Hoofdstuk 67 Waarom de reden toch weer boven komt


Misschien denkt U dat de vorm er toe doet.

Maar ik kan U vertellen, als Uw hart in zijn volheid ontwikkelt is kan U werkelijk bijna alles, U kan werkelijk iedere uitdaging aan die op Uw pad ligt.
De gnostische vraag; .......Het praten over het eeuwig NU, zittende in de tijd, dat wekt de gnostische vraag:...... waarom blijf je dan zitten - in dit weten, wat nog geen kennen is. Ze kan in een enkele nouminale fase worden opgelost! 
 
Eerst moest gekend worden wat niet echt is, op dat dit weten gekend werd! Dat ging over het lijden van heel veel levens spanning heen om tot het kennen te komen.
Maar we weten het Nu, Het commanderen van de nieuwe elite is net zo erg als van de oude elite, die Gods-dienst oorlogen streden, en waar slechts 1 op 30 zijn eigen militair ambitie overleefde, om over het kanonnen vlees maar te zwijgen! Want ze zetten het giftige en ziekelijke ambivalente gedrag in de mens heel gewoon voort!


De gnosis moest toch wel daarmee te maken hebben, en ze moest wel juiste begeleider zijn. Maar U mocht het zich steeds realiseren; .......Want hoe kan alles Nu echt cliché zijn en dus geen waarheid bevatten, en hoe kan het geen evolutie richting de één zijn, terwijl de logos is!
Dan mankeert er toch iets aan je redeneren, en de grote schoonmaak die komt, .... ze is dus echt op zijn plaats!
De pure vreugde heeft zich van zichzelf afgescheiden in de dualiteit van het bestaan. Zo vergeet zij zichzelf, maar wanneer ze terugkomt tot haarzelf herkent ze zichzelf en herinnert ze wie ze was, en dan blijft er niets anders over dan pure vreugde, die zich gelukzalig wentelt in de schittering van haar bestaan.


Zo zie hier, God doet U een belofte, met de nodige liefde kan iedere gnostische vraag in een enkele nouminale fase worden opgelost!
We hebben wellicht allemaal een hoop tégen op lijden en het is ons niet vreemd het verleden dan een zetje na te geven. Eigenlijk geven we daarmee op een specifieke manier te kennen dat het verleden op een specifieke manier in ons werkt. Ze is veelbelovend in zinvolheid, veelbelovend in gnostische zin. Dit onderkennen is de eerste fase van gnostische proces!
Ligt 't ons zwaar op de maag dan spugen we het uit, als iets wat we niet willen verteren. 
 Als je het mensenleven ziet moet je eigenlijk diepe bewondering hebben voor wat de mens in een als ongewenste gekende levens staat toch volbrengt, ondanks wat hij is. Dit moet wel samenvallen met HET wat zich voortdurend in je voltrekt, het gnostische proces! Wat een schitteren proces, ze is werkelijk niet anders als pure vreugde, als U haar ten volle onderkent.

Ik ken het gnostische proces, ik ken de diepste spanningen, de zweethanden die altijd waren, maar is was ook geen grotere triomf te bereiken.
Er is niets mooiers op deze Aardbol als het gnostische proces, de ontmoeting met de innerlijke meester is het grootste fenomeen op de Aarde, die er in zijn volle werkelijkheid is!
Het is gewoon zo dat iemand die de gnosis niet kent op geen enkele manier weet waar aan en waarmee hij goed doet. De hele simpele reden daarvan is, dat hij geen geleide heeft in de hele moeilijke perioden, daarom blijft het gros van de mensen zitten in het weten wat nog geen kennis is!
Terwijl ik niets anders kan doen als het te beschrijven, om er maar zo mogelijk iets van te vergeten! Anders zou ik letterlijk bijna alles wat ik onderzocht heb in te grote proportie weten.

Ieder eerlijk echt en solide mens MAG alles weten, dat is voor mij een simpel feit!
Maar er is nog iets moois, kan ik U mededelen, dat ik de waarheid niet zoek, want dat is ook helemaal niet nodig,. Je hebt de innerlijke meester.
Het verhaal van de goeroe gaat er altijd over dat het dogma van de waarheid aangenaam is, en het dogma van de overtuiging aangenaam is, totdat die je in een strijd meevoert die niet aangenaam is; maar in eerste instantie zijn alle dogma aangenaam. Maar je kan het als gnosticus met een enkele nouminale Fase en dan weet  je al welke waarheid je hoog te houden hebt. En elk nouminale moment kan een vergroving van een eerder nouminaal moment zijn, met meer liefde, met meer reden, met meer weten. Weten is je aan God wijden.

Nog thans is er maar een keus, want  in zijn bewustzijn en energetisch verschilt de ene mens niet veel van de ander!  De basis is Leven, energie, en bewustwording, dat zijn de componenten waar ieder mens op kan en mag steunen. Pak deze componenten op, en ga het poëtische van het leven beleven. Dat is veerweg die voor ons klaar ligt. Dat is de manier om al onze werelden en hemelen open te houden! HET IS WERKELIJK NIEMAND ONTZEGT, GOD IS ENKEL LIEFDE! En wat er verder nog wordt gemeend en gedacht, is alleen bekend aan het ego. Maar ook voor U staat er een ere-plaats klaar, in deze kosmos!

"Ik kan leven met twijfel en onzekerheid, en niet weten. Ik denk dat het veel interessanter is om te leven zonder te weten dan met antwoorden die het mis kunnen hebben. Ik heb zo ongeveer de antwoorden, en mogelijke overtuigingen, en een verschillende mate van zekerheid over verschillende dingen , maar ik ben niet helemaal zeker van iets, en in veel dingen waar ik niets over weet, zoals de vraag wat het betekent  om iets te vragen waarom we hier zijn, en wat de vraag zou kunnen betekenen. Ik zou denken over zoiets kleins, maar als ik er niet uit kan komen, dan ga ik naar iets anders. Maar ik heb het niet om zomaar een antwoord te weten. Ik ben niet geschrokken door dingen niet te weten, doordat zij verloren zijn in een mysterieuze universum zonder enig doel, dat is de manier waarop de werkelijkheid er is, voor zover ik kan vertellen, misschien. Het maakt me niet bang. "- het genot van Finding Things Out: de beste korte werken van Richard P. Feynman (bewerkt door Jeffrey Robbins) , 1999

En zo is het, en de mogelijkheid om niet bang te zijn is er voor iedereen. En de vorm van het geheel doet er totaal niet toe, de gnosis één groot genoegen.

Het meest bijzondere aan de gnosis

De Gnosis heeft ongekende bijzonderheden, iedere oplossing wordt gegeven in een zelfde nouminale moment. De oplossing die gegeven wordt in dat moment is steeds een vergroting van een eerder  moment. Het gnostische proces bestaat uit één grote doorgaande werking. Het is zo iets als een oneindige stuwing; ....  “Stuwing heeft oneindigheid in Ruimte en Tijd voor zich door eigen verbinding in on-tijdelijkheid. Het houdt dus de verbinding tussen evenwicht en harmonie die tot het door God gestelde doel moet voeren.
In menselijke mogelijkheden kunnen ook heel subtiele weerstanden liggen tegenover de werking van deze Stuwing. In christelijke termen zou je het Genade kunnen noemen, die altijd met je bezig is ondanks de weerstanden en de angst voor het gene wat nog niet ervaren is. Maar vrees niet, Gods genade bestaat in essentie uit liefde, Liefde is de kracht waarmee psychés van verschillende individuen elkaar aantrekken. Liefde wil alle psychés met elkaar verenigen. En wie dit niet aanvaard moet ook zijn woordenboeken maar sluiten, want dit is niet als een logica waarde in te schatten. De cijfer symboliek wordt ook op dit moment van twee wonderlijke richtingen aangedragen.
Wat natuurlijk een veel betere omschrijving is als deze; ......vele mensen zijn bang voor de Gnosis, omdat ze ons niet het gevoel geeft, op deze grond sta ik en ik voel me veilig. De Gnosis, je moet hem kennen om zijn resultaat in de mens te kunnen begrijpen! Het is dan ook een zoektocht, de vaste grond is er niet! De zoektocht naar de veel belovende dingen uit door het leven te ervaren gegevens, daaruit distilleert de mens zijn goede veel belovende toekomst.

Maar ze is ZO wonderlijk dat Richard Feynman dit schreef; .......
God is altijd bedacht om de dingen die je niet begrijpt uit te leggen. Nu, als je eindelijk moet ontdekken hoe iets werkt, krijg je een aantal wetten die je op afstand zetten van God, u hebt hem niet meer nodig. Maar je moet hem voor de andere mysteries nog gebruiken. Dus daarom laat je hem er nog zijn om het universum te creëren, want we hebben er nog veel die nog niet zijn opgemaakt; je hebt hem nodig voor het begrijpen van die dingen waarvan je niet gelooft dat de wetten het zullen uitleggen, zoals als bewustzijn, of waarom je leeft met een bepaalde tijd van leven en dood dat soort dingen. God is altijd geassocieerd met de dingen die je niet begrijpt. Vandaar dat ik denk dat de wetten niet kunnen worden beschouwd als van God omdat ze zijn bedacht.  "Geciteerd in superstrings: een Theorie van Alles?, (onder redactie van Paul CW Davies en Julian R. Brown), 1988

God zorgt voor Stuwing in de Persoonlijkheid, zo zorgt hij voor de omkleding van het unieke;........ het Unieke in de Kosmos is en blijft Gods Geheim. En onze gewendheid als mens om alles te zien zoals het in de schepping wordt getoond en er dan van uit te gaan dat het zo is en niet anders, valt hierbij volkomen in het niet.
Maar inderdaad maken we daarmee een einde aan een zekere wreedheid, we staan als menselijk schepsel tegenover de Schepper met alles wat er menselijk voor ons ligt. Dat is geen kleinigheid en lijkt soms op 't wrede af. Maar een oplossing is het nog steeds niet!
De mens heeft nu eenmaal een verbondenheid met zijn schepper die niet anders als transformerend kan werken, we hebben het niet voor het kiezen.  Maar dat maakt de daad zoals iedereen hem in zijn volheid kan kennen goddelijk; ....Het leven is een belevend leren, en het strook of valt in lijn met wat je geloofd. De universele weg of de scholing`s weg beperkt zich niet tot het lezen van boeken maar manifesteert zich in het hart als overtuiging, in het hoofd als kennis van zaken en in de handen als daad van een nieuw leven, zonder gedwongenheid maar als een volstrekt natuurlijk proces. Want een mens is niet wat hij leest, maar wat hij doet.

En wat er verder nog wordt gemeend en gedacht, is alleen bekend aan het ego. Het vreselijk domme ego wat zijn ambivalente gedrag niet los laten kan.

Wat gekend wordt

Door een aantal specifieke structuren in de kosmos, zijn er toch dingen die ons altijd gekend worden. Dit ondanks dat de som van George Boole x'=1-x niet waar is, 
Er valt niets aan de som te begrijpen, X' , de 1 van Spinoza, en x zijn drie verschillende grootheden. Dat was de Egyptenaars al bekend, "De cijfer symboliek wordt op dit moment van twee wonderlijke richtingen aangedragen.
De ene vanuit wat men de overlevering noemt, waarmee dan blijkt dat de bron zich
onttrekt aan beoordeling vanuit onze systematiek. De ander vanuit de innerlijke beleving,
innerlijke gegevenheid zou je kunnen zeggen, waarvan de herkomst zich eveneens onttrekt
aan benadering vanuit wat ik zojuist noemde onze menselijke verstandelijke systematiek.
Want de mens heeft behalve een omhulling ook nog een psyche die schuil gaat achter de omhulling. Liefde is de kracht waarmee psychés van verschillende individuen elkaar aantrekken. Liefde wil alle psychés met elkaar verenigen. En wie dit niet aanvaard moet ook zijn woordenboeken maar sluiten, want dit is niet als een logica waarde in te schatten.

De rede is o.a. de toepassing van de wet van de driehoek (syllogisme ofwel sluitrede) toegepast binnen het denken. Rede en begrippelijkheid kunnen u leiden naar de liefde. Ik geef deze aanvulling met een paar citaten,                             mijn religie is nog steeds de vooruitgang van de rede, dus van de wetenschap. Weten is zich aan God wijden ! De mens heeft deel aan de goddelijkheid, voor zover hij   partner is (d.w.z . hij deelt in de rede) .

En als we het dan verder over de Functie`s hebben valt er helemaal niets meer van te begrijpen, want de functie reikt tot aan oneindig, daar gaan "de goden" over. Dit te aanvaarden zal nog een heel probleem voor de wetenschap worden, en de enige manier is werkelijk je het te laten influisteren want de waarheid is singulier tantum, alleen "God" beschikt. Dus we weten dat alles zo ongeveer subjectief is, we kunnen alles laten rollen in ons denken, van het ene naar het andere denk punt. Om objectieve kennis te verkrijgen moet er dus gewerkt worden, met hart en ziel, met een lerend-denkvermogen en de daad, en met de heldere eerlijke adequate voorstellingen.

De daad zoals iedereen hem in zijn volheid kan kennen is goddelijk, wat deze zelfde daad zijn inhoud geeft. Ik zeg het U zoals het is;.........Het leven is een belevend leren, en het strook of valt in lijn met wat je geloofd. De universele weg of de scholing`s weg beperkt zich niet tot het lezen van boeken maar manifesteert zich in het hart als overtuiging, in het hoofd als kennis van zaken en in de handen als daad van een nieuw leven, zonder gedwongenheid maar als een volstrekt natuurlijk proces. Want een mens is niet wat hij leest, maar wat hij doet.

En buiten dat

De Grootste kenner van al deze waarheid Chief Seattle heeft dit geschreven; ........
De Aarde behoort niet toe aan de mens, de mens behoort toe aan de Aarde.
 
Dit weten we;.... alle dingen zijn met elkaar verbonden, zoals het bloed de leden van een familie verbindt.
 
Wat de Aarde overkomt, overkomt ook de kinderen van de Aarde.
 
De mens heeft het levensweb niet geweven, hij vormt er slechts een draad van.
 
Wat hij het web aandoet, doet hij zichzelf aan.

Ooit zal de tijd komen dat de vogels dood uit de lucht vallen,
de rivieren vergiftigd zijn en de herten sterven in het bos.
Dan zal de blanke man in zijn gulzigheid Moeder Aarde bijna vernietigd hebben. 
Maar op dat moment zal het Indiaanse volk zijn verloren geest hervinden,  
en zal het samen met miljoenen mensen van alle rassen als de strijders van de regenboog oprukken om alle obstakels op weg naar een nieuwe wereld op te ruimen.
En één ieder zal zeggen "er is genoeg gepraat", laten we iets doen.
 
   Chief Seattle
 
Nu zal ik U iets wat compleet nieuw is vertellen: .......Deze profetie is de enige profetie op de wereld uitgesproken, die gaat uitkomen! Alle andere profetieën door welke profeet ook uitgesproken kunnen in de prullenmand. Want het enige wat gekend wordt door God is de liefde! En dit is dus ook de enige reden dat de Occupy demonstranten met zich mee kunnen dragen!      Mensen boven winst!

Kan dit niet zo maar

De meeste mensen denken dat dit niet zomaar kan. Zo plotseling maar wat gaan doen, maar de meeste jongeren vinden dat wel meevallen! Waarom ben ik toch echt optimistisch? Wel daar voor moet ik toch terug grijpen, naar een verhaal met symbolen.

De bestanddelen in het verhaal vertegenwoordigen de leden van de gemeenschap. Een deel heeft geur én smaak en dat symboliseert het leren maar ook het doen. Een ander deel geurt maar heeft geen smaak, en staat voor dat gene wat wel kennis heeft maar deze niet in praktijk brengt. Een derde deel verwijst naar iets, wat lekker smaakt maar het heeft geen geur; het vertegenwoordigt dat gene wat goede daden praktiseert maar zich verder niet met kennis bezig houdt. Een vierde deel heeft geur noch smaak en staat voor dat gene zich noch in kennis nog in daden onderscheidt. Toch horen ze allen in de gemeenschap die ik voor ogen heb, ieder heeft zijn bijdrage en ieder kan in beginsel van ‘soort' veranderen. Zo ziet mijn gemeenschap er uit, en ik hoop ook dat alle delen begrijpen dat de vaders en moeders er toe aan mogen sturen dat er verandering komt, als het nodig is.

Maar U weet hoe vaders en moeders dat doen, ze maken nog steeds gebruik van een bijzonder soort van overreding, en om dat verhaal te vertellen is alweer niet eenvoudig, er is geen Film van te maken, ik kan slechts wijzen naar de ruimere betekenis van mijn symbolen. Het Alles heeft zijn universele strekking, het verwijst naar naar alle richtingen van de schepping, oost, zuid, west, noord, hemel en aarde. En een mens moet in de eerste plaats zijn innerlijk evenwicht vinden, zichzelf losmaken van dromen en verwachtingen die hij niet feitelijk kan realiseren. De mens moet eerst zelf leren de noodzakelijke gedrag`s verbetering te realiseren.

