Hoofdstuk 78  Het laatste Heil
                                                                                               
Door middel van een interactie,
(= wisselwerking tussen mensen) beïnvloeden mensen elkaar doordat zij elkaar duidelijk maken wat zij van elkaar verlangen: .... zulke interactie is mogelijk dankzij de overheersende communicatie zoals we hem nu in zijn huidige niveau hebben leren kennen.

 
En ik heb zo het idee dat het niveau echt dramatisch slecht is. Men vindt nog steeds dat men iedereen van uit een bepaalde "positie" iets kan mee delen, en dat alles daarom geoorloofd is. Deze communicatie bevat namelijk ook alle mogelijkheden waardoor mensen onderling informatie kunnen uitwisselen, zoals spreken, het maken van gebaren, een bepaalde manier van kijken, de intonatie van de stem, kortom elk gedrag van de een dat een ander informatie geeft.
 
Jung heeft zelfs een keer ge­zegd, aangaande de eigen natuur...........
dat goedheid die het instinct te boven gaat niet meer goed is;.....
en dat slechtheid die het instinct te boven gaat evenmin kan be­staan.
Als ik probeer beter te zijn dan mijn in­stinct mij toe­staat,
ben ik niet meer tot het goede in staat.
Als ik kwaad wil doen om te overleven,
dan is dat slechts mogelijk tot aan het moment waarop mijn instinct afhaakt.
Als ik meer kwaad doe dan mijn instinct mij toe­staat, ver­nietig ik mijzelf.
Het instinct, het dier in ons, is de hoogste rechter,
het brengt mijn goede of kwade neigingen tot de juiste proporties terug.
Maar je hebt mensen die beesten willen blijven,
En waarom ze dat niet als hun werkelijkheid zullen uitleggen, is duidelijk.
Maar dat dit niet anders als mis loopt, wordt steeds duidelijker! 
En dat dit een algemeen gegeven is, is ook duidelijk!
Zo is het dus, hoe Uw kansen in geluk er werkelijk bij liggen.
En het bruikbare systeem waarmee we het geluk kunnen realiseren,
dacht U niet dat dit de formatio reticulaire was.
Hoe slechter het met deze formatie is, hoe slechter uw kansen er bij liggen......
De grens tussen rationaliteit & irrationaliteit moeten we weten te demarqueren.
Deze scheidslijn is belangrijk,
willen we zinvolle uitspraken kunnen doen over wetenschappen.
 Dit als U beseft dat de mystiek veel ruimer is, voor b.v. Richard Feynman,
Robbert Oppenheimer , Pythagoras, en Euclides,
en dat dergelijke verschijnselen voor de echte wetenschap niet bijkomstig zijn.
De bijkomstigheid wordt alleen maar gevormd door theorie
en universitair staatsrationalisme, dit van de mensen die bedonderen en bedotten.
Zo dus; .......door eerst een kenmodel uit te werken,
en daarna naar de mystieke ervaring over te stappen,
ontstaat er een lijvig corpus waarin de rode draad zoek raakt.
Bijgevolg word later de kenleer van de studie voor de mystiek afgebakend.
En dat is regelrechte manipulatie...........
Van daar, dat de
 mens als proefkonijn dient voor; ...... 
de onrealistische, klak­keloze toepassing van allerlei ismen.

Ja, over deze manipulatie zal U de wetenschap niet horen vertellen!
Peper dure oplichting, zo noem ik dergelijke werkwijze!
Wat uiteraard echte misdaden zijn!
Zoals in alle staatsrationaliteit word er niets bewezen! NOOIT
Zij, het staatsrationalisme is de werkelijke ramp van de huidige mens.
Het is werkelijk zaak om aan deze ziekte te ontkomen, ..........direct.......
...Een enorm aantal mensen heeft zichzelf bedrogen, en is boos als je het ze verteld.
Staande deze werkelijkheid, zullen we onherroepelijk naar Jung moeten gaan luisteren.
Een andere weg is er zeker niet meer,
en de juiste actie in De Formatio Reticularis is daarbij nodig!
De ene mens kan geen proef konijn van de andere mens zijn!
De Rode draad, van vrede, rede, en liefde, die door alles loopt, is ons bekend!


