Over De Duivel , en de Wind van de geest.

Deze heeft zijn aanleiding, want als nog, .......Waar over hebben wij ons te schamen, als we het niet met de krankzinnige wetenschap eens zijn, van een wetenschap die geen wet kent, nog enige actualiteit of realiteit? De neolithische last die de huidige mens wordt opgelegd, ze bestaat voor 99.9 % uit valse schaamte! Die ons rechtstreeks door gekken wordt opgelegd. Dump de krankzinnige wetenschap! Stuur de krankzinnige politiek met ze mee, het gekkenhuis in! Is er iemand van hen die gaat vertellen wat er toch nog precies aan de hand is?
Wie zou deze enquête precies moeten leveren? Waarin schaamt U zich? Waarom,........ begrijpt U het niet dat iedere verklaring antropomorf is? Is het zo moeilijk voor de krankzinnige politici dat de menselijke soort niet eens instaat is om niet antropomorf te denken?

 

Het is heel interessant voor mij te zien hoeveel mensen belangstelling hebben voor wat sommige religies of filosofieën de ‘duivel’ noemen; dat komt denk ik voornamelijk omdat er, afgezien van dogma’s waaruit het leven is verdwenen, toch zelfs in deze exoterische leringen van de uiterlijke in plaats van de innerlijke tijd, enige waarheid bewaard is gebleven.
De mens beseft innerlijk dat aan al die verschillende theologische leringen een betekenisvol feit ten grondslag ligt; en dit verklaart volgens mij waarom de christelijke kerk en de christenen zolang hebben geworsteld om de grove, antropomorfistische en werkelijk lachwekkende denkbeelden uit te bannen die zich rondom deze centrale kern van zuivere werkelijkheid hadden gegroepeerd.
    Wat is deze centrale kern? Er is in het heelal tegenwerking – dat is de belangrijkste betekenis van het Hebreeuwse woord satan, ‘tegenstander’, ‘opponent’; of van het Griekse en Latijnse woord diabolos, waarvan het Duitse Teufel, het Franse diable, het Italiaanse diavolo, het Engelse devil en het Nederlandse duivel zijn afgeleid. Deze variaties in spelling en uitspraak ten opzichte van het oorspronkelijke woord zijn bij de verschillende volkeren ontstaan; de oorspronkelijke term waarvan ze alle afstammen is, zoals gezegd, het Griekse woord diabolos, dat de ‘aanklager’ betekent, en vandaar de ‘tegenstander’.

Wat is en waarom is dit prachtige, filosofische en religieuze idee van een tegenstander ernstig verminkt, waardoor het een louter antropomorfe, op een mens lijkende, personificatie werd van tegenstand in de natuur – een tegenstand die in feite heel weldadig en nuttig kan zijn en ook is, of aan de andere kant een tegenstand die kwaadaardig en slecht kan zijn.
    Dat is de hoofdgedachte van de leer en vandaar dat de Hebreeërs, om een grote kosmische waarheid in woorden weer te geven, spraken over de ‘opponent’, de ‘tegenstander’; en de scherpzinnige Grieken spraken over de ‘aanklager’. U moet weten ,..... dit wordt in de theosofie zo verklaard dat er in werkelijkheid geen kosmisch individu bestaat dat voor mensen of goden optreedt als tegenstrever of duivel;..... want U moet weten, voor ons mensen bestaat de aanklager, duivel of tegenstrever in werkelijkheid uit onze eigen zwakheden, onze fouten, kwade gedachten en lage emoties, die op een of andere dag, vroeg of laat, karmisch op ons pad verschijnen en ons tegemoet treden en ons zo, als het ware, aanklagen, ons aanwijzen als de boosdoener.
Zij, onze eigen vroegere zelven, zijn nu de tegenstanders en aanklagers geworden van het tegenwoordige zelf. De eerste christenen hebben dit in de natuur en in de menselijke natuur verpersoonlijkt en spraken van de diabolos of satan, want voor hen was het iets heel wezenlijks.
    Maar zie eens hoe elke waarheid ons op een verbazingwekkende en wonderlijke manier iets moois kan leren; want, zoals uit voorgaande opmerkingen duidelijk moet blijken, wordt de duivel in werkelijkheid een heel waardevolle leermeester; we leren van de fouten uit het verleden niet alleen om ze voortaan te vermijden, maar ook om ze in de toekomst de baas te worden. De karmische tegenstander wordt dus de leermeester; als we van de fouten hebben geleerd, ze hebben overwonnen en ze de baas zijn geworden, blijken ze onze gids en leraar te zijn – vroegere struikelblokken worden als ze zijn overwonnen een springplank naar iets hogers.