Ik beperk mij dus tot het huis van de vader en de moeder, de afmetingen en hoedanigheid van de wanden en dak van dit huis zijn bekend, ze moeten beschutting en vrede aan de hele familie geven, maar de horizontale omvang is onbeperkt. Ze zou in principe de hele wereld kunnen omvatten!
De bevrijding uit vreemde onderdrukking en bewustwording naar vrijheid en eigen authenticiteit, het in vrijheid kiezen voor ethische omgang en naastenliefde brengt een rouwperiode met zich mee. De ontmoeting met de tegenstander van het eigen innerlijk, het ego, brengt veel meer als de weerbarstigheid van de materie, de dood en verlies. Het brengt ook inkeer en ommekeer, en overgave. De vreugde van een nieuw begin, steeds na alle opgedane terugval en tegenslag hoort even goed bij het leven, de nieuwe cyclus kan elk moment beginnen! En dat kan wel degelijk begeleid worden door een gnostisch proces!

De wetenschap wil haar eigen authentieke problemen maar niet benoemen, in de volksmond komt echter ieder authentiek probleem naar voren. De wetenschap is dus al talloze malen gewaarschuwd, maar de gevolgen van haar Narcisme, Perfectionisme, en haar arrogantie hebben alleen een averechts effect. Het niet langer aanwezig zijn in de maatschappij, de absentheïstische krankzinnigheid, Schizofrenie.

Het is bepaald geen ziekte op zich om een gnosticus te zijn. Het is zelfs een van de essentie`s om te leren luisteren naar de stem van binnen. Die hulp komt altijd in de vorm van de innerlijke gids, die als krachtig brandpunt zich in ons openbaart en diep in ons weet en wil wat het beste is voor de ontvouwing van onze onderdrukte essentie. Als we open staan voor die stem - vaak hoor je hem nauwelijks, je moet je afstemmen om er contact mee te krijgen - dan krijg je idee over de weg die er te gaan is. Moeder Teresa had haar-woestijn vader nodig, om de krankzinnige wetenschap de lees te leren. Slechts een woestijn-vader weet dat je moet luisteren, met je volle tactiele vermogens, naar anderen, anders overleef je de woestijn niet. In de woestijn is het een drama om iemand mis te verstaan!

Als alle eigen authentieke problemen zijn opgelost, ligt er namelijk een woestenij voor ons. Want we hebben nog steeds te weinig begrepen van het geheel, we menen nog steeds te kunnen gaan redeneren met een berg verzamelingen. We hebben echter geen enkele kans, een verzameling is een gedeelde eenheid. Zie wat de wetenschap steeds alleen maar doet! Oneindig heden moeten volgens de krankzinnige wetenschap gecompenseerd en geëlimineerd worden. De krankzinnige wetenschap wil niets functioneel bekijken, dat deed en kon slechts de enkele wiskundige die het alles een goede plaats wilde geven, Richard Feynman, Floris Takens, Spinoza. Maar wie het U bovenal konden vertellen, waar ze steeds maar weer opnieuw alles de goede plaats wilden geven, dat waren zij die in de woestijn leefden, anders konden en kunnen ze niet overleven. Want het is daar een drama om iemand verkeerd te begrijpen in een woestijn.
Ooit was ik een woestijn vader, en als nog is dit een natuurlijk verhaal, ik mag als woestijn-vader geen krankzinnige theorieën aan mijn kinderen voorleggen. Ik moet de woestijn, die voor mij ligt, omschrijven zoals ik hem ken, en dat naar eer en geweten!

Moeder Teresa heeft alle woestijn-vaders opnieuw opgeroepen, zonder hen red ze het niet om op deze wereld het licht steeds maar weer opnieuw te ontsteken. We zijn aangesteld om alle werelden en hemelen open te houden. We zullen zorgen dat de reden toch weer boven komt!

Alles wat opgeblazen is, arrogantie is, dus veel belangrijker gemaakt wordt dan het is, gaat ten koste van essentiële zaken.
Kijk om je heen en zie hoe enorm veel zaken worden opgeblazen, windbuilen, gebakken lucht, financiële luchtbellen, die ons naar de economische afgrond brengen. Het Alles herinnert mij aan mijn arrogantie, opgeblazen eigenbelang, zelfgenoegzaamheid en roept mij op om te komen tot eenvoud, om aan het ego voorbij te gaan naar eenvoud en essentie. Dat is wat mij steeds maar weer een goede vader maakt! Ik beschrijf haar voortdurend, niet om haar te kennen maar om haar te vergeten, want ze bestaat voor mij slechts uit een berg onbegrepen verzamelingen, ik ben wat ik doe en niet wat ik lees.

Waarom hou ik toch al die werelden open? Wel is nog steeds de vraag of het bittere geschrei uit getto's en kampen ook de hemel bereikt. Ik vraagt mij dat af, met al die wetenschappers, politici, en de huidige geestelijkheid, weten ze eigenlijk wel iets van die leefbare wereld die open gehouden moet worden? Een wereld waar wat te leren valt voor elk mensenkind! Ja inderdaad, slechts op het persoonlijk niveau worden we confronteert met onze eigen bitterheid, met ons zuur en de onvermijdelijke pijnen. Maar verbitterd blijven leidt uiteindelijk tot niets, tot een uitzichtloze negativiteit. Ik ga ervan uit, dat er altijd iets van levenslust en kracht beschikbaar is en als je goed luistert er een stem te horen is, die wijst naar uitzicht. Daar moet voor gezorgd worden door alle moeders en vaders van deze wereld, want het zoet helpt het bitter te dragen, het wijst naar een betere situatie, wat een geluk dat Moeder Teresa weer opnieuw aan het werk is.

De woestenij, die ik beschrijf, laat nooit het besef los hoe geworteld ik ben in de natuur, hoe ik overgeleverd ben aan de grillen van het lot, onderworpen aan de voorzienigheid van de Eeuwige, het laat mij indringend weten hoe dicht ik toch nog sta bij de oer elementen. De vaders en de moeders mogen het weten, dat ons bewustzijn, in onze luxueuze huizen, te midden van onze moderne voorzieningen, maar al te verduisterd is. Maar is dat nu, als vaders en moeders, werkelijk de reden om je over te geven aan het nihilisme en aan N.P.A.? Of is dat nog steeds Uw ego? Kom er is genoeg gepraat laten we wat gaan doen. (Chief Seattle)

Wat is wezenlijk ?

Wezenlijk beduidt dat het alleen met de geest te verstaan is en niet zo op de voet te volgen.. Er is dus een wetenschap die dit niet erkend, en iedere aantekening als nog tracht te verklaren. Zelfs als er nauwelijks een toegang tot de "aantekeningen" kan worden gevonden. Men is met functie`s bezig zonder er wat in te herkennen!
De uiteindelijk wil om iets van de functionaliteit van de functie`s naar boven te laten komen, ontbreekt zelfs geheel. De gewone inhoud mag niet door de gewone man of vrouw gepresenteerd worden, de krankzinnige wetenschap vraagt dan gelijk "De inhoud van WAT", de grote trots van de krankzinnige wetenschap, dat al het denken verworpen kan worden gaat direct een rol spelen. Men gaat direct over tot het kromme geklets daar men zelf nog steeds niets van herkenning heeft gevonden.
 
Maar het grootste probleem is nog , de wetenschap heeft geen ervaring meer in de denominatie, ze kan letterlijk niets omschrijven van wat voort komt uit een innerlijke betrekking. De sterkste innerlijke betrekking is de liefde, en wat komt er nu voort uit de liefde? In de loop der tijden versmolt haar persoonlijkheid met die van vele andere godinnen en hun eigenschappen. Uiterlijk vinden we vrijwel niets, er zijn nauwelijks wetenschappers die tot volledige wasdom zijn gekomen. Er is niet zomaar een film van te maken zodat men de transformatie die de liefde teweeg brengt kinematografisch kan vertonen--als voorbeeld van de gedaanteverwisseling van een curve bij verandering van een daarin voorkomende parameter. Het cruciale onderdeel in de ontologie!
We moeten dus genoegen nemen met de stelling; ... ieder leren brengt gedrag-verbetering. En de liefde past daar als een bijzondere innerlijke ervaring in! Ik vind dat de meest duidelijke ervaring nog steeds beschreven is door Joost van de Vondel, de verzameling is slechts een resultante van een gedeelde eenheid. De denominatie heeft zijn  innerlijke instelling nodig! De wetenschapper heeft die instelling niet, volgens hem staat hij slechts op de nominatie om de nummer één te worden! Of zijn leerstoel moet nummer één worden, ........zou liefde echt wat toevoegen in het leven wat van waarde is, kom nou even!

Je moet de dingen - wanneer wij er zuiver tegenover willen staan - datgene geven wat het voor ons persoonlijk als waarde vertegenwoordigt. Dat geldt ook voor de liefde, we hebben haar hoog te houden. Maar we kunnen het niet opdringen in de zin van: hier is 't nu! Wat zou dat toch gruwelijk mooi zijn, als dat toch kon!
 
Maar voor wie het niet weet, meestal zoeken we de waarheid niet. Het voelt goed als ik zeg, dat ik de waarheid zoek, maar ik kan dat al betwijfelen. Wil ik de waarheid zoeken ook al is deze pijnlijk? Zoek ik een bepaald soort psychologische troost, een tijdelijke vrede, een gevoel van veiligheid? Neen ik doe niet meer in een illusie en omdat dit alles een instinct in ons is, moeten we ons tegen deze mogelijkheid altijd beschermen.
 
Het lichaam en de geest hebben een miljoen jaar genot gezocht en pijn vermeden en zo lang je genot zoekt, of dat nu lichamelijk, psychologisch of emotioneel is, kan ik U mededelen dat U de waarheid niet zoekt, maar dat is dan ook helemaal niet nodig, de gnosticus heeft zijn werkelijke innerlijke meester! En hoe U deze zijn vorm geeft, het doet er eigenlijk niet toe.
Want het is geen broederschap wanneer dit van een overeenkomst afhangt. Alleen wanneer genegenheid onafhankelijk is van een overeenkomst of een onenigheid is het echte genegenheid. Het denken dat gelooft is dus geen religieus denken. Het religieuze denken is in essentie een lerend denkvermogen. Het is een denkvermogen dat stelt dat de waarheid onbekend is. Het denken kan enkele ideeën hebben over de waarheid maar het trekt  al die ideeën in twijfel. Het hecht zich aan geen enkel.  Het weet dat ideeën en meningen niet de waarheid zijn en geen enkel pad heeft waarde, tenzij men een lerende houding heeft, waarheid heeft een creatief inzicht nodig.
 
De creatieve waarheid heeft ook heel veel trouw nodig, de nadruk valt voor een mens altijd op de eigen weg, bovendien zou je zonder die trouw geen verklaring hebben waarom een deel van jou werk, althans in de 'toepassing`s-beleving', niet of nauwelijks overdraagbaar is. Juist daarom kies je voor die trouw, om in ieder geval zelf een toepassing`s-beleving te hebben. Het werkzame leven is dus een beleving`s fabriek waar je van alles uitvoert, wat kan bestaan uit het door groepen of individuen bedenken, creëren, organiseren en produceren van unieke evenementen. Het leven is een belevend leren, en het strook of valt in lijn met wat je geloofd. de universele weg of de scholing`s weg beperkt zich niet tot het lezen van boeken maar manifesteert zich in het hart als overtuiging, in het hoofd als kennis van zaken en in de handen als daad van een nieuw leven, zonder gedwongenheid maar als een volstrekt natuurlijk proces. Want een mens is niet wat hij leest, maar wat hij doet.

Uiteraard moeilijk

Het is uiteraard niet eenvoudig wat hier staat beschreven, maar als ik het niet doe? Wie zou het kunnen, willen, en mogen begrijpen? 
Maar als U het niet begrijpt, en het niets bekend`s voor U heeft, alstublieft Zwijg. 
Het grote geheim van het leven is dat we de dingen op de plaats zetten waar ze behoren. En wanneer we nu ergens blind en doof zijn voor waar de oer-werking zich openbaart, dan moeten wij niet met een denk product aankomen, maar dan hebben wij af te wachten. Dat zij ons mensen genoeg. ”

Want dat denk product is wel degelijk tegelijkertijd informatie-product. Ik verwerp het denken beslist niet, maar ik verheerlijk het ook niet. Je moet deze dingen - wanneer wij hier zuiver tegenover willen staan - datgene geven wat het voor ons persoonlijk als waarde vertegenwoordigt. En dat hebben we hoog te houden, nietwaar? Maar we kunnen het niet opdringen in de zin van:...... hier is 't nu!”

Dus elk voorbeeld, ook van reeksen die naar de oneindigheid voren, ze hebben wat van jou nodig: ...... de waarden die ze voor jou vertegenwoordigen.
Maar vertel mij a.u.b. niet, dit is `t nu! Vertel me hoe je aan die reeksen bent gekomen. Doe je verhaal er over! Uiteraard is dit  precies het omgekeerde van wat de wetenschap met oneindig heden doet,  ze moeten beslist iets ander worden als wat ze als werking openbaren. Oneindig heden moeten volgens de krankzinnige wetenschap gecompenseerd en geëlimineerd worden. De krankzinnige wetenschap wil niets functioneel bekijken, dat deed en kon slechts de enkele wiskundige die het alles een goede plaats wilde geven, Richard Feynman, Floris Takens, Spinoza.

Voor wiskundigen blijft er maar een enkele taak over, - de denominatie, daarin worden de bewoordingen die achter bepaalde getallen staan' zo treffend mogelijk in menselijke bewoordingen aangeduid.
 
Zoals; ......van bepaalde getallenreeksen, die gekenmerkt worden door een wiskundig te formuleren eigenschap. Daar wordt er een uitleg gegeven, in menselijke bewoordingen van wat uiterlijk blijkt van innerlijke betrekkingen.
En als zich een soort combinatie van beide voor doet, zijn de getallen en 'getal`s figuren' te herleiden, tot een figuur, wat beleefd kan worden als uitdrukking van verborgen innerlijk leven.

Vele dingen zullen dan echter nog blijven liggen, dat wat voor het merendeel ontleend is aan aantekeningen, dus dat wat er is zonder overigens volledig te willen of zelfs te kunnen zijn. Dit is om twee redenen het geval;........
De essentie van hetgeen reeds ter sprake is gebracht zou er niet door worden aangevuld of wezenlijk verhelderd.
Het betreft soms onderwerpen waar we zelf - om welke reden dan ook - in innerlijk opzicht geen of nauwelijks 'toegang' toe hebben en waarvan we enkel en alleen maar even iets willen 'aanstippen', ter completering.

Het Figuur, ik wil er wel wat belangrijks over vertellen.


Dit figuur stelt de oplossing voor van een vraagstuk. De titel van een acht pagina's tellende epistel over deze oplossing luidt:
De Kromme van Johann Bernoulli volgens Christiaan Huygens en anderen, of Zijn en Worden in de Wiskunde en in het Leven Segnius irritant animos demissa per aurem quam quae sunt oculis subjecta fidelibus ... Horatius.

"De thans aan den, mogelijk reeds eenigermate belangstellenden, lezer aangeboden brochure is, naar den vorm, droog en zakelijk (...).''
De lust om het werkje te lezen zou me zijn vergaan, als in het voorwoord niet had gestaan: "Onlangs vernam ik dat de thans zo vaak nodige herscholing van arbeiders driemaal zo snel verloopt als vroeger, tengevolge van het gebruikmaken van de film'' .
Een luisterspel sleept het publiek veel minder mee dan wat de trouwe ogen wordt getoond en wat de kijker zelf meedeelt. Daarom zou het leuk zijn als we een film van de transformatie van de kromme C konden maken. Want een epistel over de transformatie zou naar vorm, droog en zakelijk zijn. Toch werd er geen film geleverd bij het boekje.

Waarom eigenlijk niet? Wel de film zou niet alleen gaan over de krommen maar veel meer over krom geklets. Je moet dus weten waar het probleem nu eigenlijk zit, anders verval je direct in krom geklets.
Het zijn namelijk  drie figuren in één tekening: een kromme met een keerpunt K plus zijn spiegelbeeld, een cirkel met topraaklijn, en een soort lotusfiguur. Deze figuur stelt de oplossing voor van een, "door Joh. Bernoulli geproponeerd vraagstuk, n.l. de vorm te bepalen van een kromme of de kromme plus zijn spiegelbeeld, een cirkel met topraaklijn, en een soort lotusfiguur.
Deze figuur stelt de oplossing voor van den vorm te bepalen van een kromme of de kromme ABC, bij welke een constante verhouding bestaat tusschen de lengte van de raaklijn , bij welke een constante verhouding bestaat tusschen de lengte van de raaklijn BD ( (B raakpunt) en het op de gegeven rechte raakpunt) en het op de gegeven rechte AD vanaf een vast punt vanaf een vast punt A afgesneden stuk afgesneden stuk AD.'' 