 
Maar U kent mijn mening, veel mensen begrijpen het maar niet, waarom kunnen we niet alle kennis, maar ook de dromen en idealen, met elkaar delen. De realiteit legt ons een censuur op, die zich direct vertaalt in de noodzaak ons te centreren op de poëtische zinnen in de taal. Er ligt een gevoeligheid in ieder onderwerp wat we met elkaar willen delen. Dat wat ons red is een spel, de precisie  moeten we open laten, het betwijfelen, als ook moeten we weleens over de rand gaan.
De eigen verantwoordelijkheid ligt dan daar in dat we "introspectie" plegen, naar onze eigen aannamen en drijfveren. Wat het spel der poëzie maakt en redt, is deze specifieke beweging naar binnen.
De Introspectie vormt in die zin een nooit wijkend besef van de beperktheid van het menselijk weten en kennen bij het handelen, wat we samen willen delen, moeten we ook kunnen verwoorden. Maar de census die de realiteit  ons oplegt, ze blijft! Ze blijft ons laatste Heil.

Slechts op het eerste gezicht lijkt communicatie niets anders dan dat A een 'boodschap' zendt naar B door middel van woorden en/of gebaren opdat B iets zal doen. Communicatie wordt daarom wel gedefinieerd als 'interactie door middel van boodschappen', dus als inhoudelijke interactie, maar dat is zeker niet waar, want dan houden we zeker geen rekening met de onbewuste onderdelen, de twee vormen van onbewust handelen, namelijk op grond van emotie en op grond van gewoonte die tot sleur geworden is. Er valt dus zonder meer nog heel wat bewust te worden en dus ook te leren, wanneer men met iemand communiceert.

Daarom ook moeten we zonder meer ieder communicatieproces indelen in een aantal stappen; ....
* Iemand heeft een bepaald idee, een gedachte, die hij aan een ander mens wil overdragen.
* Hij vertaalt (codeert) het idee of de gedachte in taalsymbolen. Voorbeeld; "Het is koud, we gaan naar binnen." De zender gebruikt gelukkig Nederlandse taalsymbolen, want anders zou hij voor ons onbegrijpelijke klanken uitslaan.
* De ontvanger vangt de symbolen (klanken, geluiden) op door middel van zijn zintuigen. Als hij doof of zeer slecht horend is, wordt communicatie op deze manier moeilijk voor hem.
* De symbolen (de klanken) worden door de ontvanger nu vertaald. Men spreekt van; .... decoderen. Hij vormt zich weer een idee, dat vaak (niet altijd!) overeenkomt met het oorspronkelijke idee van de zender.
* Pas als de symbolen vertaald kunnen worden, is er sprake van informatie. De ontvanger heeft symbolen vertaald in informatie.
Als de ontvanger de (taal) symbolen niet kan decoderen, verwerft hij nooit informatie. Pas als er gebaren kunnen worden gemaakt die de ontvanger wel kan vertalen is er dan weer spraken van enige maar moeilijke communicatie.
* Zo is de mens met zijn taal verbonden, maar er wordt ook heel duidelijk dat door de taal de mens in geestelijke zin evalueert. Heel subtiel wordt hem iets op zijn bord gesmeten, namelijk dat hij veel te materialistisch is! We zijn niet gevoelloos en daar wordt vrijwel automatisch, van uit de ziel, rekenschap aan gegeven. En de ontkenning van die zielen factor maakt de mens dramatisch ziek.
* Het is zelfs zo dat door de over-communicatie de mens versnelt evalueert! En dat vooral de vrouw in deze maatschappij vooral het slachtoffer van deze zielen factor is. De man heeft er vooral voor gekozen een verlegen factor in de rede en de liefde te zijn, en vooral een doener te zijn. En daar is veel minder mis mee!
* De hele over-communicatie doet ons er versnelt achter komen (bewust worden) dat we nog steeds pure materialisten zijn! Ze zal de mens er toe dwingen te veranderen ten opzichten van de door ons beheerste totaliteit.
*Daar de gehele attitude van de mens volkomen afhankelijk is van psychische verschijnselen en ervaringen van liefde, immers hun zin ontlenen ze zelfs aan het wezen van de liefde.
* De wijsheid die U in uw communicatie kan neerleggen, wat het belangrijkste onderdeel is van Uw eigen attitude, is niets anders als een geïntegreerde kennis; .... zij zoekt naar de waarheid en het goede in de liefde. Deze vorm van kennis leidt tot God en de medemens als naaste. En de mentale activiteit in strijd met de feiten veroorzaakt valse kennis, en dat is een gebrek. Een gebrek van een tekort gelegen waarneming of in het waar-genomen object.

* U zal het zondermeer moeten weten als U met iemand op enig niveau wilt communiceren: ....de 'kennis van persoon tot persoon' is de hoogste graad van kennen binnen de natuurlijke orde. Er is een eenheid tussen kennis en liefde; ....men kent in de mate dat men bemint, en men kent niet meer dan men bemint.

