De moedwillige oplichting van Wetenschap en politiek.
De enkele pagina over het Ressentiment

Het hoogste is geen object van kennen. Daar heeft ieder mens zijn rekenschap aan te geven.
Zozeer wordt alles Relationeel bepaald dat de wezenlijke relativiteit, die je met de statistiek aan wil tonen, door er vele relativerende vragen bij te stellen, niet kan bestaan. En Euclides vertelde het ons al, in mijn wiskunde heb ik "meer-als-drie" dimensies nodig. Namelijk een extra brein voorwaarde, .........Er is niet zomaar enige menselijke hersengolf activiteit! Een werkelijke neuro-feedback, zoals ze zich werkelijk voor doet, ze kan dus slechts de evolutionaire veranderingen aankondigen. De meta-fysica, ze heeft niet veel aan te kondigen! Ik vertel het U heel eerlijk; ......de mens kent een soort van geborgenheid, een soort van wachten op wat er staat te gebeuren.
De vragen worden gesteld in het participium van de taal, daar bij is de mens niet wat hij doet! Wetten noch bewijzen kunnen aangetoond worden in een imparatief geheel, daar is nooit geen zekerheid over!
Bij velen ontstaat daarbij het ressentiment in het brein!

In het mensen verstand blijken er vele antinomieën te spoken die het menselijke verstand steeds blijken te ontzetten van elke bedachte wet. Het  overstijgen van de veranderlijke wetten lukt ons niet altijd.
En dat gebeurd nog automatisch ook,.........er is een eigen kracht met een zekere macht, en een kracht op afstand die alles corrigeerd.
Voor en na deel zijn zelfs geen dualiteit, dat maakt de mens er zelf van! Het gebrek aan functie en structuur vindt het argument van de twijfel, ze is zelfs dat argument, meer niet! De krankzinnige politieke dieren moeten iedere dag opnieuw wat te zeggen hebben!
Maar ondertussen slaat het meest zieke euvel toe......

Er speelt zich een vreselijke vervalsing af in het liefdesspel, daar het mogelijk wordt gemaakt alles te verhullen, en uiteindelijk door het tenietdoen van het deelnemen van het subject van het dagelijkse fysieke leven. Huidige talen gebruiken het woord “geest” om iets te beschrijven dat onafhankelijk in ons lichaam verblijft, terwijl het woord in het Sanskriet “werkzaam binnenin” betekent, wat een actieve bemoeienis inhoudt met gevoel, waarneming en kennen.
De logica van de ideologie en de theorie als aspect van het liefdesspel, van actief tot passief en van eenheid tot gescheidenheid, moet nog gevonden worden! De mens bakt er totaal niets van..... En dat weerspiegeld zich in de taal, door de teloorgang van vrijwel iedere werkwoordsvorm in het algemeen. Er kan werkelijk niets meer worden vertelt en in gevoelens worden vertaalt en dat is een drama voor de romantiek, de ethiek en de esthetiek. Nog nooit zijn er zoveel mensen echt puur alleen geweest of is er puur een masker opgezet, wat al het leed over de huidige levenskunst heel gewoon totaal afdekt. 
Het is opmerkelijk dat de veel vrijere en zintuiglijke en oorspronkelijke culturen plaats moeten maken voor de neolithische last van beschaving, arbeid en eigendom, in dezelfde tijd neemt daar het aantal werkwoorden af tot ongeveer de helft van alle woorden van een taal, tot nu, in het huidige taal vormen de werkwoorden minder dan 10% van alle woorden. En 90% van de taal wordt ingenomen door de onzin van het idee en de naam die daar aan verbonden is en de niet ter zake doende triviale gegevens, maar wat doen in onze maatschappij om daarna pas het verhaal te schrijven, dat is er gewoon niet bij! Ze weten niet eens meer hoe zoiets moet! Er wordt geen enkele normale geschiedenis meer verteld, wat een drama! Taal heeft in de huidige maatschappij de functie om bijna alles ongewoon te maken, de taal laat slechts de diepte van al de geënsceneerde wartaal zien. Er is slechts een Ressentiment over gehouden........Daar waar de surpreme realisatie bepalend is voor alles; ......relatie, gezondheid, jou intelligibele wereld, en jou mystieke verbinding met de kosmos, hoe langer hij uitblijft , hoe zieker de mens wordt, zozeer zelfs dat het hem zijn relatie en werkelijke gezondheid kost! Het is bijgaande de werkelijke preventie van de mens,........en ik werk niet aan de ontkenningen, Beck en 
Nietzsche hebben volkomen gelijk!

Dat er in onze buiten wereld geen stijl aanwezig is, dat maakt in onze binnenwereld dat het indigo wakker geschud wordt, dat is een fundamenteel onderdeel van de Indiaanse zienswijze dat het spirituele aspect van het leven onafscheidelijk is van het economische en politieke." Zij kennen dus de ellende van de stijlloze buiten wereld niet, ..........althans het is natuurlijk hem te vermijden!
Je moet hem vermijden daar waar de westerse dwaas ziek wordt van de auto-intoxicatie die hoort bij het ressentiment. Ja dwazen, we zijn ons zelf aan het vergiftigen, geef dat nu eindelijk eens toe, en doe wat, doe er wat aan.......of verdwijn. De nieuwe stijl van de mens zal een intrinsieke noodzaak zijn, .....ze zal niets overlaten voor de mens die nog leven wil met het ressentiment, ......omdat we het weten, het ressentiment levert altijd een verkeerdheid in streven op, en we weten ook dat die subjectieve wezens die wij goden noemen, over alle functie gaan! Ze zetten geen enkele emotie om in de verkeerde lading......
 Lach om Uw inhoud, Lach om Uw bezit, want uit liefde zal het U ontnomen worden. Zo is het met de GODDELIJKE bestrijding van het Ressentiment. De Goddelijke oplossing is niet anders als dat hij alleen de reden en de liefde kent......ze volgt altijd de eerste natuurlijke weg......Euclides vertelde het ons al, in mijn wiskunde heb ik "meer-als-drie" dimensies nodig. Euclides  had deze eerste natuurlijke weg als dimensie nodig, ............HIJ vertelde ons gewoon hoe het in zijn algemeenheid zit .......Pythagoras bouwde er zijn stelling in op.......Het is wat mijn getallen leraar Henri wijnmalen ''Het OPEN VELDWERK'' noemt......hier kunnen nog van alle gevraagde oplossingen van deze stelling willekeurige vergrotingen gemaakt worden. 
Psychologisch en wetenschappelijk-theoretisch vinden velen alles met een emotionele lading erg leerzaam. Maar zo kunnen en mogen de problemen die aan de passiviteit kleven niet worden ingezien, "Niet handelen" is in deze kosmos een probleem! En het open veld is de juiste plaats.......
Zo is er anders voor de "verdediger der rationaliteit" geen wezenlijke plaats, en dit staat haaks op de eigen veiligheid van de mens.

Want bij pathetische mens zal de angst stijgen tot een weerbarstig hoogtepunt door het trotseren van de ergernis aan ‘het goede’.
 Ik hoop dus dat U begrijpt; .... "diep valt hij die van geest verstoken blijft".  De drogredenen circuleren daarom nu juist zeer weelderig in deze maatschappij, statisticus, wetenschapper, journalist, de bewindslieden, ze wapenen zichzelf met de drogreden, hoe meer hoe beter, zo denkt de zielloze en geesteloze meute!
De universele weg of de scholing`s weg beperkt zich niet tot het lezen van boeken maar manifesteert zich in het hart als overtuiging, in het hoofd als kennis van zaken en in de handen als daad van een nieuw leven, zonder gedwongenheid maar als een volstrekt natuurlijk proces. Want een mens is niet wat hij leest, maar wat hij doet.
Het narratieve wetenschappelijke gebroesel is nooit meer als krankzinnig geweest!
Het actuele ervarende zelf mag nog steeds niet bij hen horen.........van wetenschap en politiek
al sinds de tijden van Spinoza zijn daar de actualiteit en de realiteit verlaten.
Is het echt een wonder dat de taal en de goede algoritmen zijn verlaten?
Is het echt een wonder dat ze alleen het RESSENTIMENT konden overhouden ........
Wat altijd een verkeerd streven opleverd want ; .......


 We weten het door en door, als sociale en etnische groeperingen vanuit hun tragische
en ook de ons kwel-lende omstandigheden slechts eisen zouden weten te stellen,
zou dat een bewijs zijn voor hun onvermogen. Maar tevens weten we daar de oorzaak van, maar heel weinig mensen kunnen omgaan met de vele instituties die deze wereld beheersen!
Zou Meneer GOOGLE deze toestanden nooit tegen komen?
De liefde als hoogste vorm van energie stelt geen eisen;....
ze houdt het oog gericht op de toekomst.
Ze geeft de mens de ruimte, die hem toekomt.
Niets kan haar ervan weerhouden de mens te verheffen,
door de Aarde te vervolmaken en haar luchten te zuiveren.

Omdat de democratie individualisme en personalisme, massa en totaliteit verwisselde en omdat ze de mensenmassa opdeelde en nivelleerde, loopt ze gevaar de met haar geboren hoop op een menswaardige toekomst in zijn volledigheid te compromitteren.
Zo is het dat niemand er noch werkelijke rationele waarde aan heeft gegeven!
Deze oorsprong verklaart de compromitterende steun, die ze voortdurend van de kant van talrijke individuen heeft gevonden, die om verschillende redenen van een intellectueel en sociaal conservatisme, er belang bij hadden niet in de toekomst van de mens te geloven.
Een werkelijk dramatisch euvel, voortgebracht door de krankzinnige wetenschap!

De mens als deel van een sociaal geheel bereikt zijn volledige uniciteit en waarde, alleen in een totaliteit, waarin hij zich kan onderscheiden.
Omdat ze dit niet heeft onderkend, is de democratie gaan emanciperen in plaats van bevrijden.
Iedere cel heeft zich gerechtigd gevoeld zichzelf als centrum te manifesteren, alleen al omdat dit in de praktijk gewoon mogelijk was.
Vandaar de door feiten aangetoonde funeste verspreiding, van de verkeerde intellectuele en sociaal-liberale opvattingen.
Alles wordt heel tragisch vertaald in het Ressentiment.........
 In 'Parerga en Paralipomena', schrijft Schopenhauer; .......dat het hem op grond van een natuurlijke neiging bijna onmogelijk is vrede te hebben, 'met kennis die ook maar enigszins algemeen en abstract en dus onbepaald is.
....... met pure begrippen, laat staan met woorden'.
Hij hamert er ook op dat zijn metafysica louter immanent is, zich beperkt tot onze ervaringswereld,
en afziet van elke speculatie over een transcendente (boven deze wereld staande) werkelijkheid.
De wil is in de wereld, niet erbuiten. ,,Ook het theïsme laat de wereld uit een wil voortkomen; ........
alleen, het verplaatst deze wil op kinderlijke wijze naar buiten en laat hem slechts  middellijk,
namelijk door tussenkomst van de kennis en de materie, zoals bij de mens, op de dingen inwerken,
maar we moeten dus constateren, deze ziekte is die wil!. In feite is er maar heel weinig van deze kennis en materie te begrijpen, want de institutie brengt  "Het formalisme van Lagrange" in, het Principe van Extreme Actie!

Bij de  wetenschap doen ze niet aan de haast mystieke zuiverheid van geest: ......men heeft enkel "De extreme Actie" de onderzoeksvraag inderdaad wordt inderdaad niet zuiver en zonder bias geformuleerd! Om diepe geheimen te ontraadselen moeten wetenschappers boven hun intellectuele beperkingen en vooroordelen, kortom hun eigen ik, heenspringen. En dan moet het tellen nog besproken worden! Daarin liggen de meeste scriptie fouten..........en de nalatigheden. En dat zijn dus echt niet alleen de begrippen die ons te boven gaan, het regulatieve kenvermogen is slechts een kenvermogen, meer kan er als verschijning niet gevonden worden........en wat ons voor staat, is het geneste proces met een meewerken aan de kosmos! De ideeën staan onnoemelijk ver verwijderd van de objectieve werkelijkheid. Het zijn zelfs niet anders als tijdelijke inbeeldingen van de reden............"Plato zag terecht in, dat onze kenkracht een hogere behoefte "gevoelt", als een ieder zou wensen! En dit is "Niet zonder Goddelijke Zin".
Een deugdelijke correctie is niet eenvoudig, zonder bronnen te raadplegen, en te preciseren volgens de natuur!

Vandaar dat alle geestelijke vrijheid op zijn plaats is, of wilt U slechts op het niveau van het gewone kennen verder? Dit klopt vanuit het standpunt van de menselijke persoon. Maar je moet weten, je zit zelf niet aan dit standpunt vast, het hoogste is geen object van kennen! Zo wil de wetenschap het spel slechts spelen! Het stukje zoekmachine optimalisatie dat plaatsvindt op het internet heeft dus haar hiaat gekregen,
het stuk "theorie" biedt daar geen basis meer voor, het internet heeft ook zijn bevrijding gekregen...........
Als U die vrijheid niet neemt, heeft U een probleem.......Dat dit wel zo zou zijn is maar een geloof, een geloof dat helaas beperkend werkt, op de plaats waar het leven zich ontsluit........hoe is dit te rijmen met de werkelijkheid, wel de geestelijke vrijheid mag niet aan de orde komen, de wetenschap is aan de ergerlijkste krankzinnigheid ooit begonnen.

 
Afbeeldingsresultaat voor driewerf van het geluk vrijmetselarij
 
 “Nooit zal het Duizendjarig Vrederijk aanbreken, tenzij deze regeringen ophouden met regeren
en de bemoeial zijn bezigheden staakt.”
Ja, het is waar, GOOGLE, ze levert programma's met; ......met een niet te verwijderen filter voor...
geweld, seks en aanstootgevende termen, het  volk mag zijn gang gaan......
De rest aan onfatsoen, zoals ze ontstaat, het ressentiment, ze mag daar allemaal wel!
Toch heb ik het idee dat Google niets wil, verdienen aan een liegende en bedriegende krankzinnige wetenschap.
Sociaal fatsoen moet je ook online doen......anders wordt het een nederlaag in het goede fatsoen......
Dit defaitisme zal anders tot een diepe pose worden, Ze maakt altijd ziek, en leidt nergens toe.
Deze Google zwakte is de grootste geworden,......IT heeft niets verdienstelijks.......
Het personalisme enerzijds en haar universalisme anderzijds, Ze is de mangel van het verstandig denken.......
en zo zal het onder dit valse bewind blijven.
De mens als deel van een sociaal geheel bereikt zijn volledige uniciteit en waarde, alleen in een totaliteit, waarin hij zich kan onderscheiden.
Omdat ze dit niet heeft onderkend, is de democratie gaan emanciperen in plaats van bevrijden.
Iedere cel heeft zich gerechtigd gevoeld zichzelf als centrum te manifesteren,
alleen al omdat dit in de praktijk gewoon mogelijk was.
Vandaar de door feiten aangetoonde funeste verspreiding,
van de verkeerde intellectuele en sociaal-liberale opvattingen.
Alles wordt heel tragisch vertaald in het Ressentiment.........
 In 'Parerga en Paralipomena', schrijft Schopenhauer; .......
 dat het hem op grond van een natuurlijke neiging bijna onmogelijk is vrede te hebben,
'met kennis die ook maar enigszins algemeen en abstract en dus onbepaald is.
....... met pure begrippen, laat staan met woorden'.
Hij hamert er ook op dat zijn metafysica louter immanent is, zich beperkt tot onze ervaringswereld,
en afziet van elke speculatie over een transcendente (boven deze wereld staande) werkelijkheid.
De wil is in de wereld, niet erbuiten. ,,Ook het theïsme laat de wereld uit een wil voortkomen; ........
alleen, het verplaatst deze wil op kinderlijke wijze naar buiten en laat hem slechts  middellijk,
namelijk door tussenkomst van de kennis en de materie, zoals bij de mens, op de dingen inwerken,
maar we moeten dus constateren, deze ziekte is die wil!. 
De krankzinnige politieke dieren moeten iedere dag opnieuw wat te zeggen hebben!
Maar ondertussen slaat het meest zieke euvel toe.........


* U zal het zonder meer moeten weten als U met iemand op enig niveau wilt communiceren: ....de 'kennis van persoon tot persoon' is de hoogste graad van kennen binnen de natuurlijke orde. Er is een eenheid tussen kennis en liefde; ....men kent in de mate dat men bemint, en men kent niet meer dan men bemint.
De rest van mensheid is slechts op de hoogte van hun waanideeën,...en daarbij zijn er ook nog wetten van voorbijgaande aard, het zijn veranderlijke wetten, wat betekent dat ze kunnen worden overstegen of op zijn minst "voor beter gebruik" mogen dienen om je ideale werkelijkheid te creëren. Dit wil niet zeggen dat je deze wetten moet negeren of proberen te trotseren, zelfs als je dat doet zijn ze nog steeds van toepassing op je bestaan.
Je doel is, met al het weten, om alle  Universele Wetten onder de knie te krijgen en dan pas te leren om de veranderlijke wetten te overstijgen. En dat vooral om de liefde en de rede.............
Zo hoop ik dat het alle mensen gegund is, dat U maar weet hoe de meest normale Liefde verslijten kan. ........
Laat U dat niet overkomen, en formeler kan ik het U vertellen ........maar ik doe dat, in dit geval, niet.
Daar het om de liefde gaat.......en dat is nog altijd een vaste en eerlijke motivatie.
Dit is waarom het ressentiment een platvloerse en gemene storing is in het leven, waarmee we de strijd moeten aangaan!
Allerhande persoonlijke ervaringen en een hoogmoedig intellect blijken obstakels te zijn om de essentie en relevantie van het leven te kunnen volgen in zijn Goddelijke natuur. Deze obstakels mogen overwinnen, is altijd een genade geweest..........als God zo aan ons gedacht heeft en een ieder van ons zo bewust heeft geschapen, dan is het belangrijk dat wij zijn bedoeling met het leven dat Hij ons heeft gegeven, leren begrijpen
Hoe is dit begrijpen mogelijk, als liefde en rede, geest en ziel ontbreken. Dat is dus alles wat ik mij afvraag, U ook?

Dit vooral omdat Einstein De kosmologische constante in zijn berekeningen had gebruikt,
zodat hij de algemene relativiteitstheorie kon gebruiken om het heelal als een statisch geheel te modelleren.
Welk een enorme lacher is er toen ontstaan? Wat hebben deze theorie terroristen toch gedaan??????????


Buiten dat worden de meest dwaze veronderstellers wetenschapper; ......
 Richard Feynman vertelt........We hebben in onze geest de neiging om symmetrie als een soort perfectie te accepteren.  In feite is het net als het oude idee van de Grieken dat cirkels perfect waren, en het was nogal vreselijk om te geloven dat de planetaire banen geen cirkels waren, maar slechts bijna cirkels.  Het verschil tussen een cirkel zijn en bijna een cirkel zijn, is geen klein verschil, het is een fundamentele verandering voor zover het de geest betreft.  Er is een teken van perfectie en symmetrie in een cirkel die er niet is op het moment dat de cirkel enigszins afwijkt - dat is het einde - het is niet langer symmetrisch.
Dan is de vraag waarom het als generale maar om een kleine cirkel gaat - en dat is een veel moeilijkere vraag.  De werkelijke beweging van de planeten zou in het algemeen ellipsen moeten zijn, maar door de eeuwen heen zijn ze vanwege getijdekrachten en dergelijke bijna symmetrisch gemaakt.  Nu is de vraag of we hier een soortgelijk probleem hebben.  Het probleem vanuit het oogpunt van de cirkels is dat als ze perfecte cirkels waren, er niets te verklaren was, dat is duidelijk eenvoudig.  Maar omdat ze slechts bijna cirkels zijn, is er veel te verklaren, en het resultaat bleek een groot dynamisch probleem te zijn, en nu is ons probleem om uit te leggen waarom ze bijna symmetrisch zijn door te kijken naar getijdenkrachten, enzovoort.
 Ons probleem is dus om uit te leggen waar symmetrie vandaan komt. Waarom is de natuur zo bijna symmetrisch? 
En omdat de natuur van het universum ... volstrekt oneindig (is), ....
daarom worden de delen van het universum door deze natuur van een oneindige kracht op oneindig vele wijzen beheerst, en gedwongen oneindig vele veranderingen te ondergaan. (Spinoza)
Ja, want Willen Maan en Aarde als een geheel door de kosmos bewegen dan heeft de maan een equivalente kracht nodig van 61.25*Gm ( 0.16m/sec) = 9.8 M/sec, je kan ze inderdaad zien als duo planeten.
Als je bedenkt dat: Er is een aan rotatie afhankelijke magnetische spinkracht is, die wij zwaartekracht noemen.
Deze spinkracht is op een Turn radius calculator te analyseren, bij ....
de omloop snelheid van het Aard oppervlak op de evenaar 463m/sec en G van 57,3 heb ik een turn radius van +/- 382 meter,
dan moet er nog 17,5/1000 G ( sin 1 is 0,0175 ) worden gelift. sin 89 : cos 89 is namelijk 57,3.
Een echte Natuurkundige zal toch ook moeten toegeven dat de kosmos niet volmaakt is .
Daar de som sin 89.9 : cos 89.9 = 572,925 en de som van sin 90 : cos 90 gaat tot oneindig, en de som sin 89.065 : cos 89.065 = 61,27. 
Een vogel vliegt volgens deze wetten, want...........
Een volledig inzichtelijk volmaakte kosmos vraagt oneindig veel kracht, ........ze is dus een onwaarheid...........
De waarheid blijkt te volgen door de ogen! De fysiologie van het Oog kent het begrip hardheid, d.w.z. het doordringings- vermogen van straling is gekend!
Deze wordt groter naar gelang de frequentie groter wordt.
Ons Oog past als het ware een selectie toe. De auto-reverse begint bij deze selectie!
Zeer korte golven worden door de lens niet gebroken en vormen dus ook geen beeld op het netvlies!
Wat de mens "aanziet", is slechts wat U ziet, wat U van die mens slechts ziet door wat gemaakt wordt door de ogen! Dus wat Uw Ogen U toestaan om te zien.........slechts deze vorm is voor U een Objectieve realiteit.
De visuele functie wordt daarom beheerst door:..........
Het gezicht vermogen of de Visus, de contrastgevoeligheid, en de Glare-gevoeligheid ofwel de mate van de gevoeligheid van de verstrooing van het licht!  Bij gevolg moet het Oog dan ook welomschreven details kunnen omschrijven.
Al sinds 1862 hebben we deze door Snellen opgemaakte details van zwarte figuren op een witte achtergrond.

En daarom is het volgens mij dus zo, en zo is het altijd al geweest...........en dan is er ook nog de beschrijving van de nucleaire ruimte door ene Richard Feynman, de QED, zo het bewezen is...........
De energie van een foton kan bij het bereiken van een molecule overeenkomen met de energie die nodig is om de toestand van het molecuul te veranderen, waardoor een overgang is in de kinetische rotatie, vibratie en elektronische energietoestand.
Wanneer dit gebeurt, kent het geabsorbeerde foton ofwel geen reemita ofwel de reemita kent energie verlies. Deze effecten zijn bekend als Raman, en Brillouin. Het Brillouin geeft het juiste effect voor het zicht in de ogen!
Waarom deze effecten tot een volledig Ressentiment moet leiden, is een volkomen raadsel!  De cosmische constante blijkt niet juist te zijn! Het anticiperen op de effecten Raman en Brillouin en dat niet als enigen, maar tegelijk met  de voorname concepten uit de moderne cognitieve psychologie, schijnt van de krankzinnige wetenschap niet te mogen!
Toch is mij deze combinatie juist gebleken! Ze is de enige manier, daar het verstand een onbegrensde taak heeft in de ordening van de verschijnselen! Ordening zorgt altijd voor de objectieve verschijnselen, wat zou daar subjectief aan moeten zijn, welke krankzinnige wetenschapper zou deze ordening niet willen? Alsof elk surrogaat ook voldoende zou zijn?
Want we kennen de feiten zo ze ons gepermiteerd zijn, Feynman verteld ons over reemita zo ze ons als fysische effecten gepermiteerd zijn.

Zo zijn er dus "in hun geheel" een aantal fysische effecten die ook wel eremita mogen worden genoemd.
Ze zijn "wij en de effecten die ons gepermiteerd zijn", een ieder kan ze zien ofwel met de ogen "in bewijsbare zin"  onderscheiden! Het is een Goddelijke eer als je dit gepermiteerd wordt!