De schrijver van het epistel schrijft:  "De constante n (of liever (of liever t = 1/n)--om het idee te klaren kunnen we het een tijdsfactor noemen,  men kan dus de lijn beschouwen als voor de tijd nul samenvallende met de )--op een armoedige manier uitgelegd, om het een tijdsfactor noemen, kan men de lijn beschouwen als voor de tijd nul samenvallende met de X-as, zich dan aan weerszijden verheffende, voor -as, zich dan aan weerszijden verheffende, voor t=1 overgaande in cirkel en topraaklijn, zich daarna naar boven uitrekkende en ten slotte voor overgaande in cirkel en topraaklijn, zich daarna naar boven uitrekkende en ten slotte voor t=8 overgaande in de overgaande in de Y-as -as + een horizontale lijn oneindig hoog boven de een horizontale lijn oneindig hoog boven de X-as.'' 

Laten we het eens uitproberen: --als voorbeeld van de gedaanteverwisseling van een curve om er een  film van te maken voor arbeiders, de kinematographie is dan voor student en wetenschapper. Dan  zou men deze transformatie kinematografisch kunnen vertonen--als voorbeeld van de gedaanteverwisseling van een curve bij verandering van een daarin voorkomenden parameter.''  Dan zou de kinematographie een grotere rol gaan spelen in het wiskunde onderwijs.

Maar nee, de wiskundigen kunnen geen aandacht opbrengen voor  De kromme van Bernoulli. Er dringt zich namelijk altijd, als men begonnen is, om met  Bernoulliaansche- trant van het beschouwde complex van lijnen betekenis toe te kennen, nog iets opmerkelijks voor. Bij de overgang van de jeugd-lijnen in de cirkel met top-raaklijn, komen de beide eerst gescheiden merkwaardige punten bij elkander zodat de beide krommen daarna een bekoorlijk geheel vormen. Dit zou men dan kunnen menen te moeten beschouwen als het huwelijk, waardoor de volheid des levens bereikt wordt.''

Maar ja, lang niet alle grote wiskundigen hebben die `volheid' bereikt. Vollgraff ( die het epistel schreef) kletst zich er als volgt uit: ``Dat Chr. Huygens, evenals Newton, Leibniz en zovelen, die niet in het huwelijk traden, de volheid des levens niet bereikt zouden hebben, zouden wij echter voorzeker niet willen beweren.''
Let op, nu komt het: ``Men zou bij hen (...) eerder moeten spreken van het zich tot één geheel verenigen, in de levenslijn, van diverse jeugd aspiraties.
Wie `leven' zegt, of `opvoeding', eventueel `zelf-opvoeding', zegt immers `evolutie' (`wordt wat gij zijt').
Maar volgens mij is dat helemaal niet naar den vorm, droog en zakelijk. Maar het hele punt is, men snapt niet en zal nooit willen begrijpen hoe die volheid nu toch steeds weer wordt bereikt. De Liefde blijft voor de wiskundige die de volheid niet hebben bereikt een compleet mysterie.
Welk een loftrompet zou men ze toespelen, welke parameter hoort er niet meer bij de ontologie, en de para-fysica?

Tussen Spinoza ... en uiteindelijk Takens

Tussen Spinoza en uiteindelijk Floris Takens past wiskundig niemand tussen, Spinoza heeft de oneindigheid heel goed herkend. Spinoza wist dat God over de functie`s ging, ze gaan allemaal naar oneindig.
Je bent vrij om Spinoza’s definities te verwerpen, maar dan moet ik iedereen er op wijzen , dat je dan, behalve de Ethica, ook al je wiskunde boeken moet sluiten. Spinoza’s definitie is namelijk gelijk aan de wiskunde. Onder “x gaat naar oneindig” ( is dus onbeperkt ) verstaan we, dat we de veranderlijke x groter kunnen maken dan elk vooraf gekozen getal N ( hoe groot je N ook kiest). Als x gaat naar oneindig dan gaat ook de functie f gedefinieerd door      f (x) = x² naar oneindig, omdat we kunnen maken dat x² groter wordt dan elk vooraf gekozen getal N, door x maar groot genoeg te nemen. D. w. z.:.. dit is de definitie van Spinoza. Er bestaan dan ook boeken waarin Spinoza geroemd wordt om zijn juiste inzichten in de begrippen eindigheid en oneindigheid. Dus als je zijn definities verwerpt, sluit dan s. v. p. ook je wiskunde boeken , want de gehele differentiaal en integraalrekening berusten op dezelfde definities.

Er bestaan ook begrensde functies, b.v. De functie g gedefinieerd door g (x) = 100- 1/x wordt begrensd door het getal 100,                      Officieel zeggen we: we kunnen maken dat verschil 100 en 100-1/x kleiner wordt dan elk vooraf gekozen positief getal epsilon ( hoe klein ook gekozen ) door x maar groot genoeg te nemen.

Mag ik Uw definitie van eindigheid vernemen? Wie kan zich daar een voorstelling bij vormen, voor dat je begint de volgende waarschuwing: Verzamelingen :………………… Spinoza leert dat alles wat we helder, duidelijk ofwel adequaat kunnen definiëren, ook bestaat. Je weet dat men zelfs al op de basisscholen de leerlingen tegenwoordig kringetjes laat draaien die zogenaamde verzamelingen voorstellen. Wist U dat de wetenschap er nog niet in geslaagd is het begrip verzameling exact te definiëren.  Elke definitie die is beproefd leidt tot een tegenspraak in zichzelf ( zie de filosoof Russell ). Ieder die een sluitende definitie vindt krijgt overmorgen de Nobelprijs. Omdat er geen sluitende definitie bestaat is het begrip verzameling een inadequaat begrip. Het heeft geen actualiteit, maar wel realiteit. Verzamelingen zijn geen 1/x. D.w.z. er bestaat geen veelheid van gelijke dingen. De veelheid die we waarnemen is slechts schijn. Alles en alles is Één !!!

Er zijn geen scheidingen, hoogstens onderscheidingen. Onderscheidingen zijn eindig, hun grenzen zijn rationeel, zelfs operationeel te bepalen, we leven er lichamelijk mee. Daar in tegenover staat dat je verder kunt gaan met de grenzen te verschuiven, alles hangt met alles samen optimale verschuiving voort naar Één, die dan geestelijk –en dus niet in het laboratorium- te realiseren is.

Floris Takens was de eerste wiskundige die de grenzen instinctief naar een functioneel niveau verschoof, zijn innerlijke conclusie verschoof steeds naar een innerlijk Vraagteken, hoe kom ik tot mijn eigen nulpunt, om mij te ontdoen van een reken-systeem dat iedere getalswaarde tot een druk maakt?”
U moet weten, zo bezien is ieder getal dat de mens beschouwd een onderdeel van een Leven`s formule! Hoe beschouw ik deze leven's formule in die zin, dat ik de transformatie van zijn mogelijke evolutie curve kon voorspellen. En U weet het nu, er is niet zomaar een film van te maken zodat men deze transformatie kinematografisch kan vertonen--als voorbeeld van de gedaanteverwisseling van een curve bij verandering van een daarin voorkomende parameter.

Toch hebben we een kwantum-debiel die denkt dat het wel kan, hij heet Martinus Veltman. Ja, hij kan het maken op basis van een krankzinnige theorie, die zelfs zijn eigen functionaliteit heeft ontworpen. Terwijl we gewoon weten dat God over de functie`s gaat, en daarmee alle functionaliteit ook beheerst, en niet de krankzinnige wetenschap. Het is gewoon complete oplichting! Waarom kan een gek iets van de parameter begrijpen, van zijn ontologie en de para-fysica als geheel?

Het enige wat ons deel is, kan heel direct omschreven worden. Iedere menselijke creatie is een "Wijs gereguleerde Schepping in manifestatie". In het begin betreft het in uiterlijke zin een vierkant (een prent of tekening) die gevuld is met n2 getallen, waarbij n minstens gelijk is aan 3. De getallen zelf betreffen alle getallen van 1 tot het n2. De ordening moet zodanig zijn dat de som van de getallen in elke rij, elke kolom en elke diagonaal aan elkaar gelijk is. Het is eenvoudig in te zien dat deze som gelijk is aan Rd.n2. Het aantal mogelijke oplossingen neemt met stijgende n snel toe. Voor de magische kwadraten van 5 zijn er al duizenden oplossingen. Maar van de krankzinnige wetenschapper zal je dit nooit horen, want daarmee geeft hij toe dat hij grossiert in de species van het element, en dat slechts op het landgoed Utopia.

Richard Feynman maakte er een uitgetypte vertelling van, voor een leken publiek! En dat werd de QED. Feynman werkt met "diagrammen".  Feynman diagrammen zijn vreemd ogende droedels die Feynman aanvankelijk gebruikt moet hebben om zelf beter zicht te krijgen op de capriolen van elementaire deeltjes. De diagrammen laten schematisch zien hoe botsingen en andere processen tussen elementaire deeltjes verlopen. Het zijn in principe boekhoudkundige gereedschappen met een eenvoudige visuele voorstelling van een botsing van deeltjes. Ze bleken zó handig te zijn, vooral om na te gaan welke mogelijke gebeurtenissen de uitkomst van een berekening bepalen, dat iedere natuurkundige die actief is in het betreffende vakgebied ze tegenwoordig gebruikt.

En waarvoor de QED allemaal verder wordt gebruikt , het is gewoon allemaal hocus pocus, daar er gewoon beweerd wordt dat; ......... De techniek van renormalisatie het  lastige effect van oneindig heden compenseert en elimineert. Ra, ra hoe kan dat, terwijl we weten dat de mens niet over de oneindig heden kan gaan!
Dat was zelfs al aan alle oorspronkelijke culturen bekend! Maar neen, de dwaze Fysicus heeft nog steeds wat in te brengen op een plaats waar de parameter, de ontologie, en parafysica alleen maar kunnen overheersen. 
Mijn grootste ontdekking in de parapsychologie werd dus deze....... zonder de metafysica doet de parapsychologie werkelijk niets, zonder haar is er geen fysica te verstaan! 
De verzoening van de fysica met de metafysica is niet te vermijden.

Voor U die het begrepen heeft

Je zou kunnen denken dat de "Silent Spring"-nachtmerrie in de nevelen der tijden gaat verdwijnen. Ik denk het echter niet, de mens zal het toch opnieuw mee gaan maken. De nachtmerrie van een door de mensen verstilde natuur zal weer plaats maken voor het natuurlijke leven dat de tot puin herleide massasteden langzaam maar zeker zal overwoekeren. Dat proces is er al talloze malen eerder aanwezig geweest, in andere tijden en cultuur perioden. Maar we leven NU op een wereld met een bijna globale gemeenschap. De vraag nu is, zal de "Silent Spring"- nachtmerrie ook zo global zijn? Met zo`n krankzinnige wetenschap als deze gaat dat heel gewoon gebeuren, dus er zal tijdig iets moeten veranderen, ook aan de wetenschap!

De natuur zal op een enkel moment, net als onze eigen natuur, niet langer het zwijgen opgelegd kunnen worden. We moeten wel afwisselend gaan luisteren tussen stilte en de natuurlijke geluiden en naar onze eigen natuur! Er is geen andere keuze!

Ik weet het wel zeker, de stilte zal de revolutie brengen, de wal keert altijd het schip. Wie niet mee wil varen moet maar wetenschapper blijven, maar ik kan u wel vertellen: ..... het gaat heel lang duren voordat U iets van een licht gaat zien.


Nog steeds ben ik ingehuurd door moeder Teresa; ......moeder van de nieuwe Aarde.

`Als ik ooit heilige word --word ik er ongetwijfeld een van de "duisternis".

Ik zal voortdurend afwezig zijn in de hemel -- om op aarde het licht aan te steken van hen die in duisternis verkeren.'

Als U mijn vorig conclusie leest dan zal het U duidelijk zijn, dat ik een opdracht heb gekregen, de tot nu toe vereerde platonische noodwendige driedeling stort de wereld telkens opnieuw in duisternis. En dat zal de wereld toch verteld moeten worden! Het licht op deze wereld zal ontstoken worden voor hen die in duisternis verkeren. Zijn daar mogelijkheden voor? Ze zijn in ieder geval nog nooit zo groot geweest, ............... Laat de wetenschap en consorten zijn gang niet gaan, met al zijn onzin.
De reden komt in elk geval toch boven, maar hopelijk niet te laat!

We hebben geen andere keuze als de moeder van De Nieuwe Aarde te gaan volgen, en het licht op deze wereld zal ontstoken worden voor hen die in duisternis verkeren. Telkens en telkens weer opnieuw, ........Als we alle discussie en kritiek onderdrukken en roepen:.... `Dit is het antwoord, vrienden; de mens is gered!', dan zullen we het mensdom voor een lange periode veroordelen tot de ketens van de autoriteit, ingeperkt worden binnen de grenzen van ons huidige voorstellingsvermogen. En dat is al zo vaak gebeurd in het verleden. Omdat wij van de grote vooruitgang hebben mogen proeven, die gebaseerd is op een bevredigende filosofie van onwetendheid*), is het de verantwoordelijkheid van een wetenschapper die grote vooruitgang, vrucht van de vrijheid van denken, te verkondigen en te onderwijzen op welke wijze twijfel niet wordt gevreesd, maar verwelkomd en bediscussieerd, en deze vrijheid op te eisen als onze verplichting aan alle komende generaties.' ( Richard Feynman )
*) een filosofie die niet waarheid`s functioneel is

Niet vergeefs 
''Als vele mensen zullen dit in kunnen zien en beleven, dan is al dit schrijven niet tevergeefs, het kan voor anderen ongetwijfeld de opening naar hun weg betekenen, tot hun eigen hoge innerlijke instelling die hen op hun eigen wijze de eeuwige wetten doet volgen die de innerlijke psychische en spirituele aangelegenheden beheersen."  Ik spreek over dit werk alsof het iets objectiefs is, buiten mij bestaand, het is dan ook echt gebeurd. De aard van de kennis die in mijn werk blijkt te zitten geeft aan dat zij te eniger tijd verbonden is geweest met de Atlantische- en Mexicaanse Mysteriën. Ik wil de dramatische val van en de grote macht van het Kwaad in de moderne westerse beschavingen beslist niet gesluierd beschrijven.•

Neen, bij mij zijn de wetenschappelijke gekken het haasje, de grote tempel, de academie van Robert Dijkgraaf en consorten is een vluchtoord voor de verborgen God, die in de mens een 'Zijns'-toestand oproept die elke goden-inmenging ontkracht. Maar weet dat dit eens afgelopen zal zijn als we allemaal de vrijheid krijgen om God te dienen op onze manier. En ik mag U dat vertellen. Ik stel U geen vragen, ik vertel U alles alleen maar!•
 
We zullen er zelfs achter komen dat de "Silent Spring"niet meer te vermijden is als we Richard Feynman zijn raad niet opvolgen!

De simpelheid die de wetenschap steeds presenteert gaat volkomen verkeerd uitpakken. Zo U ziet , de wetenschapper loopt zo vast als een huis in zijn verklaringen!
De Cirkel, niet de 0, kan in zijn simpelheid worden gezien als een plat vlak in een omheining, maar is in zijn volheid de afgrenzing van het kosmische geheel. U hebt niets aan de uitleg van een krankzinnige wetenschapper! Alleen een goede wiskundige komt onder de druk uit, die de Nul aan het getal oplegt.
En dan nog zal hij moeten weten wat Floris Takens wist, .......... met de methode van Newton kun je op een efficiënte manier nulpunten van functies heel goed benaderen. Je geeft eerst zelf een benadering, waarna de methode je bij iedere stap een steeds betere benadering geeft. Maar als de eerste benadering niet goed genoeg is, gedraagt de methode zich als een dobbelsteen. Ook krijg je chaos als er teveel, of juist helemaal geen nulpunten zijn. (Floris Takens)
Wie onze gewenning kent om alles te laten zien zoals het mogelijk in de schepping werd getoond en er dan van uit te gaan dat het zo is en niet anders, verteld in feiten niets meer als een stapel wartaal, die voort komt uit het gruwelijke karakter van de mens. Het is de gruwel die steeds ontstaat als je vertelt dat je objectief bent, en ondertussen alleen maar wil beweren dat het subjectieve niet bestaat! Dus de trots van het denken ligt daarin dat alle gedachten tot onzin verklaard kunnen worden.
Wat wilt U hiermee nu eigenlijk precies met Uw weten? Ik het karakter van de mens verbeteren, ik wil al die gruwelen niet meer. Want in het denken is er op geen enkel moment troost te vinden, daar gaat alleen de liefde over. Maar daarvan zal U niets ontdekken als U naar Robert Dijkgraaf en consorten luistert.
(Om maar één zo'n dwaas te benoemen)

De chaos theorie

 
De hele kern is,

"De 'goden' zijn vertegenwoordigers van wiskundige functies
doch ook vertegenwoordigers van psychische functies."

NIET DE KRANKZINNIGE WETENSCHAP, al die functies reiken naar het oneindige.