    Een andere belangrijke, en daarnaast voorkomende betekenis van deze gedachte is de volgende; door de oude mystici en occultisten en door theosofen uit de oudheid werd altijd verklaard dat de naam van de leraar, van de goeroe, van de leermeester, van de verlosser, de tegenstander is.
Hij staat de neofiet niet toe verder omhoog te gaan voordat deze heeft bewezen wat hij waard is; vóór hij de sleutelwoorden, de wachtwoorden heeft geleerd die in de eerste plaats zelfoverwinning en veiligheid in de toekomst betekenen. Is het niet wonderlijk hoe deze gedachte, deze grondleer, van de ene betekenis overgaat in een overeenkomstige gedachte, en toch zo moeilijk schijnt. Leraren in de oudheid werden altijd naga’s, ‘slangen’ van wijsheid genoemd. Over de tegenwerkende kracht in de natuur, hetzij goddelijk of boosaardig, werd eveneens gesproken als een naga, een slang in de Hof van Eden, of een slang van wijsheid.
    Een christelijke leer in het Nieuwe Testament, afkomstig van naar men aanneemt geïnspireerde intelligenties, zegt ons dat de slang moet worden vereerd. Hoe treffend is de opdracht ‘Weest gij daarom wijs als de slangen en onschuldig als de duiven’. Want zo zijn alle grote adepten, alle boeddha’s en christussen, zij die mededogen en medelijden voelen en bedroefd zijn over de onwetendheid van de mens.
    We leren van onze zwakheden om hogerop te klimmen. Onze zwakheden zelf worden onze leermeesters en als we eenmaal hun les hebben geleerd, is het niet meer nodig voor onderricht een beroep op hen te doen. Daarom zeggen we dan dat ze slechte leermeesters worden, omdat we met hun hulp al veel hebben geleerd en hogerop zijn gekomen. We verspillen niet alleen tijd, maar doen er verkeerd aan als we ons laten beïnvloeden door de gedachten en gevoelens, en de reacties daarop uit het verleden. Het is onze plicht tot hogere zaken over te gaan, de nieuwe tegenstrevers, de nieuwe aanklagers uit te dagen. ‘Zie, ik sta bij de deur en klop.’ Begrijpt u de gedachte? De deur gaat open. De tegenstander of opponent voor dat ogenblik zegt: ‘Wie bent u?’ Als u het juiste antwoord geeft gaat u verder; bij het verkeerde antwoord wordt de deur voor uw neus gesloten, want zo gaat het in werkelijkheid. U kunt geen stap verder en omhoog doen vóór u de wachtwoorden kent die een deel van onszelf vormen; met andere woorden, tot u de wil en het besef heeft het goede te doen. Uzelf wordt dan, op zo’n ogenblik, de tegenstander, de zogenaamde satan. U moet uzelf overwinnen, dit deel van uzelf om hogerop te gaan. Daarom leren we op de springplank van ons vroegere zelf ons nieuwe zelf te worden. Ons beste zelf is een ideaal dat vóór ons ligt, waarnaar we moeten opklimmen en waaraan we moeten bouwen. Ons tegenwoordige zelf zal op zijn tijd sterven en we zullen de geest, het goddelijke zelf van de toekomst ontmoeten en ook dat zal ons vragen: ‘Wie bent u? Geef het wachtwoord’. En het wachtwoord is kennis, wijsheid, altruïsme, de grote schat aan geestelijke ervaringen uit het verre verleden. Wees wijs als de slang, maar onschuldig en onschadelijk als de duif. Dit is een heel mooie en diepzinnige allegorie. Geen wonder dat die door het ene mensenras na het andere in verschillende delen van de wereld is overgenomen. Klim omhoog langs het dode zelf naar hogere dingen.
    Eén aspect van de duivel is ons tegenwoordige zelf, een wonderlijke gedachte. Zullen we het huidige zelf overwinnen, de tegenstander die ons verhindert omhoog te gaan omdat hij niet hoger is? Hij is maar een zelf. Doen we dat, dan hebben we het wachtwoord gegeven en klimmen we op, gaan we door de portalen van wijsheid. De tegenstander is niet langer een tiran. De inwijder onderzoekt niet langer onze geestelijke, intellectuele en morele geloofsbrieven, ons eigen zelf, onze eigen inspiratie. De duivel wordt de goddelijke vriend, de verlosser van alle mensen, de slang van wijsheid.
    Het is een prachtige allegorie, vol betekenis. Zelfs dichters uit betrekkelijk moderne tijden hebben de gedachte begrepen; ze begrepen het door herinneringen uit vroegere levens op aarde, toen het hun werd geleerd. Milton, de Engelse dichter bijvoorbeeld, beschrijft de val van Satan of Lucifer, volgens de christelijke theorie een van de hoogste engelen die ‘gevallen’ is. Dezelfde gedachte vanuit een ander gezichtspunt, een nieuw gedachtebeeld. De engel klimt omhoog binnen de hemelse sferen, na zichzelf te hebben verlost. Het zelf is de voornaamste tegenstander, van god, van de mens of van een van de ontelbare hiërarchieën van levende wezens in de menselijke natuur, voor ieder is er een tegenstander, hetzelf of hijzelf. En toch, hoe wonderlijk het ook klinkt, de natuur is zo meedogend opgebouwd, dat we door onze fouten de betere dingen leren. Uit het lelijke ontdekken we het schone. Uit overwonnen zwakheid ontstaat onze nieuwe kracht. Van het niet heilige gaan we naar het heilige. Wat eens de tegenstander, de opponent, de duivel was, wordt de verlosser, de inwijder wanneer we hem moedig het hoofd bieden en het koninkrijk der hemelen met geweld veroveren.
    Zo is het ook met ons eigen zelf. Heeft u ooit erover nagedacht dat een overwonnen fout een nieuwe kracht in uw karakter wordt; dat een verzoeking waaraan weerstand is geboden u meer macht heeft gegeven, omdat u dat deed door het uitoefenen van uw wil? Uw wil is sterker geworden. Het mededogen voor anderen is in u toegenomen. Uw visie wordt helderder, een verreikende helderziendheid. Ervaringen zetten ons aan het denken. Ervaringen doen ons groeien. Het zijn deze ervaringen die de tegenstander, de aanklager vormen.
    Alle volkeren leerden dat er tegenstand in het heelal is en dat waren mooie leringen. Maar zover ik weet hebben alleen zeer primitieve stammen en later het christendom dit kosmische beginsel ooit gepersonifieerd of vermenselijkt tot een engelachtig wezen en bij het christendom tot een demonische figuur. De essentiële gedachte is in de hele wereld dezelfde. Als we dus aan deze tegenstander denken, in welke van de vele gedaanten we hem ook tegenkomen, goddelijk of kwaadaardig van aard, het beginsel achter alle is hetzelfde.
Voor ons mensen wordt het demonisch en vijandig als we uit zwakte ervoor bezwijken. Dan hebben we de uitdaging van onze eigen ziel vergeten.
Als we daarentegen onze wil gebruiken om iets te bereiken en onszelf onder handen nemen om ons te trainen, worden we sterk omdat we universeler worden. Onze visie is niet langer beperkt tot onszelf en verheft zich dienovereenkomstig tot het goddelijke. Daarom wordt over het goddelijke altijd gesproken als het goddelijke en over dat wat uiterst beperkt en bekrompen en dus zelfzuchtig is altijd als het kwaad, omdat het kleine alleen aan zichzelf denkt en de wereld tegenwerkt om een koninkrijkje van het lagere zelf te scheppen, door zijn kracht in te zetten tegen het heelal en in die mate het kwade te worden, zoals ziektekiemen in het lichaam van de mens.
Als dat storende zaad is uitgebannen, wat gelukkig kan, keert de gezondheid, universele vrede, in het lichaam terug. Dat is de gedachte. Hoe universeler we worden, hoe hoger we staan. Of, om het anders te zeggen: hoe dichter we het goddelijke naderen, dat universeel is, hoe hoger we staan. Ik citeer nog eens een zeer diepzinnige christelijke gedachte, die voor mij een wonderlijke schoonheid bezit: ‘Weet u niet dat u Gods tempel bent en dat de Geest Gods in u woont?’ Daar heeft u omgang met het goddelijke, als u het door innerlijke kracht verovert, want hier, in ons, in het hart van de mens, is zijn tabernakel, zijn tempel.