Zo zijn deze feiten slechts identiek aan de Quantum interpretatie............slechts zo worden we niet beetgenomen door de krankzinnige wetenschap, in hun verkeerdheid in streven!
Alle interacties tussen fotonen en materie worden daar beschreven als een reeks overnames en foton emissie. Wanneer een foton een molecuul dat het oppervlak van het materiaal bereikt wordt geabsorbeerd en vrijwel onmiddellijk opnieuw uitgegeven.
De "nieuwe" foton kan worden uitgestoten in elke richting; .....dit zal leiden tot een diffuse reflectie, maar dat is anders met het spiegelende reflectie effect, deze is door ons te gebruiken in onze ogen, ze is voor de ogen een hard gegeven!
Het Spiegelende reflectie effect word door hem, in de quantum mechanica, uitgelegd als de som van het meest waarschijnlijke pad door fotonen.
Licht interactie met de materie is een onderwerp van kwantumelektrodynamica, beschreven door Richard Feynman in zijn boek QED:....... The Strange theorie van licht en materie.
De rest van de krankzinnige wetenschap kletst er alleen maar over, daar ze niet weten wat hen gepermiteerd is!
Help we worden bedrogen door Miljoenen debiele krankzinnige wetenschappers!
De "pijnlijke en volledige herwaardering"  van de relativiteits-theorie moet daarom nog steeds komen, alhoewel hij nog steeds noodzakelijk is!

Deze is de zwammende kenners heel bekend; .......De ontastbare ruimte leidt tot een gigantische spraakverwarring.........

De Spraakverwarring rond het begrip ruimte tussen natuurkundigen, astronomen, satellietenbouwers en het publiek heeft geleid tot onverteerbare literatuur over de ruimte-(tijd). Vroeger speelde het onverklaarbare zich af in de ruimte, vandaag is het de ruimte zelf die voor velen onverklaarbaar is. Is de ruimte een praktisch lege doos waarin er ooit een oerknal is ontstaan? In de loop der tijden werden aan de (quasi)-lege ruimte heel wat fysische eigenschappen toegekend:
een permittiviteit voor het elektrisch veld
een permeabiliteit voor het magnetisch veld
een elastische vervormbaarheid voor de aanwezigheid en beweging van massa’s.
Zo wordt het onderkend dat de energie van een foton bij het bereiken van een molecule overeen kan komen met de energie die nodig is om de toestand van het molecuul te veranderen, waardoor er een overgang is in de kinetische rotatie, vibratie en elektronische energietoestand. Wanneer dit gebeurt, kent het geabsorbeerde foton geen reemita ofwel de reemita kent energie verlies. Deze effecten zijn bekend als Raman, Brillouin.
Waarom deze effecten tot een volledig Ressentiment moet leiden, is een volkomen raadsel! 
Het is nog steeds de ziekte van de wetenschap.........
Is het existentieel mogelijk aan het “niets” fysische eigenschappen met welbepaalde kengetallen toe te kennen? Einstein zelf definieerde een ruimte-tijd om een ruimte aan te duiden waarin zich massa’s kunnen bewegen op een wijze die door de kromming van de ruimte-tijd bepaald wordt, waarbij de kromming zelf bepaald wordt door de aanwezige massa’s. Massa rolt als het ware de gekromde ruimte-tijd voor zich uit, en onze ruimte “beperkt” zich dus tot de plaats waar nog energiebewegingen mogelijk zijn.
Vergeten we tenslotte niet dat naast de intergalactische, een interstellaire, een interplanetaire, een intermoleculaire, een interatomaire, er tenslotte ook nog een internucleaire ruimte bestaat die allen beheerst worden door dezelfde µ ruimte-tijd-theorie van Einstein, wat door vele natuurkundigen op slordige wijze en wat gemakzuchtig vergeten wordt.  Ja, anders zal het zelfs echt niet worden, daar dus ons de fysische redenen ten volle bekend zijn ........Maar waar het ressentiment dus danig is dat alles  letterlijk vergeten wordt!

 
**********************************************************************************************************************

De reverse voor all, ik kan het roepen
Het zal gebeuren, noodzakelijk, AZOTH
Er bestaat thans een Wereld die voor U NIEUW is,
met een enorm aantal volmaaktheden.
Ook voor U staat er een ere-plaats klaar, in deze kosmos!
DAAR WAAR DE PARAMITA, ONZE Volmaaktheden,
WEL TE BEHEERSEN ZIJN.
We mogen ze, als we ze onderkennen ook gebruiken!
Dat wordt ieder zijn kracht!
De paramita’s. Deze leggen de nadruk op de evolutie van geestelijke kwaliteiten, niet op de psychische of intellectuele.
De Paramita, ze behoren U, de nieuwe Mens. 
Het genius in de mens met zijn Paramita, kan van een willen en moeten, een tonen maken!
Voor U blijkt dat de helpende hand te zijn, die U met het genius van Uw mede mens in gesprek doet komen,
zo zij tot de zelfde onderkenning gekomen zijn.
Zo handelen we niet volgens onze eigen wil,
maar met de geestelijke kracht,
die heel ons wezen van de mens leiden naar zijn Aardse taken!
Het authentiek mens-zijn wordt zo een bestaan,
dat zich niet meer door het verleden maar door de toekomst laat bepalen.
Sla dus acht op de gedachte en waar ze U brengt,
en laat haar voortkomen uit liefde, ontstaan uit begaandheid met alle wezens.
Zoals deze schaduw het lichaam volgt,
zo worden wij wat we denken.
Met dit bijzondere autisme kunnen alle grenzen bereikt worden!
Dit is het bijzondere autisme wat in de mens zijn zetel heeft,
Er is niets mooiers als wat ieder eerlijk mens in zijn hart vindt.........
Ze is precies wat de mens nodig heeft om aan zijn nieuwe wereld te bouwen,
zich te verwerkelijken als idee van de wereld om hem heen,
waar onze volmaaktheden wel degelijk ook te beheersen zijn!
Waar geen valse schaamte is,
die je door het wereldse intellect in psychische zinnen wordt opgedrongen!
Voor waar, wilt U de "Amor Dei Intellectualis" niet leren kennen?
Is de "Progres de la Science" geen gevolg van de "Particeps rationis" ? 
                                                                                         ERNEST RENAN.

De waarheid zo die beschreven kan worden is heel gewoon bekend; ........
De verbindings-voorwaarden geven aan fysische systemen hun structuur en samenhang en maken door de wederzijdse wisselwerking het samenspel van de elementen mogelijk.
De verbindings-voorwaarden geven in feite de continuëteit van de variabelen in de ruimte aan. De twee types veranderlijken worden soms "door-" en "over-" veranderlijken, trans- en inter-variabelen genoemd.
Zo zijn er dus "in hun geheel" een aantal fysische effecten die ook wel eremita mogen worden genoemd.
Ze zijn "wij en de effecten die ons gepermiteerd zijn", een ieder kan ze zien ofwel met de ogen "in bewijsbare zin"  onderscheiden! Het is een Goddelijke eer als je dit gepermiteerd wordt!
Velen mensen die ik hier noem hebben die eer gekregen .........als nieuwe mens is het iets wat hen toekomt.
Alle feiten die ik hier benoem zijn "Onder Goddelijke Ere" aan ons gepermiteerd.
En voor ieder mens is het mogelijk te ontdekken wat hem wordt gepermiteerd, ...........

Op alle terreinen van het kunnen en kennen van "De wetenschappelijke mens" heeft men onvoldoende overgenomen uit het repertoire van bruikbaarheden, men is niet ingesteld op wat hen gepermiteerd is!
En dat terwijl om het bestaande te wijzigen de mens moet beginnen zich het bestaande toe te eigenen.
Elk DNA wordt tijdens de transcriptie naar bruikbaar RNA gekopieerd, alle cellulaire organismen gebruiken de Messenger RNA.
Maar met het theorie terrorisme, ook van de genetici, zit het heel raar.
 "Zodra deze mens zich bewust wordt van de hem om­ringende voorwerpen, bekijkt hij ze met betrekking tot zichzelf, zijn gehele lot hangt ervan af, of ze hem al of niet bevallen, of ze hem aantrekken dan wel afstoten, of ze nuttig of schadelijk voor hem zijn.
Deze geheel vanzelfsprekende wijze om dingen te be­schouwen en te beoordelen schijnt even eenvoudig te zijn als zij noodzakelijk is (incl. het RNA, hij is altijd de interim-messenger), en niettemin wordt de mens met het ressentiment daar­bij aan duizend vergissingen blootgesteld, welke hem vaak beschaamd doen staan en zijn leven vergallen. (Hij kan niet zonder zijn interim-messenger, dat gaat altijd fout!)
En ze weten vooral niet tot welke schade ze veroordeelt zijn, door de slecht of de verkeerd ingedaalde ballen, waardoor ze niet eens meer een spiritueel en religieus wezen kunnen zijn! Ach wat leuk, ze mogen zelf dader, slachtoffer, en toeschouwer van hun eigen ondergang zijn! Wat leuk de data-freak mag wel even opschrijven wie dat zijn! Het systeem heeft zich voor de allerlaatste keer geprolongeerd, het is voorbij!
Het lot wat aan het ressentiment verbonden is, ze is altijd een compleet drama, in tegenstelling tot de vreugde van de openbaring!

Daar in tegen is deze Solitaire werking het begin van iedere existentie, zonder een actieve enkeling is er geen geheel wat kan existeren, Solitaire actie en acquisitie gaan ook in de kosmos hand in hand. Maar aan welk geheel de enkeling gaat deelnemen blijft in de kosmos meestal geheim. En deze enkeling is beslist geen politicus! Noch zijn de kwintessens van de oorzaak van dit hele universele gebeuren aan geen enkele wetenschapper bekend! Wel heerst het ressentiment en zijn auto-intoxicatie al eeuwen als oorzakelijk feit!
Hoe kan dit ooit nog wat worden, hebben we niet heel gewoon op dat andere systeem over te gaan?

Het moet U bekend zijn dat U toch iets van het leven mag beseffen!
Nu is het dramatisch weinig, ......waarom, dat moet ik U vertellen,
Mijn Autisme is niet vrijblijvend,
Mijn geloof is niet gevestigd in een ivoren toren!
De verbinding van literaire en buitenliteraire veranderingen,
komt neer op het neerleggen van twee naast elkaar gelegen
hypothetische constructies, de menselijke relatie is fragmentarisch geworden.
Elke eenheid in deze maatschappij is vertrokken, ...........
De liefde en rede zijn definitief vertrokken.
Misschien denkt U dat we het niet weten wat ons te doen staat; .....Ach nee, .....Op dit moment is de wereld een reflectie van een grote overgangsfase. Angst, agressie, manipulatie en negatieve dominantie spelen rond, of eigenlijk spoken ze rond, de auto-reverse kon niet anders als komen!
  Heel gewoon moet er herkenning en erkenning komen van dit feit als intrinsieke wet, zodat de ziel opnieuw zijn oprechtheid naar voren kan brengen. Een andere keuze is er niet! Anders gaan we rigoureus naar de knoppen, zoals de Aardvader Gregorius het al vertelde! Wie de elementaristische en theoretische  denk-wegen van de Geek aanbidt, loopt die kans, want ze hebben een fabelachtige werking op de psychologie en de taalkunde.  En U weet dat de theorie van de genetici er totaal niet toedoet!
Alle voorname anti-elementaire concepten uit de moderne cognitieve psychologie, wijzen naar de functie en de structuur van het DNA als basis voor alle transcriptionele activiteit, maar daarbij is het mRNA een noodzakelijk "m", ze moet  onderkend worden, zo is het dat het cognitieve zijn structuur heeft!
Ze heeft zo een bestempeling, maar niet van rubber, maar van gedachten-kracht, zoals onderkend is door Otto Selz, zo werd het..........om dit bruikbaar te maken.........
.De eenheid van gedachten is gedirigeerde associatie.
.Begrip van problemen vereist de vorming van structuur
.Probleem-oplossen bevat het testen van condities

Ze is gebruik willen maken van ieder aanstormend ressentiment!
Dit is al bijna honderd Jaar het geval
De positivistische bezigheid een beperkt aantal waarnemingen tot algemeen geldige wetten te verheffen, is strikt logisch gesproken niet mogelijk. Wetenschappelijke uitspraken zullen het stadium van vermoedens of hypothesen nooit achter zich kunnen laten. Het aantal werkelijke waarnemingen is altijd zeer klein ten opzichte van het totaal aantal mogelijke waarnemingen en iedere volgende waarneming kan met de vorige in tegenspraak zijn.
Dit brengt elke mens terug naar het ressentiment!
Wie zal al de theorie toch moeten valideren, ......."‎Mad scientist · ‎Computer scientist · ‎Gentleman Scientist · ‎Government scientist......of toch "The New Scientist" ( Het Nederlandse/Britse gekken-gesticht )

 Maar wel kan men naar een hydraulische analogie van stroom-gebieden en niveau-verschillen spreken. Het in paren optreden van de veranderlijken maakt het mogelijk om het energie begrip in te voeren en energie (of vermogen) te definiëren als het product van beide soorten veranderlijken. Het is ook belangrijk op te merken dat de verbindings-voorwaarden voor netwerken en structuren een lineaire vorm hebben of gemakkelijk in een lineaire differentiaal-vorm kunnen gebracht worden. Deze eigenschap leidt tot zeer algemene energie-stellingen zoals de stelling van Tellegen en de analoge stelling der virtuele arbeid.
Gedrag van een systeem wordt in de apartje`s-benadering gekenmerkt door relaties tussen input-, output- en toestand`s-veranderlijken. De toestandsvariabelen geven de invloed van het verleden op het heden weer en bepalen het tijdsafhankelijk gedrag ten gevolge van de geheugen-eigenschappen ( Cohesie, Adhesie, stroom, spanning, enz) van het systeem. De interactie tussen de deelsystemen wordt door verbinding`s-voorwaarden beschreven. De werkelijkheid is als een constructie bestaande uit onderling verbonden bouwstenen. Daarbij aangenomen dat de relaties die de werkelijkheid kenmerken, ontbonden kunnen worden in relaties die het gedrag van de bouwelementen en van hun verbindingen afzonderlijk kenmerken. Het gaat dus om een reductionistische benadering die zich niet beperkt tot het in rekening brengen van de delen maar ook aandacht geeft aan de wederzijdse beïnvloeding. De invloed van ressentiment is daarom hier in dramatisch...........

De totaliteit blijkt algemene eisen van continuïteit op te leggen waaraan de verbinding's voorwaarden moeten voldoen. Deze eisen kunnen vertaald worden in energie-wetten, invarianten en symmetrie-eigenschappen. Er blijkt ook een bepaald efficiëntie principe werkzaam te zijn. Vroeger sprak men over het principe van minimum actie of de wet van de kleinste werking. Men kan aantonen dat voor elektrische netwerken waarvan de elementen een "positief" gedrag vertonen de energie-content minimaal is als de wetten van Kirchhoff voldaan zijn.
Wat uiteraard ook betekend dat wat ons hier wordt gepermiteerd, de zelfde feiten zijn. De verbindings-voorwaarden geven aan fysische systemen hun structuur en samenhang en maken door de wederzijdse wisselwerking het samenspel van de elementen mogelijk.
De verbindings-voorwaarden geven in feite de continuëteit van de variabelen in de ruimte aan. De twee types veranderlijken worden soms "door-" en "over-" veranderlijken, trans- en inter-variabelen genoemd. In een hydraulische analogie kan men van stroom-gebieden en niveau-verschillen spreken. Het in paren optreden van de veranderlijken maakt het mogelijk om het energie begrip in te voeren en energie (of vermogen) te definiëren als het product van beide soorten veranderlijken. Het is ook belangrijk op te merken dat de verbindings-voorwaarden voor netwerken en structuren een lineaire vorm hebben of gemakkelijk in een lineaire differentiaal-vorm kunnen gebracht worden. Deze eigenschap leidt tot zeer algemene energie-stellingen zoals de stelling van Tellegen en de analoge stelling der virtuele arbeid.

De totaliteit blijkt algemene eisen van continuïteit op te leggen waaraan de verbinding's voorwaarden moeten voldoen. Deze eisen kunnen vertaald worden in energie-wetten, invarianten en symmetrie-eigenschappen. Er blijkt ook bepaald efficiëntie principe werkzaam te zijn. Vroeger sprak men over het principe van minimum actie of de wet van de kleinste werking. Men kan aantonen dat voor elektrische netwerken waarvan de elementen een "positief" gedrag vertonen de energie-content minimaal is als de wetten van Kirchhoff voldaan zijn. De verbindings-voorwaarden geven aan fysische systemen hun structuur en samenhang en maken door de wederzijdse wisselwerking het samenspel van de elementen mogelijk.
 In een hydraulische analogie kan men van stroom-gebieden en niveau-verschillen spreken. Het in paren optreden van de veranderlijken maakt het mogelijk om het energie begrip in te voeren en energie (of vermogen) te definiëren als het product van beide soorten veranderlijken. Het is ook belangrijk op te merken dat de verbindings-voorwaarden voor netwerken en structuren een lineaire vorm hebben of gemakkelijk in een lineaire differentiaal-vorm kunnen gebracht worden. Deze eigenschap leidt tot zeer algemene energie-stellingen zoals de stelling van Tellegen en de analoge stelling der virtuele arbeid.
Gedrag van een systeem wordt in de apartje`s-benadering gekenmerkt door relaties tussen input-, output- en toestand`s-veranderlijken. De toestandsvariabelen geven de invloed van het verleden op het heden weer en bepalen het tijdsafhankelijk gedrag ten gevolge van de geheugen-eigenschappen ( Cohesie, Adhesie, stroom, spanning, enz) van het systeem. De interactie tussen de deelsystemen wordt door verbinding`s-voorwaarden beschreven. De werkelijkheid is als een constructie bestaande uit onderling verbonden bouwstenen. Daarbij aangenomen dat de relaties die de werkelijkheid kenmerken, ontbonden kunnen worden in relaties die het gedrag van de bouwelementen en van hun verbindingen afzonderlijk kenmerken. Het gaat dus om een reductionistische benadering die zich niet beperkt tot het in rekening brengen van de delen maar ook aandacht geeft aan de wederzijdse beïnvloeding.

De totaliteit blijkt algemene eisen van continuïteit op te leggen waaraan de verbinding's voorwaarden moeten voldoen. Deze eisen kunnen vertaald worden in energie-wetten, invarianten en symmetrie-eigenschappen. Er blijkt ook bepaald efficiëntie principe werkzaam te zijn. Vroeger sprak men over het principe van minimum actie of de wet van de kleinste werking. Men kan aantonen dat voor elektrische netwerken waarvan de elementen een "positief" gedrag vertonen de energie-content minimaal is als de wetten van Kirchhoff voldaan zijn.
Wij kennen de feiten zo ze ons gepermiteerd zijn, en Feynman verteld ons over de reemita zo ze ons als fysische effecten gepermiteerd zijn.
Zo zijn deze feiten slechts identiek aan de Quantum interpretatie............


Hubert Van Belle:.... De stelling van Tellegen heeft iets wat als geheel de QED mogelijk maakt, met namen door de Feynman beschrijving; ..... Als een lading een kracht uitoefent op een ander deeltje gaat dit altijd met de minimale actie, het principe van de minimale actie noemt men dat. Wat bleek nu: de minimale actie van een geladen deeltje is altijd exact de beweging die de vergelijkingen van Maxwell voorspellen. Oftewel: we hadden een nieuwe beschrijving gemaakt van de klassieke elektrodynamica, maar niet in termen van velden, maar in termen van krachten op afstand."
Een mechanisch systeem streeft naar een toestand van minimum potentiële energie. Het is "alsof" het systeem een doelgericht gedrag vertoont. De systeemtheorie onderkent dan ook het bestaan van normatieve systemen die doelstellingen nastreven. Het doelstelling`s begrip maakt het o.i. mogelijk om de rol van die het energie-begrip in de exacte wetenschappen speelt te veralgemenen. Dit is een sterke aanwijzing voor een samenhang in het geheel die door eisen van de totaliteit bepaald wordt.
En het is daarom dat de krankzinnige wetenschap, met zijn ressentiment,  volledig gedumpt MOET worden!
Elke minuut die we met deze wetenschap moeten beleven kan alleen maar een nog groter drama worden!

Want ;.........Tenslotte vragen we naar de Verbondenheid in Ruimte en Tijd.
Er is een Universele Bestaans Wet (a Theory of Everything) die alles verbindt!
Deze verbondenheid omvat hetzelfde begrip als God, Allah, Jahweh, Boeddha of Tao.
En we zijn weer aan het begin van de weg!
 Het punt alfa valt samen met het punt omega: het hier en nu van elke dag!
U moet weten wat de super-actie of de extreme actie is,
Je begrijpt hen alleen als je de  plaats kent waar ze meetbaar zijn.......
Rychard Feynman wist als zo danig waar zij meetbaar waren,  ............
Daarbij is het zo, dat de hele bewerking van de tijd op digitaal niveau berust op een trucje,
je zegt dat het essentie is, maar ondertussen is het een onderdeel van de existentie!
Het homogene van de tijd kan niet aangetoond worden; ....
de verwikkelingen in de ruimte-tijd, in de etherische wereld,
zijn elektrische magnetische verschijnselen,
als gevolg van het metrieke van een ruimte. (Richard Feynman).
Bij gevolg is er alleen een differentiatie, .......
De waarheid is singulier tantum, ze speelt zich af in de metrieke ruimte, zo ze ons gegeven wordt, ....
Ze is als de muziek die er al voor onze komst op Aarde al was!
T en st laten zich middels hun differentialen in elkaar uitdrukken.
d/dT = d/dst x 1/ dT/dst.
De dT/dst = 1 laat onze beperktheid zien, we hebben de één als denkbegrenzing!
De mens "is een teller" van de één maakt hij ook de twee en de drie enz.
Met dT/dst = 0 en <1, kunnen we de duale botsing uitdrukken,
die ons geen enkele zekerheid geeft!
Met dT/dt=0 en >1 drukken we uit,
dat er oneindig veel van die oorzakelijke instantané momenten kunnen zijn.
Dat in frequenties van elektrisch geladen deeltjes,
van Elektronen en Elektronen-Paren. dat maakt zelfs het bekijken en controleren van materie op de nanoschaal mogelijk, en zo is dat, en daar bij meer als dat hebben wij niet  te vertellen! Onze interim-messenger, het RNA brengt ons zelfs alle berichten zo!

Meer echt niet, en de massa is een ding dat zich verraad door haar te bezien als een transponder! 
Meer is er van het effect van de extreme actie niet te zien!
De gebruikelijke uitdrukking van impuls,
ze is dus werkelijk wat het lagrangiaase formalisme zo oplevert, ...........
en elke gewone actie heeft een plaats in een beperkte ruimte,
zoals ook glasvezeldraad of koperdraad, of de eather, een ruimte waar het geleidende aspect speelt!

MAAR ELKE AUTO_REVERSE IS; ......
IN DEZE KOSMOS IDENTIEK AAN EEN SUPER_ACTIE. 
En de dwazen van de wetenschap weten alleen wat de gewone geleide actie is,
helaas! Dat heb je met een dwaas! Ondertussen heeft hij alleen zijn waan-theorie......
Vraag is ook ;  welk een beeld heeft hij, en wat deed hij ermee ..........wat waren toch de bewerkingen om een homogeniteit in tijd en ruimte te creëren, om de onjuiste beelden toch ook weer te geven. Ja , het is waar gebeurd, dat is de bewoording die vaak voldoet bij leugenaars.

 Ach gewoon vertelt ; .......De digitale verwerking van tijd, in de wetenschap heeft iets bijzonders! De matrix van Silvester (meervoud matrices) is een rechthoekig getallen schema, dus getallen geordend in rijen en kolommen. De matrix is een middel om samenhangende gegevens en hun bewerkingen op een systematische en overzichtelijke wijze weer te geven. Dit is ook meteen het doel van een matrix. Tijd is daarin iets heel raars omdat je haar niet zomaar als homogeen mag betitelen, processen kunnen wel degelijk een verschillend tijd-verloop vertonen.