De chaos-theorie
Alleen is, was er de wiskundige Floris Takens, die het lukte verschillende functies op elkaar te zetten, te interpoleren. Sindsdien bestaat de chaos-theorie, een verkeerde naam natuurlijk.

Er wordt niets "in chaos geschreven" in de kosmos, Alles in de kosmos drukt, voegt, en trekt naar dat wat nog niet daar geweest is. Er is dus een verbinding tussen evenwicht en harmonie die tot het door God gestelde doel zal voeren. Zij die echt en solide zijn, en aan de arbeid zijn zullen dat in genade ontdekken. Terwijl de wetenschapper ongeveer zo redeneert; ..... Dat staat ons niet aan, het is wat zich altijd voltrekt, ik moet het zelf allemaal ontdekken. Met als gevolg dat ze bijna nooit iets nieuws ontdekken! In christelijke termen zou je dit de Genade kunnen noemen, die altijd met ons bezig is ondanks de Weerstanden en de angst voor het nog niet ervarene.
Floris Takens begreep de genade in wiskundige termen, en daarom hebben we de Chaos-theorie. Waar een natuurkundige zijn theorie veelal kan toetsen met een experiment, moet een wiskundige zijn gedachten laten controleren door een collega. Samenwerking is dan ook belangrijk. “Je probeert bij de oplossing van een wiskundig probleem intuïtie te condenseren tot een bewijs. Maar als je zo met intuïtie werkt, kan je gemakkelijk fouten maken. Daarom is het nuttig om met collega’s aan een probleem te werken.”

Kunnen we de dingen die wij doen; ruiken, voelen, proeven, zien, horen en denken laten condenseren tot één dynamisch beeld van de werkelijkheid? Hebben we werkelijk die arbitraire vermogens en faciliteiten?
Ik denk toch dat het in woorden alleen niet wil lukken, dat er toch steeds iets van het fundamentele moet worden begrepen! Ten diepste vraagt het om het ultieme herinneringsvermogen!

Ik weet wel, dat een wiskundige daar heel ver in kan slagen, met functies is er veel te bevatten. Echter; .... Met de methode van Newton kun je op een efficiënte manier nulpunten van functies heel goed benaderen. Je geeft eerst zelf een benadering, waarna de methode je bij iedere stap een steeds betere benadering geeft. Maar als de eerste benadering niet goed genoeg is, gedraagt de methode zich als een dobbelsteen. Ook krijg je chaos als er teveel, of juist helemaal geen nulpunten zijn. (Floris Takens) 

Onze gewenning is om alles te laten zien zoals het mogelijk in de schepping werd getoond en er dan van uit te gaan dat het zo is en niet anders. Er is echter veel meer! Maar U zal niets ontdekken als U naar Robert Dijkgraaf en consorten luistert. U moet weten, wanneer wij ons in een relatie verknopen en daarbij open laten dat er meer is, dan verknopen wij ons niet in het gevoel van, "op deze grond sta ik en ik voel me veilig". Veel meer is er een gevoel van onveiligheid, we kunnen dan niets echt tijdig ontdekken! En het Unieke is en blijft Gods Geheim, .....
 
Zo U ziet , de wetenschapper loopt zo vast als een huis in zijn verklaringen! De Cirkel, niet de 0, kan in zijn simpelheid worden gezien als een plat vlak in een omheining, maar is in zijn volheid de afgrenzing van het kosmische geheel. U hebt niets aan de uitleg van een krankzinnige wetenschapper! Alleen een goede wiskundige komt onder de druk uit, die de Nul aan het getal oplegt. Die goede wiskundige hete Floris Takens!
 

De werkelijkheid

De geestelijke vermogens van de mens worden gewogen door 'spelletjes' die de wetenschap de mens voorlegt, met het meest ultieme spelletje de Quiz. Wat een totale onzin!
De Wetenschap heeft een maatstaf die vast staat en waartegen "Het" zichzelf en anderen afmeet om zo mogelijk haar ego te strelen, en het als intelligentie kan etaleren. Maar het draait in het leven om WIJSHEID., energie en ritme, dingen die moeten groeien samen met uw mens zijn.
De wetenschappelijke norm sluit U voor U ongekende manier op, U komt er echt niet achter wie nu de Heks en wie nu de Trol is! Sterker nog, sinds wetenschappers zeggen dat ze slechts goed abstract kunnen denken weten ze dat zelf niet eens, en slaan zichzelf slechts met hun 'slimheid en slinksheid' om de oren. 
Een mens dat doorgroeit deelt zijn kennis inzicht en wijsheid met de ander en zo groeit zowel de mens als de omgeving van de mens. De mens leeft namelijk samen op het normaal-vlak Aarde, en niet op het bedachte "abstracte" vlak van de debiele wetenschap.

De volledig krankzinnige wetenschap denkt een hogere kennis verborgen te houden. Ze meent heel arrogant de wetenschappelijke maatschappelijke ladder gevormd te hebben die ieder mens moet beklimmen om überhaupt een functie binnen de volledig debiele wetenschap te mogen hebben. De debiele wetenschap gaat alleen maar haar ondergang te gemoed, op het normaal-vlak Aarde kom je alle belangrijke dingen tegen, niet op het bedachte "abstracte" vlak van de wetenschap. Voor mij kan er geen enkel onderwerp taboe zijn, de overeenkomst met mij is altijd mogelijk, dat is zo ongeveer wat mogelijk is doordat ik over vele leermeesters beschik. De meer dan 1 miljoen leermeesters die mij zo ongeveer aan iedere moraliteit en waarheid kunnen helpen.

Mijn vertoog heeft zijn 1. indachtigheid, 2. onderzoek naar waarheid, 3. energie, 4. vreugde, 5. kalmte, 6. concentratie, 7. gelijkmoedigheid. Op geen enkele manier kan ik een regel in mijn vertoog ontdekken die boosaardigheid en onmenselijkheid kent, ik kan mijn vertoog ook niet beschrijven als een materieel verschijnsel. Ik beschouw het leven dan ook niet als een uitsluitend commutatief proces, waarbij zo ongeveer alles zijn tekstuele betekenis heeft gekregen.

Het universum verdelen, daar doe ik niet aan mee.  Fysica, biologie, geologie, astronomie, psychologie, maar ook de politiek enzovoort - zij maken de natuur  niet uit! En de natuur weet dat zonder enige twijfel.  Daar ligt de reden waarom ik een hartgrondige hekel aan de naargeestigheid van het handeling 's-onderzoek heb zoals politici en wetenschappers telkens weer beweren te moeten doen. Geldigheid 's-aanspraken die tegenover en tussen politici en in de wetenschap ter discussie worden gesteld zijn voor 98%  geproblematiseerde geldigheid 's aanspraken ofwel bijna fantasieën en deze kunnen niet als argument gelden. Ja, en ook hun vertoog  kan slechts worden gevolgd in hoeverre men deelt in de redeneringen.
Krankzinnige wetenschappers, wie is nu bij U de Heks en wie is nu de Trol? Wie is er nu werkelijk objectief? Wilt U dat ook even aan Robert Dijkgraaf en consorten vragen?

Ter illustratie

Uiteraard is deze hele situatie een direct gevolg van het gebruik van het dialect als denkvorm in de wetenschap. Een drama van ongekende omvang. De taal die iedereen spreekt is een dialect met daarachter een volksleger die het spreekt, het is mogelijk dat je de waarheid er mee vertelt, maar pas op, onenigheid is al snel de haard van een internationaal conflict, en dat is dan ook het eindproduct van het verrichten van veel routineuze deelhandelingen. Het is veel beter elkaar "te weten te begrijpen", en daar heb je toch echt wijsheid voor nodig!

Het belang van de begrippen "spreken en praten en schrijven" zeer relatief binnen de logica, en daarmee is ook het belang van de dialectica zeer relatief.

De reden daarvan is bijzonder simpel, de verhouding die bestaat tussen de mens en zijn omgeving is voor 99,9% non-verbaal, en de verhouding tussen mensen voor 99,9% pre-verbaal , of wilt U gaan beweren dat we elkaar bijzonder goed begrijpen?
Daarvoor is er te veel routineuze dialectische nonsens op aarde! Niet te min zijn veel mensen dol op dialectiek, als mensen het niet met elkaar eens zijn valt er veel te overtuigen, maar het instrument wat men heeft is nooit meer als de routineuze kletspraat en zijn dialectische uitleg. Blijkbaar leven we nu ook in een onzekere periode, want het woord als wapen is weer belangrijk. "Maar dat heeft bepaalt niets te maken met dat wat "te weten is en te begrijpen". 

En het hele lateraal denken (conflict denken) is contra productief. Of wilt U soms gaan beweren het denken en de taal van het nationaal socialisme wat opgeleverd heeft?

Een verzameling bestaat slechts als resultante van een gedeelde eenheid, zodra we deze beperking uit het oog verliezen of niet wensen te zien, veronderstelt ons brein zelf de baas te zijn. Dan stellen we beperking tegenover ..........beperking, gelijkwaardig aan elkaar en dan begint ...... niet de broederschap, maar de oorlog, de opstand, de barricade, de staats zucht. ( Vondel ).
Vondel zegt het U, een gedeelde eenheid kan niet worden begrepen. Het vermelden van de handelingen die U stelt om alles maar te vergoede lijken, blijven een stapel wartaal. Bedoeld is dan ook niet de ware getuigenis te samen met de opgave van de omstandigheden waarin de gerapporteerde feiten zich voordeden te beschrijven. Daar er niets is van het geheel, waarin de ware getuigenis ooit nog aanwezig is, noch ooit aanwezig zal zijn.

Het is een gruwel die steeds ontstaat als je vertelt dat je objectief bent, en ondertussen alleen maar wil beweren dat het subjectieve niet bestaat!
Dus de trots van het denken ligt daarin dat alle gedachten tot onzin verklaard kunnen worden. In het denken is geen troost te vinden, daar gaat alleen de liefde over.

De vreselijke vervalsing

De vreselijke vervalsing wordt mogelijk gemaakt door het verhullen, en uiteindelijk door het tenietdoen van het deelnemen van het subject aan het dagelijkse fysieke leven. Huidige talen gebruiken het woord “geest” om iets te beschrijven dat onafhankelijk in ons lichaam verblijft, terwijl het woord in het Sanskriet “werkzaam binnenin” betekent, wat een actieve bemoeienis inhoudt met gevoel, waarneming en kennen. De logica van de ideologie en de theorie, van actief tot passief en van eenheid tot gescheidenheid, moet nog gevonden worden! En weerspiegeld zich in de taal door de teloorgang van vrijwel iedere werkwoordsvorm in het algemeen. Het is opmerkelijk dat de veel vrijere en zintuiglijke en oorspronkelijke culturen plaats maakten voor de neolithische last van beschaving, arbeid en eigendom, in dezelfde tijd dat het aantal werkwoorden afnam tot ongeveer de helft van alle woorden van een taal, tot nu, in het huidige taal vormen werkwoorden minder dan de 10% van alle woorden. En 90% van de taal wordt ingenomen door de onzin van het idee en de naam die daar aan verbonden is en de niet ter zake doende triviale gegevens, maar wat doen in onze maatschappij om daarna pas het verhaal te schrijven, dat is er gewoon niet bij! Ze weten niet eens meer hoe zoiets moet! Er wordt geen enkele normale geschiedenis meer verteld, wat een drama! Taal heeft in de huidige maatschappij de functie om bijna alles ongewoon te maken, Nietzsche heeft volkomen gelijk!

Waar moeten we eigenlijk nog over praten, alle academici kunnen rechtstreeks naar huis!
En alle citaat vogels kunnen ook rechtstreeks naar het gekken huis,  waar het subjectieve niet mag bestaan.

De essentie van het aanleren van een taal is het aanleren van een systeem, een model, dat het spreken vormgeeft en beheerst. Het is eenvoudiger om de ideologie en de theorie nog op dit niveau te bekijken, daar dankzij de willekeur van de fonologische, syntactische en semantische regels van elke ideologie, er geen echte normale taal bestaat, laat staan dat deze taal ooit aan een normaal mens aangeleerd kan worden. Het onnatuurlijke wordt opgelegd als een noodzakelijke drijfkracht voor het teweegbrengen van een onnatuurlijke wereld. Waar het subject kennelijk niet mag bestaan.
Stuur die gek die alleen maar om kan gaan met het subject en nooit wat objectief kan schrijven, is naar huis. En wens hem geluk in het gekken huis. 

Jammer ook dat dit direct te bewijzen is, er is geen wetenschapper die onder de druk uit komt die de Nul aan het getal oplegt, laat staan dat er nog iets natuurlijk terug te vinden is in de taal van de theorie noch in de taal van de ideologie. En leven doe je alleen maar van voren niet van achteren, van achteren kijk je slechts een koe in zijn reet!
De wetenschapper loopt zo vast als een huis in zijn verklaringen! De Cirkel, niet de 0, kan in zijn simpelheid worden gezien als een platvlak in een omheining, maar is in zijn volheid de afgrenzing van het kosmische geheel. U hebt niets aan de uitleg van een krankzinnige wetenschapper! Hij kan niet omgaan met iets wat subjectief is.

Zo als taal in het heden gebruikt wordt,

Hebben we als normale taalgebruikers totaal niets te maken met theorieën of hersenspinsel`s, of een mengsel van die twee, maar met verslagen van waarnemingen, het boek of het werkstuk, of het citaat, is een uiterst zwak verslag van facultatieve waarneming.
Want de huidige taal kan enkel gezien worden als de fundamentele ideologie, en kan op geen enkele manier de tijdloze uitdrukking`s vorm zijn, wat uiteraard niet acceptabel is voor een echte taal.
Toch wordt de huidige taal steeds weer op deze meest zwakke ideologische manier gebruikt, het barst kennelijk van de ideologen op deze wereld, ze hebben de taal niet nodig in zijn meest nuttige uitdrukking`s vorm, zoals ze in oorsprong bedoelt is. Sterker nog, de ideologen hebben de taal verkracht tot een farce, de ideologie maakt de splitsing tussen spontaniteit en bewustzijn, dus voor bewustzijn zou taal-loosheid noodzakelijk kunnen zijn. Nu is dat natuurlijk niet waar, we moeten ruimte laten voor twijfel en dus voor vragen om het leren mogelijk te maken. Maar door al die ideologie worden de mensen die werkelijk wat te vertellen hebben als maar stiller! Wat moet je er mee, met al die ideologie? Al die ideeën maar gaan onderzoeken en de rest op deze wereld maar vergeten?

Maar let wel, voor geluk geldt hetzelfde als voor waarheid:...... je hebt het niet altijd, maar het zit plotseling in je. Dus plotseling wordt de taal voor elk mensenkind een geluk, ze krijgt een manier om zich uit te drukken. En zo is er in ieder mens de opkomst van de tijd en de taal, we kunnen onze geschiedenis gaan beschrijven. Alleen de ideologen doen steeds een uiterste best het geheel uiteen te laten vallen. Zo komt men tot de ene ideologische leugen na de ander, tot de leugens vrijwel de gehele geschiedenis omvatten, ook die van jou. De taal heeft dan enkel nog een vergiftigde betekenis! Het geluk van de taal is dus maar zeer betrekkelijk en mogelijk zelfs maar zeer tijdig, en mogelijk mag je zelfs van deze of gene ideologische gek niet het juiste zeggen.

Nietzsche beschrijft in feite de belangrijkste rol van de leugen:..... “Woorden verwateren en stompen af; woorden maken onpersoonlijk; woorden maken het ongewone gewoon. ” Zie in dat dit het resultaat is, van een gebrek aan authenticiteit, aan echtheid, eerlijkheid en soliditeit. En de ideologie heeft steeds weer de gewoonte het gezamenlijke werk van de “menselijke geest” ter discussie te stellen. Heeft U enig idee hoe diepgaand onze kritische blik alsnog moet worden om het verminkte leven van nu te begrijpen?

Binnen onze beschaving is elke betekenis uiteindelijk linguïstisch geworden; .... de vraag naar de betekenis van de taal, in het geheel genomen, is de onvermijdelijke volgende stap geworden. De echte oorspronkelijke functie heeft de taal allang verloren. We moeten opnieuw de betekenis van het ontstaan en de aard van de taal onder de loep nemen, in plaats van aan te nemen dat zij slechts een onpartijdig, zij het niet goedaardig, en onvermijdelijk gegeven is.
En de wetenschappers zijn opnieuw op de waarheid gestuit, niet alles is in taal uit te drukken. En de religieuzen wagen het nog altijd de duivel en de hel naar voren te schuiven. En de filosofen zijn uiteraard gedwongen om dat vraagstuk met een verhevigde belangstelling onder ogen te zien. En niemand heeft een antwoord op de meest geheimzinnige vragen, .....

Maar het is dan ook zo dat we absoluut ruimte moeten laten voor twijfel of er is geen vooruitgang en geen leren. Er is geen leren zonder een vraag te stellen. En een vraag vereist twijfel. Mensen zoeken naar zekerheid. Maar er is geen zekerheid. Mensen zijn doodsbang-hoe, hoe kan je leven en niet weten? Het is niet vreemd, allemaal. U kunt hierbij denken weet U, als een kwestie van feit. En de meeste van uw acties zijn gebaseerd op onvolledige kennis, daar je echt niet weet waar het allemaal om draait, of wat het doel van de wereld is, of veel andere dingen weet. Het is mogelijk om te leven en niet te weten.