Hatelijkheid en al wat nog erger is, is niet te begrijpen. In de kennis van persoon tot persoon ligt dus de grondslag van alle werkelijk menselijke relaties. Daarom ook is ook maar één drama in de menselijke communicatie, dat heet N.P.A. , Narcisme, Perfectionisme, en Arrogantie. Want niets uit een dergelijke attitude houding komt bij de ander aan!
*Nu weet U ook wat er te verbeteren is in Uw houding, zodat het als nog lukt met iemand te communiceren!
*Voor het communiceren van uit een "bepaalde positie" is op een vredige wereld geen plaats, politici en arrogante wetenschappers kunnen net zo goed hun biezen pakken! Uit waardering en respect voor de ander als naaste maak ik een juist gebruik van communicatie, en dat ligt bij deze heren volkomen anders!


* Het is echt zover, we staan voor de DNA finale, U moet het echt tot U laten doordringen, het zedelijke, het liefelijke en het redelijke, ze is een gedraging naar de wet van onze eigen natuur, de menselijke natuur, ze is als zijn evenbeeld! De ontkenning kan ons hopeloos ziek maken, verbouwen tot een psychopaat of erger. Het is een onderdeel van de bewuste ascese. Die leidt zondermeer naar eindigheid en dood! Hoe wil je het eigen DNA aan stukken slaan? Hoe wil je dit voorkomen, en begrijp je nu dat dit kan!
*Aldus is de zelfgenezing onmogelijk tenzij het de wil van de ziel is! Heel gewoon moet er herkenning en erkenning komen van dit feit als intrinsieke wet, zodat de ziel opnieuw zijn oprechtheid naar voren kan brengen. Een andere keuze is er niet! 
Dat de mensen die deze maatschappij zo materialistisch hebben gemaakt, U op geen enkele manier tot steun kunnen zijn, zal U hopelijk duidelijk zijn. Zij, de materialisten, hebben wat over het hoofd gezien, de mensen die door omstandigheden op elkaar zijn aangewezen, proberen door middel van communicatie tot een gemeenschappelijke "definitie van de situatie" te komen, tot een collectieve zingeving, die de grondslag vormt voor verdere interactie en communicatie. En er is dan ook geen andere keuze in die zingeving dan oprecht te zijn, anders zou de zin ervan alsnog ontbreken. Zou het echt nog zin hebben om in dit materialisme met zijn dualisme en zijn N.P.A. terug te keren? Zou U echt nog willen terug keren naar deze heilloze weg? En dat terwijl intermenselijke relaties al zeer complex zijn. Omdat er veel factoren tegelijkertijd werkzaam zijn. Met de kosmos meewerken is veel eenvoudiger, dan is steeds weer de vreugde van de innerlijke bevestiging, daar binnen zeggen ze dan; .....U voldoet aan de innerlijke wet.


 


 Zo blijkt het steeds weer, mensen hebben hun medemensen nodig om zich te kunnen ontwikkelen tot mens. De mens is een sociaal wezen; .... hij wordt mens door interacties met andere mensen. Wat heeft een mens nu aan intermenselijke relaties, wat haalt hij eruit?
* Deze relaties zijn vooral in de jeugd belangrijk, omdat het kind daardoor allerlei zaken leert; .... taal, normen, waarden. Zonder een voorbeeld (= de ander) is leren moeilijk of onmogelijk. De ander moet ook zekerheid bieden, angst bij falen voorkomen, en zo verder, Otto Selz baseerde zijn leer psychologie er op.
* Men heeft intermenselijke relaties nodig om het eigen ik te kunnen plaatsen in deze wereld. Men beoordeelt zichzelf in vergelijking met anderen. De menselijke attitude doet er zeker toe, en die moet je weten te ontwikkelen en op een plaats die daar geschikt voor is. 
* Intermenselijke relaties bieden de mogelijkheid tot het aftasten, toetsen van meningen en gevoelens.
* Deze relaties bieden vriendschap, troost en de nodige hulp instanties bij angst, pijn en onzekerheid. Voor kinderen onderling is dat bijna een instantané dus directe zekerheid. Ten minste als ze goed opgevoed zijn, .......uit een goed nest komen, begrijpt U wel.

* En dit schema geeft aan hoe het werkt; ....Alleen zo is er de kans dat we allerlei oneffenheden leren verwerken, dit deductieve denken en het niet denken is zelf een polariteit............ze is een kiezen voor het laatste heil.....


