Hoofdstuk 1.4 Voor wie het nog niet geloofd
 
De voordelen en nadelen in praktische zin worden nog steeds in dualistische zin afgewogen, effecten worden nergens als één geheel bezien. De poging tot het aantonen van praktisch voordeel is het enige wat men daadwerkelijk wil aantonen. Als mogelijke chemie, als de mogelijk aangetoonde verbondenheid heerst zelfs de regel dat wat zij niet waarnemen en onderkennen, dat de gewone burger daar nog heel lang op moet wachten en eigenlijk nooit ook maar iets te weten komt in bewijsbare zin.  Deze "wetenschappelijke norm" sluit U op een ongekende manier op en in, alleen de werkzaamheid van het idee mag aangetoond worden.  Sterker nog, sinds wetenschappers zeggen dat ze slechts goed abstract kunnen denken, weten ze dat zelf niet eens, als een stel schizofrenen slaan zichzelf slechts met hun 'slimheid en slinksheid' om de oren.

Juist deze situatie legt de verantwoordelijkheid op de schouders van de mensen met een hoog abstract kennisniveau, welk niveau verworven is op het normaal vlak Aarde, en niet op het bedachte "abstracte" vlak van de debiele wetenschap.

Voor het abstracte begrepen-zijn-in is nu bij deze mens totaal geen plaats! 
En daarom negeer je de waarden van anderen, het "abstracte" vlak van de wetenschap is niet te begrijpen!

Tijdens lezingen blijkt altijd, dat veel toehoorders nogal moeite hebben,
met het begrip "bevat-zijn-in, c.q. "gegrepen-zijn-in".
Veel toehoorders kunnen niet de denk-sprong maken,
van het materiële bevat-zijn-in naar het abstracte bevat-zijn-in.

 
Daarom dus nog een keer het beroemde voorbeeld;...............
File:Parallelogram.svg
 
 Een parallellogram  is een vierhoek, 
waarvan  de overstaande zijden evenwijdig zijn.
Dus AB//DC en AD//BC.

Afbeeldingsresultaat
Een rechthoek is een parallellogram, waarvan een hoek recht is......
en dus alle hoeken recht zijn, wat we kunnen bewijzen,
dat als een hoek recht is, alle hoeken recht zijn.

Zowel parallellogram als rechthoek zijn abstracte begrippen, 
want we mogen aan de tekeningen geen enkele waarde toekennen.
Plato en Euclides leerden reeds, dat de meetkunde gefundeerd wordt,
en zich ontwikkelt los van het materiële. Dus ook niet van tekeningen!

Het hoogste is geen object van kennen.
Vandaar dat alle geestelijke vrijheid op zijn plaats is, of wilt U slechts op het niveau van het gewone kennen verder?
Dit klopt vanuit het standpunt van de menselijke persoon. Maar je moet weten, je zit zelf niet aan dit standpunt vast,
het hoogste is geen object van kennen! Zo wil de krankzinnige wetenschap het spel slechts spelen!
Dat dit wel zo zou zijn is maar een geloof, een geloof dat helaas beperkend werkt, op de plaats waar het leven zich ontsluit........hoe is dit te rijmen met de werkelijkheid, wel de geestelijke vrijheid mag niet aan de orde komen, de wetenschap is aan de ergerlijkste krankzinnigheid ooit begonnen.
* U zal het zonder meer moeten weten als U met iemand op enig niveau wilt communiceren: ....de 'kennis van persoon tot persoon' is de hoogste graad van kennen binnen de natuurlijke orde.
Er is een eenheid tussen kennis en liefde; ....
men kent in de mate dat men bemint, en men kent niet meer dan men bemint.
Hatelijkheid en al wat nog erger is, is niet te begrijpen. In de kennis van persoon tot persoon ligt dus de grondslag van alle werkelijk menselijke relaties. Daarom ook is ook maar één drama in de menselijke communicatie, dat heet N.P.A. , Narcisme, Perfectionisme, en Arrogantie. Want niets uit een dergelijke attitude houding komt bij de ander aan!
*Nu weet U ook wat er te verbeteren is in Uw houding, zodat het als nog lukt met iemand te communiceren!

Anders verkeren we in de staat dat we onze onmondigheid moeten verbreken,
doch in de mangel aan verstand behoeven we niet te verkeren!
Verlichting is de uitgang van de mens, uit de staat

van zijn vrijwillige onmondigheid. Onmondigheid noem ik
het onvermogen, om zich van zijn eigen verstand, zonder de
leiding’ van een ander’, te bedienen. Deze onmondigheid is
vrijwillig, wanneer de oorzaak als feit ervan niet gelegen is
in mangel aan verstand, maar in gebrek aan moed en aan
’t besluit, om zich, voortaans, zonder leiding van een’ ander,
alleenlijk van zijn eigen verstand te bedienen.
Sapere aude!
Dat is, heb moed, om uit uwe eigen ogen te zien

– dit is het motto van de geestelijke-verlichting.

Vandaag houden de moderne fysica en de kwantummechanica zich bezig,
met de interacties van ladingdragende partikels,
maar het begrip lading blijft een onbeschreven blad.
Wellicht vindt u als geïnteresseerde lezer hier enige inspiratie om meer inzicht te krijgen,
in dit raadselachtige fenomeen dat men lading noemt.

Het is een studie in de zelfde ruimte waar ontzetten veel wetmatigheden,
kunnen worden teruggevoerd,
naar de wetmatigheden tussen de symbolen "+" en "-"
en dat is precies het wezen van de computer.
Want "De openbaring" zorgt voor de mens,
Dat is haar bruikbare compilatie! Door de twijfel kan, .........naar Kant,
de synthese alleen maar naast het tegengestelde staan, nooit er boven.
Dat is ook de werkelijkheid met files bij Computer compilatie,...
Het krankzinnige en gevaarlijke ligt om de hoek, helaas .....
Iedere compilatie laat dat probleem zien, helaas .......
Want daarin is slechts alles terug te voeren naar polariteiten,
en dat betekend nog niet dat de mens niet heeft te denken!

Dat apparaat "computer" komt dus nog al wat te kort........
Want het zijn de liefde en rede waarmee mensen elkaar aantrekken,
en dus alle psychés trachten te verenigen.
Wetenschap, ....DENK. En dan weet U echt hoe het zit.
De reverse voor all, ik kan het roepen
Het zal gebeuren, noodzakelijk, AZOTH
Er bestaat thans een Wereld die voor U NIEUW is,
met een enorm aantal volmaaktheden.
Ook voor U staat er een ere-plaats klaar, in deze kosmos!
DAAR WAAR DE PARAMITA, ONZE Volmaaktheden,
WEL TE BEHEERSEN ZIJN.
We mogen ze, als we ze onderkennen ook gebruiken!
Dat wordt ieder zijn kracht!
De paramita’s. Deze leggen de nadruk op de evolutie van geestelijke kwaliteiten,
niet op de psychische of intellectuele.
De Paramita, ze behoren U, de nieuwe Mens. 
Het genius in de mens met zijn Paramita,
kan van een willen en moeten, een tonen maken!
Voor U blijkt dat de helpende hand te zijn,
die U met het genius van Uw mede mens in gesprek doet komen,
zo zij tot de zelfde onderkenning gekomen zijn.
Zo handelen we niet volgens onze eigen wil,
maar met de geestelijke kracht,
die heel ons wezen van de mens leiden naar zijn Aardse taken!
Het authentiek mens-zijn wordt zo een bestaan,
dat zich niet meer door het verleden maar door de toekomst laat bepalen.
Sla dus acht op de gedachte en waar ze U brengt,
en laat haar voortkomen uit liefde, ontstaan uit begaandheid met alle wezens.
Zoals deze schaduw het lichaam volgt,
zo worden wij wat we denken.
Met dit bijzondere autisme kunnen alle grenzen bereikt worden!
Dit is het bijzondere autisme wat in de mens zijn zetel heeft,
Er is niets mooiers wat ieder eerlijk mens in zijn hart vindt.........
Ze is precies wat de mens nodig heeft om aan zijn nieuwe wereld te bouwen,
zich te verwerkelijken als idee van de wereld om hem heen,
waar onze volmaaktheden wel degelijk ook te beheersen zijn!
Waar geen valse schaamte is,
die je door het wereldse intellect in psychische zinnen wordt opgedrongen!
Voor waar, wilt U de "Amor Dei Intellectualis" niet leren kennen?
Is de "Progres de la Science" geen gevolg van de "Particeps rationis" ? 
 ERNEST RENAN.
 
Maar ik kan U vertellen, als Uw hart in zijn volheid ontwikkeld is kan U werkelijk bijna alles,
U kan werkelijk iedere uitdaging aan die op Uw pad ligt.
Het praten over het eeuwig NU, zittende in de tijd, dat wekt de gnostische vraag:......
waarom blijf je dan zitten - in dit weten, wat nog geen kennen is.
Ze kan in een enkele nouminale fase worden opgelost! 

De weg is wijzer dus beter dan de wegwijzers, ze is eigenlijk niet te vergeten!
Het goede daar kan iedereen in geloven, het is voor je ziel en bestemming!


 
Eerst moest gekend worden wat niet echt is, op dat dit weten gekend werd!
Dat ging over het lijden van heel veel levens spanning heen om tot het kennen te komen.
Doch het is moeilijk, de waarheid beminnen is de leegte verdragen,
maar als we oprecht om die eigenschap vragen, krijgen we haar,
maar het is wel de kunst de juiste weg te gaan. 

Mensen hebben onvermijdelijk een vertekend beeld van de werkelijkheid,
als ze niet weten dat "het hoogste goed" geen object van kennen is.
Daar bij komt dat zij al voordat ze zintuiglijke prikkels waarnemen,
een constructie van de werkelijkheid met betekenisvolle beelden in het hoofd hebben,
en "De weg" daar de meest belangrijkste van is!
Al in 1922 keerde de Duitse psycholoog Otto Selz zich tegen het inductieve denken - de associatie theorie -
die ervan uitgaat dat mensen kennis van de werkelijkheid vergaren door gegevens te verzamelen,
en uit die gegevens conclusies te trekken.
Het menselijk denken zou volgens die theorie bestaan uit associaties tussen zintuiglijke waarnemingen.

Maar voor het communiceren van uit een "bepaalde positie" is op een vredige wereld geen plaats,
politici en arrogante wetenschappers kunnen net zo goed hun biezen pakken!

Uit waardering en respect voor de ander als naaste maak ik een juist gebruik van communicatie,
en dat ligt bij deze heren volkomen anders!

 
Er bestaan hogere mentale ordeningsprincipes - verwachtingen, anticipaties - ,
die het ordenend principe vormen van de informatieverwerking.
Mensen denken volgens de anticipatie theorie in termen van problemen ,
en voorlopige oplossingen – hypothesen - daarvan.
Zij zouden volgens Selz om verder te komen, moeten streven naar de weerlegging van hun hypothesen,
of eigenlijk zich moeten leren gedragen naar wat er is en niet is!
slechts zo kom je tot de kern van de contemplatie.
Het andere, in de wetenschap dat volgens Carl Popper,
is daarmee vergeleken een pure misdaad t.o.v. het lerende kind.
De Carl Popper realiteit, (zo hij zou bestaan en niet alleen dient om van de mens een puberaal wezen te maken?),
hij is nooit meer als de neiging prikkels en informatie uit de omgeving toe te laten,
die aansluiten bij de verwachtingen. Een lacher dus dit huidige onderwijs!
De "leerling wetenschapper" gaat inderdaad ook steeds weer op bezoek bij een vreemde!
Uiteindelijk is er een mens ontstaan, die zijn "mens zijn" niet meer onderkend.........
DE GEEK, ofwel de zeer, zeer, zeer, VREEMDE.  
Hij is zo vreemd dat hij de mens tot een puberaal gedrag wil aanzetten........ 
                                                                                                                                               
Het is die zelfde vreemde waar Kierkegaard van vertelde; ......
'Zoals eertijds de filosofie de theologie verdrongen heeft,
zo maakt thans de natuurwetenschap korte metten met de ethiek;......
maar al dat moderne statistieken gedoe met het ethische zal ons lijnrecht in het onmenselijke voeren
.
De cirkel van de dramatische menselijke fouten is meer als rond!
Het is de zwaarste en meest
 dramatische hagiografische geschiedenis van de mens ooit! 
De fatale vergissing is zijn peil omlaag te richten en de mens tot een verzameling wils-impulsen te reduceren, .........
en deze nog dubbel en dwars statistisch te beschrijven ook! 

Omdat er geen sluitende definitie bestaat is het begrip verzameling een inadequaat begrip.
Het heeft geen actualiteit, maar wel realiteit. Verzamelingen zijn geen 1/x.
D.w.z. er bestaat geen veelheid van gelijke dingen. De veelheid die we waarnemen is slechts schijn.
Alles en alles is Één, hoe het Één is, daar komen we nooit bij !!! 


De krankzinnige wetenschap laat zich in zijn commucatie daarom heel anders kennen, ...
het interessante aspect is de 'introjectie'.

Men zal elke goede kwaliteit spiegelen die er maar te vinden is.
Men leert voorkeuren, antipathieën en keuzes nabootsen.
Door dit te begrijpen, kan de wetenschapper inzicht krijgen, hoe hij in eerste instantie sympathiek kan lijken.
Als hij deze 'introjectie' uitvoert, assimileert hij slechts met plannen, filosofieën, dromen en doelen.
Hij bootst een onstellende hoeveelheid woorden en ideeën na.
De wetenschapper is perfect voor alle congressen, concilie, gala, en zo verder. Het duurt alleen nooit lang.
De echte persoon, komt nooit naar voren of het moet een wrede ongeordende narcist zijn, ....
constant vervallend in het zin-tactische spel.
Je speelt psychologische spelletjes met hem (projectie), maar hij kan niet anders...........

Als aanzet, als inleiding, is een filosofie die niet waarheid `s functioneel is,
gewoon totaal onvoldoende.
De “wijsheid 's religie” en “waarheid 's religie” is geen erfdeel van de volkeren. 
Er is geen filosofie zelfs maar berekend om de herhaalde aanvallen te weerstaan,
op alles wat de mens het dierbaarst en het heiligst is in zijn innerlijke geestelijke leven.
Daarom kan en moet ook iedere Uniformiteit afgewezen worden,
en ieder mens van zijn geestelijke vrijheid verzekerd worden. 
Dat een ‘gelovige’ zichzelf in de meeste gevallen beperkt tot ‘geloven’,
en zijn/haar wereld visie niet breder wordt door middel van een onafhankelijk onderzoek, is voor hem een absoluut feit,
sinds hij van Pythagoras en Euclides genoot.
Of van de grote meneer Kirchhoff....het bevat-zijn-in hoort bij de denk-sprong naar het abstracte.
Niets staat verder af van de waarheid,
dan de orthodoxe gedachte van het onafhankelijk onderzoek
die bovendien voortkomt uit verdraaiingen en natuurlijk puur onbegrip.
 Zo`n Janus Kop is simpelweg een duivel aanbidder,
vraag het maar aan de duivel dat is zijn devies!
Onderzoek is slechts een voetnoot,
de wetenschapper vertelt niet alleen wat er allemaal aan de hand is,
maar ook hoe het verder zal gaan en wat er moet gebeuren.
In feite functioneren de huidige wetenschappers als goeroe ofwel fantast.
De wetenschapper van nu is zelfs niet meer als een Janus Kop.
Dat ze als wetenschapper ver buiten hun boekje gaan,
en dat beleidsopvattingen en politieke meningen verpakt worden,
in pseudowetenschappelijke jasjes valt niemand meer op.
Dit beeld is alom tegenwoordig in de media, ........
en staat ook daarom volkomen los van zijn disciplinaire herkomst.
De herkomst van het leven begint bij de biologie en de kwantum leer.....
...

En zeer zeker niet met de invoering van theorie over een kosmologische constante.
De vergelijkingen met een beschrijving van hoe de zwaartekracht werkt in de algemene relativiteitstheorie 
(gepubliceerd in 1916), bevatte een belangrijke fout.
De kosmologische constante had Einstein in zijn berekeningen gebruikt,
zodat hij de algemene relativiteitstheorie kon gebruiken om het heelal als een statisch geheel te modelleren.
Maar zo is het niet, en zo bestaat ze niet, het Allerhoogste is als object niet te kennen.
En ik heb er echt geen moeite bij om de mens wakker te schudden,
de effecten van dergelijke waanzin zijn niet meer te dragen, ........
de krankzinnige wetenschap speelt slechts haar spelen.
Het gaat allemaal over de preken voor het eigen publiek, van de mens wordt gegarandeerd een puberaal wezen gemaakt.
En ze worden opgeleid op gekkenhuizen die ze univerciteit noemen!