En we hebben dat ideologische gewauwel dan ook helemaal niet nodig! ........... "Geen enkele regering heeft het recht om te beslissen over de waarheid van wetenschappelijke principes, noch te schrijven op enigerlei wijze over het karakter van de vragen die worden onderzocht. Evenmin mag een regering de esthetische waarde van de artistieke creatie bepalen, noch met beperking tot de vormen van geletterdheid of artistieke expressie. Evenmin mag het uitspreken doen over de geldigheid van de economische, historische, religieuze of filosofische doctrines. In plaats daarvan heeft ze de plicht om voor haar burgers de vrijheid te behouden, om die burgers te laten bijdragen tot de verdere avontuur en de ontwikkeling van het menselijk ras." Richard Feynman

De krankzinnige ideologen en theoretici kunnen terug in hun hok (naar het algemene gekkenhuis), en ieder mens heeft het recht zijn eigen vragen te stellen en zijn eigen verhaal te vertellen. De ideologie en de theorie beslaat uit niets anders als de gepantserde zienswijze van de vervreemding, een heerschappij die verweven is met het systematische valse bewustzijn. Maar weet dat ze totaal geen termen uit het dagelijkse leven bevat. Het is veel eenvoudiger om de taal in de termen die een stuk van het dagelijkse leven omvatten af te bakenen, en de krankzinnige ideologie en theorie van deze taal los te koppelen. Laat de krankzinnigen in hun eigen taal zwemmen! Iedereen weet namelijk dat ideologie en theorie op een gestoorde en onbegrepen communicatie tussen twee duale metropolen en op het symboliseren van die ideeën en theorieën berust.

De ideologie en de theorie bestaat en beslaat slecht bij de gratie van de gewenning; ....Onze gewenning is om alles te laten zien zoals het mogelijk in de schepping werd getoond en er dan van uit te gaan dat het zo is en niet anders. Er is echter veel meer! Maar U zal niets ontdekken als U naar Robert Dijkgraaf en consorten luistert.
( Om deze debiel maar weer te benoemen)

Velen willen te ver gaan

Velen willen verder gaan dan het echt, eerlijk en solide zijn, maar dan ligt er een zeer wezenlijk verwijd klaar. 
Want je leert alleen door eigen onderzoek. Je leert niet door de betekenis van iets te interpreteren.
Je gebruikt de boeken enkel om vragen te krijgen en niet om direct antwoorden te krijgen.
En realiseer U dat boeken ergens over gaan, dus facultatief zijn.
Het intellectuele antwoord is de waarheid niet omdat het niet inwerkt op het bewustzijn, wat een onderdeel van het leven is.
Energie is de vorm waaronder leven zich aan de mens openbaart. De drie enige componenten zijn dus leven, energie en bewustwording.
Als het Uw werkelijke wil is te leven, en niet aan de algemene ontwrichting mee wil doen, dan kan U slechts op deze grootheden steunen.
Dat maakt dat ook de geleerde, zogenaamd goed opgeleide mens, niet veel verschilt van de tuinman. In zijn bewustzijn en energetisch verschilt hij niet veel van de tuinman. Enkel hij heeft heel veel theorieën en woorden om zijn onwetendheid te verbergen. En zo worden ze allemaal een pot nat, of ze nu Jood, Christen, Moslim of atheïst zijn. Heeft U een idee hoe wezenlijk dit verwijd is?
En wat dus niet klopt is dus dat we verschillen maken, en menig gewoon mens maar arrogant uit gaan zitten lachen. Eigenlijk zijn we daardoor nu al zover dat de boeken met hun facultatieve kennis al totaal niet meer werken.

Het achterliggende feit is ook, dat al weten wij precies wat iemand heeft gezegd, en het ook heel secuur beschreven is, je toch de waarheid niet ziet, je krijgt alleen de intellectuele betekenis. De kloof tussen het intellectuele begrijpen van de waarheid en de verwerkelijking van de waarheid bestaat dus nog steeds. Er is altijd een gedeelte zonder pad. Er is geen methode, geen techniek om die sprong te maken. Er is een uiters zwakke methode of wel een zwak pad om bij de kennis te komen, maar de waarheid is dat we op ons leven, en onze energie, en ons bewustzijn moeten bouwen, ik althans heb niets anders! Leven moet je voor jezelf doen, de waardering komt van anderen. En dat is de moeilijkheid van de religieuze zoektocht. Het is ook de schoonheid van deze zoektocht.

Let wel, de blinde lichtgelovigheid die alles accepteert zouden we moeten vermijden, maar ook de blinde ongelovigheid dat alles afwijst zouden we ook moeten vermijden. Wat hebben we meer als de drie componenten leven , energie, en bewustwording? Is het echt beter om in een gebaand spoor terecht te komen en op die manier te verstarren in de geloof`s vormen die veel mensen er tegenwoordig op na houden? Een levend lichaam groeit en ontwikkelt zich, en past zich aan nieuwe omstandigheden aan en is bereid regels te veranderen. Je moet bereid zijn om frank en vrij te erkennen, dat onze kennis fragmentarisch is, partieel, dat er mogelijk grote veranderingen zullen komen naar mate we meer leren en beter begrijpen. En we hebben totaal niets te maken met theorieën of hersenspinsel 's, of een mengsel van die twee, maar met verslagen van waarnemingen, het boek of het werkstuk is een uiterst zwak verslag van facultatieve waarneming.

Door één persoon als een onfeilbare autoriteit over een onderwerp uit te roepen waar degene die dit doet niets van af weet, laat eerder fanatisme zien dan rede. Ik zou iedereen willen vragen dat liever niet met mij te doen. Het is interessant om op te merken dat zaken waarover aanzienlijke meningsverschillen ontstaan, zaken zijn die niet met het leven en het gedrag te maken hebben.
Weinig mensen analyseren de complexiteit van de voor hen eenvoudige activiteit van de waarneming, het kijken, het zien, het ruiken, het denken. Als wij “kijken” is er erg weinig werkelijk zien en een heleboel geheugen. Wat wij ”zien” noemen is een samengesteld geheel, een geheel van de vertaling van de indruk die zojuist op de retina gemaakt is en de herinnering van al de vorige indrukken die door dezelfde of soortgelijke objecten zijn gemaakt.
Kunnen we de dingen die wij doen; ruiken, voelen, proeven, zien, horen en denken laten condenseren tot één dynamisch beeld van de werkelijkheid? Hebben we werkelijk die arbitraire vermogens en faciliteiten?
Ik denk toch dat het in woorden alleen niet wil lukken, dat er toch steeds iets van het fundamentele moet worden begrepen! Ten diepste vraagt het om het ultieme herinneringsvermogen, maar hebben we dat?

Ik denk het niet, en dan is de vraag kunnen we de fout vermijden? We kijken naar de feiten door een sluier van de eigen gedachte vormen. Generaties ver in de toekomst, en wijzelf in nieuwe lichamen, zullen nog steeds bezig zijn de grenzen van het onbekende te verleggen. Wij willen onze nalatenschap toch niet belemmerd zien doordat men zich zou kunnen beroepen op onze huidige onderzoeken, verheerlijkt in geschriften en gebruikt als muren die elke vooruitgang tegenhouden?

Even verduidelijkt,
Daar .... Een speciaal normaal-vlak in het effectieve referentiesysteem niet bestaat, en het effectief normaal-vlak identiek is aan het beitel-normaal-vlak ... , is de waarheid te omschrijven. Daarmee wordt steeds weer aangetoond dat de materiële implicatie een feit is, en volgens Plato en mijn persoon kan de perfecte cirkel niet gevonden worden,...... Dat was en is de realiteit voor Plato en mijn persoon, al mathematica ( Wat hij zijn leerlingen leert en ik iedereen leer). Hij beschouwde alles in onze wereld als een voorbijgaande, aan verval onderhevige kopie van een ideale vorm met een permanent en onvergankelijk bestaan buiten ruimte en tijd. Richard Feynman kwam tot het zelfde idee, .....

Juist daarom kon hij het vertellen, kwam er de waarschuwing van hem; .... ‘We staan aan het begin van het menselijk ras. Het is niet onredelijk dat we met problemen worstelen. Maar er liggen tienduizenden jaren in het verschiet. Onze verantwoordelijkheid is te doen wat we kunnen, te leren wat we kunnen, de oplossingen te verbeteren en deze door te geven. het is onze verantwoordelijkheid de mens van de toekomst de vrije hand te laten. In de onstuimige jeugd van het mensdom kunnen we ernstige fouten maken, die onze groei voor lange tijd kunnen belemmeren. Dit zal gebeuren wanneer we beweren de wijsheid in pacht te hebben, zo jong en onwetend als we zijn. Als we alle discussie en kritiek onderdrukken en roepen:.... `Dit is het antwoord, vrienden; de mens is gered!', dan zullen we het mensdom voor een lange periode veroordelen tot de ketens van de autoriteit, ingeperkt worden binnen de grenzen van ons huidige voorstellingsvermogen. En dat is al zo vaak gebeurd in het verleden. Omdat wij van de grote vooruitgang hebben mogen proeven, die gebaseerd is op een bevredigende filosofie van onwetendheid*), is het de verantwoordelijkheid van een wetenschapper die grote vooruitgang, vrucht van de vrijheid van denken, te verkondigen en te onderwijzen op welke wijze twijfel niet wordt gevreesd, maar verwelkomd en bediscussieerd, en deze vrijheid op te eisen als onze verplichting aan alle komende generaties.'
Richard Feynman

De vraag als demon 
De voor liggende vraag: ....... Hoe schoon is onze lei, hoe waar zijn onze woorden, hoe zuiver onze beweegredenen?....... is onze eigen belemmering. De achterliggende vraag aan de mens is of hij open naar voren zal treden als hij, ter verantwoording wordt geroepen. De vraag op zich gedraagt zich voor de meeste mensen als een demon. Wie veel met conflicten bezig is, weet dat het duel nauwelijks wat oplost, omdat de filosofie niet waarheid`s functioneel is, omdat het denken niet zorgt voor het bestaan•

De demonen van Oppie Oppenheimer zijn echt niet uitzonderlijk, de losgebroken demonen zijn altijd invloeden die in hun nouménale essentie de mensheid kunnen beroeren.
Elke mens tekent zich droombeelden. Zolang hij jaagt naar of leeft  in droombeelden, maakt hij zichzelf aanvechtbaar en voor de demon enorm kwetsbaar. Wij kunnen dit zonder meer aan de mens wijten. De mens is niet bereid echt, eerlijk en solide te zijn. Dit is de prijs die hij betaalt. Hij moet beseffen, zo had hij niet mogen zijn!  Zo verval je in allerlei lot`s gevallen. Hij had zich vrij kunnen weten van dergelijke beïnvloeding.

Dit gegeven heeft er al heel lang voor gezorgd dat de theologie een compleet overtrokken wetenschap was, die heel langzaam terrein heeft moeten prijsgeven, ondanks dat ze een macht s-basis met hiërarchische structuren bezat. De gepredikte waarheid bleek echter op ieder moment een zacht ei. Het grootste drama voor de theologie was echter dat de beweringen omtrent de God steeds meer echte blabla demonen werden, die op elke straathoek gepredikt werden, met menige ontaarding tot een ongekend hevig losgebroken demon, ook wel oorlog genoemd! Godsdienst oorlogen van 120 jaar, waarbij men niet wist wie de vijand was, zijn geen uitzondering in de geschiedenis geweest•

Het spreekt vanzelf dat ik een zeer groot voorstander van de begrepen rede ben, en ongekend huiverig tegen elk citaat sta. Voor je het weet is er alleen maar een vijand, meer niet. Velen beweren dat God iets te vragen heeft aan de mens, ik meen van niet, elke vraag gedraagt zichzelf als een demon! Hoe kan zoiets nu van onze schepper afkomstig zijn? God is niet te dienen door vragen te stellen, God dien je in stilte, nergens anders. Ik heb daarom bergen stapels aan citaten en dialectiek en schrift-geleerdheid terzijde gelegd. En heb de moed dat naar voren te brengen. De mens is niet geschikt in omgang te verkeren met het demon•

Waar de theoloog beweerd dat de mens zich verbergt, weet ik dat dit valse schaamte is, wat ons weg houd van de dialoog. God is liefde, niet het wezen waar je voor weg kruipt, dergelijk wezen zou gelijken op een demon! De houding tussen God en de mens is al bepaald,    de verhouding van de mens tot God en de medemens is een existentieel dialogisch religieus beginsel, niemand onder de mensen heeft het recht zich er mee te bemoeien, U hebt het recht God in vrijheid te dienen! Terwijl de theologie U steeds laat afglijden naar het demon, ze stelt veel te veel vragen waarop ze het antwoord zelf niet kent. Denken zorgt niet voor het bestaan. De Mens hoeft zich niet te verantwoorden, hij zou zich verantwoorden ten opzichte van een demon. Het enige wat over en open te houden is, heet gewoon dialoog. Een vraag vereist twijfel. Mensen zoeken naar zekerheid. Maar er is geen zekerheid. Mensen zijn doodsbang-hoe, hoe kan je leven en niet weten? Het is niet vreemd, allemaal. U kunt hierbij denken weet U, als een kwestie van feit. En de meeste van uw acties zijn gebaseerd op onvolledige kennis, daar je echt niet weet waar het allemaal om draait, of wat het doel van de wereld is, of veel andere dingen weet. "Het is mogelijk om te leven en niet te weten". Het demon hebben we helemaal niet nodig! Het staat ons volledig open alle vragen terzijde te leggen die ons niet zinnen, we hebben recht op leven met de mogelijkheid van het oplossen van problemen in dialoog•

De theologie weet ook nooit hoe het allemaal moet, en toch maar blijven brullen over de vragen die god zou hebben, loopt altijd mis. De demonen die de theologie aan kaart zijn dan ook niet van de lucht, zelfkwelling, vertwijfeling en nog diepere verwarring. Trek U er niets van aan, en theologen als U zo door gaat houd U werkelijk geen gelovige over!•

Mensen hebben van nature een ondeelbare ziel en kunnen daden uit één stuk volbrengen. Een ziel vol tegenstrijdigheden duid op te veel bemoeienis, waar hun handelen door bepaald wordt. Soms moet zelfs het doel geofferd worden om de ziel te sparen, zo sterk is vaak het opgelegde demon. De lering is dat de mens in staat is van zijn ziel een eenheid te vormen. Het doel kan niet bereikt worden door aanwezigheid van het demon.   Zelfs de meest harmonieuze ziel heeft te kampen met innerlijke moeilijkheden door het blabla demon. Maar U mag ze terzijde leggen! De hogere eenwording is een "bedacht demon", een gekheid van de theoloog, waarin hij verwoord wat hij zelf moet missen, door al zijn blabla verhalen.  De exceptionele eenheid (of hoe U die eenheid zelf benoemen wil, misschien is de dialoog in uw innerlijk juist wel heel normaal) tussen U en God kan zo groot zijn dat de tegenstrijdigheden spelenderwijs overwonnen kunnen worden. Maar onder tussen zijn vele mensen zo verscheurd dat ze menen een psycholoog nodig te hebben•
Het conflict met de medemens komt door dat ik niet zeg wat ik bedoel, en dat ik niet doe wat ik zeg. De vraag is nog steeds een demon, en wat ik denk heet de openbaring als volheid in al het gebeuren! Zo met het demon ontstaat er meer verwarring en bent u het slachtoffer geworden van uw innerlijke gespletenheid. En dan komt de gekke theoloog met de woorden; ..... Alles hangt van uzelf af en de wil om te veranderen. U moet uzelf vinden en niet uw ik. En daarna wordt het allemaal nog moeilijker als U de vragen van de zieltjes-winner niet terzijde legt! U hebt de vrijheid nodig om God te dienen! Punt uit, heren theologen, en wat er rest is de dialoog!•

Het conflict staat altijd alleen
De oorzaak van al die demonische angsten is toch gespletenheid. Je kan niet zeggen dat je de waarheid zoekt, omdat de waarheid niet aangenaam is. Het dogma over de waarheid is aangenaam, een overtuiging is aangenaam, totdat die je in een strijd meevoert die niet aangenaam is; maar in eerste instantie is het dogma aangenaam. Omdat als wij allemaal  in dezelfde goeroe en hetzelfde idee willen geloven, dat een illusie van broederschap veroorzaakt. Zie in hoe slecht en zielloos de zieltjes winner in elkaar zit, leg hem onmiddellijk terzijde, of U zit in een strijd die niet aangenaam is!•

