Staande het Ressentiment, Staat zeer beslist de vrijheid van denken.......Kent U ze,.........Afbeeldingsresultaat voor Robbert Dijkgraaf

De A-krankzinnige en gevaarlijke..........

Het gala voor de gala gek,
Robbert Dijkgraaf en de politicus Rutten
debiel en debiel
rot op,..... jullie zijn misdadig en ziekelijk te gelijk
Donder deze gekken in de diepste kerker! Ik zou geen betere inrichting voor ze weten........
Dat iedere geborene in een gedwongenheid van politiek en wetenschap terecht moet
komen, is larie. En heel de politieke groep heeft een ziekelijke krankzinnige voorkeur.....
die we gewoon de eigen ziekelijkheid kunnen noemen.
En de wetenschappelijke literatuur ziet een te eenzijdige politieke oriëntatie ...
De antwoorden moeten op de politiek worden gericht en zijn bewust moreel beladen.
Heren zo verkracht je de mens, debielen ga je zelf verkrachten,

Staande het Ressentiment,
Staat zeer beslist de vrijheid van denken.......


De vrijheid van denken ligt niet in de voorliefde voor bepaalde ontkenningen,
noch in de afwezigheid van  strenge methode.
Ze is het denken dat de logische weg van de bewustwording aflegt,
en dus geen ander beginsel dan uit zichzelf ontvouwt.
Ze wordt niet bepaald door de willekeur van de fantasie,
noch door de eenzijdigheid van de bijzondere ervaring,
noch door de dwang van het overgeleverde dogma.
Zo is het ressentiment de totale hindernis, die ons de natuur, geschiedenis, samenleving en de mens niet doet begrijpen.
In of met het vrije denken doorschouwt het de ervaarbare wereld in verband met de eenheid.

Bij gevolg is er steeds een bijzondere rijpheid van "De Geest" noodzakelijk,
Waarin het denken toch weer steeds zijn vrijheid kan hervinden.
Het huidige ressentiment heeft deze cultuur met deze oorspronkelijke waarheid-liefde echter volledig opzij gezet.
We zijn niet meer in staat tot het voortbrengen van de hoogste geestelijke waarden.
Vele malen in de geschiedenis is er niet de toestemming gegeven, om in de hoogschatting van de rede toe te stemmen.
Het huidige ressentiment drukt helaas bovenmatig veel op de zelfverheerlijking van het beperkte verstand.
En daarbij moeten we toch echt weten, de goddelijke rede, haar diepe overtuiging volgt uit de inwoning in de menselijke bezinning.
Het denken denkt waarheid, ze is geen fantastisch goed.
En toch zeker geen ressentiment, dat is slechts de ontkenning van de waarden van anderen.
Neen, zij is de inhoud van een waar, zij is alleen waar bij het doen, zijn zuivere weg denkend.
Het ressentiment volgt de liefde van het leven niet, het leven wordt de zuivere weg niet gegund.
De geboorte van de nieuwe gedachte wordt in dit geheel niet bevorderd.
Heel veel van het rationalisme wordt in de ontkenning "weggezonden", maar "wijs" is het in gene delen!
Het  is dan ook niets bijzonder hoe ontoereikend het onderwijs met zijn ressentiment is!
Het volgt weldegelijk een onwaardige methode, ........wat de zondeval bestaat er in met de vooroordelen en de valse redeneerwijzen te komen! Ze brengt je in geen enkel opzicht de eerbare en heugelijke Wereld in. Wat hier al wetenschap heet, ze was al compleet waardeloos. Valselijk toen, was al het ressentiment in al zijn delen! En het ontbrak al aan alle wijsgierige grondbeginselen.

Daar op de voorgrond, bij een normaal mens, zijn er drie onderwerpen,
De overwinning van de twijfel.....door het doorstaan van het zelfbewustzijn.
De redelijke methode, zo zij eerbaar en heugelijk in de Wereld staat.
Een nieuw criterium voor waarheid, waarin het Ressentiment niet wordt gekend. 
Maar waarin ze de natuurlijke slotsom is aan het voorafgaande actieve en reëel en actuele beraad.
Zo ga je sinds Cartesius de wijselijke bezinning aan!  
Zo ga je de wezenlijke meditatie aan, en is er dan slechts als redelijk en natuurlijk moment de vrijmaking gekomen.
Zo is het ook genoeg, daar het meeste dan heel gewoon beseft wordt, en in alle vroegte is aan gaande het onbekende ook maar iets te bewijzen. Maar al wat ik tot op het heden ontvangen heb, ze is het meest ware en verzekerde dat ik van of door de zintuigen heb vernomen. Al de grond van de betrouwbaarheid dienen we hoog te houden. Hoe zit het met Uw ressentiment, heeft U de durf dat te vertellen?
De normale uitspraak durf ik altijd aan, de fysica, astronomie, medische wetenschap en alle overige wetenschappen, die afhangen van de beschouwing van uit de zinnelijke elementen van de  samengestelde voorwerpen, ze zijn gegarandeerd betwijfelbaar en "aan moment" onzeker geworden. Het is niet a priori zeker dat wij bij deze kennis niet misleid worden.

De enige remedie is bekend; Mijn verhaal is juist en bekend, ik beschouw de vraag; ......hoe verschijnt het menselijk bewustzijn aan de wereld, en ze is al miljarden jaren geleden gegeven. En dus volkomen irrelevant. Dit omdat de mens aan de Aarde toebehoord,.......de beweringen van wetenschap en politiek zijn heel gewoon meer als zielig, het is onterecht denken dat er iets aan ons toebehoord, nee dus......In alle  "ziekte gevallen" loopt  de geestelijke cultivering volkomen achter op de lichamelijke cultivering..........de hele levensles wordt helemaal niet meer gegeven ..........men weet nog steeds niets, zelfs niet dat met het regulatieve idee, als eerste de richting aan deze cultivering wordt gegeven.
Daarbij en daarom hoort inderdaad de eerste centralisatie en concentratie bij dat gegeven. Dat betekent dat het woord op het onderscheidene moet wijzen, maar iedereen heeft daar "De zelfde opkomen Geest" bij nodig, en deze opkomende waarde kan niet worden weggezet, anders zou elke nieuwe bezinning vergeten worden, .........anders zouden we geen samenhang kunnen leveren........zie hier het miljarden jaren oude proces, onze levensles.........Henri Wijnmalen, Het geneste proces <=>, Leo van den Haak
  2       2       2       2       2       2       2   De Twijfel
4   6   6   8   8   10   10   12   12   14   14   16   16   18  Toename';..
van de twijfel
1   5   5   11   11   19   19   29   29   41   41   55   55   71  Deductieve druk
door de toename
'' van de inductie,
van de  paren"
deze is weg te nemen.
door:...aan de zich,
openbarende Kosmos
mee te werken!
  1       2       3       4       5       6       7    Áantal vertwijfelingen,
Hier is het dus;...
waar de mens faalt,
in zijn deductie.

Zonder dit proces is er geen Compilatie of Computer compilatie te maken.
Iedere File buiten dit proces is een leugen. De openbaring zorgt voor de mens,
Dat is haar bruikbare compilatie! Door de twijfel kan, .........naar Kant,
de synthese alleen maar naast het tegengestelde staan, nooit er boven.
Dat is ook de werkelijkheid met files bij Computer compilatie,
Het krankzinnige en gevaarlijke ligt om de hoek, helaas .....
Iedere compilatie laat dat probleem zien, helaas .......
Het verleden is toch een bouwsteen naar het Nu.
Het probleem is volgens mijn getallen leraar Henri Wijnmalen: Waar raken we het kwijt......
En waarom blijf je dan zitten in al dat ressentiment, in dat weten dat nog steeds geen kennis is.
Zijn antwoord is de openbaring.......want eerst zal je moeten weten wat echt is, dus dan toch jou compilatie moeten weten te maken. En Richard Feynman ontwikkelde als systeem de QED.
Dat gaat over heel veel levensspanning heen om tot weten te komen,
maar ten slotte is er voor elke doener toch een geleider.........en als je blijft zitten ontmoet je deze geleider zeker niet! Of je nu professor of misdadiger bent, als je iets niet doet of misdoet, het maak niets uit.........
je mist de goede geleider!


Want zo meent men dat dit met het geloof aan Gods goedheid in strijd was,
zo zouden wij in onze grondwetenschappen bedrogen worden!
Zo wordt ik dus gedrongen tot erkenning, en er is niets van het geen ik voor waar hield, niet op enerlei wijze zou kunnen worden betwijfeld!
En nog belangrijker, deze erkenning steunt op het doen, het steunt op de aller degelijke gronden, die  rijpelijk overwogen zijn.
En deze twijfel is onvermijdelijk, zo ik in het weten tot enige zekerheid wil komen. (Ook dit werd bevestigd door Feynman).
En wie regelrecht bedrogen wil worden is eigenlijk helemaal gek.............welk een probleem is eigenlijk het ressentiment?