    Daarin, in deze heel eenvoudige gedachten, ligt een hele kosmische filosofie; door die te bestuderen vindt u verlichting, dat wil zeggen leven, vertroosting en onbeperkte intellectuele activiteit van de hoogste orde en, niet in de laatste plaats, vrede, die innerlijke vrede die alle begrip te boven gaat, maar die u kunt leren kennen
.

Als bepaalde wetenschappers zichzelf vol trots ‘reductionist’ noemen, of ‘materialist’, of ‘niet-religieus’, dan verloochenen zij het feit dat het reductionisme zelf, het materialisme, het naturalisme en het evolutionair toevallisme allemaal vormen zijn van een inductieve religieuze overtuiging.
Zo zeer zelfs dat;
........ De transformatie van het getal slechts wordt onderkend als een gegeven element in een ideële doorgaande werking, ....voor ons pure metafysica dus daar waar het transformatie  proces zelf bestaat uit één grote doorgaande werking.
Het is zoiets als een oneindige stuwing; .... mijn getallen leraar H. Wijnmalen vertelde het zo, .....
“Stuwing heeft oneindigheid in Ruimte en Tijd voor zich door eigen verbinding in on-tijdelijkheid". Ze is de constante "Sensazione" van Leonardo da Vinci, en zit vol met werkelijk alle wiskundigheid! Waar iedere echte Professor gebruik van maakt! Het blijkt ook de kern van Uw preventie! Deze kern is weldegelijk de tabernakel waar alles zijn Goddelijke kracht kan krijgen.
"Het houdt dus de verbinding tussen evenwicht en harmonie die tot het door God gestelde doel moet voeren".  In genetische zin is het de Phantosmie die Moeder Aarde over al het levende weet te voeren.