Er is  geen broederschap wanneer dit van een overeenkomst afhangt waarin ik niet zeg wat ik bedoel, en waarin ik niet doe wat ik zeg. De vraag vanuit de broederschap is nog steeds een blabla demon met een enorme wreedheid, besef het goed! Slechts alleen wanneer genegenheid onafhankelijk is van een overeenkomst of een onenigheid is het echte genegenheid. Slechts de dialoog brengt het lerende  religieuze denken, is in essentie het enige bestande lerende denkvermogen, ze bestaat enkel uit tweespraak, nooit uit enig duel. Verder is er alleen het veel geprevelde geloof van de wetgever, in de harde les. Is het een wonder dat het luisteren naar die wetgever ophoud?•

En zonder blikken of blozen vertellen ze U dat U en ik met  alle kennis zonder gehechtheid om kunnen gaan! Alleen de krankzinnige meute mag er status, positie, comfort en veiligheid aan ontlenen. Het is om je dood te lachen!  Zal die gehechtheid verhinderen dat ik het nieuwe kan zien en ik het nieuwe van de waarheid niet kan zien? Of denkt U toch dat het gaat om wezenlijk begrip, notie en besef.  Pas op voor de mens die zegt: “ik ken de waarheid” want je kunt de waarheid niet kennen, die kan alleen maar waargenomen worden•

En dan komen er alweer wijsneuzen die het alweer vertellen, er is geen  godsdienst hoger dan waarheid. De Godsdienst wordt verpacht aan de waarheid, en U maar wachten op Uw vrijheid om God zo goed mogelijk te dienen! Al die  hogere gewaarwordingen zijn een "bedacht demon", een gekheid van de theoloog en politici en andere wijsneuzen, waarin ze verwoorden wat ze zelf moet missen, door al die blabla verhalen. Het enige wat verteld dat U iets geleerd heeft, is uw gedrag`s verbetering. Leren induceert gedrag verbetering, ..... verder vertel ik U de waarheid, maar op mijn manier! In zijn mogelijke dialoog•

Het wetenschap weet ook dat de waarheid onbekend is. Richard Feynman vertelt het zo; .... “wetenschap is een grote hoeveelheid kennis waarvan een beetje bijna zeker is, heel veel nogal onzeker, maar niets volledig zeker. ” Dat is het karakter van het echte wetenschappelijke denken. En dat is ook het karakter van het religieuze denken, zelfs van al het denken, denken kan niet voor het bestaan zorgen! Daarom wordt het wetenschappelijke denken omvat door de religieuze dialoog; maar de religieuze geest maakt geen deel uit van het wetenschappelijke denken. Omdat de wetenschap zich slechts beperkt tot de studie van wat meetbaar is. Wetenschap is een onderzoek naar een deel van ons leven, en wat religie is,  inclusief het bewustzijn? Dat is alleen te vertellen in zijn mogelijke dialoog!•

De goede onder de kwaden
Ik schroom niet om het U te vertellen, ik schaam mij niet, om het U te vertellen. De goeden moeten onder de kwaden lijden. De kwaden schaden de religieuze dialoog, en heel de kwaadheid is daar op afgestemd. Beiden moeten de gevolgen dragen. Maar opnieuw staan de wetenschappelijke denkers aan de kant om U af te vangen. De meest bedachte manier om de goede Mens af te vangen is al zeer oud, de essentie van hetgeen reeds ter sprake is gebracht zal er niet door worden aangevuld of wezenlijk verhelderd. Het betreft enkel  onderwerpen waartoe we zelf - om welke reden dan ook - in innerlijk opzicht geen of nauwelijks 'toegang' toe hadden, resp. hebben en waarvan we enkele er alleen maar even willen 'aanstippen', in zekere zin ter completering. Althans dat wordt dan beweerd•

De werkelijkheid is uiteraard weer volkomen anders, men heeft alleen maar zin om iets te gaan aanstippen uit de fabeltjes die een almaar pregnantere rol moeten gaan spelen. (Zoals de theorie van Einstein) Onze wetenschappelijke larie is in zijn complexiteit zodanig vergroot dat wij zijn afgedaald naar Meso-niveau. Om al het sektarisch geneuzel te ontkennen zal deze zo genaamde complexiteit een almaar pregnantere rol moeten gaan spelen, alsof het vroeger eenvoudiger was. Steeds moet de grond waarop waarheidsvinding voortborduurt zogenaamd te  complex zijn. Zelfs de dialoog mag geen oplossing brengen, al is de gewone man en vrouw nooit anders gewend geweest•

Niemand mag van de krankzinnige meute echt met elkaar gaan bespreken wat nu echt zinvol is, de dialoog nu neen A. U. B. niet  De fotofinish die veel vragen oproept in de wetenschappelijke wereld is enkel gewenst, en het moet nog jaren duren voordat er een antwoord is op een krankzinnige theorie aldus de volledig krankzinnige Robert Dijkgraaf. Alles moet boven het Meso-niveau van de krankzinnige wetenschap uitgetild worden•

Aan mij is veel bekend gemaakt over het Meso-niveau van de wetenschappelijke wereld, ik kan een onnoemelijk veel Potentialen en Ener galen voor mijn rekening nemen, ik weet dat het de energie is waarmee het leven aan de mens wordt getoond. Het is uitsluitend een innerlijk gebeuren wat je tegemoet komt. Terwijl de wetenschapper grossiert in de miljarden aan te onderscheiden species van het element , en dat doet de debiel op zijn utopisch terrein. Met dramatische gevolgen! Ik weet het, ze vertelde mij het, een derde macht wijst naar iets dat 'tot stand komt', terwijl een kwadraat uitdrukking geeft aan een 'projectie', een 'werking'.
 
En verder is het nog altijd zo; .....
"De 'goden' zijn vertegenwoordigers van wiskundige functies
doch ook vertegenwoordigers van psychische functies."
NIET DE KRANKZINNIGE WETENSCHAP, al die functies reiken naar het oneindige•
 
Mij is het al vele jaren bekend, De grote tempel, de academie van Robert Dijkgraaf en consorten is een vluchtoord voor de verborgen God, die in de mens een 'Zijns'-toestand oproept die elke goden-inmenging ontkracht. Maar weet dat dit eens afgelopen zal zijn als we allemaal de vrijheid krijgen om God te dienen op onze manier•

U moet weten, ieder Getal is, .....
U moet weten, zo bezien is ieder getal dat de mens beschouwd een onderdeel van een Levensformule! We gaan als gewone mensen zowel symbolisch, als ook wiskundig volkomen ongemotiveerd nog een stap verder, het moet vast voor een onderdeel van de krankzinnige wetenschap zijn! U mag echt weigeren, dan pas komt U er toe God te dienen op Uw manier! "En God geeft ons de Kracht in de oplossing van de dualiteit"•

Iedere menselijke creatie is een "Wijs gereguleerde Schepping in manifestatie". In het begin betreft het in uiterlijke zin een vierkant (een prent of tekening) die gevuld is met n2 getallen, waarbij n minstens gelijk is aan 3. De getallen zelf betreffen alle getallen van 1 tot het n2. De ordening moet zodanig zijn dat de som van de getallen in elke rij, elke kolom en elke diagonaal aan elkaar gelijk is. Het is eenvoudig in te zien dat deze som gelijk is aan Rd.n2. Het aantal mogelijke oplossingen neemt met stijgende n snel toe. Voor de magische kwadraten van 5 zijn er al duizenden oplossingen. Maar van de krankzinnige wetenschapper zal je dit nooit horen, want daarmee geeft hij toe dat hij grossiert in de species van het element, en dat slechts op het landgoed Utopia•

Aan deze verleiding om zich zo bezig te houden is geen enkele wiskundige ontkomen, ook grote wiskundigen als Euler en Fermat konden niet ontkomen. En de enorme Grap is,  een 'praktische' toepassing van al die onzin is mij nog niet bekend. En ieder verklarend commentaar van Robert Dijkgraaf of andere wetenschappelijke gek ontbreekt! Op een desbetreffende vraag - in feite een keer dat we werkelijk naar het gebied van de elementen species informeren en wordt aangesneden - kregen we nooit een duidelijke antwoord over ook maar enig praktisch nut!•

Waar komt dit op neer, 
 Het denken zorgt niet voor het bestaan: .......

De tot nu toe vereerde platonische noodwendige driedeling stort de wereld telkens opnieuw in duisternis. En dat zal de wereld toch verteld moeten worden! Het licht op deze wereld zal ontstoken worden voor hen die in duisternis verkeren. Zijn daar mogelijkheden voor? Ze zijn in ieder geval nog nooit zo groot geweest, wij hebben namelijk één oorzaak rond die duisternis te pakken. Ons denken heeft geen zorg voor het bestaan!
Wie het verschil kent tussen "God`s scheppende rede". dat singulier tantum is, en de noodwendige driedeling van plato die werkelijk een driedeling veroorzaak in de maatschappij,
 • in zij die ideeën hebben,
 • een type mens dat ze heeft,
 • en een leidsman die ze mag beheersen als een "waarheid",
 • Maar die ondertussen nergens ons bestaan kan ondersteunen
die het verschil kent tussen beiden, die is gered. Zo simpel is het, dat lichtje moet bij ieder mens ontstoken worden, en de duisternis zal verdwijnen. En wij zullen allemaal zijn in "Gods scheppende rede". En dan zal de Moeder van deze nieuwe Aarde tevreden zijn, over ons allen. Dat wist Plato ook al, Socrates had hem het al vertelt: ......met de trant van prijzen is het uit! Die krijg je van mij ook niet meer te horen. Ik zou het trouwens ook niet kunnen. Wel ben ik bereid de waarheid te zeggen, als ge dat wilt, op mijn manier, maar niet in de trant van U, ik wens mij niet belachelijk te maken! God schept alleen maar voor wie echt en solide is! Maar je moet het zelf vervolmaken, het wordt je scheppelijk en seculier aangereikt.  Je moet er voor open staan, je moet leren bevatten en ontvangen.

Duizenden jaren van beheer door liederlijke onzinnige mensen zijn uitgelopen tot een belachelijkheid gewoon niet mooi meer! Er bestaat een stel zwakzinnigen die een epitheton opgesteld hebben met de volgende opvatting van de natuurkunde; ........ dat het een ultieme theorie vertegenwoordigd, die met kracht naar voren gebracht wordt onder de naam 'Theorie van Alles'. Nogal wat natuurkundigen van naam (onder meer Hawking, 't Hooft en Weinberg) vertolken deze ideologie in woord en geschrift. Kennelijk verabsoluteren zij een bruikbare leer tot de enig ware leer.

  Moeten dergelijke mensen niet naar een krankzinnigen gesticht of gekkenhuis? Op deze wereld kennelijk niet! Weliswaar is de 'Theorie van Alles' nog niet geconcretiseerd, maar aan de haalbaarheid ervan wordt niet getwijfeld. Is die overtuiging terecht? Heeft de fysica de lang verbeide waarheid binnen handbereik gebracht of gaat het hier om een nieuwe mythe van de westerse cultuur: het verhaal van oerknal tot warmte dood, van Niets tot Niets? Er wordt een reken schema gelanceerd als de ultieme oplossing van het mysterie van het bestaan. Het wiskundige model (woord) is werkelijkheid (vlees) geworden. Het is de boodschap van dat schema, dat ze niet kunnen rekenen, dat ze allerlei waarden gigantisch door elkaar halen, dat ze niet aan de meest normale woord herkenning doen, doet bij deze debielen niet ter zaken. Ook het epitheton van deze natuurkundigen is HEILIG, en daarmee zijn ze een enorm gevaar voor hun omgeving, hun omgeving moet maar zien te overleven. Een atoombom meer of minder, een kern ongeval meer of minder het maakt ze allemaal niet uit. Gelukkig kon ik in deze zin Sir Winston Churchill als mijn getuige melden!

  Deze krankzinnigen denken nog steeds dat het "tien voor twaalf" is, terwijl het al "tien over twaalf" is, in de problemen die ze opgeworpen hebben. Elke Machtsstructuur word door de epitheton voort brengende instituten aanbeden, of ze nu christelijk of mohammedaans, of filosofisch, of communistisch zijn. De instituten op deze geglobaliseerde wereld zijn in strijd om de macht, de mens zelf is hun bijproduct geworden, een epigonen horde die hen naar de mond praat! Zover brachten ze het al direct ten tijden van Plato, Hitler werd in die tijden geëvenaard!

Hoe het allemaal verloopt, het is niet te geloven,   Prachtige propagandafilms en boeken brengen hun boodschap van een liefdeloos, zinloos en onpersoonlijk wereldbeeld aan de man als de ultieme waarheid over het menselijk bestaan. Maar wat ze altijd verzwijgen is dat die beelden en verhalen te oppervlakkig zijn om inzicht te geven in de fysische denkwereld, dat de alledaagse beelden en de omgangstaal niet toereikend zijn om het wezenlijke van de fysische zienswijzen uit te drukken. Al die reclame geeft een vals en intimiderend beeld van de natuurkunde, verwisselt model en speculatie voor de werkelijkheid. Zo is de oerknal geen feit en het atoom geen miniatuur-planetenstelsel.

Maar de grootste verdwazing, we hebben er geen bijzondere wapens tegen, de roep van Moeder Teresa is Fundamenteel voor deze wereld, we zijn mensen die het aan het meest noodzakelijke moeten ontberen. Dat leidt met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid tot een dictatoriaal regime van verkozen Mullah`s, niet tot een civiliseren van de maatschappij. Ik durf zelfs al de conclusie te trekken dat de burgerij zijn vrijheid al heeft weggegeven!
Het gevolg is de; .....
  'De meest veelbetekenende kwaal in onze samenleving is de spirituele ontbering waaraan we allemaal leiden.' Het gevoel dat je de liefde niet waard bent. Dat je niet beminnelijk bent. Dat je niet het vermogen hebt om liefde te geven of te ontvangen en dat er een muur is die jou scheidt van jezelf, van anderen, en van onze Bron. Spirituele ontbering is een geestesgesteldheid waarin we een innerlijke leegte ervaren en ons gescheiden voelen van het Wezen dat ieder van ons in waarheid is. Een wezen met hart en ziel. Zonder deze kwaal zou onze rijke maar kwetsbare wereld veel beter verdedigbaar zijn.

Richard Feynman wist waar de werkelijkheid stuk liep, en daar is het ook stuk gelopen. De objectieve blik terug te richten op de mens beschouwd als materie, tot leven te zien komen als onderdeel van dit universele mysterie van de grootste diepte, dat is een gevoel`s-ervaring die zeer zeldzaam is, en zeer spannend. Dit eindigt meestal in de lach en vreugde in de futiliteit van het proberen te begrijpen wat het atoom in het heelal is, door dit ding van atomen met zijn nieuwsgierigheid, dat naar zichzelf kijkt en zich af vraagt waarom de wonderen. Welnu, deze wetenschappelijke inzichten hebben hun einde in ontzag en mysterie, verloren aan de rand van de onzekerheid. Waar nu ligt die onzekerheid? Heel gewoon bij de plek waar we het leven in de mens zien komen!

Deze plek is ons al 200.000 jaar bekend, Voor de mens bestaan er slechts drie grootheden. Daar er voor de mens slechts 3 echte componenten bestaan. Energie is de vorm waaronder leven zich aan de mens openbaart. De drie enige componenten zijn dus leven, energie en bewustwording. Als het Uw werkelijke wil is te leven, en niet aan de algemene ontwrichting mee wil doen, dan kan U slechts op deze grootheden steunen. Doet U dat niet dan is er direct een groot psycho-mentaal probleem, U moet Uw volle aandacht aan een afwijkend levens model gaan schenken, waarbij meestal een radicalisme optreed, wat U en Uw persoonlijke omgeving vergaand ontwricht en mogelijk zelf totaal verscheurd. Het niet aanwezig zijn in het leven, lijdt regelrecht  absentheistische SCHIZOFRENIE.

De huidige wetenschap voldoet hier compleet aan, ze is in rep en roer, er zijn subatomaire deeltjes ontdekt die niet aan het model van de krankzinnige wetenschap voldoen. Er bestaan "neutrino`s" die nog sneller gaan dan het licht.
Dat kan niet waar zijn zegt het omvangrijke gestoorde volk, dat geloven wij niet. Toch kan ik geen enkel component vinden in de redeneringen van het gestoorde volk, wat het leven ondersteund....

Het hele bijzondere van bij CERN in Genève met veel energie afgevuurde gerichte deeltjes is dat je ze 730 kilometer verder als een "stuk leven" terug kunt vinden, dat is heel normaal voor deeltjes die tot "dergelijk leven" zijn gebracht. De 10 cm per seconde is de 0,36km per uur die ons als "De sferische constante" van golfbeweging van ruimte bekend is. Zo eenvoudig is het probleem nu van de wetenschap, men gelooft zich zelf niet, ze gelooft slechts delen van de fysische theorie die haar bevallen, en zo gaat het al eeuwen zo!

De meting van CERN is juist maar de krankzinnige wetenschap gelooft alleen in de fysieke theorieën die haar bevallen, zo verloopt de finale altijd! Op naar de nieuwe finale die het ongeloof brengt!
Dan ook gaan er Demonen in het denken van de wetenschapper een rol spelen "Dit zou betekenen dat je het doelpunt kunt zien, nog voor de strafschop is genomen. Totaal ongrijpbaar". Ja zo zit dit nu eenmaal met Demonen, Oppenheimer had er ook al last van.

