Hoofdstuk 64 De aanklacht

Voor diegene, die thans de wetenschappelijk vastgestelde feiten kan overzien,
is de mensheid niet meer een toevallig verschijnsel, dat hier op een van de kleinste sterren uit het firmament zo maar is opgedoken.
Ze vormt voorzover wij kunnen waarnemen de meest volmaakte manifestatie van datgene, waarnaar de hele beweging van de materie en het leven op weg was.
Is het nodig te benadrukken hoezeer het besef van deze bedoelde continuïteit van het scheppingsproces ons geloof verrijkt?
De mens denkt een voltooid prototype te zijn en zijn staat van volmaaktheid legt getuigenis af van eerdere experimenten.
Men kan hem vergelijken met de laatste steen van een gebouw waar alle architectonische lijnen van het geheel naartoe wijzen.

En  daarmee weten we dat "Het kwaad", waaronder wij lijden, zijn wortels heeft in de diepste lagen van het aardse denken.
In de structuur van het menselijk bewustzijn als zodanig rommelt het nu.
De manier van leven verandert. Bij zulke ingrijpende veranderingen of - liever gezegd - onder de druk daarvan kan niemand zich afzijdig houden.
Maar, hoe kunnen we het overzicht bewaren, de heldere blik houden in de beweging, die ons meesleept?
Alle reacties, die diep in ons worden opgeroepen door de huidige gebeurtenissen, moeten wel berusten op een sterk geloof in de bestemming van de mens, een geloof dat het al aanwezig is, dat proberen we te bestendigen. Ze is ons bekend als het archaïsche denken.
 
We weten het door en door, als sociale en etnische groeperingen vanuit hun tragische en ook de ons kwel-lende omstandigheden slechts eisen zouden weten te stellen, zou dat een bewijs zijn voor hun onvermogen.
De liefde als hoogste vorm van energie stelt geen eisen; ze houdt het oog gericht op de toekomst.
Ze geeft de mens de ruimte, die hem toekomt. Niets kan haar ervan weerhouden de mens te verheffen door de Aarde te vervolmaken en haar luchten te zuiveren.

Voor wat betreft de democratie is de situatie duidelijk. Twee logisch met elkaar verbonden instelling's fouten verzwakken en vertroebelen de democratische blik op de
wereld. Eigenlijk is het  een volkomen drama wat ze ons nu opleveren.
Namelijk haar personalisme enerzijds en haar universalisme anderzijds. De mens als deel van een sociaal geheel bereikt zijn volledige uniciteit en waarde alleen in een totaliteit, waarin hij zich kan onderscheiden. Omdat ze dit niet heeft onderkend, is de democratie gaan emanciperen in plaats van bevrijden.
Iedere cel heeft zich gerechtigd gevoeld zichzelf als centrum te manifesteren, alleen al omdat dit in de praktijk gewoon mogelijk was.
Vandaar de door feiten aangetoonde funeste verspreiding van de verkeerde intellectuele en sociaal-liberale opvattingen.
Vandaar ook de fnuikende (rampzalige) egalitaire ideeën die elke serieuze opbouw van een nieuwe Aarde in gevaar brengen.
Door de leiding van de vooruitgang aan het volk over te geven, schijnt ze recht te doen aan het idee van de totaliteit. Ze maakt daarvan echter een karikatuur.
Het ware universalisme heeft wel de bedoeling om alle initiatieven, alle waarden, alle - ook de meest bescheiden - vermogens zonder uitsluiting naar zijn synthesen toe te trekken. Naar zijn wezen echter is het organisch en hiërarchisch.
Omdat de democratie individualisme en personalisme, massa en totaliteit verwisselde en omdat ze de mensenmassa opdeelde en nivelleerde, loopt ze gevaar de met haar geboren hoop op een menswaardige toekomst in zijn volledigheid te compromitteren. Maar niemand heeft er als noch  werkelijke rationele waarde aan gegeven!

Deze oorsprong verklaart de compromitterende steun, die ze voortdurend van de kant van talrijke individuen heeft gevonden,
die (om verschillende redenen van een intellectueel en sociaal conservatisme) er belang bij hadden niet in de toekomst van de mens te geloven.
Maar starheid wekt geen passie op - en het fascisme ontbreekt het niet aan bezieling. Het staat open voor de toekomst.
Het bezit de eerzucht, omvangrijke, organische eenheden onder zijn heerschappij te bundelen. Helaas is het interessegebied ervan zeer beperkt.
De beslissende transformatie van de mensheid en de onweerstaanbare materiële bindingen, die de beschaving reeds naar het stadium van het internationalisme hebben geleid, wil dit fascisme kennelijk niet ter kennis nemen.
Hardnekkig houdt het eraan vast, de thans levende wereld te beoordelen en in te richten naar de maatstaven van lang vervlogen tijden.
Het plaatst het ras boven de mensheid; het wil aan zijn volk een ziel geven, maar maakt zich geen zorgen om de ontzielde wereld.
Het stevent af op de toekomst en hoopt daar vormen van de beschaving terug te vinden, die voor altijd zijn verdwenen.

Hoe kan men 'dan alle positieve waarden van de cultuur in een totaliteit verenigen, die de individuele waarden hoog houdt? Nooit!
Hoe ontsteekt men die hoogste vorm van hartstocht, waarin het gevoel voor de rechten van de mens, aanwezig zijn,? Nooit, deze taak wordt geheel vergeten!
De vermogens van de materie en het fascistische ideaal van de georganiseerde krankzinnige elite worden weer in een nieuwe synthese opgenomen en vervolmaakt.

Doch het kan heel gewoon wel goed als U de noumenale momenten goed weet in te zetten......

Laat U  leiden door de intelligibele rede, die U steeds maar toegereikt krijgt, op de meest onzinnige nouminale momenten. Op die momenten ontbreekt het aan de sluis tussen de intelligibele wereld en de reëel en actuele wereld. Ze is een gezamenlijkheid geworden, de noösfeer. De argumentatie kan U op enig nouminaal moment niet ontbreken. Tenslotte is alle fysieke en mentale kennis noodzakelijkerwijs een ervaring, een bewering die niet bevestigd wordt door de ervaring blijft speculatie. De reikwijdte van onze kennis is begrensd door de grotere of kleinere reikwijdte van onze "aangereikte waarneming". Verlegenheid beslaat geen diepe waarneming, maar eerder is zij "een gezien worden" op de diepere levens gronden, waarop de "aanrijking" volgt. Ieder eerlijk mens mag zo alles weten, inzien op het enkel nouminaal moment, wat een vergroving is van een eerder nouminaal moment. De innerlijke horizonten in ons kenvermogen zijn niet "zonder meer" te verbreden! De keuze is aan U zelf! Maar ze is niet simpel........maar nog geen rede allerlei dwaasheid te begaan!

Dit is ook wat we de noösfeer zijn gaan noemen. Hier vecht de mens niet tegen de mens, de groep niet tegen de groep; hier strijdt de ene denkwereld tegen de andere. Dit is iets bovenpersoonlijk 's.
In Mijn Gamma is ze dan ook sterk aanwezig; .......b.v. Ik weet dat door zijn scherpe geest en zijn open hart voor de wereld was het Teilhard als geleerde en als mens vanaf 1937 duidelijk geworden, dat de destructieve krachten toenemen en de toekomst van de planeet bedreigen.
Hij riep dan ook de mensen op om gezamenlijk de handen aan de ploeg te slaan en een wereldstaat te bouwen. Gegeven de rijkdom aan verschillen tussen de rassen of - zoals hij deze noemde - ' de natuurlijke menselijke eenheden' kan de harmonie op Aarde verwezenlijkt worden als men deze over en weer erkent en zich ten nutte maakt.
En hij gaf aan allen de raad:.... Blijf trouw aan de weg, die je bent ingeslagen, maar streef er wèl naar die steeds bewuster en met meer liefde voor elkaar te volgen. Zij die elkaar ontmoeten, zullen merken dat zij langs verschillende wegen eenzelfde top hebben bereikt. "Want op een hoger niveau komt alles samen!"
Zoals cellen en organellen er in hun groei naar streven een levend wezen te vormen en daarin tenslotte hun voltooiing vinden, zo moeten individuen en volkeren in hun ontwikkeling de eenheid van het mensdom in het oog houden.
Immers, zij zijn geroepen deze eenheid tot stand te brengen teneinde het leven in al zijn volheid te kunnen genieten.

Daarom is er in alle landen - hoewel er velen zijn die dit wellicht nog niet zien - sprake van een nieuwe wil tot leven, waardoor iedereen wordt aangestoken.
Het is alleen te hopen, dat zij niet bezwijken voor de verleiding om bij die ontwikkeling alleen aan zichzelf te denken. Dat zou dodelijk zijn. Immers, pas in de voltooiing van het totaal komen de vermogens geheel tot hun recht:........


" Het tijdperk van de natiestaten is voorbij. Thans moeten wij, als wij niet tegronde willen gaan, bouwen aan de aarde."
Daarom geen vijandige blokvorming meer, die de krachten van de verwoesting tot een paradoxale omvang brengt.
Nee, een universele samenwerking, gedragen door het hartstochtelijke verlangen naar de vorming van een menswaardige wereld.
Ons toekomstbeeld heeft geen atoombommen nodig om haar waarde veilig te stellen. Wat erop aankomt is onze dynamiek.
Teilhard de Chardin wist, dat er boven de stervende ideologieën een wereldbeschouwing van onvergelijkbare diepgang en kracht uitstijgt.
Deze was het, waarnaar hij van ganser harte leefde en waarvoor hij zijn liefde met ons wilde delen.

Waar het kwaad de waarde van de mens wil vernietigen of verhullen,
laat vrijheid mensen zien wat ze kunnen bereiken en hoe waardevol ze zijn.
In vrijheid hebben mensen lief gehad, ziektes genezen, honger bestreden,
werkzaamheden vergemakkelijkt en in vrede geleefd.
In vrijheid is geluk mogelijk.
Als sociale en etnische groeperingen vanuit hun tragische en ook ons kwellende omstandigheden slechts eisen zouden weten te stellen,
zou dat een bewijs zijn voor hun onvermogen.
De liefde als hoogste vorm van energie stelt geen eisen; .....ze houdt het oog gericht op de toekomst.
Ze geeft de mens de ruimte, die hem toekomt.
Niets kan haar ervan weerhouden de mens te verheffen door de Aarde te vervolmaken en haar luchten te zuiveren.
Ook al zijn de volkeren innerlijk door strijd verdeeld, toch belichamen zij reeds de nieuwe wereld.
Wij moeten onszelf bewust worden van de luisterrijke toekomst die ons wacht,
in alle rust onze geesteskracht daarop concentreren en overal mensen vormen die eerst in eigen land en vervolgens aan het hoofd van de naties de mensheid
naar haar ware bestemming zullen voeren .

Velen denken hier een ontmoeting met de metafysica tegen te komen, en dan is het wetenschappelijk moeilijk, de heren eisen hun eigen verklaring.
Echter i
n de zin ‘en schande terg t hen dat het hent’ is de geïsoleerde t de exponent van een bijzondere waarde van de tegenwoordige tijd, nl. van die tegenwoordige tijd, die een algemeen geldende uitspraak tot uitdrukking brengt. In feite is de uitspraak in het geheel niet aan tijd gebonden, en daarom is het zo dat dit feit dat door die mededeling wordt genoemd niets veranderd, de conclusie die men trekken moet.
Zo was ‘schande’ voor Lucebert een begrip, waar mensen wel het slachtoffer van zijn, maar waar zij zich nooit aan kunnen onttrekken. ‘Schande’ is een buitenmenselijke, op het leven inwerkende kracht, en omdat schande hier in een adem genoemd wordt met ‘water’ geldt voor dat water ook hetzelfde. Het zijn symbolen voor de krachten die ons naar het leven staan, en waar we ons tegen verzetten, zonder berusting, maar ook: zonder overwinning. Onze onmacht is ons menselijk tekort. Wij kunnen geesten wakker roepen en ze bezweren, schuld op ons laden en afbetalen. Maar er zijn geesten die werkzaam zijn buiten ons toedoen, en die ons doen ‘scheitern’, hoe schuldeloos we ook zijn. 


Zo is het b.v. ook bij Schopenhauer .....In de korte beschouwing over zijn eigen filosofie, opgenomen in 'Parerga en Paralipomena', schrijft Schopenhauer dat het hem op grond van een natuurlijke neiging bijna onmogelijk is vrede te hebben 'met kennis die ook maar enigszins algemeen en abstract en dus onbepaald is, met pure begrippen, laat staan met woorden'. Hij hamert er ook op dat zijn metafysica louter immanent is, zich beperkt tot onze ervaringswereld, en afziet van elke speculatie over een transcendente (boven deze wereld staande) werkelijkheid. De wil is in de wereld, niet erbuiten. ,,Ook het theïsme laat de wereld uit een wil voortkomen; ........alleen, het verplaatst deze wil op kinderlijke wijze naar buiten en laat hem slechts  middellijk, namelijk door tussenkomst van de kennis en de materie, zoals bij de mens, op de dingen inwerken, maar we moeten dus constateren, de ziekte is die wil!. En nog twee maanden verder op deze Wereld en ze wordt niet meer opgelost! De "ministers" krijgen het alleen anders toegeworpen, de misdaad wordt bijna niet meer opgelost! De krankzinnige politieke dieren moeten iedere dag opnieuw wat te zeggen hebben! Maar ondertussen slaat het meest zieke euvel toe.........


Twee Maanden, Wereld!
En de Wereld psychose is compleet

 
De waarheid van het leven is, dat als je de werkelijke reden vindt van het leven, dat er dan ook een enorme klap is, de aangeleerde redenen blijken niet te kloppen. De psychose die op deze constatering kan volgen, kan een enorme diepte bereiken. Aangezien de realiteitszin van de mens op dat moment in zijn geheel wordt aangetast. Met als gevolg dat de persoonlijke voornaamwoorden, die door de linguïsten de 'shifters' van de rede genoemd worden, niet langer op een juiste manier kunnen worden gebruikt, aangezien het juiste referentiepunt in zijn geheel en plotseling totaal ontbreekt.
Weliswaar is het mogelijk dat je bij een psychose niet onmiddellijk een plotseling optreden van een dergelijk gebrek vindt.  Het gebrek zal te voorschijn treden zodra we achter de 'aangeleerde rede' de 'begrepen rede' trachten op te roepen. En dan plotseling begint men in raadselen te spreken! 
De theorie over het Griekse begrip Qwantum is volgens Robert Oppenheimer zelfs ‘forced the recognition that human language has its limits, that people had to accept concepts that correspond only faintly to things in the real world, like the shadow of ghosts'. 
En gevolg daarvan is dat
ziende blindheid en horende doofheid zo tot aan het einde der dagen zal duren. En met een humane oplossing en een humaan leven heeft het allemaal niets!
Zij die "van alles en nog wat beweren" kunnen slechts naar huis gestuurd worden met het laatste beetje nuchtere en menselijke verstand! Dit is de consequentie van de stijlloosheid die er op deze wereld heerst. Maar ze is onhoudbaar, en daarom moeten we van de opdringerige institutie 's af.


God zorgt voor Stuwing in de Persoonlijkheid, zo zorgt hij voor de omkleding van het unieke; het Unieke in de Kosmos is en blijft Gods Geheim. En onze gewendheid als mens om alles te zien zoals het in de schepping wordt getoond en er dan van uit te gaan dat het zo is en niet anders, valt hierbij volkomen in het niet.

Ieder eerlijk echt en solide mens MAG alles weten, dat is voor mij een simpel feit! Maar er is nog iets moois, kan ik U mededelen, dat ik de waarheid niet zoek, want dat is ook helemaal niet nodig,. Je hebt de innerlijke meester.
Het verhaal gaat ver boven dat van de goeroe, dat gaat er altijd over dat het dogma van de waarheid aangenaam is, en het dogma van de overtuiging aangenaam is, totdat die je in een strijd meevoert die niet aangenaam is;...... maar in eerste instantie zijn alle dogma aangenaam. Maar je kan het als gnosticus met een enkele nouminale Fase en dan weet  je al welke waarheid je hoog te houden hebt.
De rede is dan o.a. de toepassing van de wet van de driehoek (syllogisme ofwel sluitrede) toegepast binnen het denken. Rede en begrippelijkheid kunnen u leiden naar de liefde.
Ik geef deze aanvulling met een paar citaten, mijn religie is nog steeds de vooruitgang van de rede, dus van de wetenschap. Weten is zich aan God wijden! De mens heeft deel aan de goddelijkheid, voor zover hij partner is (d.w.z . hij deelt in de rede) .
Maar de Gnosticus krijgt heel gewoon alles in een enkel nouminaal moment toe gespeeld, het is niet te geloven als je haar niet kent.
Richard Feynman kon het omschrijven als een axioma, maar wat waar is zal hij U nooit kunnen zeggen, en kenners weten hoe hij het heeft omschreven. Er zijn namelijk twee fantasiën voor het fenomeen van de totale energie.

 
 1.  E_{totaal} = E_{uitwendig} + E_{inwendig} , enE_{totaal} = E_{inwendig} + E_k = m c^2 ,
En vervolgens is c totaal niet onderbouwd, en de massa en de energie zijn tot twee keer toe verzelfstandigd. Wat uiteindelijk alleen maar mogelijk is als de wet van het bedachte deeltje waar is; ..........
 • A is zowel A als niet-A of
 • Ieder ding is zowel A als niet A of
 • Ieder ding is alles
En kern energie en de kernspitsing een apart fenomeen zijn, zo als alle andere fenomenen! Maar de hele conseqwentie is ook dat we leven, denken, en rekenen vanuit een filosofie die op geen enkele manier waarheidsfunctioneel is! Maar de Gnosticus kan ervaren dat hem een steeds groter deel in een enkel nouminaal moment kan worden gegeven!

De kennis van Ernst Mach is, ........een "deeltje" wordt alleen gekenmerkt door zijn vermogen tot weerstand. Heel deze weerstand is alles wat er aanwezig is in dit deeltje, ze is zodoende, alles wat er ooit geschapen is. ZO WOONT IN DIT ENE DEELTJE ALLES WAT ER OOIT GESCHAPEN IS. Er woont in dit deeltje een enorme hoeveelheid energie, miljarden malen groter dan de astronomen waarnemen in de kosmos, immers ze maakt in de etherische wereld ( NIET IN DE MATERIELE WERELD) alle actualiteiten reëel. Ook het gehele groeiproces van de gehele universele wording ligt in dit deeltje verankerd.
De  gehele materiële wereld wil meer uitleg, maar het is er niet!  We onderkennen slechts een bepaalde vorm, we noemde het "Het principe van Mach". Voeg de principes van Mach en Feynman samen, en je komt tot het principe van het enkele nouminale moment.......


God zorgt voor Stuwing in de Persoonlijkheid, zo zorgt hij voor de omkleding van het unieke; het Unieke in de Kosmos is en blijft Gods Geheim. En onze gewendheid als mens om alles te zien zoals het in de schepping wordt getoond en er dan van uit te gaan dat het zo is en niet anders, valt hierbij volkomen in het niet.

Ik ken het gnostische proces, ik ken de diepste spanningen, de zweethanden die er altijd waren, maar er is en was ook geen grotere triomf te bereiken. Er is niets mooiers op deze Aardbol als het gnostische proces, de ontmoeting met de innerlijke meester is het grootste fenomeen op de Aarde, die er in zijn volle werkelijkheid is! Het is gewoon zo dat iemand die de gnosis niet kent op geen enkele manier weet waar aan en waarmee hij goed doet. De hele simpele reden daarvan is, dat hij geen geleide heeft in de hele moeilijke perioden, daarom blijft het gros van de mensen zitten in het weten wat nog geen kennis is! Terwijl ik niets anders kan doen als het te beschrijven, om er maar zo mogelijk iets van te vergeten! Anders zou ik letterlijk bijna alles wat ik onderzocht heb in te grote proportie weten.