 De menselijke geest wordt niet, tenzij bijgestaan door de geest van geloof, bekend gemaakt met de goddelijke geheimen en de hemelse werkelijkheden. Hij is als een spiegel die, alhoewel zuiver, gepolijst en glanzend, nog steeds licht nodig heeft. Niet voordat een zonnestraal zijn licht erop werpt, kan hij de hemelse geheimen ontdekken. De Geest is de lamp, en het verstand het licht dat uit de lamp schijnt. De Geest is de boom, en het verstand de vrucht. Verstand is de volmaaktheid van de geest en de essentiële eigenschap ervan, zoals de zonnestralen de essentiële eigenschap zijn van de zon.”
 
Let wel, ik weet dat de Wereld zonder deze verlichting binnen de kortste keren stil valt!
De nucleaire fouten zijn dubbel en dwars gemaakt, en zullen alle ernst bereiken!
Wat wij moeten leren gaat alle begrip te boven, en het gevaarlijkste en ombegrijpelijkste is nog altijd het nucleaire gebied, en de gekken van de wetenschap beweren dat ze er toch nog iets van kunnen beheersen en begrijpen! 
Het is hoogtijd dat U iets van de duivel leert begrijpen!
Hij is maar een enkele wind van de Geest,
de Goddelijke eenheid die wij mogen hanteren is miljarden malen groter.
En daar doe ik niet boos over; ....Hij is zo groot dat hij ook de schepper is van goed en kwaad.
En er is geen andere "heer" die het licht vormt en het donker schept!
Zou U daar bezeten van moeten raken, dat is niet zo gezond!

 Wetenschap is, van het begin tot het einde, open voor iedereen die ogen heeft om te zien en een geest om te begrijpen."Wij begrijpen van de natuur alleen maar" Het is God die voor alles zorgt, en hij heeft altijd gezorgd voor Zijn schepselen en Hij zal blijven zorgen.
Haar zorg is zo groots en sterk dat er vele antinomieën blijken te spoken in het menselijk verstand die haar steeds blijken te ontzetten van elke bedachte wet! 
Deze menselijke toestand brengt heel rare gevolgen,......

De neolithische last die de huidige mens wordt opgelegd, ze bestaat voor 99.9 % uit valse schaamte! Die ons rechtstreeks door gekken wordt opgelegd. Dump de krankzinnige wetenschap! Stuur de krankzinnige politiek met ze mee, het gekkenhuis in! Of is er iemand van hen die gaat vertellen wat er toch nog precies aan de hand is?
De duivel, in de meeste gevallen is zelfs hij niet duidelijk genoeg!

Hier kan ik nog maar een paar woorden bij doen,......

Als we Gods tedere liefde niet hadden, ieder ogenblik van de dag, zouden wij niets zijn!
Telkens wil men in alle academische geschriften dit onvermijdelijke fatum omzeilen,
maar steeds is elke poging vergeefs, welk theoretische thema de spreker ook neemt. 
Alle ontnuchtering, in deze post moderne maatschappij, zal hier aan ten grondslag liggen!
En dames en heren sprekers, denkt U nu echt dat die niet komt!
Welk een lachwekkendheid vertoond U, elk moment toch weer?

Het hoogste is geen object van kennen. Daar heeft ieder mens zijn rekenschap aan te geven.
Zozeer wordt alles Relationeel bepaald dat de wezenlijke relativiteit, die je met de statistiek aan wil tonen, door er vele relativerende vragen bij te stellen, niet kan bestaan. En Euclides vertelde het ons al, in mijn wiskunde heb ik "meer-als-drie" dimensies nodig. Namelijk een extra brein voorwaarde, .........Er is niet zomaar enige menselijke hersengolf activiteit! Een werkelijke neuro-feedback, zoals ze zich werkelijk voor doet, ze kan dus slechts de evolutionaire veranderingen aankondigen. De meta-fysica, ze heeft niet veel aan te kondigen! Ik vertel het U heel eerlijk; ......de mens kent een soort van geborgenheid, een soort van wachten op wat er staat te gebeuren.
De vragen worden gesteld in het participium van de taal, daar bij is de mens niet wat hij doet! Wetten noch bewijzen kunnen aangetoond worden in een imparatief geheel, daar is nooit geen zekerheid over!
Hij, de mens heeft zijn eigen deductieve kant, en de wonderen van de natuur door de Goddelijke inductieve zijde!
Voor en na deel zijn zelfs geen dualiteit, dat maakt de mens er zelf van! Het gebrek aan functie en structuur vindt het argument van de twijfel, ze is zelfs dat argument, meer niet!