Het hele probleem is; .... dat de pathetische mens overal emotionele ladingen op plakt. Plezier, liefde en vrijheid zijn hen te veel, zij zijn er in verstikt geraakt, ze projecteren zichzelf erin, ze willen niet zien en zien niet in dat al dit plezier de unieke en schitterende prijs is van het doen. Om het simpel te zeggen, slechts schoonheid en eenvoud sieren U!
In het  graaien, belasten, uitbuiten, ontkrachten, verkrachten, zit geen enkele waarde. Alleen in het ambivalente doen, in liefde en met rede, zijn waarden te herkennen en te erkennen! En diep valt hij die van die waarden verstoken blijft!

Het ‘onderscheid’ of de distantie tussen de woorden en de dingen wordt alleen waargenomen door mensen die zich ervan bewust zijn. En daarom is het ambivalente doen zo op zijn plaats .....bij iedereen die nog dingen van werkelijke waarde wil vinden!
 Pas tegenwoordig zien we als we terugblikken de tragische gevolgen van de tegenstrijdige twijfel en het half bewuste aan zichzelf en van de ontstane psychologische complexen! Ideologie van de waan blokkeert elke nieuwe existentiële ervaring. Alleen de pathetiek met zijn lyriek kan uitgaan van het volstrekt onmogelijke. Al het andere ligt in puin, en is dus niet meer te ervaren. We zitten wel degelijk in de DNA finale!

Ook zijn er velen die denken
 dat alleen de liefde de tijd stil kan laten staan. Ze laat je de herinnering aan de zeldzame ogenblikken. Maar wat doen we eigenlijk met die ogenblikken? Beschouwen we die als werkelijk? Of als drogbeelden? Of denken we dat die drogbeelden werkelijker zijn dan de realiteit? Hoe moet schoonheid geschapen zijn om de grenzen van het leven te kunnen overwinnen?
De Liefde zoals wij hem bezien, in zijn eigen lyriek, schept steeds weer nieuwe problemen, daarom zijn er ook meer tragedies dan komedies in de huidige tijd! Maar ik doe het dus anders............


Zo vind ik dus ook de zekerheid in het eigen bestaan, van de wetenschap valt ze nog niet een Dag te verkrijgen!
Maar wie is de Mens dan? Ruimte en Vrijheid maken herkenning en erkenning mogelijk, en dus van leren, in een oneindige levenssfeer.
Mij is dat genoeg!

Want U of ik kunnen het natuurlijk vertellen, maar de "normale liefde" van de mens blijkt steeds slijtend. De drager van de causaliteit, de substantie, we blijven hem maar aanzien voor koel en nuchter en we blijven haar maar louter wetenschappelijk bezien.
Doch ieder die de liefde zonder dat eigenbelang beziet, vind het nuchtere feit dat het om het "alles" gaat.
Iemand die de werkelijke liefde kent reduceert het in zijn gedachten niet tot materie. Slechts als je dat hebt weggezet, al groeiende in het leven, dan wordt het lichter, en het duister gaat dan breken, en dan pas zie je de liefde als "De echte levenswet".
Dan pas vindt elk mens de God van zijn hart in zichzelf, en dat geeft een intense vreugde.
Maar in het leven kan dat natuurlijk nooit zo blijven, men moet ook heel het causale
 met volkomen andere ogen leren bezien.
Maar het is vooral de goddelijke geborgenheid, het geborgen-zijn in God die blijft. En deze mogelijkheid tot verlossing wás, ís, en zal altijd in de mens zijn.Voor waar ..........Daar in tegen had de dogmatiek uit het begrip van God besloten, dit was en is ongeoorloofd, want het is onjuist een object van denken te denken,
Zonder ook maar met enige bruikbare compilatie te werken...........zo wordt de waarheid te vinden in het tonen van het denken zelf.
 De waarheid van enige kennis bestaat in overstemming  van een gedachte en daarbij de rede. En als U deze rede weg doet heeft U niets!
Doch de werkelijkheid van één ding aan zichzelf heeft geen belang, wordt dus onmiddellijk buitengesloten. Het gaat om dat alles.......en dan ook nog om een proces van richting. Ze kan niet op verstandsinzicht steunen en zelfs niet met enige ervaring. hoe moeilijk is het om achter de inrichting van het denken te komen. Men heeft zinnelijkheid en verstand nodig. Zo is het oer begrip nodig, het zijn de grond beginselen, waarbij het uit het natuurlijk principe zo is dat het kenvermogen is toegerust.
Bij ressentiment is de vraag; ............Met welke rede handelt U om boven al dat denken vol kennis uit te komen?
Heeft U weleens gehoord van het onkritisch verstand? Ruimte en tijd zijn daarin de onkritische overwegingen.
In de ruimte - voorstelling is het zo dat het hier mede geheel anders staat als met de waarneming van werkelijk bepaalde hoedanigheden. En alweer, aan enig ressentiment zou ik dus niet aan beginnen. Dat komt ervan als onze geest met een voorstelling als met een eigen aanleg is toegerust.
De ruimte is de vorm waarin de uiterlijke zinnelijkheid werkt, en de tijd is de vorm van het innerlijke.
Door het eerste worden ons uiterlijke voorwerpen gegeven en door het tweede merken we zielentoestanden op.
Maar nog steeds is het zo dat haar wezen op zichzelf niets is wat bestaand is.
Het jammerlijke is dat alles wat tot het ressentiment  behoort niets meer is dan een onnozel verschijnsel. 
Het ressentiment heeft geen wezenlijk karakter; ......ze bestaat in hele rare verhoudingen en op deze wijze zoals ze gedacht wordt.
En ze is nooit wat anders als deze apenkool, niets van deze verschijning is gelegen achter de grond van de verschijnselen, zoek ze dan ook niet, want U zal ze niet kunnen vinden.........U ben de schizofrene wetenschapper geworden!!!!!!!!!!!!!!!! GEK, zonder de algemene brein voorwaarden van Euclides in deze Wereld aanwezig! 
Daarom vertel ik U het .........
Het meest bijzondere aan de gnosis
 
De Gnosis heeft ongekende bijzonderheden, iedere oplossing wordt gegeven in een zelfde nominale moment. De oplossing die gegeven wordt in dat moment is steeds een vergroting van een eerder  moment. Het gnostische proces bestaat uit één grote doorgaande werking. Het is zo iets als een oneindige stuwing; ....  “Stuwing heeft oneindigheid in Ruimte en Tijd voor zich door eigen verbinding in on-tijdelijkheid. Het houdt dus de verbinding tussen evenwicht en harmonie die tot het door God gestelde doel moet voeren.
In menselijke mogelijkheden kunnen ook heel subtiele weerstanden liggen tegenover de werking van deze Stuwing. In christelijke termen zou je het Genade kunnen noemen, die altijd met je bezig is ondanks de weerstanden en de angst voor het gene wat nog niet ervaren is. Maar vrees niet, Gods genade bestaat in essentie uit liefde, Liefde is de kracht waarmee psychés van verschillende individuen elkaar aantrekken. Liefde wil alle psychés met elkaar verenigen. En wie dit niet aanvaard moet ook zijn woordenboeken maar sluiten, want dit is niet als een logica waarde in te schatten. De cijfer symboliek wordt ook op dit moment van twee wonderlijke richtingen aangedragen.

Zo wonderlijk zelfs dat Richard Feynman dit schreef; .......
God is altijd bedacht om de dingen die je niet begrijpt uit te leggen. Nu, als je eindelijk moet ontdekken hoe iets werkt, krijg je een aantal wetten die je op afstand zetten van God, u hebt hem niet meer nodig. Maar je moet hem voor de andere mysteries nog gebruiken. Dus daarom laat je hem er nog zijn om het universum te creëren, want we hebben er nog veel die nog niet zijn opgemaakt; je hebt hem nodig voor het begrijpen van die dingen waarvan je niet gelooft dat de wetten het zullen uitleggen, zoals als bewustzijn, of waarom je leeft met een bepaalde tijd van leven en dood dat soort dingen. God is altijd geassocieerd met de dingen die je niet begrijpt. Vandaar dat ik denk dat de wetten niet kunnen worden beschouwd als van God omdat ze zijn bedacht.  "Geciteerd in super strings: een Theorie van Alles?, (onder redactie van Paul CW Davies en Julian R. Brown), 1988

Wat natuurlijk een veel betere omschrijving is als deze; ......vele mensen zijn bang voor de Gnosis, omdat ze ons niet het gevoel geeft, op deze grond sta ik en ik voel me veilig. De Gnosis, je moet hem kennen om zijn resultaat in de mens te kunnen begrijpen! Het is dan ook een zoektocht, de vaste grond is er niet! De zoektocht naar de veel belovende dingen uit door het leven te ervaren gegevens, daaruit distilleert de mens zijn goede veel belovende toekomst. De intelligente computer moet het ook doen met het zelfde gegeven, alle vliegtickets worden al met dit systeem uitgegeven tegen de beste prijzen! In wezen leven we in een woestenij, en wat orde brengt is alleen maar te oogsten uit een zo compleet mogelijke relevante historie! Maar de Gnosticus krijgt heel gewoon alles in een enkel nominaal moment toe gespeeld, het is niet te geloven als je haar niet kent.
Richard Feynman kon het omschrijven als een axioma, maar wat waar is zal hij U nooit kunnen zeggen, en kenners weten hoe hij het heeft omschreven. Er zijn namelijk twee fantasiën voor het fenomeen van de totale energie.
 