Zo vertellen de wetenschappelijke idioten het niet: ..........
De kennis van Ernst Mach is, ........een "deeltje" wordt alleen gekenmerkt door zijn vermogen tot weerstand. Heel deze weerstand is alles wat er aanwezig is in dit deeltje, ze is zodoende, alles wat er ooit geschapen is. ZO WOONT IN DIT ENE DEELTJE ALLES WAT ER OOIT GESCHAPEN IS. Er woont in dit deeltje een enorme hoeveelheid energie, miljarden malen groter dan de astronomen waarnemen in de kosmos, immers ze maakt in de etherische wereld ( NIET IN DE MATERIELE WERELD) alle actualiteiten reëel. Ook het gehele groeiproces van de gehele universele wording ligt in dit deeltje verankerd.
De  gehele materiële wereld wil meer uitleg, maar het is er niet!  We onderkennen slechts een bepaalde vorm, we noemde het "Het principe van Mach". Voeg de principes van Mach en Feynman samen, en je komt tot het principe van het enkele nouminale moment.......
Dit is ook het principe wat zich volledig afzet tegen "De geschiedenis" van dat dualistische verhaal, dat de werkelijkheid beziet als een hologram van twee bronnen. Terwijl toch ieder deel van een hologram tegelijk het geheel bevat, ook de geschiedenis ontkomt er niet aan anders te worden bezien!
Deze dualistische eigenschap komt op frappante wijze overeen met de menselijke hersenen, de geheugenfuncties van mensen zijn niet strikt gelokaliseerd. Jammer hé, van al die wartaal die steeds verkeerd wordt bezien! Ons hele systeem levert slechts een anaforisme op van een enorme zwakte!

De leugen beschreven

In de diepe pose van de dualistische innerlijke strijd, vinden we de componenten P en Q hoogstens terug als een levend deeltje met een niet-lineaire duur in onze hersenen, de T van het leven is een verzameling van oorzakelijke instantané momenten, die wij hebben waargenomen.
Maar het is iets dat zonder dat we een sterke functie en structuur aan ons DNA meedragen, maar slecht kunnen waarnemen, P → Q maakt slechts de richting duidelijk van de materiële implicatie. 
“Non fingo hypotheses,” schreef Newton al, “ik hoef niets te verzinnen.”
En zo is het precies, ........maar daar hoort een uitleg bij, willen we van de dualistische innerlijke strijd verlost worden. Die welke in leugens nog eens wordt
aangezet.


De t , "De kleine t van Permenides", ze "is" het
singuliere tantum wat ons wordt gegeven, maar A.U.B. negeer haar niet!
De  waarheid is singulier tantum, ze wordt ons gegeven, ....
De muziek van het hart, 'In den beginne was er klank ...'. Het betreft hier een oerklank, een klank, begrepen als schepper of vernietiger, als verbinding tussen macrokosmos en microkosmos, als wet van het getal en de goddelijke mathematiek of als 'muziek der sferen'.
Ze is als de muziek die er al voor onze komst op Aarde al was!

Wanneer muziek als energetisch hulpmiddel wordt gebruikt, is ze een therapeutisch middel en herstelt, handhaaft of verbetert onze fysieke en psychische gezondheid en de gezondheid van alles wat ons omringt: met name planten, maar ook dieren of onze woonomgeving. Klanktherapie kunnen we vergelijken met een bad van frequenties waarin de mens wegzinkt, en deze onderdompeling in bijzondere trillingsfrequenties is vergelijkbaar met wat we een verjongingsbron kunnen noemen: een hulpmiddel om opnieuw structuur in onszelf aan te brengen, in harmonie te komen en weer vrede en sereniteit te vinden.

Maar het gaat allemaal nog verder, want T en st laten zich middels hun differentialen in elkaar uitdrukken.
d/dT = d/dst x 1/ dT/dst.  De dT/dst = 1 laat onze beperktheid zien, we hebben de één als denkbegrenzing! 
De  mens "is een teller" van de één maakt hij ook de twee en de drie enz.
Met dT/dst = 0 en <1, kunnen we de duale botsing uitdrukken die ons geen enkele zekerheid geeft! 
Met dT/dt=0 en >1, drukken we uit dat er oneindig veel van die oorzakelijke instantané momenten kunnen zijn.
Dat in frequenties van elektrisch geladen deeltjes van Elektronen en Elektronen-Paren. Zoals Richard Feynman het in zijn Q.E.D laat zien, en weet te berekenen!Deze metafysica en het wonderbaarlijke

van de feilbaarheid van het brein ging dus over het brein, van het krankzinnige liegbeest Gerard 't Hooft

De man is zo debiel dat hij zijn eigen denkwijze niet kan volgen!
 De misvatting, die zo vals is, dat het vele anderen aan van alles heeft ontbroken.
En deze krankzinnigheid en onzin koste de  Wereld onnodig honderden miljarden.
Het is ook de bovenmenselijke strijd die in noösfeer gevoerd wordt, ......
En eens te meer is agnosticisme het enige rationele standpunt dat hij kan innemen.
Maar de  krankzinnig verdedigd de ratio totaal niet.
Ze hebben slechts nagedacht over die strategie en hoe ze zich kunnen verzoenen met de contradicties die erin besloten liggen.
Maar verder ..........helaas
Dit is geen misvatting over God, maar in het brein van "t Hooft" is het een misdaad.
Een misdaad van de aller grootste orde in de wetenschap.
De mogelijkheid om onze onwetendheid verder te verkleinen en zodoende onze onzekerheid over het bestaan of niet-bestaan van G o d meetbaar te reduceren, ze is er niet, zo is het voor zowel de wetenschap, de politiek, als enig instituut.
En hun leiders blijken misdadigers!

De debielen weten nergens wat van!
Niets!  

En we weten het gewoon, want niemand kan in de pre dimensionale wereld schouwen. Evenmin met de logica, maar de logica heeft wel het grote voordeel dat ze een echo kan duiden zonder in gezever te vervallen. Wanneer alles er reeds is en niet ontstaat dan moet ik thans in de een of andere vorm onze mogelijke wereld zien. Weet wat het karakter van de Archaïsche wereld is! Laat de krankzinnige wetenschap zich daar niet van ontdoen. Want dat recht heeft ze niet!
De kosmische werkelijkheid van de onveroorzaakte oorzaak is voor de mens niets. Dat wil echter nog niet zeggen dat ze niet bestaat, maar je kan ze ook Tele-portatie noemen en er een kat bij doen! Humor heren, bij wetenschap moet je kunnen leven en lachen!
Want de werkelijkheid is: ..........


Als U de nouminale momenten functioneel weet te maken, en tot de eigen functionaliteit en structuur (FUS) weet toe te voegen, dan verloopt de cognitieve werking bij iedereen minimaal 16 x sneller als bij een woorddenker!
Tegenover de beeldverwerking van 32 beelden staan slechts 2 woordverwerkingen per seconde. Zover gaan de mogelijkheden bij de goede coherentie, die zijn betrekkingen laat zien in een functionele werkelijkheid ofwel rationaliteit.
Het  grote voordeel is dat het eigen doen verbluffend goed is in te zetten! Elk Rationeel optimisme zal je hier terug vinden, alleen hier wordt het werkelijke rationele doen verdedigd. En het is zelfs de schrijfkunst die ons geheugen ondermijnt, met zijn waanzinnige berichtgeving! Ze is de werkelijke zure regen!
Het is de ontoegankelijke taal die de basis legt voor de instemming van het volk (Ik noem het hier de werkelijke zure regen). Ze is buiten gewoon zuur en vals in zijn welsprekendheid, en ze is absoluut conventioneel ondanks de pretentie, het laat slechts een enkeling zien met welke scrupules en tegelijkertijd met welke voortdurend opnieuw aangescherpte stoute stukjes je dit soort problemen zou moeten aanpakken. Maar zelfs dat heeft geen zin als niet de werkelijke rationaliteit wordt verdedigd. Zij die zich hiervan bedienen horen opnieuw onder de guillotine! Iedereen op deze wereld behoort de rede te verdedigen! Zo niet dan vloek je heel gewoon tegen het nouminale moment.
Iets wat andere weer het Aha-erlebnis noemden, maar dat zegt nog niet dat je haar ook functioneel weet te maken.......en het doen aan jou zijde staat. Neen , want dan is het nog zo, dat je toch ook het hele theorema aan kan, en een wetenschap weet te funderen!

Maar dat kon deze Geek beslist niet! Hij wil zich slechts van de instemming van het volk verzekeren!
Dit is ook wat we de noösfeer zijn gaan noemen. Waar de strijd gaat om de "hoop" van kwezels en de centraal geplaatste hoop, die elk "scheiteren" van ons kan keren. Zodat we de schande aankunnen! Daar in dat bovenmenselijke gebied kunnen we namelijk uitstekend geholpen worden. 
Wij kunnen geesten wakker roepen en ze bezweren, schuld op ons laden en afbetalen. Maar er zijn geesten die werkzaam zijn buiten ons toedoen, en die ons doen ‘scheitern’, hoe schuldeloos we ook zijn. 
Maar de Geek op deze aarde, hij vermoedt hem niet! Hij schuift de schuld naar ons, hoe onschuldig we ook zijn!

Hoe verhoudt zich deze mythische 'hoop' tot het centraal geplaatste element 'hoop'
in de Bijbelse trits Geloof, Hoop, Liefde?
Les extrêmes se touchent
Mij valt al lezend ook op, dat de missiecolofon van de Stichting tevens spreekt van werkelijkheidsbenadering in haar rationeel-wetenschappelijke en haar spiritueel-mystieke dimensie.
Dat roept uiteraard de vraag op naar de samenhang,
naar de 'verzoening' tussen beide a prima vista diametraal tegengestelde benaderingswijzen.
Dat herinnert mij aan een reeks wetenschappelijke studies, niet zo lang geleden gemaakt onder de titel Wat de wetenschap niet weet.
Vanuit verschillende wetenschappelijke invalshoeken was de overkoepelende eindconclusie van topwetenschappers uit diverse disciplines: .....De essentie blijft mysterie.
En dat ondanks de duizelingwekkende hoogten en diepten van de eigentijdse natuurwetenschappen.
Een voorbeeld.

Nobelprijswinnaar Richard Feynman, hoogleraar en één van de 20ste-eeuwse topspecialisten
op het gebied van de kwantumfysica, stelde het in een voor zijn gehoor
meer dan ooit boeiend vakwetenschappelijk betoog eens zo: 'Wat ik u ga vertellen
gaat u niet begrijpen. Waarom val ik u er dan mee lastig? Om u te overtuigen niet
weg te lopen vanwege het feit, dat u het niet begrijpt. Mijn studenten begrijpen het
ook niet. Dat komt omdat ik het niet begrijp. Niemand begrijpt het.'
Niemand begrijpt het, maar het is wèl waar, zoals Feynman overtuigend uiteenzette.

Komen topwetenschappelijke erkenningen zoals deze Feynmanvisie ('Niemand begrijpt het') niet dicht bij het christelijke adagium Credo quia absurdum?
Letwel:..... Niet vanuit de introverte a-wetenschap theologie (van waaruit je dat zou verwachten) maar vanuit de (logica van de geavanceerde) ß-wetenschap komt nu de boodschap: .......De essentie blijft mysterie.
Populair gezegd: Er gaat meer boven onze pet dan eronder.
Aanvankelijk als onverzoenlijk beschouwde uitersten buigen naar elkaar toe, lijken elkaar te gaan raken.
De uitersten van de fysica buigen naar metafysica.
Een (blijkens het doelstellingscredo) is dit ook voor de Stichting Teilhard de Chardin interessante handreiking,
een kruisbestuiving tussen de a- en b-wereld van werkelijkheidsbenaderingen,
volgens rationeel-wetenschappelijke b- en spiritueelmystieke a-dimensies.
Voorwaarde is wel, dat de theologen(opleidingen) zich veel meer gaan eigen maken van de algemene hoofdzaken van het modernste natuurwetenschappelijk wetenschap denken en van dááruit verbindingen gaan leggen met theologische noties. Zo niet, dan blijven de mensen "de kerk" verlaten, omdat de Kerk de mensen verlaat.

Maar eigenlijk is het nog veel schrijnender; .......De wetenschap  noch de politiek hebben een wezenlijk en werkelijk publiek, wat zijn rationaliteit zelf mag verdedigen.
De gevolgen zijn niet om aan te zien, ze blijken steeds weer op een drama uit te lopen!

Is dat alles? ‘Hermetic Jargon’ wekt een andere indruk. Mijn beste leraar HenkTennekes zet zich daarin af tegen de ontoegankelijkheid van de moderne wetenschapsbeoefening met haar gewoonte de prestaties alleen in eigen kring te laten beoordelen. En hij ergert zich aan de geaccepteerde dominantie van de natuurkunde binnen de natuurwetenschappen. Hij wil meer debat tussen de verschillende disciplines, maar ontdekte dat de muren tussen die discipines niet te slechten vielen. Dan maar weg. de wetenschap is zwaar ziek.

En de deze ziekte wordt je pas vergeven als je hem herstelt,
Wetenschappers behoren niet alleen tot de eigen kerk te behoren.
Ze weten geen enkel moment tot vergeving te komen!
Inderdaad, nu worden wij (Henk en ik) geplaagd door nederigheid en verlegenheid,
Maar dat hebben we er graag voor over.
En de waarheid kan toch lekker opgeschreven worden!
Daar in de noösfeer kan je de Godin Urthel ontmoeten, zij is die Godin die het meeste hemelbrood te verdelen heeft, .....in nederig en verlegenheid zal zij U het openbaren; ...... wie God is........ 


Velen mensen dachten dat er iets geheimzinnigs was aan God, maar de mens die bewust gekomen is tot eenheid met het heelal, die schrijft zijn werking zeer snel op, want God is liefde en rede tegelijk. God kent geen twijfel, dus ook geen enkel geheim. Zijn ontdekking heeft wel lange tijd geduurd, daar de geboorte van de mens een zeer lange periode in beslag nam. Maar er is toch niets wonderlijks aan de mens, het enige is dat hij moet meewerken aan zijn kosmos, hij moet deelgenoot worden om het goddelijke in hem te ontdekken.
Het meest verbazende is uiteraard dat dit intrinsieke karakter van deze grootheid de wetenschap en de schriftgeleerdheid volledig onbekend is, en uiteraard is dit een hernieuwd bewijs dat Fysica, biologie, geologie, astronomie, psychologie, maar ook de politiek enzovoort - onmogelijk ook maar een enkel deel van onze eigen redelijke intrinsieke natuur uit kunnen maken! En de natuur weet dat zonder enige twijfel.


 Richard Feynman
 

Maar er kan beslist niet worden gezegd dat de mens die de bron van liefde en rede omhoog tilt, er deelgenoot van wil zijn,  een bijzonder mens is. Hij erkende en herkende slechts de kracht die steeds zorgde voor de bemoediging en het licht en de leiding. En uiteindelijk zal ieder mens deze kracht kennen. Want ik kan U nu vertellen dat er de ervaring is om ieder van U de weg te wijzen. Alles is nu in het licht van de eenheid doorschouwd, .....niets gaat de mens nog te boven om in vrijheid te leven. De mens die de bron heeft ontdekt heeft op geen enkele manier zijn Materiële Ego meer nodig. Hij pakt niets om er zomaar iets mee te willen doen. Als het aan hem licht zijn de tijden van overheersing onmiskenbaar voorbij. Deze tijden met deze toestanden leiden slechts tot steeds omvangrijkere aanvalsmiddelen. (LETTERLIJK)

De innerlijke drang de krachten van leiding en bemoediging en liefde en rede te gebruiken, ze leiden zonder ommezien naar de bron. Maar het was zondermeer een ontwikkeling die van binnenuit kwam. De mens staat machteloos tegen over zijn bron. De ontwikkeling 's drang om echt mensen te verknoeien, heeft slechts de hele positie van het materiële ego in een sneltrein vaart verzwakt. De vervroegde komst van de nieuwe mens wordt daardoor een feit. Hij met deze drang heeft alleen kunnen bereiken dat hij de kunst bezat zichzelf uit te roeien. De mens die hoopt het vriendelijke te behouden die wordt nog steeds door dwazen beroofd.
De opgaande schepping kwam dus wel van buiten uit, ze moest wel worden herkend en erkend, we moesten leren met alles wat we hadden voor onze schepper te staan. Maar niets is er oprechter vol genade met ons bezig, en verzaakt daar in nooit. De onmetelijke taak, daarin verzaakte hij nooit, alle functie in de kosmos gaat tot oneindig! Wij mensen mogen het zeggen, om motivatie weer te geven; .....het einddoel is van het allergrootste belang. 
De functionaliteit is misschien zelfs zo dat de wet van het minste oponthoud heerst, want het is de schepper gemeend dat hij niet rust voordat het alles is in allen. (Het alles wat slechts eenmaal is gegeven, zoals Erwin Schrödinger het bedoelt). Er is een terug keren bij elke mogelijke dwaling, .... genade is het fenomeen van God. En verder hoeft niemand zich te haasten, er is niets om bang te zijn om ook maar iets te missen.

Er is wel de wet die hem door de ziel wordt ingegeven, dat hij zorgt. Er bestaat daarom slechts één waarde-onderscheid, een mens is niet wat hij leest en denkt, maar wat hij doet! En in de huidige situatie is het dus zo dat we kunnen leven met twijfel en onzekerheid, en niet weten. En we denken dat het veel interessanter is om te leven zonder te weten dan met antwoorden die het mis kunnen hebben. We hebben zo ongeveer de antwoorden, en mogelijke overtuigingen, en een verschillende mate van zekerheid over verschillende dingen , maar we zijn niet helemaal zeker van iets, en in veel dingen waar we niets over weten, zoals de vraag wat het betekent om iets te vragen waarom we hier zijn, en wat de vraag zou kunnen betekenen. We zouden denken over zoiets kleins, maar als we er niet uit kunnen komen, dan gaan we naar iets anders. Maar we hebben het niet om zomaar een antwoord te weten, om oplossingen te hebben.

Die activiteit is een grootheid van de ziel die zich ten eigen opzichte als geestkracht en ten opzichte van anderen als edelmoedigheid voordoet. De zedelijkheid krijgt zo een bijna automatisch intrinsiek karakter, zij is een gevolg geven aan de inspraak van onze eigen intrinsieke redelijke natuur! Het is de kracht die je wapent met moed vertrouwen en liefde, die past na het zien van de werkelijkheid om jou heen. De moed die jou vertrouwen geeft in de toekomst. Ja, want wat ik haat kan ik nog steeds niet begrijpen, ik moet zo het goede wel overhouden, denkt U ook niet? Zo stap ik met grootst mogelijk passen, vol vertrouwen, de nieuwe wereld in. Dus al dus, was het de ontdekking van die oneindige bron, of is het voor U de ontdekking van de oneindige bron.