Daarom vereist aan wetenschap doen een haast mystieke zuiverheid van geest: .......is de onderzoeksvraag inderdaad zuiver en zonder bias geformuleerd? Om diepe geheimen te ontraadselen moeten wetenschappers boven hun intellectuele beperkingen en vooroordelen, kortom hun eigen ik, heenspringen. En dan moet het tellen nog besproken worden! Daarin liggen de meeste scriptie fouten..........en de nalatigheden. En dat zijn dus echt niet alleen de begrippen die ons te boven gaan, het regulatieve kenvermogen is slechts een kenvermogen, meer kan er als verschijning niet gevonden worden........en wat ons voor staat, is het geneste proces met een meewerken aan de kosmos! De ideeën staan onnoemelijk ver verwijderd van de objectieve werkelijkheid. Het zijn zelfs niet anders als tijdelijke inbeeldingen van de reden............"Plato zag terecht in, dat onze kenkracht een hogere behoefte "gevoelt", als een ieder zou wensen! En dit is "Niet zonder Goddelijke Zin". 
Welke vergissing wilt U uit arroganse en domheid nu toch steeds maken?
Je doel is, met al het weten, om alle  Universele Wetten onder de knie te krijgen en dan pas te leren om de veranderlijke wetten te overstijgen. En dat vooral om de liefde en de rede.............
Zo hoop ik dat het alle mensen gegund is, dat U maar weet hoe de meest normale Liefde verslijten kan. ........
Laat U dat niet overkomen, en formeler kan ik het U vertellen ........maar ik doe dat, in dit geval, niet.
Daar het om de liefde gaat.......en dat is nog altijd een vaste en eerlijke motivatie.
Dit is waarom het ressentiment een duivelse en platvloerse en gemene storing is in het leven, waarmee we de strijd moeten aangaan!
Allerhande persoonlijke ervaringen buiten de Goddelijke zin en het hoogmoedig intellect blijken obstakels te zijn om de essentie en relevantie van het leven te kunnen volgen in zijn Goddelijke natuur. Deze obstakels mogen overwinnen, is altijd een genade geweest..........als God zo aan ons gedacht heeft en een ieder van ons zo bewust heeft geschapen, dan is het belangrijk dat wij zijn bedoeling met het leven dat Hij ons heeft gegeven, leren begrijpen en het duivelse leren wegleggen.
Je mag meer als een vreemde zijn. Je mag terug naar je thuis, je eigen mens-zijn! Doe het, het heeft te maken met de enige aanwezige fout,.........
 Het niet bezitten van de eigenschap om zich met licht te voeden. Als we oprecht om die eigenschap weten te vragen, krijgen wij haar! En ook bij mij was het niet altijd zo..........het was moeilijk, de Waarheid beminnen betekend de leegte verdragen.............Mensen hebben onvermijdelijk een vertekend beeld van de werkelijkheid. Dat komt omdat zij al voordat ze zintuiglijke prikkels waarnemen een constructie van de werkelijkheid met betekenisvolle beelden in het hoofd hebben.  
                   

Al in 1922 keerde de Duitse psycholoog Otto Selz zich tegen het totaal inductieve denken - de associatie theorie - die ervan uitgaat dat mensen kennis van de werkelijkheid vergaren door gegevens te verzamelen en uit die gegevens conclusies te trekken.
Het menselijk denken zou volgens die theorie enkel bestaan uit associaties tussen zintuiglijke waarnemingen.

 
Er bestaan hogere mentale ordeningsprincipes - verwachtingen, anticipaties - die het ordenend principe vormen van de informatieverwerking. Mensen denken volgens de anticipatie theorie in termen van problemen en voorlopige oplossingen – hypothesen - daarvan. Zij zouden volgens Selz om verder te komen, moeten streven naar de weerlegging van hun hypothesen of eigenlijk zich moeten leren gedragen naar wat er is en niet is! Slechts zo kom je tot de kern van de contemplatie. Het andere, in de wetenschap dat volgens Carl Popper, is daarmee vergeleken een pure misdaad t.o.v. het lerende kind.
De Popper realiteit is nooit meer als de neiging prikkels en informatie uit de omgeving toe te laten die aansluiten bij de verwachtingen. Een lacher dus dit huidige onderwijs! De "leerling wetenschapper" gaat inderdaad ook steeds weer op bezoek bij een vreemde! Uiteindelijk is er een mens ontstaan, die zijn "mens zijn" niet meer onderkend.........DE GEEK, ofwel de duivelse zeer, zeer, zeer, VREEMDE.