Met nadruk wijs ik er op dat onderzoek in een geheel slechts gedaan kan worden op een durende reeks van informatie tijdstippen en een complete informatie van optredende effecten. Een ontkenning van effecten maakt onderzoek alleen maar moeilijker, en de wetenschap van het heden is al als de toren van Babel, een toren van ongekende, onbeminde, nauwelijks onderkende vraagstukken, in het dagelijkse leven liggen volkomen andere problemen voorhanden.
Volgens mij is er niet langer een explosie van "alchemistisch effect" aanstaande. De demonen die een dergelijk effect oproepen zijn niet langer door de mensheid te dragen. En niemand weet hoe we de demonische effecten uit het verleden op moeten lossen! De fantastische theorieën zijn daardoor simpelweg op, over, en uit, het "alchemistisch effect" van deze theorie-terroristen wordt door de demonische proportie tot staan gebracht. Er zal niets geen essentieel nieuws meer ontdekt worden, met de grote ontdekkingen is het uit, er is niemand meer die zich belachelijk wil maken!
Voor de nieuwe ontdekkingen moeten de ramen van "het gekkenhuis der wetenschap" wagenwijd open staan, zodat alle demonen kunnen ontsnappen! Wie denkt dat de spirituele discipline mag ontbreken, dat alles ons gepermitteerd is, komt er bitter snel achter dat al die mensen die een aperte voorkeur voor de zichtbare dingen hebben, vergeten dat de natuur zijn eigen voorkeur heeft.

De beschrijvingen die zij niet zien of doen,
daar moet de gewone eerlijke man nog heel lang op wachten.
De mensen met een aperte voorkeur moet je afgrijselijk diep wantrouwen.
Voor je het weet komt er één of andere wetenschappelijk demon naar voren.
En om wat wetenschappers en politici die alleen dergelijke onbenullige notities kunnen maken,
hoog te waarderen dat lijkt mij voor ons algemeen welzijn niet zo gezond! 
De Ellende komt vanzelf naar ons toe, als ze ons maar bang genoeg weten te maken!
Je moet dus ontzettend voorzichtig zijn met elke "Selffulling Prophecy".
Er zitten ontzettend grote risico's aan iedere voorspelling.
Want wat er verder nog wordt gemeend en gedacht,
is helaas alleen bekend aan het ego,
de natuur heeft namelijk zijn eigen voorkeur!


Voor je het weet komt hier uit een blabla demon met zijn wreedheid uit naar voren,
met als laatste etappe de ontaarding tot een ongekend hevig losgebroken demon, ook wel oorlog genoemd!
Het Blabla demon met zijn wreedheid is ook kenmerkend voor de narcist,
de naarling in eigen persoon!
De mens is wat hij doet, de nare kanten hiervan, 
daar waar alles dus heel stijlloos in een anta of protagonisme over de wereld wordt gegooid,
werkt alleen als je als slachtoffer weet dat jij vervloekt bent,
of wel getroffen bent door "Het Boze Oog" van de narcist.

 
Hieronder volgen enkele steek woorden, situaties en gedrag die typisch zijn voor een narcist:
 • Manipulatie;..... subtiele technieken om de aandacht af te leiden van het onderwerp of wel van hun foute gedrag.
 • Projectie; .... bijvoorbeeld jou schuldig laten voelen door je als egoïstisch af te schilderen
 • Ja wel, het begin heel charmant, voorkomend en ontzettend lief, daarna steeds meer de controle willen overnemen.
 • Tegenstrijdig gedrag, het één doen en het ander zeggen, liegen
 • Arrogantie, anderen (soms ook op subtiele wijze) willen vernederen, en willen afleiden van het uiteindelijke doen.
 • Competitief ingesteld, alsof alles uiteindelijk een spel is, waarbij het om de prijzen gaat.
 • Er is geen empathisch vermogen; ....op geen enkele manier wil men zich niet in anderen verplaatsen.
 • Er is een afgedekte agressie, want toevallig weten alleen zij waar het nu precies om gaat.
 • Het perfectionisme blijkt steeds een geobsedeerd 'zijn' door het perfectionisme of de perfectie die hen voor ogen staat.
 • Alleen zullen ze de aandacht vragen, en bewonderd willen worden.

Als de bezitter van een ontzettend grote Janus Kop

 

   Ik vind daarom dat dit een zo goed voorbeeld is.

De liefde mocht geen actuele en reële kracht zijn, doch het denken zorgt echt niet voor het bestaan, het is de liefde die zorgt voor het bestaan. Het is de liefde die zorgt voor het wezen, wat hem in zijn jonge jaren beschermt en opvoed, het is de liefde die de wonden verzorgd en de behoeftige verzorgd. Een wezenloze zegt dat hij alleen in het leven staat. Zou er zonder deze zorgen een ‘ik’ kunnen zijn? Wie wil zoiets dan bedenken? Wie wil er zeggen ‘ik ben er’ de rest is er niet? Om een heel lang verhaal iets korter te maken lijkt het erop dat dergelijke liederlijke mensen zichzelf bedenken. Velen hebben daar kennelijk geen moeite mee! Hun eerste gedachte is het ‘ik’ te creëren en hun volgende gedachten is de reflectie of beoordeling van dat ‘ik’ te creëren.  Een ‘ik’ die ‘ik’ beziet. Het is één proces dat "denken", dat zowel ‘ik’ als een blik op dat ‘ik’ creëert. Door het denken wordt het te observeren idee (ik) en de observator (ook ik) geschapen, zonder denken bestonden beiden niet. Creatie en observatie blijken één proces te zijn, één principe, denken.

Maar hoe ziet de werkelijkheid er uit, in zijn echte en solide existentie?
Waarom heeft iedere existentie dan zijn einde? Heeft U dat bepaalt door te denken? Wat een onzin heren wetenschappers, U bepaalt niets door te denken! Alles heeft zijn echte en solide existentie! De zonnebloem is zonnebloem door zijn existentie, door zijn echt zijn en zijn solide zijn! Anders zouden wij hem niet kunnen beschrijven! In zijn essentie is alles oneindig, in zijn existentie blijkt alles beperkt. 
Hiermee is de fout van de wetenschap bliksemsnel aangetoond, hun schamele denken bestaat slechts uit een enkel proces wat zowel het observeren als het creëren in een enkel proces opsluit.
Maar de praktijk is heel eenvoudig, wat U niet kan begrijpen kan U niet creëren.
De wetenschap heeft niets om te besluiten, geen enkele wet toont zich in zijn ware existentie!
Ze zijn niet van God, ze zijn bedacht!

Ons hele geluk is slechts van een enkel ding afhankelijk! Het bewustzijn van het gecreëerde leidt tot gedachten die creëren.
Het gecreëerde is een bedenksel, een beeld in de gedachten.
Het gecreëerde wordt heel snel het iets wat de mede-mens in die gedachten zou kunnen gaan creëren,
en dan plotseling vergeten we dat de mede-mens het ook allemaal moet begrijpen om tot een zelfde creatie te komen.
Alleen door het begrijpen krijgt de creatie een bestaan in de zelfde gedachte vorm, jij en ik kunnen elkaar vinden in de zelfde gedachten. Net zo goed als je in je eigen gedachten een beeld van jezelf creëert, creëer je ook "een buiten" met ook allemaal reflecties van wie je zelf zou kunnen zijn. Het ik en het jij zijn in die gedachten precies de zelfde, terwijl we weten dat we verschillende entiteiten zijn. Anders zou er geen tegenspraak zijn, zouden we de liefde niet nodig hebben noch het begrip om met elkaar om te kunnen gaan, de wederkerende liefde zou geen succes behoeven te zijn om de maatschappij te dragen.

De onstoffelijke beslisser

Die onstoffelijke beslisser, daar de natuur zijn eigen voorkeur heeft, is de wetenschap al zo vaak tegengekomen,
bijvoorbeeld bij het Maxwell-demon. Er is niets nieuws onder de Zon, bij de debielen. De ramen van het gekkenhuis zijn weer eens niet vergenoeg open gezet! Zo als gewoonlijk. Zo kunnen de Demonen alweer niet ontsnappen!

Over demologie wil ik het helemaal niet hebben. Overigens is dat ook beter voor u en mij, want mensen die proberen demonen te benoemen, benoemen in feite vaak zichzelf en dat is niet zo aangenaam als men denkt. Het benoemen waar je bang voor bent heeft een ontzettend probleem, de ellende komt vanzelf op je af! Denk maar aan het drama van de Inquisitie. Daar had men alle beschrijvingen van de gestalten van de verschillende demonen, hun namen, soms zelfs hun handtekeningen. Zo wist men dan precies te vertellen wat ze wel en wat ze niet deden. Als je goed kijkt wat de demonen de zielen aandoen volgens de verhalen van de demonen beschrijvende wetenschap, dan blijkt dat ze precies hetzelfde doen als wat de mensen elkaar plegen aan te doen. Namelijk; ..... dat wat men niet begrijpt, wordt in een empathisch regel verpakt, en deze wordt de wereld in geslingerd. Zo worden de huidige demonen door de krankzinnige wetenschap gesorteerd en de wereld in geslingerd. De onstoffelijke beslisser mag niet bestaan! Doch waarom de natuur zijn eigen voorkeur niet mag hebben, op deze Aarde, is een volkomen raadsel!

  Er zijn enkel demonen die deze bepaalde vorm van blabla wreedheid bevorderen. Die vinden op Aarde tegenwoordig bijzonder veel weerkaatsing! Welke invloed hebben ze op het ogenblik?
De krachten van de natuur bevinden zich, volgens de wetenschap, in een toestand van onevenwichtigheid. En daarom worden ze op een bijzondere manier gesorteerd. Doch fysica, biologie, geologie, astronomie, psychologie, maar ook de politiek enzovoort - zij maken de natuur niet uit! En de natuur weet dat zonder enige twijfel. Dat betekent dat het aantal natuurrampen, nog een verdere stijging tegemoet gaat zien volgens de demonische verhalen die de krankzinnige wetenschap de wereld in slingert.
De vraag is hierbij, of dergelijke invloeden grote opeenhopingen van mensen kunnen treffen? Ja want de demonische verhalen worden opgepakt door de krankzinnige dualistische politiek, die niet weet hoe hard ze het duel op moet blazen.
Kijk, als drie huizen worden overspoeld door een stormvloed, dan is dat erg. Maar als b.v.
Amsterdam onderloopt, is dat veel erger. Wanneer er een aardbeving is en drie geitenhoeder's
komen om en één boerderij zakt in elkaar, dan is dat tragisch. Maar als die aardbeving San Francisco of Los Angeles vernietigt, dan is dat natuurlijk heel wat erger. Een dergelijk verschil wordt nu sterk beïnvloed door demonische dualistische gezindheid van de mensen.

Je hebt zelfs mensen die alles maar de wereld in slingeren als een geheel van empathische blabla wreedheid, als de opperste god laten ze hun prota en antagonisme horen, en dat noemt zich politicus! En de blabla wreedheid wordt alleen maar groter als de politieke spanningen groter worden!
De blabla verhalen van de politicus verdubbelen zich met het kwadraat van de spanningen! De kenmerkende kwaliteit van het dan ontstane demon is dat het wil vernietigen. En dat gegeven is steeds benoemd als "Oorlog". Nu bevindt de wereld zich eigenlijk altijd in dergelijke crisis. Door deze crisis worden de mensen eigenlijk al uit hun evenwicht gebracht. De debiele politicus kan dit alleen versterken. De zekerheden zijn verdwijnen. Het vertrouwen daalt tot een minimum van wat mensen menen als hun behoefte te beschouwen en wat ze als eis mogen stellen aan anderen.

Dit is nu een situatie waarin het blabla demon met zijn wreedheid ontzettend veel tot stand kan brengen.
Zij zullen groepen mensen aansporen tot geweld, tot vernietiging. Ook als die vernietiging - en dat is toch denkbaar - tenslotte kan leiden tot een algehele vernietiging. De Nederlandse politiek is al zover, haar blabla wreedheid zal in tijden van crisis af moeten nemen, maar deze blabla wreedheid wordt alleen met de dag groter.
Oorlog is het moment van de los gebroken demon, maar opnieuw schijnt niemand het te beseffen. Maar opnieuw, de kernbom maakt de oorlog ondragelijk. En wat nu, heren van de krankzinnige wetenschap en van de dualistische politiek? Welk demon heeft U nu in het verschiet, krankzinnige heren, wat gaat U nu over U zelf beschrijven? Hoe vermijd U nu de revolutie? Welk wapen heeft U nog? Brexit, de wereld Natie maar weer gaan decimeren omdat zwakzinnige machthebbers het willen?

Wordt het Nu niet hoogtijd dat de ramen van het gekkenhuis der wetenschappers wagenwijd open gaan, en als nog alle mogelijke blabla demonen kunnen ontsnappen? Wordt het niet is tijd dat door wetenschap wordt erkend dat de onstoffelijke beslisser wel degelijk bestaat, en veel beter is als alle blabla academici te samen? 

De finale van het drama in de wetenschap is al voorbij

De finale van het drama in de wetenschap is al voorbij, maar niemand schijnt het nog te beseffen. De waanzin van Albert Einstein is ook bij CERN onjuist gebleken, Einstein zelf heeft het al 58 Jaar geleden toegegeven. Richard Feynman had 50 jaar geleden al de harde bewijzen.
Ik zal ze U opnieuw geven, Feynman wist waar de werkelijkheid stuk liep, en daar is het ook stuk gelopen. De objectieve blik terug te richten op de mens beschouwd als materie, tot leven te zien komen als onderdeel van dit universele mysterie van de grootste diepte, dat is een gevoel `s-ervaring die zeer zeldzaam is, en zeer spannend. Dit eindigt meestal in de lach en vreugde in de futiliteit van het proberen te begrijpen wat het atoom in het heelal is, door dit ding van atomen met zijn nieuwsgierigheid, dat naar zichzelf kijkt en zich af vraagt waarom de wonderen. Welnu, deze wetenschappelijke inzichten hebben hun einde in ontzag en mysterie, verloren aan de rand van de onzekerheid. Waar nu ligt die onzekerheid? Heel gewoon bij de plek waar we het leven in de mens zien komen!


Het Leven is geen kwestie van deeltjes, van welke dan ook. De waarheid is singulier tantum, welke ten alle tijden slechts onder een bio-mentale conditie tot existentie te brengen is. Het is een weelde deze conditie te onderkennen, .......haar te leren kennen als de laatste regel der godelijke natuur.
Ze is de functie en de structuur in ons DNA, in deze sfeer is de wil actief zonder enige verbinding met het bewustzijnsleven. Deze activiteit van de wil, in samenwerking met de sublieme wijsheid, ze is de meest wonderbaarlijke manifestatie van werkende krachten in de wereld. Maar in feiten gaat het dus ook om de sublieme kosmische functies en structuren die werken in eeuwigheid, en alles wat ze voortbrengen. Ik heb er nooit ook maar minuut over gelogen, doch .........

De erkenning van het Ene Zelf, het leven dat op dezelfde manier in allen huist, is de enige zekere grondslag van een schitterende Broederschap! Die ik zelf tot in iedere vezel van mijn hart ken, en kan beschrijven, het is mij dus genoeg alleen die zware dramatische hagiografische geschiedenis te moeten aanroepen, en niet te schrijven wat er komt. Doch ook ik heb mijn existentie, met zijn vrijheid en het ethische noodzakelijke voortdurend samen te stellen en bij een te houden. Ze handelt over de echte metafysica van het doen.
Vandaar dat ik de mens een metaphysicum noem.

Die plek kan ook omschreven worden, als het snijvlak tussen biologie en de kwantum leer. Aan de (quasi)-lege ruimte worden heel wat fysische eigenschappen toegekend:

 • Een permittiviteit voor het elektrisch veld
 • Een permeabiliteit voor het magnetisch veld
 • Een elastische vervormbaarheid voor de aanwezigheid en beweging van massa’s.
 • De grootheden en eenheden in de landbouw en biologie maken een aparte benadering noodzakelijk.
 • Alleen al omdat ; ......de grootheid-eenheid-getalwaarde-dimensie-en coherentie altijd in rij moeten staan.
 • Is het existentieel mogelijk, Ja als je de werking van de Enzymen onderkend, ..... Kunnen daar kernwaarden aan worden toegekend. Dat zijn de voorwaarden, tot Celcommunicatie, aan die voorwaarden is de biologie gehouden! Wat maakt ieder Functief en actief transport mogelijk? Vertelt U mij dat even?
 • Richard Feynman doet daar zijn meest waardevolle verduidelijking bij........


Deze plek is ons al 200.000 jaar bekend, Voor de mens bestaan er slechts drie grootheden. Daar er voor de mens slechts 3 echte componenten bestaan. Energie is de vorm waaronder leven zich aan de mens openbaart. De drie enige componenten zijn dus leven, energie en bewustwording. Als het Uw werkelijke wil is te leven, en niet aan de algemene ontwrichting mee wil doen, dan kan U slechts op deze grootheden steunen. Niemand begrijpt de kwantum leer, .......de leugens liggen in dat snijvlak, telkens weer,........ De Maat voor verandering is de WORTEL √weerstand hier/weerstand daar.