 1.  E_{totaal} = E_{uitwendig} + E_{inwendig} ,  enE_{totaal} = E_{inwendig} + E_k = m c^2 ,
En vervolgens is c totaal niet onderbouwd, en de massa en de energie zijn tot twee keer toe verzelfstandigd. Wat uiteindelijk alleen maar mogelijk is als de wet van het bedachte deeltje waar is; ..........
 • A is zowel A als niet-A of
 • Ieder ding is zowel A als niet A of
 •  Ieder ding is alles
  En kern energie en de kernspitsing een apart fenomeen zijn, zoals alle andere fenomenen! Maar de hele consequentie is ook dat we leven, denken, en rekenen vanuit een filosofie die op geen enkele manier waarheid functioneel is! Maar de Gnosticus kan ervaren dat hem een steeds groter deel in een enkel nominaal moment kan worden gegeven!

God zorgt voor Stuwing in de Persoonlijkheid, zo zorgt hij voor de omkleding van het unieke; het Unieke in de Kosmos is en blijft Gods Geheim. En onze gewendheid als mens om alles te zien zoals het in de schepping wordt getoond en er dan van uit te gaan dat het zo is en niet anders, valt hierbij volkomen in het niet.
Maar inderdaad maken we daarmee een einde aan een zekere wreedheid, we staan als menselijk schepsel tegenover de Schepper met alles wat er menselijk voor ons ligt. Dat is geen kleinigheid en lijkt soms op 't wrede af. Maar een oplossing is het nog steeds niet!
De mens heeft nu eenmaal een verbondenheid met zijn schepper die niet anders als transformerend kan werken, we hebben het niet voor het kiezen.  Maar dat maakt de daad zoals iedereen hem in zijn volheid kan kennen goddelijk; ....Het leven is een belevend leren, en het strook of valt in lijn met wat je geloofd. De universele weg of de scholing`s weg beperkt zich niet tot het lezen van boeken maar manifesteert zich in het hart als overtuiging, in het hoofd als kennis van zaken en in de handen als daad van een nieuw leven, zonder gedwongenheid maar als een volstrekt natuurlijk proces. Want een mens is niet wat hij leest, maar wat hij doet.

En wat er verder nog wordt gemeend en gedacht, is alleen bekend aan het ego. Daar wordt alles in categorieën gespleten; ...........kwantiteit, kwaliteit, relatie, en modaliteit.
Het heeft een ellendig grote schijn van wijselijke exactheid, deze bezit ze niet ; .......het is ego! En dat is slechts door formele logica aangenomen, zo genoemd "afgeleid" door de egoïstische dwazen.

Voorwaar, slechts "de transcendentale afleiding" kan jou objectiviteit aantonen. Daar leert U dat bij elke categorie een bepaalt schema behoort.   Maar eigenlijk moet U dit schema zelf maken, ze is namelijk identiek aan de normerende compilatie, met de goddelijke hulp van de openbaring. De duurzaamheid in de tijd is het teken van het gebruik van de substantiële  Categorie. (zo is het de substantie van Spinoza, maar eigenlijk ook die van het alles van Feynman)
Zo is bijvoorbeeld de duurzame verbinding van Wit, Zoet,, Smeltbaar, enz., opgemerkt in een bepaalde compilatie heel gewoon Suiker.
De regelmatige opvolging in de tijd is het teken dat het begrip duurzaam kan worden gebruikt in de algehele compilatie.
De ver-menigvuldigheid, het telbare, is het aanschouwbare van de eenheid in het beeld. In de compilatie is dat de noodzakelijke samenhang van de zinnelijkheid
en verstand. Zo is het a priori in ons denkend bewustzijn gelegen!

Door deze a-priorische inrichting van het kenvermogen heeft de menselijke kennis enkel innerlijke noodwendigheid en algemeen geldigheid, zonder dit zou er zelfs geen algehele compilatie kunnen worden gemaakt. Het oorzaakbegrip heerst juist doordat zij van binnen uit, en door haar eigen wezen a-priorisch is bepaald.
En , ja alles is één, de noodwendigheid beslaat de algemeen-geldigheid, zo is niet de enkele ziel, maar de algemeenheid is en wordt gegrond. 
Het woord Rede kan je gebruiken in tweeërlei zin, als geheel het kenvermogen omvattend, maar ook in de bijzondere zin.
De theorie beslaat slechts de vruchteloze poging om aan de transcendentale  taakopgave van de Rede te voldoen, men heeft niet het vermoeden dat men zich op een geheel ander gebied dan dat van het verstand bevind.

Begrippen, die de ervaring te boven gaan en die de werkelijkheid boven de ervaring zouden betreffen, ZE HEBBEN GEEN constitutieve WAARDE voor het menselijk kenvermogen, MAAR SLECHTS regulatieve. Zij vermeerderen onze kennis niet en voegen aan de inhoud daarvan geen nieuwe waarheid toe.

Dit is het toppunt van Ressentiment, anders niets...........
Ze staat zeer ver van de objectieve werkelijkheid verwijderd, verder dan wat de Egoïst zijn categorie noemt, want er kan geen verschijning gevonden worden, waarop ook maar iets toepasbaar is.
De enige remedie is bekend, van Henri Wijnmalen, Het geneste proces <=>, en Leo van den Haak.
Ze verloopt langs het Gnostische proces van de openbaring!!!!!!!!!!!!
De menselijke drang tot kennis wordt niet bevredigd door het gene wat door het verstand gerangschikt wordt. Er is een bijzondere compilatie noodzakelijk.
Sinds Euclides wisten wij al dat daarbij breinvoorwaarden noodzakelijk waren.
Plato zag ook al dat onze kenkracht een veel hogere behoefte voelt,
Feynman geeft de laatste schep toe, Ieder ding is alles!

En alleen de regulatieve ideeën BESTAAN hierin dat zij de richting aanwijzen,
in welke de voltooiing van de kennis is gelegen. Hun gebruik is dat zij het verstand tot een zeker doel leiden. De Gnosis leidt, de innerlijke meester leidt!
Zij die denken het transcendentale idee bestaat heeft het mis.
Het eerste idee is en blijft altijd het idee der ziel, en dat in liefde en rede, niet meer en niet minder. Het is het volstrekte substraat van alle innerlijke verschijnselen. We weten dat het verstand een onbegrensde taak heeft in de ordening van alle verschijnselen. 
En als U vervalt in dat vreselijke ressentiment dan zal U moeten vertrekken..............De Wereld heeft geen enkele drogreden nodig, alleen de juiste natuurlijke compilatie.........Daar bij, Moeder Aarde heeft haar redenen nodig om zo zij is, te bestaan.
En daarbij is er het onloochenbare feit dat er een praktische rede is.
De taakopgave van de ethiek is heel gewoon deze op te sporen.
Inhoudelijk is er verder totaal niets te bepalen, of je moet verder een krankzinnige machthebber zijn.......De ethiek en esthetiek, zij leiden slechts naar "God", doch dit is slechts te beleven als de waarneming de constante beleving van de zielen uitmaakt. 
Dan alleen verhouden zich de natuur en de menselijke vrijheid zich goed, het ervaarbare en denkbare raken elkaar met het doen, in het bewustzijn. Want de mens is wat hij doet!
Dus daarbij is elke wet imperatief, omdat ze ook door andere bepalingsgronden wordt bewogen. De twijfel was en is er niet voor niets, de Gnosticus heeft alleen het geluk dat hij niet steeds opnieuw heeft te beginnen!
Een wet hangt niet af van iemands wensen, dat is slechts een waan van mensen
die constant vervallen in de Ressentimenten!
Bij gewone mensen wordt als geluk het doel van de deugd erkend, het eigen geluk en het geluk van het "grootst mogelijke aantal" mag als doel voor het zedelijk handelen gelden. De waarde van geluk is in deze zin onomstreden.
Het is die zelfde waarde die bij het ressentiment steeds wordt genegeerd, van de ochtend tot en met de avond, en zelfs in de nacht droomt men er over.
De mens kan op deze manier niet gelukkig zijn! Ze past nooit in ook maar enige wetmatige houding bij het normale handelen.
Bewustzijn heeft daarin tegen de plicht van de inspiratie, bij dat besef is er een zekere plicht en treedt de wet, in zijn werkelijkheid, als beweegkracht in ons op.