De onstoffelijke beslisser

De onstoffelijke beslisser is de wetenschap al zo vaak tegen-gekomen , bijvoorbeeld het Maxwell-demon. Er is niets nieuws onder de Zon, bij de debielen. De ramen van het gekkenhuis zijn weer eens niet vergenoeg open gezet! Zo als gewoonlijk. De Demonen konden alweer niet ontsnappen!

De almachtige doet geen uitspraken over de geldigheid van de economische, historische, religieuze of filosofische doctrines. Niemand mag zijn gezindheid noch zijn bedoelingen kennen. Doe afstand van de zelf verklaarde mythische waarheden. Religieuze, spirituele, emotionele, politieke, literaire, wetenschappelijke, neurotische ankers en zekerheden, ze worden in een duizelend debat gewogen en te licht bevonden. Het enige wat we overhouden is de poging de duisternis te verdrijven. Maar deze is krachteloos, want we weten niet dat de grootscheepse geest informatie er is voor iedereen. Om de hele duidelijke reden,  "Energie is de vorm waaronder leven zich aan de mens openbaart". Het is er maar een enkeling die voor ons zorgt, en dat gebeurd op zeer bijzondere wijze.

En daarom is meest veel betekenende kwaal in onze samenleving de spirituele ontbering waaraan we allemaal leiden.' Het gevoel dat je de liefde niet waard bent. Dat je niet beminnelijk bent. Dat je niet het vermogen hebt om liefde te geven of te ontvangen en dat er een muur is die jou scheidt van jezelf, van anderen, en van onze Bron. Spirituele ontbering is een geestesgesteldheid waarin we een innerlijke leegte ervaren en ons gescheiden voelen van het Wezen dat ieder van ons in waarheid is. Een wezen met hart en ziel. Zonder deze kwaal zou onze rijke maar kwetsbare wereld veel beter verdedigbaar zijn.

De kunst om het bewustzijn van het leven in de collectieve en volledig culturele zin te bevestigen, te verdiepen, te verbreden, te verhevigen ontbreekt geheel. Dit is om de mens de essentie van dit leven duidelijker en voorkomender te doen voelen, ontdaan van het bijkomstige en overtollige, bevrijd van het veel te vele van de uiterlijke verschijningsvormen. De rust in de ziel van de Mens  zal gevonden worden, het recept zal de mens bekend zijn. Dat er veel gedachten zijn, die de hele dag door het hoofd gaan en je hart beroeren is geen sinds goed, deze gedachten laten ons niet onszelf zijn. Zij houden ons met anderen bezig. Zij oordelen over anderen en veroordelen hen.

Er is een tekort aan natuurlijk gammahydroxybutyraat (GHB) in dergelijke geestelijke omstandigheid. Dat GHB is een precursor van de neurotransmitter gamma-aminoboterzuur-B (GABAB). Het tekort is verantwoordelijk voor een verlies van kalmerend (regulerend) vermogen. Daardoor wordt de geestelijke gezondheid van heel veel wereld-burger zeer zwaar bedreigd! Laat U dan ook nooit op de kast jagen door de huichelaars en de kwezelaars, dat is een vorm van Voodoo-moord, waar ze de ander nog de schuld van geven ook!


De lijst van de krankzinnige wetenschap aan stoornissen en remmingen kent bijna geen grenzen,
maar ik zie dus de geestelijke gezondheid wel degelijk
ALS één ENKEL PROBLEEM! 
Er is alom spraken van  tactiele overwegingen, die eindeloos varieren tot in de meest eindeloze wetenschappelijke denk-acrobatiek. De deelname aan het toernooi om de hegemonie op Aarde is alleen nog maar pijnlijk, deelname zonder scrupules kan helaas niet meer, er is slechts de krasse verloochening van het wezen van het leven, periodiek zijn we in crisis, we zijn in veel meer als in een impasse geraakt. Overeenkomstig de wetmatigheid van de neurosen wordt getracht zich van de algemene bewustzijn`s-vernauwing te bevrijden. Door het handhaven van de stompzinnigste protectering op iets anders als wat spookt in de eigen psyche. Men gunt zichzelf de Geestelijke vrijheid al niet! De gevolgen zijn nooit meer geweest als een enorm aantal stoornissen en remmingen!

Toch kunnen deze stoornissen en remmingen volgens Victor von Weizssäcker nog als een subjectief element worden bezien. Elke ziekte heeft volgens hem "Een zin".
 “Tot nu toe was de instelling tegenover het zieke:...... “Weg daarmee”. Maar volgens mij en Victor moet jullie instelling tegenover het zieke zijn: “ja, maar niet zo” Dat klinkt ook ethisch; men dient zich bijvoorbeeld humaner - in goed Nederlands:..... meer menselijk - in te stellen. Maar deze zedelijk-menselijke instelling doet ook de realiteit meer recht wedervaren: ....... het wereldbeeld dat men jullie heeft bijgebracht is niet a-moreel, maar het is een vals beeld. Of het nu mooi is of lelijk, of het goed is of kwaad, het is ook onjuist, foutief.
Goed, mooi en waar zijn niet te scheiden door aan één hunner een hogere waarde toe te kennen. Maar die waarde moet genoemd worden, welke, staande boven goed, waar en mooi, deze alle drie overbodig maakt. 

 Het meeste ... Van zoveel belang is het, in zijn jeugd aan iets gewend te worden. (VERGILIUS), dat waren we al zo wie zo vergeten! En ‘het zien gaat vóór het zeggen’
Kunnen we bij deze subjectieven komen of zijn ......... of Zijn en Worden in de Wiskunde en in het Leven ......... Segnius irritant animos demissa per aurem quam quae sunt oculis subjecta fidelibus ... Horatius.

Is de voorrede......er op niet meer dan één plaats? Welke mogelijkheid is de wetenschap altijd aan het verzwijgen? Hier heel gewoon de voorgaande reden! En daarmee ontbreekt "D
e kunst" om het bewustzijn van het leven in de collectieve en volledig culturele zin te bevestigen, te verdiepen, te verbreden, te verhevigen, geheel! Ik kan zelfs geen enkele component vinden bij de wetenschap wat het leven waarlijk ondersteund!
Heel het gevolg van het ambivalente gedrag van de mens; ..... is de dwaze protectering op iets anders als wat spookt in de eigen psyche. Een voorredelijk gedrag wat nooit goed is geweest voor noch geen enkel Mens!
Een gedrag wat niets oplost, want het kan niet zo! Dus is een paradigma wisseling op deze Aarde meer als Noodzakelijk!


Elke ziel tracht zich te verwerkelijken in het beeld van de haar omringende wereld, in zoverre het dus de geworden cultuur uitdrukking en afbeelding is van een idee van menselijke bestaan, en ik kies het getal, dat aan alle wiskunde ten grondslag ligt als een zondermeer gegeven element. De gekken onder de wetenschappers zijn in dit verband de enigen die zich onttrekken aan het Goddelijke intellect. Wetende dat het getal onder alle scheppingen van de geest heel duidelijk een unieke positie inneemt.
 Zij is een wetenschap in de strengste stijl zoals de logica, maar omvattender en veel rijker aan inhoud;..... zij is een echte kunst naast de beeldende kunst en de muziek, wat betreft de noodzaak van een leidende inspiratie en de grote vormconventies in haar ontwikkeling;...... zij is ten slotte een metafysica van de hoogste orde en dat wordt juist door de krankzinnige wetenschap ontkend, maar het was er uiteraard al voordat de idealistische mens op deze Aarde was! Zij die dat ontkennen hebben niets anders als een vijandige relatie met zichzelf

Het getal is het symbool van de causale noodzakelijkheid. Het bevat, net als het goede intellectuele Godsbegrip in U,  de laatste zin van de wereld als natuur. Doch het ambivalente gedrag is een vermijden van haar, men kan dan de causale noodzakelijkheid niet meer onderkennen! Men mag het bestaan van getallen een mysterie noemen en het religieuze denken van alle culturen heeft zich terecht nooit aan die indruk onttrokken.

Ieder mens weet duidelijk dat elke verklaring antropomorf is, en dus 'van menselijke gedaante' is. En hoe zou het anders kunnen? Men verschilt slechts van mening over de dosis.
Wat is Menselijker dan tellen? Het is een wisselwerking van onderscheiden en samenvoegen, zoals de vingers zich een voor een openen, en samen sluiten.
Waar over hebben wij ons te schamen, als we het niet met de krankzinnige wetenschap eens zijn, van een wetenschap die geen wet kent, nog enige actualiteit of realiteit? De neolithische last die de huidige mens wordt opgelegd, ze bestaat voor 99.9 % uit valse schaamte!
Die ons rechtstreeks door gekken wordt opgelegd. De KNAW is een gekken-gesticht!

Ze houden zich alleen maar met de syntactische delen van hun taal bezig, niet met ook maar enige objectiviteit.
Want wat we waarnemen is dan niet de natuur zelf, maar de natuur die aan onze methode van vraagstelling is onderworpen.
Zo zit onze benadering van deze metafysica in zijn oorsprong in elkaar, ..........maar we falen er mee. Dus is de paradigma wisseling nodig. De Ziekte van deze Wereld, het ambivalente gedrag, daar moet je met een andere instelling tegen over staan; ......niet zo als het nu is!
 Dat klinkt ook ethisch;.... men dient zich bijvoorbeeld humaner - in goed Nederlands:..... meer menselijk - in te stellen. Maar deze zedelijk-menselijke instelling doet ook de realiteit meer recht wedervaren: ....... het wereldbeeld dat men jullie heeft bijgebracht is niet a-moreel, maar het is een vals beeld. Of het nu mooi is of lelijk, of het goed is of kwaad, het is ook onjuist, foutief.
Want wat wij met 'Nu' bedoelen is een mysterieus ding dat we niet kunnen begrenzen... 'Nu' is een idee of een begrip van onze geest. Het is niet iets dat op dit moment fysisch definieerbaar is. (R.F.)
Zijn en Worden in de Wiskunde en in het Leven zijn ....... Segnius irritant animos demissa per aurem quam quae sunt oculis subjecta fidelibus.

 En dan zit ik nog met de secretie,
overeenkomstig de wetmatigheid van de neurosen, heel goed bedacht,
wordt getracht zich van de algemene bewustzijnsvernauwing te bevrijden.
Door het handhaven van de stompzinnigste protectering,
een Ik-Ideaal wordt gevormd,
dat niets anders dan altruïsme kan voorschrijven.
Dit is op iets anders gericht dus, als wat spookt in de eigen psyché.
Men gunt zichzelf de Geestelijke vrijheid al niet!
Als wetenschap gaat dit direct terug in het gebied van de info-manipulatie
.
Ontregelingen in de gezondheid zijn hier 
primair te duiden als; .....
 een hele serie durende informatiedefecten,
waardoor HET EIGEN DNA sneuvelt,
en de rechter heeft iets om ieder mens met neurose naar de cel te verwijzen!
Maar de achterstand in de goede ethische eigenschappen wordt niet onderkend.

Dankzij het moralisme en paternalisme,
 moeten velen zich in een raar soort altruïsme dompelen,
in feite is het een neurose, die alleen uit waanzin, onzin,
en een Ik-Ideaal bestaat!
Het is deze zielen-houding die elke interne secretie bepaald.
Men moet zichzelf namelijk ook de vraag stellen wat er gebeurd,
wanneer in de psychopathologie angst wordt gedefinieerd als symptoom,
stoornis of ziekte.
In het proces van conceptualisering, verwerft deze angst een graad van vastheid
en vaststelbaarheid die het in de ervaring van "de zieke" mist.
In de conceptualisering onderkent men er honderden zo niet duizenden,

Maar niet de secretie, maar de krankzinnige wetenschap heeft die wens!
Dit alle materialistische omgekeerde oordelen ten spijt.


Wat zullen ze ziek worden, en dat om de protectering,
En dat wordt een Oranje praktijk, ongelofelijk,
of is het toch Nederland die de omslag aandurft?
De meest belabberde opgeworpen belemmering aan geestelijke vrijheid,
veroordeelt en weg doet?
En het product wat we IT noemen heeft zijn fatsoen allang verloren,
en zijn koninklijkheid al helemaal!
Maar de verwachtingen van de dwazen zijn nog steeds goed te noemen,
maar hun eisen die aan de protectie worden gesteld,
zijn nog veel erger als een kunstmatige inseminatie (ki).
Het gaat om een neurose, die uit waanzin, onzin, en Ik-ideaal bestaat!
De mensheid wordt zo gedwongen, op een totaal ineffectieve manier,
met problemen 
om te gaan. Terwijl ......
de dwazen denken dat hun eigen voorstelling perfect en normaal is .....
Maar uiteraard is ze dat totaal niet, ........


De chromosomen nemen op een of andere manier een loopje met de mens. Al onze moeilijkheden en mogelijkheden zijn psychisch van aard, en de chromosomen moeten dus ook de menselijke activiteit "wisselend naar psychische oriëntatie" kunnen aansturen. De recombinantie als werking in een diploid stelsel moet dus een algemeen feit zijn, en een veel algemenere mogelijkheid als iedereen in de genetica denkt.
Organische gebondenheid en materiële gebondenheid drukken twee wezenlijk verschillende dingen uit. De materialist is bang voor het onbekende, en de organische gebondenheid drukt een hang naar het leven uit, waarbij men zich een welwillend gehoor voor de waarheid verschaft. Ten voordelen van die zin zal het menselijk paradigma dus moeten veranderen! Om het U anders te vertellen, er is geen wezen dat je kan verzelfstandigen, of  je hebt haar de noodzakelijke vrijheid ontnomen, de oorzaak waardoor de wetenschap vast loopt in al zijn onderzoeken is bekend! Haar ereplaats werd de mens zelfs door de wetenschap ontnomen! Maar uiteraard kan dat niet anders als tijdelijk zijn!


De eigenschappen van alle stoffelijke objecten kunnen uitsluitend worden gekend in termen van inzicht in hun interactie met alle andere stoffelijke objecten in de kosmos. Dit betekent dat vanuit het oogpunt van de moderne natuurwetenschappen alle objecten onafscheidelijk met hun omgeving zijn verbonden.
En ten tweede word het dynamische element Leven hier mee "weggedacht", alsof iedere ervaren in de tijd een essentie is! De mens heeft alleen zijn objectiviteit om zijn problemen op te lossen! Maar Zij, het objectieve, ze wil zich niet opdringen, zij wil niet gewelddadig, maar alleen bevrijdend, losmakend werken. Als je dit allemaal niet weet, en je gaat gedragen als "een tel idioot die met data wil gaan smijten" die tast volkomen mis in zijn oplossingen! Zo kan er dus ook geen objectieve wetenschap worden bedreven!

"Het  Trippenhuis" te Amsterdam kan enkel als een gekkenhuis worden omschreven, ik heb het waarschuwing 's bordje al klaar liggen. Op magistrale wijze heeft Pascal de juiste plaats van het verstand beschreven. "De laatste stap van het verstand is; .... erkennen dat er een oneindig aantal dingen is waar je verstand niet bij kan."
Ik vind het prachtig dat enkele eeuwen na Pascal een andere geniale wiskundige, Kurt Gödel, zelfs formeel wiskundig heeft bewezen dat de wiskunde essentiële beperkingen heeft. Deze zogenaamde onvolledigheidsstelling, die in 1931 gepubliceerd werd, beschouw ik als het belangrijkste wiskundige resultaat van de vorige eeuw. Niets anders dan de objectiviteit maakt de aanwezigheid noodzakelijk van iemand die groepeert en opsomt. En dat vraagt tijd en herinnering om wat en hoe er zal worden gegroepeerd en opgesomd, helaas.

Alleen de echte, eerlijke en solide en dus objectieve denker heeft iets zeer speciaals, hij heeft op een zeker momentum geen enkele referentie meer nodig, bij kan zich bevrijden van alle onzorgvuldigheid, al wat voor hem actueel en reëel is, het wordt hem "in de praktijk geleerd" , misschien zelfs wel toegedeeld. De solide denker kan zich aan één sluiten bij het collegianten-leger. Zijn ziel is nog veel meer als een rederijkers-plein. Zijn oriëntatie bepaalt wat hem toe komt, zijn organische gebondenheid drukt een hang naar het leven uit, waarbij hij zich een welwillend gehoor voor de waarheid verschaft.
Essentie en existentie sluiten zich aan één. Ik kan de mening, de les en waarneming van Pascal, Richard Feynman, Ernst Mach, Otto Selz, Bernard van Tellegen, Robert Oppenheimer, Henk Tennekes, Floris Takens en vele anderen rechtstreeks in en met hart en ziel terug vinden. We werken vanuit de zelfde  intrinsieke bron, de enige echte oprechte en solide basis! Velen doen stinkend hun best om het leven leefbaar te maken, ik ben daar bij slechts de conservator!