De Mens faalt dus volkomen in zijn strijdt tegen de verandering, het is gewoon heel simpel, we zijn ALLEMAAL opportunistische gebruikers, IN DIT OPZICHT KAN ER DUS TOTAAL NIETS VERANDEREN. De protagonisten en de antagonisten te samen maken deze wereld zelf volkomen kansloos!
Alles maakt nu eenmaal ongevraagd en ongewild gebruik van zijn "natuur".
Stop de zwakzinnigheid , voor verandering zal er een mate van wil en doelgerichtheid moeten zijn. Die moet komen uit het regulerende intermenselijke principe, en personen in interactie zoals wijzelf. Een dokter die dit "invangt" moet heel gewoon vertellen dat de begrippen "goed, mooi, en waar" niet onder een enkele noemer te vangen zijn! Een dergelijke waanzin moet je over laten aan wetenschappelijke idioten! 
 Goed, mooi en waar zijn niet te scheiden door aan één hunner een hogere waarde toe te kennen. De wetenschapper; ......pak hem op, pak op hem aan, want hij blijft een misdadiger! Waarom blijven er lieden, die maar wat blijven beweren en hun werkelijke verantwoordelijkheid niet nemen!


De verandering kan slechts als er overal een eenheid te vinden is, de wetten van de energetische uniciteit werken overal,
zelfs als we dat niet weten!
Dat wat ik zie ben ik niet ofwel mijn reflecties zijn niet ‘ik’.
Het ‘Ik’ heeft de keuze om iets wel of niet te zijn, dat is de basis van het intellect wat in ons is, dat is keuzen maken uit meervoud! Als ik om me heen kijk kan ik zien wat ik wel of niet wil zijn. Zelf hebben we geen idee van wie we zijn maar willen graag dat er een beeld bij een ander bestaat van wie we zijn. Met een dramatisch gevolg,  als we alles gaan vast leggen in "denk regels" dan ontstaat er geen beeld van hoe de werkelijkheid is,  maar het bedenksel van hoe we graag in essentie gezien willen worden. Jammer toch maar we hebben steeds te maken met de existentie, in zijn existentie is alles slechts echt en solide, anders hadden we geen enkel gegeven om haar te beschrijven. En de rare kwantum-leer moet het daarom doen zonder ook maar een enkele beschrijving!
Zo bestaat er slechts een bewering dat er 
een intergalactische, een interstellaire, een interplanetaire, een inter-moleculaire, een inter-atomaire, en tenslotte ook nog een inter-nucleaire ruimte is, die allen beheerst worden door dezelfde µ ruimte-tijd-theorie van Einstein, wat door vele krankzinnige natuurkundigen op slordige wijze en wat gemakzuchtig vergeten wordt.
Welk een wetenschappelijke wan-prestatie........welk een waanzin, wat een misdaad! De sociale en maatschappelijke problemen moeten tot een oplossing worden gebracht. Daar bij is er voor eeuwig een hulp, de eeuwigheid is de potentiële kracht van god. Zijn functies gaan tot in de eeuwigheid. Maar alweer, die functies staan haaks op het eigenbelang.
Het eigenbelang is een doodnormale absurditeit, maar dat moet U wel leren in te zien, want ze leidt vaak tot een zich afzetten tegen de omgeving, tegen een groep, of zelfs tegen een maatschappij. Maar dat mag zelfs van God, maar er bestaan wel grenzen aan zijn genade!

Inferieur is het theïsme wat een grondslag voor moraal kan leggen, en een opvallende minachting voor de dood kan kweken; ....bovendien laat zoiets enthousiasmeren voor bloedige oorlogen en omvangrijke veroveringen. De treurigste en armzaligste vorm van het theïsme is er kennelijk ook, maar daar heb ik nooit ook maar één waardevolle gedachte in kunnen ontdekken. 
Wat is er existentieel mogelijk, als je de werking van de Enzymen onderkend, ..... Kunnen daar kernwaarden aan worden toegekend. Dat zijn de voorwaarden, tot Celcommunicatie, aan die voorwaarden is de biologie gehouden! Dat maakt ieder Functief en actief transport mogelijk! Het leven is werkelijk het snijpunt tussen de biologie en de kwantumleer.......

Dit schrijf ik uiteraard voor iedereen, die het niet geloofd .........Want zelfs ik moet aan deze werkelijkheid geloven, daarom heb ik hem zo op moeten schrijven. Ik kan niet anders als zo eerlijk tegen over mijzelf te zijn, anders zou ik de waarheid niet verteld hebben! Doch dat heb ik juist wel, en zo is het gekomen! D
e ontmoeting met het niets, is juist de springplank naar positieve geborgenheid in een persoonlijk geloof. Antropologisch gezegd: de mens is meer dan een uitputtingsslag tussen lichaam en ziel; hij is, in de dialectische spanning tussen die twee, een sprong naar de geest. Pas daarin wordt hij zichzelf en kan hij geloofwaardig tot de naaste gaan. En zo ieder recht in de ogen kijken, als concrete opgave van het eeuwige in dit radicaal-betrekkelijke bestaan, wat het snijpunt tussen biologie en kwantum leer is.
En waar het  slagen wezenlijk bepaald wordt door, 1) het ik, dat 2) in zijn vrijheid geleid wordt door 3) het ethische. (S.K.)


Hoe past de evolutietheorie in dit verhaal, en hoe is het mogelijk dat zij volgens de officiële visie als bewezen feit geldt, terwijl zij door steeds meer wetenschappers als volledig achterhaald wordt beschouwd?
Is het mogelijk dat nihilisme, ‘toeval’ en ‘survival of the fittest’ zich aan de basis van ons denken en handelen hebben geworteld, zich uitend in gevoelens van doelloosheid en fatalisme?
Liggen de oorzaken voor de breuk in collectief zelfvertrouwen en de afwezigheid van het gevoel van verbondenheid met een liefdevol universum subtieler dan een geschiedschrijving van oorlog en geweld alleen? Hoe komt het dat in de kunst een tragische opvatting van de ‘conditio humaine’ eeuwenlang zo veelvuldig is verbeeld en grondig uitgemeten? Zijn wij zo aan de tragedie van het leven gaan geloven dat we in haar de hoogste expressie van waarheid zien? Terwijl het Allerhoogste zeer zeker niet als een object van kennen kan worden gezien. De conditio humaine MOET WORDEN AFGESCHAFT.......er is niets fatsoenlijk mee te bereiken. De kern uit het oeuvre van de krankzinnige wetenschap moet worden weggesneden. Anders wordt ze de mens die -bij steeds meer emancipatie op seksueel, sociaal en religieus vlak- steeds meer van angst bezeten zullen worden. En zulks precies onder de schijn van het tegendeel.(S.K.)

De conditio humaine is identiek aan de zondeval, en af en toe is hij zo scherp voor mij, dan kan ik niet anders als eerlijk zijn, en schuif ik hem, conditio humaine, weg! Wat is er mooier als in de volle vrijheid geleid worden door het ethische, .......De kinderen van deze aarde moeten weer in balans komen, door op het eigen weten te vertrouwen en alleen dan zullen ze leren zich het eigen levensdoel te herinneren om de mensheid als geheel te helpen,......Hoe dit bedoeld wordt, kan ik gemakkelijk laten zien aan de hand van de fysica, die reeds eeuwen lang de leiding heeft gehad in de natuurwetenschappen.
Leonardo da Vinci was de eerste die dit binnen ons denken bracht, hij vertelde ons; .....Sul Volo degli Uccelli.
Een Vogel vliegt volgens wiskundige wetten.
 De Weg is wijzer dan wegwijzers die door de krankzinnige wetenschap worden gemaakt, we kunnen het zonder de waanzin van deze bewijzering stellen!
Hier wordt de wiskunde gefundeerd door de logica, de fysica wordt gefundeerd door de wiskunde, de biologie door de fysica, de pathologie door de biologie, de medische wetenschap door de pathologie en de geneeskunde door de medische wetenschap.
Schrijven we de volgorde van da Vinci  van zijn wetenschappelijke fundering op, dan wordt iedere tak van wetenschap genoteerd onder die welke erop berust, dan wordt hierin tevens de volgorde van de fundamentele begrippen op aanschouwelijke wijze weergegeven ......: En mijn luchtvaart leraar Henk Tennekes bracht het mij ook zo bij......en precies de geneeskunde staat bovenaan. En zij die mij "De wetten van de fysica" brachten, waren er niet minder om. En ook pythagoras en Euclidus waren groots! Zo is Opwaartse causaliteit (vanuit het kleine ‘omhoog’) een bijzonder problematische verklaring van het ontstaan van ingewikkelde organen of organismes, laat staan waar het ‘t ‘ontstaan’ van gevoel en bewustzijn betreft als een soort epifenomeen, daar dus ontkend de krankzinnige wetenschap het heel gewoon wat ik constateer.........Fysische gebeurtenissen kunnen andere fysische gebeurtenissen veroorzaken, fysische gebeurtenissen kunnen ook mentale gebeurtenissen voortbrengen, maar mentale gebeurtenissen kunnen zelf niets veroorzaken, aangezien ze causaal inerte bijproducten (epifenomenen) zijn. Zo is er altijd iets noodzakelijk......... 
 • De grootheden en eenheden in de landbouw en biologie maken een aparte benadering noodzakelijk.
 • Alleen al omdat ; ......de grootheid-eenheid-getalwaarde-dimensie-en coherentie altijd in rij moeten staan., 
 • Het is een groot avontuur om de materie tot leven te zien komen, en om de wonderen te begrijpen.
 • En dit grote avontuur blijkt zijn eigen bewijzering te hebben, ...........omdat de kwantumfysica ons heeft laten zien dat daarin voor een uitsluitend mechanistische en dus theoretische causaliteit geen plaats is. Een mogelijkheid bij gelijkblijvende omstandigheden (ceterus paribus), daar houdt het heelal nu eenmaal niet van. Het bleek altijd een waan die alleen de krankzinnige wetenschap wilde bezien! 
 • Bovendien weten we ...... dat keuzemogelijkheden tot manifestatie komen vanuit een veld van bewustzijn. En we mogen van hier uit de intentie koesteren dit op alle fronten in het juiste handelen om te mogen zetten.
7. geneeskunde
6. medische wetenschap
5. pathologie
4. biologie
3. fysica
2. wiskunde
1. logica
Het gaat er in de doordachte levenskunst allerminst om, de lusten uit het leven te verbannen, integendeel, het gaat erin diverse opzichten om hoe je de lusten gebruikt.
Het geneste proces laat ons zien dat het veel beter is met de kosmos mee te werken, op de "natuurlijke manier" in een organische gebondenheid! 
 Wie daar niet meer in kan of durft te geloven, gelooft ook niet meer in zichzelf en is daardoor niet meer bij machte wezenlijk ergens naar te streven.  En dat op een plaats waar wij de beschikking hebben over gigantische krachten, waardoor de planeet kan worden beschadigd.

Voordat wij onze evolutionaire reis kunnen voortzetten, moeten wij aantonen over de wijsheid te beschikken om meesterschap over onszelf te kunnen bereiken en onze creativiteit zodanig te kunnen aanwenden dat zij iedereen ten goede komt’. Dit bewijs is direct,........wij laten er mee zien dat we weten direct gebonden te zijn aan het veld van bewustzijn! 
Ons wacht niets meer als dit nieuwe........slechts zo willen en kunnen de goden de mens uit deze balllingschap verlossen. Weet dat de kosmos op zijn polariteiten is gestoeld, en dat de polariteit 'innerlijkheid' en 'uiterlijkheid' niet anders als er voor ons kan zijn, omdat wij hier "zijn". Dat maakt de wet en het deel, in dit geheel! Dus voor ons zijn er velen, strikte en minder strikte, zoals hoog en laag, links en rechts, veraf en nabij, man en vrouw, hemel en aarde, goed en kwaad, deze wereld zal echt niet alleen door duivels, heidenen, en demonen zijn gemaakt! En uit liefde kan heel dit probleem worden opgelost! Laat U als persoon niet uitschakelen, U mag hier "zijn" en bestaan!

En als noch is er dan de regel van auto-topie, .......waar Uw lichaam zich bevind daar kan een ander lichaam zich niet bevinden! Het zijn de liefelijke goden die het probleem voor U oplossen! De wetenschap is daarbij allang de Utopie geworden! Het niet zijn is daarbij "Een Causa Sui" 
 ("oorzaak van zichzelf") geworden. Want alleen het lichaam kan "Het geneste proces" ondergaan!
 
Het geneste proces, <=>
  2       2       2       2       2       2       2   De Twijfel
4   6   6   8   8   10   10   12   12   14   14   16   16   18  Toename van de twijfel
1   5   5   11   11   19   19   29   29   41   41   55   55   71  Deductieve druk door de toename van de inductie van de paren, deze is weg te nemen door aan de zich openbarende Kosmos mee te werken! Dit zijn dan ook de OSIRIS GETALLEN, DE GETALLEN VAN DE GOD VAN LEVEN EN DOOD.
  1       2       3       4       5       6       7    Het  aantal vertwijfelingen
 
 

Maar dat is dan ook de plaats waar beeld en film ongetwijfeld behoren tot de krachtigste instrumenten waarvan machten zich bedienen om negatieve en lage resonanties in het systeem van de toeschouwer te verankeren. De valse ‘leraren’ verschijnen voor het witte doek…hun hoop op een juist handelen blijkt niet aanwezig, ze willen dan ook nooit iets van deze negatieve en lagere resonanties loslaten. Dat is het grootste schandaal wat wetenschap en politiek ons steeds flikken, ik durf het heel gewoon misdadig te noemen. 
 
Afbeeldingsresultaat voor Robbert Dijkgraaf
Het gala voor de gala gek,
Robbert Dijkgraaf
debiel en debiel
rot op,..... jullie zijn misdadig en ziekelijk te gelijk
Donder deze gekken in de diepste kerker! Ik zou geen betere inrichting voor ze weten........

En toch is er de noodzaak tot een herintegratie van feiten, valse kennis, verbeelding, en herinneringen is er altijd! Doch voor het wils-argument is er geen nuchtere plaats. Een verzameling aan wils-impulsen dat zijn we niet, zo is het leven niet, .....
En waarom zijn wij toch altijd zo druk in de weer, trachtende ‘ergens bovenop te geraken’, strevend naar … ‘iets’, meestal gedekt gaande onder de term vooruitgang (meer, beter), maar waar een nauwelijks verholen wanhoop aan geloof in eigen slagen alsmede de onmacht om in het nu te kunnen verblijven, wij zijn in wezen bewustzijn-in-ontwikkeling, bezig onszelf te ontdekken, bezig te ontdekken dat wij niet gescheiden zijn van dat veld van bewustzijn.
Zal er een moment komen waarop we onszelf kunnen overgeven aan Grote Geest, aan Wakan Tanka, in plaats van de dingen te weerstreven tegen beter weten in? ‘De Tao doet zelf nooit iets, en toch wordt door hem alles gedaan’, zo fluistert Oude Langoor, ..........het "bevat zijn in", welk een wezen vol vertrouwen kan er op deze Wereld bestaan! Weet de ‘angst voor het goede’, d.w.z. voor het moeten-zijn wat je bent, weg te zetten.
 Bed het goede (de vrijheid) zo in dat het steeds bewuster en fascinerender binnen je bereik komt te liggen. De mens begint zich anders schrap te zetten tegen zijn eigen bevrijding,.......

 
 Richard Feynman heeft het op de moderne manier omschreven, daarom kon ik de volgende gedachte neerleggen; ....Ik voel dat wij steeds weer tot een vorm van begrip moeten komen en ik denk niet dat we dit zullen bereiken door abstracte speculatie (speculatieve constructie). De richting wijst naar binnen, in onze harten. Wij moeten ons afstemmen op het ritme van hun universele kloppen, zodat we onze geest en lichamen samen kunnen brengen. Als ieder punt in het universum het middelpunt van alles is, dan is dit het ook, het punt, de plaats waar zowel ik als jij leven. Het "bevat zijn in" is een keurige denk sprong, om de abstracte denk sprong niet te vergeten!
Dat de weg wijzer is dan de wegwijzers, is eigenlijk niet te vergeten! Het is niet nodig je door de wetenschappelijke normen te laten insluiten! Het goede daar kan iedereen in geloven, het is voor je ziel en bestemming!
De
 gevoelens in het bewustzijn zijn bepaald geen soort van epifenomeen, het epidemische fenomeen wordt gevormd door de waan van de theoretische wetenschap! Om het geschied verloop te begrijpen, gaat het wetenschappelijk gezien om vragen... Niet om de geloofwaardigheid van een theorie. Ook het oude Athene werd geteisterd door deze dodelijke epidemische waan! Wij nog steeds, ........ achterliggende oorzaken zijn niet te begrijpen, omdat ze er niet zijn! In onze verbeelding is ze een metafoor van een epifenomeen, dus ze is niet alleen secundair causaal, maar ze brengt zelf ook geen causale effecten te weeg. Een epifenomeen wordt veroorzaakt door waan, en kan zelf ook niets veroorzaken! De logos is, en daarom..........
De wetenschap is GEK.............EN Meneer EINSTEIN WAS GEK..........
In de bijbel vindt je het, ik ben de weg!