We kunnen nu een eenheid vormen, met als basis de in vrijheid denkende Mens die de oneindige bron kent, want zo is alles in het licht van de vrijheid te doorzien!  Vrij is het denken dat de logische weg van de bewustwording aflegt en dus uit geen ander beginsel dan uit zichzelf zich ontvouwt! Heel het menselijk denken gaat niet over niets, Elk denken heeft een object en dat object kan alleen deze "doorschouwing" zijn. Wij zijn op een uitzonderlijk goede manier met de Hemel verbonden, maar ons brein ervaart het zo nog niet! Weet je het wel, ben je het bewust, dan heb je "Een Hemelse Garantie" dat ook jou denken aan "de hogere zin" voldoet! Maar tevens houd dit in dat jou denken op geen enkele manier kan voldoen "De Aardse bedachte Wet" Want die wet  is niet van God, maar bedacht! (en daarom hebben we er ook zo,n moeite mee, elke dag weer)

 Dit vrije denken in "hogere zin" kan niet worden bepaald door de willekeur van de fantasie, de eenzijdigheid van de bijzondere ervaring, of de dwang van het overgeleverde dogma. Daar ligt dus onze zielen strijd, ....anders vertelt.
Jij bent de vergoddelijker van harmonie, jij hebt ontmoetingsplaats van fysieke realiteit met het oneindige in je.
De mensheid van Nu wil er maar niet aan dat elk verhaal in zijn eigenwijsheid vast loopt, ieder verhaal loopt vast op het feit dat het de ontmoetingsplaats van fysieke realiteit met het oneindige mist. Het standaard verhaal moet namelijk altijd een eigen begin hebben vanuit een fantasie, ervaring, of zelfs een Dogma, een ander verhaal is er volgens de dwazen niet! Doch als U deze plaats leert kennen, krijgt U uw Geestelijke vrijheid terug!
 En de genade is dat hij niet rust totdat Hij alles is in allen. Het zijn van het ‘zijnde’. Als we dat weten zijn wij thuis. In ons dagelijks leven zijn wij betrokken in dit schepping`s gebeuren. De omvorming in God. Hij is de "Urht" in de mens (=oergrond /oorsprong / bron) en in alles, wat aan het licht wil en zal komen. De liefde en de ziel in alles wat gebeurt en die alles voortbrengt. En zo zal het geziene zijn indeling krijgen,  zoals dit zich aan ons openbaart; .... in Denking (bezieldheid) en Uitgebreidheid (belichaming). Maar er waren een aantal voorwaarden waaraan de mens moest voldoen, want voor dat men met de bouw van een brug kan beginnen, moet er vooraf een innerlijke gezindheid aanwezig zijn. En noem haar maar de liefde, dat zal toch het beste woord daarvoor zijn!

Mocht U nog in deze zeer uitgebreide belichaming alleen geloven; .....Dat elk deeltje in het Heelal alleen gekenmerkt wordt door zijn vermogen tot weerstand, dat is dan ter zaken. Doch dat had Ernst Mach niet moeten vertellen, dat maakte elk deeltje in dit Heelal al veel te veel cliché, dus veel te veel afhankelijk van alle overige deeltjes! Ja en juist dat had deze eerlijke wetenschapper (Heilige) juist niet moeten vertellen, althans U mag het wel als een aanwijzing zien!
Want toch is het aan de mens het besef in te vangen  van de eenheid met alle andere lichamen en zielen. En dat kan alleen maar op deze manier. Want enkel zo kan de wezenlijke deïficatie zich in elk mens voltrekken! Dat is wat ze allemaal bedoelen en wat ik hier op schrift zet. Zij die de genade kennen zullen nooit anders getuigen! Welke van mijn leermeesters ik ook neem! En dat leren oprecht te functioneren levert een enorme gedrag 's verbetering op! De mens heeft nu eenmaal een verbondenheid met zijn schepper die niet anders als transformerend kan werken, we hebben het niet voor het kiezen. En zo werd alles op een bijzondere manier gesorteerd. Niemand zal dan ook de deugd van de ander kunnen nastreven!

Ernst Mach wilde daarom de empiristische wetenschappen zuiveren van metafysische verontreiniging. Hij probeerde wetenschappelijke begrippen te herleiden tot de psychologische gewaarwording van mensen, de denkinhoud zoals de ziel hem ervaart en is daarin zeker geslaagd.
Om onze kennis economisch in te richten, gebruiken we ook begrippen die niet rechtstreeks aansluiten bij onze gewaarwording. Bijvoorbeeld het begrip "stoel" sluit niet aan bij de gewaarwording ervan, want daarin treffen we alleen de elementen kleur en hardheid aan. Het begrip "stoel" is volgens Mach dan ook een constructie, een economische ordening waarin ervaring wordt samengevat. Wat voor het begrip stoel geldt, gaat volgens Mach ook op voor wetenschappelijke kennis. Wetenschappelijke wetten zijn volgens Mach niets anders dan economische samenvattingen van gewaarwordingen. Waar en hoe worden algemene uitspraken (wetten) geconstrueerd? Het materiële ego pakt zijn materiaal om er "zo mogelijk" wat mee te doen, ....hebben heet zijn wet!

 


Maar het is echt zover, we staan voor de DNA finale, U moet het echt tot U laten doordringen, het zedelijke, het liefelijke en het redelijke, ze is een gedraging naar de wet van onze eigen natuur, de menselijke natuur, ze is als zijn evenbeeld! De ontkenning kan ons hopeloos ziek maken, verbouwen tot een psychopaat of erger. Het is een onderdeel van de bewuste ascese. Die leidt zondermeer naar eindigheid en dood! Hoe wil je het eigen DNA aan stukken slaan? Hoe wil je dit voorkomen, en begrijp je nu dat dit kan!
  Heel gewoon moet er herkenning en erkenning komen van dit feit als intrinsieke wet, zodat de ziel opnieuw zijn oprechtheid naar voren kan brengen. En uiteraard moest de mens leren zo te handelen, maar de dwazen hebben het hele geneste proces met heel hun strijd ernstig verstoord. We hebben een leerweg van enorme diepte te gaan, de diepste tot nu toe.

 Zo gaat het nu gewoon vaak, maar in alle oprechtheid, het is niet nodig dat ons leven eindigt in eindigheid en dood. 

Het wezenlijke van de inductie, die past in het geneste proces, is dat wanneer iemand in grote zuiverheid en dus oprecht, achter alles wat hij vindt hét vraagteken plaatst, dan opent zich weer een verdere oplossing. Nergens komt er zomaar "de oplossing" naar voren! Er is altijd een gerede twijfel De disjuncte verzameling:.... dat wat nog niet is genoemd, is zo groot dat we niet over weten mogen spreken. En een echte Gnosticus schaamt zich daar niet voor, en de echte wetenschapper zal moeten leren dit ook te aanvaarden. De inductie in het brein verloopt in het verborgene en openbaart zich in een grootscheepse geest-informatie die zich niet alleen in de getallen openbaart, maar die als een voltrekking in de menselijke Verschijning bewaarheid wordt. De Egyptische wijsbegeerte kende de Osiris, de onstoffelijke beslisser die gaat over leven en dood.
 Het duale drama heeft toen ook al het effect gehad dat de materialisten met praal, rijkdom en sier, volkomen op het verkeerde been moesten worden gezet. De cultuur barbaren hebben het er nu nog over, ......maar de leerweg die er Nu te gaan is, hij is nog meer definitief, ze gaat over ons eigen DNA.

 Ze gaat niet over zilver of goud, om er wat mee te doen, ....en let wel, het is je duale waarneming die je pijn, verdriet, boosheid, en angst bezorgt. En het is hoogtijd dat aan dat innerlijk iets veranderd, wat je meer moed en vertrouwen en nieuwe bezieling geeft. Een moed ten aanzien van de werkelijkheid, ten aanzien van de grootheid, macht en de samen gesteldheid van het heelal, ten aanzien van de diepten van het eigen zelf. Ten aanzien van de eigen waarneming, ten aanzien van de juistheid van wat er komt: .... de liefde voor elk ding wat bestaat, want wat ik haat kan ik niet begrijpen, en de nieuwe mens is bewust gekomen tot eenheid met het heelal.

De leerweg van de mens leidt tot een activiteit, en zo is ze een grootheid van de ziel die zich ten eigen opzichte als geestkracht en ten opzichte van anderen als edelmoedigheid voordoet. Dat is meer als een non-associatief denken met een duurzaam resultaat. Want het eerste wat we moeten leren zien is dat een mens een hart en een ziel heeft, en die we kunnen vinden door zijn edelmoedigheid te zien. De ander heeft zo een goede inkijk in onze eigen intrinsieke redelijke natuur. Zo kunnen we het belangrijkste van elkaar leren, steeds terug naar het generale punt in en tijdens het leven.
En Otto Selz vond deze basis zelfs in zijn geheel, de jongeling van het Wiener Kreis. bouwde er zijn leerpsychologie op.  Maar ook is er steeds weer een nieuw begin van introspectie en verantwoording, .... de ziel brengt de oprechtheid naar voren, en vreugd hem te gebruiken.

Voor de over-ontwikkelde mens die niet in staat is of bereid is zich aan de nieuwe orde aan te passen zal het de ondergang betekenen. En het is ons heel bekend waarom, alles is erop gericht om de consumptiemaatschappij in stand te houden en zelfs nog uit te breiden tot de mensen helemaal slaaf ervan geworden zijn. Vroeger had de staat belang bij stabiliteit (nu nog, maar dan werkelijk alle), nu streeft de politiek naar zogenaamde flexibiliteit:.... geen vaste waarden meer maar een drijvend waarden patroon waar niemand noch aan noch uit kan komen. Het drijft slechts aan onze ogen voorbij. Op die manier kan je dus alles goedpraten als het even nodig is, ten minste als je de centen hebt voor een goede "Goedprater". Want waar er geruzied wordt, tikt de kassa:....... advocaten, extra beveiliging, extra wapentuig.  en een productie apparaat om dat alles aan te vullen, en vooral drukken we geld bij om alle soldaten en producenten tevreden te stellen. De freelance soldaten zijn de spoken van de wereld geworden, meer niet! En zijn de wereld totaal aan het uitputten, meer niet! De wereld zoals ze er vandaag uitziet heeft blijkbaar belang bij ruziemakende mensen, dat brengt meer op dan waar in peis en vree geleefd word.

Maar wij zijn elk persoonlijk de belichaming van onze eigen soevereine kracht, gezag en creativiteit, die de ongebonden dagelijkse bestaansvormen die de beperkte individuele en collectieve biografische verhalen achter te laten, die het begin zijn om ons te oriënteren op onze weg om het poëtische van het leven te beleven dat ons hopelijk te wachten staat. In het huidige tijdsgewricht heeft de mens opnieuw geestelijke inhoud nodig voor de woorden die hij spreekt;.........Een entiteit is namelijk een logische of fysische opslageenheid die documentinhoud bevat. Dat is geen wetenschappelijke noodzaak, maar een cognitieve om de nodige functie en structuur (Het Fus) te onderkennen. Zodat we onze eigen ratio kunnen verdedigen. De ruzie makende bende misdadigers hebben we helemaal niet nodig! 
Onze Heilige Ernst blijkt volkomen gelijk te hebben! 


Maar voor de anderen zal het een tijdperk van vrede, zekerheid en standvastigheid zijn, waarin hij zeer ten volle zal leven en genieten van de rijkdom van de Aarde, zoals hij zich nu nog maar bij benadering kan voorstellen!

Denken kan niet bestaan uit een gedetailleerde zelfobservatie, dat is als een hond die op zijn staart bijt (H.T.) . Het  geïnterpreteerd denken langs puur associatieve lijnen zal steeds een drama blijken, want zoiets noem je theorie, een theorie kan niet gepopulariseerd en gevalideerd worden door een andere theorie! En uit alles blijkt dat zo de totale geestelijke vrijheid van de mens geremd wordt en van zijn oprechtheid bestolen wordt. Het "Hermetic Jargon" wat ontstaat, heeft als gewoonte de prestaties alleen in eigen kring te laten beoordelen. In feiten is dat weer het verhaal van Ernst Mach dat de neiging van een lichaam om zich tegen versnelling te verzetten (inertie) geen intrinsieke eigenschap van het lichaam als zodanig is, maar een gevolg van zijn interactie met de overige materie in het heelal. (Relationeel bepaald dus). Hieruit volgt dat de verwijdering van de geringste hoeveelheid materie uit het heelal een verandering in de inertie van de resterende materie zou veroorzaken. (Dit wordt het Beginsel van Mach genoemd).
Dit betekent dat vanuit het oogpunt van de moderne natuurwetenschappen alle objecten onafscheidelijk met hun omgeving zijn verbonden.
En dat heeft verregaande consequenties voor bijvoorbeeld statistisch onderzoek. Objectief statistisch onderzoek wordt hierdoor een verschijnsel dat niet met de werkelijkheid overeenstemd!
Deze consequenties gelden uiteraard ook voor het zoeken naar bijvoorbeeld het Higgs-deeltje. Dat is puur een statistische bezigheid. Komt dus niet meer met dat geleuter van het logistische denken, het gissen naar dingen lost totaal niets op! Adieu krankzinnige wetenschap, rot op! Henk Tennekes, (Mijn luchtvaart leraar) heeft helemaal gelijk dat hij zich uit de Nederlandse wetenschap heeft teruggetrokken. En laat ieder mens vrij in zijn denken, meer keuzen zijn er niet!
Of je moet een misdadiger zijn, die vind dat de mens zijn ratio niet mag verdedigen.

De cognitieve dissonantie komt automatisch als we ons zelf leugens gaan vertellen! De Heftige reacties (die men zo tracht te ontlopen) op deze recente ontwikkelingen in de moderne fysica zijn alleen te begrijpen als men beseft, dat hiermee de fundamenten van de fysica in beweging zijn gekomen; .... en dat deze beweging het gevoel heeft veroorzaakt, alsof de grond onder de wetenschap weg valt. Want wat we waarnemen is niet de natuur zelf, maar de natuur die aan onze methode van vraagstelling is onderworpen. Veel fundamenteler is dus, wat is bestaan of niet-bestaan. Deze tegenstelling stijgt boven de atomaire werkelijkheid uit. We kunnen nooit zeggen dat een atomair deeltje op een bepaalde plaats bestaat, maar we kunnen ook niet zeggen dat het niet bestaat. Weet U, 't Hooft en zijn kornuiten in crime zullen alleen al daardoor krankzinnig worden!

Besef, dat meetkunde niet iets is, wat eigen is aan de natuur, maar iets wat door ons denken wordt opgelegd aan de natuur. En ze doen net of dat genoeg is!
En wat de wetenschap dan overhoud is zijn dictaat, maar zou het ooit een mens kunnen helpen uit zijn geestelijke nood? En dat is wat het leven zo slopend maakt! We zullen dus wel moeten veranderen ten aanzien van de nu door ons beheerste schamele totaliteit.  Want als we zo door gaan; ..... gaat het inderdaad aan grond onder onze voeten ontbreken! Science and the Modern World is na amper 90 jaar van bestaan weer kopje onder gegaan!

Om aan de chaos te ontsnappen, zoekt de mens op verschillende manieren houvast. Hij bouwt zijn wereld op aan de hand van regels, gewoonten, ideeën, rollen, ambities etc. en denkt daarmee: ....ik komt misschien op adem in mijn eigen denkkader. Als een ander aan zijn stelsel tornt, of hij zelf tot de ontdekking komt dat het fundament waarop hij zijn systeem gebouwd heeft wankel is, begint de twijfel. Als een orde eenmaal omver gegooid is, is de tijd rijp voor vernieuwing. De tijd is rijp voor een enorme vernieuwing!


Dit vertel ik U namens allen, de duizenden Grote Geesten, de Hebreeuwse levieten en heel het liefelijke en zoete collegianten leger. De Geestelijke vrijheid van de mens ontbreekt nog steeds, terwijl alles al in het licht van de eenheid is doorschouwd, wij zijn er dus klaar voor die vrijheid te winnen! Mooier en voortreffelijker konden de Goden het niet maken ..... Lach daarom om Uw inhoud, Uw begrip, want uit liefde zal het U ontnomen worden, zo ligt het ook met uw succes in de nieuwe Wereld!
 

En het was voor mij een enorm genoegen dit te beschrijven,...
Maar let wel, ik eis met dit schrijven de Geestelijke Vrijheid van ieder mens op deze Aarde hier mee op!
Zij is de absolute inzet van de DNA finale, anders gaat er op deze Wereld "van alles" mis.
De zielen poten van deze Wereld, de huichelaars en kwezelaars hebben het zelf zover gebracht.
Maar er valt niets te ontlopen, de Geestelijke evolutie op deze Aarde gaat door.
Ik vertel U slechts de boodschap, en hoop dat deze afdoende is!

Als men zijn eigen altruïstische vermogens naar boven haalt, kan men het stellen, "Het leven is slopend mooi", maar dan hebt U alleen naar U zelf gekeken, maar dat slopende zal voor velen miljarden mensen op een drama uitlopen. Daar het in de kosmos heel gewoon bekend is, dat de Universele wetmatigheid, Recht, De Wet, De Thora bestaan en als zodanig kunnen bestaan en als zodanig erkend kunnen worden, zolang "De Liefde" als genade werkzaam is en blijft. En dat zijn ze nu eenmaal, (h)erkend of niet (h)erkend.
Wie dus denkt dat de Goden met ons verder gaan heeft het mis, deze regel zal eerst door ieder mens erkend en herkend moeten worden, dan pas gaan de Goden met ons verder! De tijd hiervoor is aangebroken, en deze Zachte krachten gaan dus zeker winnen in 't eind.....dit hoor ik als een innig fluisteren in mij. Zoo 't zweeg zou alle licht verduisteren en alle warmte zou verstarren van binnen.

En wat er verder nog wordt gemeend en gedacht, is alleen bekend aan het materiële ego, ook wel genoemd de begeerte, dat was het wat het doet verstarren, dat moet je dus niet hebben van binnen, zelfs niet als U het vindt; ..... "Het leven is slopend mooi", iets wat velen Altruïsten met U vinden. Maar zolang ze de kosmische wet niet kennen wordt er heel gewoon niets meer volbracht. Ja, we waren niet zomaar in-eens rijp tot het voortbrengen van de hoogste geestelijke waarden. Maar zolang we de werkelijke regels aan onze laars lappen gaan de Goden niet verder met ons. Het is aan ons de nieuwe richting te bepalen! Daar in de Geesteswereld zijn ze niet van lotje getikt, in tegendeel zelfs, daar wordt de enige Universele wetmatigheid beheerst.
De erkenning van de toereikend-heid van deze grondgedachte is al tijden essentieel voor velen die hun overtuiging zien als een levensgoed, niet als een dwars geproduceerd fabeltje vanuit het materiële ego. 
Machtig zijn de woorden van de Altruïstische kliek, maar de Mens is wat hij doet, niet wat hij als nog heeft begrepen met zijn materiële ego, je wordt in het heden in deze kosmos niet meer gezien als je deze mening hebt. Je wordt vanaf heden geacht de Universele wet te kennen, en andere keuze is er niet meer. 