Tijd speelt slechts indirect een rol, je moet het homogene er van in de Matrix "vast leggen", de bewerkingen moeten het anders zonder homogene dimensies stellen. Je moet gewoon het "geloof " van het lineaire en orthogonale van een proces in brengen. Daartoe worden de assen AB en CD orthogonaal geplaatst.
 In de twee- of driedimensionale euclidische meetkunde zegt men van twee objecten dat zij orthogonaal (van het Griekse: oρθÏ�ς (orthos), recht en γωνια (gonia), hoek) zijn, als zij ten opzichte van elkaar een rechte hoek vormen, of anders gezegd loodrecht op elkaar staan. Dit wordt wel aangegeven door het ortogonaal teken  tussen de objecten te plaatsen.
Je vormt, voor de digitale bewerking van tijd eigenlijk geen matrix als zodanig maar gebruikt een orthogonale matrix, dat is in de lineaire algebra een vierkante matrix waarvan de kolommen een orthonormaal stelsel vormen. Dat houdt in dat de kolommen onderling orthogonaal zijn en als vector de lengte 1 hebben. Een andere manier van karakteriseren is dat de getransponeerde van de matrix gelijk is aan de inverse. 
Van deze volledige breuk in de geloofwaardigheid wil de krankzinnige wetenschap echter niet weten, mijn getallen leraar  Henri Wijnmalen uiteraard wel......
Anders zou een voorstelling geen weergave van alle oplossingen kunnen zijn. In die zin heeft Pythagoras zijn stelling ook bewezen! De mens is de teller die deze specifieke matrix gebruikt!

De stelling van Pythagoras, kan men altijd zien als een betrekking, mits men dat wil als-
-de drie zijden van een rechthoekige driehoek;
-de oppervlakken van drie vierkanten ;
-drie getallen , hier bij is er een gebruik van een orthogonale matrix, en zal als vector de lengte 1 worden gebruikt.
Als je op zoektocht bent naar het theoretische deeltje moet er een verdachte zijn.
Welk deeltje is dat NU precies? Ik weet dat de wetenschap als een kleine jongen of kleuter steeds dat deeltje kwijt is. Ze denken daarbij; .... dat had ik, wat het gevoel geeft, op deze grond sta ik en hier voel ik me veilig. En als ik het niet meer vind, misschien vind mijn moeder het dan nog! (Ook dit is analogie van Richard Feynman).
Het is dan ook een zoektocht, de vaste grond is er niet! De zoektocht naar de veel belovende dingen uit door het leven te ervaren gegevens, daaruit distilleert de mens zijn goede veel belovende toekomst. Kennelijk is het veel gezonder zelf een compilatie of computer compilatie te maken en dat kan als je werkelijk doet!
In wezen leven we als een kleuter in een woestenij, en wat orde brengt is alleen maar te oogsten uit een zo compleet mogelijke relevante historie, maar veel omvat die historie eigenlijk niet, er is een verdachte bij de wetenschap, meer eigenlijk niet! Meer als deze belachelijke streek, voor de beeldvorming in ruimte en tijd heeft ze niet! En dat doen met de eigen ogen heeft alleen dat iets!
En het vragen stellen heeft geen zin, laat staan oplossingen bedenken!
Ofwel ieder die het weet mag het zeggen, en dat totaal los van dat vreselijke Ressentiment!
En uiteraard hoop ik dat met alle eremita die vele mensen gepermiteerd zal worden in de nieuwe wereld,
dat de ziekte die het ressentiment is, zeer snel voorbij zal zijn!

Een aantal dingen in het ressentiment kan U Puur begrijpen; ........Zo zijn, Heldere hemelen heel gewoon Puur gevaarlijk, al 100000 jaar weet de Mens al dat hij zich daar tegen moet beschermen. En de Goddelijke Zorg, hij is compleet, veel kompleter als alle wetenschappelijke lariekoek!
Het CO is de stralings transmitter, verdraagt gemakkelijker een positieve dan een negatieve lading, het is de deugniet onder invloed van "de zotte straling", daarbij vergeleken is CO2 een vreselijk onschuldig stofje. ( Bij de debielen van het KNMI uiteraard niet!  Op TV doen ze altijd voor Donquijotte mee, debieler kan het niet!
En de debiele wetenschap en politiek doen daar aan mee!
Daarom zal dit het meest verschrikkelijke ressentiment worden, de huidige orkanen kunnen daardoor
tot vreselijke dingen uitgroeien!
De wetenschap kan alleen zichzelf ontmantelen als de leugenaar!
Door de botsing van zonnestralen met onze admosfeer ontstaat er het actieve CO,
wat in de eerste plaats een zeer actieve straling transmitter is, zij beinvloed het klimaat het meest!
In de tweede plaats is het CO door zijn aard een zeer krachtig deeltje,
de veroorzaker van "nucleaire staar" in ogen van mens en dier!
Welke energie reduktie er plaats vond bij de botsing in de admosfeer, weet ik niet, in de natuur echter komen de waarden e/2, e/3, e/5, e/7, e/9, e/11, enz voor, bij de reemita is energie reductie van dergelijk deeltje een feit.  (Delft gaat bestralen met deze in energie gereduceerde deeltjes, het indringen wordt daar door beperkt)
In de derde plaats heeft dit deeltje dus de aard van een nucleair deeltje,
en dat is "in rij" volkomen verkeerd geinterpeteerd door alle kwantum-debielen.

De wetenschap kan wel beweren dat ze aan fysica doet, maar zo is het niet.
Al sinds Spinoza weten dat het om aktualiteit en realiteit gaat ; .........zo wordt er bij het Raman effect in twee gevallen voldaan, een roodverschuiving of een oprichting van een fonon, maar de krankzinnige wetenschap vertelt nooit wat er in het Nu, dus wat er actueel en in realiteit het geval is!
Hopeloos is het ressentiment ......om in dergelijke situatie te verkeren! Daarna vond men de statistiek uit, wat vindt U,........Zo verval je altijd tot het "Tweede element".......maar zichzelf als patiënt bezien, daar vindt men zichzelf nog steeds te groot voor......Waarom zouden we Kierkegaard toch volgen?
Een overwinning van de gezonde geest lijkt hen nog steeds niets, .......maar het is nog steeds alles, voor iedereen op deze Aarde! Deze garantie geef ik U, namens zo ongeveer ieder gezond mens!

Het tweede element wat U kan begrijpen is dit: ..........Misschien denkt U  dat het ressentiment van de wetenschap steeds verandert, maar dat is niet zo,
Ik kan de enorme invloed van de Zon op de Aarde namelijk niet veranderen,
de wetenschap is slechts gek, imbeciel, en krankzinnig te gelijk!
DE waan is permanent, de stralingsformule kan niet kloppen als energie continu is.
En de quantummechanica is gestoeld op een wiskundig trucje, dat fysisch gezien niet juist kan zijn.
En daarom hebben we, ook volgens Feynman, altijd de fysica nog!

Materiële golven ontstaan namelijk in een materieel medium waaraan een impuls (en kinetische energie) wordt medegedeeld door bewegende materie, m.a.w. door een afremming of versnelling t.o.v. het medium. Een ruimtegolf (E.M.-straling) ontstaat wanneer bewegende ladingen worden afgeremd of versneld t.o.v. de lokale ruimte. Beide verschijnselen worden algemeen “golven” genoemd omdat ze door dezelfde wiskundige modellen worden beschreven. Toch zijn er ook fundamentele verschillen:......
 • het materiële medium voor een materiële golf.
 • het energetisch medium (de vervormde ruimte) voor een energetische golf
 • de kleinere golfsnelheid voor materiële golven
 • de quasi onmogelijkheid voor de ruimtegolven om zich als golf voort te planten in een materieel midden.
 • Volgens Einstein is gravitatie niets anders dan een wetmatigheid van de vervormde ruime-tijd die een massa voorschrijft hoe ze zich in elk lokaal punt moet gedragen. Maar helaas .....er is een verband tussen lading en massa, waarbij lading een fundamentele grootheid is en massa enkel een verschilresultaat voorstelt.
 • Ladingen en hun betekenis in ruimte-tijd zijn de bron van gravitatie en het elektro-magnetisme is de oervorm van gravitatie.      
 • Als een elementair deeltje een stukje intens vervormde ruimte is, en een massa de ruimte grootschalig vervormt dan is het fysische veld dat al deze vervormingen beschrijft een universele actor.
 • De klassieke energieberekening van het veld wordt veroorzaakt door een puntlading, met zijn ongeloofwaardig resultaat E=oneindig, en ze vloeit voort uit een fysisch-wiskundig model dat nooit de toets van het experiment heeft doorstaan.
 • Nooit, en daarom is de theorie van de debiel Einstein een Puur Ressentiment!

Het belangrijkste aspect daarbij; ....de betekenis van de
kentheorie en haar dialectiek is Nihil, en met de kennislogica kom je niet ver. Volgens mij kom je eigenlijk nergens, ......... er is SNEL VERTELT..........
een aperte noodzaak zich op existentie te richten, vooral voor de wetenschap, astrologie en astronomie, wat betekent dat jij moet richten op ieder fenomeen en zijn existentie.
Anders bent U slechts met het ressentiment bezig!
In dit veld van zintuigelijke waarneming hebben we de microcoop, de telescoop, het radar, de instrumenten die gevoelig zijn voor allerlei andere soorten trillingen, zo is de wetenschappelijke kennis te controleren en de zin ervan verlegd.
De meeste wetenschappers noemen deze verlegging hun "ontdekkingen",
maar dit is nog geen goedkeuring aan hun "ressentiment"........
Deze hoort ogenblikkelijk afgebroken te worden,
daar het rediculeren in zijn format slechts 1 doel heeft,
het opvijzelen van de eigen cultuur.
De volle begeerte wordt daarbij in stelling gebracht, dit staat diametraal tegen over het normale gebruik......
Zoals normale mensen dat doen!
Dit wisten we al heel gewoon, de krankzinnige wetenschap heeft nooit anders gedaan!
De algemene bewering, van wetenschap en politiek klopt niet, ze is een bericht, weer gesloten in geloof of ongeloof! En dan komt de statistiek er bij, wat vindt U. Alsof dat wil zeggen dat die uitslag iets over het bericht zegt! Maar ze vertelt heel gewoon weer niets!
Dit verhaal weet wat een overwinning van de geest betekent, het is een verhaal over een nog nimmer achterhaalde diepgang, en ik vind dat wij met zijn alleen, die hier vertellen, deze diepgang toch kunnen bereiken. 
Deze Angst is niet de ontmoeting met het niets, maar juist de springplank naar positieve geborgenheid in een persoonlijk godsgeloof. Antropologisch gezegd: de mens is meer dan een uitputtingsslag tussen lichaam en ziel; hij is, in de dialectische spanning tussen die twee, een sprong naar de geest. Pas daarin wordt hij zichzelf en kan hij geloofwaardig tot de naaste gaan. (Kierkegaard)
Velen denken dat er nog "iets anders werkt'', MAAR VERDER IS ER NA GENOEG NIETS.


Waarom, er bestaat een rede voor:  .........In de loop van de jaren heeft men ontdekt dat er na de transcriptie nog allerlei andere processen plaatsvinden. Hierbij wordt het mRNA bewerkt voordat getransleerd wordt. De belangrijkste van deze processen zijn: RNA-processing, splicing en RNA-editing. Het onbewerkte RNA, zoals dat direct na de transcriptie gevormd wordt, wordt dan pre-mRNA genoemd. Het bewerkte RNA, zoals dat getransleerd wordt, wordt gewoon mRNA genoemd. Het schema ziet er nu als volgt uit:
DNA — transcriptie → pre-mRNA — RNA-processing, splicing, RNA-editing of alternatieve splicing → mRNA — translatie → eiwit.
Anders vertelt in dit verhaal; ..........Op alle terreinen van het kunnen en kennen van "De wetenschappelijke mens" heeft men onvoldoende overgenomen uit het repertoire van bruikbaarheden, men is niet ingesteld op wat hen gepermiteerd is!
En dat terwijl om het bestaande te wijzigen de mens moet beginnen zich het bestaande toe te eigenen.
Elk DNA wordt tijdens de transcriptie naar bruikbaar RNA gekopieerd, alle cellulaire organismen gebruiken de Messenger RNA.
Maar met het theorie terrorisme, ook van de genetici, zit het heel raar.
 "Zodra deze mens zich bewust wordt van de hem om­ringende voorwerpen, bekijkt hij ze met betrekking tot zichzelf, zijn gehele lot hangt ervan af, of ze hem al of niet bevallen, of ze hem aantrekken dan wel afstoten, of ze nuttig of schadelijk voor hem zijn.
Deze geheel vanzelfsprekende wijze om dingen te be­schouwen en te beoordelen schijnt even eenvoudig te zijn als zij noodzakelijk is (incl. het RNA, hij is altijd de interim-messenger), en niettemin wordt de mens met het ressentiment daar­bij aan duizend vergissingen blootgesteld, welke hem vaak beschaamd doen staan en zijn leven vergallen. (Hij kan niet zonder zijn interim-messenger, dat gaat altijd fout!)
We weten wat de wetenschapper en de politicus heel gewoon volkomen fout doen!
En er is maar één manier om dat te veranderen en geloofwaardig tot de naaste te gaan!
De spychische mogelijkheden worden vergaand verbreed door de geest in te zetten.
Roepen dat het "in het DNA ligt" heeft eigenlijk geen zin, het gaat om het gebruik er van!
En met het mRNA is het berichtgeving, we moeten het bericht tijdig onderkennen!

Want wat wij bedoelen met 'Nu' is een mysterieus ding, dat we niet kunnen begrenzen...
'Nu' is een idee of een begrip van onze geest. Het is niet iets dat op dit moment fysisch definieerbaar is.
De chromosomen nemen op een of andere manier een loopje met de mens.
Al onze moeilijkheden en mogelijkheden zijn psychisch van aard,
en de chromosomen moeten dus ook de menselijke activiteit "wisselend naar psychische oriëntatie" kunnen aansturen. Ten alle tijden hebben we steeds onze interim-manager nodig, het mRNA.
Deze communicatie bevat namelijk ook alle mogelijkheden waardoor mensen onderling informatie kunnen uitwisselen, zoals spreken, het maken van gebaren, een bepaalde manier van kijken, de intonatie van de stem, kortom elk gedrag van de een dat een ander informatie geeft.
 Jung heeft zelfs een keer ge­zegd, aangaande de eigen natuur...........
dat goedheid die het instinct te boven gaat niet meer goed is;.....
en dat slechtheid die het instinct te boven gaat evenmin kan be­staan.
Als ik probeer beter te zijn dan mijn in­stinct mij toe­staat,
ben ik niet meer tot het goede in staat.
Als ik kwaad wil doen om te overleven,
dan is dat slechts mogelijk tot aan het moment waarop mijn instinct afhaakt.
Als ik meer kwaad doe dan mijn instinct mij toe­staat, ver­nietig ik mijzelf.
Het instinct, het dier in ons, is de hoogste rechter,
De recombinantie moet dus een algemeen feit zijn, en veel algemenere mogelijkheid als iedereen in de genetica denkt.
Organische gebondenheid en materiële gebondenheid drukken twee wezenlijk verschillende dingen uit.
De materialist is bang voor het onbekende, en de organische gebondenheid drukt een hang naar het leven uit,......
waarbij men zich een welwillend gehoor voor de waarheid verschaft.
Dit is omdat alle organen deze communicatie gebruiken.......

Dat dus ieder lichaam als een deel van het hele universum moet worden beschouwd, .......
en dus dat het met het geheel waartoe het behoort harmonieert en met de andere delen samenhangt.
En omdat de natuur van het universum ... volstrekt oneindig (is), ....
daarom worden de delen van het universum door deze natuur van een oneindige kracht op oneindig vele wijzen beheerst, en gedwongen oneindig vele veranderingen te ondergaan.
Bij de levende vind je de uitdrukking 'god of natuur' en haar varianten,
maar de levende maakt dus ook onderscheid tussen 'natura naturans',
dat is de door zijn goddelijke attributen bepaalde oneindige onveranderlijkheid,
en zijn veranderlijke 'emanatie', de 'natura naturata' - die de eindige verschijnselen, de modi of bestaanswijzen omvat, welke voor hun bestaan van de oneindige natuur afhankelijk zijn, zoals de mens. Deze woorden werden bijna al door Spinoza gesproken, daarom zijn ze mij niet vreemd .........
Daar in tegen herken ik ook het drama van de protegé, elk geboren worden is in deze Wereld  een ballingschap van de ziel. de waarschuwingen van Kierkegaard voor de emancipatie zijn er niet voor niets!
Het debat met de statistiek is een dualisme, is geen sinds goed voor de mens!
Want de krankzinnige wetenschap en politiek zullen hun gelijk willen houden..........
En er worden dus niets anders als "beveiligers" opgeleid, om hun waanzin te verdedigen.........
Deze scholing zal de algemene waanzin blijken! De finale die al het DNA aan stukken zal slaan........
Onbruikbaar zal maken............


 

Verlichting is de uitgang van den mensch, uit den staat
zijner vrijwillige onmondigheid. Onmondigheid noem ik
het onvermogen, om zich van zijn eigen verstand, zonder de
leiding’ van een ander’, te bedienen. Deze onmondigheid is
vrijwillig, wanneer de oorzaak van dezelve niet gelegen is
in mangel aan verstand, maar in gebrek aan moed en aan
’t besluit, om zig, voordäan, zonder leiding van een’ ander,
alleenlijk van zijn eigen verstand te bedienen.
Sapere aude!
Dat is, heb moed, om uit uwe eigen oogen te zien
– dit is het motto der verlichting.
Al wat U gepermiteed is, ze legt de nadruk op de geestelijke kwaliteiten.

Daar de liefde voor de waarheid in U is, Staande het Ressentiment, Staat zeer beslist de vrijheid van denken.......

Dat iedere geborene in een gedwongenheid van politiek en wetenschap terecht moet
komen, is larie. En heel de politieke groep heeft een ziekelijke krankzinnige voorkeur.....
En de ideologie heeft steeds weer de gewoonte het gezamenlijke werk van de “menselijke geest” ter discussie te stellen.
Heeft U enig idee hoe diepgaand onze kritische blik alsnog moet worden om het verminkte leven van nu te begrijpen?
Is het niet hoogtijd om aan al het corrumperen een einde maken?
Het moet U bekend zijn dat U toch iets van het leven mag beseffen!
Nu is het dramatisch weinig, ......waarom, dat moet ik U vertellen,
Mijn Autisme is niet vrijblijvend,
Mijn geloof is niet gevestigd in een ivoren toren!
De verbinding van literaire en buitenliteraire veranderingen,
komt neer op het neerleggen van twee naast elkaar gelegen
hypothetische constructies, de menselijke relatie is fragmentarisch geworden.
Elke eenheid in deze maatschappij is vertrokken, ...........
De liefde en rede zijn definitief vertrokken.
De kunst van spreken over onze gehele natuur heeft iets ontstellend bijzonders. Oppervlakten, verstoken van de diepere betekenis, wekken de indruk van een collageachtige videoclip, waarin beelden onverwachte verbindingen aangaan, die individuen aanzetten tot bepaalde gedragingen: .... "Niet te min hebben deze dingen wegen gevonden om te ontkomen aan de dialectiek van de zin.
Je zou er van kunnen zeggen, dat ze er genoeg van hadden; ..... de oneindige proliferatie, de potentiëring, het opdrijven van hun essentie, in een stijgende extremiteit, in een obsceniteit die in ieder mens fungeert als hun immanente finaliteit en hun "onzinnige rede".
Doch ze mogen het in onze multimediale consumptiemaatschappij onderhand wel weten, deze beelden en objecten leiden hun eigen leven, en dat is altijd al zo geweest. Zij moeten zijn, en moesten al zo zijn voor dat de mens hier op Aarde was.
Daarom is er de werkelijkheid dat het leven doorgaat, en alle kunst eindig is. Alles wat vorm heeft, ze heeft ook inhoud!

Maar toch wordt  onze wetenschap steeds weer gekenmerkt door een immense opeenstapeling van doorgaans elkaar tegen-sprekende theorieën, en daarom is iedere waarheid vervluchtigd.
Dat .... "dat er slechts één zijnde is, die door zijn eigen sufficiëntie of kracht bestaat" mag U duidelijk zijn, zo komt de nieuwe Archaïsche periode onherroepelijk weer opgang. Zij is de immanente finaliteit die er onherroepelijk weer moet zijn, omdat hij altijd al aanwezig was. Wat uiteraard ook het Godsbegrip van Spinoza beschrijft, meer is ze niet! Maar heel deze situatie levert en leverde een ontstellend moeilijk gesprek op, ook met Spinoza, maar nog veel meer zonder Spinoza, want ..... Het zedelijke is een gedraging naar de wet van onze eigen natuur! ...Het wijst naar zijn natura naturans, dat de God of natuur beschrijft als “dat wat in zichzelf is en door zichzelf wordt! Het probleem van de zedelijkheid betreft onze innerlijke wilshouding of gezindheid én onze handelingen!
En ik merk dit op, want ik hou bepaald niet van al dat ressentiment!
Ik bestrijd haar, Zo is het nodig omdat er een werkelijk universele oriëntering en een voor allen steekhoudende levensstijl voor de dualistische mens niet meer te vinden is. Ik leg dus zondermeer het accent op de rede en de liefde van onze schepper, al hoewel ze voor de huidige mens nauwelijks voorstelbaar is.Ja, het is waar, ik moet altijd een aanklacht tegen deze debielen formuleren, anders zullen ze als nog niet begrijpen wat hen overkomt. Zo zit het met de krankzinnige elite, ze zal het anders nooit beter doen .........in die aanklacht kan U mij niet steunen, want zij kunnen niet anders als hun instituut ondersteunen. 
Zo heeft bijvoorbeeld het El-ninjo effect een energie motor nodig, maar niet bij de krankzinnigen van het KNMI. Ze is gewoon de tropische zon op het bovenste 2 mm van het oceaan oppervlak. Daar vindt altijd de belangrijkste energie uit wisseling plaats, en ze heeft niets met "De leugen van Hun Klimaatverandering" te maken. Heldere hemelen zijn heel gewoon Puur gevaarlijk, al 100000 jaar weet de Mens al dat hij zich daar tegen moet beschermen. En de Goddelijke Zorg, hij is compleet, veel kompleter als alle wetenschappelijke lariekoek!In dit veld van zintuigelijke waarneming hebben we de microcoop, de telescoop, het radar, de instrumenten die gevoelig zijn voor allerlei andere soorten trillingen, zo is de wetenschappelijke kennis te controleren en de zin ervan verlegd.
De meeste wetenschappers noemen deze verlegging hun "ontdekkingen",
maar dit is nog geen goedkeuring aan hun "ressentiment"........
Deze hoort ogenblikkelijk afgebroken te worden,
daar het rediculeren in zijn format slechts 1 doel heeft,
het opvijzelen van de eigen cultuur.
Dit wisten we al heel gewoon , de krankzinnige wetenschap heeft nooit anders gedaan


De middelen die de wetenschap ter beschikking staan, ze verleggen echter alleen de reikwijdte naar buiten toe, ze verschuiven de grenzen steeds verder......
Maar hoe machtig deze instrumenten ook zijn, er zal altijd een grens blijven bestaan voor de zintuigelijke vermogens.
En daar mee zal men nooit in staat zijn de mens te helpen naar binnen te grijpen, .......
want dit binnen is niet te vatten door onze gewone zintuigelijke waarneming. 
Wij moeten het altijd doen met de intrinsieke intelligibele rede, en Richard Feynman gaf er de naam QED aan, en gaf daarmee ook de beperking van de kenbaarheid van de puntmassa aan .........zijn kennis steunt dus op de volledige interactieve ervaring, en dat toch vanuit het veld waar de objectieve wereld ons niet de ware kennis verschaft, 
en zo geeft hij ons de manier om een ding volledig te kennen,.....
zowel uitwendig als inwendig, kunnen we ons zelf ermee identificeren, nemen we op een zodanige wijze waar  dat het ding niet slechts het verschijnsel is in de wereld........Dat is wat hij in zijn QED weet te benoemen. Hij verteld ons "wat bewezen is".
 