De causale verklaring schiet voor ons te kort als wij een innerlijke doelmatigheid aan het werk zien. Doch er is meestal ook een uiterlijke doelmatigheid, bijvoorbeeld de geschiktheid van de omgeving op Moeder Aarde hier te leven, de doelmatigheid zegt ons alleen iets in haar ware aard als de innerlijke doelmatigheid wordt inbegrepen, deze dingen van Moeder Aarde zijn organiseerde wezens, waarin de delen door het geheel worden en zijn beheerst.
We kunnen met de kennis van deze producten van Moeder Aarde mogelijk beheren, doch we kunnen het beheer alleen onder de regulatieve beginselen rangschikken, want het geheel is het beheersende.
Het ressentiment als feit is hier helemaal uit den boze, dwaas!
Men zegt al van de natuur op deze Aarde en haar vermogen in georganiseerde producten te weinig, .........want niet wij zijn de organiserende-n!
Alle originele en oorspronkelijke culturen spreken over Moeder Aarde ...........
Alle bomen werden er naar het zaad met een bepaalde oorspronkelijkheid ingericht, maar toch waren en komen er afwijkingen. Wat is er voor de zelf handhaving vereist? Aan de blote enkele levende materie zijn er geen eigenschappen toe te kennen, dat is het meest vreemde beginsel ooit door de mens toegepast! Om het precies te zeggen, de organisatie van de Natuur heeft niets analoog met enige Causaliteit, welke ook, waarvan we weten.
Ons discursief verstand kan de wisselwerking van het geheel en de delen niet begrijpen. Het enige wat overblijft, is te weten van de antinomie, niet de enkele antinomie maar de volledige optredende .......als de schaduw van de Geest......zo zou de meest oorspronkelijke kerngeleerde, Robbert Oppenheimer, het zeggen.


Waar dit op uitdraait ...........ik vertel het U en meld het U.....
Dat de mensen die deze maatschappij zo materialistisch hebben gemaakt, U op geen enkele manier tot steun kunnen zijn, zal U hopelijk duidelijk zijn. Zij, de materialisten, hebben wat over het hoofd gezien, de mensen die door omstandigheden op elkaar zijn aangewezen, proberen door middel van communicatie tot een gemeenschappelijke "definitie van de situatie" te komen, tot een collectieve zingeving, die de grondslag vormt voor verdere interactie en communicatie. Maar in het totale regulatieve gamma is er dan ook geen andere keuze in die zingeving dan oprecht te zijn, anders zou de zin ervan alsnog ontbreken. Zou het echt nog zin hebben om in dit materialisme met zijn dualisme en zijn N.P.A. terug te keren? Zou U echt nog willen terug keren naar deze heilloze weg? En dat terwijl intermenselijke relaties al zeer complex zijn. Omdat er veel factoren tegelijkertijd werkzaam zijn.
Met de kosmos meewerken is veel eenvoudiger, dan is steeds weer de vreugde van de innerlijke bevestiging, daar binnen zeggen ze dan; .....U voldoet aan de innerlijke wet.


Professor De Sitter schreef het al; ..... de theorie der matrices, de golfmechanica, ieder vreemder en paradoxaler dan haar voorgangster. Wat men gewoon was als de meest fundamentele begrippen der natuurwetenschap te beschouwen, determinisme en causaliteit, wordt in twijfel getrokken, "de grondslagen der wetenschap" schijnen te schudden en het lijkt alsof het gehele bouwwerk bezig is te wankelen. En Oppenheimer en Richard Feynman zijn onze redders uit deze periode! De rest kan zo ongeveer het gekkenhuis in. Omdat hun twijfel in de begrippen wezenlijk intrinsiek is. Zij die zo twijfelen kunnen niets, hebben niets, en kunnen niets regelen omdat zij zich niet in het regulatieve gebied bevinden.
Men wil zich niet in het regulatieve gamma vermaken, maar dat is een ressentiment, want je daar vermaken is het enige wat mogelijk is! De Sitter had dit zeer goed begrepen.........

 • Intrinsiek wil o.a. zeggen; .... deze aard is in elk mens gelijk, zo is ze de uitbreiding van kennis, en van liefde, en het geeft mogelijkheden tot verbetering van gedrag.
  Want dit zijn tevens ook de middelen tot bevrijding! Ze is alle mogelijkheid  voor de herintegratie, de autoreverse is een Goddelijk proces.
  Wat U ook in Uw innerlijk kan leren kennen! De intrinsieke intelligibele rede blijkt door ieder mens gevonden te kunnen worden ..........
  Wat praktisch gezien maakt, dat als we het veld van onze waarneming uitbreiden, dan openen zich onmiddellijk nieuwe mogelijkheden voor ons kenvermogen,.....
  In dit veld van zintuigelijke waarneming hebben we de microscoop, de telescoop, het radar, de instrumenten die gevoelig zijn voor allerlei andere soorten trillingen, zo is de wetenschappelijke kennis te controleren en de zin ervan verlegd. Dat heb je in het regulatieve gamma, anders is er daar niets!

  De middelen die de wetenschap ter beschikking staan, ze verleggen echter alleen de reikwijdte naar buiten toe, ze verschuiven de grenzen steeds verder......
  Maar hoe machtig deze instrumenten ook zijn, er zal altijd een grens blijven bestaan voor de zintuigelijke vermogens.
  En daar mee zal men nooit in staat zijn de mens te helpen naar binnen te grijpen, .......
  want dit binnen is niet te vatten door onze gewone zintuigelijke waarneming. En de Radar is maar beperkt in de kwantum limit, ze moet een plaats hebben!

   
 • En daar mee zal men nooit in staat zijn de mens te helpen naar binnen te grijpen, .......
  want dit binnen is niet te vatten door onze gewone zintuigelijke waarneming. Plato en Euclides leerden reeds, dat de meetkunde gefundeerd wordt, en zich ontwikkelt los van het materiële. Dus ook niet van tekeningen!
  Het hoogste is geen object van kennen.
  Vandaar dat alle geestelijke vrijheid op zijn plaats is, of wilt U slechts op het niveau van het gewone kennen verder? Dit klopt vanuit het standpunt van de menselijke persoon. Maar je moet weten, je zit zelf niet aan dit standpunt vast, het hoogste is geen object van kennen!
 • Zo wil de krankzinnige wetenschap het spel slechts spelen! Maar dat dit binnen het regulatieve gamma kan is maar geloof, een geloof dat helaas beperkend werkt, op de plaats waar het leven zich ontsluit........hoe is dit te rijmen met de werkelijkheid, wel de geestelijke vrijheid mag niet aan de orde komen, de wetenschap is aan de ergerlijkste krankzinnigheid ooit begonnen.

  Wij moeten het altijd doen met de intrinsieke intelligibele rede, en Richard Feynman gaf er de naam QED aan, en gaf daarmee ook de beperking van de kenbaarheid van de puntmassa aan .........zijn kennis steunt dus op de volledige interactieve ervaring vanuit het regulatieve gamma en dus toch vanuit het veld waar de objectieve wereld ons niet de ware kennis verschaft,
  en zo geeft hij ons de manier om een ding volledig te kennen,.....mits je hem als een radar transponder beziet, zowel uitwendig als inwendig, kunnen we ons zelfs ermee identificeren, nemen we op een zodanige wijze waar, van uit het regulatieve gebied, dat het ding niet slechts het verschijnsel is in de wereld........Dat is wat hij in zijn QED weet te benoemen.
 • Het is aan ons deze verschijnselen in vrijheid te gebruiken, U zal moeten beseffen in welk een gebied van de kosmos wij ons bevinden. Zo U dat beseft, is er een juiste compilatie te maken, door wat ons vanuit de kosmos geopenbaard wordt. Een andere keuze om tot weten te komen, we hebben hem zelfs niet eens! Maar wij vinden het heel raar te weten hoe het van uit de kosmos allemaal geregeld wordt. Doch de krankzinnige wetenschap is in de theorie vastgelopen. Doch de nieuwe mens zal niet anders als tot aanvaarding komen, aangezien het zijn geestelijke vrijheid is, en te doen met zijn leven. En waarbij het geluk toch echt het doel is.
 • De woorden “fons vitae” en “fons mortis” ,
  ze stonden nooit in enige theorie, en dus mogen ze nooit van enige professor waar zijn.
  Het mag ook hier symbool voor de betekenis van de geneeskunde zijn:.....
  Wel moet het de complete zorgzaamheid voor een ieder bevatten!
  Zij die de complete zorgzaamheid kunnen bevatten,
  ze komen tot alle grenzen van de bekende en regulatieve wereld..........
  De huidige wetenschap en politiek zijn compleet verrot!
 • Het is onmogelijk dat ze ook maar enig geluk brengen.

