
Dan zal ik de boom van het aardse paradijs worden,
De boom van kennis, de boom van de menselijke vrijheid

Lach daarom om Uw inhoud, Uw begrip, want uit liefde zal het U ontnomen worden, zo ligt het ook met uw succes in de nieuwe Wereld


 
cbs