De grootste problemen hebben de oplichters uiteraard met de verzameling.
In de wiskunde is een verzameling een basisbegrip dat zich niet laat definieëren in termen van andere begrippen,
Het rediculeren om uw gelijk te krijgen siert u. Mits U dat maar eerlijk doet!
Want normaal heeft dit format slechts 1 doel, het rediculeren van de eigen cultuur, ...
De bezigheid van een scrupuleuze opportunist, dat met allerlei media fratsen.........
Iemand die principes inwisselt zoals het hem uitkomt – bijvoorbeeld bij een machtsovername.
Het is een walgelijkheid dat dit niet gezegd mag worden,

En als de totale wetenschap een ridiculeren nodig heeft, zo wat, ik doe het heel gewoon!
Nu heeft de minderheid het toch ook meestal voor het zeggen  ....
Het ridiculiseren om uw gelijk te krijgen siert u. Mits U dat maar eerlijk doet!
Want normaal heeft dit format slechts 1 doel, het ridiculeren van de eigen cultuur, ...
De mens is een teller, zodra ze een doel stelt, is ze enkelvoudig!
De bezigheid van een scrupuleuze opportunist, dat met allerlei media fratsen.........
Iemand die principes inwisselt zoals het hem uitkomt – bijvoorbeeld bij een machtsovername.
De debielen Rutten en Dijkgraaf zijn tot niets anders in staat,....ik hou niet van zulke beïnvloeding, behalve die door liefde en rede” en “De wijze manier om goed te doen voor de mensheid is je met je eigen zaken bemoeien en zodoende andere mensen de gelegenheid te geven dat ook te doen.” Dus: “Nooit zal het Duizendjarig Vrederijk aanbreken, tenzij deze regeringen ophouden met regeren en de bemoeial zijn bezigheden staakt.”


Wat we gewoon de eigen ziekelijkheid kunnen noemen.
Het ontstellende is dat ze er nooit eerlijker op worden als de problemen groter worden,
Hun houding blijft scrupules en een corrumperen,
De eerlijkheid van een Machiavelli komt er niet!
Dit wordt niet hen fataal, maar de maatschappij, die ze zeggen te dienen.
En de wetenschappelijke literatuur ziet een te eenzijdige politieke oriëntatie ...
De antwoorden moeten op de politiek worden gericht en zijn bewust moreel beladen.
Heren zo verkracht je de mens, debielen ga je zelf verkrachten,
En er niets anders als een proces van "introjectie" te volgen.
De krankzinnige wetenschap laat zich in zijn commucatie daarom heel anders kennen, ...
het interessante aspect is de 'introjectie'.
Ze is het rechtstreekse kwaad van het Ressentiment,......
Men zal elke goede kwaliteit spiegelen die er maar te vinden is.
Men leert voorkeuren, antipathieën en keuzes nabootsen.
Door dit te begrijpen, kan de wetenschapper inzicht krijgen, hoe hij in eerste instantie sympathiek kan lijken.
Als hij deze 'introjectie' uitvoert, assimileert hij slechts met plannen, filosofieën, dromen en doelen.
Hij bootst een onstellende hoeveelheid woorden en ideeën na.
Deze wetenschapper is perfect voor alle congressen, concilie, gala, en zo verder. Het duurt alleen nooit lang.
Het is die flatteuse bezigheid, die wetenschap en politiek totaal overheersen!
We zijn zo opnieuw in een zware radicaliteit verdaagd,
zozeer zelfs dat de wereld vol stroomt met niets anders als radicale bewegingen.
Deze worden de wereld fataal..............

Staande het Ressentiment,
Staat zeer beslist de vrijheid van denken.......


De vrijheid van denken ligt niet in de voorliefde voor bepaalde ontkenningen,
noch in de afwezigheid van  strenge methode.
Ze is het denken dat de logische weg van de bewustwording aflegt,
en dus geen ander beginsel dan uit zichzelf ontvouwt.
Ze wordt niet bepaald door de willekeur van de fantasie,
noch door de eenzijdigheid van de bijzondere ervaring,
noch door de dwang van het overgeleverde dogma.
Zo is het ressentiment de totale hindernis, die ons de natuur, geschiedenis, samenleving en de mens niet doet begrijpen.
In of met het vrije denken doorschouwt het de ervaarbare wereld in verband met de eenheid.

Bij gevolg is er steeds een bijzondere rijpheid van "De Geest" noodzakelijk,
Alleen het eigen doel volgen is een drama, dat is voor mensen die maar tot één hebben leren tellen!
Waarin het denken toch steeds zijn vrijheid niet kan hervinden.
Het huidige ressentiment is de cultuur die de oorspronkelijke waarheid-liefde relatie echter volledig opzij zet.
We zijn niet meer in staat tot het voortbrengen van de hoogste geestelijke waarden.
Vele malen in de geschiedenis is er niet de toestemming gegeven, om in de hoogschatting van de rede toe te stemmen.
Het huidige ressentiment drukt helaas bovenmatig veel op de zelfverheerlijking van het beperkte verstand.
En daarbij moeten we toch echt weten, de goddelijke rede, haar diepe overtuiging volgt uit de inwoning in de menselijke bezinning.
Het denken denkt waarheid, ze is geen fantastisch goed.
En toch zeker geen ressentiment, dat is slechts de ontkenning van de waarden van anderen.
Neen, zij is de inhoud van een waar, zij is alleen waar bij het doen, zijn zuivere weg denkend.
Het ressentiment volgt de liefde van het leven niet, het leven wordt de zuivere weg niet gegund.
De geboorte van de nieuwe gedachte wordt in dit geheel niet bevorderd.
Heel veel van het rationalisme wordt in de ontkenning "weggezonden", maar "wijs" is het in gene delen!
Het  is dan ook niets bijzonder hoe ontoereikend het onderwijs met zijn ressentiment is!
Het volgt weldegelijk een onwaardige methode, ........wat de zondeval bestaat er in met de vooroordelen en de valse redeneerwijzen te komen! Ze brengt je in geen enkel opzicht de eerbare en heugelijke Wereld in. Wat hier al wetenschap heet, ze was al compleet waardeloos. Valselijk toen, was al het ressentiment in al zijn delen! En het ontbrak al aan alle wijsgierige grondbeginselen.

Deze zijn de wetenschap en de politiek zelfs niet beken,..........
Daar op de voorgrond zijn er bij een normaal mens drie onderwerpen,
De overwinning van de twijfel.....door het doorstaan van het zelfbewustzijn.
De redelijke methode, zo zij eerbaar en heugelijk in de Wereld staat.
Maar de redelijke methode moet eerst worden gekend....... omdat het genius eerst de voorstelling in U wakker maakt, het lukt niet andersom. Zo wil ik de weergave van voorstellingen dan ook bezien. Onze wetenschap kan ze nooit in de abstracte conditie leveren! Wezelijk zijn ze dan ook niet goed snik. Het ontbreekt ze aan de juiste conditie, de juiste methode!
Ze is wel degelijk de eerste oorzaak van ressentiment. .........
De bekende inbreuk op deze conditie, ze is ons ook bekend, ze is de diepe lucratieve dissociatie, ze hebben dan ook geen voorstelling in de Universele wetten. Dat zegt al genoeg, het heeft ze altijd al aan de voorstelling van de wetten ontbroken. De gezondheid van de cultuur en samenleving wordt er door aangetast!   

Ze kunnen helemaal niets leveren in bewijsbare zin!
Dit terwijl wij van de grote vooruitgang hebben mogen proeven, die gebaseerd is op een bevredigende filosofie van onwetendheid, (een filosofie die niet waarheid 's functioneel is), is het de verantwoordelijkheid van een wetenschapper die grote vooruitgang, vrucht van de vrijheid van denken, te verkondigen en te onderwijzen op welke wijze twijfel niet wordt gevreesd, maar verwelkomd en bediscussieerd, en deze vrijheid op te eisen als onze verplichting aan alle komende generaties.’ ( Richard Feynman )
De mensheid zal door deze omstandigheden worden gedwongen om te begrijpen dat de huidige materialistische consumptiemaatschappij wordt vervangen door een groeiende geestelijke, met een volkomen gelijke statuut voor alle mensen.

Wie brengt dit eigenlijk nieuwe referentie punt onder de aandacht van de mensen, dat het werkelijk zo is de begrepen rede veel en veel meer kan opleveren als de aangeleerde rede? Al het overleg en samenwerken en confereren en converseren ten spijt! Als dit geen punt wordt onder de mensen kunnen we onze naar hulp hunkerende mede mens niet helpen! Want in de menselijke evolutie gaat het om het echt zijn, om de solide mens die omgaat met de begrepen rede, en nog steeds niet met de aangeleerde rede!
De mens die leeft volgens zijn Dharma, zijn liefde voor Waarheid, Goedheid en Schoonheid , is gelukkig. De opvatting die wijd aanvaard wordt dat de rechtschapen mens ongelukkig is omdat hij door anderen slecht wordt behandeld, is volkomen onjuist.
"Een deugdzaam mens is gelukkig, terwijl een zedeloos persoon ongelukkig is.
"We zijn zozeer gewend geraakt aan het hedendaagse debat over samenleven en samenleving`s-problemen dat het niet doorzien wordt dat er slechts zintuiglijke verlangens worden ingevuld door persoonlijke voorkeuren uit te spreken.
Het "rechtschapen" bewijs, het is dat bewijs dat de mens gelukkig maakt.

Hij leeft altijd in angst, daar de angst de vraag wakker houdt naar het statuut in dit bestaan. Angst, is net als de mens, het snijpunt tussen de wereld van bepaaldheid door instinkt en die van het geroepen-zijn tot geestelijke, d.i. vrije existentie.
In de angst wordt de mens geconfronteerd met de toekomstmogelijkheden die hij met zijn eigen verbeelding schept.
Dus diep "nadenken" is één zijn in opperste concentratie, doch het is juist daarin tegenover niet dat geconditioneerde denken wat door de malloten op deze Aarde wordt bedreven!
Hun denkwijze beslaat een verkeerd statuut, dit om geldstromen te genereren en de bange en angstige zieltjes te winnen! Daarbij is "De Duivel" de drogreden die uit hun mond komt!

De belangrijkste implicatie; .....
De belangrijkste implicatie van een filosofie die niet waarheid 's functioneel is komt overal boven drijven. Het is een herhaalt koningsdrama van mensen die zeggen de koning te zijn. Je moet wel iemand benoemen als koning wil je de kritiek en de discussie kunnen onderdrukken. Wel dat gebeurd dan ook, al wordt er menig koningsdrama opgevoerd ofwel het algemene drama in de wetenschap heet het professoren drama. Het is een soort koehandel, hij die het beste fabeltje kan leveren wordt koning, of krijgt de Nobelprijs. De ketens van de autoriteit kunnen evenwel het huidige voorstelling 's vermogen niet meer begrenzen. Na 2012 komen de heren autoriteiten zelfs bij bosjes onder de guillotine te recht! Een God is meer als genoeg, een Koning is meer als genoeg! Want we weten het heel gewoon, ........

Als het menselijk denken louter zweert bij de eigen logica en grammatica, komt het nooit uit waar het hoort uit te komen, bij ‘het zijn’, de werkelijkheid. Om dat wel te doen, moet de mens zichzelf bewust geweld aandoen. De mens moet zich met opzet in de nesten werken en aan de hand van de aporieën die dat oplevert, door zijn eigen muren heen breken. Slechts dan komt de mens open te staan voor de realiteit. Die is immers dissonanter en verscheidener dan de louter logisch gedifferentieerde denkcategorieën kunnen bevatten. Slechts op deze enige manier komt er een ervaring van het vrij zijn, die overeenkomt met het dissonante karakter ervan. De mens vindt zijn kwintessens pas waar het tegen de eigen aporieën aanbotst en deze positief weet te beamen, bekrachtigen, bevestigen. Of wel; ....wanneer hij bewust zoekt naar de ‘opheffing’ van zijn ‘coherentie’. Denken mag en kan niet terug gaan naar de plicht voortdurend de eigen regels in herinnering te brengen. Dat is slechts de list het perpetuum mobile terug te willen brengen in de mens, alsof er wat te oogsten valt in het zelf, door de meest onmogelijke wensen uit te spreken. Alsof er een "verdachte" is, ....... Bij de generale arrogante geesteszieken van de empirische wetenschap en de politiek weten ze dat helaas nog steeds niet! Ze leiden aan een zieke, het is kennelijk een ledigheid tot aan de dood!

Toch is de huidige professor daar niet van bewust, om U een voorbeeld te geven; …. Pierre van Baal heeft de gemoedstoestand van de heren treffend weergegen, met deze compositie; ….. Theorie zonder confrontatie met het Experiment is niet,
Experiment zonder vergelijking met de Theorie is net zo min.
Hand in hand vormen zij de Fysica.
Laat geen harer Beoefenaars dit ooit verachten,
Dan zal hen haar Schoonheid wachten.
Ach professor toch, hoe moet dat nu met een filosofie die niet waarheid 's functioneel is? U geloofd vast in sterke verhalen! Professor toch, van wie heeft U dit geleerd? Ja, U flikt het alweer, de computer wordt er bij geroepen, maar de logica die er aan ten grondslag ligt is nog steeds niet waarheid 's functioneel, Boole wordt roemloos in de hoek gefrommeld, Pierre van Baal is vandaag koning. En daarmee bevorderd tot de lieve Heer op Aarde?

De waarheid is te herkennen aan haar schoonheid en eenvoud.
Richard Feynman (Nobelprijs natuurkunde 1965)
De coherentie en de eenvoud van de sociologie worden door niets zo bevorderd als door het inzicht dat het ancien régime, Robespierre, Napoleon, Hitler, Stalin, Derde-Wereldculturen en ook wijzelf hun grote of kleinere euvelen vooral hebben te wijten aan één gemeenschappelijke oorzaak: het door geweld, censuur, dogma’s, taboes, verdringing of doodzwijgen beperken van de vrije uitwisseling van argumenteren, dus van de rede.De reactie van FRIEDRICH NIETZSCHE is dan ook ontzettend juist...........
En alles in mij brengt de noodzakelijke oprechtheid op, die hij beschrijft!
Een nieuw criterium voor waarheid, waarin het Ressentiment niet wordt gekend. 
Maar waarin ze de natuurlijke slotsom is aan het voorafgaande actieve en reëel en actuele beraad.
Zo ga je sinds Cartesius de wijselijke bezinning aan!  
Zo ga je de wezenlijke meditatie aan, en is er dan slechts als redelijk en natuurlijk moment de vrijmaking gekomen.
Zo is het ook genoeg, daar het meeste dan heel gewoon beseft wordt, en in alle vroegte is aan gaande het onbekende ook maar iets te bewijzen. Maar al wat ik tot op het heden ontvangen heb, ze is het meest ware en verzekerde dat ik van of door de zintuigen heb vernomen. Al de grond van de betrouwbaarheid dienen we hoog te houden. Hoe zit het met Uw ressentiment, heeft U de durf dat te vertellen?
Neen, blijkbaar niet, en daarom zijn we zo opnieuw in een zware radicaliteit verdaagd,
zozeer zelfs dat de wereld vol stroomt met niets anders als radicale bewegingen.
Deze worden de wereld fataal..............de enige keuze is nog .....Je moet de mensheid de baas worden, door je kracht, door je voortreffelijke ziel, door verachting,  FRIEDRICH NIETZSCHE, hij zal hierin zijn gelijk vinden.........
zozeer zelfs dat de wereld vol stroomt met niets anders als radicale bewegingen.
De normale uitspraak durf ik altijd aan, de fysica, astronomie, medische wetenschap en alle overige wetenschappen, die afhangen van de beschouwing van uit de zinnelijke elementen van de  samengestelde voorwerpen, ze zijn gegarandeerd betwijfelbaar en "aan moment" onzeker geworden. Het is a priori zeker dat wij bij deze kennis misleid worden.

De enige remedie is bekend; Mijn verhaal is juist en bekend, ik beschouw de vraag; ......hoe verschijnt het menselijk bewustzijn aan de wereld, en ze is al miljarden jaren geleden gegeven. En dus volkomen irrelevant. Dit omdat de mens aan de Aarde toebehoord,.......de beweringen van wetenschap en politiek zijn heel gewoon meer als zielig, het is onterecht denken dat er iets aan ons toebehoord, nee dus......In alle  "ziekte gevallen" loopt  de geestelijke cultivering volkomen achter op de lichamelijke cultivering..........de hele levensles wordt helemaal niet meer gegeven ..........men weet nog steeds niets, zelfs niet dat met het regulatieve idee, als eerste de richting aan deze cultivering wordt gegeven.
Daarbij en daarom hoort inderdaad de eerste centralisatie en concentratie bij dat gegeven. Dat betekent dat het woord op het onderscheidene moet wijzen, maar iedereen heeft daar "De zelfde opgekomen Geest" bij nodig, en deze opkomende waarde kan niet worden weggezet, anders zou elke nieuwe bezinning vergeten worden, .........anders zouden we geen samenhang kunnen leveren........zie hier het miljarden jaren oude proces, onze levensles.........

 
Henri Wijnmalen, Het geneste proces <=>, Leo van den Haak
  2       2       2       2       2       2       2   De Twijfel
4   6   6   8   8   10   10   12   12   14   14   16   16   18  Toename';..
van de twijfel
1   5   5   11   11   19   19   29   29   41   41   55   55   71  Deductieve druk
door de toename
'' van de inductie,
van de  paren"
deze is weg te nemen.
door:...aan de zich,
openbarende Kosmos
mee te werken!
  1       2       3       4       5       6       7    Áantal vertwijfelingen,
Hier is het dus;...
waar de mens faalt,
in zijn deductie.

Zonder dit proces is er geen Compilatie of Computer compilatie te maken.
Iedere File buiten dit proces is een leugen. De openbaring zorgt voor de mens,
Dat is haar bruikbare compilatie! Door de twijfel kan, .........naar Kant,
de synthese alleen maar naast het tegengestelde staan, nooit er boven.
Dat is ook de werkelijkheid met files bij Computer compilatie,
Het krankzinnige en gevaarlijke ligt om de hoek, helaas .....
Iedere compilatie laat dat probleem zien, helaas .......
Het verleden is toch een bouwsteen naar het Nu.
Het probleem is volgens mijn getallen leraar Henri Wijnmalen: Waar raken we het kwijt......
En waarom blijf je dan zitten in al dat ressentiment, in dat weten dat nog steeds geen kennis is.
Zijn antwoord is de openbaring.......want eerst zal je moeten weten wat echt is, dus dan toch jou compilatie moeten weten te maken. En Richard Feynman ontwikkelde als systeem de QED.
Dat gaat over heel veel levensspanning heen om tot weten te komen,
maar ten slotte is er voor elke doener toch een geleider.........en als je blijft zitten ontmoet je deze geleider zeker niet! Of je nu professor of misdadiger bent, als je iets niet doet of misdoet, het maak niets uit.........
je mist de goede geleider!


Want zo meent men dat dit met het geloof aan Gods goedheid in strijd was,
zo zouden wij in onze grondwetenschappen bedrogen worden!
Zo wordt ik dus gedrongen tot erkenning, en er is niets van het geen ik voor waar hield, niet op enerlei wijze zou kunnen worden betwijfeld!
En nog belangrijker, deze erkenning steunt op het doen, het steunt op de aller degelijke gronden, die  rijpelijk overwogen zijn.
En deze twijfel is onvermijdelijk, zo ik in het weten tot enige zekerheid wil komen. (Ook dit werd bevestigd door Feynman).
En wie regelrecht bedrogen wil worden is eigenlijk helemaal gek.............welk een probleem is eigenlijk het ressentiment?

Het hele probleem is; .... dat de pathetische mens overal emotionele ladingen op plakt. Plezier, liefde en vrijheid zijn hen te veel, zij zijn er in verstikt geraakt, ze projecteren zichzelf erin, ze willen niet zien en zien niet in dat al dit plezier de unieke en schitterende prijs is van het doen. Om het simpel te zeggen, slechts schoonheid en eenvoud sieren U!
In het  graaien, belasten, uitbuiten, ontkrachten, verkrachten, zit geen enkele waarde. Alleen in het ambivalente doen, in liefde en met rede, zijn waarden te herkennen en te erkennen! En diep valt hij die van die waarden verstoken blijft!

Het ‘onderscheid’ of de distantie tussen de woorden en de dingen wordt alleen waargenomen door mensen die zich ervan bewust zijn. En daarom is het ambivalente doen zo op zijn plaats .....bij iedereen die nog dingen van werkelijke waarde wil vinden!
 Pas tegenwoordig zien we als we terugblikken de tragische gevolgen van de tegenstrijdige twijfel en het half bewuste aan zichzelf en van de ontstane psychologische complexen! Ideologie van de waan blokkeert elke nieuwe existentiële ervaring. Alleen de pathetiek met zijn lyriek kan uitgaan van het volstrekt onmogelijke. Al het andere ligt in puin, en is dus niet meer te ervaren. We zitten wel degelijk in de DNA finale!

Ook zijn er velen die denken
 dat alleen de liefde de tijd stil kan laten staan. Ze laat je de herinnering aan de zeldzame ogenblikken. Maar wat doen we eigenlijk met die ogenblikken? Beschouwen we die als werkelijk? Of als drogbeelden? Of denken we dat die drogbeelden werkelijker zijn dan de realiteit? Hoe moet schoonheid geschapen zijn om de grenzen van het leven te kunnen overwinnen?
De Liefde zoals wij hem bezien, in zijn eigen lyriek, schept steeds weer nieuwe problemen, daarom zijn er ook meer tragedies dan komedies in de huidige tijd! Maar ik doe het dus anders............


Zo vind ik dus ook de zekerheid in het eigen bestaan, van de wetenschap valt ze nog niet een Dag te verkrijgen!
Maar wie is de Mens dan? Ruimte en Vrijheid maken herkenning en erkenning mogelijk, en dus van leren, in een oneindige levenssfeer.
Mij is dat genoeg!

Want U of ik kunnen het natuurlijk vertellen, maar de "normale liefde" van de mens blijkt steeds slijtend. De drager van de causaliteit, de substantie, we blijven hem maar aanzien voor koel en nuchter en we blijven haar maar louter wetenschappelijk bezien.
Doch ieder die de liefde zonder dat eigenbelang beziet, vind het nuchtere feit dat het om het "alles" gaat.
Iemand die de werkelijke liefde kent reduceert het in zijn gedachten niet tot materie. Slechts als je dat hebt weggezet, al groeiende in het leven, dan wordt het lichter, en het duister gaat dan breken, en dan pas zie je de liefde als "De echte levenswet".
Dan pas vindt elk mens de God van zijn hart in zichzelf, en dat geeft een intense vreugde.
Maar in het leven kan dat natuurlijk nooit zo blijven, men moet ook heel het causale
 met volkomen andere ogen leren bezien.
Maar het is vooral de goddelijke geborgenheid, het geborgen-zijn in God die blijft. En deze mogelijkheid tot verlossing wás, ís, en zal altijd in de mens zijn.


Voor waar ..........Daar in tegen had de dogmatiek uit het begrip van God besloten, dit was en is ongeoorloofd, want het is onjuist een object van denken te denken,
Zonder ook maar met enige bruikbare compilatie te werken...........zo wordt de waarheid te vinden in het tonen van het denken zelf.
 De waarheid van enige kennis bestaat in overstemming  van een gedachte en daarbij de rede. En als U deze rede weg doet heeft U niets!
Doch de werkelijkheid van één ding aan zichzelf heeft geen belang, wordt dus onmiddellijk buitengesloten. Het gaat om dat alles.......en dan ook nog om een proces van richting. Ze kan niet op verstandsinzicht steunen en zelfs niet met enige ervaring. hoe moeilijk is het om achter de inrichting van het denken te komen. Men heeft zinnelijkheid en verstand nodig. Zo is het oer begrip nodig, het zijn de grond beginselen, waarbij het uit het natuurlijk principe zo is dat het kenvermogen is toegerust.
Bij ressentiment is de vraag; ............Met welke rede handelt U om boven al dat denken vol kennis uit te komen?
Heeft U weleens gehoord van het onkritisch verstand? Ruimte en tijd zijn daarin de onkritische overwegingen.
In de ruimte - voorstelling is het zo dat het hier mede geheel anders staat als met de waarneming van werkelijk bepaalde hoedanigheden. En alweer, aan enig ressentiment zou ik dus niet aan beginnen. Dat komt ervan als onze geest met een voorstelling als met een eigen aanleg is toegerust.
De ruimte is de vorm waarin de uiterlijke zinnelijkheid werkt, en de tijd is de vorm van het innerlijke.
Door het eerste worden ons uiterlijke voorwerpen gegeven en door het tweede merken we zielentoestanden op.
Maar nog steeds is het zo dat haar wezen op zichzelf niets is wat bestaand is.
Het jammerlijke is dat alles wat tot het ressentiment  behoort niets meer is dan een onnozel verschijnsel. 
Het ressentiment heeft geen wezenlijk karakter; ......ze bestaat in hele rare verhoudingen en op deze wijze zoals ze gedacht wordt.
En ze is nooit wat anders als deze apenkool, niets van deze verschijning is gelegen achter de grond van de verschijnselen, zoek ze dan ook niet, want U zal ze niet kunnen vinden.Daarom vertel ik U het .........
Het meest bijzondere aan de gnosis
 
De Gnosis heeft ongekende bijzonderheden, iedere oplossing wordt gegeven in een zelfde nominale moment. De oplossing die gegeven wordt in dat moment is steeds een vergroting van een eerder  moment. Het gnostische proces bestaat uit één grote doorgaande werking. Het is zo iets als een oneindige stuwing; ....  “Stuwing heeft oneindigheid in Ruimte en Tijd voor zich door eigen verbinding in on-tijdelijkheid. Het houdt dus de verbinding tussen evenwicht en harmonie die tot het door God gestelde doel moet voeren.
In menselijke mogelijkheden kunnen ook heel subtiele weerstanden liggen tegenover de werking van deze Stuwing. In christelijke termen zou je het Genade kunnen noemen, die altijd met je bezig is ondanks de weerstanden en de angst voor het gene wat nog niet ervaren is. Maar vrees niet, Gods genade bestaat in essentie uit liefde, Liefde is de kracht waarmee psychés van verschillende individuen elkaar aantrekken. Liefde wil alle psychés met elkaar verenigen. En wie dit niet aanvaard moet ook zijn woordenboeken maar sluiten, want dit is niet als een logica waarde in te schatten. De cijfer symboliek wordt ook op dit moment van twee wonderlijke richtingen aangedragen.