Moeder Aarde heeft zelfs niet eens de schaamte,
haar kind is zwaar gestort.

De werking van de rede, ze wordt niet zomaar even bij U gebracht .........
ze wordt zelfs afgebroken in de eigen projectie.
Daar het de eigen intrinsieke natuur totaal niet is,
laat staan staan dat het aansluit bij de intelligibele rede........
Het maakt het ego-centrische als pad volkomen onbeheersbaar .......
U moet weten hoe de meest normale liefde volkomen verslijten kan.
De vragen worden gesteld in het participium van de taal,
daar bij is de mens niet wat hij doet!

Wetten noch bewijzen kunnen aangetoond worden in een imparatief geheel,
daar is nooit geen zekerheid over!
Hier begint de krankzinnige fanfare al..............wetenschap rot hiermee op.

In het mensen verstand blijken er vele antinomieën te spoken,
die het menselijke verstand steeds blijken te ontzetten van elke bedachte wet.

En dat gebeurd nog automatisch ook,....
er is een eigen kracht met een zekere macht,
en een kracht op afstand die alles corrigeerd
.

 

 

Voor en na deel zijn zelfs geen dualiteit, dat maakt de mens er zelf van!
Het gebrek aan functie en structuur vindt het argument van de twijfel,
ze is zelfs dat argument, meer niet!
De natuur is niet aan ons kenvermogen aangepast en kan zo niet aan ons kenvermogen worden aangepast. De causale verklaring kan niet zomaar even worden aangepast, ze schiet te kort bij alle natuurproducten.
Omdat daar ook de innerlijke doelmatigheid aan het werk is,
daar alles door het geheel beheerst wordt.
Een natuurdoel bestaat (al sinds Cartesius haar benoemde), als ze uit zichzelf oorzaak en werking is,.......

Het argument van het noodwendige en behagelijke,
ze is argument van het regulatieve en dienstbare............
Ze is het meest hartelijke en overtuigende argument wat de mens heeft.
Zo haar contemplatie daar op gericht is, en dus zo in de voorstelling aanschouwd.
Maar vele dwazen in politiek en wetenschap weten slechts de drogredenen te vinden, meer niet.
Zo is het dat de gemoederen niet in een aangename verhouding kunnen geraken. Daar slechts het dualisme wordt gevormd, en dat slechts in een staat van constante vermeerdering van argumenten. En een nalaten van een wezenlijke contemplatie, waarbij ook de wezenlijkheid van de compilatie behoort. Het is immers zeer behaaglijk als er vele twijfels tot het verleden behoren..........vrij van twijfels is het denken niet door ontkenning.
Maar door de bewustwording van zijn redelijke inhoud. En het proces ter compilatie en contemplatie heet het Geneste proces, het proces wat de mens in zijn reductie van de twijfel ondersteund!

 God is niet alleen maar transcendent, de rechter van de wereld, de macht achter al wat bestaat, de schepper, de energie van het heelal. Deze geweldige God is zo dichtbij, zo dierbaar, zo liefhebbend dat er geen woord is om Hem te beschrijven, dat is een grote moeilijkheid, en we moeten deze moeilijkheid daarom langs de Gnostische bronnen weten te overwinnen! En dat omdat we geen weet hebben wie we eigenlijk zelf zijn.
Doch we hebben los te komen van al het ressentiment. Ik doe het er om; .....ons ondersteunend in wat we zijn: lichaam, ziel en geest, in elke nanoseconde van ons leven.
Dat alles wat gebeurt en wat is zoals het is, uit zichzelf begrepen wordt.
Pathos red U niet, nooit!
Het ‘betekenissysteem en de logica van de samenle­ving,
is van een volkomen andere golflengte!
Ze maken op enig moment hun eigen vreselijke ontkenning mee,
ze
denken dan niet langer dat de drogbeelden werkelijker zijn dan de realiteit!
Ze ervaren op dat moment actief wat ze zichzelf hebben aangedaan!

Op enig moment borrelt de realiteit in hem op!

 

De openbaring, zo mag je dat noemen als de realiteit in je naar boven komt!
Ofwel, in het logische denken benoem je deze ervaring als de Aha-erlebnis.
Nu weet U ook wat er te verbeteren is in Uw houding, zodat het als nog lukt met iemand te communiceren!

Anders verkeren we in de staat dat we onze onmondigheid moeten verbreken, in de mangel aan verstand, vol twijfel, behoeven we niet te verkeren!
In het verleden vond men maar even dat men onder de mangel van de krankzinnige wetenschap moest gaan staan, en de politiek praatte het maar na............in de toekomst moet dat anders..........want........
Verlichting is de uitgang van de mens, uit de staat van zijn
vrijwillige onmondigheid.
Onmondigheid noem ik het onvermogen, om zich van zijn eigen verstand, zonder 'de leiding van een ander’, te bedienen.
Deze onmondigheid is vrijwillig, wanneer de oorzaak zelf niet gelegen is in mangel aan verstand, maar in gebrek aan moed en aan 't besluit, om zich, voordien, zonder leiding van een’ ander, alleenlijk van zijn eigen verstand te bedienen.
U kent de staat van het ressentiment, zoals ze optreed. En U doet het meest verstandige........
Sapere aude!
Dat is, heb moed, om uit uwe eigen oogen te zien
– dit is het motto der verlichting. Openbaring is wel degelijk iets bijzonders!
De krankzinnige wetenschap en de politiek, ze hebben deze moed absoluut niet!
"Het zijn niet de gebeurtenissen waarvan mensen geheel van streek raken, het is de manier waarop ze tegen gebeurtenissen aankijken." De rationele en zinnelijke gedachte volgt zo veel mogelijk de werkelijkheid! Ze zijn zelfs de verdedigers van het rationale en het zinnelijke. We moeten de juiste strijd voeren van binnen!

 

 

We moeten ons wezen doorgronden zoals het ons is beloofd.
Het gaat daar bij zeker niet om de universitaire feiten kennis, maar weldegelijk om het tot -zichzelf-komen en in de waarheid komen.
De ziele-persoonlijkheid wordt daarin erkend, als het wezen dat de expressie kent, zoals ze ons is beloofd, maar zoals ze zich ook aan de medemens manifesteert, .......zoals de gemoederen elkaar kunnen verstaan.
Ja zelfs veel meer dan in het licht van de eigen persoonlijkheid.
Want alle weerklank voltrekt zich in het brein, met de mate zoals ze zich openstelt, voor al het andere, zo wordt de persoonlijkheid van het zelf ervaart, en komt de expressie duidelijk en communiceerbaar tot stand, .........met de eigen projecties, met al het ressentiment, kan U het niet Redden!
Ja, ik gebruik wel de stelling van Pythagoras al jaren...........wel de regels van Euclides al jaren. Wel gebruik ik het goed van mijn leraren.......met de aller grootste waardering.........en ze weten het. En zo kwam het, met het autistische breinvermogen, ze was voor mij een grote belofte.