Ja, het is waar, ik heb niets meer te lijden van al die valse schaamte.........dan wordt de fideles ongekend sterk ervaren. 
En  deze mogelijkheden liggen er ook voor U,.........eindelijk echt kunnen aarden op deze Wereld, ...... maak U los van de schaamte ........probeer eerlijk, echt, en solide te zijn, kortom probeer objectief te zijn, en een klein beetje speciaal, en ook voor U is dat bijzondere element er, de fideles, op de manier die Horatius ons voor eeuwig geeft!
 Ze is "De Ere-plaats van de Mens in deze Kosmos"! Zoals de vogels de lucht hebben, zo hebben wij onze Ere-plaats!
En al die oneindig goede leermeesters, ze staan er klaar voor, welke les wilt U..........
Als je voor de objectieve methode kiest, ligt de oplossing voor je klaar, hoe moeilijk het probleem ook maar is, ........
Ik probeer U werkelijk te vertellen hoever de wereld het kan en gaat brengen, als U voor de objectiviteit kiest! 


Daarentegen heerscht er in de hoorbare rede meer eenheid ,
zoals ik U alle dagen van het leven mee wil geven!
Help mee de huidige krankzinnige wetenschap op te doeken!
Zij heeft niets meer van waarde!
Weg er mee !
Ze blijven in de meest verloren positie zitten! 


Omdat het zij is: ...... die de democratie individualisme en personalisme, massa en totaliteit verwisselde en omdat ze de mensenmassa opdeelde en nivelleerde, loopt ze gevaar de met haar geboren hoop op een menswaardige toekomst in zijn volledigheid te compromitteren. Maar niemand heeft er als noch werkelijke rationele waarde aan gegeven!

Deze oorsprong verklaart de compromitterende steun, die ze voortdurend van de kant van talrijke individuen heeft gevonden,
die (om verschillende redenen van een intellectueel en sociaal conservatisme) er belang bij hadden niet in de toekomst van de mens te geloven.
Maar starheid wekt geen passie op - en het fascisme ontbreekt het niet aan bezieling. Het staat open voor de toekomst.
Het bezit de eerzucht, omvangrijke, organische eenheden onder zijn heerschappij te bundelen. Helaas is het interessegebied ervan zeer beperkt.
De beslissende transformatie van de mensheid en de onweerstaanbare materiële bindingen, die de beschaving reeds naar het stadium van het internationalisme hebben geleid, wil dit fascisme kennelijk niet ter kennis nemen.
Hardnekkig houdt het eraan vast, de thans levende wereld te beoordelen en in te richten naar de maatstaven van lang vervlogen tijden.
  Doch het wereldbeeld dat men jullie heeft bijgebracht is niet a-moreel, maar het is een vals beeld. Of het nu mooi is of lelijk, of het goed is of kwaad, het is ook onjuist, foutief.
Goed, mooi en waar zijn niet te scheiden door aan één hunner een hogere waarde toe te kennen. Maar die waarde moet genoemd worden, welke, staande boven goed, waar en mooi, deze alle drie overbodig maakt. 

De dissociatie gaat ten onder aan zijn discussie, nog drie discussie 's meer en wetenschap en politiek liggen in de sloot. Achtergelaten langs de wegen, waarlangs ze dachten bejubeld te moeten worden!
Hoe kan dat anders als je enige grondregel een fractale is,
Want ze kunnen niets aan de oprechte praktijk koppelen,
Er is een experiment mislukt.
De politieke secreten kunnen alleen nog brullen en huilen bij wat ze verkeerd gedaan hebben!   

Hun grondregel is en blijft de gewraakte  theorie " m = m (t) ".
Alleen door de meest diepe dissociatie kan je tot zo'n lucratieve onzin komen!
De één is dan ook niet beter als de ander!
Het is allemaal even zwak en huilerig!
Ze zijn de secretie zelf geworden.
De ziekte is vervangen door zijn psychologische complex!
Zo zijn ze opgevoed!
En velen weten niet anders als mee te brullen en te huilen.
Lekker gezond zo'n debiele maatschappij!


Doch nog steeds gaat de wetenschap uit van het concept dat psychiatrische aandoeningen hersenziekten zijn, genetische afwijkingen, mutaties, biochemische verstoringen en op zijn best een combinatie van die factoren, zonder zich te bekommeren om de vraag waar die veranderingen vandaan komen.  
Dat is de vraag "Die zich stelt" en waarom de reden toch weer boven komt, en die de huidige wetenschap nog steeds zorgvuldig uit de weg gaat.
Wie durft de arrogante pretentie te koesteren dat hij iemand anders gestoord acht?
Wie durft het in zijn hoofd te halen dat hij anderen kan begrijpen als hij zichzelf niet begrijpt?
"Wat ziet gij de splinter in het oog van uw broeder, maar de balk in uw eigen oog bemerkt gij niet?"
Die vraag legt het valse fundament van de psychiatrie bloot, de bemodderde spiegels die de therapeuten hun patiënten voorhouden, de vooroordelen en oneigenlijke en bedrieglijke hypothesen waarop het hele bouwwerk gefundeerd is.
De illusie dat wij in de best denkbare wereld leven, mag niet verstoord worden. Wij zijn ondankbaar als wij twijfelen aan de zegeningen van deze gedrochtelijke maatschappij

Ze vinden zondermeer dat ze alleen de waarde en onwaarde van het leven mogen beoordelen.
Maar hun ziekelijke ambivalente gedrag duurt voort!
Deze psychische ziekte, er wordt nog steeds niets aan gedaan!
In elk geval moet het gaan om dood en leven. Dat is de schrede voorwaarts, die wij (Victor en ik) hier doen, en uit onze gedachtengang blijkt dat de tot nu toe gedane pogingen om het subjectieve element in te voeren, tot kern hebben:...... het introduceren van Dood en Leven. De dood hebben wij echter onder de formule “solidariteit”, het Leven onder de formule “wederkerigheid” geïntroduceerd.
Nu zijn wij op het punt, dat wij ook deze beide postulaten nog eens in één enkel samenvatten en hiermede deze inleiding tot een systematische antropologische geneeskunde beëindigen.
Dit is de invoering van een geneeskunde in de geneeskunde. Ik (victor) zag onlangs in een park te Madrid, het zo geheten El Retiro, een monument voor de beroemde Spaanse onderzoeker Ramón y Cajal, waarop als inscriptie - de betekenis van deze geleerde verheerlijkend - de woorden “fons vitae” en “fons mortis” stonden. Dit moge ook hier als symbool voor de eigenlijke betekenis van de geneeskunde gelden: de geneeskunde behoort even krachtig het leven als de dood te dienen.
Zolang we deze regel aan onze laars lappen gaan de Goden niet verder met ons. Het is aan ons de nieuwe richting te bepalen! Daar in de Geesteswereld zijn ze niet van lotje getikt, in tegendeel zelfs, daar wordt de enige Universele wetmatigheid beheerst.

Doch wij leren ons af te sluiten voor de keerzijde van de medaille, wij moeten hard worden, doen alsof er niets aan de hand is, wij moeten eelt op onze ziel kweken, de schone schijn handhaven en leren blind en doof te zijn. En als wij dat niet meer kunnen worden we krankzinnig verklaard, zijn we ondankbaar, overtreden we de spelregels en worden we door de belangenbehartigers van de gevestigde orde gedrogeerd, geëlektroshocked en opgesloten. Vanuit het ideaalbeeld van de mens is iedereen gestoord, heeft iedereen een balk in zijn eigen oog en de grootst gemene balk heet "normaal" en de "normalen" noemen de anderen gestoord. De "normalen" bepalen de grens waarbij angst, jaloezie, haat, eerzucht, ijdelheid, verdriet, overgaat in "abnormaal". Zij zijn de norm en hun wereldbeeld deugt. 
En ik weet zeker dat Winston Churchill het ook zo bedoelde!


Afbeeldingsresultaat voor Sir Winston Churchill Spreekt ze in de meest moeilijke tijden uit

Nooit behoren de deugden die de mens eigen zijn, sterker en overtuigender tot uiting te worden gebracht dan op dit ogenblik en nooit is voor de veiligheid van mensenkinderen de hoop op onsterfelijkheid en het versmaden van aardse macht noodzakelijker geweest dan nu. Juist de wetenschap zal alles kunnen vernietigen wat het leven aanvaardbaar en groots maakt." Maar toch wordt overal in het volste vertrouwen de toekomst wetenschappelijk uitgestippeld;..... velen schijnen het erop te houden dat het menselijke ras zich in opgaande lijn beweegt, dat het zich bevindt op een weg van niet te stuiten vooruitgang.
DE UITWEG, rond deze leugens, er is er maar één, ANDERS BLIJVEN WE IN EEN VERLOREN POSITIE ZITTEN! Een positie die verslechterd met de dag, iedere dag met een dramatische snelheid!


De bejubeling, van wat er in de krankzinnige hoofden zit, ze komt er heel gewoon niet omdat we in een ander tijdperk terecht zijn gekomen, waarin vele kleuren van mensen zich zullen aanmelden, om zich te verenigen. De Genius in de mens zal tot zijn volle ontplooiing komen. De mens kan zich gaan weiden aan zijn taak in de wereld, daar hij tot zijn werkelijke eigen wereld kan doordringen. De kleur van het chakra zal terstond verbleken tot de kleur die we werkelijk nodig hebben!
Het authentiek mens-zijn wordt zo een bestaan dat zich niet meer door het verleden maar door de toekomst laat bepalen.
Sla dus acht op de gedachte en waar ze U brengt, en laat haar voortkomen uit liefde, ontstaan uit begaanheid met alle wezens. Zoals deze schaduw het lichaam volgt, zo worden wij wat we denken. 
Zo zal er als nog een interessant gesprek te horen zijn, want op het moment dat ik denk aan een volumeknop, besef ik me uiteraard dat dit niet mogelijk is. Deze gedachte is voorbij in een nanoseconde, maar voor een baby die opgroeit in de digitale wereld moet de onmacht om de gewone wereld te beïnvloeden heel vervreemdend zijn.
Zo kan ik U vertellen, als Uw hart in zijn volheid ontwikkelt is kan U werkelijk bijna alles,
U kan werkelijk iedere uitdaging aan die op Uw pad ligt.
En het is waar, velen op deze wereld zijn gevlucht, 
maar dat was wel om uit die volstrekt verloren positie te komen!
Welke door de krankzinnige ambivalente wereld opgeworpen is!
 
 • Stel je dan ook maar niet voor, dat dit lukt, en tevens nog verder mag met de Goden –; ..... 
 • Dat je geen geweten hebt, dan ook helemaal niet, geen gevoelens van schuld of wroeging wat je ook doet,
 • Geen beperkende gevoelens van zorg voor het welzijn van vreemden, vrienden of zelfs familieleden. 
 • Stel je een leven voor zonder strijd met geen enkele vorm van schaamte, hoe egoïstisch, onverschillig, schadelijk of immoreel je ook handelde.
 • En kan doen alsof het concept van verantwoordelijkheid je niet bekend is, behalve als een last die anderen klakkeloos lijken te accepteren zonder zich af te vragen waarom, als de goedgelovige dwazen die zij zijn.
 • Ik voorspel het U heel gewoon, dit lukt U niet zonder dat U diep gaande consequenties gaat voelen, en merken.
 • De Universele wetmatigheid maakt dat U geen wolf in schaapskleren kan zijn, zoiets is een idee fiks, je wordt al op het eerste moment herkend door de Goden! Dat eerste nouminale moment is al voldoende U hier op te wijzen, de volgende nouminale momenten zullen daar alleen maar een vergroving van zijn. Zo werk dat in de kosmos.
 • Geen wetenschapper of geneticus kan dit weerleggen, nog kan er wat aan doen, U gaat er niet aan stuk, God kent genade.
 • Maar als U met een volkomen verkeerd Theïsme werkt, dan zullen de Goden U op geen enkele manier sparen, alle genetische fabeltjes ten spijt! U bepaalt zelf of U mag sterven of leven, wat is Uw richting van leven?
 • De grenzen van het fysieke lichaam kunnen nooit overschreden worden zonder het te kennen en het zorgvuldig meester te worden van de zintuiglijke drijfveren, die het levensproces regeren. 
 • U kunt niet van het leven genieten en te gelijk een apathische houding aannemen, dat is een onmogelijkheid. 
   
De  meest vitale impulsen of drijfveren misleiden ons het meest; .... op deze manier worden de levensfuncties veilig beschermd tegen gevaarlijke aanslagen. Het kennen van vitale instincten en levensritmen is alleen gegund aan mensen met de juiste discipline, alleen zij kunnen de drijfveren bewerken ofwel de verkeerde drijfveer overmeesteren. Aan hen alleen is de deskundige techniek. Met fabeltjes en theorieën valt er niets te overmeesteren. De ware religieuze mens met de juiste discipline kan vrijwel rechtstreeks doordringen tot de kern van ieder mens, maar nog steeds is er de census in de realiteit, niet alles is zo maar even te verwoorden.

Hierin verschilt de religieuze mens het meest, zelfs zeer veel van de moralist. Deze ontkend het bestaan van alle psychofysische factoren die ons in de greephouden van onze instincten en drijfveren.   
De moralist is een dwaas die de vreemde fantasie als mogelijkheid toelaat, "om van andere mensen verborgen te houden" zodat jou psychologische make-up radicaal verschillend is van die van hem. De algemene dissociatie is bij hem een algemeen goed. Eerst en vooral, omdat iedereen veronderstelt dat het geweten universeel is onder de mensen, en zo ongeveer een vanzelfsprekendheid, waardoor het verbergen van het feit dat je gewetenloos bent, een eitje is of wordt. Hoe de moralisten voet aan de grond konden en kunnen krijgen, blijkt bij speltheoretische experimenten keer op keer: .... vrijwel niemand laat zich afschepen met een fooi als een ander er intussen met de grote buit vandoor gaat. Dan maar liever allebei niks. Mensen zijn zelfs bereid geld toe te geven om iemand te straffen die zich asociaal opstelt, zo werd pas een paar jaar geleden ontdekt. En als ze dat doen, wordt het beloningscentrum in hun hersenen actiever, ontdekten Zwitserse psychologen vorig jaar. "Onrechtvaardig" gedrag afstraffen is dus lekker. De wetenschap zit sinds het ontdekt is een beetje in zijn maag met dit zogenoemde ‘altruïstisch straffen’. Als dit gedrag eenmaal gemeengoed is, houdt het zichzelf in stand. Zo werd ze zelfs gemeen goed! De huidige wetenschap doet ook niets anders als de huidige politiek, ook alleen de waarde en onwaarden van anderen beoordelen, maar dat is zelfs meer als "gemeen goed".

Ik zou heel gewoon zeggen; .........de begeerte houd zichzelf in stand, maar de krankzinnige wetenschap heeft weer een andere verklaring nodig, zo debiel zijn ze steeds weer!
Ach lieve schat, lief kind, wat doe je nu eigenlijk nog in deze digitale wereld? Weg er mee! We kunnen heel gewoon niets met al die arrogante vervreemding! 
Ze is erger als oorlog........Ja, de wereld draait wel door, het is echt gelukkig dat U dat weet, want de mens behoort in de eerste plaats haar, Moeder Aarde.
En daar waar de dood de formule “solidariteit” had moeten krijgen, heeft de wetenschap niets meer als de "dissociatie" overgehouden! En het duurt maar voort!
Maar de Goden laten hun functionele bescherming echt niet zakken, we hebben geen enkele kans ............ "Wanneer de ontwikkeling van onze gevoelens van barmhartigheid, medelijden, verdraagzaamheid en liefde geen gelijke tred houdt met de vooruitgang van de wetenschap, dan zal juist de wetenschap alles kunnen vernietigen wat het leven aanvaardbaar en groots maakt. Zo schreef Sir Winston Churchill al heel lang geleden al!

Wetenschap rot op, als U zich niet in het experiment kan vinden.
Want we weten het allemaal; ....Het Es is het lust principe: het wil alleen maar van alles heel graag. En daarom moet ik U waarschuwen voor deze materialistische wetenschap. De gekken van Freud zijn zo doorzichtig als maar zijn kan! En zwaar debiel. Hun focus ligt op (online) technologische en economische praktijken. En dat is de rechtstreekse ontmantelde onmenselijkheid waarnaar is gezocht! Het is identiek aan Freud 's Es, het is niet meer als het lust principe, wat de wereld steeds maar in de ellende stort.
De "man geek" heeft iedere rationaliteit gedumpt!


De laatste op zijn stoel en achter zijn beeldscherm voelt zich
The New Scientist
Maar hij is alleen maar krankzinnig!
Wetenschap, ROT OP!
 1. Correspondentie en opmerkingen zijn nog steeds mogelijk, ..... als U wat weet..... Lach om Uw inhoud, Lach om Uw bezit, want uit liefde zal het U ontnomen worden! Ook voor U staat er een ere-plaats klaar, in deze kosmos!
  Als mens wist ik dit al van af mijn geboorte, en als feit staat dit nu gelukkig op schrift!
Nardocus Filosofus