Het bijzondere van alle altruïsten is dat ze vinden dat het leven ophoud, terwijl wij het voor ons die de wet hebben leren kennen, het zeer duidelijk is dat niet het leven vergankelijk is, maar juist de kunst tot existeren ofwel de kunst te bestaan. Ieder Wezen in deze kosmos heeft zijn identiteit, ze kan onmogelijk vervangen worden door het materiële ego, .....en samen zijn we in staat te bestaan. En in alle tijdperken van de geschiedenis is heel gewoon de zelfde mens aan het woord, die bezig is met zijn bestaan, hij heeft niets aan altruïstische en atheïstische onzin. Hij is de mens met zijn eigen identiteit, klaar ......waarom zou je hem steeds in verwarring willen brengen?
De rest is heel gewoon dwaze wetenschappelijke hoogmoed, die er onherroepelijk mee zit dat een normaal mens vrij gebruik maakt van de liefde en de rede! Wat hem rest is de moralistische dwang, die men laat uitvoeren door politici, meestal voorzien van een vreselijke en krankzinnige Janus Kop. ( U begrijpt het hopelijk, ik moest dit hoofdstuk wel aanscherpen, mijn excuus daar voor. )

  
En het is zeer onterecht de twee-eenheid van De Geest en de Genade juist daarom naast mij neer te leggen! Ja, ik weet wel hoe het zit, ik kan er over schrijven, maar......De boven wereld trapt daar niet in, ze zijn daar niet van lotje getikt. Ze is nu algemeen herkend en erkend. En om tot deze herkenning en erkenning te komen hebben we de Geestelijke vrijheid nodig! Niet de druk van de verdorvenheid die heerst in de huidige maatschappij. Zolang de druk van verdorvenheid heerst zullen de Goden zich niets meer van deze maatschappij aantrekken, de enige taak die hen nog aan het hart ligt is; ....de geboorte van de nieuwe mens. Een mens die wel de God van zijn hart in zichzelf kan vinden. ....die mens die wel de Schepping kan laten voortduren. Een mens die wel de bloem der liefde, "Den Vadern Ellefleur" zoals Vondel haar vernoemde, op wil graven! Ik op mijn beurt hoop dat ik als nog Uw hart te pakken heb, want de zachte krachten zullen zeker winnen in 't eind.....en de mens had inderdaad heel veel tijd nodig geboren te worden. Maar als kosmisch feit is zijn geboorte Nu een onherroepelijk feit, ...............zo konden, met de wet in de hand, daar boven niet langer wachten.

Ik weet dat U van mij nog enige achtergrond informatie verwacht, doch ik zal mij niet meer inlaten met enig Altruïsme en Atheïsme, voor mij is het meer als voldoende te weten dat ik geboren ben. Dan maar weg, los van de wetenschap die zwaar ziek is. En de deze ziekte wordt je pas vergeven als je hem herstelt,
Wetenschappers behoren niet alleen tot de eigen kerk te behoren.
Ze weten zo geen enkel moment tot vergeving te komen!

Wist U dat alle mensen voor 100% worden geboren als beelddenker, ze ruiken, voelen, proeven, zien, horen, doen....er is nog geen taal! Laat staan de storende invloeden die we met ons Altruïsme en Atheïsme in het kind aanbrengen.
Wist U dat de nieuwe mens deze verworvenheid in stand zal weten te houden! En dat de nieuwe mens gaat ondervinden wat al eeuwen vast stond dat het zou gebeuren, de "Missing link" in de hersenstructuren van de mens, is haar al eeuwen en eeuwen bekend.  
Wist U dat we dus heel gewoon op een nieuw kruispunt staan in de menselijke evolutie, de kunst tot existeren ofwel onze kunst te bestaan, zal een enorme verandering ondergaan!
Wist U dat er niets is aan deze hele ontwikkeling om bang voor te zijn, God is liefde.
Wist U dat de Altruïsten en Atheïsten toch nog steeds met de meest onzinnige verklaringen zullen komen, alsof de nieuwe verworvenheden stoornissen en mankementen in de menselijke hersenen zijn.
Wist U dat de nieuwe mens gelukkig, zelfs werkelijk gelukkig zal zijn, ......hij denkt niet meer in woorden, maar in beelden en gebeurtenissen, ruimtelijk, driedimensionaal snel en ongeordend. Althans los van zijn materiële ego, doch dat is moeilijker uit te leggen, wat zoiets betekend. (Voldoende voor mij is dat het licht niet uitgaat van de voorwerpen, maar van de Zon) Het is in ieder geval een dynamisch en woordloos denken.
 

 
“Het wordt tijd te weigeren om altijd toe te geven aan de drang om alles verstandelijk te willen plaatsen.
“De presentatie van een veelheid van getallen roept zo gauw de neiging op om tot een verstandelijke ordening te komen . . . als uiting van de behoefte aan houvast . . . aan klaarheid in verstandelijke verklaring.
“Wat we verstandelijk proberen te begrijpen is alleen mogelijk bij wat verstandelijk begrepen kán worden, hoe diepzinnig het ook mag zijn, maar welke blinde heeft nooit de fluistering gehoord dat het Licht wel degelijk ís? En wie ondergaat dan niet deze Werking ín heel zijn blindheid, die bij ieder aanwezig is?”

 De natuur, de geschiedenis, de samenleving en de mens zijn uit één Idee te verstaan! Dit om het simpele wetenschappelijke feit dat het licht niet uitgaat van de voorwerpen maar van de Zon. Iets wat bevestigd is door Richard Feynman en Annie Besant
 
Correspondentie en opmerkingen zijn nog steeds mogelijk, ..... als U wat weet..... Lach om Uw inhoud, Lach om Uw bezit, want uit liefde zal het U ontnomen worden!
Als mens wist ik dit al van af mijn geboorte, en als feit staat dit nu gelukkig op schrift!

 
Nardocus Filosofus
 
Als Commentator heb nog wel een toelichting

Wist U dat als je bedenkt dat je 32 beelden per seconde kunt denken en maar 2 woorden per seconden die nooit zonder enig Altruïsme en Atheïsme zullen zijn, dan is het duidelijk dat dit "beelden denken" veel sneller en juister is als in woorden denken.
En volgens mij doe ik Cartesius eindelijk recht; ....'Vrij is een denken dat de logische weg van de bewustwording aflegt en dus uit geen ander beginsel dan uit zichzelf zich ontvouwt.' Wow, wouw, pellens,.....
Wist U dat de Wereld nu al het Altruïsme en Atheïsme, het blok aan zijn been wat zoveel duisternis bracht, voorspoedig vergeten kan!


Kent U het verhaal van de zeven vliegen?.....
Er waren eens vijf vliegen die het niet eens konden worden over hoe een olifant er nu precies uitziet.
Een vlieg die op zijn rug had gezeten, zei; ....
'Een olifant lijkt op een grote grijze vlakte waarvan je het einde niet kunt zien.'
Een andere vlieg zat op de slurf en zei; ....
'Welnee, een olifant is net een oude gerimpelde en snuivende kronkelslang'.
De derde vlieg die op een poot van de olifant zat, zei; .... '
Daar is niets van waar!
Een olifant is als een geweldige dikke, hoge boom, waarvan je de bladeren niet kunt zien.
'Daar moest de vierde vlieg om lachen.
Hij zat bovenop een wapperend oor van de olifant en zei; ....
'Een olifant lijkt op een grote waaier.'
De vijfde vlieg zat op een van de slagtanden en roetsjte ervan af; .... '
Een olifant,' zo sprak hij, .....'Is zoiets als een lange witte glijbaan.'
De zesde vlieg had enige Cartesiaanse notie meegekregen en zei; ....
'Een olifant kan voor elk Altruïsme en Atheïsme zorgen, wat je mij maar vertellen kan.
Snap jij nu nog wat van deze Wereld.'
De zevende vlieg had enige rede en liefde meegekregen van zijn schepper en zei; ....
'Toch wordt ons dus onherroepelijk de taak opgelegd met elkaar te bestaan ofwel te existeren.
Maar dat kan in de objectieve wereld alleen maar als je één voor één te werk gaat,
en je afzonderlijk handelt in de differentie,
kun je elk apart verrijken en je verrijkt met zekerheid jezelf.
Degene die je wilt overtuigen, zal soms jou overtuigen
en degene die je wilt verleiden zal jou verleiden. 


 
Laat ik U helpen het laatste beetje verstand op te diepen; .....Het laatste verstand, we moeten het weer leren op te diepen, daar zijn een aantal redenen voor. 
 • In de Gnostische mogelijkheid zoals ik hem ken, kunnen ook heel subtiele weerstanden liggen tegenover de werking van de Stuwing. In Christelijke termen zou je het Genade kunnen noemen, die altijd met je bezig is ondanks de weerstanden en de angst voor het gene wat nog niet ervaren is. Maar vrees niet, Gods genade bestaat in essentie uit liefde, .....toch weet ik, vele mensen zijn bang voor de Gnosis, omdat ze ons niet het gevoel geeft, op deze grond sta ik en ik voel me veilig. De Gnosis, je moet hem kennen om zijn resultaat in de mens te kunnen begrijpen! Daarom ook moet U rustig en met vertrouwen beginnen.
De remedie is in de methode ingebakken, als je één voor één te werk gaat, en je handelt afzonderlijk in de differentie, kun je elk apart verrijken en je verrijkt met zekerheid jezelf. Degene die je wilt overtuigen, zal soms jou overtuigen en degene die je wilt verleiden zal jou verleiden.
De vele druktes heeft U helemaal niet nodig, ......want, als je je wijdt aan de onbepaalde veelheid, pas dan op dat ze je er niet toe brengt om alleen nog maar te denken aan wat ermee gedaan kan worden. Want dat past dan ook totaal niet in de universele scholing 's weg, dat past alleen bij het materialistische ego! Hier heb ik het ergste handeling 's probleem wel te pakken.
De vele druktes waar aan het materiële ego U onderwerpt, met zijn oordelen en veroordelen, heeft U niet alleen niet nodig, Uw brein kan ze zelfs totaal niet aan, U faalt altijd door Uw beperktheid. Na zoveel eeuwen van beperktheid zou ik mijn mond maar is dicht gaan houden, er komt geen goed woord uit. Ga eerst maar eens op zoek naar het laatste verstand! En zet de rest van de rotzooi maar uit!

Weet U, U denkt voor iedereen een mens te zijn, maar dat is niet zo, voor de materialist bent U slechts een nummer, of een Robot of een Golem, waarmee hij wat wil doen. Machtig is zo'n materialistische krankzinnige dwaas,......maar de gek is op zijn laatste oortjes aan het lopen. De gek kan onmogelijk aan een zelfcorrectie toekomen, met al zijn dwaze theorieën. Er is geen theorie die een theorie kan valideren en populariseren. En deze theorie is als een hond die in zijn staart bijt.
En daar moet U dus eerst vanaf om een vrij mens te zijn. Dan lukt het U misschien ook in dat zaaltje te komen met het laatste gezonde verstand, of eigenlijk in dat zaaltje waar vanuit heel gezond en adequaat een nieuwe start, de eerste stap, in de nieuwe Wereld kan worden gemaakt! 

Ik laat U niet zomaar springen in het diepe, dat past niet bij mij ....ik weet als nog hoe U precies denkt. Ik heb gelukkig (voor U) nog net genoeg Hollands onderwijs genoten. En mijn onderwijzers waren voor mij extreem goed,.....ze hadden gelukkig "door" welke denkwijze ik hanteerde, en dat altijd. Volledig vrij van elk vreemd moralisme wat de meest vreemde fantasie in mijn toe zou laten, met de meest vreemde oordelen en veroordelingen als gevolg, om in een leven vol onzinnige druktes te vervallen.
Wist U dat dit vreemde en vervelende mij nog steeds onbekend is, en dat vreemde en vervelende daar doen we in de nieuwe wereld gelukkig niet aan! Dan is het dus ook nooit meer nodig dat er steeds weer een toestand van hysteresis en paranoia optreed op deze nieuwe Wereld. De mens zal los komen van alle vervelende en vreemde dingen die hij zijn mede mens ooit heeft aangedaan. Nog nooit is er een dergelijke belofte onder de mensen ontstaan, maar in de nieuwe Wereld zal hij worden beleefd.
De Universele wetmatigheid maakt dat U geen wolf in schaapskleren kan zijn, zoiets is een idee fiks, je wordt al op het eerste moment herkend door de Goden! Dat eerste nouminale moment is al voldoende U hier op te wijzen, de volgende nouminale momenten zullen daar alleen maar een vergroving van zijn. Zo werk dat in de kosmos, en zo wordt het nu herkend en erkend.
U houd echt geen andere keuze over, hoe  immoreel, onethisch, nalatig, of egoïstisch U ook maar denkt te willen zijn! De huidige keuze is al ontzettend moeilijk en al niet te dragen door deze maatschappij, en we betalen zelf "de prijs" en daarom kan U nooit meer door gaan op basis van Uw materiële ego, dat zal in de totaal vernieuwde Wereld een onmogelijkheid blijken te zijn! Eens zullen we allemaal vrienden worden en zijn op een totaal vernieuwde Wereld, en moeder Aarde zal te vrede zijn.( Om in de woorden van Chief Seattle te spreken )

 

 
Altijd werkte en werkt het hele Collegianten leger naar de geheimen der natuur, vol ontzag voor God en ze bewaarden hun kennis in cijfers - en heilige talen. Nu is er een raar leger wat werkt met zijn materiële ego, om het slijk der aarde, de wetenschapper van nu betreedt zijn laboratoria slechts om kennis om te zetten in dat slijk der Aarde.  
De eed van Hippokrates wordt allerwegen overtreden, deze eed is Heilig! En ze zullen allerwegen daar voor boeten ....en "De Prijs" van de boete is zeer hoog, ze zullen moeten sluiten, ze krijgen geen voet meer aan de vaste grond.
Pythagoras, Anaximander, Nicetas, Heraclitis en Ecphantus, zij geloofden al in het ronddraaien en bewegen van de Aarde. Doch deze kennis is nooit  gepopulariseerd.
De schriftgeleerdheid geloofde toen al dat de Godsdienst ondersteboven zou worden gegooid, want door middel van de Godsdienst werd immers het gezag over de onwetende massa gehandhaafd.
Maar in de nieuwe Wereld is dat alles voorbij! Eindelijk komt de Geestelijke Vrijheid aan de beurt! Er staat ons een immense verandering in heel ons eigen existeren te wachten, de totale mensheid zal in deze thermen worden vernieuwd.

Meer bij Jan , ............maar Jan, de mens ontwikkelt zich van Z naar A en Kosmos van A naar Z, wat dit ook mag betekenen, ik weet het niet. Ik onderken als wezenlijkheid slechts het verloop van het geneste proces. De  meest vitale impulsen of drijfveren misleiden ons het meest; .... op deze manier worden de levensfuncties veilig beschermd tegen gevaarlijke aanslagen. En als ik er dus hoofdpijn van krijg, al dat gedenk, dan jij zeker. Waar menige gek zegt dat er een eindtijd komt, zeg ik dat het oneindig en schitterend mooi wordt, alle functies gaan tot oneindig.
Spinoza kwam tot deze wiskundige conclusie, en omdat de wetenschap bestaat, maar alleen om onze existentie te ondersteunen, werk ik hier ook mee. De disjuncte verzameling:.... wat nog niet is genoemd, is zo groot dat we niet over weten mogen spreken, een wetenschapper die de juiste volgorde niet kent (Zijn, doen, spreken) is een klets kalkoen. Zijn basis-hypothese is dat de natuur een veld van benaderde symmetrie is, en dat wordt gepreveld uit de keel van een klets kalkoen. De taak van de wijsgeer bestaat er dan in om de leugenaar of de huichelaar te zijn!
En om tegen beter weten in, enkelzinnig te verklaren waarom in de natuur van het zijn (als relatie, systeem, oorzaak, wet of proces, enz.. gezien) alleen benaderde symmetrieën zijn en geen andere stelsels heeft te vertonen. Alleen, hij heeft daarmee slechts de eigenzinnige enkelvoudige werking van zijn materiële ego doorzien. Liefde en rede bestaan voor hem niet! 


Wist U dat het woord God in de Hebreeuwse Priestertaal doodgewoon "Het geheim" betekend, ze kan even goed vervangen worden door de therm "Het grote Mysterie" zoals de Indianen het doen. Ik heb dit geheim 4536 Jaar geleden op schrift gesteld, toen ik nog woestijnvader was, en de grote lijnen heb ik hier opnieuw in deze 64 hoofdstukken op schrift gesteld. Maar Chief Joseph, de Chief van Seattle, doet het in de huidige tijd veel beter als ik. Ik was al terug gedreven tot in de meest ascetische levensstijl ( wat dat betekend mag U zelf bedenken ). Voor moeder Therese heb ik dit alsnog verteld, allereerst omdat we nu wel op het kruispunt staan, en wat er zal komen, en de zachte krachten gaan winnen op het eind! Kan ze rustig in de Hemel blijven, dat licht wat zij beloofd had te brengen, dat breng ik!

Dan naar het volgende; .....De mensen kennen elkaar al, via het materiële ego, wat ze nog slechts in deze benarde tijd hebben overgehouden. Preuts zijn ze omdat ze verder baar weinig hebben te bespreken. De ontmoeting staat nog steeds centraal, maar dat kan in de objectieve wereld alleen maar als je één voor één te werk gaat, en je afzonderlijk handelt in de differentie. In de objectieve wereld kun je elk apart verrijken en je verrijkt met zekerheid jezelf als je de ontmoeting aangaat. Zo zit het met de seks en de liefde in elkaar. Maar in deze tijd zijn het over het algemeen preutse toestanden en verpreutste ongevallen......het vele ego staat de werkelijke ontmoeting in de weg. Zo wordt ieder mens terug gedreven in een soort van ascese, bij ieder mens is de kastijding er op de eigen manier, daar waar hij of zij veel meer de kans heeft om werkelijk te leven. Den Vadern Ellefleur zit nog erg diep onder het aardse zand begraven! De persoonlijke moeilijkheden van man en vrouw zijn navenant! Het materiële ego is geen basis om een werkelijk huwelijk op te baseren, helaas! Het oplossen van de crises in de man-vrouw relatie zal doorslag gevend zijn in onze evolutie, ...........en de wal keert toch echt het schip, zo kunnen we niet verder en op een bepaalt moment zal dat ook niet meer lukken. Het materiële ego zal onherroepelijk ingewisseld moeten worden, voor "iets" wat nu nauwelijks meer mag bestaan.

Laat ik het U maar vertellen, Uw eigen zelfkastijding wordt in een genetische code beschreven,.....dat is de voornaamste code voor U, en de genezing ziet er heel anders uit als de wetenschap aangeeft. Ik heb hier mijn Egyptische verhaal en geheim al prijs gegeven, "De God van leven en dood" werkt volgens het geneste proces. De oplossing staat hier verder onder.........en dat is zeer beslist niet de oplossing van de wetenschap! Ze voert de druk op de mens alleen maar op..........haar volgen is het grootste drama ooit. Want veel mensen weten niet hoe ze zichzelf beter kunnen motiveren, buiten hun materiële ego om. In de materiële  wereld laat vrijwel niemand zich afschepen met een fooi als een ander er intussen met de grote buit vandoor gaat. Dan maar liever allebei niks. Een wetenschappelijke krankzinnige dwaas leert U zoiets niet, die denkt alleen maar aan de prijzen! De noösfeer ontgaat hem inderdaad volledig! Het Nu als ervaring wordt weggelegd, .......men zegt dat je alles vooraf hoort te weten! Maar achteraf kijk je een koe in zijn reet, daar zal je niet beter van worden.

Hoe ze ook verder heten of willen worden benoemd, ze kunnen het niet, ze zijn er niet voor opgeleid. Dat is het huidige drama in deze maatschappij. En het duurt voort zolang ze de leiding in deze maatschappij toebedeeld krijgen van de krankzinnige politiek, met zijn etterbakken van Janus Koppen. Zelfs mensen die Tarot weten te beoordelen, kennen deze ontwikkeling niet, .......wat een drama dat werken met het materiële ego. Ze kennen de lotgevallen van de mens in de kosmos niet!
Ze praten er alleen maar over, .......