   *A is zowel A als niet-A of
   * Ieder ding is zowel A als niet A of
   * Ieder ding is alles (Richard Feynman) 


De opmerkingen van Richard Feynman en Steven Weinberg, twee beroemde Nobelprijswinnaars, is identiek. ....... over hoe dingen in een protonenveld, of in een elektromagnetisch veld verlopen........  deeltjes worden teruggebracht tot slechts epifenomenen, altijd, behalve bij de debiele wetenschap! Daar, op deze leugen hadden ze al een Miljard jaar een abonnement, mocht U dat niet weten! Einstein heeft niet eens een fout gemaakt, het was altijd alle momenten van het NU een leugen. Zijn moeder had hem veel beter gelijk naar het gekkenhuis kunnen brengen! De verharde filosofische en wetenschappelijke waarheden, verdedigt door de liberale samenleving, en het veinzen in de kunst heeft niets meer als de algemene gang naar de leugen. De retoricus ziet elke menselijke uiting als zet in een strategie, in het spel met een publiek dat men wil overtuigen. Echte wetenschappers doen dat anders! Want wat te veel is neemt hij weg, wat niet genoeg is vult hij aan’.

Zo heeft elke gewone actie een plaats in een beperkte ruimte, een ruimte waar b.v. Kirchhoff zijn denken wel moest krijgen............
zoals de afgeschermde moleculaire ruimte glasvezel draad of koperdraad, een ruimte waar het geleidende aspect speelt!
Een stroom is een hoeveelheid elektronen die een kant op bewegen.
Als in een knooppunt de stromen niet samen nul zouden zijn,
dan zouden in dat knooppunt de elektronen zich meer en meer gaan ophopen,
(of juist ontbreken). En dat kan natuurlijk niet alsmaar doorgaan;
dan zou de zaak ontploffen!!!!
Daarom moet voor elk knooppunt in een evenwichtstoestand gelden; ........
 
De som van stromen naar elk knooppunt is NUL
 
 
 
     
Hij kon niet anders, natuurkundigen denken zo ongeveer aan een klok  die verzegeld is ,.....
waarbij we moeten raden welk intern mechanisme verantwoordelijk is voor de resultaten, die we aan de buitenkant zien.
Deze grote man liet zijn logos spreken, en dat deed hem goed raden.......
Er is geen manier om te kijken naar een elektron, om te zeggen wat er echt is!
Het is dan ook geen kennis die verkregen is door uiterlijke studie; .......Je krijgt deze kennis door jou voorafgaand betreden in de geestelijke Wereld. Daar ligt het fundament van al ons innerlijk weten! Door wijsheid, moed, evenwichtigheid, matigheid, en gerechtigheid kan alles worden verkregen! De logos is, ........ze wordt daar ervaren.

 
ELKE AUTO_REVERSE IS; ......IN DEZE KOSMOS IDENTIEK AAN EEN SUPER_ACTIE.
De actie van de mens is dat zeer beslist niet!
Alleen al daarom weet ik dat Meneer Einstein een dwaas is, die zich in de aard van de menselijke actie vergist!
Alleen een gek beweegt zich zo onwijzelijk en arrogant in eigen kring. Alleen het epifenomeen is bij deze Gekken bekend! Wetenschap wordt er in epistemologie niet bedreven, maar alleen verzonnen............de logos kan niet werkelijk door het epifenomeen worden benaderd! Alleen leugens worden daar verkondigd! Een wezenlijke goede start maken om tot een goed handelen te komen, ze is bij de krankzinnige wetenschap onmogelijk! En daarom is ze zieker als ooit te voren.............op de plaats waar Kirchhoff zijn oplossing gaaf aan al het geheel van epifenomenen! En daarmee een oplossing gaaf, die 
zekerder en meer werkelijk was dan die van ieder ander menselijk wezen.

Donder op debielen, voordat deze Wereld werkelijk een totaal einde heeft, door jullie voortgebracht!
De dag dat we zullen zien hoe we ons bestaan danken aan de mensen van alle stammen die hun cultuur en erfgoed hebben onderhouden, ....... Ze zal komen. Degenen die de rituelen, verhalen, legendes en mythen levend hebben gehouden. Het zal met deze kennis, de kennis die zij hebben bewaard, dat we weer zullen terugkeren naar "harmonie" met de natuur, Moeder Aarde en de mensheid. Het zal met deze kennis dat U onze kennis,"De sleutel tot onze overleving" zult vinden.
Met het epifenomeen van de krankzinnige wetenschap kan dat niet! Hoeveel statistieken daar ook van te maken zijn, ze leiden allemaal regelrecht naar de diepste onmenselijkheid! (S.K.). De krankzinnige wetenschap, laat haar onmiddellijk vertrekken!
Want de posities die de wetenschapsbeoefenaar's onvermijdelijk innemen ten aanzien van de vragen die op de meest vitale manier menselijk gedrag raken, openbaren op de eerste plaats hun persoonlijke betrokkenheid daarin.
Dualiteit heeft slechts gevolgen voor de grote van de twijfel. De vragen en fantasieën en theorieën die ontstaan, kunnen dus niet vallen onder hun autoriteit als geleerde, op dit gebied bestaat en beslaat de autoriteit van de wetenschapper zeker niet. Er is geen steun van de dwaze wetenschapper uit deze dualistische maatschappij te verwachten! Hoeveel titels, prijzen en diploma 's hij ook maar heeft, hij heeft niets van en over het Heil 's niveau geleerd!
Uiteindelijk zal hem in de komende periode dus duidelijk worden gemaakt dat hij heel veel heeft te leren, en zo hij dat niet doet kan hij veel beter vertrekken, als het Heil 's niveau van ieder mens hem niet interesseert.

Als het heil van de mens voor hem geen doel op zich is, dan is de wetenschap puur slecht bezig. Men werkt dan met een puur verwrongen "Heden" .  Bed het goede (de vrijheid) zo in dat het steeds bewuster en fascinerender binnen je bereik komt te liggen. De mens begint zich anders schrap te zetten tegen zijn eigen bevrijding,.......Het denken in "Dit Heden" is dus al het los komen te staan van het domein van de directe ervaring en zo zal het alleen maar geënsceneerde voorstellingen produceren. Wel leuk, maar de betrouwbaarheid van de computer mag U op allerlei terreinen in twijfel trekken. Immers de keuzemogelijkheden tot manifestatie komen vanuit een veld van bewustzijn. 
En Ja, en dan zitten we met de computer, Iedere computer zou toegerust moeten worden met schelle fluitjes, alarmbellen, onregelmatig repeterende sirenes die afgaan wanneer men voorspelbare teksten produceert. Beeldschermen zouden moeten opflikkeren en waarschuwingsteken's moeten uitzenden, toetsenborden zouden opzettelijk verkeerde letters moeten typen.

Gelukkig moet een calculerend onderdeel wel zijn eigen oprechtheid produceren. De waarheid zou in yoga termen een wiskundige optelling kunnen maken. Verder is de computer als integer apparaat nooit gekomen, dat kon zelfs niet eens! Nog steeds ligt die bij de persoon die programmeert, en als de uitgever dan alleen maar denkt aan de centen? En daarom de lagere resonantie's perse' niet worden losgelaten.......en telkens de algemene waan van "partijen" over al in mogen beslissen, ..........de ziekelijkheid van deze bende is algemeen .......als ze tot enige juiste contemplatie weten te komen, is dat een Gods wonder! Het gaat daar bij alleen om God. Ik heb er part noch deel aan. Als men zich mocht voorstellen dat God zich kan vergissen, dan zou ik menen dat dit alles op mij gevallen is door een vergissing. Want de suggestie dat God ons helpt, zou ons natuurlijk kunnen inspireren tot daden die onze krachten te boven gaan. Maar is het niet beter dat de mens de volle verantwoordelijkheid aanvaardt voor zijn eigen leven en er naar streeft om juist daarin tot rijpheid uit te groeien?
Want 
liegen tegen over elkaar is in de zin van Otto Weininger Catastrofaal............want de agressie komt er niet zomaar, de boosheid moet zich altijd binden met het eigen kwaad en natuurlijk blijft daar de logica weg. Dit maak wel degelijk het kwaad aanzich, want om te starten met het juiste handelen heb ik de logica nodig!
Hoe moet ik anders leren de suggestieve macht van de krankzinnige wetenschap en politiek op enige manier niet te leren wantrouwen? 
Ons diskursief verstand kan de wisselwerking van een geheel en delen niet begrijpen; ....hadden wij een intuïtief verstand, dan was het ons gegund het geheel als grond van Zijn delen te begrijpen en werkelijk alle doelmatigheid te verstaan, maar zo is het niet! Sterker nog, ...... De opmerkingen van Richard Feynman en Steven Weinberg, twee beroemde Nobelprijswinnaars, is identiek. ....... over hoe dingen in een protonenveld, of in een elektromagnetisch veld verlopen........  deeltjes worden teruggebracht tot slechts epifenomenen, altijd, behalve bij de debiele wetenschap! Daar, op deze leugen hadden ze al een Miljard jaar een abonnement, mocht U dat niet weten! Einstein heeft niet eens een fout gemaakt, het was altijd alle momenten van het NU een leugen.
Maar de krankzinnige wetenschap en de politiek vinden nog steeds dat ze overal in slagen, terwijl dat uiteraard een volledige leugen is. Waar de wil zich manifesteert, kom je zeker een menselijke wil tegen. 

De gestalte en het karakter van deze en vele andere lieden is wel degelijk een enorme ramp. Maar je vindt er geen meter logica .........het aanhangsel onder de hersenpan kan tot de meest achterlijke, gekke en tot de meest krankzinnige grote groeien, ........Want de begrippen van het ordentelijke en het behoorlijke zijn er genoeg............voor ieder is er buiten de agressie om alles om een nieuw begin te maken!

De antinomieën zouden de afkeer voor het kwaad in de mens moeten brengen, doch de huidige wetenschap brengt het alleen tot het meer vragen om Geld en materie, dus toch uiteindelijk om de economie, en zal ook geen minuut zwichten voor zijn verslagen ziel. Toch werd alle misogynie en elk antisemitisme daar geboren, "Het Kwaad" werd niet "aangepakt" maar "opgepakt", door de krankzinnigen van geest.  Men doet niet aan de niets ontziende eerlijkheid, maar slechts wat aan het meest rigoureuze kwaad, zo denkt men ........maar waar men uiteraard niet in slaagt, ze is niet te vergelden.........Wat Otto Weininger en Ludwig Wittgenstein de wereld vertelden ............de krankzinnige wetenschap weet het nog niet. Het normale moet nog in de hoofden opkomen! 
De mensen met een hoog abstract kennisniveau, welk niveau verworven is op het normaal vlak Aarde, ze kunnen alle dagen van het jaar aan de slag ..........Doch h
et hoogste is geen object van kennen.

Vandaar dat alle geestelijke vrijheid op zijn plaats is, of wilt U slechts op het niveau van het gewone kennen verder?
Waarom zouden we een stel fantasten en huichelaars en kwezelaars deze wereld moeten laten beheersen? 
Wilt U het niet dat blijkt, dat de weg naar herstel niet door moeizaam zwoegen gewonnen hoeft te worden, omdat antwoorden en oplossingen – zoals altijd – eenvoudig en moeiteloos plaatsvinden. En dat op het juiste moment, mits wij geleerd hebben iedere angst te laten varen, en we vanuit het juiste inzicht de intentie koesteren dit op alle fronten in het juiste handelen om te mogen zetten.  Dacht U werkelijk niet, dat wij mensen het zijn die Meneer Kirchhoff in zijn oplossingen kunnen volgen? Of kan alleen de krankzinnige wetenschap dat ????????????? 
En dat nog wel met een enorme hoeveelheid kletspraat en waan in de studie boeken, omdat ze het niet weten hoe de
 dingen in een protonenveld, of in een elektromagnetisch veld verlopen........  deeltjes worden teruggebracht tot slechts epifenomenen, altijd, behalve bij de debiele wetenschap! 

Doch Robert Oppenheimer vertelde het al; .......
  De Experimenten en instrumenten zijn dus geen epifenomenen van abstractie ...de debielen van de kwantum-theorie, ze hadden nooit enig verstand...........

Het  is niet zo dat het theoretische niveau 'boven'  het instrumentele niveau gelegen is, wat zich dan op zijn beurt weer 'boven' het instrumentele niveau gesitueerd zou zijn. DE wetenschap heeft de kunst van de "belasting beroving " nodig, uiteraard weer van de eerzame burger...........Het is lachen, gieren, en brullen bij de krankzinnige wetenschap!
Het is allemaal waan! Deze experimenten en instrumenten zijn voor iedereen die er slachtoffer van zijn een drama, net zo als diefstal, fraude, moord, oorlog, enz, en de huidige maatschappij wordt niet toevallig door deze misdaden beheerst.
Elke misdadige wereld, ze wordt wel degelijk door de verkeerde compilatie beheerst!
Waar U deze verkeerde compilatie vindt, is heel gewoon bekend.....zo zijn de Multi Media met computer compilatie  alleen maar de bespreking van de meest ergerlijke waan! 


 Wat er verder nog wordt gemeend en gedacht, is alleen bekend aan het ego.
De "man geek" heeft iedere rationaliteit gedumpt!
Het participium maar even vergeten........ de mens is dubbel en dwars Heiden geworden.......
De laatste op zijn stoel en achter zijn beeldscherm voelt zich
The New Scientist
Maar hij is alleen maar krankzinnig!
Wetenschap, ROT OP! 


Een participium is een van het werkwoord afgeleide vorm, die wij deelwoord noemen. Het gedraagt zich als een bijvoeglijk naamwoord. Ze kunnen in iedere willekeurige naamval, geslacht en in enkelvoud of meervoud voorkomen. Het Latijn kent drie participia:
 
1. participium praesentis activi (p.p.a.): het onvoltooid deelwoord
2. participium perfecti passivi (p.p.p.): het voltooid deelwoord
3. participium futuri activi (p.f.a.): het deelwoord van het futurum
Het  deelwoord wordt nog steeds in alle vormen van het heidense en misdadige participium gebruikt. 
In die vorm wordt ze ook wel een epifenomeen genoemd,........hoe kan de mens zich in de aard van zijn actie vergissen? De aard en de hervorming van het voltooid-deelwoord is een ramp, en bij de wetenschap altijd een regelrechte leugen! De discrepantie tussen de taal en de fysica is niet eens uit te leggen! Het participium van de taal heeft 3 delen, het participium van de fysica heeft 2 delen, waarbij 
 de Lagrange-functie het verschil is tussen kinetische en potentiele energie, en dat toevallig nooit anders worden in de kosmos. Aangezien ze een deel van De cijfer symboliek is,wordt ze ook op dit moment van twee wonderlijke richtingen aangedragen..........geen theorie komt daarvan los

Zo wonderlijk zelfs dat Richard Feynman dit schreef; .......
God is altijd bedacht om de dingen die je niet begrijpt uit te leggen. Nu, als je eindelijk moet ontdekken hoe iets werkt, krijg je een aantal wetten die je op afstand zetten van God, u hebt hem niet meer nodig. Maar je moet hem voor de andere mysteries nog gebruiken. Dus daarom laat je hem er nog zijn om het universum te creëren, want we hebben er nog veel die nog niet zijn opgemaakt; .... je hebt hem nodig voor het begrijpen van die dingen waarvan je niet gelooft dat de wetten het zullen uitleggen, zoals als bewustzijn, of waarom je leeft met een bepaalde tijd van leven en dood dat soort dingen. God is altijd geassocieerd met de dingen die je niet begrijpt. Vandaar dat ik denk dat de wetten niet kunnen worden beschouwd als van God omdat ze zijn bedacht.

Kierkegaard vertelde het ons zo; ....... In het opnemen van eigen (maar werkelijk-innerlijke) schuld, attendeert de angst de mens op het eeuwige moment en daarmee op nieuwe mogelijkheden voor zijn eigen toekomst en die van de gemeenschap.
Positieve angst (het ‘fascinosum’ van mijn in God gevestigde vrijheid) betreft immers altijd toekomst.
Als alleen met geloof de toekomst te overwinnen is, dan is de reden daarvan dat de ‘definitie’ van God altijd al was ‘dat bij Hem alles mogelijk is’.
Dit geloof mag zich niet opsluiten in een ivoren toren (vgl: het mystieke niets): het zendt de mens terug naar de relatieve taken in het hier en nu.
En juist krachtens de relatie met het eeuwige zal de enkeling zich integreren, of -om het heel anders te zeggen- is socialisme pas mogelijk.
En uiteraard is dit het eerste en enige wat de mens "wat betreft God" dient te weten!
Verder gaat de vrijheid om wat hij doet! Een meewerken met de kosmos........
Zij die het fascinosum kennen, zij zijn in staat om de wereld op te tillen, tot het aller-aller-hoogste.........wanhoop niet.