Zo wonderlijk zelfs dat Richard Feynman dit schreef; .......
God is altijd bedacht om de dingen die je niet begrijpt uit te leggen. Nu, als je eindelijk moet ontdekken hoe iets werkt, krijg je een aantal wetten die je op afstand zetten van God, u hebt hem niet meer nodig. Maar je moet hem voor de andere mysteries nog gebruiken. Dus daarom laat je hem er nog zijn om het universum te creëren, want we hebben er nog veel die nog niet zijn opgemaakt; je hebt hem nodig voor het begrijpen van die dingen waarvan je niet gelooft dat de wetten het zullen uitleggen, zoals als bewustzijn, of waarom je leeft met een bepaalde tijd van leven en dood dat soort dingen. God is altijd geassocieerd met de dingen die je niet begrijpt. Vandaar dat ik denk dat de wetten niet kunnen worden beschouwd als van God omdat ze zijn bedacht.  "Geciteerd in super strings: een Theorie van Alles?, (onder redactie van Paul CW Davies en Julian R. Brown), 1988

Wat natuurlijk een veel betere omschrijving is als deze; ......vele mensen zijn bang voor de Gnosis, omdat ze ons niet het gevoel geeft, op deze grond sta ik en ik voel me veilig. De Gnosis, je moet hem kennen om zijn resultaat in de mens te kunnen begrijpen! Het is dan ook een zoektocht, de vaste grond is er niet! De zoektocht naar de veel belovende dingen uit door het leven te ervaren gegevens, daaruit distilleert de mens zijn goede veel belovende toekomst. De intelligente computer moet het ook doen met het zelfde gegeven, alle vliegtickets worden al met dit systeem uitgegeven tegen de beste prijzen! In wezen leven we in een woestenij, en wat orde brengt is alleen maar te oogsten uit een zo compleet mogelijke relevante historie! Maar de Gnosticus krijgt heel gewoon alles in een enkel nominaal moment toe gespeeld, het is niet te geloven als je haar niet kent.
Richard Feynman kon het omschrijven als een axioma, maar wat waar is zal hij U nooit kunnen zeggen, en kenners weten hoe hij het heeft omschreven. Er zijn namelijk twee fantasiën voor het fenomeen van de totale energie.
 
 1.  E_{totaal} = E_{uitwendig} + E_{inwendig} ,  enE_{totaal} = E_{inwendig} + E_k = m c^2 ,
En vervolgens is c totaal niet onderbouwd, en de massa en de energie zijn tot twee keer toe verzelfstandigd. Wat uiteindelijk alleen maar mogelijk is als de wet van het bedachte deeltje waar is; ..........
 • A is zowel A als niet-A of
 • Ieder ding is zowel A als niet A of
 •  Ieder ding is alles
  En kern energie en de kernspitsing een apart fenomeen zijn, zoals alle andere fenomenen! Maar de hele consequentie is ook dat we leven, denken, en rekenen vanuit een filosofie die op geen enkele manier waarheid functioneel is! Maar de Gnosticus kan ervaren dat hem een steeds groter deel in een enkel nominaal moment kan worden gegeven!

God zorgt voor Stuwing in de Persoonlijkheid, zo zorgt hij voor de omkleding van het unieke; het Unieke in de Kosmos is en blijft Gods Geheim. En onze gewendheid als mens om alles te zien zoals het in de schepping wordt getoond en er dan van uit te gaan dat het zo is en niet anders, valt hierbij volkomen in het niet.
Maar inderdaad maken we daarmee een einde aan een zekere wreedheid, we staan als menselijk schepsel tegenover de Schepper met alles wat er menselijk voor ons ligt. Dat is geen kleinigheid en lijkt soms op 't wrede af. Maar een oplossing is het nog steeds niet!
De mens heeft nu eenmaal een verbondenheid met zijn schepper die niet anders als transformerend kan werken, we hebben het niet voor het kiezen.  Maar dat maakt de daad zoals iedereen hem in zijn volheid kan kennen goddelijk; ....Het leven is een belevend leren, en het strook of valt in lijn met wat je geloofd. De universele weg of de scholing`s weg beperkt zich niet tot het lezen van boeken maar manifesteert zich in het hart als overtuiging, in het hoofd als kennis van zaken en in de handen als daad van een nieuw leven, zonder gedwongenheid maar als een volstrekt natuurlijk proces. Want een mens is niet wat hij leest, maar wat hij doet.

En wat er verder nog wordt gemeend en gedacht, is alleen bekend aan het ego. Daar wordt alles in categorieën gespleten; ...........kwantiteit, kwaliteit, relatie, en modaliteit.
Het heeft een ellendig grote schijn van wijselijke exactheid, deze bezit ze niet ; .......het is ego! En dat is slechts door formele logica aangenomen, zo genoemd "afgeleid" door de egoïstische dwazen.

Voorwaar, slechts "de transcendentale afleiding" kan jou objectiviteit aantonen. Daar leert U dat bij elke categorie een bepaalt schema behoort.   Maar eigenlijk moet U dit schema zelf maken, ze is namelijk identiek aan de normerende compilatie, met de goddelijke hulp van de openbaring. De duurzaamheid in de tijd is het teken van het gebruik van de substantiële  Categorie. (zo is het de substantie van Spinoza, maar eigenlijk ook die van het alles van Feynman)
Zo is bijvoorbeeld de duurzame verbinding van Wit, Zoet,, Smeltbaar, enz., opgemerkt in een bepaalde compilatie heel gewoon Suiker.
De regelmatige opvolging in de tijd is het teken dat het begrip duurzaam kan worden gebruikt in de algehele compilatie.
De ver-menigvuldigheid, het telbare, is het aanschouwbare van de eenheid in het beeld. In de compilatie is dat de noodzakelijke samenhang van de zinnelijkheid
en verstand. Zo is het a priori in ons denkend bewustzijn gelegen!

Door deze a-priorische inrichting van het kenvermogen heeft de menselijke kennis enkel innerlijke noodwendigheid en algemeen geldigheid, zonder dit zou er zelfs geen algehele compilatie kunnen worden gemaakt. Het oorzaakbegrip heerst juist doordat zij van binnen uit, en door haar eigen wezen a-priorisch is bepaald.
En , ja alles is één, de noodwendigheid beslaat de algemeen-geldigheid, zo is niet de enkele ziel, maar de algemeenheid is en wordt gegrond. 
Het woord Rede kan je gebruiken in tweeërlei zin, als geheel het kenvermogen omvattend, maar ook in de bijzondere zin.
De theorie beslaat slechts de vruchteloze poging om aan de transcendentale  taakopgave van de Rede te voldoen, men heeft niet het vermoeden dat men zich op een geheel ander gebied dan dat van het verstand bevind.

Begrippen, die de ervaring te boven gaan en die de werkelijkheid boven de ervaring zouden betreffen, ZE HEBBEN GEEN constitutieve WAARDE voor het menselijk kenvermogen, MAAR SLECHTS regulatieve. Zij vermeerderen onze kennis niet en voegen aan de inhoud daarvan geen nieuwe waarheid toe.

Dit is het toppunt van Ressentiment, anders niets...........
Ze staat zeer ver van de objectieve werkelijkheid verwijderd, verder dan wat de Egoïst zijn categorie noemt, want er kan geen verschijning gevonden worden, waarop ook maar iets toepasbaar is.
De enige remedie is bekend, van Henri Wijnmalen, Het geneste proces <=>, en Leo van den Haak.
Ze verloopt langs het Gnostische proces van de openbaring!!!!!!!!!!!!
De menselijke drang tot kennis wordt niet bevredigd door het gene wat door het verstand gerangschikt wordt. Er is een bijzondere compilatie noodzakelijk.
Sinds Euclides wisten wij al dat daarbij breinvoorwaarden noodzakelijk waren.
Plato zag ook al dat onze kenkracht een veel hogere behoefte voelt,
Feynman geeft de laatste schep toe, Ieder ding is alles!

En alleen de regulatieve ideeën BESTAAN hierin dat zij de richting aanwijzen,
in welke de voltooiing van de kennis is gelegen. Hun gebruik is dat zij het verstand tot een zeker doel leiden. De Gnosis leidt, de innerlijke meester leidt!
Zij die denken het transcendentale idee bestaat heeft het mis.
Het eerste idee is en blijft altijd het idee der ziel, en dat in liefde en rede, niet meer en niet minder. Het is het volstrekte substraat van alle innerlijke verschijnselen. We weten dat het verstand een onbegrensde taak heeft in de ordening van alle verschijnselen. 
En als U vervalt in dat vreselijke ressentiment dan zal U moeten vertrekken..............De Wereld heeft geen enkele drogreden nodig, alleen de juiste natuurlijke compilatie.........Daar bij, Moeder Aarde heeft haar redenen nodig om zo zij is, te bestaan.
En daarbij is er het onloochenbare feit dat er een praktische rede is.
De taakopgave van de ethiek is heel gewoon deze op te sporen.
Inhoudelijk is er verder totaal niets te bepalen, of je moet verder een krankzinnige machthebber zijn.......De ethiek en esthetiek, zij leiden slechts naar "God", doch dit is slechts te beleven als de waarneming de constante beleving van de zielen uitmaakt. 
Dan alleen verhouden zich de natuur en de menselijke vrijheid zich goed, het ervaarbare en denkbare raken elkaar met het doen, in het bewustzijn. Want de mens is wat hij doet!
Dus daarbij is elke wet imperatief, omdat ze ook door andere bepalingsgronden wordt bewogen. De twijfel was en is er niet voor niets, de Gnosticus heeft alleen het geluk dat hij niet steeds opnieuw heeft te beginnen!
Een wet hangt niet af van iemands wensen, dat is slechts een waan van mensen
die constant vervallen in de Ressentimenten!
Bij gewone mensen wordt als geluk het doel van de deugd erkend, het eigen geluk en het geluk van het "grootst mogelijke aantal" mag als doel voor het zedelijk handelen gelden. De waarde van geluk is in deze zin onomstreden.
Het is die zelfde waarde die bij het ressentiment steeds wordt genegeerd, van de ochtend tot en met de avond, en zelfs in de nacht droomt men er over.
De mens kan op deze manier niet gelukkig zijn! Ze past nooit in ook maar enige wetmatige houding bij het normale handelen.
Bewustzijn heeft daarin tegen de plicht van de inspiratie, bij dat besef is er een zekere plicht en treedt de wet, in zijn werkelijkheid, als beweegkracht in ons op.

De causale verklaring schiet voor ons te kort als wij een innerlijke doelmatigheid aan het werk zien. Doch er is meestal ook een uiterlijke doelmatigheid, bijvoorbeeld de geschiktheid van de omgeving op Moeder Aarde hier te leven, de doelmatigheid zegt ons alleen iets in haar ware aard als de innerlijke doelmatigheid wordt inbegrepen, deze dingen van Moeder Aarde zijn organiseerde wezens, waarin de delen door het geheel worden en zijn beheerst.
We kunnen met de kennis van deze producten van Moeder Aarde mogelijk beheren, doch we kunnen het beheer alleen onder de regulatieve beginselen rangschikken, want het geheel is het beheersende.
Het ressentiment als feit is hier helemaal uit den boze, dwaas!
Men zegt al van de natuur op deze Aarde en haar vermogen in georganiseerde producten te weinig, .........want niet wij zijn de organiserende-n!
Alle originele en oorspronkelijke culturen spreken over Moeder Aarde ...........
Alle bomen werden er naar het zaad met een bepaalde oorspronkelijkheid ingericht, maar toch waren en komen er afwijkingen. Wat is er voor de zelf handhaving vereist? Aan de blote enkele levende materie zijn er geen eigenschappen toe te kennen, dat is het meest vreemde beginsel ooit door de mens toegepast! Om het precies te zeggen, de organisatie van de Natuur heeft niets analoog met enige Causaliteit, welke ook, waarvan we weten.
Ons discursief verstand kan de wisselwerking van het geheel en de delen niet begrijpen. Het enige wat overblijft, is te weten van de antinomie, niet de enkele antinomie maar de volledige optredende .......als de schaduw van de Geest......zo zou de meest oorspronkelijke kerngeleerde, Robbert Oppenheimer, het zeggen.


Waar dit op uitdraait ...........ik vertel het U en meld het U.....
Dat de mensen die deze maatschappij zo materialistisch hebben gemaakt, U op geen enkele manier tot steun kunnen zijn, zal U hopelijk duidelijk zijn. Zij, de materialisten, hebben wat over het hoofd gezien, de mensen die door omstandigheden op elkaar zijn aangewezen, proberen door middel van communicatie tot een gemeenschappelijke "definitie van de situatie" te komen, tot een collectieve zingeving, die de grondslag vormt voor verdere interactie en communicatie. Maar in het totale regulatieve gamma is er dan ook geen andere keuze in die zingeving dan oprecht te zijn, anders zou de zin ervan alsnog ontbreken. Zou het echt nog zin hebben om in dit materialisme met zijn dualisme en zijn N.P.A. terug te keren? Zou U echt nog willen terug keren naar deze heilloze weg? En dat terwijl intermenselijke relaties al zeer complex zijn. Omdat er veel factoren tegelijkertijd werkzaam zijn.
Met de kosmos meewerken is veel eenvoudiger, dan is steeds weer de vreugde van de innerlijke bevestiging, daar binnen zeggen ze dan; .....U voldoet aan de innerlijke wet.


Professor De Sitter schreef het al; ..... de theorie der matrices, de golfmechanica, ieder vreemder en paradoxaler dan haar voorgangster. Wat men gewoon was als de meest fundamentele begrippen der natuurwetenschap te beschouwen, determinisme en causaliteit, wordt in twijfel getrokken, "de grondslagen der wetenschap" schijnen te schudden en het lijkt alsof het gehele bouwwerk bezig is te wankelen. En Oppenheimer en Richard Feynman zijn onze redders uit deze periode! De rest kan zo ongeveer het gekkenhuis in. Omdat hun twijfel in de begrippen wezenlijk intrinsiek is. Zij die zo twijfelen kunnen niets, hebben niets, en kunnen niets regelen omdat zij zich niet in het regulatieve gebied bevinden.
Men wil zich niet in het regulatieve gamma vermaken, maar dat is een ressentiment, want je daar vermaken is het enige wat mogelijk is! De Sitter had dit zeer goed begrepen.........

 • Intrinsiek wil o.a. zeggen; .... deze aard is in elk mens gelijk, zo is ze de uitbreiding van kennis, en van liefde, en het geeft mogelijkheden tot verbetering van gedrag.
  Want dit zijn tevens ook de middelen tot bevrijding! Ze is alle mogelijkheid  voor de herintegratie, de autoreverse is een Goddelijk proces.
  Wat U ook in Uw innerlijk kan leren kennen! De intrinsieke intelligibele rede blijkt door ieder mens gevonden te kunnen worden ..........
  Wat praktisch gezien maakt, dat als we het veld van onze waarneming uitbreiden, dan openen zich onmiddellijk nieuwe mogelijkheden voor ons kenvermogen,.....
  In dit veld van zintuigelijke waarneming hebben we de microscoop, de telescoop, het radar, de instrumenten die gevoelig zijn voor allerlei andere soorten trillingen, zo is de wetenschappelijke kennis te controleren en de zin ervan verlegd. Dat heb je in het regulatieve gamma, anders is er daar niets!

  De middelen die de wetenschap ter beschikking staan, ze verleggen echter alleen de reikwijdte naar buiten toe, ze verschuiven de grenzen steeds verder......
  Maar hoe machtig deze instrumenten ook zijn, er zal altijd een grens blijven bestaan voor de zintuigelijke vermogens.
  En daar mee zal men nooit in staat zijn de mens te helpen naar binnen te grijpen, .......
  want dit binnen is niet te vatten door onze gewone zintuigelijke waarneming. En de Radar is maar beperkt in de kwantum limit, ze moet een plaats hebben!

   
 • En daar mee zal men nooit in staat zijn de mens te helpen naar binnen te grijpen, .......
  want dit binnen is niet te vatten door onze gewone zintuigelijke waarneming. Plato en Euclides leerden reeds, dat de meetkunde gefundeerd wordt, en zich ontwikkelt los van het materiële. Dus ook niet van tekeningen!
  Het hoogste is geen object van kennen.
  Vandaar dat alle geestelijke vrijheid op zijn plaats is, of wilt U slechts op het niveau van het gewone kennen verder? Dit klopt vanuit het standpunt van de menselijke persoon. Maar je moet weten, je zit zelf niet aan dit standpunt vast, het hoogste is geen object van kennen!
 • Zo wil de wetenschap het spel slechts spelen! Maar dat dit binnen het regulatieve gamma kan is maar geloof, een geloof dat helaas beperkend werkt, op de plaats waar het leven zich ontsluit........hoe is dit te rijmen met de werkelijkheid, wel de geestelijke vrijheid mag niet aan de orde komen, de wetenschap is aan de ergerlijkste krankzinnigheid ooit begonnen.

  Wij moeten het altijd doen met de intrinsieke intelligibele rede, en Richard Feynman gaf er de naam QED aan, en gaf daarmee ook de beperking van de kenbaarheid van de puntmassa aan .........zijn kennis steunt dus op de volledige interactieve ervaring vanuit het regulatieve gamma en dus toch vanuit het veld waar de objectieve wereld ons niet de ware kennis verschaft,
  en zo geeft hij ons de manier om een ding volledig te kennen,.....mits je hem als een radar transponder beziet, zowel uitwendig als inwendig, kunnen we ons zelfs ermee identificeren, nemen we op een zodanige wijze waar, van uit het regulatieve gebied, dat het ding niet slechts het verschijnsel is in de wereld........Dat is wat hij in zijn QED weet te benoemen.
 • Het is aan ons deze verschijnselen in vrijheid te gebruiken, U zal moeten beseffen in welk een gebied van de kosmos wij ons bevinden. Zo U dat beseft, is er een juiste compilatie te maken, door wat ons vanuit de kosmos geopenbaard wordt. Een andere keuze om tot weten te komen, we hebben hem zelfs niet eens! Maar wij vinden het heel raar te weten hoe het van uit de kosmos allemaal geregeld wordt. Doch de wetenschap is in de theorie vastgelopen. Doch de nieuwe mens zal niet anders als tot aanvaarding komen, aangezien het zijn geestelijke vrijheid is, en te doen met zijn leven. En waarbij het geluk toch echt het doel is.
 • De woorden “fons vitae” en “fons mortis” ,
  ze stonden nooit in enige theorie, en dus mogen ze nooit van enige professor waar zijn.
  Het mag ook hier symbool voor de betekenis van de geneeskunde zijn:.....
  Wel moet het de complete zorgzaamheid voor een ieder bevatten!
  Zij die de complete zorgzaamheid kunnen bevatten,
  ze komen tot alle grenzen van de bekende en regulatieve wereld..........
  De huidige wetenschap en politiek zijn compleet verrot!
 • Het is onmogelijk dat ze ook maar enig geluk brengen.

Moeder Aarde heeft zelfs niet eens de schaamte,
haar kind is zwaar gestort.

De werking van de rede, ze wordt niet zomaar even bij U gebracht .........
ze wordt zelfs afgebroken in de eigen projectie.
Daar het de eigen intrinsieke natuur totaal niet is,
laat staan staan dat het aansluit bij de intelligibele rede........
Het maakt het ego-centrische als pad volkomen onbeheersbaar .......
U moet weten hoe de meest normale liefde volkomen verslijten kan.
De vragen worden gesteld in het participium van de taal,
daar bij is de mens niet wat hij doet!

Wetten noch bewijzen kunnen aangetoond worden in een imparatief geheel,
daar is nooit geen zekerheid over!
Hier begint de fanfare al.

In het mensen verstand blijken er vele antinomieën te spoken,
die het menselijke verstand steeds blijken te ontzetten van elke bedachte wet.

En dat gebeurd nog automatisch ook,....
er is een eigen kracht met een zekere macht,
en een kracht op afstand die alles corrigeerd
.

 

 

Voor en na deel zijn zelfs geen dualiteit, dat maakt de mens er zelf van!
Het gebrek aan functie en structuur vindt het argument van de twijfel,
ze is zelfs dat argument, meer niet!
De natuur is niet aan ons kenvermogen aangepast en kan zo niet aan ons kenvermogen worden aangepast. De causale verklaring kan niet zomaar even worden aangepast, ze schiet te kort bij alle natuurproducten.
Omdat daar ook de innerlijke doelmatigheid aan het werk is,
daar alles door het geheel beheerst wordt.
Een natuurdoel bestaat (al sinds Cartesius haar benoemde), als ze uit zichzelf oorzaak en werking is,.......

Het argument van het noodwendige en behagelijke,
ze is argument van het regulatieve en dienstbare............
Ze is het meest hartelijke en overtuigende argument wat de mens heeft.
Zo haar contemplatie daar op gericht is, en dus zo in de voorstelling aanschouwd.
Maar velen in politiek en wetenschap weten slechts de drogredenen te vinden, meer niet.
Zo is het dat de gemoederen niet in een aangename verhouding kunnen geraken. Daar slechts het dualisme wordt gevormd, en dat slechts in een staat van constante vermeerdering van argumenten. En een nalaten van een wezenlijke contemplatie, waarbij ook de wezenlijkheid van de compilatie behoort. Het is immers zeer behaaglijk als er vele twijfels tot het verleden behoren..........vrij van twijfels is het denken niet door ontkenning.
Maar door de bewustwording van zijn redelijke inhoud. En het proces ter compilatie en contemplatie heet het Geneste proces, het proces wat de mens in zijn reductie van de twijfel ondersteund!

 God is niet alleen maar transcendent, de rechter van de wereld, de macht achter al wat bestaat, de schepper, de energie van het heelal. Deze geweldige God is zo dichtbij, zo dierbaar, zo liefhebbend dat er geen woord is om Hem te beschrijven, dat is een grote moeilijkheid, en we moeten deze moeilijkheid daarom langs de Gnostische bronnen weten te overwinnen! En dat omdat we geen weet hebben wie we eigenlijk zelf zijn.
Doch we hebben los te komen van al het ressentiment. Ik doe het er om; .....ons ondersteunend in wat we zijn: lichaam, ziel en geest, in elke nanoseconde van ons leven.
Dat alles wat gebeurt en wat is zoals het is, uit zichzelf begrepen wordt.
Pathos red U niet, nooit!
Het ‘betekenissysteem en de logica van de samenle­ving,
is van een volkomen andere golflengte!
Ze maken op enig moment hun eigen vreselijke ontkenning mee,
ze
denken dan niet langer dat de drogbeelden werkelijker zijn dan de realiteit!
Ze ervaren op dat moment actief wat ze zichzelf hebben aangedaan!

Op enig moment borrelt de realiteit in hem op!

 

De openbaring, zo mag je dat noemen als de realiteit in je naar boven komt!
Ofwel, in het logische denken benoem je deze ervaring als de Aha-erlebnis.
Nu weet U ook wat er te verbeteren is in Uw houding, zodat het als nog lukt met iemand te communiceren!