 

Het geneste proces, <=>
  2       2       2       2       2       2       2   De Twijfel
4   6   6   8   8   10   10   12   12   14   14   16   16   18  Toename van de twijfel
1   5   5   11   11   19   19   29   29   41   41   55   55   71  Deductieve druk door de toename van de inductie van de  paren, deze is alleen weg te nemen door aan de zich openbarende Kosmos mee te werken! De noodzaak tot een herintegratie van feiten , valse kennis, verbeelding, en herinneringen is daar bij steeds een opdringend intrinsiek feit!
  1       2       3       4       5       6       7    Het  aantal vertwijfelingen

 Ieder intrinsiek feit is als enige mogelijkheid oplosbaar door er Uw liefelijke en goede zorgen aan te besteden, Intrinsieke motivatie is de brandstof voor het realiseren van uw passie. Zo wordt iedere stap naar en in de nieuwe Wereld gedaan, ofwel in de 'natura naturata' - die de eindige verschijnselen of bestaanswijzen omvat, welke voor hun bestaan van de oneindige natuur afhankelijk zijn, zoals het verschijnsel "mens". En waar de passie zodanig ligt dat......
 Degene die je wilt overtuigen, soms jou zal overtuigen en degene die je wilt verleiden jou zal verleiden.
 Nu weet U pas waar over het in het echte gaat, naar waarheid verteld. Maar eenvoudig verteld, dit weten is net zo belangrijk.........wordt wakker, U mag leven in zijn volle genade, stap deze nieuwe Wereld met een gerust hart in. Zij die dat niet doen zal het nieuwe leven nog worden geweigerd, ascese en dood wacht op U, wie U ook maar bent of hoe U wilt worden benoemd. Laat het tot U doordringen hoe belangrijk dit schrijven is, voor ieder levend wezen op deze planeet! ( Dit is wat ik noem de DNA finale! Laat uw geestelijke vrijheid U niet langer ontnemen, U mag dit ook weten! Langer twijfelen, betekend in de diepere geestelijke en enorme lichamelijke problemen terecht komen! Terwijl het leven zo mooi kan worden.)

 
Dit éne weten wij en aan die één ....
Houden wij ons vast in de duistre uren; ....
Er is één woord dat eeuwiglijk zal duren,
En wie 't verstaat die is niet meer alleen.

 
 Henriëtte Roland Holst
 
Dit vertel ik U namens allen, de duizenden Grote Geesten, en heel het liefelijke en zoete collegianten leger. Mooier en voortreffelijker konden de Goden het niet maken ..... Lach daarom om Uw inhoud, Uw begrip, want uit liefde zal het U ontnomen worden, zo ligt het ook met uw succes in de nieuwe Wereld!
 
De commentator 
 
 Ach Veltman

Ook die Gek moet ik te woord staan,
Volgens mij ben je het spoor bijster als je te veel bezig ben met de dingen die emotie,s van je zelf uitdrukken en ook de moties van de luisteraar of lezer tracht te manipuleren. Je zal uiteindelijk altijd ontdekken:.... het leidt niet tot een objectieve waarheid, hoogstens tot enige hilariteit. Zoiets leidt dus niet tot de maximale efficiency, omdat een argument pas effect heeft als daarmee wat objectief`s naar voren komt. Iets dat geen emoties uitdrukt en ook niet de emoties van de luisteraar of lezer tracht te manipuleren.
Het gaat mij zonder meer om de maximale efficiëntie, maximaal proberen de leven`s muziek te ontdekken, de muziek die er al was voor dat de mens op de aarde rond liep.
Ik kan met het grootste gemak wiskundige formules tot mij toe laten ten voordelen van logische en objectieve deductie, ik laat de muziek zijn wat ze wil.
Ik ben niet geïnteresseerd in autobiografie, de verhalen rond Einstein, Marx, Hitler, Adam Smith, Popper, Hawkings, enz, enz. ze kunnen wat mij aangaat gestolen worden, Trivia zijn onbelangrijk, desondanks houd men zich daar mee bezig, en dat noemt men tegenwoordig wetenschap! Ik kan daar echt niet warm van worden. Het blijken alleen maar uw klets verhalen.

De wetenschap haalt steeds weer een grapje met ons uit, maar het is eigenlijk een stinkende leugen.
De wetenschap ziet iedere vergelijking als een bijzondere parameter-vergelijking.
Een parameter-vergelijking is een wiskundige vergelijking waarin twee waarden, de x-waarde en de y-waarde, afhankelijk zijn van de tijd T. De x-waarde en y-waarde zijn hierbij onafhankelijk van elkaar.
Een normale functie kan wiskundig gezien opgevat worden als een parametervergelijking met x = T. Door dit te stellen, zal y, een functie van T zijnde, tegelijkertijd een functie van x worden. De parametervergelijking
* x = T
* y = 2T
met T van -6 tot 6.
komt dus overeen met de functie
* y = 2x
met x van -6 tot 6.
Maar bewijzen voor het gestelde, dus bewijzen dat atomaire processen elders in de kosmos en eerder in de tijd niet sneller of langzamer zijn verlopen heeft de kwantum mechanica niet. Heren ga nu eens bewijzen dat ieder vergelijkbaar proces tot een zelfde tijdsverloop vervalt, terwijl we toch drie heren hebben die allang bewezen hebben dat het niet zo is.
Misschien moet ik het nog even anders zeggen, Spinoza zegt dat alles een is, alles uit de één voortkomt, Edward Lorenz toonde al in de jaren '50 aan dat gekoppelde differentiaalvergelijkingen instabiel kunnen zijn. Dat betekent dat fouten in de numerieke berekening in de tijd steeds groter worden. Als de temperatuur bijvoorbeeld vandaag 0,1o C verkeerd wordt gemeten, is de afwijking van de weersvoorspelling voor morgen al 0,5 oC. Over een week zitten we er 3,1 oC naast en voor twee weken is geen zinvolle voorspelling meer te doen. Anekdotisch zegt men vaak dat de vleugelslag van een vlinder de doorslag kan geven tussen mooi weer en een orkaan.
In feiten is dat weer het verhaal van Ernst Mach dat de neiging van een lichaam om zich tegen versnelling te verzetten (inertie) geen intrinsieke eigenschap van het lichaam als zodanig is, maar een gevolg van zijn interactie met de overige materie in het heelal. (Relationeel bepaald dus). Hieruit volgt dat de verwijdering van de geringste hoeveelheid materie uit het heelal een verandering in de inertie van de resterende materie zou veroorzaken. (Dit wordt het Beginsel van Mach genoemd). De eigenschappen van alle stoffelijke objecten kunnen uitsluitend worden gekend in termen van inzicht in hun interactie met alle andere stoffelijke objecten in de wereld. Dit betekent dat vanuit het oogpunt van de moderne natuurwetenschappen alle objecten onafscheidelijk met hun omgeving zijn verbonden.
En dat heeft verregaande consequenties voor bijvoorbeeld statistisch onderzoek. Objectief statistisch onderzoek wordt hierdoor een verschijnsel dat niet met de werkelijkheid overeenstemt!
Deze consequenties gelden uiteraard ook voor het zoeken naar het Higgs-deeltje. Dat is puur een statistische bezigheid.
Komt dus niet meer met dat geleuter van het logistische denken, het gissen naar dingen lost totaal niets op !
Je mag zelf kiezen wie je het meest overtuigend vind, ik vind ze alle drie overtuigend!
Misschien als aanvulling is deze info nog meer verhelderen !

Je bent vrij om Spinoza 's definities te verwerpen, maar dan moet ik iedereen er op wijzen , dat je dan, behalve de Ethica, ook al je wiskunde boeken moet sluiten. Spinoza 's definitie is namelijk gelijk aan de wiskunde. Onder x gaat naar oneindig? ( is dus onbeperkt ) verstaan we, dat we de veranderlijke x groter kunnen maken dan elk vooraf gekozen getal N ( hoe groot je N ook kiest). Als x gaat naar oneindig dan gaat ook de functie f gedefinieerd door f (x) = x naar oneindig, omdat we kunnen maken dat x groter wordt dan elk vooraf gekozen getal N, door x maar groot genoeg te nemen. D.w.z.:.. dit is de definitie van Spinoza. Er bestaan dan ook boeken waarin Spinoza geroemd wordt om zijn juiste inzichten in de begrippen eindigheid en oneindigheid. Dus als je zijn definities verwerpt, sluit dan s.v.p. ook je wiskunde-boeken , want de gehele differentiaal en integraalrekening berusten op dezelfde definities.
Er bestaan ook begrensde functies, b.v. De functie g gedefinieerd door g (x) = 100- 1/x wordt begrensd door het getal 100, Officieel zeggen we: we kunnen maken dat verschil 100 en 100-1/x kleiner wordt dan elk vooraf gekozen positief getal epsilon ( hoe klein ook gekozen ) door x maar groot genoeg te nemen.
Mag ik jouw definitie van eindigheid vernemen? Wie kan zich daar een voorstelling bij vormen, voor dat je begint de volgende waarschuwing: Verzamelingen; ...... Spinoza leert dat alles wat we helder, duidelijk ofwel adequaat kunnen definiëren, ook bestaat. Je weet dat men zelfs al op de basisscholen de leerlingen tegenwoordig kringentjes laat draaien die zogenaamde verzamelingen voorstellen. Wist U dat de wetenschap er nog niet in geslaagd is het begrip verzameling exact te definiëren. Elke definitie die is beproefd leidt tot een tegenspraak in zichzelf ( zie de filosoof Russell ). Ieder die een sluitende definitie vindt krijgt overmorgen de Nobelprijs. Omdat er geen sluitende definitie bestaat is het begrip verzameling een inadequaat begrip. Het heeft geen actualiteit, maar wel realiteit. Verzamelingen zijn geen 1/x. D.w.z. er bestaat geen veelheid van gelijke dingen. De veelheid die we waarnemen is slechts schijn. Alles en alles is één !!!

Ook de ijktheorie is kletskoek, in de dynamische wereld en OP ELK NIVEAU ontbreekt het aan symmetrie, Heel simpel omdat een volledige symmetrisch gebeuren eindeloos veel kracht vraagt, ALS voorbeeld dit verhaal ,Ik heb altijd geleerd; ..... met en lineaire kracht kan je een voorwerp in beweging brengen, kracht is een forces om te versnelling, met een roterende kracht stabiliseer je.
Er zijn dus twee soorten van krachten te onderscheiden in het heelal, lineaire en stabiliserende krachten, ze hebben ieder hun eigen dynamiek.

De rotatie kracht werkt ook als een equivalente kracht , de totale kracht uitgeoefend door de zwaartekracht wordt verminderd met een opwaarts gerichte component.
Willen Maan en Aarde als een geheel door de kosmos bewegen dan heeft de maan een equivalente kracht nodig van 61.25*Gm ( 0.16m/sec) = 9.8 M/sec, je kan ze inderdaad zien als duo planeten.
Als je bedenkt dat:........ Er is een aan rotatie afhankelijke magnetische spinkracht is, die wij zwaartekracht noemen.
Deze spinkracht is op een Turn radius calculator te analyseren , bij de omloop snelheid van het Aard oppervlak op de evenaar 463m/sec en G van 57,3 heb ik een turn radius van +/- 382 meter , dan moet er nog 17,5/1000 G ( sin 1 is 0,0175 ) worden gelift. sin 89o : cos 89o is namelijk 57,3. Een echte Natuurkundige zal toch ook moeten toegeven dat de kosmos niet volmaakt is.
Daar de som sin 89.9o : cos 89.9o = 572,925, de som sin 90o : cos 90o gaat naar oneindig*
sin 89.065o : cos 89.065o = 61,27
Een volledige volmaakte kosmos vraagt oneindig veel kracht ofwel het is een onmogelijkheid een volmaakte kosmos waar te nemen.
Versnelling houdt in, zoals de term al aangeeft, dat de snelheid verandert. De verandering in de tijd van de snelheid V is juist de versnelling:....... a=d.V/ dt
De wetenschap heeft zo zijn oplossingen voor onbegrepen gevallen: ........
Wat in vrije val is, heeft een versnelling a (naar onder gericht) gelijk aan de valversnelling g. Het is een speciaal geval van de algemene regel voor het gewicht van verticaal versnelde voorwerpen. F_G=m*(g - a)
In vrije val komt hier uit dat er geen gewicht is. Terwijl het toch zo is : De verandering in de tijd van de snelheid vec{v}is juist de versnelling. Hier valt dus de complete wetenschap door de mand : ....bij versnelling in verticale zin is er steeds een verschuiving van het referentie punt dit ligt bij 1G of wel op aarde bij 9.81m/sec .
Als in de horizontale richting een kracht een versnelling geeft van b.v. 2 m/sec? is na 3 sec de snelheid toename 6m/sec . In verticale richting betekent kracht , vechten tegen een klem kracht, ofwel een lift kracht van 2 m/sec geeft in die sec een vermeerdering van hoogte, klimmen genoemd. Spring je na die sec of 2 sec of 3 sec naar beneden dan heb je gewoon weer een valsnelheid van 9.81 m/sec per sec . Dit is ook de enige reden dat de potentiële ( mogelijke ) energie afhankelijk is van de hoogte. Wordt gedefinieerd als de energie die in een voorwerp aanwezig dan wel opgeslagen is ten gevolge van de plaats van dit voorwerp in een krachtenveld.
E_ (pot) = m * g * h

Mijn grote vraag aan de wetenschap,......de grote vraag aan de wetenschap:..... hoe kan een elementair zwaartekracht deeltje zoveel verschillende en berekenbare uitkomsten te zien geven in allerlei situaties.
Deze uitkomsten zijn toch juist onze reden, ....... de stichting van de reden ........
DE STICHTING TEILHARD DE CHARDIN IS GERICHT OP ONZE TOEKOMST.
ZIJ STREEFT NAAR GROEI IN BEWUSTZIJN VAN DE WAARDEN VAN DE MENS.
DIT VANUIT EEN EVOLUTIONAIRE BENADERING VAN DE WERKELIJKHEID IN HAAR NATUURLIJK-HARMONISCHE, HAAR RATIONEEL-WETENSCHAPPELIJKE EN HAAR SPIRITUEEL-MYSTIEKE DIMENSIE.
DE STICHTING "VELTMAN" NOG STEEDS NIE
T......Daar is nog steeds alles een fiasco, 
,,Ook het theïsme laat de wereld uit een wil voortkomen; ........alleen, het verplaatst deze wil op kinderlijke wijze naar buiten en laat hem slechts  middellijk, namelijk door tussenkomst van de kennis en de materie, zoals bij de mens, op de dingen inwerken, maar we moeten dus constateren, de ziekte is die wil! Maar de krankzinnig Veltman noemt het een ijk-methode!
Het laat zien dat metafysica louter immanent is, zich beperkt tot onze ervaringswereld, en afziet van elke speculatie over een transcendente (boven deze wereld staande) werkelijkheid. De wil is in de wereld, niet erbuiten. Teilhard de Chardin wist, dat er boven de stervende ideologieën een wereldbeschouwing van onvergelijkbare diepgang en kracht uitstijgt. Deze was het, waarnaar hij van ganser harte leefde en
waarvoor hij zijn liefde met ons wilde delen.

Waar het kwaad de waarde van de mens wil vernietigen of verhullen,
laat vrijheid mensen zien wat ze kunnen bereiken en hoe waardevol ze zijn.
In vrijheid hebben mensen lief gehad, ziektes genezen, honger bestreden,
werkzaamheden vergemakkelijkt en in vrede geleefd.
In vrijheid is geluk mogelijk.

Als sociale en etnische groeperingen vanuit hun tragische en ook ons kwellende omstandigheden slechts eisen zouden weten te stellen, is dat werkelijk een bewijs voor hun onvermogen. Ach Veltman waarom is het bij jou een ijk-methode? Gek geworden? U beschrijft een anaforïsche relatie. ......een correcte coreferentiële interpretatie die word gedefinieerd door de termen te ‘commanderen’ ? In welke stijl van krankzinnigheid handelt U ? Godsdienst waanzin .....Veltman?

Wel alles is Eenmalig, Erwin Schrödinger ......zij het zo
De wereld wordt maar eenmaal gegeven. Niets wordt weergegeven. Het oorspronkelijke en de weergave zijn identiek. De wereld uitgestrekt in tijd en ruimte is alleen maar onze voorstelling. Deze ervaring geeft ons niet de geringste aanwijzing over zijn wezen wat het ook zij behalve dat. Noch de carrière of noch de intelligentie maken de mens, het is dat welwillende gehoor voor deze waarheid dat de Mens maakt!
Als je iets wilt weten moet je zeker iets weten over de anaforische relatie, daar deze relatie aan bepaalde eisen moet voldoen. In de werkelijkheid kan het nooit anders zijn dan dat de coreferentie ofwel natuurlijke- referentie en de accentuering nauw met elkaar verbonden zijn. En dat antecedent/anafoor-relatie daarom binnen de enkelvoudige zin op geen andere wijze beschreven mag worden. Aan deze waarden moet voldaan worden om tot weten te komen, aan triviale larie zonder deze relatie heeft het werkelijke weten niets. Dit vonden we al terug bij Spinoza, die het al over deze relatie tussen actualiteit en realiteit heeft.

Zelfs de huidige wetenschap met zijn computer heeft zich hier aan te houden, maar ze denkt nog steeds ze meer mogelijkheden heeft! De wetenschap kan nog steeds elke larie schrijven, die geen enkele actualiteit heeft, elke dag weer! Bewijs; .......

Beschrijving: of file kan zijn
 • a een File overgenomen uit originele
 • b een File overgenomen uit micro form
 • c een File overgenomen uit computerbestand
 • d een File overgenomen uit een intermediair (niet micro form)
 • m een mix Een gemengd geheel
 • n Niet van toepassing
 • u Onbekende Het antecedent of de bron van deze geformatteerd computerbestand is niet bekend.
 • En dan is er nog de larie l .....Geen poging om de code van de file te achterhalen. Het is werkelijk GEEN STIJL zo te werken.
Dan verval je in het wezen van de zo-heid, de krankzinnige wetenschap speelt dus zo ongeveer elke dag met een relatie die aan geen enkele natuurlijke referentie en aan zijn actualisering verbonden is, zo kan elke geek wetenschap bedrijven, wat een lacher van enorme omvang! De wetenschap werkt met een relatie die geen actualiteit heeft, elke dag weer! Elke file die de wetenschap ons voorzet is zo ongeveer totaal Virtueel! Ik meld het U, de wetenschap werkt alleen maar "Veilig en Virtueel", met zijn "ZO-HEID" dus.
De computer is daar oneindig goed in, je kan zo een oneindige vertakkende relatie met je file,s opbouwen, zonder enige actualiteit!
De deskundige meent, en daarmee basta, wat hij met zijn cache-file`s heeft uitgehaald en of ze wel actueel zijn, daar mag iedereen naar raden! Daarna volgt het syntactische ofwel politieke drama, was de natuur Nu echt ziek of zag de deskundige alleen een bleke natuur? Ik heb het de natuur nooit horen vertellen!

Maar het is waar, Ach Veltman, de gek, hij had zijn ijk-methodes .......
Maar wie moeten we nu opdoeken, Meneer Veltman of de complete gecommandeerde structuur? Zouden we genoeg cellen hebben in Nederland, of toch maar "Het Trippenhuis" tot gekkenhuis verklaren.

Ik denk dat ik er zeer beslis geen antwoord op geef, ik krijg dat antwoord op dat ene noumenale moment, als ze mij dat antwoord verkiezen te geven!

Doch over het huidige natuurbeleid en zelfs als onderdeel de seksualiteit  heerst een begoocheling door woorden, met als gevolg een geestelijke leven zonder rationaliteit dat ons allen tekent. Het betreft hier een ambivalentie van de woorden rond natuur en cultuur en de natuurlijke processen en kunstmatig ingrijpen. Daarbij plaatst de mens, dromend van een ongerepte pure natuur, zichzelf als een zelfstandig redelijk wezen buiten die natuur, om vervolgens te treuren over het verlies ervan. Hij zal zichzelf nooit geen ingewijde voelen, hij is niet de mens die zich voed met de dingen van deze wereld, hij vindt dat hij overal buiten moet blijven, ondanks dat hij leeft op deze wereld, zo worden er "met de regelmaat van de klok" voortdurend dus, slechts rechtvaardigheid 's driften ontwikkelt. Niemand waakt ook samen voor de Pose vergezeld van dualistische innerlijke strijd. Zo kan het dat de doorluchtige romantiek totaal niet meer wordt onderkend. Ook niet door een Darwinistische "ontwikkeling 's bioloog". De wetshandhaver staat klaar als het mis gaat, en hij handhaaft de wet die is bedacht! Alleen dan pas schreeuwen ze ook gelijk over en met het woord DNA! Want nu pas komt het hen goed van pas, eerder uiteraard niet.......