 
Het geneste proces, <=>
  2       2       2       2       2       2       2   De Twijfel
4   6   6   8   8   10   10   12   12   14   14   16   16   18  Toename van de twijfel
1   5   5   11   11   19   19   29   29   41   41   55   55   71  Deductieve druk door de toename van de inductie van de  paren, deze is weg te nemen door aan de zich openbarende Kosmos mee te werken!
  1       2       3       4       5       6       7    Het  aantal vertwijfelingen
 


De intermenselijke relaties zijn niet altijd en in alle opzichten even prettig. Er zijn ook nadelen en minder aangename aspecten; ....en daardoor ontwikkelt zich een zekere mate van twijfel!
* Mensen kunnen elkaar controleren, zij kunnen nagaan of het gedrag van de ander wel past.
* Mensen kunnen door intermenselijke relaties veel leed hebben; .... hopeloze liefde, verbroken verhoudingen en huwelijken, afwezige vrienden en familieleden.
* Door relaties met anderen kan men overmatig afhankelijk worden, dat brengt de moederskinderen, en de neurotici vooral door het ontwikkelen van N.P.A., en dat maakt de bescheiden doener nogal eenzaam.
Toch is er alle tijd voor het kind en de mens die tot eenheid van deze kosmos is gekomen in deze maatschappij. Want als je eenmaal zover bent dan is er een eigen weg.
* Men kan zich soms belemmerd voelen: .... men heeft vele verplichtingen ten opzichte van anderen, waarmee men relaties heeft. Ja, zelfs bij oppervlakkige ontmoetingen blijkt hoezeer mensen rekening met elkaar houden en hun gedrag op anderen afstemmen.
* Toch zij die weten dat ze de eeuwigheid voor zich hebben weten ook dat die eeuwigheid in hen werkt.

Wat dit schema laat zien heeft nogal consequentie voor de wetenschap, want de posities die de wetenschapsbeoefenaars onvermijdelijk innemen ten aanzien van de vragen die op de meest vitale manier menselijk gedrag raken, openbaren op de eerste plaats hun persoonlijke betrokkenheid daarin.
Dualiteit heeft slechts gevolgen voor de grote van de twijfel. De vragen en fantasieën en theorieën die ontstaan, kunnen dus niet vallen onder hun autoriteit als geleerde, op dit gebied bestaat en beslaat de autoriteit van de wetenschapper zeker niet. Er is geen steun van de dwaze wetenschapper uit deze dualistische maatschappij te verwachten! Hoeveel titels, prijzen en diploma 's hij ook maar heeft, hij heeft niets van en over het Heil 's niveau geleerd!
Uiteindelijk zal hem in de komende periode dus duidelijk worden gemaakt dat hij heel veel heeft te leren, en zo hij dat niet doet kan hij veel beter vertrekken, als het Heil 's niveau hem niet interesseert.

Als het heil van de mens voor hem geen doel op zich is, dan is de wetenschap puur slecht bezig. Men werkt dan met een puur verwrongen "Heden" .
En Ja, en dan zitten we met de computer, Iedere computer zou toegerust moeten worden met schelle fluitjes, alarmbellen, onregelmatig repeterende sirenes die afgaan wanneer men voorspelbare teksten produceert. Beeldschermen zouden moeten opflikkeren en waarschuwingstekens moeten uitzenden, toetsenborden zouden opzettelijk verkeerde letters moeten typen.
Gelukkig moet een calculerend onderdeel wel zijn eigen oprechtheid produceren. De waarheid is in yoga termen een wiskundige optelling kunnen maken. Verder is de computer als integer apparaat nooit gekomen, dat kon zelfs niet eens! Nog steeds ligt die bij de persoon die programmeert, en als de uitgever dan alleen maar denkt aan de centen?
 En zoals algemeen bekend veroorzaakt de verzadiging van de markt door een product, een daling van de omzet van dit product, en een gebrek aan algemeen vertrouwen. Om deze economische wet het hoofd te bieden zouden permanent nieuwe inzichten moeten worden ontwikkeld waaraan men weer plezier beleefd. Hier hebben we het dus weer over het spel, niet over enige werkelijkheid, maar ook het spel moet oprecht worden uitgespeeld! Anders gaan de deelnemers echt grommen!