Anders verkeren we in de staat dat we onze onmondigheid moeten verbreken, in de mangel aan verstand, vol twijfel, behoeven we niet te verkeren!
In het verleden vond men maar even dat men onder de mangel van de krankzinnige wetenschap moest gaan staan, en de politiek praatte het maar na............in de toekomst moet dat anders..........want........
Verlichting is de uitgang van de mens, uit de staat van zijn
vrijwillige onmondigheid.
Onmondigheid noem ik het onvermogen, om zich van zijn eigen verstand, zonder 'de leiding van een ander’, te bedienen.
Deze onmondigheid is vrijwillig, wanneer de oorzaak zelf niet gelegen is in mangel aan verstand, maar in gebrek aan moed en aan 't besluit, om zich, voordien, zonder leiding van een’ ander, alleenlijk van zijn eigen verstand te bedienen.
U kent de staat van het ressentiment, zoals ze optreed. En U doet het meest verstandige........
Sapere aude!
Dat is, heb moed, om uit uwe eigen oogen te zien
– dit is het motto der verlichting. Openbaring is wel degelijk iets bijzonders!
De krankzinnige wetenschap en de politiek, ze hebben deze moed absoluut niet!
"Het zijn niet de gebeurtenissen waarvan mensen geheel van streek raken, het is de manier waarop ze tegen gebeurtenissen aankijken." De rationele en zinnelijke gedachte volgt zo veel mogelijk de werkelijkheid! Ze zijn zelfs de verdedigers van het rationale en het zinnelijke. We moeten de juiste strijd voeren van binnen!

 

 

We moeten ons wezen doorgronden zoals het ons is beloofd.
Het gaat daar bij zeker niet om de universitaire feiten kennis, maar weldegelijk om het tot -zichzelf-komen en in de waarheid komen.
De ziele-persoonlijkheid wordt daarin erkend, als het wezen dat de expressie kent, zoals ze ons is beloofd, maar zoals ze zich ook aan de medemens manifesteert, .......zoals de gemoederen elkaar kunnen verstaan.
Ja zelfs veel meer dan in het licht van de eigen persoonlijkheid.
Want alle weerklank voltrekt zich in het brein, met de mate zoals ze zich openstelt, voor al het andere, zo wordt de persoonlijkheid van het zelf ervaart, en komt de expressie duidelijk en communiceerbaar tot stand, .........met de eigen projecties, met al het ressentiment, kan U het niet Redden!
Ja, ik gebruik wel de stelling van Pythagoras al jaren...........wel de regels van Euclides al jaren. Wel gebruik ik het goed van mijn leraren.......met de aller grootste waardering.........en ze weten het. En zo kwam het, met het autistische breinvermogen, ze was voor mij een grote belofte.

Hoe lang blijft de wetenschap haar debiele theorieën nog verkondigen? Hoe lang praat de idiote politicus hem nog na?  Heeft de wetenschap van nu geen intelligentere methoden?
Komt dat omdat ze totaal niets aan noutisch denken doet? Het denken van nu en toekomst. Heel de "solitaire actie" is het begin van acquisitie, de denkende geest vormt zijn kennis, doordat zich indrukken voordoen dan wel zelfs opdringen, die "in hem" tot kenbeelden worden. 
Waarom zijn mensen in staat tot denken over actuele en reële dingen met behulp van wiskunde en de formules van de fenomenologie!
Is dat omdat de wetenschap maar blijft gissen? Absoluut niet!
En realiseert ze zich niet dat gissen een baar inefficiënte methode van wetenschap bedrijven is?
Heeft ze niet gehoord, van het enorme gat tussen het statische en het dynamische waarnemen, tussen essentie en existentie? Deeltjesversnellers en zoiets als een EU-Toren van Babel?
Ieder gebeuren is een deel van het Al-gebeuren,
Eén gebeurtenis is nog steeds niet een groot deel van een al-gebeuren, wiskundig noch geologie's is daar geen enkel bewijs voor. Het "denkend-Zijn" in de eindige wereld, dat is afgeleid uit waarnemingen en ze volgt de verwarde loop van indrukken: HET IS NOCH WETENSCHAPPELIJK NOCH WIJSGERIG DENKEN met willekeurige meningen, bijgeloof en ordeloze opvattingen. Dat denken is verbeelding, is de ijdelheid der ijdelheden. De verbeelding drukt de existentie van de mens uit in zijn bepaalde afhankelijkheid van ras, stand, plaats, sekse, omstandigheid enz. Daar in die "Toren van Babel" en al de andere Million Dollar Baby's doen ze dat "aan mass", hoe massaler / hoe mooier! Gisteren was daar de voorganger De President, de dagen daarna kregen ze zonder enige uitzondering  de meest lugubere namen zoals Stalin en Hitler, en vult U verder maar in!  En plotseling hadden ze de meest massale middelen nodig om de zaak "te verdedigen", "beveiligen" noemen ze dat om de huidige technologie ( IT) goed te praten.
Helaas, al dat gissen naar stand, plaats, tijd, en omstandigheid kan geen "Weten" opleveren! De kwintessens worden in de eigen intelligibele wereld ontdekt.
Tijd kan zelfs niet eens essentie uitdrukken, alleen maar existentie in onze eindige wereld. Het is een vergankelijk vervolg van een protagonisme of antagonisme! Vechten maar jongens!
De gevolgen daarvan zijn zo duidelijk als maar zijn kan, een debiele en geen stabiele wetenschap die de mens niets anders leert als gissen!
Daar in tegen is Solitaire werking het begin van iedere existentie, zonder een actieve enkeling is er geen geheel wat kan existeren, Solitaire actie en acquisitie gaan ook in de kosmos hand in hand. Maar aan welk geheel de enkeling gaat deelnemen blijft in de kosmos meestal geheim. En deze enkeling is beslist geen politicus! Noch zijn de kwintessens van de oorzaak van dit hele universele gebeuren aan geen enkele wetenschapper bekend! Wel heerst het ressentiment en zijn auto-intoxicatie al eeuwen als oorzakelijk feit!
Hoe kan dit ooit nog wat worden, hebben we niet heel gewoon op dat andere systeem over te gaan?

Het moet U bekend zijn dat U toch iets van het leven mag beseffen!
Nu is het dramatisch weinig, ......waarom, dat moet ik U vertellen,
Mijn Autisme is niet vrijblijvend,
Mijn geloof is niet gevestigd in een ivoren toren!
De verbinding van literaire en buitenliteraire veranderingen,
komt neer op het neerleggen van twee naast elkaar gelegen
hypothetische constructies, de menselijke relatie is fragmentarisch geworden. 

Het verhaal van Chief Seattle laat enerzijds zien dat het ego er is. Maar ook dat er binnen zijn ego respect is voor gnostische bronnen. Het is typeren voor de Chief dat hij bij elke ontmoeting al direct met pragmatische en bezinnende oplossingen komt. Maar heel weinig Goeroes en dominees zijn zo ver gekomen, het drama van de hele westerse religie is dat ze niet verder komen als op een eindeloze dialectische uitleg van veel te veel woorden. Verdeel de Kosmos maar volgens onze woorden dan komt allemaal wel goed, zo beweert men maar als nog is dat een dramatische slechte oplossing en enorme mislukking gebleken. Sterker nog de kosmos verdelen volgens woordelijke afspraken is nog nooit goed gebleken! Genegenheid komt niet voort uit contracten of uit gedwongenheid. Dus blijft de vraag: ...........


Maar hoe kunnen we broeders worden? Hoe kan jullie God onze God worden en ons weer voorspoed geven en in ons dromen van terugkerende grootheid wakker roepen? Jullie God ziet er partijdig uit. Hij kwam tot de blanke. Wij zagen Hem nooit en hoorden nooit zijn stem.

Nee. Wij zijn twee aparte rassen, en moeten dat altijd blijven, met een verschillende oorsprong, en een verschillende bestemming. We hebben weinig gemeen met elkaar. Voor ons is de as van onze voorouders heilig en onze laatste rustplaats is heilige grond, terwijl jullie je ver verwijderen van de graven van jullie voorouders en klaarblijkelijk zonder enige spijt.

Jullie godsdienst werd op steen gebeiteld door de ijzeren vinger van een boze God, zodat jullie het niet zouden vergeten.

Onze godsdienst is de traditie van onze voorvaders, de dromen van onze oude mannen, die hen in plechtige nachtelijke uren gegeven werd door de Grote Geest, en in de visioenen van de mensen, en is geschreven in de harten van onze mensen.

Maar waarom zou ik opnieuw klagen? Waarom mompelen over het lot van mijn volk? Stammen worden gemaakt door individuen en ze zijn niet beter dan zij. Mensen komen en gaan zoals de golven van de zee. Het is de wet van de natuur. Zelfs de blanke wiens God met hem liep en praatte als vriend tot vriend, wordt niet uitgesloten van dit gemeenschappelijke lot. Misschien worden we toch nog broeders. We zullen zien. Elk deel van dit land is heilig voor mijn volk. Elke heuvel, elk dal, en elke vlakte is gewijd door een of andere gekoesterde herinnering of een of andere droevige gebeurtenis van mijn stam. Zelfs de stenen, die dom lijken te zijn terwijl ze in de zon baden langs de stille zeekust in plechtige grootsheid vibreren met herinneringen van voorbije gebeurtenissen in verband met de levens van mijn mensen. Zelfs de stof onder jullie voeten reageert liefdevoller op onze voetstappen dan op die van jullie, omdat het hier gaat om de as van onze voorvaderen en onze blote voeten zijn zich bewust van de sympathieke aanraking, want de grond is rijk met het leven van onze soort.

En als de laatste Rode man vergaan is en de herinnering aan hem een mythe is geworden bij jullie, zullen deze kusten zwermen van de onzichtbare doden van mijn stam; en als de kinderen van jullie kinderen denken dat ze alleen zijn in de velden, of in de winkels, zullen ze niet alleen zijn. Op de hele aarde is er geen plek gewijd aan alleen zijn. `S nachts, als de straten van jullie steden stil zijn, zullen deze vol zitten met de terugkerende gasten van hen die eens dit prachtige land liefhadden en dat nog steeds doen. De blanke man zal nooit alleen zijn. Laat hem rechtvaardig zijn en vriendelijk handelen jegens mijn volk, want de doden zijn niet zonder macht.

Dood- zei ik dat? Er is geen dood, alleen een verwisseling van wereld.


Maar lang kan dit niet meer duren en dan is de auto-intoxicatie voor velen een onherroepelijk feit! Dwazen denken nog dat de wereld een begin heeft gehad, en weten daarom niet dat ze niet van achteren maar van voren moeten leven. Er valt zodoende niets terug te draaien van wat leven heet! De Grote Geest blijft ontkend, en blijft hen in deze situatie onbekend.
Welk een mens kan de verantwoordelijkheid en de gevolgen van deze ramp lijfelijk dragen, en dat omdat de mens in heel zijn ijdelheid en eigenwijsheid iets niet begrepen heeft. Dat is wat introspectie van de eigen ziel U alleen duidelijk kan maken,..... de kinderen van de Aarde moeten weer in balans komen door de grote geest te leren kennen, om het eigen levensdoel te herinneren en om op het eigen weten te vertrouwen. Dat is het Heilige in ons zelf, en wat ons naar voren toe doet leven. En dat is ook de kracht in mij die ik altijd heb gekend, zo mocht ik zijn. Maar velen moeten dit nog missen, "De Vaderen Ellefleur", de bloem die het leven te bieden heeft, ligt voor velen nog diep onder het aardse zand begraven.


Dacht U nu echt dat dit een bijzondere voorspelling is, ik dacht het niet; .....Er was een oude vrouw, van de ”Cree” stam, genaamd ”Eyes of Fire” (Ogen van Vuur), die voorspelde dat op een dag, door de blanke man’s of Yo-ne-gi’s hebzucht, er een tijd zou komen dat de vissen zouden sterven in de rivieren, de vogels uit de lucht zouden vallen, de wateren zouden zwart worden, en de bomen niet langer zouden zijn, en de mensheid zoals wij zijn en wij ze kennen, zal bijna geheel ophouden te bestaan.

Dergelijke idioten kunnen de Wereld helemaal niet helpen, laat staan dat ze weten dat ze alleen duizenden Million Dollar Babys  hebben opgebouwd. Waar het Math-error duizenden malen opnieuw klinkt, omdat ze noch niet één dag integer kunnen zijn! Ze gaan liegend en bedriegend de Wereld rond. En de IT berichten gaan hen vooraf, ze noemen het de sociale media, kom .....laten we het nog een keertje overdoen. .......

Maar wie niet alleen bereid is om zijn vermeende gezag, maar ook zijn gehele menselijkheid zonder ook maar enig ressentiment weet te offeren voor de manifestatie van Gods wil, hij zal in dat heilige proces de door God zelf daartoe bestemde knecht zijn. En hij zal de Mensheid tot zegen zijn.

Het ressentiment is de totale hindernis, die ons de natuur, geschiedenis, samenleving en de mens niet doet begrijpen.
In of met het vrije denken doorschouwt het de ervaarbare wereld in verband met de eenheid.
En ook in de wetenschap en de politiek betekent dit dat de onmacht' s ervaring op hen wacht, en het is hopen dat ze daarin worden genezen.
Maar ik denk het voorlopig niet, want ze vinden dat ze het moeten blijven overdoen, ze zijn honds ziek, en wij burgers worden alleen maar bedonderd.!
Jou compilatie moeten weten te maken, daar heb je toch de eigen ogen bij nodig..............hoe zal je hem anders moeten weten te maken.
Bovendien, waarom worden jou waarden dan toch genegeerd, ..........en welke verkeerdheid in streven levert dat op?
Welk een eigenaardig verkeert streven levert dat op, kan het echt niet als een noodzakelijkheid voor de mede mens worden herkend...........is het echt geen levensdoel, neen dat mag het niet van de krankzinnige wetenschap en de politiek zijn.
Maar onder tussen zijn ze in de ergste onmacht ervaring terecht gekomen..............
en wat als het van de krankzinnige elite nog alle dagen mag duren, ............
De openbaring zorgt voor de mens, dat is haar bruikbare compilatie! Door de twijfel kan, .........naar Kant,
de synthese alleen maar naast het tegengestelde staan, nooit er boven.

Dat is ook de werkelijkheid met files bij Computer compilatie, het gehele multimedia bedrijf kan geen enkele oplossing dragen............zij die dit als waarheid aannemen zijn U regelrecht aan het bedriegen, zet de bedriegers nu eindelijk eens opzij...........het krankzinnige flikker-volk moet heel gewoon opzij..........
We hebben dit te doen, aangezien de onmacht 's ervaring een directe is. De  intermediaire theorieën en de natuur zijn niet met elkaar te integreren, aangezien de natuur niet gewaardeerd wordt door onze beschaving! Wetenschap en politiek zijn ziek, en het is nog wel een durende ziekte, en dat in praktijk, theorie, en in de psychologie.
Alleen als we het diepe mysterie van de natuur ervaren dan voelen wij "Het Geheim" van het bestaan.
Dit vraagt de openheid en de waardering naar de natuur toe, en daarbij zal de ervaring een ander karakter krijgen,...........wat de machts-waan totaal geneest.
De politiek en de wetenschap kunnen geen enkele oplossing aan, en hun macht' s waan breekt elke vluchteling, niemand anders is zo onmogelijk onmachtig ook maar iets te doen..........In al deze "ziekte gevallen" loopt  de geestelijke cultivering volkomen achter op de lichamelijke cultivering..........de hele levensles wordt helemaal niet meer gegeven ..........men weet nog steeds niets, zelfs niet dat met het regulatieve idee, als eerste de richting aan deze cultivering wordt gegeven.
Daarbij en daarom hoort inderdaad de eerste centralisatie en concentratie bij dat gegeven. Dat betekent dat het woord op het onderscheidene moet wijzen, maar iedereen heeft daar "De zelfde opkomen Geest" bij nodig, en deze opkomende waarde kan niet worden weggezet, anders zou elke nieuwe bezinning vergeten worden, .........anders zouden we geen samenhang kunnen leveren........en als de mensheid alleen deze "ziektegevallen" wil blijven bezien, dan is haar het slechtste lot, de totale on-machtigheid wachtende.............

Hoe weinig indrukwekkend deze redenering mag zijn, zij bewijst de drang naar God.
Want het denkt niet fragmentair, maar in de vorm van het geheel. Ze is niet gekluisterd aan het beperkte gebeid van het waarneemsel en daarmee niet aan zichzelf gebonden.
De rest die niet werkt, die heeft de fake industrie er bij bedacht.........hun dualisme is heel erg hardgrondig, ze doen het zichzelf aan........ HET IS HOOGTIJD DAT IEDEREEN WEET DAT ELK VERHAAL SLECHTS VAN UIT EEN CENTRIPETALE CONCENTRATIE KAN WORDEN BENOEMD, ........
Het ethisch noodzakelijke is wat moet worden benoemd, .........dat was ook het eerste wat een dienstbaar wezen wel bespreken moet.

Henk Breman is bekend van zijn begrip Centripetal concentration, als ik U was zou ik daar Uw aandacht aan besteden, want de fake industrie zal er echt niet aan beginnen!
Zijn dienstbaarheid aan de kinderen van de Aarde is wel iets bijzonder 's! Het is een bezinning die niet vergeten mag worden! Voor niemand niet, die op deze Aarde leeft, Moeder Aarde zou dat heel gewoon niet willen.

Waarom? De redebegrippen van het verstand zijn te onderscheiden in begrippen die wel op de ervaring betrekbaar zijn, deze zijn oorzaak begrip. Deze oorzaak is zo belangrijk dat je eerst dit onderscheid openbaar maakt. Ze is het ethisch noodzakelijke voor elk mens, en kan uitgedrukt worden in zuivere rede. 
Ze is dan ook veel meer als een taakomschrijving om aan de zuivere rede te voldoen. Het is ook een oproep het ressentiment te laten.
Alles wat de zuivere rede te boven gaat, zal zich in een geheel ander gebeid van het verstand bevinden, een gebeid dat geen constitutieve waarde voor het kenvermogen van de mens heeft, maar slechts een regulatieve, zo vermeerderen we onze kennis niet, en voegen aan de inhoud geen nieuwe waarheid toe. Al nemen de wetenschappers van de fake industrie ook de schijn aan dit wel te doen, maar ze is zo van de objectieve werkelijkheid verwijderd, en zo dat er in geen enkele categorie een verschijning gevonden kan worden. Alle computer data die fake is, hij kan opgeruimd worden! En alle verhalen mogen niet van hun groei, bloei, en verwelken ontnomen worden. Want dat is heel gewoon het gevolg van het laatste ressentiment .......en we hebben heel vele dingen te onderscheiden die wel op de ervaring betrekbaar  zijn. Dat gaat over Aardse ervaringen, ....... Anders uitgedrukt, een redelijk denken wordt gekenmerkt door opvolging van zijn redelijke wet, en in bewustwording van zijn redelijke inhoud. Het hoe van het tot stand komen is irrelevant, de Geest heeft geen overwinning uit te drukken! De waarheid kan niet worden gereduceerd tot emotionaliteit, ze moet een liefde en rede blijven. De mens is dat wezen dat doet.........en het zo goed doet.
In de vrije gedachte moet de waarheid een liefde en rede blijven, ............de waarheid mag geen leegte blijven, de emotie van de dwaas is de kenmerkende stoornis in de loop van de associaties. Wilt U de productie van Uw eigen Geest niet erkennen en herkennen? Ik wil U vertellen dat ik dat wel wil, en wel de eigen ogen gebruiken.
Dan komen de tijden dat ook U kan vertellen; .... psychisch ben ik van staal, ik kan alles rustig aanvaarden en verwerken ........en dat gaat alle overwinningen ver en ver te boven. Dat is het moment waar ik ook voor U naar verlang......Het is meer het Autisme wat ons doet verlangen naar de grenzen van de ons bekende wereld, het is veel van de productie van Uw eigen Geest weten te erkennen en te herkennen. De hersenen werken dus ongekend veel anders als velen dachten..... en ik erken en herken het herstel........om snel weer deze vaste grond onder de voeten te krijgen. Want de grote openbaring is blijvend....... als U hem durft uit te drukken in het dagelijks handelen. En zetten wetenschap en politiek in het ressentiment door, dan is de totale onmachtig-heit wachtende..........de seksuele paragraaf hoort daar ook bij, .... 

Door steeds genot hier en beloningen in ’t hiernamaals te zoeken, hebben de mensen in hun harten de Tempel van de Heiligheid vernietigd en zijn zij van het Koninkrijk der Hemelen afgedwaald. Door op te houden, langer aardsche genoegens en hemelsche beloningen te zoeken, kan die Tempel van Heiligheid hersteld en het Koninkrijk der Hemelen hervonden worden. Deze waarheid is bestemd voor hen, die gereed staan en rijp zijn haar te ontvangen, en deze regels zijn bestemd voor degenen, wier ziel genoeg is voorbereid, om zijn leeringen te verwerken. En ik vertel U bij mooie woorden toch ook maar iets over de meest  makkelijke en redelijke verwerking! Met de verruiming van de menselijke Geest lukt alles toch wel het beste. Slechts begrip kan baten.
De zedenpreker baat beslist niet! De mens is een doener omdat  daarbij de waarheid zich intuïtief meld, en zich laat voelen. Ik schrijf over dit zwaar louterende proces, maar inderdaad, Psychisch ben ik nu van staal, althans er is een enorm sterk psychisch verlangen .........de nieuwe mens, hij wordt heel veel sterker!

En dat na het normale gebruik van het leven.........met haar "Geschlecht und Karakter''
Hij wordt de tegenstem tegen de illusies, de schijnbewegingen en de grootheidswanen van de kleine mens.
Het waarom is heel goed te beantwoorden; .......De geest van de mens moet allereerst naar binnen gericht zijn, om de eigen natuur te onderkennen,......
De werking van de rede, ze wordt niet zomaar even bij U gebracht .........ze wordt zelfs afgebroken in de eigen projectie.
Daar het de eigen intrinsieke natuur totaal niet is, laat staan staan dat het aansluit bij de intelligibele rede........
Het maakt het ego-centrische als pad volkomen onbeheersbaar .......U moet weten hoe de meest normale liefde volkomen verslijten kan.....U zal moeten beseffen dat de tempel van de Heiligheid en het Koninkrijk der Hemelen toch eerst hervonden moet worden.
En Euclides vertelde het ons al dat deze verruiming van de menselijke Geest  echt nodig was, ........in mijn wiskunde heb ik "meer-als-drie" dimensies nodig. Namelijk een extra brein voorwaarde, .........

De vragen worden gesteld in het participium van de taal, daar bij is de mens niet wat hij doet! Wetten noch bewijzen kunnen aangetoond worden in een imparatief geheel, daar is nooit geen zekerheid over!
Wat een geluk dat de waarheid zich intuïtief meld en zich laat voelen bij de werkelijke doener!
In het mensen verstand blijken er vele antinomieën te spoken die het menselijke verstand steeds blijken te ontzetten van elke bedachte wet.
En dat gebeurd nog automatisch ook,.........er is een eigen kracht met een zekere macht, en een kracht op afstand die alles corrigeerd.
Voor en na deel zijn zelfs geen dualiteit, dat maakt de mens er zelf van! Het gebrek aan functie en structuur vindt het argument van de twijfel, ze is zelfs dat argument, meer niet!


De rationele en zinnelijke gedachte volgt zo veel mogelijk de werkelijkheid! Ze moet het helemaal niet van enig ressentiment hebben.
Ze zijn zelfs de verdedigers van het rationale en het zinnelijke. We moeten de juiste strijd voeren van binnen!
We moeten ons wezen doorgronden zoals het ons is beloofd.
Het gaat daar bij zeker niet om de universitaire feiten kennis, maar weldegelijk om het tot -zichzelf-komen en in de waarheid komen.
De ziele-persoonlijkheid wordt daarin erkend, als het wezen dat de expressie kent, zoals ze ons is beloofd, maar zoals ze zich ook aan de medemens manifesteert, .......
Ja zelfs veel meer dan in het licht van de eigen persoonlijkheid.
Want alle weerklank voltrekt zich in het brein, met de mate zoals ze zich openstelt, voor al het andere, zo wordt de persoonlijkheid van het zelf ervaart, en komt de expressie duidelijk en communiceerbaar tot stand, ........dat is dus de auto-reverse, met de eigen projecties kan je het niet Redden!