Hoe lang blijft de wetenschap haar debiele theorieën nog verkondigen? Hoe lang praat de idiote politicus hem nog na?  Heeft de wetenschap van nu geen intelligentere methoden?
Komt dat omdat ze totaal niets aan noutisch denken doet? Het denken van nu en toekomst. Heel de "solitaire actie" is het begin van acquisitie, de denkende geest vormt zijn kennis, doordat zich indrukken voordoen dan wel zelfs opdringen, die "in hem" tot kenbeelden worden. 
Waarom zijn mensen in staat tot denken over actuele en reële dingen met behulp van wiskunde en de formules van de fenomenologie!
Is dat omdat de wetenschap maar blijft gissen? Absoluut niet!
En realiseert ze zich niet dat gissen een baar inefficiënte methode van wetenschap bedrijven is?
Heeft ze niet gehoord, van het enorme gat tussen het statische en het dynamische waarnemen, tussen essentie en existentie?
Waarom hebben dwazen altijd een Million Dollar Baby nodig, is dat om indruk te maken? Deeltjesversnellers en zoiets als een EU-Toren van Babel?
Ieder gebeuren is een deel van het Al-gebeuren,
Eén gebeurtenis is nog steeds niet een groot deel van een al-gebeuren, wiskundig noch geologie's is daar geen enkel bewijs voor. Het "denkend-Zijn" in de eindige wereld, dat is afgeleid uit waarnemingen en ze volgt de verwarde loop van indrukken: HET IS NOCH WETENSCHAPPELIJK NOCH WIJSGERIG DENKEN met willekeurige meningen, bijgeloof en ordeloze opvattingen. Dat denken is verbeelding, is de ijdelheid der ijdelheden. De verbeelding drukt de existentie van de mens uit in zijn bepaalde afhankelijkheid van ras, stand, plaats, sekse, omstandigheid enz. Daar in die "Toren van Babel" en al de andere Million Dollar Baby's doen ze dat "aan mass", hoe massaler / hoe mooier! Gisteren was daar de voorganger De President, de dagen daarna kregen ze zonder enige uitzondering  de meest lugubere namen zoals Stalin en Hitler, en vult U verder maar in!  En plotseling hadden ze de meest massale middelen nodig om de zaak "te verdedigen", "beveiligen" noemen ze dat om de huidige technologie ( IT) goed te praten.
Helaas, al dat gissen naar stand, plaats, tijd, en omstandigheid kan geen "Weten" opleveren! De kwintessens worden in de eigen intelligibele wereld ontdekt.
Tijd kan zelfs niet eens essentie uitdrukken, alleen maar existentie in onze eindige wereld. Het is een vergankelijk vervolg van een protagonisme of antagonisme! Vechten maar jongens!
De gevolgen daarvan zijn zo duidelijk als maar zijn kan, een debiele en geen stabiele wetenschap die de mens niets anders leert als gissen!
Daar in tegen is Solitaire werking het begin van iedere existentie, zonder een actieve enkeling is er geen geheel wat kan existeren, Solitaire actie en acquisitie gaan ook in de kosmos hand in hand. Maar aan welk geheel de enkeling gaat deelnemen blijft in de kosmos meestal geheim. En deze enkeling is beslist geen politicus! Noch zijn de kwintessens van de oorzaak van dit hele universele gebeuren aan geen enkele wetenschapper bekend! Wel heerst het ressentiment en zijn auto-intoxicatie al eeuwen als oorzakelijk feit!
Hoe kan dit ooit nog wat worden, hebben we niet heel gewoon op dat andere systeem over te gaan?

Misschien denkt U dat we het niet weten wat ons te doen staat; .....Ach nee, .....Op dit moment is de wereld een reflectie van een grote overgangsfase. Angst, agressie, manipulatie en negatieve dominantie spelen rond, of eigenlijk spoken ze rond, de auto-reverse kon niet anders als komen!
  Heel gewoon moet er herkenning en erkenning komen van dit feit als intrinsieke wet, zodat de ziel opnieuw zijn oprechtheid naar voren kan brengen. Een andere keuze is er niet! Anders gaan we rigoureus naar de knoppen, zoals de Aardvader Gregorius het al vertelde! Wie de elementaristische en theoretische  denk-wegen van de Geek aanbidt, loopt die kans, want ze hebben een fabelachtige werking op de psychologie en de taalkunde.  En U weet dat de theorie van de genetici er totaal niet toedoet!
Alle voorname anti-elementaire concepten uit de moderne cognitieve psychologie, wijzen naar de functie en de structuur van het DNA als basis voor alle transcriptionele activiteit zoals; ....

 • De eenheid van gedachten is gedirigeerde associatie.
 • Begrip van problemen vereist de vorming van structuur
 • Probleem-oplossen bevat het testen van condities

 

Het verhaal van Chief Seattle laat enerzijds zien dat het ego er is. Maar ook dat er binnen zijn ego respect is voor gnostische bronnen. Het is typeren voor de Chief dat hij bij elke ontmoeting al direct met pragmatische en bezinnende oplossingen komt. Maar heel weinig Goeroes en dominees zijn zo ver gekomen, het drama van de hele westerse religie is dat ze niet verder komen als op een eindeloze dialectische uitleg van veel te veel woorden. Verdeel de Kosmos maar volgens onze woorden dan komt allemaal wel goed, zo beweert men maar als nog is dat een dramatische slechte oplossing en enorme mislukking gebleken. Sterker nog de kosmos verdelen volgens woordelijke afspraken is nog nooit goed gebleken! Genegenheid komt niet voort uit contracten of uit gedwongenheid. Dus blijft de vraag: ...........


Maar hoe kunnen we broeders worden? Hoe kan jullie God onze God worden en ons weer voorspoed geven en in ons dromen van terugkerende grootheid wakker roepen? Jullie God ziet er partijdig uit. Hij kwam tot de blanke. Wij zagen Hem nooit en hoorden nooit zijn stem.

Nee. Wij zijn twee aparte rassen, en moeten dat altijd blijven, met een verschillende oorsprong, en een verschillende bestemming. We hebben weinig gemeen met elkaar. Voor ons is de as van onze voorouders heilig en onze laatste rustplaats is heilige grond, terwijl jullie je ver verwijderen van de graven van jullie voorouders en klaarblijkelijk zonder enige spijt.

Jullie godsdienst werd op steen gebeiteld door de ijzeren vinger van een boze God, zodat jullie het niet zouden vergeten.

Onze godsdienst is de traditie van onze voorvaders, de dromen van onze oude mannen, die hen in plechtige nachtelijke uren gegeven werd door de Grote Geest, en in de visioenen van de mensen, en is geschreven in de harten van onze mensen.

Maar waarom zou ik opnieuw klagen? Waarom mompelen over het lot van mijn volk? Stammen worden gemaakt door individuen en ze zijn niet beter dan zij. Mensen komen en gaan zoals de golven van de zee. Het is de wet van de natuur. Zelfs de blanke wiens God met hem liep en praatte als vriend tot vriend, wordt niet uitgesloten van dit gemeenschappelijke lot. Misschien worden we toch nog broeders. We zullen zien. Elk deel van dit land is heilig voor mijn volk. Elke heuvel, elk dal, en elke vlakte is gewijd door een of andere gekoesterde herinnering of een of andere droevige gebeurtenis van mijn stam. Zelfs de stenen, die dom lijken te zijn terwijl ze in de zon baden langs de stille zeekust in plechtige grootsheid vibreren met herinneringen van voorbije gebeurtenissen in verband met de levens van mijn mensen. Zelfs de stof onder jullie voeten reageert liefdevoller op onze voetstappen dan op die van jullie, omdat het hier gaat om de as van onze voorvaderen en onze blote voeten zijn zich bewust van de sympathieke aanraking, want de grond is rijk met het leven van onze soort.

En als de laatste Rode man vergaan is en de herinnering aan hem een mythe is geworden bij jullie, zullen deze kusten zwermen van de onzichtbare doden van mijn stam; en als de kinderen van jullie kinderen denken dat ze alleen zijn in de velden, of in de winkels, zullen ze niet alleen zijn. Op de hele aarde is er geen plek gewijd aan alleen zijn. `S nachts, als de straten van jullie steden stil zijn, zullen deze vol zitten met de terugkerende gasten van hen die eens dit prachtige land liefhadden en dat nog steeds doen. De blanke man zal nooit alleen zijn. Laat hem rechtvaardig zijn en vriendelijk handelen jegens mijn volk, want de doden zijn niet zonder macht.

Dood- zei ik dat? Er is geen dood, alleen een verwisseling van wereld.

Maar lang kan dit niet meer duren en dan is de auto-intoxicatie voor velen een onherroepelijk feit! Dwazen denken nog dat de wereld een begin heeft gehad, en weten daarom niet dat ze niet van achteren maar van voren moeten leven. Er valt zodoende niets terug te draaien van wat leven heet! De Grote Geest blijft ontkend, en blijft hen in deze situatie onbekend.
Welk een mens kan de verantwoordelijkheid en de gevolgen van deze ramp lijfelijk dragen, en dat omdat de mens in heel zijn ijdelheid en eigenwijsheid iets niet begrepen heeft. Dat is wat introspectie van de eigen ziel U alleen duidelijk kan maken,..... de kinderen van de Aarde moeten weer in balans komen door de grote geest te leren kennen, om het eigen levensdoel te herinneren en om op het eigen weten te vertrouwen. Dat is het Heilige in ons zelf, en wat ons naar voren toe doet leven. En dat is ook de kracht in mij die ik altijd heb gekend, zo mocht ik zijn. Maar velen moeten dit nog missen, "De Vaderen Ellefleur", de bloem die het leven te bieden heeft, ligt voor velen nog diep onder het aardse zand begraven.