Heeft de Natuur al die kindertjes zo groot gebracht, dat zij hun "mens zijn" niet meer onderkennen? Heeft de Natuur al die gebreken en misvormingen voortgebracht? Heeft de Natuur al die zwakzinnigheden en krankzinnigheden veroorzaakt? Of was soms de belangrijkste vernietiger en voortbrenger de onwetendheid van de Mens die de Natuur geweld aandoet?
Maar het duivelse niet durft te onderkennen?
En de armen, gevangenen, soldaten, asceten, priesters, edellieden en koningen;.....
waren zij het werk van de Natuur, of het gevolg van de verdorvenheid van de Mens?"

  

En is deze waanzin zo voort te zetten
Neen!
Deze ideologie heeft steeds weer de gewoonte het gezamenlijke werk van de “menselijke geest” ter discussie te stellen. Heeft U enig idee hoe diepgaand onze kritische blik alsnog moet worden om het verminkte leven van nu te begrijpen? Is het niet hoog tijd om aan al dit duivelse corrumperen een einde maken?

 De realiteit is gekaapt door onzichtbare krachten die door gnostici de Archonten werden genoemd. 
Zij bezitten
alle mogelijkheden waardoor de mens onderling informatie kunnen uitwisselen, zoals spreken, het maken van gebaren, een bepaalde manier van kijken, de intonatie van de stem, kortom elk gedrag van de een dat een ander informatie geeft.
"Het duivelse dilemma"
 aangaande de eigen natuur is heelgewoon bekend, het zijn alle mogelijkheden waardoor mensen onderling informatie kunnen uitwissellen.
Jung heeft zelfs een keer ge­zegd, aangaande de eigen natuur...........
dat goedheid die het instinct te boven gaat niet meer goed is;.....
en dat slechtheid die het instinct te boven gaat evenmin kan be­staan.
Als ik probeer beter te zijn dan mijn in­stinct mij toe­staat,
ben ik niet meer tot het goede in staat.
Als ik kwaad wil doen om te overleven,
dan is dat slechts mogelijk tot aan het moment waarop mijn instinct afhaakt.
Als ik meer kwaad doe dan mijn instinct mij toe­staat, ver­nietig ik mijzelf.
Het instinct, het dier in ons, is de hoogste rechter,
het brengt mijn goede of kwade neigingen tot de juiste proporties terug.
Maar je hebt mensen die beesten willen blijven,
In concreto zijn dit de A-krankzinnige en gevaarlijke......te samen,
deze heren denken en weten dat ze elkaar nodig hebben,
maar wij normale mensen, wij hebben deze heren totaal niet nodig,
ze zijn de totale duivelse geestesziekte van de mens.........
En dat blijven ze, zolang ze daar niet om weten te lachen.......
Lachen om alles is weten dat alles wat goed, en mooi, en waar is, een totaal concretum is.....
Dat een dergelijk normaal mens nooit van zijn leven met het openbaar ministerie in aanraking zal komen, zij het O.M. heeft namelijk moeite in deze duivelse omstandigheid de bewijzen te leveren. Alles is er bij de wetenschap en politiek
dan ook op gericht om deze bewijzen te corrumperen en te frustreren. Waarbij een absolute goede voortzetting onmogelijk wordt........
Van de eerste tot aan de laatste stand is het al een dualisme!
De transcendente god leent zich voor de meest dwaze dingen; ......Zijn er meerdere systemen op deze Aardbol mogelijk? Ja, als je ze in je fantastische hoofd direct verzint, en daar nu is te totale "onafhankelijke" wetenschap mee bezig, met het ene na het andere verzinsel! Het is onherroepelijk zo dat ze niets oplost, dat kan niet met deze verzinsels en als systeem heeft het al 2400 jaar gefaald.
Heel simpel omdat men denkt dat het samenwerking `s partituur ontbreekt en de natuur alleen maar kan reageren op de door de wetenschap bedachte wetten, wat een dramatische onzin!

Voor de verklaring van de meest fundamentele formulering, beschouwen we een systeem dat energie uitwisselt met zijn omgeving. Het systeem plus de omgeving vormen samen een 'geïsoleerd geheel' , of wel worden door ons het "universum" genoemd.
De formulering is ;.... "De entropie van een 'universum' neemt toe bij elke proces dat hierin spontaan optreedt. De meest debiele aanname dat een proces "spontaan" kan optreden in dit "universum" is voor mij al een dialectische woordspeling die niet te begrijpen is. Dat heb je met de krankzinnige onafhankelijke academici, ze verzinnen van alles.
En hun duivelse verzinsels zijn geen enkel moment te begrijpen.
Richard Feynman wijst ons ook steeds op sublieme wijze op iedere duivelse immoraliteit, die we mogelijk ook bij hem kunnen vinden. We hebben de gewoonte om de artikelen die we voor wetenschappelijke tijdschriften schrijven zo afgewerkt mogelijk te maken. We vermelden al de denk-wegen en maken ons niet bezorgd over de blind eindigende steegjes en we beschrijven ook niet welke verkeerde ideeën we eerst hadden. Zo publiceren we op een waardige manier dus niet wat we allemaal gedaan hebben om het duivelse werk tot stand te brengen.