 “Door deze valse perceptie van vreedzaamheid en spiritualiteit krijgt zo ongeveer iedereen zijn geld, aandacht en iemand in zijn bed”. Volken komen, volken gaan, het ene mensen volk is niet beter als het andere. Wie helpt zijn mede mens dit proces te dragen en door te komen? De wetenschap? Uw begeleiders die dit allemaal maar aanzien omdat ze er niets van begrijpen? De socioloog die de sociale gebruiken tracht open te houden?
Wie brengt het eigenlijke nieuwe referentie punt onder de aandacht van de mensen, dat het werkelijk zo is de begrepen rede veel en veel meer kan opleveren als de aangeleerde rede? Al het overleg en samenwerken en confereren en converseren ten spijt! Als dit geen punt wordt onder de mensen kunnen we onze naar hulp hunkerende mede mens niet helpen! Want in de menselijke evolutie gaat het om het echt zijn, om de solide mens die omgaat met de begrepen rede, en nog steeds niet met de aangeleerde rede!


Het lijkt mij niet dat de huidige wetenschap ook maar enige redelijkheid bezit, ze valt om in ressentiment, wil niet op het leven gericht zijn, wat ik een absenteïsme noem, de twee storten haar in een auto-toxicatie waar iedere dokter van rilt.
Doch, In hun ogen bevinden de krachten van de natuur zich in een toestand van onevenwichhtigheid. Dat is de totale wreedheid en onredelijkheid, want de transcriptie ligt in het DNA! Want God zorgt voor Stuwing in de Persoonlijkheid, zo zorgt hij voor de omkleding van het unieke; het Unieke in de Kosmos is en blijft Gods Geheim. De “wijsheid 's religie” en de “waarheid 's religie” is geen erfdeel van de volkeren in de wereld. Juist daarom kon de Janus kop, zoals de dwaze darwinistische ontwikkeling 's bioloog steeds weer te hulp worden geroepen. En de krankzinnig Hans Klevers moet over het DNA liegen. En de Geek Veltman komt met zijn ijk-methoden.......Om de zaken maar even te commanderen. En zijn maatje 't Hooft liegt zijn eigen nog eens dood!
Er is geen enkele filosofie zelfs maar berekend om de herhaalde aanvallen te weerstaan op alles wat de mens het dierbaarst en het heiligst is in zijn innnerlijke geestelijke leven. Daarom kan en moet ook iedere Uniformiteit afgewezen worden, en ieder mens van zijn geestelijke vrijheid verzekerd worden. De dwaze bioloog, sluit hem op, de Geek Veltmen, en de leugenaar Gerard 't Hooft sluit ze op in hun eigen instituut, en doe er een slot op! En het is hoogtijd dat de Rechters en Koning daar voor zorgen! De doodnormale rationaliteit, de liefde en rede behoort er te zijn in ieders Koninklijk leven!
O,ja die Hans Clevers moet je een van zijn eigen dodelijke spuitjes geven..........

Sinds 1969 wordt de tweede voorwaarde voor een correcte coreferentiële interpretatie gedefinieerd in termen van ‘commanderen’:  De Ezel Hans Clevers doet ook niet anders! Shit, de man zit misschien wel 100000 keer fout, moet zoiets wetenschap opleveren? Nee toch leugenaar Clevers.........


 een knoop A commandeert een knoop B als
(i) A en B elkaar niet domineren, en
(ii) de eerste S-knoop boven A ook B domineert.
 
Ter toelichting diene het volgende diagram:
 

illustratie


NP1, commandeert NP2 en NP3. Immers, deze knopen domineren elkaar niet, en de eerste S-knoop boven NP1 (d.i. S1) domineert ook NP2 en NP3. Omgekeerd geldt niet, dat NP2 of NP3 knoop NP1 commandeert: de eerste S-knoop boven NP2 en NP3 (d.i. S2) domineert niet NP1.
Als NP1 in een pronomen is en NP2 een eigennaam of zelfstandig naamwoord, zou dat pronomen NP1 voorafgaan aan NP2 en tegelijkertijd NP2 commanderen. Zo'n situatie treffen we aan in iets als *Hij ontkende dat Osewoudt Eline had zien lopen waarin Hij en Osewoudt niet coreferentieel kunnen zijn. In een reële niet bekende situatie kan het zijn ..... Dat hij Eline heeft zien lopen, ontkent Osewoudt, zo commandeert hij de Osewoudt niet, omdat de eerste S-knoop boven hij de S-knoop van de subjects-zin is die het één S hoger zittende Osewoudt niet domineert.
Langacker stelt nu, dat een coreferentiële interpretatie van een pronomen en een eigennaam/zelfstandig naamwoord uitgesloten is, als het pronomen tegelijkertijd de eigennaam/zelfstandig naamwoord voorafgaat en commandeert. Vandaar de enorme verschillen in welgevormdheid in de levens praktijk!
De voorbeelden die Langacker gebruikt zijn steeds samengestelde zinnen waarin pronomen en (mogelijk) antecedent zich nooit in dezelfde deelzin bevinden. De S-knoop is in Langackers definitie het ‘plafond’ (term ontleend aan Verkuyl en Kerstens 1978), d.w.z. de categorie waar beneden de relatie geldt. Deze vorm van commanderen werd in dit artikel verder aangeduid als ‘S-commanderen’.


Het lichaam heeft haar typograaf’. Lichamelijke taal is taal in typografische vorm.
Dus zijn de typografische elementen: letters, woorden, spaties, leestekens, indelingen in verzen of ideeën of theorie, strofen of strofoïden voor de genetische gedachten van primair belang, alsmede iedere zich voor doende combinatie van letters tot woorden ‘zonder zin’ (lettrisme), zo komen we dus de enorme verschillen in de welgevormdheid tegen. Het beslaat zelfs geen genetische wetenschap, de S-commandeur en al zijn volgenlingen ze kletsen maar wat. In de vormings praktijk is er de
 verwaarlozing van de interpunctie, waardoor een strofe soms op drie of vier verschillende wijzen gelezen kan worden, afhankelijk van de interpunctiemogelijkheden. Dat is het lot van de typograaf, zelfs van iedere typograaf. Wat we zien is; .... de verbindende elementen lassen de losse bouwsegmenten vast in een organisch geheel, dat tal van paradoxen en oxymora in zich op kan nemen, zonder uit elkaar te springen. Als je alleen pronomen kan produceren die ZICH  naderhand LETTERLIJK ALLEMAAL IN DEMONEN BLIJKEN OM TE KEREN, DAN ZAL JE DAT MOETEN MELDEN. De huidige wetenschap echter, ze blijft maar zo krankzinnig bezig! En maar commanderen...............

Lozen die "S-commandeur Hans Clevers", lozen die Geek....met iets wat voor jou een zelfstandigheid is, en als zodanig benoemd, loopt jou onderzoek dood. Wat je ook maar manipuleert of doet!
Al die miljarden kostende wetenschappers, het is een krankzinnige pot nat.......


Alleen op een anaforische manier is er zwakte te beschrijven in de mens, wat een vergissing en een zonde, want de kracht van de mens is zonder meer zijn liefde. En dat is alleen maar zo omdat het anafoor geen verbinding heeft met de uitgebreidheid. Waar niets ophoud, waar alleen de liefde telt. De heren OPLICHTERS KUNNEN DOODGEWOON NERGENS WAT VAN AF WETEN. En iedere eerlijke burger voelt dat op zijn klompen aan! Kan je nagaan hoe een slecht voorbeeld ze voor de mensheid zijn!
Waarom? Dat is op duizend en één manier te vertellen. Neem dit verhaal; .....Als je veronderstelt dat het denken geen raadsels meer heeft, zoals Descartes doet, dan moffel je een van de belangrijkste mysteries onder de tafel. Van het bewustwordingsproces zie je het topje van de ijsberg. Je ontdekt soms stukjes logica, soms kun je een stukje begrijpen van de achtergronden van de manier waarop je reageert. Er is echter geen sprake van dat je jezelf volledig kunt begrijpen. Als ik volledig wil begrijpen hoe mijn hersens werken, kan ik dat alleen maar doen met deze zelfde hersens. Dat is een hond die in zijn eigen staart bijt. Er is een beperking in de kenbaarheid van de natuur, zowel in mijn eigen natuur als in de natuur buiten." (Henk Tennekes) Uit; HET_PRINCIPE_VAN_EEN_WOLK

Om het U toch nog wiskundig uit te leggen .....maar dan wel als hulp wetenschap. Enerzijds hebben we te maken met de oneindige functie en anderzijds is er de parameter vergelijking, en iets anders, in relatie tot de tijd, is er niet! We moesten differentiaalvergelijkingen gaan stapelen, en Edward Lorenz toonde al in de jaren '50 aan dat gekoppelde differentiaalvergelijkingen instabiel kunnen zijn. En dat klopt weer met de algemene regel; .....dat het  kenmerkend is bij differentiatie dat er sprake blijft van een geheel en dat de verdeling in delen met verschillende eigenschappen zich voordoet binnen dat geheel. Het proces kan zich zelfstandig voltrekken door interne factoren maar ook externe factoren kunnen een rol spelen. Dit is de situatie zoals de mens hem kan bezien, en alleen leugenaars doen dat anders, ......de heren van de wetenschap! Maar goed, 99,9% van de wiskundigen is debiel, want ze kunnen niets aan de oprechte praktijk koppelen, er is geen bewijs dat de wezenlijke verzameling bestaat en daarom zijn we aan het differentiëren, en bij Pythagoras is het begonnen en geëindigd enige bewijsvoering te leveren, om vervolgende bij Spinoza iets van eindigheid en oneindigheid te leren en tot slot stuiten we op de Lorenz contractor en een aantal mensen die dachten; niet lullen maar doen, (en die meneer H. Tennekes, bedank hem maar) want wiskunde blijft een hulp wetenschap! 
En de dwazen willen toch nog elke filosofie reduceren tot logica.
Mijn advies is en blijft, Lach Er Om, Leo, dat was mijn roepnaam altijd al. En vervolgens kreeg ik werkelijk elke wezenlijke entiteit op mijn dak, en ze wilden allemaal hun denk-inhoud bij mij kwijt, nog al vermoeiend......Doch de totale waarheid is te krijgen, .......werkelijk waar!

Zo moeten we er mee leren leven dat ook de klok zijn onvolmaaktheden kent en er is niets waartoe wij de natuur kunnen dwingen, we zijn nog steeds de opportunistische gebruiker van onze eigen omgeving. We zijn slechts veroorzakers van een aantal externe factoren. Goed omgaan met de wereld moet je leren; .... Wat je deze wereld aandoet, doe je jezelf aan! Elk leed is ook zielen leed!

Welk van hun optreden zullen de huidige politiek en hun wetenschap nog waar kunnen maken, .....ik ken het antwoord; .....helemaal niets, niets, en nog eens niets. .........en ik acht  dit hier bewezen.......de aanklacht is juist ......hun tijd is onherroepelijk voorbij.
Door de mens van zijn geestelijke vrijheid te beroven leggen ze de wereld slechts lam. De lamme helpt hier slechts de blinde, .......en omdat ze slechts materialisme kennen gaat dat zonder meer verkeert!
Richard Feyman begreep het ook niet, zijn studenten begrepen het ook niet, en ik ook niet. Begrijpen doe je het pas op dat ene enkele nouminale moment! Voeg de principia van Mach en Feynman samen en je begrijpt de werking van het moment. Zij leggen het bewijs vast dat we het Nu kunnen vertrouwen, is dat niet het begin van alle vertrouwen?


 1. Wat ik mij dus speciaal afvraag is : wanneer geeft de wetenschap toe dat ze zo vast als een huis loopt met haar theorieën omdat ze slechts WAARNEMER is, ze word altijd geconfronteerd met Heisenberg’s onzekerheidsprincipe.
  En ze word altijd geconfronteerd met de van den Haak diagnose; .... De willekeur moet veroordeeld worden want de beoordeling moet op de waarheid gebaseerd zijn. Het heeft geen zin de incorrecte anaforïsche relatie te gaan beoordelen, daarin ligt slechts de zwakheid van de mens.
 2. Wat waarnemer ziet en hoort lijkt werkelijkheid te zijn, omdat ze alleen tot het bewustzijn toelaat wat overeenkomt met de wensen van de waarnemer. Dit leidt tot een wereld van illusies, een wereld die onophoudelijk verdedigd moet worden omdat ze niet werkelijk is. Wanneer je gevangen bent in de wereld der waarneming ben je in een droom gevangen. Zonder hulp kan je niet ontsnappen. De wetenschap weet dan ook niet of ze al 100000 maal fout of 1000 maal fout zit, bekend is dat ze vreselijk fout zit in haar bevindingen omdat ze verzelfstandigd zijn, en die slechts in commanderende regels kunnen worden samen gevat! Ze kunnen deze dwaasheid veel beter opdoeken! 
 3. Quantum-tele-portatie; ....Heeft geen nut aangezien het niet mogelijk is alle info te gelijker tijd te meten, aangezien meting het deeltje beïnvloed door Heisenberg 's onzekerheidsprincipe, normaal gesproken wordt er eerst een kopie van de info gemaakt en door gezonden. Zo zigzag bewegen de kwezelaars verder, met hun commanderende regels door hun "wetenschap".
  In de natuur gebeurd dat NIET zo, daar word gelijk het deeltje geteleporteerd. zie de trillingstoestanden, die zich bijvoorbeeld uiten als geluid en warmte die we kunnen beschrijven . In de natuur is teleportatie heel normaal, het behoort tot de fenomenen!
  Overigens zal dit idee door de moderne kwantum experimenten in sneltrein vaart bevestigd worden!
  Het is de conclusie op de vraag .... Waarom willen we fotonen tele-porteren? Op dit moment is daar nog geen goede toepassing voor. Teleporteren van fotonen schiet niet op, omdat je de informatie “Hee stefan, ik heb een horizontaal gepolariseerd foton” niet instantaan verstuurd kan worden, dit moet nog altijd met maximaal de lichtsnelheid.
  De natuur doet het gewoon gelijk goed, die tele-porteerd gelijk haar gegevens!
Overigens is het Nouméa die plaats waar de mens worstel met de missing link, Zij die kunnen werken met een overtuigend wetenschappelijk theorema, ze komen zonder gezever aan hun logische leerstoel toe, wie ze ook zijn, wat ze ook doen! Dit theorema past namelijk bij de goede entiteit van de mens, .......als persoon. Een dergelijk proces heeft zijn begin, waar bij je onherroepelijk gewezen wordt op je eigen tekortkomingen. Het goede begin van  jou entiteit is niet zomaar even te ontwikkelen! Zij die dat tot een functionaliteit weten te maken bleken altijd de groten der Aarde!
En wat je verder wil zijn, ze is materieel ego, ze zal je niet verder helpen! Er is een poppenkast door de tijd verzorgt door het materiele ego, M=M(t) zo luidt dat geprevel en gezemel!


De Doener zit ook met de noodzaak zijn entiteit functioneel te ontwikkelen, we kunnen niet zwijgen over het verkeerde en het kwade, als we zwijgen over het kwaad, en het begraven zo diep in ons dat er geen teken meer aan de oppervlakte komt, dan implanteren we het, en dan zal het in de toekomst in duizendvoud opstaan. Wanneer we de problemen laten liggen, noch wijzigen, noch bepraten, dan zijn we niet alleen de beschermers van hun triviale ouderdom, we vormen daarbij de fundamenten van de rechtvaardigheid driften onder de nieuwe generaties" 
"Ook hier is er de universele wet; ....intolerantie is het eerste teken van een gebrekkige opvoeding.  Een slecht opgeleid persoon gedraagt zich met arrogantie en ongeduld, terwijl echt diepgaand onderwijs ontzag en begrip kweekt." En dan is er ook nog een zeer praktische universele wet; .....Eigen je alleen toe wat altijd bij je te dragen is! Naar vermogen, karakter, aanleg, en doen, het beminnelijke en het minnelijke heeft een enorme simpelheid! Zo leef je vanuit een passie en een compassie die de werkvloer van een doener zeer prettig maakt! In mijn eigen leven heb ik dan ook een heel eenvoudige spirituele praktijk, de dagelijkse van de doener! Let wel, hier heb ik het over het meest wezenlijke leerproces wat er schuil gaat in de mens, .....mooier en voortreffelijker konden de Goden het niet maken! Ze sluit volkomen aan bij de natuurlijke levensweg, ....

Voor mij is er namelijk maar een uitweg uit het monster dat ik ( net als iedereen) diep van binnen met mij meetors; ....hoe moet ik; ..... bij mijzelf te rade gaan en al datgene probeer af te leggen waarvoor ik meen een ander pijn te moeten doen, me te moeten wreken, een ander moet vernietigen. Want naar mijn mening maakt ieder atoompje haat dat je aan de wereld toevoegt, haar nog onherbergzamer dan ze al is. Haat, versteende haat, kan een vreemdsoortig uitgevallen wonder (ikzelf) in een ( letterlijke) invalide doen veranderen… Rebekka Engels

"Indigo" Persoonlijkheden, proberen dus een zeer wezenlijke kwaliteit en actieve redelijkheid aan de "natie" mee te geven. Dus proberen vooral partner te zijn in de rede, volkomen los van alle gedwongenheid. Dat is de natuurlijke weg. Ofwel hij probeert het leven weer een redelijke kleur mee te geven, de huidige "stijlloosheid" is een vloek voor iedereen. (God-verdomme, dit kan zo niet, in redelijkheid is dat de vloek die je zelf veroorzaakt. )
Let wel, wij zijn een speelbal in dit universum, het is dus buitengewoon stijlloos te denken dat je de waarheid kan confisqueren, en daarna gelukkig verder kan gaan! Dat is stijlloos en dwaas. De dramatische confiscatieve instelling en institutie in de mens ontstaat, ontwikkelt en functioneert in een patroon van zelf-organisatie, die verder gaat dan de bewuste bedoelingen van de betrokken individuele mens, en zo zit de edele doener op deze wereld dus op geen enkele manier in elkaar. Hij leeft zo niet, hij doet zoiets niet! De doener droomt niet, de rest droomt kennelijk wel! Als de doener droomt, dan is het maar over één ding, hoe kunnen we alles delen! Dit doet hij ondanks de beperktheid van het menselijk weten en kennen. Hij geloofd in de dingen die hij doet!

Kunst, schoonheid en spiritualiteit zijn zo nauw verbonden in het dagelijkse leven dat er geen woorden kunnen zijn om ze te scheiden. Ze worden dan ook nooit op de werkvloer gescheiden, de realiteit legt ons een censuur op, die zich direct vertaalt in de noodzaak ons te centreren op de poëtische zinnen in de taal, naar karakter, aanleg en doen. Er ligt nu eenmaal gevoeligheid in ieder onderwerp wat we met elkaar willen delen.
Dat is dus uiteraard een taal waarin niet de waarheid voorop staat, maar het is een poging tot betekenisgeving, het is de taal waarmee de doener zijn hart en gemoed en intellect lucht, rechtstreeks van uit de diepte van zijn kern. Zoiets heet Poëzie, 99,9 % van de taal en de wereld literatuur bestaat hier uit.
Waarom en wanneer een deel van deze taal idee en theorie mag heten is een volkomen raadsel. Geen van beide delen zijn referentieel transparant, er valt zo niets mee duidelijk te maken! Dat is het drama van de scholing in de wetenschap,

Hoe meer je van het reële pad afstapt, hoe meer onvolkomenheden er in plannen en theorieën zijn, en het wordt echt een attractie U te volgen! Maar Uw strijd lost niets op, U bent de attractie zelf geworden! De attractie die men ziet tijdens de strijd tussen goed en kwaad heet in de volksmond heel gewoon duel! Dat is de meest vreemdsoortige uitval vanuit de hersencapaciteit van de mens! Wetenschappers zijn vreemdsoortige mensen, ......die op de prijzen azen, en dat is zo`n dramatisch onderbuik gevoel. Zij die de census in de realiteit veronachtzamen kunnen geen wetenschapper zijn! In de Poëzie heb je het dan over leugenaars en fantasten!