Dacht U nu echt dat dit een bijzondere voorspelling is, ik dacht het niet; .....Er was een oude vrouw, van de ”Cree” stam, genaamd ”Eyes of Fire” (Ogen van Vuur), die voorspelde dat op een dag, door de blanke man’s of Yo-ne-gi’s hebzucht, er een tijd zou komen dat de vissen zouden sterven in de rivieren, de vogels uit de lucht zouden vallen, de wateren zouden zwart worden, en de bomen niet langer zouden zijn, en de mensheid zoals wij zijn en wij ze kennen, zal bijna geheel ophouden te bestaan.

Dergelijke idioten kunnen de Wereld helemaal niet helpen, laat staan dat ze weten dat ze alleen duizenden Million Dollar Babys  hebben opgebouwd. Waar het Math-error duizenden malen opnieuw klinkt, omdat ze noch niet één dag integer kunnen zijn! Ze gaan liegend en bedriegend de Wereld rond. En de IT berichten gaan hen vooraf, ze noemen het de sociale media, kom .....laten we het nog een keertje overdoen. .......

Maar wie niet alleen bereid is om zijn vermeende gezag, maar ook zijn gehele menselijkheid zonder ook maar enig ressentiment weet te offeren voor de manifestatie van Gods wil, hij zal in dat heilige proces de door God zelf daartoe bestemde knecht zijn. En hij zal de Mensheid tot zegen zijn.

Het ressentiment is de totale hindernis, die ons de natuur, geschiedenis, samenleving en de mens niet doet begrijpen.
In of met het vrije denken doorschouwt het de ervaarbare wereld in verband met de eenheid.
En ook in de wetenschap en de politiek betekent dit dat de onmacht' s ervaring op hen wacht, en het is hopen dat ze daarin worden genezen.
Maar ik denk het voorlopig niet, want ze vinden dat ze het moeten blijven overdoen, ze zijn honds ziek, en wij burgers worden alleen maar bedonderd.!
Jou compilatie moeten weten te maken, daar heb je toch de eigen ogen bij nodig..............hoe zal je hem anders moeten weten te maken.
Bovendien, waarom worden jou waarden dan toch genegeerd, ..........en welke verkeerdheid in streven levert dat op?
Welk een eigenaardig verkeert streven levert dat op, kan het echt niet als een noodzakelijkheid voor de mede mens worden herkend...........is het echt geen levensdoel, neen dat mag het niet van de krankzinnige wetenschap en de politiek zijn.
Maar onder tussen zijn ze in de ergste onmacht ervaring terecht gekomen..............
en wat als het van de krankzinnige elite nog alle dagen mag duren, ............
De openbaring zorgt voor de mens, dat is haar bruikbare compilatie! Door de twijfel kan, .........naar Kant,
de synthese alleen maar naast het tegengestelde staan, nooit er boven.

Dat is ook de werkelijkheid met files bij Computer compilatie, het gehele multimedia bedrijf kan geen enkele oplossing dragen............zij die dit als waarheid aannemen zijn U regelrecht aan het bedriegen, zet de bedriegers nu eindelijk eens opzij...........het krankzinnige flikker-volk moet heel gewoon opzij..........
We hebben dit te doen, aangezien de onmacht 's ervaring een directe is. De  intermediaire theorieën en de natuur zijn niet met elkaar te integreren, aangezien de natuur niet gewaardeerd wordt door onze beschaving! Wetenschap en politiek zijn ziek, en het is nog wel een durende ziekte, en dat in praktijk, theorie, en in de psychologie.
Alleen als we het diepe mysterie van de natuur ervaren dan voelen wij "Het Geheim" van het bestaan.
Dit vraagt de openheid en de waardering naar de natuur toe, en daarbij zal de ervaring een ander karakter krijgen,...........wat de machts-waan totaal geneest.
De politiek en de wetenschap kunnen geen enkele oplossing aan, en hun macht' s waan breekt elke vluchteling, niemand anders is zo onmogelijk onmachtig ook maar iets te doen..........In al deze "ziekte gevallen" loopt  de geestelijke cultivering volkomen achter op de lichamelijke cultivering..........de hele levensles wordt helemaal niet meer gegeven ..........men weet nog steeds niets, zelfs niet dat met het regulatieve idee, als eerste de richting aan deze cultivering wordt gegeven.
Daarbij en daarom hoort inderdaad de eerste centralisatie en concentratie bij dat gegeven. Dat betekent dat het woord op het onderscheidene moet wijzen, maar iedereen heeft daar "De zelfde opkomen Geest" bij nodig, en deze opkomende waarde kan niet worden weggezet, anders zou elke nieuwe bezinning vergeten worden, .........anders zouden we geen samenhang kunnen leveren........en als de mensheid alleen deze "ziektegevallen" wil blijven bezien, dan is haar het slechtste lot, de totale on-machtigheid wachtende.............

Hoe weinig indrukwekkend deze redenering mag zijn, zij bewijst de drang naar God.
Want het denkt niet fragmentair, maar in de vorm van het geheel. Ze is niet gekluisterd aan het beperkte gebeid van het waarneemsel en daarmee niet aan zichzelf gebonden.
De rest die niet werkt, die heeft de fake industrie er bij bedacht.........hun dualisme is heel erg hardgrondig, ze doen het zichzelf aan........
HET IS HOOGTIJD DAT IEDEREEN WEET DAT ELK VERHAAL SLECHTS VAN UIT EEN CENTRIPETALE CONCENTRATIE KAN WORDEN BENOEMD, ........
Het ethisch noodzakelijke is wat moet worden benoemd, .........dat was ook het eerste wat een dienstbaar wezen wel bespreken moet.

Henk Breman is bekend van zijn begrip Centripetal concentration, als ik U was zou ik daar Uw aandacht aan besteden, want de fake industrie zal er echt niet aan beginnen!
Zijn dienstbaarheid aan de kinderen van de Aarde is wel iets bijzonder 's! Het is een bezinning die niet vergeten mag worden! Voor niemand niet, die op deze Aarde leeft, Moeder Aarde zou dat heel gewoon niet willen.

Waarom? De redebegrippen van het verstand zijn te onderscheiden in begrippen die wel op de ervaring betrekbaar zijn, deze zijn oorzaak begrip. Deze oorzaak is zo belangrijk dat je eerst dit onderscheid openbaar maakt. Ze is het ethisch noodzakelijke voor elk mens, en kan uitgedrukt worden in zuivere rede. 
Ze is dan ook veel meer als een taakomschrijving om aan de zuivere rede te voldoen. Het is ook een oproep het ressentiment te laten.
Alles wat de zuivere rede te boven gaat, zal zich in een geheel ander gebeid van het verstand bevinden, een gebeid dat geen constitutieve waarde voor het kenvermogen van de mens heeft, maar slechts een regulatieve, zo vermeerderen we onze kennis niet, en voegen aan de inhoud geen nieuwe waarheid toe. Al nemen de wetenschappers van de fake industrie ook de schijn aan dit wel te doen, maar ze is zo van de objectieve werkelijkheid verwijderd, en zo dat er in geen enkele categorie een verschijning gevonden kan worden. Alle computer data die fake is, hij kan opgeruimd worden! En alle verhalen mogen niet van hun groei, bloei, en verwelken ontnomen worden. Want dat is heel gewoon het gevolg van het laatste ressentiment .......en we hebben heel vele dingen te onderscheiden die wel op de ervaring betrekbaar  zijn. Dat gaat over Aardse ervaringen, ....... Anders uitgedrukt, een redelijk denken wordt gekenmerkt door opvolging van zijn redelijke wet, en in bewustwording van zijn redelijke inhoud. Het hoe van het tot stand komen is irrelevant, de Geest heeft geen overwinning uit te drukken! De waarheid kan niet worden gereduceerd tot emotionaliteit, ze moet een liefde en rede blijven. De mens is dat wezen dat doet.........en het zo goed doet.
In de vrije gedachte moet de waarheid een liefde en rede blijven, ............de waarheid mag geen leegte blijven, de emotie van de dwaas is de kenmerkende stoornis in de loop van de associaties. Wilt U de productie van Uw eigen Geest niet erkennen en herkennen? Ik wil U vertellen dat ik dat wel wil, en wel de eigen ogen gebruiken.
Dan komen de tijden dat ook U kan vertellen; .... psychisch ben ik van staal, ik kan alles rustig aanvaarden en verwerken ........en dat gaat alle overwinningen ver en ver te boven. Dat is het moment waar ik ook voor U naar verlang......Het is meer het Autisme wat ons doet verlangen naar de grenzen van de ons bekende wereld, het is veel van de productie van Uw eigen Geest weten te erkennen en te herkennen. De hersenen werken dus ongekend veel anders als velen dachten..... en ik erken en herken het herstel........om snel weer deze vaste grond onder de voeten te krijgen. Want de grote openbaring is blijvend....... als U hem durft uit te drukken in het dagelijks handelen. En zetten wetenschap en politiek in het ressentiment door, dan is de totale onmachtig-heit wachtende..........de seksuele paragraaf hoort daar ook bij, .... 