Zo werd de neolithische last die de huidige mens wordt opgelegd, ze voor 99.9 % een valse schaamte! Die ons rechtstreeks door gekken wordt opgelegd. Dump de krankzinnige wetenschap! Stuur de krankzinnige politiek met ze mee, het gekkenhuis in! Is er iemand van hen die gaat vertellen wat er toch nog precies aan de hand is?
Neen, e
n ze willen alles zo graag, ... zelfs Newton werd zo'n ezel.
Waarom zal U mij vragen, wel ik weet met grote zekerheid dat de Newton er is in bepaalde aantallen, en de relatie tussen de hoeveelheid en het aantal is in de volgende bewoordingen uitgedrukt. Onder het aantal verstaan we niet zozeer een veelheid van eenheden, zoals de geabstraheerde verhouding van een hoeveelheid, Neen we nemen een andere hoeveelheid van dezelfde soort, en die nemen we als eenheid "(Newton, 1728).
En zo kwam  de duivelse Pseudo-matrix in de kosmos terecht!
En de krankzinnige wetenschap en politiek kunnen deze duivelse praktijk totaal niet loslaten!
Het hele begrip spontaan is al een farce, de Newton zoals wij hem gebruiken heeft al niets specifieks. Met als gevolg dat wij mensen de kwaliteit en de kwantiteit van ieder product zelf moeten beoordelen! In experiment! Wat en hoe er zich nu iets spontaan voor onze ogen tovert en heeft getoverd, dat moet U toch maar weer even uitleggen! Zo moeten alle duiveltjes dus hun foute werk doen!
Maar zo willen de krankzinnigen van wetenschap en politiek  het nog steeds niet! 

Daarom is dit prachtige, filosofische en religieuze idee van een tegenstander ernstig verminkt, waardoor het een louter antropomorfe, op een mens lijkende, personificatie werd van tegenstand in de natuur – een tegenstand die in feite heel weldadig en nuttig kan zijn en ook is, of aan de andere kant een tegenstand die kwaadaardig en slecht kan zijn.
    Dat is de hoofdgedachte van de leer en vandaar dat de Hebreeërs, om een grote kosmische waarheid in woorden weer te geven, spraken over de ‘opponent’, de ‘tegenstander’; en de scherpzinnige Grieken spraken over de ‘aanklager’. U moet weten ,..... dit wordt in de theosofie zo verklaard dat er in werkelijkheid geen kosmisch individu bestaat dat voor mensen of goden optreedt als tegenstrever of duivel;..... want U moet weten, voor ons mensen bestaat de aanklager, duivel of tegenstrever in werkelijkheid uit onze eigen zwakheden, onze fouten, kwade gedachten en lage emoties, die op een of andere dag, vroeg of laat, karmisch op ons pad verschijnen en ons tegemoet treden en ons zo, als het ware, aanklagen, ons aanwijzen als de boosdoener.
Laat ik duidelijk zijn, zo beschrijf ik ook de homofilie van de boosdoeners!
De Wetenschap en politiek heeft deze gedachten, en hun gedachten is ze aan een te smeden tot een hormonale werkelijkheid, maar zo is werkelijkheid van de natuur nog nooit geweest! 

Een andere woordkeus brengt een ander innerlijk beeld, en dus ook een gedachte verandering in en aan je lichaam.
En dus zal zo de werkelijkheid van de natuur toch ook nooit worden! 
Zij die deze gedachten hebben, ze willen alleen maar ziek zijn!
Terwijl er een overwinning is te behalen!

De dag dat we zullen zien hoe we ons bestaan danken aan de mensen van alle stammen die hun cultuur en erfgoed hebben onderhouden. Degenen die de rituelen, verhalen, legendes en mythen levend hebben gehouden. Het zal met deze kennis, de kennis die zij hebben bewaard, dat we weer zullen terugkeren naar "harmonie" met de natuur, Moeder Aarde en de mensheid. Het zal met deze kennis dat U onze "De sleutel tot onze overleving" zult vinden.
Waarom het krankzinnige wetenschappelijke soort heelgewoon faalt is heel bekend!
De werkelijke geestelijke beschouwing is geen enkel moment maat-gebonden!
De werkelijke kennis moet worden bewaard!
Alleen van Nanotechnologie beweert men dat het impact heeft op het basale niveau van de materie zelf!
Alleen terstond of direct moet men gaan vertellen dat nanodeeltjes volstrekt andere eigenschappen hebben als de natuurlijke conglomeraten van de stof!
Ze reageren in de taal vertaald "heviger", ze clusteren anders, het is op geen enkel moment bekend hoe ze reageren, als ze in het lichaam terecht komen!
De krankzinnigen impliceren de nieuwe Natuur, maar het is het huis met de contradictio in terminis van de homofiel
En dat is uiteraard een drama voor het echte leven, met aan alle kanten de duivelse risico's,