Wanneer we het diep mysterie van de natuur ervaren, dan voelen we het geheim van het bestaan aan.
Dit is terzelfdertijd; ......Fascinosum et tremendum, het fascinerende van buiten.
Zo kan de openbaring bestaan, ze is werkelijk de mogelijke compilatie, in het geneste-proces gebracht........
Want twijfel is niet zomaar te verwerken,......
Dit vraagt alleen openheid naar de natuur toe, en geen angst voor het eenzame karakter van de grote ervaringen.
aangezien het hier om directe ervaringen gaat, kunnen we geen bewijs van hun bestaan aanleveren.
Men kan alleen een bewijs voor zichzelf opbouwen door de integratie in de natuur,
Dat is een goede compilatie weten te maken.....dat kan niet door intermedaire theorieën,
maar door direct contact, en aangezien de natuur niet gewaardeerd wordt door onze beschaving, is deze weg als begin eenzaam .......doch later overvloedig.........
Velen weten het niet, maar de geest die naar  buiten is gericht, valt om in zijn eigen projectie, ........
De geest van de mens moet allereerst naar binnen gericht zijn, om de eigen natuur te onderkennen,......
De werking van de rede, ze wordt niet zomaar even bij U gebracht .........ze wordt zelfs afgebroken in de eigen projectie.
Daar het de eigen intrinsieke natuur totaal niet is, laat staan staan dat het aansluit bij de intelligibele rede........
Het maakt het ego-centrische als pad volkomen onbeheersbaar .......U moet weten hoe de meest normale liefde volkomen verslijten kan.
De Ubermensch van Nietzsche, noch kierkegaard, noch van Richard Feynman, noch Ernst Mach,  noch ik met vele anderen laten zich dit niet gebeuren, de Ubermensch is hier mee definitief gevestigd, U maakt hiermee ook zo uw keuze! Wanhoop niet, heb moed, zo zei onze Emanuel Kant het al.......

Welke mens wilt U zijn?
Is de natuur nog wat voor U, of verslindt U nog steeds de intermediaire theorieën?
Heeft U werkelijk het idee dat U zonder de liefde voor het fascinerende van buiten, U de juiste compilatie maken kan?
Wij de autistische en contemplerende vaklieden, die de grenzen van de ons bekende wereld met gemak kunnen bereiken, wij weten wel zeker van niet, hoe zou dat moeten met een krankzinnige wetenschap?


Je kan wel denken dat:.....
Het omkeerbare een bijzonder geval is,
in een wereld die onomkeerbaar is.
maar ik denk zelf dat zo`n bijzondere geval zelfs niet aanwezig is!
De ordeningen verlopen automatisch!
De schizofrene waan van de krankzinnige wetenschap, 
ZE IS AANGETOOND.................leuk he, HOOG-debiel.......
Leuk he, dat het compilatie probleem ook in elke computer zit, bij alle software,
en ze daarom voor de wetenschap ze een waardeloos apparaat is!
Het gat dat al voor Windows 7 in de software te vinden was, kan niet worden gedicht!
Waanzin, ook op de computer, blijft waanzin en moet tot in het oneindige verdedigd worden, wil je haar handhaven!Bussemaker, het is hoogtijd dat de wetenschap en de politiek op de hoogte worden gesteld van de keuze die er ligt op deze Wereld ,
en dat op mijn 68 jaar……een voorbeeld;..............
Dit maakt de compilatie rond de stelling van Pythagoras, zo beroemd; ....
-ze kan worden gezien als een betrekking tussen;
-de drie zijden van een rechthoekige driehoek;
-de oppervlakken van drie vierkanten;
-drie getallen;
- In de oplossingen hebben natuurlijke getallen onze bijzondere aandacht;
- ze wordt ook wel de 3-4-5 steek genoemd.
-Alle andere oplossingen met gehele getallen, ze zijn vergrotingen van oplossingen die in deze voorstelling passen.
- In feiten is de voorstelling van Pythagoras de weergave van alle oplossingen.
WELK EEN WEZENLIJKE COMPILATIE, ik heb de krankzinnige wetenschap zoiets nog niet zien doen!

Het gemis aan wezenlijke compilatie is de oorzaak van al; .......
Over de kunst van het opvoeden zou men niet moeten praten of redeneren,
laat staan dat men die kunst in een systeem onderbrengt en vervolgens laat nazeggen.
Wie zich voor pedagoog uitgeeft en zich niet in zijn gehele wezen een vroom man betoont,
die is wel de gevaarlijkste aller kwakzalvers,..........
Iemand kan nooit een goed pedagoog zijn, het kan pas na vele, vele jaren blijken of hij het is geweest..........

Dat de pedagogiek zelfs een hoogleraar dreigde te gaan instellen, was al in1918 velen een doorn in het oog.
‘Er heerst in de inrichting van ons hoger onderwijs een misbruik, dat werkelijk als een kanker om zich heen grijpt:.....
men “creëert” leervakjes, en gaat dan pas rondzien, of er ook mensen zijn, geschikt om de nieuwe leerstoel in te nemen.
En in 2018 zullen alle geschikten compleet ontbreken, helaas ...........van wegen al hun waan........

Dat opvoeden, het uitoefenen van geestelijke, zedelijke en verstandelijke invloed op anderen is,
‘opdat ze kunnen opstijgen naar hogere geestelijke regie_ onen, wat weliswaar een kunst is,
maar dat deze kunst ook verworven kan worden,
moet iedere wetenschapper toch wel bekend zijn, maar helaas is het zo niet!
Doch zij die het wel wisten kunnen we oneindig dankbaar zijn, zoals Sir Winston Churchill.
Maar onze maatschappij is nog steeds tot aan zijn wortels ontspoort.............
De werkelijke wetenschappelijke compilatie is naar alle kanten toe werkelijk door de kwakzalvers doorboord ...........
De wetenschappelijke norm sloot elke burger al 100 jaar op en in.......
de cognitieve werkelijkheid, de gehele cognitieve compilatie van Otto Selz, mocht niet meer bestaan,
Terwijl het de geestelijke evolutie van alle primaten heeft bepaalt, ........
moet een wetenschap deze wereld gaan beheersen zonder enige cognitieve compilatie,
Een grotere waan is er in de wetenschap nooit geweest!

Biologisch gezien is dat een onmogelijkheid, het is de vraag of het sociale überhaupt wel gescheiden kan worden van het cognitieve,
bij elk levend wezen wat hier zijn best doet hier te bestaan!
En of sinds Pythagoras de uitgebreide compilatie wel gescheiden kan worden van de degelijke bewijzen en hun analyse.
Krankzinnige wetenschap, rot nu eindelijk eens op!
Weg met die kwakzalvers wereld! Die zich wetenschap noemt ,.........

En sinds we bewust weten dat vele processen in cognitieve zin automatic a's zijn,
en zich lenen voor de wezenlijke cognitieve compilatie, en er autisme bestaat, .......
Weten we dat autisme alle dagen naar de grenzen van de bekende wereld kan reiken,........
In het mensen verstand blijken er vele antinomieën te spoken die het menselijke verstand steeds blijken te ontzetten van elke bedachte wet.

En dat gebeurd nog automatisch ook,.........er is een eigen kracht met een zekere macht, en een kracht op afstand die alles corrigeert.
En ik ben zo'n  mens dat het bewust heeft meekregen, mijn ziel is in die staat........
Ik vertel dit namens allen die weten dat deze geestelijke regie_onen bestaan........
Omdat ze net als Euclides met de juiste breinvoorwaarden om kunnen gaan!


Euclides, leverde de streng deductieve opbouw,
en kon niet anders als vertellen dat onze ruimte moest worden onderscheiden,
in een meer-dan-drie dimensionale om aan alle brein voorwaarden te kunnen voldoen.
Zo niet dan volgt er een enorme verwarring in de abstracte axiomatica van intuïtieve ruimteleer. 
En om alles dan maar even in het openbaar prematuur te bewijzen, heeft geen zin.
De opvolgende noodzakelijke methode van volharding werkt niet, bij welke opleiding dan ook.
Hoe zou de uitgebreide compilatie ooit gevonden kunnen worden,
die een analyse en een degelijk bewijs mogelijk maakt.
En deze verwarring speelt dan nog alle dagen ook, de denksprong van het materiële bevat zijn in,
naar het abstracte bevat zijn in, is dan onmogelijk te maken!

Doch deze gekken blijven maar door gaan; .............Het niet aanwezig zijn in het leven, lijdt regelrecht absentheïstische SCHIZOFRENIE.

Dijkgraaf, de A krankzinnige gevaarlijke,
hij laat dat zien, HIERMEE

Afbeeldingsresultaat voor driewerf van het geluk vrijmetselarij
Makkestakje wildgeraas, welke professor is er Nu zo dwaas?
Het is het flikker vriendje van Robbert Dijkgraaf!
Wilde die gek zijn insigne aan iedereen meegeven? Rot op GALA flikker!
En neem de rest van dat debiele onzijdige flikker volk mee.
Wij kunnen de aanklacht tegen deze wetenschap niet langer onder ons houden.

Er is geen methode die verwerpelijker is voor de mens als deze, ..........
Leg het zootje nu onder de guillotine anders  is het gegarandeerd te laat!
De schade die het prematuur bewijzen en handelen  oplevert, ze is gigantisch.
De mens begrijpt zichzelf niet meer, en de afbraak van deze maatschappij is compleet!
Ze kunnen in hun emancipatiedrift deze alleen maar verzwakken,
onze wezenlijke kansen elkaar te begrijpen zijn in 2018 tot nul gereduceerd!
Zo worden zowel het hart als de ziel met een "systolen systeem" belast,
Voor het lichaam is het drama al compleet, dank U wel....... krankzinnige wetenschap!
Maar het rationele en ethisch noodzakelijke voor de mens, wat er maar geproduceerd wordt,
zoals voeding, kleding, beschutting, verzorging, scholing, ze krijgt een "systolen systeem",
Wat wil zeggen dat het rationele door de krankzinnigheid van de wetenschap er uit is "Gehackt" 

Henk Breman is bekend van zijn begrip Centripetal concentration.
Het duidt de aanvoer aan van de voedingsstoffen die boeren nodig hebben om de afvoer (de oogst) daarvan weer aan te vullen.
Wat wij eten verdwijnt immers van de akker en komt er nooit meer terug omdat wij het uitpoepen en -plassen op heel andere plekken.
Die aanvoer moet van elders komen.
Wat gebeurt er met Afrika als de eenvoudige Afrikaan biologisch moet gaan boeren?
Hoewel we er bijna nooit over horen, is centripetale concentratie een belangrijk mechanisme om landbouwvraagstukken te kunnen begrijpen.
Dat begint bij extensieve landbouw waarvan de productie alleen door lokale natuurlijke hulpbronnen bepaald wordt.
De krankzinnige wetenschap ziet alleen maar kans de wereld een "systolen systeem" mee te geven!
In 2018 worden deze systemen de mensheid compleet fataal, ..............uit alle systemen is het rationele uit "Gehackt"
Het zijn hele rare mensen met al dat "Gehackte Goed"............en ik word niet alleen boos als dat een oplossing wordt
De krankzinnige wetenschap levert alleen "Gehackt Goed". En Henk heeft het compleet bij het rechte eind.........

'Ik word boos als biologisch duurzaam en een oplossing wordt
En het "Fakers volk" wil ZELFS DAAR NOG ZIJN GELD AAN VERDIENEN,..........
Dump die krankzinnige huizen waar de hoog krankzinnigen worden opgeleid!..........

 Wat er verder nog wordt gemeend en gedacht, is alleen bekend aan het ego.

De "man geek" heeft iedere rationaliteit gedumpt!
Het participium maar even vergeten........ de mens is dubbel en dwars Heiden geworden.......De laatste op zijn stoel en achter zijn beeldscherm voelt zich
The New Scientist
Maar hij is alleen maar krankzinnig!
En daarom geeft hij alles letterlijk een "Systolen Systeem" UITGEVONDEN, NIETS MEER!
Zijn eigen Hart en Ziel zijn van hun natuurlijke rationaliteit ontnomen, ............

https://www.dating-site.nl/fakers/  DIT IS HET PROCES WAT ZE ALLEEN MAAR BLIJKEN AAN TE KUNNEN!
DE ONLINE PRAKTIJK VAN DE GEEK IS IDENTIEK!
DE HOOP VAN PANDORA, ICT IN HET ONDERWIJS.......
IS EEN GEBEID VAN KENNIS DAT DOOR EEN DOMEINEXPERT WORDT BESTREKEN.........
WISKUNDE, AUTOMECHANICA, SOCIAALWERK, FOTOGRAFIE, ERGONOMIE, BOEKHOUDEN,
ZE ZIJN DE KENNISDOMEINEN VAN DE GEEK.................
KRANKZINNIGE Wetenschap, ROT OP!  DIT PROCES IS DE MENS GEGARENDEERD FATAAL..........
WELKE NIEUWE DOMEINEN ER OOK MAAR WORDEN BESTREKEN............2018 IS HET JAAR!


 
WIJ CONSTATEREN EEN VERWARRING VAN DE INTUIVE RUIMTELEER
EN DE ABSTRACTE AXIOMATICA,
WELKE ZICH OPENBAART IN ALLE ENKELE ONNATUURLIJKE DOMEINEN,
EN SLECHTS WORDEN GEKEND DOOR DE SLECHTSTE PREMATURE BEWIJZEN.
DEZE AANPAK IS UITERAARD EEN ENORME BELACHELIJKHEID, .........
ELKE SUL WEET DAT DEZE ZELFS NIET DOOR DE STATISTIEK KUNNEN WORDEN BENOEMD.
HET IS HOOGTIJD DAT IEDEREEN WEET DAT ELK VERHAAL SLECHTS VAN UIT EEN CENTRAPETALE CONCENTRATIE KAN WORDEN BENOEMD...........
ANDERS IS ER VOOR "HET ABSTRACTE BEGREPEN ZIJN IN", TOTAAL GEEN PLAATS!
ALLES BLIJFT VOOR DE KRANKZINNIGE WETENSCHAP DAN "EEN MATERIEEL BEGREPEN ZIJN IN".

 
OOK LAAT ZE NA DE AARD VAN DEZE ANALYTISCHE WIJZE ALS ONDEUGDELIJK AAN TE GEVEN........

Dienstbaarheid als zogenaamd kernmoment van het menselijke handelen naar zijn ethische zijde kan namelijk slechts zinnig functioneren binnen de gehele scala van grondcategorieen van de werkelijkheid in haar structurele verscheidenheid, samenhang en fundamentele identiteit, en binnen de in deze grondcategorieen gefundeerde entitaire structuren.
Deze dienstbaarheid heeft de gehele centripetale con-centralisatie nodig.
Ze is uiteindelijk de compilatie voor het gehele systeem, wat de mens op kan brengen, wil hij een dienstbaar mens zijn!
 Ik heet ook waarom Henk volkomen gelijk heeft,
 • De grootheden en eenheden in de landbouw en biologie maken een aparte benadering noodzakelijk.
 • Alleen al omdat ; ......de grootheid-eenheid-getalwaarde-dimensie-en coherentie altijd in rij moeten staan.
 • Is het existentieel mogelijk, Ja als je de werking van de Enzymen onderkend, ..... Kunnen daar kernwaarden aan worden toegekend. Dat zijn de voorwaarden, tot Celcommunicatie, aan die voorwaarden is de biologie gehouden! Ze is identiek, het proces dus, aan wat Henk Centripetal concentration noemt.
 • Het leven van de mens wordt gecontroleerd door honderdduizenden biochemische processen, die zich continu in het lichaam afspelen. Daarbij spelen enzymen een belangrijke rol. Dit zijn speciale eiwitten die gevormd worden in de cellen en een chemische reactie tussen bepaalde stoffen mogelijk maken. Elk enzym verricht een specialistische functie in het lichaam. Het is dus niet zo, dat het ene enzym de taak van een ander enzym kan overnemen. Enzymen zorgen o.a. voor een goede stofwisseling in de hersenen, het vrijmaken van energie in de cellen en de groei en reparatie van weefsels, organen en cellen. Daarnaast nemen zij ook de rol van antioxidanten op zich. Ze zetten namelijk schadelijke stoffen om in ongevaarlijke substanties die beter door het lichaam uitgescheiden kunnen worden.
   
De andere structuren zijn "Fake", er is dan ook een grote onvastheid over waarden en waarheid, over echt en fake. ....de verwarring is compleet.
En ik vergis mij dus echt niet in de waarde van Henk Breman...........
Als waarde wordt dit allemaal door de krankzinnige wetenschap genegeerd!
En vele regeringen, die dit wezen van de dienstbaarheid totaal niet onderkennen.
Ze komen dan ook nooit meer toe aan regeren, dat is voorbij!
De krankzinnigheid van wetenschap en politiek is werkelijk compleet....
Of heeft U enig idee hoe een verzameling losse individuen deze maatschappij nog ergens toe kan brengen? Ik niet, want juist dat is wetenschappelijke waan, de waan van de "A-krankzinnige"!
Zo is de statistiek  nooit meer als het gegeven van de waanzinnige.............
En zo komt het werkelijk rationele in het "Nu", dus in actualiteit en realiteit niet aan de orde! 
Ook dat vertelde ons Spinoza al,............
 • De discrepantie in de taal en fysica en biologie werden al door George Boole opgezocht............
  En de krankzinnige wetenschap van deze wereld vindt dat nog steeds best!
  Doch in de determinatie bevinden wij ons in een gebied van "denking" en "uitgebreidheid" .
  Wij mensen kunnen ons enorm makkelijk bewegen in die ruimte van denking en uitgebreidheid,
  als je maar beseft wat openbaring is! Maar leugens passen daar absoluut niet bij!
 • Verdeel de Kosmos maar volgens onze woorden dan komt allemaal wel goed, zo beweert men maar als nog is dat een dramatische slechte oplossing en enorme mislukking gebleken. Sterker nog de kosmos verdelen volgens woordelijke afspraken is nog nooit goed gebleken! De menselijke genegenheid komt niet voort uit contracten of uit gedwongenheid. Dus blijft de vraag: ........... hoe kunnen we broeders worden? Hoe kan jullie God onze God worden en ons weer voorspoed geven en in ons dromen van terugkerende grootheid wakker roepen?