Door steeds genot hier en beloningen in ’t hiernamaals te zoeken, hebben de mensen in hun harten de Tempel van de Heiligheid vernietigd en zijn zij van het Koninkrijk der Hemelen afgedwaald. Door op te houden, langer aardsche genoegens en hemelsche beloningen te zoeken, kan die Tempel van Heiligheid hersteld en het Koninkrijk der Hemelen hervonden worden. Deze waarheid is bestemd voor hen, die gereed staan en rijp zijn haar te ontvangen, en deze regels zijn bestemd voor degenen, wier ziel genoeg is voorbereid, om zijn leeringen te verwerken. En ik vertel U bij mooie woorden toch ook maar iets over de meest  makkelijke en redelijke verwerking! Met de verruiming van de menselijke Geest lukt alles toch wel het beste. Slechts begrip kan baten.
De zedenpreker baat beslist niet! De mens is een doener omdat  daarbij de waarheid zich intuïtief meld, en zich laat voelen. Ik schrijf over dit zwaar louterende proces, maar inderdaad, Psychisch ben ik nu van staal, althans er is een enorm sterk psychisch verlangen .........de nieuwe mens, hij wordt heel veel sterker!

En dat na het normale gebruik van het leven.........met haar "Geschlecht und Karakter''
Hij wordt de tegenstem tegen de illusies, de schijnbewegingen en de grootheidswanen van de kleine mens.
Het waarom is heel goed te beantwoorden; .......De geest van de mens moet allereerst naar binnen gericht zijn, om de eigen natuur te onderkennen,......
De werking van de rede, ze wordt niet zomaar even bij U gebracht .........ze wordt zelfs afgebroken in de eigen projectie.
Daar het de eigen intrinsieke natuur totaal niet is, laat staan staan dat het aansluit bij de intelligibele rede........
Het maakt het ego-centrische als pad volkomen onbeheersbaar .......U moet weten hoe de meest normale liefde volkomen verslijten kan.....U zal moeten beseffen dat de tempel van de Heiligheid en het Koninkrijk der Hemelen toch eerst hervonden moet worden.
En Euclides vertelde het ons al dat deze verruiming van de menselijke Geest  echt nodig was, ........in mijn wiskunde heb ik "meer-als-drie" dimensies nodig. Namelijk een extra brein voorwaarde, .........
De vragen worden gesteld in het participium van de taal, daar bij is de mens niet wat hij doet! Wetten noch bewijzen kunnen aangetoond worden in een imparatief geheel, daar is nooit geen zekerheid over!
Wat een geluk dat de waarheid zich intuïtief meld en zich laat voelen bij de werkelijke doener!

In het mensen verstand blijken er vele antinomieën te spoken die het menselijke verstand steeds blijken te ontzetten van elke bedachte wet.
En dat gebeurd nog automatisch ook,.........er is een eigen kracht met een zekere macht, en een kracht op afstand die alles corrigeerd.
Voor en na deel zijn zelfs geen dualiteit, dat maakt de mens er zelf van! Het gebrek aan functie en structuur vindt het argument van de twijfel, ze is zelfs dat argument, meer niet!

De rationele en zinnelijke gedachte volgt zo veel mogelijk de werkelijkheid! Ze moet het helemaal niet van enig ressentiment hebben.
Ze zijn zelfs de verdedigers van het rationale en het zinnelijke. We moeten de juiste strijd voeren van binnen!

We moeten ons wezen doorgronden zoals het ons is beloofd.
Het gaat daar bij zeker niet om de universitaire feiten kennis, maar weldegelijk om het tot -zichzelf-komen en in de waarheid komen.
De ziele-persoonlijkheid wordt daarin erkend, als het wezen dat de expressie kent, zoals ze ons is beloofd, maar zoals ze zich ook aan de medemens manifesteert, .......
Ja zelfs veel meer dan in het licht van de eigen persoonlijkheid.
Want alle weerklank voltrekt zich in het brein, met de mate zoals ze zich openstelt, voor al het andere, zo wordt de persoonlijkheid van het zelf ervaart, en komt de expressie duidelijk en communiceerbaar tot stand, ........dat is dus de auto-reverse, met de eigen projecties kan je het niet Redden!


Dit is al een zeer oud verhaal, doch in het fysieke en de biologie moet het  centripetale concentratie heten! Welk verhaal Henk Breman zijn moderne zinnen heeft gegeven.
Maar deze woorden horen er beslist bij, staande bij het ressentiment hoort het vrije denken, en niet het gereduceerde denken met de meest walgelijke emotie, die velen nog steeds trachten te leveren, ........
Want, toch zal de moedige enkeling op een laatste obstakel stoten; ....... het inzicht dat hij “feitelijk ook zelf schuldig geworden is” aan deze collectieve bezetenheid. Hij moet zijn deel erkennen aan het kwaad in deze wereld.
De liefde mocht geen actuele en reële kracht zijn, doch het denken zorgt echt niet voor het bestaan, het is de liefde die zorgt voor het bestaan. Het is de liefde die zorgt voor het wezen, wat hem in zijn jonge jaren beschermt en opvoed, het is de liefde die de wonden verzorgd en de behoeftige verzorgd.
 Slechts een wezenloze zegt dat hij alleen in het leven staat. Zou er zonder deze zorgen een ‘ik’ kunnen zijn? Wie wil zoiets dan bedenken?
Wie wil er zeggen ‘ik ben er’ de rest is er niet? Met al het mogelijke mag ik het volle ressentiment gebruiken........ik erken mijn deel van schuld echt niet..........

Om een heel lang verhaal iets korter te maken lijkt het erop dat dergelijke liederlijke mensen zichzelf bedenken. Velen hebben daar kennelijk geen moeite mee! Hun eerste gedachte is het ‘ik’ te creëren en hun volgende gedachten is de reflectie of beoordeling van dat ‘ik’ te creëren.  Een ‘ik’ die ‘ik’ beziet. Het is één proces dat "denken", dat zowel ‘ik’ als een blik op dat ‘ik’ creëert. Door het denken wordt het te observeren idee (ik) en de observator (ook ik) geschapen, zonder denken bestonden beiden niet. Creatie en observatie blijken één proces te zijn, één principe, denken. Dat is dus het begin, en ze is al generiek en niet specifiek.............daarna moet je toch op dat menselijke overgaan, iedereen! Want wat blijkt, men begrijpt het generieke van het denken al niet. Het is al heel iets anders wat de voldoening in het leven moet brengen, ..........en de leraren die ik trouw was, die wisten wat verenigd, verbind, en heel maakt, voor mij  maakten ze deze voldoening altijd waar. Maar hopelijk was en is dat niet eenzijdig, zonder voldoening .......ze moest toch wel specifiek zijn, ook de juiste brein voorwaarden bezitten, de voldoening waard........vrij van alle ressentiment.

Want ja, de goede emoties en gewaarwordingen doe je enkel in de werkelijkheid op en niet in een kunstmatig gecreëerde werkelijkheid.
Zoals een wezen dat in de zon staat, doordrenkt met zijn licht, en dat uitstralend, hij zou geen verschil ervaren tussen straal en straal, maar zou (dit) even gemakkelijk uitstralen langs de ene als langs de andere straal. Zo ook de mens die eenmaal bewust dit gebied bereikt heeft; ....hij vindt de broederschap waar anderen over praten als een ideaal, en straalt zichzelf uit in iedereen die assistentie wil, waarbij hij mentale, morele, astrale en fysieke hulp geeft, precies waar het nodig is. Hij ziet alle wezens als zichzelf, en hij voelt dat alles wat hij heeft evenzeer van hen is als van hemzelf; .... ja zelfs in veel gevallen meer van hen dan van zichzelf; ........en de valse emoties dragen de verkeerde ladingen........als ressentiment zijn ze nooit op zijn plaats. Al ben je nog duizendmaal professor........ en meneer Einstein was een dwaas!

Het is deze vrijheid-als-opdracht, die het leven zijn diepste zin geeft en die de voorwaarden schenkt om een sociaal leven te kùnnen leiden. Het is de volle auto-reverse ...........
O Godin, hoe zouden we moeten zonder deze methode van herintegratie, ze voed zich zelf, ze is dat gene wat verenigd, en verbind, en al wat heel maakt!
De mens is hij die beminnen moet om te leven, en die niet beminnen kan zonder vrij te zijn. U hebt hier weldegelijk wat op te eisen, doe het!

 
Nardocus Filosofus