Poëtisch verteld is mijn kosmos een hemelse orkest uitvoering zonder begin of einde. In dit orkest mag zo ongeveer iedereen een instrument bespelen, en in het spel van hun voortdurende beweging houden zij van elkaar, resonerend in een oneindig en ingewikkeld concert dat zich eeuwigdurend uitstrekt in steeds grotere harmonieën.
De andere uitleg is gewoon niet mogelijk want dan ben je ogenblikkelijk verplicht alle woorden boeken en wiskunde boeken weg te gooien. Want de functie's in deze kosmos daar gaan wij niet over, die gaan tot oneindig en we zijn niet in staat om woorden waarden te geven, daar "De cijfer symboliek ook op dit moment van twee wonderlijke richtingen komt aangedragen. De ene vanuit wat men de overlevering noemt, waarmee dan blijkt dat de bron zich onttrekt aan beoordeling vanuit onze systematiek. De ander vanuit de innerlijke beleving, innerlijke gegevenheid zou je kunnen zeggen, waarvan de herkomst zich eveneens onttrekt aan benadering vanuit wat ik zojuist noemde onze menselijke verstandelijke systematiek. De taal heeft alleen de functie van de betekenisgeving, dat is wat ons is en wordt gegeven!

......een correcte coreferentiële interpretatie die word gedefinieerd door de termen te ‘commanderen’ bestaat dus zeker niet! Vertel het niet aan de dwazen van de krankzinnige wetenschap! En "Dat Wat Niet Bestaat" daar moet je geen les in geven! Daarom zijn al mijn doelstellingen allemaal openbaar..........ik heb niets te verbergen.........ik erger mij niet aan het goede! Ik leef liever in verlegenheid en nederigheid, dan mij aan het goede te ergeren! En ik weet dat onzin en trivia nergens een wezenlijke invloed op hebben, ........ze verziekt slechts de psyche. De liefde noemt de naam van de deelnemer, ........daar er voor de mens slechts 3 echte componenten bestaan. Energie is de vorm waaronder leven zich aan de mens openbaart. De drie enige componenten zijn dus leven, energie en bewustwording. Als het Uw werkelijke wil is te leven, en niet aan de algemene ontwrichting mee wil doen, dan kan U slechts op deze grootheden steunen.
De citaten en het professoren geleuter kan opnieuw regelrecht in de vuilnisbak, er ontbreek daar altijd de nodige specificiteit! Er is slechts het regelrechte commanderen of het S-commanderen van de wetenschap.

Heel de kracht waarmee U leeft, ze is de energie en de bewustwording, ze komt daaruit ook voort, en uit zich verder in elk subjectief systeem, daarom kunnen en moeten we leven met de onzekerheid. Het gedachte lineaire continuüm heeft als voorbeeld de continue kwantitatieve en kwalitatieve structuur die generatie op generatie mee gedragen wordt. We kunnen leven met twijfel en onzekerheid, en niet weten. De fysiologie van de zintuigen komt immers voort uit aangeboren (a-priorisch) waarneming `s wetten daardoor is er opheldering/verlichting mogelijk. De chaos van de subjectieve gewaarwordingen zijn op het normaal-vlak Aarde, het vlak waarop wij leven, al duizenden keren geordend door onze voorouders. Er is de aanschouwing in a-priorisch vormen van ruimte en tijd. We hebben het niet om zomaar een antwoord te weten. Ik ben niet geschrokken door dingen niet te weten, doordat zij verloren zijn in een mysterieuze universum zonder enig doel, dat is de manier waarop de werkelijkheid er is, voor zover ik kan vertellen, misschien, zo vertelde Richard Feynman het. Het maakt me niet bang. Ofwel er is voor elke geborene, elk mensenkind, informatie die bestaat zonder ervaring met de harde werkelijkheid. De invloed op alles wat de mensen betreft van deze geestelijke evolutie is reeds niet meer te berekenen; ....en ofschoon het vooralsnog volstrekt geen overheersende invloed is, toch heeft zij uitwerking op iedere handeling van de mens.


Doch het regelrechte commanderen en het S-commmanderen, het hele effect van het overheersende op deze Aardbol, het materiële N.P.A., het narcisme, het perfectionisme, en de arrogantie zijn dramatisch aanwezig in deze maatschappij. Doch de mens is zeker niet meer blind, hij krijgt dankzij de hele over communicatie elke dag zijn portie van het materiële N.P.A. op zijn bord gesmeten. En voor de dwazen die zich met N.P.A. bezig houden heeft dat een enorm negatief effect.
Door middel van een interactie (= wisselwerking tussen mensen) beïnvloeden mensen elkaar doordat zij elkaar duidelijk maken wat zij van elkaar verlangen: .... zulke interactie is mogelijk dankzij de overheersende communicatie zoals we hem nu in zijn huidige niveau hebben leren kennen. En ik heb zo het idee dat het niveau echt dramatisch slecht is. Men vindt nog steeds dat men iedereen van uit een bepaalde "positie" iets kan mee delen, en dat alles daarom geoorloofd is.

Deze communicatie bevat namelijk ook alle mogelijkheden waardoor mensen onderling informatie kunnen uitwisselen, zoals spreken, het maken van gebaren, een bepaalde manier van kijken, de intonatie van de stem, kortom elk gedrag van de een dat een ander informatie geeft. Maar U kent mijn mening, veel mensen begrijpen het maar niet, waarom kunnen we niet alle kennis, maar ook de dromen en idealen, met elkaar delen. De realiteit legt ons een censuur op, die zich direct vertaalt in de noodzaak ons te centreren op de poëtische zinnen in de taal. Er ligt een gevoeligheid in ieder onderwerp wat we met elkaar willen delen. Dat wat ons red is een spel, de precisie  moeten we open laten, het betwijfelen, als ook moeten we weleens over de rand gaan. De eigen verantwoordelijkheid ligt dan daar in dat we "introspectie" plegen, naar onze eigen aannamen en drijfveren. Wat het spel der poëzie maakt en redt, is deze specifieke beweging naar binnen. De Introspectie vormt in die zin een nooit wijkend besef van de beperktheid van het menselijk weten en kennen bij het handelen, wat we samen willen delen, moeten we ook kunnen verwoorden. Maar de census die de realiteit  ons oplegt, ze blijft! 
Puur wetenschappelijk vertelt: ........Het Heil van comminicatie is iets Unieks, probeer daarom eens te beginnen om de verwach­tingen van anderen los te laten. Loop niet vooruit op een situatie, maar laat het "nouminale moment" zelf bepalen wat zinvol is om te doen. DOEN.....Hart, brein en het centrale zenuwstelsel kunnen in coherentie komen, dat betekent dat ze samen gaan trillen, samenwerken en niet los van elkaar door verschillende boodschappen in onrust zijn.
Bij het volgende "nouminale moment" zal zich dit versterken. Momenten van coherentie brengen de mens in een hogere staat van bewustzijn. HET DOEN......ze is door ons verdomt goed in te zetten, veel beter als iedereen denkt!*


Daarom zet ik deze aanklacht tot het uiterste door,
de commanderende brigade misbruikt zijn rechten zeer ernstig!

Slechts op het eerste gezicht lijkt communicatie niets anders dan dat A een 'boodschap' zendt naar B door middel van woorden en/of gebaren opdat B iets zal doen. Communicatie wordt daarom wel gedefinieerd als 'interactie door middel van boodschappen', dus als inhoudelijke interactie, maar dat is zeker niet waar, want dan houden we zeker geen rekening met de onbewuste onderdelen, de twee vormen van onbewust handelen, namelijk op grond van emotie en op grond van gewoonte die tot sleur geworden is. Er valt dus zonder meer nog heel wat bewust te worden en dus ook te leren, wanneer men met iemand communiceert.

Daarom ook moeten we zonder meer ieder communicatieproces indelen in een aantal stappen; ....
* Iemand heeft een bepaald idee, reëel en actueel gedacht dus en geen commando dus, die hij aan een ander mens wil overdragen. Dat commando is de instinker van de krankzinnige wetenschap dus, als ook van de politieke idioot!
* Hij vertaalt (codeert) het idee of de gedachte in taalsymbolen. Voorbeeld; "Het is koud, we gaan naar binnen." De zender gebruikt gelukkig Nederlandse taalsymbolen, want anders zou hij voor ons onbegrijpelijke klanken uitslaan.
* De ontvanger vangt de symbolen (klanken, geluiden) op door middel van zijn zintuigen. Als hij doof of zeer slecht horend is, wordt communicatie op deze manier moeilijk voor hem.
* De symbolen (de klanken) worden door de ontvanger nu vertaald. Men spreekt van; .... decoderen. Hij vormt zich weer een idee, dat vaak (niet altijd!) overeenkomt met het oorspronkelijke idee van de zender.
* Pas als de symbolen vertaald kunnen worden, is er sprake van informatie. De ontvanger heeft symbolen vertaald in informatie.
Als de ontvanger de (taal) symbolen niet kan decoderen, verwerft hij nooit informatie. Pas als er gebaren kunnen worden gemaakt die de ontvanger wel kan vertalen is er dan weer spraken van enige maar moeilijke communicatie.
* Zo is de mens met zijn taal verbonden, maar er wordt ook heel duidelijk dat door de taal de mens in geestelijke zin evalueert. Heel subtiel wordt hem iets op zijn bord gesmeten, namelijk dat hij veel te materialistisch is! We zijn niet gevoelloos en daar wordt vrijwel automatisch, van uit de ziel, rekenschap aan gegeven. En de ontkenning van die zielen factor maakt de mens dramatisch ziek.
* Het is zelfs zo dat door de over-communicatie de mens versnelt evalueert! En dat vooral de vrouw in deze maatschappij vooral het slachtoffer van deze zielen factor is. De werkelijk intelligente man heeft er vooral voor gekozen een verlegen factor in de rede en de liefde te zijn, en vooral een doener te zijn. En daar is veel minder mis mee!
* De hele over-communicatie doet ons er versnelt achter komen (bewust worden) dat we nog steeds pure materialisten zijn! Ze zal de mens er toe dwingen te veranderen ten opzichten van de door ons beheerste totaliteit.
*Daar de gehele attitude van de mens volkomen afhankelijk is van psychische verschijnselen en ervaringen van liefde, immers hun zin ontlenen ze zelfs aan het wezen van de liefde.
* De wijsheid die U in uw communicatie kan neerleggen, wat het belangrijkste onderdeel is van Uw eigen attitude, is niets anders als een geïntegreerde kennis; .... zij zoekt naar de waarheid en het goede in de liefde. Deze vorm van kennis leidt tot God en de medemens als naaste.
* U zal het zondermeer moeten weten als U met iemand op enig niveau wilt communiceren: ....de 'kennis van persoon tot persoon' is de hoogste graad van kennen binnen de natuurlijke orde. Er is een eenheid tussen kennis en liefde; ....men kent
in de mate dat men bemint, en men kent niet meer dan men bemint. Hatelijkheid en al wat nog erger is, is niet te begrijpen.

In de kennis van persoon tot persoon ligt dus de grondslag van alle werkelijk menselijke relaties. Daarom ook is ook maar één drama in de menselijke communicatie, dat heet N.P.A. , Narcisme, Perfectionisme, en Arrogantie. Want niets uit een dergelijke attitude houding komt bij de ander aan!

*Nu weet U ook wat er te verbeteren is in Uw houding, zodat het als nog lukt met iemand te communiceren!
En het commanderen en het wetenschappelijke S- commanderen is voor niemand acseptabel, NOOIT MEER.


*Voor het communiceren van uit een "bepaalde positie" is op een vredige wereld geen plaats, politici en arrogante wetenschappers kunnen net zo goed hun biezen pakken!
Uit waardering en respect voor de ander als naaste maak ik een juist gebruik van communicatie, en dat ligt bij deze heren volkomen anders!
Het "FUS", dus de functie en de structuur van Otto Selz zijn vooral zeer wezenlijk voor de comminicatie! Als we niet de juiste attitude bij de mens weten te ontwikkelen dan houdt de evolutie van mens op! Genetisch, praktisch, en bestuurlijk gaat dan alles definitief mis !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

Ik weet zondermeer, de Goden, ze nemen totaal niets meer van ons, ons hele wezen zal in zijn totaliteit moeten verbeteren!
En nog steeds staat er een zeer goede hulp klaar, .........ik vertel dit werkelijk namens iedere levende entiteit in deze kosmos! 


*Alleen, deze zelfgenezing is onmogelijk tenzij het de wil van de ziel is! Heel gewoon moet er herkenning en erkenning komen van dit feit als intrinsieke wet, zodat de ziel opnieuw zijn oprechtheid naar voren kan brengen. Een andere keuze is er niet! 
Dat de mensen die deze maatschappij zo materialistisch hebben gemaakt, U op geen enkele manier tot steun kunnen zijn, zal U hopelijk duidelijk zijn.
Zij, de materialisten, hebben wat over het hoofd gezien, de mensen die door omstandigheden op elkaar zijn aangewezen, proberen door middel van communicatie tot een gemeenschappelijke "definitie van de situatie" te komen, tot een collectieve zingeving, die de grondslag vormt voor verdere interactie en communicatie. En er is dan ook geen andere keuze in die zingeving dan oprecht te zijn, anders zou de zin ervan alsnog ontbreken. Zou het echt nog zin hebben om in dit materialisme met zijn dualisme en zijn N.P.A. terug te keren? Zou U echt nog willen terug keren naar deze heilloze weg? En dat terwijl intermenselijke relaties al zeer complex zijn. Omdat er veel factoren tegelijkertijd werkzaam zijn.
Met de kosmos meewerken is veel eenvoudiger, dan is steeds weer de vreugde van de innerlijke bevestiging, daar binnen zeggen ze dan; .....U voldoet aan de innerlijke wet.

Zij die elkaar ontmoeten, zullen merken dat zij langs verschillende wegen eenzelfde top hebben bereikt. "Want op een hoger niveau komt alles samen!"
Zoals cellen en organellen er in hun groei naar streven een levend wezen te vormen en daarin tenslotte hun voltooiing vinden, zo moeten individuen en volkeren in hun ontwikkeling de eenheid van het mensdom in het oog houden.
Immers, zij zijn geroepen deze eenheid tot stand te brengen teneinde het leven in al zijn volheid te kunnen genieten.

Daarom is er in alle landen - hoewel er velen zijn die dit wellicht nog niet zien - sprake van een nieuwe wil tot leven, waardoor iedereen wordt aangestoken.
Het is alleen te hopen, dat zij niet bezwijken voor de verleiding om bij die ontwikkeling alleen aan zichzelf te denken. Dat zou dodelijk zijn. Immers, pas in de voltooiing van het totaal komen de vermogens geheel tot hun recht:........daarom is er 
iets dat je moet voorkomen, het ressentiment.

Ressentiment ofwel `t Niet-wetensentiment is een psychische zelfvergiftiging in het zich vergissen omtrent waarden. In zijn onmacht de waarde van de ander te realiseren gaat men de waarde van de ander negeren. Deze aandrang, aandrift, dit zwaar overheersend *sentiment* heeft zeer ernstige gevolgen voor het weten. Deze auto-intoxicatie levert altijd een verkeerdheid in het streven op; .... waardoor men voor goed of het beste gaat houden wat slecht of minder goed is. In zijn onmacht de waarde van de ander te realiseren gaat men de waarde van de ander negeren.
Deze auto-intoxicatie is al eeuwen een realiteit, en heeft desastreuze gevolgen gehad voor de menselijke hersenen, ze heeft geleid tot wat we noemen "De missing link" in de menselijke hersenen. Dat betekend dat er geen verbinding tussen de linker en de rechter hersenhelft van de mens aanwezig is. Deze intoxicatie zet zich thans door tot in alle hersen-onderdelen, de "witte hersen-materie" die elk afzonderlijk hersen onderdeel omvat en isoleert gaat steeds meer ontbreken.........
 De opgaande schepping kwam dus wel van buiten uit, ze moest wel worden herkend en erkend, we moesten leren met alles wat we hadden voor onze schepper te staan. Maar niets is er oprechter vol genade met ons bezig, en verzaakt daar nooit in. De onmetelijke taak, daarin verzaakt hij nooit, alle functie in de kosmos gaat tot oneindig! Maar de zelf genezing is afhankelijk van de ziel waarin onze schepper kan wonen!

Nardocus Filosofus is de Filosoof met de Functie en Structuur, die dat gelukkig begrijpt, maar dat "Fus" zit ook in Uw DNA verwerkt, ze is de basis voor alle transcriptionele activatie.
Wat U hier over mag weten is dit; .....Alle multi-cellulaire organismen beginnen als een enkele bevruchte eicel. Gedurende de differentiatie wordt het aantal cellen vermeerderd door middel van celdeling. De cellen specialiseren zich tevens in verschillende celtypes zoals hersen-, bloed- en spiercellen. Toch bevatten al deze cellen dezelfde genetische informatie dat is opgeslagen in miljoenen base paren DNA, welke georganiseerd zijn in grote elementen die chromosomen worden genoemd. Een DNA sequentie die codeert voor een bepaalde overerfbare eigenschap (vaak een eiwit) wordt een gen genoemd. Het gehalte aan genen is gelijk in elke cel (mogelijk ongeveer 25.000 genen). Het verschil tussen de diverse celtypes wordt daarom niet bepaald door de genomische opbouw van een cel maar juist hoe deze genomische opbouw gebruikt wordt, of anders gezegd; .... welke genen geactiveerd of juist onderdrukt worden. Simpel gezegd, wat in gezamelijkheid gebruikt wordt, ze speelt op elkaar in. De S-commandos van de genetici zijn daarom het drama voor hun eigen onderzoek en hun eigen weten. De "misdaad" is hier een biologisch gegeven, en dat is ook wat de rechter op deze wereld beaamd! Amen! De auditie in Heaven van Meneer Hans Klevers was bepaald niet zo best. De man is dus heel gewoon GEEK, een gek met een computer voor zijn neus!


Let wel, ik weet dat ik zeer ferm uitpak naar de wetenschap, maar het is nodig ..............meer als nodig, ..............
Al die miljarden kostende wetenschappers, het is een krankzinnige pot nat.......

Alleen op een anaforische manier is er zwakte te beschrijven in de mens, wat een vergissing en een zonde, want de kracht van de mens is zonder meer zijn liefde. En dat is alleen maar zo omdat het anafoor geen verbinding heeft met de uitgebreidheid. Waar niets ophoud, waar alleen de liefde telt. De heren OPLICHTERS KUNNEN DOODGEWOON NERGENS WAT VAN AF WETEN. En iedere eerlijke burger voelt dat op zijn klompen aan! Kan je nagaan hoe een slecht voorbeeld ze voor de mensheid zijn!