 

 • Stammen worden gemaakt door individuen en ze zijn niet beter dan zij. Mensen komen en gaan zoals de golven van de zee. Het is de wet van de natuur. Op de aarde is er geen plek gewijd aan alleen zijn.
 •  Zolang er alleen een bedacht deeltje bestaat, is er alleen plaats voor de geestelijke vrijheid. En is er in de fysica en de biologie alleen plaats voor het referentieel transparante fenomeen. En dat maakt bijvoorbeeld dat kern energie en de kernspitsing een apart fenomeen zijn, zo als alle andere fenomenen! Maar de hele conseqwentie is ook dat we leven, denken, en rekenen vanuit een filosofie die op geen enkele manier waarheidsfunctioneel is! Kunnen we echt zonder de openbaring? Neen!
 • Het leven is een belevend leren, en het strook of valt in lijn met wat je geloofd. De universele weg of de scholing`s weg beperkt zich niet tot het lezen van boeken maar manifesteert zich in het hart als overtuiging, in het hoofd als kennis van zaken en in de handen als daad van een nieuw leven, zonder gedwongenheid maar als een volstrekt natuurlijk proces. Want een mens is niet wat hij leest, maar wat hij doet.

 • Geestelijke vrijheid is een noodzaak, de ironie wil dat als iets werkt het niet uitmaakt hoe het werkt! De nare kanten hiervan, daar waar alles dus heel stijlloos in een anta of protagonisme over de wereld wordt gegooid, werkt alleen als je als slachtoffer weet dat jij vervloekt bent, of wel getroffen bent door "Het Boze Oog". Ellende komt vanzelf naar je toe als je maar bang genoeg bent! Je moet dus ontzettend voorzichtig zijn met elke "Selffulling Prophecy". Er zitten ontzettend grote risico's aan iedere voorspelling. Want wat er verder nog wordt gemeend en gedacht, is helaas alleen bekend aan het ego, en daarom weet ik het zeker, ......als iets werkt maakt het niet uit, de mens is wat hij doet, en de naarling doet heel verkeerde dingen!

 

 • En de verhouding van de mens tot God en de medemens is een existentieel dialogisch religieus beginsel, niemand onder de mensen heeft het recht zich er mee te bemoeien.  Alles wat opgeblazen is, arrogantie is, dus  veel belangrijker gemaakt wordt dan het is,  gaat ten koste van de essentiële zaak, het doen.
  Deze regel is eigenlijk alleen maar door de oorspronkelijke culturen begrepen. Alleen de huidige Inca, Maya en Indianen is het bekend.
 • De Aarde behoort niet toe aan de mens, de mens behoort toe aan de Aarde.
  Dit weten we;.... alle dingen zijn met elkaar verbonden, zoals het bloed de leden van een familie verbindt.
  Wat de Aarde overkomt, overkomt ook de kinderen van de Aarde.
  De mens heeft het levensweb niet geweven, hij vormt er slechts een draad van.
  Wat hij het web aandoet, doet hij zichzelf aan.

 • Ooit zal de tijd komen dat de vogels dood uit de lucht vallen,
  de rivieren vergiftigd zijn en de herten sterven in het bos.
  Dan zal de blanke man in zijn gulzigheid Moeder Aarde bijna vernietigd hebben.
  Maar op dat moment zal het Indiaanse volk zijn verloren geest hervinden, 
  en zal het samen met miljoenen mensen van alle rassen als de strijders van de regenboog oprukken om alle obstakels op weg naar een nieuwe wereld op te ruimen.
  En één ieder zal zeggen "er is genoeg gepraat", laten we iets doen.
 • We weten het heel gewoon, de A-krankzinnige is met het meest vreselijke bezig...........
 • En zo komt het werkelijk rationele in het "Nu", dus in actualiteit en realiteit niet aan de orde! 
  Ook dat vertelde ons Spinoza al,............
  • De discrepantie in de taal en fysica en biologie werden al door George Boole opgezocht............
   En de krankzinnige wetenschap van deze wereld vindt dat nog steeds best!
  •  
  We weten het door en door, als sociale en etnische groeperingen vanuit hun tragische en ook de ons kwel-lende omstandigheden slechts eisen zouden weten te stellen, zou dat een bewijs zijn voor hun onvermogen.
  De liefde als hoogste vorm van energie stelt geen eisen; ze houdt het oog gericht op de toekomst.
  Ze geeft de mens de ruimte, die hem toekomt. Niets kan haar ervan weerhouden de mens te verheffen door de Aarde te vervolmaken en haar luchten te zuiveren.

  Voor wat betreft de democratie is de situatie duidelijk. Twee logisch met elkaar verbonden instelling 's fouten verzwakken en vertroebelen de democratische blik op de wereld.
  Eigenlijk is het  een volkomen drama wat ze ons nu opleveren.
  Namelijk haar personalisme enerzijds en haar universalisme anderzijds.
  De mens als deel van een sociaal geheel bereikt zijn volledige uniciteit en waarde alleen in een totaliteit, waarin hij zich kan onderscheiden. Omdat ze dit niet heeft onderkend, is de democratie gaan emanciperen in plaats van bevrijden.
  Iedere cel heeft zich gerechtigd gevoeld zichzelf als centrum te manifesteren, alleen al omdat dit in de praktijk gewoon mogelijk was.
  Vandaar de door feiten aangetoonde funeste verspreiding van de verkeerde intellectuele en sociaal-liberale opvattingen.
  Vandaar ook de fnuikende (rampzalige) egalitaire ideeën die elke serieuze opbouw van een nieuwe Aarde in gevaar brengen.
  Door de leiding van de vooruitgang aan het volk over te geven, schijnt ze recht te doen aan het idee van de totaliteit.
  Ze maakt daarvan echter een karikatuur, door de aangeleerde instelling 's fouten.

  Het ware universalisme heeft wel de bedoeling om alle initiatieven, alle waarden, alle - ook de meest bescheiden - vermogens zonder uitsluiting naar zijn synthesen toe te trekken. Naar zijn wezen echter is het organisch en hiërarchisch.
  Omdat de democratie individualisme en personalisme, massa en totaliteit verwisselde en omdat ze de mensenmassa opdeelde en nivelleerde, loopt ze gevaar de met haar geboren hoop op een menswaardige toekomst in zijn volledigheid te compromitteren. Maar niemand heeft er als noch  werkelijke rationele waarde aan gegeven!
  De situatie is daarom voor de mens buiten gewoon onveilig, want de ratio moet de veiligheid  leveren. Hoeveel beveiligers je ook in stelling brengt, uiteindelijk staan ze langs een front tegen over elkaar, ........en de krankzinnige wetenschap vertelt dat ons nog steeds niet ..............

  Deze oorsprong verklaart de compromitterende steun, die ze voortdurend van de kant van talrijke individuen heeft gevonden, die (om verschillende redenen van een intellectueel en sociaal conservatisme) er belang bij hadden niet in de toekomst van de mens te geloven.

  Maar starheid wekt geen passie op - en het fascisme ontbreekt het niet aan bezieling. Het staat open voor de toekomst.
  Het bezit de eerzucht, omvangrijke, organische eenheden onder zijn heerschappij te bundelen. Helaas is het interessegebied ervan zeer beperkt.
  De beslissende transformatie van de mensheid en de onweerstaanbare materiële bindingen, die de beschaving reeds naar het stadium van het internationalisme hebben geleid, wil dit fascisme kennelijk niet ter kennis nemen.

  Hardnekkig houdt het eraan vast, de thans levende wereld te beoordelen en in te richten naar de maatstaven van lang vervlogen tijden.
  Het plaatst het ras boven de mensheid; het wil aan zijn volk een ziel geven, maar maakt zich geen zorgen om de ontzielde wereld.
  Het stevent af op de toekomst en hoopt daar vormen van de beschaving terug te vinden, die voor altijd zijn verdwenen. Het werkelijke universele zit zo niet in elkaar, zij moet namelijk allereerst het ethisch noodzakelijke leren bemerken en meehelpen uit te voeren. Zo is de mens wat hij doet!
   

  Dit betekend dat dit niet kan; ...... alle positieve waarden van de cultuur in een totaliteit verenigen, die alleen de individuele waarden hoog houdt? Nooit!
  Hoe ontsteekt men die hoogste vorm van hartstocht, waarin het gevoel voor de rechten van de mens, aanwezig zijn,? Nooit, de werkelijke Universele taak wordt hier geheel vergeten!
  De vermogens van de materie en het fascistische ideaal van de georganiseerde krankzinnige elite worden weer in een nieuwe synthese opgenomen, maar dat is niet de universele taak............

  Laat U  leiden door de intelligibele rede, die U steeds maar toegereikt krijgt, op de meest onzinnige nouminale momenten. Op die momenten ontbreekt het aan de sluis tussen de intelligibele wereld en de reëel en actuele wereld. Ze is een gezamenlijkheid geworden, de noösfeer. De argumentatie kan U op enig nouminaal moment niet ontbreken. Tenslotte is alle fysieke en mentale kennis noodzakelijkerwijs een ervaring, een bewering die niet bevestigd wordt door de ervaring blijft speculatie. De reikwijdte van onze kennis is begrensd door de grotere of kleinere reikwijdte van onze "aangereikte waarneming".
  De  Verlegenheid beslaat geen diepe waarneming, maar eerder is zij "een gezien worden" op de diepere levens gronden, waarop de "aanrijking" volgt. Het leven van de mens wordt gecontroleerd door honderdduizenden biochemische processen, die zich continu in het lichaam afspelen. Daarbij spelen enzymen een belangrijke rol. Dit zijn speciale
  eiwitten die gevormd worden in de cellen en een chemische reactie tussen bepaalde stoffen mogelijk maken. Elk enzym verricht een specialistische functie in het lichaam. Ieder eerlijk mens mag zo alles weten, inzien op het enkel nouminaal moment, wat een vergroving is van een eerder nouminaal moment. De innerlijke horizonten in ons kenvermogen zijn niet "zonder meer" te verbreden! De keuze is aan U zelf! Maar ze is niet simpel........maar nog geen rede allerlei dwaasheid te begaan!
  Want het zijn de liefde en rede waarmee mensen elkaar aantrekken, en dus alle psychés trachten te verenigen.

  Wetenschap, ....DENK.
  Voor waar, wilt U de "Amor Dei Intellectualis" niet leren kennen?
  Is de "Progres de la Science" geen gevolg van de "Particeps rationis" ?
  Of beslaat ze toch alleen uit de symbolische logica, van de dwazen die daar wat bij hebben "bedacht"? Voorwaar, gelooft U echt in het Faker 's Gilde van de technologie?
  Ze is toe aan haar laatste jaar, 2018 kan niet anders als haar laatste jaar worden!
  De Mens is moreel wezen en verantwoordelijk voor zijn daden.
  DAARTEGENOVER staat echter dat de mens zichzelf moet beschouwen als een moreel wezen dat verantwoordelijk kan worden gesteld voor zijn daden. Verantwoordelijkheid impliceert vrijheid: het vermogen zélf uit vrije beweging (wilsdaad) gebeurtenissen te veroorzaken. Tegelijkertijd is ook een wilsdaad een gebeurtenis en aan causaliteit onderworpen. De these van het determinisme is daarom evenzeer waar als de hiermee strijdige these dat de mens vrij is.
  De "Amor Dei Intellectualis" ligt voor U klaar, de symbolische logica heeft altijd al afgedaan, we zijn er alleen erg laat mee dat te weten............. Maar  Kant heeft het ons toch al lang geleden verteld, en ik kan er dan ook niets aan doen dit te weten!
  Maar Introspectie En Verantwoording wordt niet voor niets geschreven!
  Het is hoog tijd dat de mens zelf zijn tijd aan zijn introspectie en verantwoording mag besteden.
  Daar bij hebben we de A-krankzinnige wetenschapper echt niet nodig...........Want dan houden we slechts het Faker 's gilde van de technologie over!

  Juist deze situatie legt de verantwoordelijkheid op de schouders van de mensen met een hoog abstract kennisniveau, welk niveau verworven is op het normaal vlak Aarde, en niet op het bedachte "abstracte" vlak van de debiele wetenschap.
  Voor het abstracte begrepen-zijn-in is nu bij deze mens totaal geen plaats! 
  En daarom negeer je de waarden van anderen, omdat het "abstracte" vlak van de wetenschap niet is te begrijpen!
  Tijdens lezingen blijkt altijd, dat veel toehoorders nogal moeite hebben,
  met het begrip "bevat-zijn-in, c.q. "gegrepen-zijn-in".
  Alsof de taal te bemoeilijkend is en slechts het materiële is te begrijpen.
  Veel toehoorders kunnen niet de denk-sprong maken,
  van het materiële bevat-zijn-in naar het abstracte bevat-zijn-in, en het laatste mag van de Faker 's nog steeds niet gemaakt worden, de geestelijke evolutie is nog steeds tot het einde toe bemoeilijkt. Waar Pythagoras en Euclides begonnen waren, mag nog steeds niet voort!
  We hebben de A-krankzinnige wetenschapper slechts overgehouden, helaas.

  Doch het antwoord is er, De nieuwe Wereld, hij is er ....maar nog steeds wordt onterecht  gedacht dat we de twee-eenheid van De Geest en de Genade naast ons kunnen neerleggen! Ze is nu algemeen herkend en erkend. En om tot deze herkenning en erkenning te komen hebben we de Geestelijke vrijheid nodig!
  En er is geen wetenschapper noch farmaceut (met behulp van drugs) die dit proces kan keren. Langer twijfelen, betekend in de diepere geestelijke en enorme lichamelijke problemen terecht komen!

   De mens is nog steeds vastgebonden aan de aarde, alle profeten van elke godsdienst ook laten die waarschuwing horen, maar tevens is er volgens hen de mogelijkheid je vast te laten binden aan de Hemel. Dat is de essentie van alle religie.

  Er is dus een verband tussen Ideeën , het actuele, en de ziel.
  Dit verband verschilt per individu, elk mens wordt geboren zonder Brein
  en staat direct na de geboorte volledig open voor alles wat is.
  Alle mensen worden voor 100% als beeld-denker geboren.
  Ze ruiken, voelen, proeven, zien, horen, doen.... er is nog geen taal.
  Tot en met de kleutertijd zijn kinderen dus beeld-denker.
  Langzaam ontwikkelt zich het taal en begrip`s-denken bij kinderen.

  Door het talige en het begripsmatige word het beeld-denken op een achtergrond geplaatst, maar  realiseer U dat het "eigen" is, dus dat het beeld-denken niet afgeleerd mag worden, niemand mag een kind die verworvenheden afleren.
  De wisselwerking tussen omgeving en innerlijke wereld door middel van de zintuigen zijn essentie. zo is het dat........

  “De baby leert in het verloop van zijn bewegingsontwikkeling niet alleen op zijn buik draaien, rollen, kruipen, zitten, staan en lopen, maar hij leert ook te leren. Hij leert zich zelfstandig met iets bezig te houden, interesse in iets te ontwikkelen, uit te proberen, te experimenteren.
  Hij leert moeilijkheden overwinnen. Hij leert de vreugde en de bevrediging kennen die ontstaan uit het slagen, het resultaat van zijn geduld en doorzettingsvermogen.
  Dat is de basis voor de ontwikkeling van eigenwaarde en innerlijke kracht.”
  En vroeg of laat zal deze kracht onherroepelijk naar buiten treden.
  De geboorte is geen nachtmerrie, in tegendeel!