 
En wat de Duitse socioloog Ulrich Beck beschrijft wordt het karakter van de moderne maatschappij,
in toenemende mate bepaald door de beheersing van mondiale risico’s, en zelfs de onhoudbaarheid er van,
zoals de atomaire, chemische, ecologische en gentechnologische risico’s.
Tsjernobyl, allerlei veeziekten, milieu crises, genetische manipulatie etc. die, in tegenstelling tot vroegere gevaren, niet aan plaats of tijd of aan sociale klassen gebonden zijn,......
en niet zijn toe te rekenen aan regels van causaliteit, schuld en verantwoordelijkheid,
en niet compenseerbaar of te verzekeren zijn.
Het gaat niet de verdeling van de productie, maar de spreiding van risico’s is de centrale opgave van de huidige maatschappij, en wie levert in deze verdeling de preventie.......nog steeds niemand?
Toenemende industriële ongelukken zijn niet enkel een ‘normaal’ verschijnsel geworden, maar zouden veeleer als een maatschappijveranderend fenomeen begrepen moeten worden.
Het boemerangeffect van de gevaren van nieuwe ontwikkelingen is ingebouwd in.....het moderniseringsproces zelf.
In een risicomaatschappij is volgens Beck het grootste gevaar uiteindelijk niet zozeer het fysieke explosiegevaar van de technologie,
maar de ‘sociale explosiviteit’ als gevolg van het maatschappelijk verlies aan vertrouwen,
in de bestaande sociale instituties, wetenschap en politiek verliezen de totale sturing!
De onbeheersbaarheid van ontwikkelingen groeit en niemand lijkt verantwoordelijk.
Vandaar dat we volgens Beck momenteel leven in een regime van ‘georganiseerde onverantwoordelijkheid’.
Hij stelt hiermee de maatschappelijke coalitie achter het westerse vooruitgangsmodel ter discussie
en hij suggereert dat nieuwe vormen van politiek engagement nodig zijn.
Want anders zal er in feiten niets gebeuren!
Het gaat om geconstitueerde wereldlijke actoren zelf,
en wat gaat gebeuren, van mogelijkheid tot in de werkelijkheid,
kan slechts gebeuren door de wereldlijke entiteiten zelf,
zo zijn God en alle positieve schepselen beiden nodig op elk moment van de schepping!


Mocht U het niet begrijpen; ...... De kinderen van deze aarde moeten weer in balans komen, door op het eigen weten te vertrouwen en alleen dan zullen ze leren zich het eigen levensdoel te herinneren om de mensheid als geheel te helpen,......
Toch ook laat het geneste proces zien dat het veel beter is met de kosmos mee te werken, op de "natuurlijke manier" in een organische gebondenheid! Chief Seattle wist zoveel beter! Hij wist wat het betekende voor de mens op deze Aarde!
 
 Het geneste proces, Chief Seattle begreep het beter als ieder ander!
 
2
 
 
 
2
 
 
 
2
 
 
 
2
 
 
 
2
 
 
 
2
 
 
 
2
 
De Twijfel
4
 
6
 
6
 
8
 
8
 
10
 
10
 
12
 
12
 
14
 
14
 
16
 
16
 
18
 Toename van de twijfel
1
 
5
 
5
 
11
 
11
 
19
 
19
 
29
 
29
 
41
 
41
 
55
 
55
 
71
 Deductieve druk door de toename van de inductie van de  paren, deze is alleen weg te nemen door aan de zich openbarende Kosmos mee te werken! De noodzaak tot een herintegratie van feiten , valse kennis, verbeelding, en herinneringen.
Waren voor Chief Seattle
een intrinsiek feit
De herinneringen zijn daar bij steeds een opdringend intrinsiek feit!
 
1
 
 
 
2
 
 
 
3
 
 
 
4
 
 
 
5
 
 
 
6
 
 
 
7
 
 Het  aantal vertwijfelingen
 
Zoals het hier staat is het de herintegratie een product van een zeer bepaalde, overgeleverde verwachting, volgens welke altijd de ene tak van wetenschap aan de andere ten grondslag moet liggen. Hoe dit bedoeld wordt, kan ik gemakkelijk laten zien aan de hand van de fysica, die reeds eeuwen lang de leiding heeft gehad in de natuurwetenschappen.
Leonardo da Vinci was de eerste die dit binnen ons denken bracht, hij vertelde ons; .....Sul Volo degli Uccelli.
Een Vogel vliegt volgens wiskundige wetten.


Nardocus Filosofus