"Terugkijkend op de slechtste tijden, lijkt het altijd dat het tijden waren waarin er mensen waren die met absolute trouw en absolute dogmatiek in iets geloofden. En ze waren zo ernstig in deze zaak dat zij erop aan drongen dat de rest van de wereld het met ze eens was. En dan zouden ze dingen doen die rechtstreeks in strijd waren met hun eigen overtuigingen door te stellen dat wat ze zeiden, waar was. "
- The Meaning Of It All: Gedachten van een burger-Scientist, 1998   
 
richard-feynman
 Het grote spoor van krankzinnigheid is bekend; ......Volgens de fysicus Richard Feynman kan je geen enkele verzameling van metafysische ideeën opstellen waarvan je kan garanderen dat ze niet in conflict kan komen met een wetenschap die steeds verder evolueert naar het onbekende. De commando's leveren alleen een wereldse psychose op. En de S-commando's van de wetenschap leveren geen oplossing op.........ze zijn tot een andere houding verplicht!
Want dat wil nog niet zeggen dat het metafysische niet bestaat! De Agnostische reactie van welke mens ook is volkomen ten onrechten want hij evolueert wel degelijk naar het onbekende!
De pathetische mens zal alles uitputten, de Aarde, zichzelf, zijn relatie, en zelfs zijn kinderen!
En zijn DNA ligt vrijwel aan stukken! Het meeste is al vervangen door zijn eigen ziekelijke en ziekte informatie! Doch de waarheid ligt geheel buiten de persoon!


De  werkelijke en oprechte participatie van iedereen, zodra die leverbaar is, staan we in een volkomen andere maatschappij. Alleen zo is deze maatschappij, met de miljarden Single-denkers en dwazen, te veranderen. De constitutie van de ziel en de reformatie van het bewustzijn kunnen niet wegblijven, willen we dit theater van de onzin, de Pose vergezeld van dualistische innerlijke strijd nog tot stilstand kunnen brengen. Nu vertel ik het U nog voorzichtig, want uiteindelijk keert de wal ieder schip, ....op eigen houtje valt er niet te leven, dat willen is een idee fiks. Dit is geloven dat zowel de wal als het schip ontbreken! Wat geeft U toch het objectieve verstand? Is dat niet heel gewoon het leven? Heel de transcriptie is mogelijk omdat het levende organisme altijd een aanvullend "dubbel" vanuit het plenum heeft, dat het evenwicht handhaaft, dat door een eenzijdige stoffelijke manifestatie zou worden verstoord. Ook dat gaat dus over ons DNA. Dat gaat over onze voortbrenger, onze Genius, met zijn wetten, functie 's, en structuren die hij ook in ons tot leven doet komen. 
Langacker stelt dit ook wetenschappelijk, dat een coreferentiële interpretatie van een pronomen en een eigennaam/zelfstandig naamwoord uitgesloten is, als het pronomen tegelijkertijd de eigennaam/zelfstandig naamwoord voorafgaat en commandeert. Vandaar de enorme verschillen in welgevormdheid in de levens praktijk! Het dubbel vanuit de kosmos kan niet eens meer ontkend worden! Dat is misdadige wetenschap bedrijven!
De voorbeelden die Langacker gebruikt zijn steeds samengestelde zinnen waarin pronomen en (mogelijk) antecedent zich nooit in dezelfde deelzin bevinden. De S-knoop is in Langackers definitie het ‘plafond’, het plenum wat de wetenschap altijd tegen zal komen! 


De natuurwet is dat alles en iedereen per seconde groeit, ontwikkelt, verandert, of ten goede, of ten kwade: een tussenweg is er niet!
Hoe kan 'god' daar dan buiten vallen? Dat klopt toch niet! Dan voldoet hij niet aan die natuurwet, terwijl die natuurwet de basis is van alle bestaan, ook van de dingen die geen ziel hebben, omdat ze niet kunnen bewegen en zich niet voortplanten. Gaat zij, de wetenschap, zich aan al die plafond's vertillen door ze boven haar horizon uit te lichten. Heeft dat zin?  Het is alleen maar de S-commandeur die zijn gelden wil besteden, om op een dissociatieve manier aan nieuwe te komen.


Het DNA is een volle dochter van het 'natura naturata',
ze heeft één enorme uitgebreidheid, 
... maar ook wordt  iedere stap naar en in de nieuwe Wereld hier gedaan.
Want 
deze 'natura naturata' - omvat alle eindige verschijnselen of bestaanswijzen,
welke voor hun bestaan van de oneindige natuur afhankelijk zijn,
zoals het verschijnsel "mens".

Dit is de situatie zoals de mens hem kan bezien,
en alleen leugenaars doen dat anders, ......de heren van de wetenschap!
Want ze kunnen niets aan de oprechte praktijk koppelen,

Hun grondregel is en blijft de gewraakte fractale theorie " m = m (t) ".
Maar in feiten is deze theorie een dissociatie om rechtstreeks aan gelden te komen,
Geld=Geld niet waar, ook in andere tijden! 


Maar de Goden zullen het geen minuut langer van ons accepteren, en dat acht ik hier ook wetenschappelijk bewezen!
Het huidige experiment van de mens is mislukt! Dat is het wat Richard Feynman mij heeft laten weten!
Een doorzetten van dit ressentiment zal de totale Aarde vergiftigen!
De immense Aardse volks-psychose, van de vluchtende en ontheemde mensen heeft zich al ondubbelzinnig aangekondigd! Maar ook de liefde is nooit emotie vrij! Al hoewel ik mij soms afvraag of er niet veel te weinig mensen met het innerlijke aandeel bekend zijn! En daarom een volkomen over het hoofd geziene factor in de communicatie zijn!

Zij die het innerlijke aandeel niet kennen hebben een enorm probleem, en ik zit al dagen te denken hoe ik zoiets moet benoemen, een gebrek aan realisme, het verval tot de algemene fabeltjes krant, of moet ik het toch maar, zo als ik eerlijk gezegd denk, het de algemene geestesziekte noemen. Ja, want dat is het toch als je aan het niets bent overgeleverd, als je de verwondering niet kan uitspreken over de dingen die gebeuren in je directe omgeving en er zo weinigen in die omgeving leven die geschikt zijn ook maar iets te verbeteren! Ja, want de echte wezenlijke verandering moet je toch samen in beweging krijgen.
Waar we vooral aandacht voor moeten hebben is onze eigen attitude, door de ervaringen en vaardigheden heeft ze een “levende” vorm. De inhoud en hun onderliggende verhoudingen zijn zelfs niet anders als veranderlijk!
Attitude is ook simpelweg een houding of een psychische instelling volgens het Van Dale woordenboek. Hij moet zoveel mogelijk vrij worden gemaakt van allerlei weerstanden, en de liefde is de aanpak waarmee dat kan.
Attitudes kunnen vier verschillende functies vervullen voor individuen. Katz (1960) onderscheidt de instrumentele, ego defensieve, waarde-uitdrukking en kennis functie. De instrumentele functie van een attitude houdt in dat men streeft naar een zo groot mogelijke beloning en zo klein mogelijke straf. En sommige attitudes fungeren als bescherming tegen de waarheid over jezelf of tegen de harde buitenwereld. Dan vervult de attitude een ego defensieve functie. In de waarde-uitdrukking heeft een attitude vooral functie van de zelfexpressie, waarin er vooral naar passie en de eigen motivatie gekeken wordt.  Tot slot kan men middels de kennis functie van eigen attitude, je structuur en betekenis geven aan de wereld om je heen, iets wat voor ieder individu noodzakelijk is. Of is er toch volgens geen enkele wet te leven, zijn rede en liefde niet urgent? Heeft U niets met de vreugde die de natuurlijke gevoel's-toon van de  redelijke zelfbevestiging is, is het geen vreugde voor U oprecht te kunnen zijn?

Let wel, hoe ik dit "introspectie en verantwoording" heb kunnen schrijven, het is mij zelf een volkomen raadsel, het is mij puur en oprecht gegeven!
Zie het dus maar als de meest diepe waarschuwing die de mens ooit is gegeven, door alle diepe entiteit met zijn totale kennis-inhoud die er in de kosmos te vinden is, wat moet ik U nog verder vertellen? Want ik schrijf geen fabeltje, maar waarheid...........en als je beseft hoe de Archaïsche wereld in elkaar zit dan weet je ook dat het verhaal van Jan juist is. Alleen honderd procent gedateerd kan het niet zijn, want de kracht van de mens is zijn liefde, niet zijn rekensom. Er is een wezen op deze Aarde die de armzalige menselijke geschiedenis direct naast zich neer kan leggen, alsof ze niet bestaat. De Gnosticus kan profiteren van een ongekende bijzonderheid, iedere oplossing kan hem gegeven worden in een zelfde nouminale moment. De oplossing die gegeven wordt in dat moment is steeds een vergroving van een eerder nouminaal moment. Het gnostische proces bestaat als zodanig uit één grote doorgaande werking. Het is zo iets als een oneindige stuwing; ....  “Stuwing heeft oneindigheid in Ruimte en Tijd voor zich door eigen verbinding in on-tijdelijkheid. Het houdt dus de verbinding tussen evenwicht en harmonie die tot het door God gestelde doel moet voeren. Welke God? Wel die rechtgeaarde God, die gelijk doordringt tot de kern!

In deze Gnostische mogelijkheid kunnen ook heel subtiele weerstanden liggen tegenover de werking van deze Stuwing. In Christelijke termen zou je het Genade kunnen noemen, die altijd met je bezig is ondanks de weerstanden en de angst voor het gene wat nog niet ervaren is. Maar vrees niet, Gods genade bestaat in essentie uit liefde, Liefde is de kracht waarmee psychés van verschillende individuen elkaar aantrekken. Liefde wil alle psychés met elkaar verenigen. En wie dit niet aanvaard moet ook zijn woordenboeken maar sluiten, want dit is niet als een logica waarde in te schatten. Het kan je alleen maar overkomen, op dat moment! Ja, het is dus waar, ......vele mensen zijn bang voor de Gnosis, omdat ze ons niet het gevoel geeft, op deze grond sta ik en ik voel me veilig. De Gnosis, je moet hem kennen om zijn resultaat in de mens te kunnen begrijpen! Maar ik kan U vertellen, als Uw hart in zijn volheid ontwikkelt is kan U werkelijk bijna alles, U kan werkelijk iedere uitdaging aan die op Uw pad ligt.

Het praten over het eeuwig NU, zittende in de tijd, dat wekt de gnostische vraag; .... waarom blijf je dan zitten - in dit weten, wat nog geen kennen is, terwijl ze in een enkele nouminale fase kan worden opgelost! Dan is er het punt c of b of zelfs misschien punt a, waarop we terecht zijn gekomen. En onze gewendheid als mens om alles te zien zoals het in de schepping wordt getoond en er dan van uit te gaan dat het zo is en niet anders, en daar maar even een verhaal bij te vertellen, "van zo geschiedde het", valt hierbij volkomen in het niet. Genesis, zit dat bijbel boek zo in elkaar? Is de schriftgeleerde daarom ook zo'n kwezelaar? Kijk, ieder eerlijk en solide mens komt richting dat eerste punt A, maar ze is zowel a als niet a.......ieder punt is alles! De hele kosmos is door hem te ervaren..........inclusief zijn oneindigheid.........

Meer bij Jan , ............maar Jan, de mens ontwikkelt zich van Z naar A en Kosmos van A naar Z, wat dit ook mag betekenen, ik weet het niet. Ik onderken als wezenlijkheid slechts het verloop van het geneste proces. De  meest vitale impulsen of drijfveren misleiden ons het meest; .... op deze manier worden de levens functies veilig beschermd tegen gevaarlijke aanslagen. En als ik er dus hoofdpijn van krijg, al dat gedenk, dan jij zeker. Waar menige gek zegt dat er een eindtijd komt, zeg ik dat het oneindig en schitterend mooi wordt, alle functies gaan tot oneindig. Welke metafysica is er uiteindelijk te begrijpen? Laat het Nu vooral in U doordringen! 
Richard Feynman vertelde het, ieder eerlijk mens komt richting dat eerste punt a, echter ieder punt is alles! Daardoor is de hele kosmos zelfs door hem te ervaren! Zij die dat niet weten, ze behoren tot de huichelaars en kwezelaars! Maar ze zullen de Wereld geen minuut langer bezitten ,,,,,,,,,,daartoe zijn ze niet in staat! De nieuwe Wereld, hij is ook voor ieder van ons begonnen te bestaan! Noem het maar de meest fundamentele gerechtigheid,......
Eindelijk gerechtigheid, ........met dank aan al mijn leraren, in wiens naam ik het zover bracht.
 
De kinderen van de Aarde moeten weer in balans komen, op het eigen weten vertrouwen. Dan alleen zullen ze leren zich het eigen levensdoel te herinneren om de mensheid als geheel te helpen. Ons voortbestaan werd van alle kanten bedreigd door demonen die zijn ontketend door onze eigen drift, en we "dachten" zelfs dat het pronomen waren. Echter, Langacker vertelde dat een coreferentiële interpretatie van een pronomen en een eigennaam/zelfstandig naamwoord uitgesloten is, als het pronomen tegelijkertijd aan de eigennaam of het zelfstandig naamwoord voorafgaat en commandeert.
Maar het experiment bewees dat op geen enkele manier. Daarop werden het tribale opvattingen, die slechts de conflicten uitvergroten en geen sinds oplossen. En de krankzinnige wetenschap en zijn volgers wilden niets anders zien. En "Het Trippenhuis te Amsterdam" zetel van de KNAW bleek werkelijk een enorm Gekkenhuis!
Maar daar is nu een permanent einde aan gekomen! Eindelijk gerechtigheid! De Rechters en de Koning zijn nu aan zet! Zouden ze in staat zijn er voor het volk te zijn? Of worden ze als de kerk zonder gelovigen of een president zonder volk? Wist U dat die reden die uitgesproken word op de derde Dinsdag in September, onmiddellijk moet worden herschreven, ..........zorg dat het volk er werkelijk in geloofd. Geef ze hun geestelijke vrijheid! Onmiddellijk! 


Zijn geestelijke evolutie was nu eenmaal fatalistisch en dramatisch!
Misschien wist U het niet maar alle normale "krankzinnige" praktijken die buiten de Ziel om gaan, ze zijn de oorspronkelijke insteek van interactie en communicatie enkel en alleen gefocust op online technologische en economische praktijken, .......door mensen die toch al net zo gek op technologie en economische wanorde waren als elke materialist! Bespaar al die miljarden........blijkbaar zijn hier de zaken en ervaringen van zo weinig belang dat er nooit iemand van zijn geloof is afgevallen.
Het ziet er bar en bar slecht uit voor deze mens als de wrede afzonderlijkheid in denken, voelen, en doen niet wordt gecorrigeerd.
En de menselijke evolutie is daardoor al helemaal niet te zien, alleen de wetenschappelijke waanzin. Het is bar en boos hoe krankzinnig onmenselijk ze geworden zijn!  Het is meer als tijd de archaïsche weg samen weer op te kunnen gaan.

We weten het al eeuwen en eeuwen, we zijn doorgeschoten individualisten, het eerherstel hoort aan het collectief - zodat we dan samen aan zingeving doen. En Empathie is nu eenmaal het woord voor inlevingsvermogen, de kunde of vaardigheid om je in te leven in de gevoelens van anderen. Of vindt U haar na al deze woorden niet nodig, gaan ze plotseling niet over de betekenis of zingeving?  En wist U het niet: ........waar klank en wezen samenkomen moeten zin en begrip verdwijnen. Het is niet nodig om uit schande aan "Het scheiteren" te gaan, We zijn werkelijk onschuldig, en we komen samen in alle hogere bovenmenselijke geestelijke regionen. 
En zijn daarmee echt niet schuldig aan de dingen die als "De Wil in deze wereld" door dwaze scheiteren politici en wetenschappers worden veroorzaakt, onder de guillotine ermee, dat kan ze misschien helpen! Of zullen de Rechters en de Koning toch nog hun werk doen? 

Onder het samenkomen
van klank en wezen moeten
zin en begrip verdwijnen.
 Lucebert

Wat Lucebert bedoelt met ‘lichamelijke taal’ blijkt uit het gedicht ‘Haar lichaam heeft haar typograaf’. Lichamelijke taal is taal in typografische vorm. Dus zijn de typografische elementen: letters, woorden, spaties, leestekens, indelingen in verzen, strofen of strofoïden voor het gedicht van Lucebert van primair belang, alsmede iedere zich voordoende combinatie van letters tot woorden ‘zonder zin’ (lettrisme).
Sorry, er trekt meer als een boek aan mij voorbij, en dit moet ik U toch melden.
Over-ijverig breng ik U opnieuw het schema van het enige intellectuele proces op deze wereld, de openbaring geheten.
Dat andere schema van de debiele autoriteiten, ze is er niet! Ze is er zelfs nooit geweest!
De miljarden individuen van het mensheidlichaam liggen nog machteloos her en der in twijfel, waan en leugen terneer!
Het woord is nooit anders als tot de geest gericht, dat wat de bron van de nieuwe, oorspronkelijk gedachten in zich heeft. De intellectuele liefde van God is er voor iedereen!
De woestijn meester in mij, hij zal dit geen minuut vergeten, ......alleen dank zij dit intellectuele proces kan je daar overleven, .......en op een gegeven moment zelfs de belangrijkste woestijnvader zijn, die er ooit geweest is!
Zo kan ook de Griek op zijn eiland overleven, ........zo is het in elk heden voor iedereen.
De mens is ook die Monnik die van allen gescheiden, en met allen verenigd is.  
Wij allemaal hebben het recht op deze wereld te aarden, met die kracht die in ons is, ......de laatste stap in onze evolutie komt er heel gewoon aan, .......wij allemaal zullen weten wat dat betekend, iemand overslaan doet ze niet!
De data voor allerlei aporie zijn voorbij, we komen bij het meeste, het beste mens-zijn.
 Zij wil zich niet opdringen, zij wil niet gewelddadig, maar alleen bevrijdend, losmakend werken. ... Slechts dit maakt hem rustig en gelukkig. Aldus Frederik Van Eeden.........welk verhaal ik hier toch maar weer ingevoegd heb!

 
Slechts het energiek gehandhaafde koninklijke van de geest, in liefde en rede, kan alle twijfel polariseren!
In Godsnaam, maak het mee. Dat is onze toekomst,

 ONZE TOEKOMST. ZIJ STREEFT NAAR GROEI IN BEWUSTZIJN VAN DE WAARDEN VAN DE MENS.
DIT VANUIT EEN EVOLUTIONAIRE BENADERING VAN DE WERKELIJKHEID IN HAAR NATUURLIJK-HARMONISCHE, HAAR RATIONEEL-WETENSCHAPPELIJKE EN HAAR SPIRITUEEL-MYSTIEKE DIMENSIE.
Wat we nu doen, is een spel van het levensspel (De tarot) maken, maar je kan net zo goed gaan Patience, .........ze brengen vrijwel geen uitkomsten. Hun 
Geheimzinnigheid is het kenmerk van de verkeerde leerstellingen
. Deze vind je terug in de incorrecte coreferentiële interpretatie .........in 99,9 % van de gevallen. 
De theorie over het Griekse begrip Qwantum is volgens Robert Oppenheimer zelfs ‘forced the recognition that human language has its limits, that people had to accept concepts that correspond only faintly to things in the real world, like the shadow of ghosts'.
We dachten in pronomen maar ze bleken zich in de meest vreselijke demonen om te keren. De Goden laten zich niet bespelen, nooit! Daar boven komt alles samen! 
 
Correspondentie en opmerkingen zijn nog steeds mogelijk, ..... als U wat weet..... Lach om Uw inhoud, Lach om Uw bezit, want uit liefde zal het U ontnomen worden!
Als mens wist ik dit al van af mijn geboorte, en als feit staat dit nu gelukkig op schrift!
 
Nardocus Filosofus

 

cbs