  WIJ CONSTATEREN EEN VERWARRING VAN DE INTUIVE RUIMTELEER EN DE ABSTRACTE AXIOMATICA, WELKE ZICH OPENBAART IN ALLE ENKELE ONNATUURLIJKE DOMEINEN,
  EN SLECHTS WORDEN GEKEND DOOR DE SLECHTSTE PREMATURE BEWIJZEN.
  Daarom is ........DEZE AANPAK UITERAARD EEN ENORME BELACHELIJKHEID, .........het is de aanpak van de fantasten..........die alleen door fantasten kan worden versterkt..........
  ELKE SUL WEET DAT DEZE ZELFS NIET DOOR DE STATISTIEK KUNNEN WORDEN BENOEMD.
  HET IS HOOGTIJD DAT IEDEREEN WEET DAT ELK VERHAAL SLECHTS VAN UIT EEN CENTRAPETALE CONCENTRATIE KAN WORDEN BENOEMD, ........
  Het ethisch noodzakelijke is wat moet worden benoemd, .........dat was ook het eerste wat een dienstbaar wezen wel bespreken moest.
  (Dat is wat voor Otto Selz de dirigerende associatie was, als wezenlijke dirigerende associatie is er geen andere. Alleen de fake -industrie maakt nog de valse)
  Zij is echt, zo echt dat het fake drama van de A-krankzinnigen er niets aan kan doen!
  Zo doende komt de nieuwe mens toch.......en dat nog wel met zijn eigen eerste verworvenheden.
  De kosmische kracht van de wording is niet te evenaren,
  En volgens mij is ze Uw nieuwe kans, en ik hoop dat ieder wezen of geborene haar mag bemachtigen. Dan kan de nieuwe mens definitief aan de slag........als krijger van De Regenboog!

  ........Zonder het genereuze van onze voortbrenger moeten we alles zelf "opknappen".
   Met - x - = + & - x + = - & + x + = + & + x - = -
  We zien -X- voortkomen uit een vergelijking met een 9x digitermen vermenigvuldiging.
  De deductieve toename kan dan oplopen tot 9x11= 109 x de enkelvoudige twijfel.
  Dit binnen het geneste proces met een 9 voudige vertwijfeling.
  De mens houd van de enkele twijfel slechts 6 perspectieven over,
  En deze zullen zich aan het autosomen-proces onttrekken......
  En dat is maar goed ook......Stel je nu eens voor;....
  Het geneste proces met al zijn 115 perspectieven, bij 9 vertwijfelingen.
  Dat is (bewust zeker) veel te veel.......maar.....
  Zonder deze enkelvoudige twijfel, is er zelfs geen leren, maar er is de hulp van de dirigerende associatie.
  Maar er wordt zeker niets opgelost met waan-ideëen.
  Het gehele cognitieve proces (leren) vereist twijfel. (Richard Feynman)
  Deductie en logica kunnen elkaar niet ontlopen.
  Ze zijn dus bepalend voor alle cognitieve informatie verwerking.
  In elk cognitief proces wordt er twijfel geïntegreerd.
  Waar de zekerheid van de wetenschap geen sinds wordt gevonden........
  Ze is met de waanzin mee door het systeem gespoeld.
  Bij die mensen die zinnig weten te redeneren!
  En mens is namelijk wat hij doet.......
  De grootste passie is uiteindelijk toch altijd de wetenschap ......
  Indien er niet te veel in twijfel wordt getrokken .......
  Doch we zijn nooit helemaal zeker van iets .......
  Er is altijd enige inductieve druk, maar beperk haar.
  Zet Uw Geest aan het werk, om al doende een mens te zijn!
  Maar leg niet overal een schil omheen!


  Wij zijn met dit inzicht dit stadium voorbij!


  Dit binnen het geneste proces met een 9 voudige vertwijfeling is ; .....
  de werkelijke wetenswaardigheid of wiskundigheid ........volkomen ontcijfert!
  Pythagoras werkt dan ook met zijn gehele en natuurlijke getallen, zonder gemeenschappelijke factor, de mens is de teller, niemand anders...........en Euclides had geen andere keuze de strenge deductieve methode in te brengen.
  Zo is er dan ook geen veronderstelling die de metafysica "waar maakt"..........
  U wordt van de waarheid bestolen door de krankzinnige wetenschap,
  die waarheid stelt, doch hun bewijzen zijn fake, in de intuïtieve verwarring nog nooit gevonden.........
  U wordt van de verzoening met de metafysica bestolen ......
  de werkelijkheid is dat U een metaphysicum bent........
  en de autosomen worden in het geneste proces op een synthetiserende manier bewerkt!
  En geensinds door iemand met een wil tot macht!
  Dergelijke God moet ik ook ontkennen!
  Deze twijfel kunnen we met 22 autosome paren aan.
  We kunnen ons een denkend wezen voorstellen,......
  En hoe meer hij zich een denkend iets kan denken, in abstracte zin bevatten,
  des te meer volmaaktheid kan hij in het Nu aan, als begrip bezitten.
  Maar buiten dat zijn er in het mensen verstand de antinomieën,
  die het menselijke verstand steeds blijken te ontzetten van elke bedachte wet.
  Deze mens kan op oneindig veel manieren denken, hij kiest zelf,
  aan de hand van het ethisch noodzakelijke.......als het goed is!
  Zij "brengt" de hemel op aarde, .........

  Hoe weinig indrukwekkend deze redenering ook mag zijn, zij bewijst toch de drang naar God.
  Want het denkt niet fragmentair, maar in de vorm van het geheel. Noch is zij gekluisterd aan het beperkte gebeid van zijn waarneemsel en daarmee niet aan zichzelf gebonden.
  De rest die niet werkt, die heeft de fake industrie er bij bedacht.........hun dualisme is heel erg hardgrondig, ze doen het zichzelf aan........ HET IS HOOGTIJD DAT IEDEREEN WEET DAT ELK VERHAAL SLECHTS VAN UIT EEN CENTRAPETALE CONCENTRATIE KAN WORDEN BENOEMD, ........
  Het ethisch noodzakelijke is wat moet worden benoemd, .........dat was ook het eerste wat een dienstbaar wezen wel bespreken moest. Zo zijn alle groten dan ook begonnen!
  Henk Breman is bekend van zijn begrip Centripetal concentration, als ik U was zou ik daar Uw aandacht aan besteden, want de fake industrie zal er echt niet aan beginnen!
  Zijn dienstbaarheid aan de kinderen van de Aarde is wel iets bijzonder 's!

  Waarom? De redebegrippen van het verstand zijn te onderscheiden in begrippen die wel op de ervaring betrekbaar zijn, deze zijn oorzaak begrip. Deze oorzaak is zo belangrijk dat je eerst dit onderscheid openbaar maakt. Ze is het ethisch noodzakelijke voor elk mens, en kan uitgedrukt worden in zuivere rede. 
  Ze is dan ook veel meer als een taakomschrijving om aan de zuivere rede te voldoen.
  Alles wat dit te boven gaat, zal zich in een geheel ander gebeid van het verstand bevinden, een gebeid dat geen constitutieve waarde voor het kenvermogen van de mens heeft, maar slechts een regulatieve, zo vermeerderen we onze kennis niet, en voegen aan de inhoud geen nieuwe waarheid toe. Al nemen de wetenschappers van de fake industrie ook de schijn aan dit wel te doen, maar ze is zo van de objectieve werkelijkheid verwijderd, en zo dat er in geen enkele categorie een verschijning gevonden kan worden. Alle computer data die fake is, hij kan opgeruimd worden! En alle verhalen mogen niet van hun groei, bloei, en verwelken ontnomen worden.
  Dit is al een zeer oud verhaal, doch in het fysieke en de biologie moet het  centrapetale concentratie heten! Welk verhaal Henk Breman zijn moderne zinnen heeft gegeven.
  Het was mij een genoegen zo verder dan de al oude wijsbegeerte te kunnen komen!

  Want ja, wat de indianen mij hebben verteld; ......“Door die valse perceptie van vreedzaamheid en spiritualiteit krijgt zo ongeveer iedereen zijn geld, aandacht en iemand in zijn bed”. Volken komen, volken gaan, het ene mensen volk is niet beter als het andere. De huidige auteurs die infiltreren in het rez (Het indiaanse ressentiment), hebben het meestal enkel over magie en schoonheid. Geen woord over de Derde Wereld-omstandigheden, de auto-ongelukken, de verkrachtingen, het alcoholisme, het kindermisbruik, (al waren zij nergens op deze wereld te bekennen). Nooit gaat het in dat soort literatuur over de gemiddelde Indiaan die zijn plaats in de wereld probeert te vinden. Maar omdat hij het probeert zal hij toch als eerste de broederschap terug vinden. De Geesten in en om hem heen zullen hem als eerste wakker schudden. En dat is natuurlijk, het is natuurlijk om los te komen van de ellende van de buitenwereld, en alleen de grote geesten kunnen je daar bij helpen.
  Doch ik vertel het U, zij die blijven hangen, zij die dit verhaal voor "te zwaar en te ernstig" aan zien, hun probleem is gewoon dat zo iemand de gnosis niet kent. En dan ook op geen enkele manier weet waar aan en waarmee hij goed doet. De hele simpele reden daarvan is, dat hij geen geleide heeft in de hele moeilijke perioden, daarom blijft het gros van de mensen zitten in het weten wat nog geen kennis is! Er zijn enkele demonen die een bepaalde vorm van blabla wreedheid bevorderen. Ze staan iedere dag naast U, zij leiden onder de ziekte N.P.A. ofwel Narcisme Perfectionisme en Arrogantie, gelijk een Janus Kop, naar alle kanten toe. Die vinden op aarde tegenwoordig bijzonder veel weerkaatsing! Ik heb de opdracht daar een einde aan te maken. Deze demonen bevatten het protagonisme en het antagonisme wat velen heel stijlloos over deze wereld laten stromen. Als het aan hen ligt, zullen we nooit geen broeders en zusters worden! Maar als het aan Henk en mij ligt, zal het zover komen!

  Wij hebben daartoe nu door de juiste concentratie de mogelijkheden, want ja Het "FUS" van de filosoof, is die Functie en de Structuur van de Mens die van buiten uit moest worden herkent.
   
    De opgaande schepping kwam dus wel van buiten uit, ze moest wel worden herkend en erkend, we moesten leren met alles wat we hadden voor onze schepper te staan.
   En als je de functie en structuur van het gegeven DNA niet gebruikt, blijkt er zomaar DIS, een diepe dissociatie stoornis naar voren te komen! Dis, ontstaat wanneer functie en structuur in ons DNA wordt genegeerd, we komen er zo achter dat onze schepper niet is te negeren! Wetenschappers die dat wel doen, ze blijken fabeltjes te gaan verkondigen!

    Maar niets is er oprechter vol genade met ons bezig, en verzaakt daar nooit in. De onmetelijke taak, daarin verzaakt hij nooit, alle functie in de kosmos gaat tot oneindig! 
  Wij daar in tegen, met het Cogito ergo sum (Om te denken moet men bestaan. Ik denk, dus ik ben), nemen aan dat de functie en structuur voor Uw transcriptie aanwezig is in Uw DNA, maar ze moet direct vervolgt worden met de vraag, hoe solide onze cognitie zijn.
  Als je haar wilt ontkennen ga je fabeltjes vertellen en vergeet je alle rationaliteit, daarbij is de menselijke relatie  (inclusief de seksualiteit) het grote slachtoffer, ..... en goed komt dat zomaar niet!

  Het echte leven wordt gedragen door de oneindige functionaliteit van de kosmos! En daar moet je gebruik van maken, anders leef je niet. Dat leven is voorbehouden aan de nieuwe mens, ofwel aan die mensen die zich weten te vernieuwen. Zo is het ook ingebakken in ons DNA. En DIS laat de dissociatie daarvan zien. De verklaringen daarvoor zou ik dus maar niet aan de krankzinnige wetenschap overlaten, deze kunnen nooit solide zijn!

  Maar het grootste probleem is nog , de wetenschap heeft geen ervaring meer in de denominatie, ze kan letterlijk niets omschrijven van wat voort komt uit een innerlijke betrekking, ze weet niet wat intrinsiek in de geest aanwezig is. De sterkste innerlijke betrekking is de liefde, en wat komt er nu voort uit de liefde? 
  Uiterlijk vinden we vrijwel niets, er is niet zomaar een film van te maken zodat men de transformatie die de liefde teweeg brengt cinematografisch kan vertonen--als voorbeeld van de gedaanteverwisseling van een curve bij verandering van een daarin voorkomende parameter. Al hoewel bijna de hele wereld literatuur toch over die zelfde liefde gaat. 
  Maar de Fake industrie blijft deze truc toch maar proberen, maar daar is ze cinematografisch nooit in geslaagd, zie eens de bijzondere anti-Fakers waarschuwingen ........
  Een veilige website is ook beveiligd voor jou relaties, zo zijn alle pagina's op Nieuwerelatie beveiligd met een zogenaamd SSL certificaat. De meeste datingsites hebben alleen een SSL certificaat voor de betaalomgeving. Doch de goeden hebben er echter voor gekozen om de gehele website te beveiligen. Dit certificaat zorgt ervoor dat alles wat U invult beveiligd naar onze database wordt verstuurd. Je kunt een website met SSL certificaat herkennen aan het slotje in je internet browser en aan de https voor de url van de website in het adres venster in je browser.

  We moeten dus genoegen nemen met de stelling; ... ieder leren brengt gedrag 's -verbetering. En de liefde past daar als een bijzondere innerlijke ervaring in!
  Ik vind dat de meest duidelijke ervaring nog steeds beschreven is door Joost van de Vondel, de verzameling is slechts een resultante van een gedeelde eenheid. De denominatie heeft zijn goede innerlijke instelling nodig!
  De wetenschapper heeft die instelling niet, volgens hem staat hij slechts op de nominatie om de nummer één te worden! Of zijn leerstoel moet nummer één worden, ........zou liefde echt wat toevoegen in het leven wat van waarde is, kom nou even! Volgens de wetenschapper kan dat niet! De krankzinnige wetenschapper zegt sinds de theorie-waan van ene Popper dat hij bepaalt,
  maar de Fakers op de computer zijn er al achter gekomen dat ze een bijzondere beveiliging nodig heeft, anders is ze niet eens bruikbaar voor een redelijk en eerlijk mens. Hij kan de wezenlijke rationele voortgang, waar ook, alleen maar volbrengen.

  Daarom kunnen de vensters van de ziel niet gesloten blijven,
  ledigheid is des duivels oorkussen dus, ....
  Je moet de wet van de werking van de ziel in je zelf willen toelaten,
  Het zedelijke is een gedraging naar de wet van onze eigen natuur! ...
  Het wijst naar de natura naturans,
  Het is het domein van die sfeer die we het gemoedsleven noemen,

  De mens wordt dus steeds weer gemaakt door de nieuwe gedachten stroom, in actualiteit en realiteit, alles wordt hem steeds maar zo gepresenteerd, dat er alleen een rationeel handelen bij past.
  De loutere uitbreiding of dispersie in deze kosmos wordt nooit anders als rationeel bepaald. Daarom is het zo dat, deze gedachten stroom door iedereen die nog een taak heeft, kan worden herkend.
  Alle trouwe werkers van deze Wereld kunnen haar herkennen! Ik geef U die garantie heel gewoon! En ik heb heel veel getuigen! En ik stel dat juist dit vrij zijn van alle gevestigde overtuigingen ook tot ware spiritualiteit leidt en zelfs "is".

  Uw oriëntatie bepaalt wat U toekomt, uw organische gebondenheid drukt een hang naar het leven uit, waarbij U zich een welwillend gehoor voor de waarheid verschaft. Deze transcriptie is wezenlijk, het wezenlijke van ons DNA. 
  En l
  ach daarom om Uw inhoud, uw begrip, en zelfs om uw bezit, want uit liefde zal het U ontnomen worden, de liefde en de hang naar het leven maken dat U zich dat welwillende gehoor voor de waarheid verschaft!
  Zonder deze uitleg is een wet geen wet maar slechts een verzameling inktvlekken. Dat door een stel dwazen aan het papier is toevertrouwd.

  De  werkelijke en oprechte participatie van iedereen, zodra die leverbaar is, staan we in een volkomen andere maatschappij. Alleen zo is deze maatschappij, met de miljarden Single-denkers en dwazen, te veranderen. De constitutie van de ziel en de reformatie van het bewustzijn kunnen niet wegblijven, willen we dit theater van de onzin, de Pose vergezeld van dualistische innerlijke strijd nog tot stilstand kunnen brengen.
  Nu vertel ik het U nog voorzichtig, want uiteindelijk keert de wal ieder schip, ....op eigen houtje valt er niet te leven, dat willen is een idee fiks. Dit is geloven dat zowel de wal als het schip ontbreken! Wat geeft U toch het objectieve verstand? Is dat niet heel gewoon het leven? Heel de transcriptie is mogelijk omdat het levende organisme altijd een aanvullend "dubbel" vanuit het plenum heeft, dat het evenwicht handhaaft, dat door een eenzijdige stoffelijke manifestatie zou worden verstoord. Ook dat gaat dus over ons DNA.