Dit is al een zeer oud verhaal, doch in het fysieke en de biologie moet het  centripetale concentratie heten! Welk verhaal Henk Breman zijn moderne zinnen heeft gegeven.
Maar deze woorden horen er beslist bij, staande bij het ressentiment hoort het vrije denken, en niet het gereduceerde denken met de meest walgelijke emotie, die velen nog steeds trachten te leveren, ........
Want, toch zal de moedige enkeling op een laatste obstakel stoten; ....... het inzicht dat hij “feitelijk ook zelf schuldig geworden is” aan deze collectieve bezetenheid. Hij moet zijn deel erkennen aan het kwaad in deze wereld.
De liefde mocht geen actuele en reële kracht zijn, doch het denken zorgt echt niet voor het bestaan, het is de liefde die zorgt voor het bestaan. Het is de liefde die zorgt voor het wezen, wat hem in zijn jonge jaren beschermt en opvoed, het is de liefde die de wonden verzorgd en de behoeftige verzorgd.
 Slechts een wezenloze zegt dat hij alleen in het leven staat. Zou er zonder deze zorgen een ‘ik’ kunnen zijn? Wie wil zoiets dan bedenken?
Wie wil er zeggen ‘ik ben er’ de rest is er niet? Met al het mogelijke mag ik het volle ressentiment gebruiken........ik erken mijn deel van schuld echt niet..........

Om een heel lang verhaal iets korter te maken lijkt het erop dat dergelijke liederlijke mensen zichzelf bedenken. Velen hebben daar kennelijk geen moeite mee! Hun eerste gedachte is het ‘ik’ te creëren en hun volgende gedachten is de reflectie of beoordeling van dat ‘ik’ te creëren.  Een ‘ik’ die ‘ik’ beziet. Het is één proces dat "denken", dat zowel ‘ik’ als een blik op dat ‘ik’ creëert. Door het denken wordt het te observeren idee (ik) en de observator (ook ik) geschapen, zonder denken bestonden beiden niet. Creatie en observatie blijken één proces te zijn, één principe, denken. Dat is dus het begin, en ze is al generiek en niet specifiek.............daarna moet je toch op dat menselijke overgaan, iedereen! Want wat blijkt, men begrijpt het generieke van het denken al niet. Het is al heel iets anders wat de voldoening in het leven moet brengen, ..........en de leraren die ik trouw was, die wisten wat verenigd, verbind, en heel maakt, voor mij  maakten ze deze voldoening altijd waar. Maar hopelijk was en is dat niet eenzijdig, zonder voldoening .......ze moest toch wel specifiek zijn, ook de juiste brein voorwaarden bezitten, de voldoening waard........vrij van alle ressentiment.
De interessante, verbazingwekkende en wonderbaarlijke wijze waarop de natuur is ingericht, fascineert. Wie oren heeft om te horen en ogen om te zien, wordt geboeid door de schranderheid en exactheid waarmee de navorsingen worden verricht, en raakt in vervoering voor de geest en het vernuft van degenen, die de natuur haar geheimen weten te ontfutselen. Het intellect wordt gestimuleerd en sentimentaliteit wordt iets verachtelijks.
Nu begint er zich ongemerkt een verandering in het gemoedsleven te voltrekken.
Ik houd de verandering in het zedelijke bewustzijn, die aldus plaatsvindt, voor een ongeluk.
Ressentiment is een regelrecht ongeluk.....
Terwijl bij het onderricht in geschiedenis, talen, kunst en sociale wetenschappen het ethische onscheidbaar met het onderwerp verbonden blijft, wordt het onderwerp der natuurwetenschappen voorgesteld als in zichzelf niet ethisch. Het gevolg is, dat de student het ethische, in plaats van in het onderwerp, waarneemt in de persoon van de docent, of wel in de verhoudingen aan de universiteit of, nog verder weg, in de politiek. Zo ontstaat er een scheiding tussen de zedelijke wereld en de wereld van het concrete (de objectieve wereld). Wetenschappelijk ervaart hij de natuur als een niet-zedelijke wereld; en het kan licht gebeuren dat hij de gehele wereld als enkel natuur gaat zien.

Want ja, de goede emoties en gewaarwordingen doe je enkel in de werkelijkheid op en niet in een kunstmatig gecreëerde werkelijkheid.
Zoals een wezen dat in de zon staat, doordrenkt met zijn licht, en dat uitstralend, hij zou geen verschil ervaren tussen straal en straal, maar zou (dit) even gemakkelijk uitstralen langs de ene als langs de andere straal. Zo ook de mens die eenmaal bewust dit gebied bereikt heeft; ....hij vindt de broederschap waar anderen over praten als een ideaal, en straalt zichzelf uit in iedereen die assistentie wil, waarbij hij mentale, morele, astrale en fysieke hulp geeft, precies waar het nodig is. Hij ziet alle wezens als zichzelf, en hij voelt dat alles wat hij heeft evenzeer van hen is als van hemzelf; .... ja zelfs in veel gevallen meer van hen dan van zichzelf; ........en de valse emoties dragen de verkeerde ladingen........als ressentiment zijn ze nooit op zijn plaats. Al ben je nog duizendmaal professor........ en meneer Einstein was een dwaas!

Het is deze vrijheid-als-opdracht, die het leven zijn diepste zin geeft en die de voorwaarden schenkt om een sociaal leven te kùnnen leiden. Het is de volle auto-reverse ...........
niemand zou de tere kiem van dit werkelijke idealistische streven toch niet graag willen beschadigen
O Godin, hoe zouden we moeten zonder deze methode van herintegratie, ze voed zich zelf, ze is dat gene wat verenigd, en verbind, en al wat heel maakt!
De mens is hij die beminnen moet om te leven, en die niet beminnen kan zonder vrij te zijn. U hebt hier weldegelijk wat op te eisen, doe het!
Het enig niet juiste  van deze opvatting is het feit, dat de natuurwetenschappen inderdaad voorwaarde voor de techniek zijn. Maar men bespeurt de overmatige invloed van de techniek op alle levensgebieden, en er bestaat een onverbrekelijke samenhang met economie en geldverkeer.
Wanneer iemand het overmatig gebruik van slaapmiddelen bestrijdt, schaadt hij de belangen der chemische industrie, en wanneer iemand te velde trekt tegen de overvloed van publicaties op medisch gebied, moet hij ook rekening houden met het werkloos worden van drukkers en binders. Soortgelijke overwegingen gelden voor Röntgen-apparaten, chirurgische instrumenten en ziekenhuizen. Maar het is niet zo, dat speciaal de kapitalistische economische systemen gekenmerkt worden door een buitensporige invloed van de techniek. Het is veeleer de omstandigheid dat overal het leven wordt behandeld volgens de begrippen van mathematica en natuurwetenschappen, waardoor deze invloed van de techniek wordt mogelijk gemaakt, aangewakkerd en gerechtvaardigd, wat uiteindelijk een volkomen ongerechtvaardigd ressentiment oplevert!
Ja, inderdaad, al mijn leermeesters hebben dit verhaal tegen ressentiment kenbaar gemaakt, ........
Ik zit niet vol met deze ziekte, de laatste was dan ook VICTOR VON WEIZSÄCKER.........
Gezamelijk zullen ze zeker deze vreselijke ziekte willen verwijderen!

Alleen zo is deze maatschappij, met de miljarden Single-denkers en dwazen, te veranderen. De constitutie van de ziel en de reformatie van het bewustzijn kunnen niet wegblijven, willen we dit theater van de onzin, de Pose vergezeld van dualistische innerlijke strijd nog tot stilstand kunnen brengen. Nu vertel ik het U nog voorzichtig, want uiteindelijk keert de wal ieder schip, ....op eigen houtje valt er niet te leven, dat willen is een idee fiks. Dit is geloven dat zowel de wal als het schip ontbreken! Wat geeft U toch het objectieve verstand? Is dat niet heel gewoon het leven? Heel de transcriptie is mogelijk omdat het levende organisme altijd een aanvullend "dubbel" vanuit het plenum heeft, dat het evenwicht handhaaft, dat door een eenzijdige stoffelijke manifestatie zou worden verstoord. Ook dat gaat dus over ons DNA. Dat gaat over onze voortbrenger, onze Genius, met zijn wetten, functie 's, en structuren die hij ook in ons tot leven doet komen.
Daar de kosmos gewoon "AZOTH" gestructureerd is, hebben we de Gnosis nodig om van deze ziekte af te komen. Slechts in de ogen van een Gek bevinden de krachten van de natuur zich in een toestand van onevenwichtigheid. Dat is de totale wreedheid! Want God zorgt voor Stuwing in de Persoonlijkheid, zo zorgt hij voor de omkleding van het unieke; het Unieke in de Kosmos is en blijft Gods Geheim. En onze gewendheid als mens om alles te zien zoals het in de schepping wordt getoond en er dan van uit te gaan dat het zo is en niet anders, valt hierbij volkomen in het niet.
En inderdaad maken we daarmee een einde aan een zekere wreedheid, we staan als menselijk schepsel tegenover de Schepper met alles wat er menselijk voor ons ligt. Dat is geen kleinigheid en lijkt soms op 't wrede af. Maar een oplossing is het nog steeds niet! De mens heeft nu eenmaal een verbondenheid met zijn schepper die niet anders als transformerend kan werken, we hebben het niet voor het kiezen. En zo werd alles op een bijzondere manier gesorteerd. Fysica, biologie, geologie, astronomie, psychologie, maar ook de politiek enzovoort - zij maken de natuur niet uit! En de natuur weet dat zonder enige twijfel. Dat betekent dat het aantal natuurrampen, nog een verdere stijging tegemoet gaat zien volgens de demonische verhalen die de krankzinnige wetenschap de wereld in slingert.
De vraag is hierbij, of dergelijke invloeden grote opeenhopingen van mensen kunnen treffen? Ja want de demonische verhalen worden opgepakt door de krankzinnige dualistische politiek, die niet weet hoe hard ze het duel op moet blazen. Hun "macht" is een zieligheid, een ziekte! Iets wat de mens het niet geeft, het is een onderdeel van het ressentiment, nooit meer! Zelfs hun persoonlijke structuren zijn er toe vervallen....
Voor wie begrijpt dat uiteindelijk de diepe lucratieve dissociatie het grote probleem van de mens is, ik voer de enige remedie uit, en dat doet mij beslissen dat dit onderwerp nooit anders als een vrij onderwerp blijft.
Ik zal hier nooit één letter schrijven om het brood, nog om meer dan dat! Het is een volkomen zandweg waarlangs het Manna uit de Hemelen staat.
En wil je haar tegenkomen moet je eerst de hemelpoort gepasseerd zijn, maar die staat nu wel open.
De dissociatie gaat ten onder aan zijn discussie, nog drie discussie 's meer en wetenschap en politiek liggen in de sloot. Achtergelaten langs de wegen, waarlangs ze dachten bejubeld te moeten worden!
Hoe kan dat anders als je enige grondregel een fractale is, want ze kunnen niets aan de oprechte praktijk koppelen, .........Deze bejubeling komt er heel gewoon niet omdat we in een ander tijdperk terecht zijn gekomen, waarin vele kleuren van mensen zich zullen aanmelden, om zich te verenigen. De Genius in de mens zal tot zijn volle ontplooiing komen. De mens kan zich gaan weiden aan zijn taak in de wereld, daar hij tot zijn werkelijke eigen wereld kan doordringen. De kleur van het chakra zal terstond verbleken tot de kleur die we werkelijk nodig hebben!
Het authentiek mens-zijn wordt zo een bestaan dat zich niet meer door het verleden maar door de toekomst laat bepalen.
Sla dus acht op de gedachte en waar ze U brengt, en laat haar voortkomen uit liefde, ontstaan uit begaanheid met alle wezens. Zoals deze schaduw het lichaam volgt, zo worden wij wat we denken.
Er is een experiment mislukt.  
Hun grondregel is en blijft de gewraakte  theorie " m = m (t) ".
Alleen door de meest diepe dissociatie kan je tot zo'n lucratieve onzin komen!

Doch wat wij nalaten, zal in ons toch op autistische wijze voortgezet worden.
De 'shifter' werkt in semiotische zin, er is alleen 'shift' binnen een autisme ...
omdat de bedachte wetten, zo zij antinomieën zijn,
binnen de natuur automatisch worden terug gebracht! 
Of U dit nu wilt of niet! De ondergang van deze cultuur is afgetekend,
En de nieuwe cultuur zal komen.........Uitstel is onmogelijk........
En de sterkte van de Schepper zal verbluffend zijn!
Wij mensen kunnen ons enorm makkelijk bewegen,
in die ruimte van denking en uitgebreidheid,
als je maar beseft wat openbaring is!
Maar leugens passen daar absoluut niet bij!
Geen enkele leugen wetenschapper kan ons verblijden,
niet de theorie maar de waarheid is nodig,
en dat voor ieder, maar een enkel moment, tussen verleden en toekomst,
.....de 's Anibus heeft voor ieder een ander moment. 
Maar hopelijk mag ze wel juist zijn............en
Als besef overvloedig tot U komen......laat al dat ressentiment in u verbleken!

Ze kan, als U het wil, zelfs totaal verbleken........omdat dat nu eenmaal de kern van al het autisme in U is!
Ik zou dit gaan doen, zo men niet in meta-stabiele toestanden wil verkeren, en stel je nu voor dat de rede en de liefde als de tweede en psychologische  grond onder de zinnen van mensen zouden worden erkend. Dat de mens steeds weer naar "Het Mens-zijn" zou moeten terugkeren, dit als inspiratie en associatieve bron! Dat zou de zegen voor iedereen zijn!
Dit komt omdat slechts de misdadiger bewijsbaar op te sporen is met zijn DNA, slechts met het vast leggen van een beschreven genetisch profiel kan je de ziekte vastleggen die daar bij hoort. Maar een remedie of behandeling is van een volkomen ander chapiter.
Hard gezegd; .... maar alleen in deze twee situaties heeft het zin om met een DNA profiel te komen. Hoe kan het ook anders, door slechts iets dergelijks in de dualistische praktische zin toe te passen doe je het heel fout, bewijzen komen niet uit een duel voort!
Het andere, het ressentiment is allemaal weggegooide inzet en geld, een asociale bezigheid dus, ook van een Universitaire kliek zonder het "FUS", wat hij dumpt uit zijn DNA, maar gezond wordt hij daardoor niet.  Er is een plaats waar anderen hun functie en structuur vanuit hun menselijk oogpunt leren gebruiken. 
Zonder functie en structuur beschrijving is er zelfs geen verband te beschrijven tussen een ziek makende voorstelling en een ziekte van een patiënt.
Ons verstand is zonder het "FUS" te zwak om een Arts voort te brengen, zo stelde Paracelsus het al!
Logisch kan het worden omdat er wat rationeel bepaalt is, dus welke geschiedenis je ook vertelt het is leugen, we kunnen lang niet alles actualiseren, en kennis wordt nooit uit zichzelf gepopulariseerd, en kennis valideert niet uit zichzelf.
En dan plots, is er slechts één regel te onderkennen. "Particeps Rationis" is "De Progres de la Science".
De Mens ontkomt er daarom niet aan de juiste strijd te voren van Binnen om zo mogelijk op een menselijke manier het cognitieve reservoir te bereiken! De Mens kan niet zo maar aan zijn organische gebondenheid ontsnappen! En dat is toch ZIJN experiment!


Er is namelijk iets dat je moet voorkomen, het ressentiment.
Ressentiment ofwel `t Niet-weten sentiment is een psychische zelf vergiftiging in het zich vergissen omtrent waarden. In zijn onmacht de waarde van de ander te realiseren gaat men de waarde van de ander negeren. Deze aandrang, aandrift, dit zwaar overheersend *sentiment* heeft zeer ernstige gevolgen voor het weten. Deze auto-intoxicatie levert altijd een verkeerdheid in het streven op; .... waardoor men voor goed of het beste gaat houden wat slecht of minder goed is. In zijn onmacht de waarde van de ander te realiseren gaat men de waarde van de ander negeren.
Deze auto-intoxicatie is al eeuwen een realiteit, en heeft desastreuze gevolgen gehad voor de menselijke hersenen, ze heeft geleid tot wat we noemen "De missing link" in de menselijke hersenen. Dat betekend dat er geen verbinding tussen de linker en de rechter hersenhelft van de mens aanwezig is. Deze intoxicatie zet zich thans door tot in alle hersen-onderdelen, de "witte hersen-materie" die elk afzonderlijk hersen onderdeel omvat en isoleert gaat steeds meer ontbreken.........Echter, dit is juist het dilemma, de medische wetenschap wil het daar niet over hebben, .........
Bij een organisch lichaam horen differente handelingen, daar horen in oorsprong alle nodige neurologische verbindingen bij...........de intoxicatie is een zwakte, en de mens zal steeds zwakker worden!
En juist daar door staat ons DNA er zeer slecht op! De bende wordt zo ongeveer totaal "GENDER"


De oorzaak wordt "even vergeten", het gevolg:.........
Het "FUS" van de filosoof, is die Functie en de Structuur van de Mens die van buiten uit moest worden herkent. Dus wat U moet weten over ziekte, ik zit nog met de secretie,
overeenkomstig de wetmatigheid van de neurosen, heel goed bedacht,
wordt getracht zich van de algemene bewustzijnsvernauwing te bevrijden.
Door het handhaven van de stompzinnigste protectering,
een Ik-Ideaal wordt gevormd,
dat niets anders dan altruïsme kan voorschrijven.
Dit is op iets anders gericht dus, als wat spookt in de eigen psyché.
Men gunt zichzelf de Geestelijke vrijheid al niet!
In onze taal heeft het woord "pathos" bijna exclusief de betekenis gekregen van opgeklopt gevoel en de overdreven aandoende uiting daarvan.
"Pathetiek" is hetzelfde, maar dan tot stijl verheven, door de mens. Ze is de neurose geworden, omdat de waanzin en de onzin, en het Ik-ideaal niet te vermijden waren!
De materialisten brengen dit grove geschut in, om het gebied van ons "weten" uit te breiden, buiten de door het postulaat van materialiteit beschreven grenzen. Hun eigen m=m (t), met deze grondslag doe je slechts aan fractale overdrijving!
En daarna vinden ze psychologisch en wetenschappelijk-theoretisch alles met een emotionele lading erg leerzaam.
Want ze hebben niets anders meer!
Maar zo kunnen en mogen de problemen die aan de passiviteit kleven niet worden ingezien, "Niet handelen" is in deze kosmos een probleem!
Zo is er voor de "verdediger der rationaliteit" geen wezenlijke plaats, en dit staat haaks op de eigen veiligheid van de mens.
Want bij pathetische mens zal de angst stijgen tot een weerbarstig hoogtepunt door het trotseren van de ergernis aan ‘het goede’. De dwazen denken dat hun eigen voorstelling perfect en normaal is .....
Maar uiteraard is ze dat totaal niet, ........daar zijn geen aanwijzingen voor!
De geëiste protectie zal zijn ontstellende hoogtepunt bereiken, geen enkel probleem is er normaal meer! Dit project is zelfs het duurste van iedere overheid, maar er wordt zoveel over gediscussieerd dat "dis" alleen haar werk kan doen, en er alleen een verdere dissociatie kan volgen!

 Ik hoop dus dat U begrijpt; .... "diep valt hij die van geest verstoken blijft".  De drogredenen circuleren daarom nu juist zeer weelderig in deze maatschappij, statisticus, wetenschapper, journalist, de bewindslieden, ze wapenen zichzelf met de drogreden, hoe meer hoe beter, zo denkt de zielloze en geesteloze meute!
Zo "verdient ze zelfs haar geld".......
Met een hele serie durende informatiedefecten,  de secretie,
overeenkomstig de wetmatigheid van de neurosen, heel goed bedacht,
wordt getracht zich van de algemene bewustzijnsvernauwing te bevrijden.
Door het handhaven van de stompzinnigste protectering,
een Ik-Ideaal wordt gevormd,
dat niets anders dan altruïsme kan voorschrijven.
Dit is op iets anders gericht dus, als wat spookt in de eigen psyché.
Men gunt zichzelf de Geestelijke vrijheid al niet!
Als wetenschap gaat dit direct terug in het gebied van de info-manipulatie.
Ontregelingen in de gezondheid zijn hier primair te duiden als; .....
 een hele serie durende informatiedefecten,
waardoor HET EIGEN DNA sneuvelt,......
Het Ressentiment met in zich het blabla demon is ook kenmerkend voor de narcist, de perfectionist, en de arrogante klootzaak. De P-waarden van de statistiek blijken volledige (f)-phatalistische waarden te zijn!
Ik mag hier graag de advocaat van de duivel zijn!
U moet weten, twijfel te zaaien over de waarde van het andere bewijs, ik en ieder ander kan dat slechts met de pathetische drogreden.
De Duivel is zelfs niet meer als die pathetische drogreden!
Hij, de dwaas laat niets geen interesses zien naar de relatie tussen
het passieve en actieve intellect die een persoon aan zijn omgeving illustreert,.....
de redenen van uw handelen, ze zijn wat hem betreft niet interessant!  
Hij heeft geen enkel actief exemplaar meer van het gen dat neuregulin-1 wordt genoemd, zijn DNA is al aan stukken geslagen.
Er valt ook geen auto entiteit in de karakter structuur van dergelijk persoon te verwachten, een dergelijk persoon "leer je niets meer",
er is geen verbetering in zijn gedrag te verwachten!

Hieronder volgen enkele steek woorden, situaties en gedrag die typisch zijn voor het ressentiment een N.P.A.- klootzak.
manipulatie; subtiele technieken om de aandacht af te leiden van het onderwerp of van hun foute gedrag
projectie; bijvoorbeeld jou schuldig laten voelen door je als egoïstisch af te schilderen.
In het begin heel charmant, voorkomend en ontzettend lief, daarna steeds meer de controle overnemen
tegenstrijdig gedrag, het één doen en het ander zeggen, liegen
arrogantie, anderen (soms ook op subtiele wijze) vernederen,
competitief ingesteld, geen empathisch vermogen;..... zich niet in anderen kunnen verplaatsen,
agressie, perfectionist;..... geobsedeerd door perfectionisme of perfectie,
aandacht vragen, bewonderd willen worden.
Uw (mis) daden worden gekenmerkt door Uw D.N.A., of ze nu wel of niet opgemerkt worden!
Systeemdenken is omgevingsdenken.
Alleen binnen deze vorm van denken kan en wordt er rekening gehouden
met de oorzaken achter de met onze zintuigen waarneembare klachten.
Het gewone en vaak harde dagelijkse bestaan,
is toevallig toch verbonden met een hogere werkelijkheid!
 Aangezien deze informatie scheppelijk en seculier is,
kort en goed gezegd, het DNA ....
ze is niet voor andere mensen bestemd. Wij hebben ons eigen mRNA.........
Je moet zelf de geldige rede,
uit deze grootscheepse geest-informatie weten te ontworstelen!
De persoonlijke ervaring is de vereniging,
van al het beschikbare specifieke gedrag.
Dus al dus is dat ontwikkeling van bewustzijn, identiteit, zelfrespect  en wil.
Zo is er het verwerven van bekwaamheid om in het dagelijks, sociale en maatschappelijke leven en door verdere studie te kunnen functioneren;.........
een persoonlijke, creatieve, onafhankelijke* en verantwoordelijke* rol te leren vervullen in de samenleving van nu en morgen.En daarom dus, heeft de rechter alleen iets om ieder mens met neurose naar de cel te verwijzen!
Maar de achterstand in de goede ethische eigenschappen wordt niet onderkend.
De wetenschap en politiek spelen de verantwoordelijke rol niet......
Dat is het meest typische geval van het ressentiment.............een schandaal voor elk rechts-systeem, of dit nu opgemerkt wordt of niet! De rol van de mens moet nog steeds een verantwoordelijke zijn!
De opgaande schepping kwam dus wel van buiten uit, ze moest wel worden herkend en erkend, we moesten leren met alles wat we hadden voor onze schepper te staan. Maar niets is er oprechter vol genade met ons bezig, en verzaakt daar nooit in. De onmetelijke taak, daarin verzaakt hij nooit, alle functie in de kosmos gaat tot oneindig! 

Zijn Laatste Heil is altijd te ontdekken.........
Jung heeft zelfs een keer ge­zegd, aangaande de eigen Goddelijke natuur...........
dat goedheid die het instinct te boven gaat niet meer goed is;.....
en dat slechtheid die het instinct te boven gaat evenmin kan be­staan.
Als ik probeer beter te zijn dan mijn in­stinct mij toe­staat,
ben ik niet meer tot het goede in staat.
Als ik kwaad wil doen om te overleven,
dan is dat slechts mogelijk tot aan het moment waarop mijn instinct afhaakt.
Als ik meer kwaad doe dan mijn instinct mij toe­staat, ver­nietig ik mijzelf.
Het instinct, het dier in ons, is de hoogste rechter,
het brengt mijn goede of kwade neigingen tot de juiste proporties terug.
Maar je hebt mensen die beesten willen blijven,
En waarom ze dat niet als hun werkelijkheid zullen uitleggen, is duidelijk.
Maar dat dit niet anders als mis loopt, wordt steeds duidelijker! 
En dat dit een algemeen gegeven is, is ook duidelijk!
Zo is het dus, hoe Uw kansen in geluk er werkelijk bij liggen.
En het bruikbare systeem waarmee we het geluk kunnen realiseren,
dacht U niet dat dit de formatio reticulaire was.
Hoe slechter het met deze formatie is, hoe slechter uw kansen er bij liggen......
De grens tussen rationaliteit & irrationaliteit moeten we weten te demarqueren.
Deze scheidslijn is belangrijk, laat U niet vergiftigen in ressentiment!
Willen we nog zinvolle uitspraken kunnen doen over wetenschappen?
 Dit als U beseft dat de mystiek veel ruimer is, voor b.v. Richard Feynman,
Robbert Oppenheimer , Pythagoras, en Euclides,
en dat dergelijke verschijnselen voor de echte wetenschap niet bijkomstig zijn.
De bijkomstigheid wordt alleen maar gevormd door theorie
en universitair staatsrationalisme, dit van de mensen die bedonderen en bedotten.
Zo dus; .......door eerst een kenmodel uit te werken,
en daarna naar de mystieke ervaring over te stappen,
ontstaat er een lijvig corpus waarin de rode draad zoek raakt.
Bijgevolg word later de kenleer van de studie voor de mystiek afgebakend.
En dat is regelrechte manipulatie...........zo werd b.v. de enorme invloed van de Zon op de Aarde namelijk veranderd, in de klimaat-industie van de krankzinnige wetenschap.
Maar ze is slechts gek, imbeciel, en krankzinnig te gelijk!
Van daar, dat de mens zo als proefkonijn dient voor; ...... 
de onrealistische, klak­keloze toepassing van allerlei ismen,
bij gevolg is er alleen het ressentiment!

Ja, over deze manipulatie zal U de wetenschap niet horen vertellen!
Peper dure oplichting, zo noem ik dergelijke werkwijze!
Wat uiteraard echte misdaden zijn!
Zoals in alle staatsrationaliteit word er niets bewezen! NOOIT
Zij, het staatsrationalisme is de werkelijke ramp van de huidige mens.
Het is werkelijk zaak om aan deze ziekte te ontkomen, ..........direct.......
...Een enorm aantal mensen heeft zichzelf bedrogen, en is boos als je het ze verteld.
Staande deze werkelijkheid, zullen we onherroepelijk naar Jung moeten gaan luisteren.
Een andere weg is er zeker niet meer,
en de juiste actie in De Formatio Reticularis is daarbij nodig!
De ene mens kan geen proef konijn van de andere mens zijn!
De Rode draad, van vrede, rede, en liefde, die door alles loopt, is ons bekend!
Het imbecielen koor van de wetenschap brengt U alleen maar in geloof en ongeloof.........
De gewone inhoud mag niet door de gewone man of vrouw gepresenteerd worden,
de krankzinnige wetenschap vraagt dan gelijk "De inhoud van WAT", ........
de grote trots van de krankzinnige wetenschap, .....
dat al het denken verworpen kan worden gaat direct een rol spelen.
Men gaat direct over tot het kromme geklets, het ressentiment,
daar men zelf nog steeds niets van herkenning heeft gevonden.
Kijk, Richard Feynman vertelde de ingewijde altijd; ........
....als er iets bijzonders "aan de hand is" dan hebben wij altijd de fysica nog!
Want het grootste probleem is nog, de wetenschap heeft geen ervaring meer in de denominatie, ......
ze kan letterlijk niets omschrijven van wat voort komt uit een innerlijke betrekking.
De sterkste innerlijke betrekking is de liefde, en wat komt er nu voort uit de liefde?
Bij deze intimiteit in jou nabijheid is ze geassocieerd met gevoelens van het beleven van verbondenheid.
En dat zal nooit, maar dan ook nooit, anders zijn!

Want de Zintuigelijke kennis is begrenst door verschijnselen.
De macht der illusie is er omdat de innerlijke realiteit  (Actualiteit) verborgen ligt, en achter de veranderende vormen aan ons verschijnt.
Daarom is de ingreep op "Nucleaire Staar" de beste ingreep die de medische wetenschap ooit heeft voortgebracht!
Intellektuele kennis is daar door zelfs begrensd, door deze vormen en slecht benaderbaar.
 Hoe diep onze kennis ook is, hoe dicht we ook mogen naderen, zo lang we er van gescheiden blijven, kunnen we het niet integraal kennen.
De mytafysica  is en blijft "de dichtste benadering" van de openbaring. 
Dat wat ons werkelijk eigen is, daarmee zijn we werkelijk één.
Op het netvlies vormt zich een beeld,
Maar heeft niet het vermogen het beeld te vatten.
Geen herinnering om daarvan een beeld te vatten.
Noch een indruk om haar te vatten.
Wat werkelijk waarneemt is het brein.
Het grijpt aan op de ervaring van de zintuigen.
Als zij niet waren verbonden met het brein, zo zouden het louter spiegels zijn.
Als de waarneming niet ligt aan de ogen, de oren, e.d. maar aan de organen,
waarnaar  oog en oor de observatie overbrengen, dan lijkt het logisch je af te vragen of het voor het brein mogelijk is de dingen direct te vatten, zonder gebruik te maken van de zintuigen.....
 Zij die de realiteit buiten stellen zijn slechts bezig met het ressentiment!
Dit is het allergrootste drama voor de mens..... zich bewegen in een totaal ressentiment!
En zo de Wereld willen beheersen..............
Zij die haar uitvoeren, zij leven onder valselijke gronden, constant, dat kan niet gezond zijn!
Deze ontwikkeling is voor de huidige mens fataal! Daarom komt er een nieuwe mens!

En zo was het altijd, niet alleen Richard Feynman had zijn fysica, Non fingo hypotheses, schreef Newton, ik hoef niets te verzinnen. Maar zijn formule voor de zwaartekracht, hoe geniaal ook, is letterlijk een schoolvoorbeeld voor de formules die natuurwetenschappers en ingenieurs moeten verzinnen voordat ze kunnen gaan rekenen. Het ressentiment, dat is alleen pret voor krankzinnigen..............het volkomen begeren.......wat in de 20 eeuw de mode geworden is, waar bij alles mis gaat!
Terwijl het toch ook de bedoeling is "Moeder Aarde" te kussen.............lief te hebben.
Het opnemen van het nieuwe en veranderende gaat dan vanzelf, ..........hoe zou de nieuwe mens zich anders kunnen vormen, wij als de kinderen van Moeder Aarde .........
Haar wisselende modes heeft slechts één functie, het subject voor alles onder wisselende omstandigheden en verschillende situaties mogelijk maken. En slechts met zijn allen (en in relatie), is alles met succes tot  ontplooiing te brengen.

Want wat lusten op zichzelf zijn, kan niet in definitie worden vastgesteld of gelegd.
Want ze zijn er niet in ruwe oorspronkelijke staat en vorm, ze bestaan er slechts in gebruik........
Dat is iets wat diametraal is aan het gebruik, het louter consumeren.
Slechts het Sekssubject van de 20ste Eeuw zocht naar een lust opzichzelf, dat objectief bestond,
wat men zelfs kon bezitten, maar er lukte ze iets totaal niet, ze ook als object te behandelen.
De seks-machinisten van de 20ste eeuw, welke relatie willen hij of zij nu werkelijk aangaan, ........dat is nog steeds de vraag........nog steeds deze...........dat hij de objectief benaderbare  wil aangaan?
Of bedoelt hij dit nu zo objectief, dat hij ook een slavendrijver mag zijn, net als in het verleden?
ACH, LUKT HET STEEDS NIET, ........LAAT DE NIEUWE MENS KOMEN  ...........
EN ZET  AL HET RESSENTIMENT DIRECT WEG!
De seksualiteit zal anders bekeken en beleefd moeten worden, we moeten het zo beleven dat de liefde tot de werkelijke openbaring leidt!
Alleen zo kan het engagement van een ieder in deze maatschappij ontdaan worden van zijn kwetsbaarheid.............Want het is nog altijd zo "De openbaring zorgt, zelfs definitief, voor de mens"
Nooit ook maar door enige krankzinnige professor, zoals Robbert Dijkgraaf!
Zijn ziekte wordt aan de wereld verborgen gehouden, omdat het de ergste geestesziekte  is van de mens, de schizofrenie, daar hij zoekt wat er nog steeds niet is in de geestelijke wereld, de zielen-wereld van de mens! Deze ziekte, daar zal afgerekend mee moeten worden door de mens!

Iedereen op Aarde heeft een gave waarvoor hij is voorbestemd en van waaruit hij moet handelen.
En dat is toch een gave in het licht van de natuur ten aanzien van onze naaste!
De genen die uit zijn op de bezittingen van hun medemens of naaste hebben dus geen gaven van "God", en de huichelaars en kwezelaars hebben geen gaven vanuit de Heilige Geest, dus vanuit de openbaring mee gekregen! Daar heb je als sterfelijke dus kans op in het licht van de natuur, .......althans als U het weet te duiden zonder eerzucht, en ook zonder ressentiment.  Zo is slechts de hoogste schat van de natuur te behandelen!
Als je bedenkt dat slechts de ziel kennis kan dragen van o.a. het absoluut Goede, Schone en ware, en bovendien de woorden, slecht, kwaad, lelijk, groot en klein geen absolute begrippen zijn, omdat ze slechts wijzen op het ontbreken van volkomenheid, dan weet U hoe zwak de positie van de huidige mens is! Maar deze onvolkomenheid behoeft er als last voor ons niet te zijn!
De mens blijft toch lekker wat hij doet! “En dat  gaat niet ten koste van mensen die er helemaal niets mee te maken hebben.”
Zij delen geen volks massa,s op en compromitteren niet, noch gaan ze over op gehuichel en gekwezel. 
De echte metafysica speelt zich binnen een volkomen ander terrein af, dat leren ons de echte wetenschappers!
“Zoals een oud spreekwoord luidt: ‘Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad’,”
Dat sluit drie aspecten in die het slagen wezenlijk bepalen, t.w. 1) het ik, dat 2) in zijn vrijheid geleid wordt door 3) het ethische.
 Het ik (de existentie) moet zijn vrijheid (mogelijkheid) én het ethische (noodzakelijkheid) voortdurend samenstellen en bijeenhouden. Dat dit feit geleerd kan worden, is als mogelijkheid een feit!
En als feit is ze ook iets volkomen anders als het legubere ressentiment!
Want dat blijkt altijd een intoxinatie van de eigen ziel en geest!
Waar een ontstellend aantal maatschappelijke instituten aan meewerken.........

De mens is met zijn taal verbonden, maar er wordt ook heel duidelijk dat door de taal de mens in geestelijke zin evalueert. Heel subtiel wordt hem iets op zijn bord gesmeten, namelijk dat hij veel te materialistisch is! We zijn niet gevoelloos en daar wordt vrijwel automatisch, van uit de ziel, rekenschap aan gegeven. En de ontkenning van die zielen factor maakt de mens dramatisch ziek.
* Het is zelfs zo dat door de over-communicatie de mens versnelt evalueert! En dat vooral de vrouw in deze maatschappij vooral het slachtoffer van deze zielen factor is. De man heeft er vooral voor gekozen een verlegen factor in de rede en de liefde te zijn, en vooral een doener te zijn. En daar is veel minder mis mee!
* De hele over-communicatie doet ons er versnelt achter komen (bewust worden) dat we nog steeds pure materialisten zijn! Ze zal de mens er toe dwingen te veranderen ten opzichten van de door ons beheerste totaliteit.
* Daar de gehele attitude van de mens volkomen afhankelijk is van psychische verschijnselen en ervaringen van liefde, immers hun zin ontlenen ze zelfs aan het wezen van de liefde.
* De wijsheid die U in uw communicatie kan neerleggen, wat het belangrijkste onderdeel is van Uw eigen attitude, is niets anders als een geïntegreerde kennis; .... zij zoekt naar de waarheid en het goede in de liefde. Deze vorm van kennis leidt tot God en de medemens als naaste. En de mentale activiteit in strijd met de feiten veroorzaakt valse kennis, en dat is een gebrek. Een gebrek van een tekort gelegen waarneming of in het waar-genomen object. Het gebrek dat we bij al het ressentiment zien optreden!
Het "integer" zijn, geeft de garantie op "Het Zijn"
Het gebrek heeft maar een enkele oorzaak, U zal het zondermeer moeten weten, als U met iemand op enig niveau wilt communiceren dan is de 'kennis van persoon tot persoon' de hoogste graad van kennen binnen de natuurlijke orde. Er is een eenheid tussen kennis en liefde; .... men kent in de mate dat men bemint, en men kent niet meer dan men bemint.
Daar zal U altijd de eerlijke, en liefelijke, en de juiste gevolgen uit kunnen trekken.

Zo is alle ressentiment een drama, De rekenmodellen, die “cijfermatig” een zeer complexe en multivariabele werkelijkheid proberen te beschrijven, zijn eigenlijk altijd een ONTOELAATBAAR abstraheren van de werkelijkheid, terwijl WEL gesuggereerd wordt dat zij bevredigend en wetenschappelijk verantwoord (kunnen) weergeven. En dat deze dus feitelijk een onbetrouwbare afspiegeling zijn van die beschreven werkelijkheid, mag uiteraard niet naar boven komen. Denk maar eens aan de “wetenschappelijkheid” van al die economische modellen en wat die ons gebracht hebben…"Zo-heid bleek altijd zotheid". Maar ook alle computer programma's falen bij een gebrek aan integer zijn, hoe "mooi" de modellen ook zijn! 
 Het ontstaan en de evolutie van complexe patronen bij cellulaire automaten, zo als Cern of in de "Klimaat-industrie" of in de bio-industrie gebruikt zijn, ze altijd een voorbeeld van echte emergentie.
Voor het "spel leven" heeft Conway aangetoond dat het resultaat van dit spel intrinsiek onvoorspelbaar is. Alhoewel het gebeuren bepaald wordt door simpele regels blijkt men niet in staat te zijn om te voorspellen of bepaalde verschijnselen oneindig lang zullen voortbestaan, of na een bepaalde tijd verdwijnen. Men kan alleen de regels toepassen en zien wat er gebeurt.
Een wetenschap met de constante toepassing van een ressentiment, is een constante oplichters industrie!
Ik doe daarbij een beroep op de stelling van Turing die de onbeslisbaarheid van het stopprobleem aantoont. Het "Entscheidungsproblem" of de Turing machine al dan niet zal stoppen bij het berekenen van reële getallen blijkt onoplosbaar te zijn. Er bestaat geen procedure om van tevoren te beslissen of een computerprogramma bij dergelijke berekeningen voor altijd zonder resultaat zal doordraaien of na een zekere tijd zal stoppen en resultaat opleveren. En er staan er zoveel op de burelen der dwazen.
De mislukte projecten van de fysica zullen ontelbaar zijn. Het "Entscheidungsproblem" maakt dat je van een objectief genieten van een "program" geen spraken kan zijn, en of ze nu ook zelf iets kunnen bewijzen.......ze weten het zelf niet eens.....het objectieve genieten, deze lusten kan je met grote zekerheid vergeten! Het wetenschappelijke flikker volk doet maar net alsof!
 
Het kind wordt de man of vrouw met het instinct voorgezet, en zij vinden alles genoeg waarmee ze zich mee kunnen compromitteren. Maar het mislukte project is heel vaak een feit, dus genoeg is het niet.
Terwijl een geslaagd fysicus juist als een basis heeft, waar mee zijn problemen berekenbaar en oplosbaar zijn.
Maar alles wat "in program is", dat is het jammer genoeg niet!  Het denken denkt dan niet meer iets; ...... het denkt nog alleen voor zichzelf. Ze heeft de voorbereiding voor de contemplatie niet! De conditionering op de wetenschappelijke waanzin is er slechts! En onder deze omstandigheid wordt "De wezenlijke zonden-val" een feit, ze vinden dat wij het met de waan moeten doen..........dat is de flikkers een genoegen!
De lusten van de 21ste eeuw zijn nog steeds die lusten van de machthebber en de slavendrijver.............
En omdat er geen redelijke objectieve behandeling meer zal zijn, zal daar alles in een chaos belanden.
Het ressentiment heeft jou totaal in handen! Ja, het is wel zo, je hebt koffers, kasten, plakken , vol met die waan in handen! Bij gebrek aan de objectieve behandeling houd men deze waan over!


 
Nardocus Filosofus


 


Dus al dus, zo het is........

De  gevaarlijken..........ze gaan altijd samen......

De lusten van de 21ste eeuw zijn nog steeds die lusten van de machthebber en de slavendrijver.............
En omdat er geen redelijke objectieve behandeling meer zal zijn, zal daar alles in een chaos belanden.
Het ressentiment heeft jou totaal in handen! Ja, het is wel zo, je hebt koffers, kasten, plakken , vol met die waan in handen! Ze denken dat het iets is in hun handen, maar dat is het niet! Maar helpen zal het dan ook U niet, het is van de machthebbers en slavendrijvers, en onderwijls verkrachten ze U ook nog! 

 
Henri Wijnmalen, Het geneste proces <=>, Leo van den Haak
  2       2       2       2       2       2       2   De Twijfel
4   6   6   8   8   10   10   12   12   14   14   16   16   18  Toename';..
van de twijfel
1   5   5   11   11   19   19   29   29   41   41   55   55   71  Deductieve druk
door de toename
'' van de inductie,
van de  paren"
deze is weg te nemen.
door:...aan de zich,
openbarende Kosmos
mee te werken!
  1       2       3       4       5       6       7    Áantal vertwijfelingen,
Hier is het dus;...
waar de mens faalt,
in zijn deductie.

Zonder dit proces is er geen Compilatie of Computer compilatie te maken.
Iedere File buiten dit proces is een leugen. De openbaring zorgt voor de mens,
Dat is haar bruikbare compilatie! Door de twijfel kan, .........naar Kant,
de synthese alleen maar naast het tegengestelde staan, nooit er boven.
Dat is ook de werkelijkheid met files bij Computer compilatie,
Het krankzinnige en gevaarlijke ligt om de hoek, helaas .....
Iedere compilatie laat dat probleem zien, helaas .......
Het is altijd nog een grote dwaling te menen dat een juist inzicht gebaseerd op wetenschap in haar toepassing zal leiden tot een bevredigende  oplossing.
De echte oplossingen  zijn slechts mooi, wezenlijk toepasbaar en eenvoudig!
Ze zullen aan alle deductieve druk, zo het in de psyche ligt, kunnen ontglippen..........
Het gaat over heel veel levensspanning heen om tot weten te komen,
Maar ten slotte is er toch een geweldige begeleider,
Blijf niet zitten in het ressentiment!
Ten slotte moeten en zullen we weten wat echt is....
anders heeft het psychodrama geen einde opzichzelf.
Van dit drama moet je "los komen", anders volgt bij U de integratie en ordening in de cognitieve contreien van de hersenen.
En vervangt daar de werkelijke functies en structuren!
Het is de manier waarop de twijfel niet wordt gevreesd, maar kan worden verwelkomd.
Het is de methode die de vrijheid van denken kan opleveren!
Een andere weg hebben we niet te willen, noch te gaan!
De wens van Richard Feynman en Moeder Theresa.......

We hebben de eigenschap niet om ons met licht te voeden, wij krijgen haar! En ook bij mij was het niet altijd zo........
..het was moeilijk, de Waarheid beminnen betekend de leegte verdragen............
.Mensen hebben onvermijdelijk een vertekend beeld van de werkelijkheid.
Dat komt omdat zij al voordat ze zintuiglijke prikkels waarnemen een constructie van de werkelijkheid met betekenisvolle beelden in het hoofd hebben.
Maar deze beelden zijn identiek aan het ressentiment.......
als we ons deze beelden gaan opleggen.
Hoe minder we met de juiste compilatie weten te werken, des te minder weten we daar wat van op te ruimen!
Al in 1922 keerde de Duitse psycholoog Otto Selz zich tegen het inductieve denken - de associatie theorie - die ervan uitgaat dat mensen kennis van de werkelijkheid vergaren door gegevens te verzamelen en uit die gegevens conclusies te trekken.
Het menselijk denken zou volgens die theorie bestaan uit associaties tussen zintuiglijke waarnemingen.  

Er bestaan hogere mentale ordeningsprincipes - verwachtingen, anticipaties - die het ordenend principe vormen van de informatieverwerking. Mensen denken volgens de anticipatie theorie in termen van problemen en voorlopige oplossingen – hypothesen - daarvan. Zij zouden volgens Selz om verder te komen, moeten streven naar de weerlegging van hun hypothesen of eigenlijk zich moeten leren gedragen naar wat er is en niet is! Slechts zo kom je tot de kern van de contemplatie. Het andere, in de wetenschap dat volgens Carl Popper, is daarmee vergeleken een pure misdaad t.o.v. het lerende kind. De Popper realiteit is nooit meer als de neiging prikkels en informatie uit de omgeving toe te laten die aansluiten bij de verwachtingen. Een lacher dus dit huidige onderwijs! De "leerling wetenschapper" gaat inderdaad ook steeds weer op bezoek bij een vreemde! Uiteindelijk is er een mens ontstaan, die zijn "mens zijn" niet meer onderkend.........DE GEEK, ofwel de zeer, zeer, zeer, VREEMDE.  
Mij is de onvoorwaardelijke vrijheid van denken beloofd, al in mijn vroegste jaren....... 
maar ik kan nog veel beter de leegte verdragen!

Het is die zelfde vreemde waar Kierkegaard van vertelde; .....
.'Zoals eertijds de filosofie de theologie verdrongen heeft, zo maakt thans deze natuurwetenschap korte metten met de ethiek;...... maar al dat moderne statistieken gedoe met het ethische zal ons lijnrecht in het onmenselijke voeren.
De cirkel van de dramatische menselijke fouten is meer als rond! Het is de zwaarste en meest dramatische hagiografische geschiedenis van de mens ooit! 
De fatale vergissing is zijn peil omlaag te richten en de mens tot een verzameling wils-impulsen te reduceren, .........en deze nog dubbel en dwars statistisch te beschrijven ook! 
Omdat er geen sluitende definitie bestaat is het begrip verzameling een inadequaat begrip. Het heeft geen actualiteit, maar wel realiteit. Verzamelingen zijn geen 1/x. D.w.z. er bestaat geen veelheid van gelijke dingen. De veelheid die we waarnemen is slechts schijn. Alles en alles is Één, hoe het Één is daar komen we nooit bij !!! Het Leven is geen kwestie van deeltjes, van welke dan ook. De waarheid is singulier tantum, welke ten alle tijden slechts onder een bio-mentale conditie tot existentie te brengen is. Het is een weelde deze conditie te onderkennen, .......haar te leren kennen als de laatste regel der Godelijke natuur. Per kerende omvang is de kracht van de natuur dus te omschrijven!
De nieuwe mens kan haar kracht al omschhrijven, de mens heeft het ressentiment geen enkele seconde nodig!

Velen mensen dachten dat er iets geheimzinnigs was aan God, maar de mens die bewust gekomen is tot eenheid met het heelal, die schrijft zijn werking zeer snel op, want God is liefde en rede tegelijk.
God kent geen twijfel, dus ook geen enkel geheim. Zijn ontdekking heeft wel lange tijd geduurd, daar de geboorte van de mens een zeer lange periode in beslag nam. Maar er is toch niets wonderlijks aan de mens, het enige is dat hij moet meewerken aan zijn kosmos, hij moet deelgenoot worden om het goddelijke in hem te ontdekken.
Het meest verbazende is uiteraard dat dit intrinsieke karakter van deze grootheid de wetenschap en de schriftgeleerdheid volledig onbekend is, en uiteraard is dit een hernieuwd bewijs dat Fysica, biologie, geologie, astronomie, psychologie, maar ook de politiek enzovoort - onmogelijk ook maar een enkel deel van onze eigen redelijke intrinsieke natuur uit kunnen maken! En de natuur weet dat zonder enige twijfel.
We staan voor de DNA finale, U moet het echt tot U laten doordringen,
het zedelijke, het liefelijke en het redelijke, ze is een gedraging naar de wet van onze eigen natuur, de menselijke natuur, ze is als zijn evenbeeld! De ontkenning kan ons hopeloos ziek maken, verbouwen tot een psychopaat of erger.

 Richard Feynman en nardocus filosofus 

cbs