  Daar we leven als onderdeel van deze wereld, leven we met implicatie logica, betekenis kan niet ontkend worden.
  ....De onwetendheid - in het bijzonder systemische onwetendheid- is er als gevolg van macht en geheimhouding, en een uitvoerig bedreven dualisme. De vreselijke pose die de wereld beheerst.
  Wij zullen haar altijd opzij kunnen zetten, als het juiste gemoed wordt opgebracht!
  Het informatie tijdperk is alleen al daardoor het tijdperk waarin het afgelopen is met de filosofie in de traditionele zin, zoals die zich sinds de Griekse filosofische cultuur heeft ontwikkeld, de parameter vergelijking wordt door de krankzinnige wetenschap wel degelijk altijd gebruikt om de goede grondregels te negeren!
  Hun grondregel is en blijft de gewraakte  theorie " m = m (t) ". Zo kwam Friedmann in 1922 met "de onderlinge m", m = constant, zo werd ze constant in alle differentiaal-vergelijkingen nog voor dat hij hen had opgelost.
  Men wil bij de mogelijke verandering verhinderen dat niet de kwantiteit maar de kwaliteit vanuit het algemeen menselijke statuut de doorslag geeft . Deze kwaliteit bezit men niet, want ze zit verscholen in ons DNA. Niets laat zich in dualistische zin uitleggen, daar heb je het ethisch noodzakelijke voor nodig als zin.

  Daarom worstelt de krankzinnige wetenschap nu met het begrip over DNA.
  Hij zegt het begrip te kennen, maar de gebruiker niet, de doener die de mens is,
  het is een vreemde voor hem. De gek heeft zijn theorie.........


   
  AL 125 JAAR geleden is het vertelt,
  het verhaal van Ernst Mach dat de neiging van een lichaam,
  om zich tegen versnelling te verzetten (inertie),
  geen intrinsieke eigenschap van het lichaam als zodanig is.
  Maar een gevolg van zijn interactie met de overige materie,
  in het heelal. (Relationeel bepaald dus).
  Hieruit volgt;.....
  dat de verwijdering van de geringste hoeveelheid materie uit het heelal,
  een verandering in de inertie van de resterende materie zal veroorzaken.
  (Dit wordt het Beginsel van Mach genoemd).
  De eigenschappen van alle stoffelijke objecten kunnen uitsluitend worden gekend,
  in termen van inzicht in hun interactie met alle andere stoffelijke objecten in de wereld.
  Dit betekent dat vanuit het oogpunt van de moderne natuurwetenschappen,
  alle objecten onafscheidelijk met hun omgeving zijn verbonden.

  En dat heeft verregaande consequenties voor bijvoorbeeld statistisch onderzoek.
  Objectief statistisch onderzoek wordt hierdoor een verschijnsel,
  dat niet met de werkelijkheid overeenstemt!
  En dat verhaal werd toch al in 1883 geschreven!
  Ledigheid is des duivels oorkussen, ik zou toch eens bij de werkelijkheid gaan beginnen .
  En dus de relevante factoren blijven meten, en de effecten juist blijven verwerken.
  In plaats van, van alles wat van de daken te schreeuwen.
  Moeder Aarde heeft hele andere dingen voor ons......
  Wij voelen noch weten ons een onderdeel van de aarde,
  in termen van inzicht is dat de grootste schade!
  We weten niet wat er allemaal geregeld moet worden voor het leven,
  om haar leven hier tot een schoonheid te maken,
  blijkbaar moeten we juist dat leren, religie ..........de juiste religie.........
  Dat is mijn begrip van de Centripetal concentration, van Henk.

  Ze kenmerkt zich door een geheel aan gewoonten om jou heen te verzamelen,
  waarvan de zin alleen maar is dat het gewoonten onder veranderende omstandigheden zijn.
  Dan kan de gewoonte op het ethisch noodzakelijke gaan berusten, op wat elke dag nodig is.
  Zo brengt de mens de noodzakelijke concentratie op, er is dan geen rede om in waanzin stil te vallen. De waanzin die het leven in jou "dood".
  Ook de natuurlijke coherentie krijgt daar steeds weer zijn veranderende inhoud.........
  zo wordt het mogelijk dat er gevarieerd en gemodificeerd wordt..........
  De gehele spanwijdte van de flexibiliteit  en de stabiliteit in het leven, als totaal op deze Aarde, kan worden benut. De krankzinnige wetenschap, die denkt alles te weten, vormt daarin tegen een macht, "de macht der gewoonte", ze is in haar waanzin stil gevallen!

  Men zegt ondanks de waangestalte van de mens, over de natuur en haar vermogen in ge-organiseerde producten te weinig.
  Men vindt zich alleen kunstenaar buiten haar............
  Men moet de materie als blote materie veel meer eigenschappen toekennen, die ermee te-organiseren zijn!
  Alleen dat geeft antwoord op het fenomeen van de algehele participatie van de mens, ...........
  en zo is er oneindig veel te leren over Moeder Aarde.
  De krankzinnige wetenschap heeft niet het recht meer op te treden, met haar aard van dualisme en strijd.......ROT OP........dat beperkt het weten alleen maar, terwijl er anders is uit te drukken in denking en uitgebreidheid, zo bezag Spinoza het leven al. En de symbolische waanzin van ene Boole kan regelrecht weg, de prullenmand in........  


  De algehele participatie,
  ze kan dus niet anders als veel breder en dieper zijn,
  als ooit een mens heeft gedacht en bedacht.
  Daarom is het doel van het onderwijs ook duidelijk,
  de deelname of participatie van iedereen! 
  Verwijder de dwazen die daar niet aan mee willen doen,
  en slechts hun ressentiment hoog willen houden.
  Voor een dergelijk theater is geen plaats meer!
  Dergelijke dualistische pose heeft geen enkele realiteit!
  De realiteit legt ons een censuur op,
  die zich vertaalt in de noodzaak ons te centreren,
  op de poëtische zinnen in de taal.
  Er ligt een gevoeligheid in ieder onderwerp,
  wat we met elkaar willen delen.
  Dat wat ons red is een spel, de precisie  moeten we open laten,
  het betwijfelen.
  Als ook moeten we weleens over de rand gaan.
  De eigen verantwoordelijkheid ligt dan daar in,
  dat we "introspectie" plegen,
  naar onze eigen aannamen en drijfveren.
  Wat het spel der poëzie maakt en redt, 
  is deze specifieke beweging naar binnen.
  De Introspectie vormt in die zin een nooit wijkend besef ,
  van onze beperktheid,
  van het menselijk weten en kennen bij het handelen,
  wat we samen willen delen,
  moeten we ook kunnen verwoorden.
  Maar de census die de realiteit  ons oplegt, ze blijft!
  Ze blijft ons laatste Heil, een gave aan zichzelf.........

  Via die vrije wil zal de mens zelf in liefde tot God moeten komen,
  en daar bij is er ook een mede mens........
  Zo U het zo doet is er succes.
  Leef in de wereld, maar zover mogelijk van het lijden,
  zover mogelijk van de stof,
  en toevallig wordt dit bereikt door het goede te willen doen.
  We moeten het weldoen in de praktijk tot uitvoering brengen.
  Zich behelpen door aan de zich openbarende kosmos mee te werken...
  Zo doende is het zeer onterecht,
  de twee-eenheid van De Geest en de Genade,
  naast zich neer te leggen!
  Ze is nu algemeen herkend en erkend.
  En om tot deze herkenning en erkenning te komen,
  hebben we de Geestelijke vrijheid nodig!
  We hebben de vrije ruimte,
  zoals Pythagoras hem wist te formuleren nodig,
  een ruimte die volkomen vrij is van antinomieën.
  Bij hem zijn er geen strijdigheden in zijn bewijzen.
  Ze zijn zorgvuldig geëlimineerd, .......
  Daar zijn de vergrovingen mogelijk.
  Daar is het ontwaken in het leven, dan ook een gave aan zichzelf.
  Dit U vertellen is de doelstelling die ik steeds heb meegekregen,
  zo lang ik hier was en ben. 

  Uiteraard is de politiek helemaal krankzinnig,
  zij weet alleen het net van de gewoonte te knopen,
  ze praat de krankzinnige wetenschap tot in het ontstellende na,.......
  de strijdigheden worden en zijn alleen een dualisme geworden,.........
  zo is de krankzinnige klimatoloog een zorgmanager geworden,
  de behandeling wordt door de overheid gestimuleerd,
  de burger moet onder deze waan gaan lijden.
  De opbrengsten van de behandelingen zijn nihil,
  daar de statistieken nooit kloppen...........
  En met het budget loopt men altijd vast,
  daar de behandeling van problemen ongelijk veel geld gaan kosten.
  Het budget drama is altijd zo ernstig,
  dat ze door de gekken onder 'subsidie' wordt gebracht. 
  De krankzinnige minister van economische zaken verteld dat ook,
  er is altijd meer te wensen, ..........
  en de gek van een politicus voert daarin zijn debat. 
  Uiteraard zijn de politici en bewindslieden ,
  nog nooit aan het ethische noodzakelijke begonnen, 
  het echte noodzakelijke is hen vreemd.
  Ze voeren liever het dualisme, en uiteindelijk de oorlog.
  De tegengestelde beveiliging van deze of gene partijen,
  ze staat uiteindelijk altijd in front.

  Onze innerlijke ruimte wordt gedefinieerd door wat we beleven,
  maar zo het nu is, is ze een dramatisch geheel........
  We staan er niet bij stil dat de data nog steeds verwerkt moet worden,
  dus dat van ieder lerend mens reactie en bijstelling wordt vraagt.
  Als we van al die data,
  uiteindelijk maar 2000 bits bewust weten te verwerken,
  dan zijn we heel scheef en dramatisch met ons zelf bezig. 
  De krankzinnige en totaal vastgelopen wetenschap,
  heeft voor een normaal mens zijn gevolg!
  Al doende vind men in onze innerlijke ruimte,
  toch ook het laatste heil, al verwerken we samen veel meer.
  Wij verwerken samen vele miljarden bits per seconden,
  of je moet echt gigantisch stil gevallen zijn.........
  Maar bewust dat andere mens worden,
  dat een zeer brede en uitgebreid beleving kan volgen,
  van de krankzinnigen wetenschap en het aanmatigende secondante,
  schijnt het allemaal niet te kloppen en te mogen..........
  Bij gevolg denken velen dat er wat moet worden geduelleerd,
  dat er wat moet worden gewonnen, 
  helaas die gedachten zijn er slechts voor gekken,
  ze noemen zich politici, en wat ze doen is vergeefs.
  De werkelijkheid is namelijk,  
  dat het ethisch noodzakelijke moet worden gevolgd.
  En dat met alle andere mensen op de Wereld,....

  De mens heeft een verbondenheid met zijn schepper,
  die niet anders als transformerend kan werken,
  we hebben het niet voor het kiezen.
  En zo werd alles op een bijzondere manier gesorteerd.
  Fysica, biologie, geologie, astronomie, psychologie,
  maar ook de politiek enzovoort - zij maken de natuur niet uit!
  En de natuur weet dat zonder enige twijfel.
  Dat betekent dat het aantal natuurrampen,
  nog een verdere stijging tegemoet gaat zien.
  Volgens de demonische verhalen die de krankzinnige wetenschap,
  de wereld in slingert. De vraag is hierbij, .......of
  deze invloeden grote opeenhopingen van mensen kunnen treffen?
  Ja want de demonische verhalen worden opgepakt,
  door de krankzinnige dualistische politiek,
  die niet weet hoe hard ze het duel op moet blazen.

  De regulatieve beginselen om de kennis te verwerven,
  voor de normale mens is ze weggedaan, doch
  ze is ook een heel nuchter doelbegrip beschoren.
  Anders zou men over moeder natuur, en ......
  haar vermogen in georganiseerde producten veel te weinig vertellen.........
  En de krankzinnige wetenschap, ze misgunt hen.....
  Ze weten kennelijk niet wat natuurlijke organen zijn.
  Ze kan daarom al sinds eeuwen worden weggedaan!
  Het mooie en schone en goede,
  is geen bron van behagen voor enkele wezens......
  Maar een algemeen en noodwendig welbehagen,
  En daarin wil de normale mens de ander in laten delen.
  In alle tijden was en is dat zo..........
  Maar nog steeds niet bij de krankzinnige wetenschap..........
  Om over de krankzinnige politiek maar te zwijgen..........
  Rutten, Debiel, ROT OP........
  Uiteraard gaan al je leugens tot aan de foute grond,
  Mensen laten zich veel te veel leiden door de politici
  die altijd een bepaalde agenda hebben.
  Deze gevaarlijke onzin blijft men herhalen omdat -
  – het de massa macht geeft –
  daar waar het algemene en noodwendige welbehagen,
  slechts op zijn plaats zou zijn.
  Rutten, je hoort in de diepste kerker........
  en neem de rest van de debiele politici gelijk mee, ........
  Er is maar één noodzakelijkheid,
  waarop de mens zich echt moet concentreren.
  Rutten, Rot op met je debiele waan............


  De mensheid van Nu wil er maar niet aan,
  dat elk verhaal in zijn eigenwijsheid vast loopt,
  ieder verhaal loopt vast op het feit dat,
  het de ontmoetingsplaats van fysieke realiteit,
  met het oneindige mist.
  Het leven begint op het snijvlak van de biologie en de kwantumleer.
  Het standaard verhaal moet altijd een eigen begin hebben,
  vanuit een fantasie, ervaring, of zelfs een Dogma,
  een ander verhaal is er volgens de dwazen niet!
  Als U de plaats kent van het algemene en noodzakelijke welbehagen,
  en U deze plaats dieper leert kennen,
  krijgt U uw Geestelijke vrijheid terug!
  Mooier en voortreffelijker konden de Goden het niet maken ..... 
  Lach daarom om Uw inhoud, Uw begrip,
  want uit liefde zal het U ontnomen worden,
  zo ligt het ook met uw succes in de nieuwe Wereld!

  De wereld met de Centripetal concentration,
  als ik U was zou ik daar Uw aandacht aan besteden,
  want de fake industrie zal er echt niet aan beginnen!
  De dienstbaarheid aan de kinderen van de Aarde,
  ze is wel degelijk iets bijzonder 's!
  Maar buiten dat regulatieve dienstbare is,
   het omkeerbare een bijzonder geval,
  in een wereld die onomkeerbaar is.
  maar ik denk zelf dat zo`n bijzonder geval zelfs niet aanwezig is!
  De verdere ordeningen verlopen automatisch!
  De schizofrene waan van de krankzinnige wetenschap, 
  ZE IS AANGETOOND.................leuk he, HOOG-debiel.......

        Zie ook ; 
  http://Autisme en de grenzen van de bekende wereld  

  De woorden “fons vitae” en “fons mortis” ,
  ze stonden nooit in enige theorie,
  Dus ze mogen nooit van enige professor waar zijn.
  Het mag ook hier symbool voor de betekenis van de geneeskunde zijn:.....
  Wel moet het de complete zorgzaamheid voor een ieder bevatten!
  Zij die de complete zorgzaamheid kunnen bevatten,
  ze komen tot alle grenzen van de bekende wereld..........
  De huidige wetenschap en politiek zijn compleet verrot!
  Moeder Aarde heeft zelfs niet eens de schaamte,
  haar kind is zwaar gestort.


  De werking van de rede, ze wordt niet zomaar even bij U gebracht .........
  ze wordt zelfs afgebroken in de eigen projectie.
  Daar het de eigen intrinsieke natuur totaal niet is,
  laat staan staan dat het aansluit bij de intelligibele rede........
  Het maakt het ego-centrische als pad volkomen onbeheersbaar .......
  U moet weten hoe de meest normale liefde volkomen verslijten kan.
  De vragen worden gesteld in het participium van de taal,
  daar bij is de mens niet wat hij doet!

  Wetten noch bewijzen kunnen aangetoond worden in een imparatief geheel,
  daar is nooit geen zekerheid over!
  Hier begint de krankzinnige fanfare al..............wetenschap rot hiermee op.

  In het mensen verstand blijken er vele antinomieën te spoken,
  die het menselijke verstand steeds blijken te ontzetten van elke bedachte wet.

  En dat gebeurd nog automatisch ook,....
  er is een eigen kracht met een zekere macht,
  en een kracht op afstand die alles corrigeerd
  .

  Voor en na deel zijn zelfs geen dualiteit, dat maakt de mens er zelf van!
  Het gebrek aan functie en structuur vindt het argument van de twijfel,
  ze is zelfs dat argument, meer niet!

  Het argument van het noodwendige en behagelijke,
  ze is argument van het regulatieve en dienstbare............
  Ze is het meest hartelijke en overtuigende argument wat de mens heeft.
  Vele dwazen in politiek en wetenschap weten slechts de drogredenen te vinden,
  meer niet.
  Religie is daarbij een narcisme in een maatschappij vol van narcisme: ....
  ‘Ik ken God want ik ben God’ 

  Zelfs 'Het hoogstnoodzakelijke vrije woord,
  ze staat door deze krankzinnigheid enorm onder druk'

   Maar daar op het snijvlak van de biologie en kwantumleer,
   daar verwacht het universum ons, - en dat zal geen ‘afrekening’ in houden.
  Alleen krankzinnigen beweren dat zonder ook maar een enkel bewijs.
  Wij worden verwacht,
  maar niet op een wijze door telkens de natuur te bevechten en te ‘verbeteren’.
  Het universum wacht op herstel van ons innerlijk vertrouwen,
  dat door de dominante invloeden van; .........
   corrupte geloofssystemen, ideologieën, filosofie en wetenschap,
  keer op keer werd misleid, beschadigd en ondermijnd.
  Nardocus filosofus.