Het denken in "Dit Heden" is dus al het los komen te staan van het domein van de directe ervaring en zo zal het alleen maar geënsceneerde voorstellingen produceren. Wel leuk, maar de betrouwbaarheid van de computer mag U op allerlei terreinen in twijfel trekken.
En met de wetenschap op de computer is het precies het zelfde als bij de seks industrie, de modellen zijn fictief aanwezig, de werkelijke modellen worden niet getoond! Lachen, gieren, brullen, niet waar! 
En ze weten alles over U, althans wat U wild horen en gebruiken, "Astronada" heeft U nooit van dat Spyware programma gehoord? Waar ze op inspelen moet U toch wel bekend zijn, nooit meer als Uw centen!
 En gaven ze U toch maar weer een miljoentje terug, maar dat doen ze niet!  En zo blijven de bazen van de globale economie alleen onkwetsbaar en rijk.

En U wist het nog; ....Er is werkelijk geen rechtgeaard mens die denkt dat het niet de bedoeling is dat alle mensen behouden blijven. De krankzinnige wetenschap doet er alles aan om deze logica te omzeilen. Het is echt niet de bedoeling om mensen in een eindeloos onheil te storten, echter deze conclusie moet steeds door de wetenschap omzeild worden. Je kan foute bedoelingen hebben, en dan moet je steeds maar weer gaan beweren dat er bedoelingen zijn die de ieder rechtgeaard mens dwarsbomen.
Maar het is slechts de mede mens die de mens kan dwarsbomen.  En deze bederfelijkheid heerst dankzij de wetenschap, niet dankzij de rechtgeaarde mens! 
Om hier een oplossing voor te vinden heeft de wetenschap van God een tegenstrijdig Opperwezen gemaakt, dat zowel het goede als het kwade heeft bedacht om zijn "eigen liefde" beter uit te laten komen zodat men wel moet gaan geloven dat God zelf alles in scène heeft gezet. En dus volkomen los staat van zijn schepselen,.....dat hij het samenwerking 's partituur niet heeft bijgeleverd, hier in deze kosmos! .........

 
.
En daarmee wordt de herintegratie niet de prijs van al het mogelijke positieve handelen! 
Maar we zitten in de situatie dat alle zielenherders en hun kudden proberen elkaar de loef af te steken, als het gaat om voor zichzelf geen schatten te verzamelen op aarde.

Voor wie begrijpt dat uiteindelijk deze diepe lucratieve dissociatie het grote probleem van de mens is, en dat doet mij beslissen dat dit onderwerp nooit anders als een vrij onderwerp blijft. Ik zal hier nooit één letter schrijven om het brood, nog om meer dan dat!
Het is een volkomen zandweg waarlangs het Manna uit de Hemelen staat.

En wil je haar tegenkomen moet je eerst de hemelpoort gepasseerd zijn, maar die stond altijd al open.
De dissociatie gaat ten onder aan zijn discussie, nog drie discussie 's meer en wetenschap en politiek liggen in de sloot. Achtergelaten langs de wegen, waarlangs ze dachten bejubeld te moeten worden!
Hoe kan dat anders als je enige grondregel een fractale is,

 Er is experiment mislukt.   
Hun grondregel is en blijft de gewraakte theorie. Want ze kunnen niets aan de oprechte praktijk koppelen.
Er is een gewraakte theorie " m = m (t) ", zodra hij gesteld was, werd elke geënsceneerde bende mogelijk, ieder kon volgens de wetenschap daarna belogen worden, ......de m werd niet de gecontroleerde werkelijkheid , zoals het kon vanuit de QED!
Alleen door de meest diepe dissociatie kan je tot zo'n lucratieve onzin komen!
Wie uit deze bende wil nog enig heil verwachten?
 
Voor waar, zelfs als we spreken we over communicatie en relatie op het kennisniveau binnen de empirisch georiënteerde psychologie, dan is een van de logische gevolgen daaruit dat we uiteindelijk eenzaam zijn en blijven. We ervaren de "eigen eindigheid en beperktheid" onmiddellijk  (instantaan) aan den lijve.
 Maar hun gedachtegang ziet er als volgt uit; .... In de intermenselijke relaties ervaart de mens de betrekkelijkheid van deze relaties, met name de beperktheid van zijn vermogen andere mensen werkelijk lief te hebben en door andere bemind te worden.
En dan volgt het roemruchte pilletje (drug) om de gevolgen enigszins te verzachten. Maar de hele wereld is er onderhand al van vergeven, vergiftigd zoals je het noemt! Dat is dus totaal geen oplossing meer. Vroeger (in de middeleeuwen) gooide het oordelende volk iedereen op de brandstapel, nu geeft het oordelende volk iedereen maar een pilletje. 
Behalve in het onderwijs, daar heeft men behalve de cijfers een waslijst van excessen die de leerling "mogelijk" wat doen. Otto Selz als aangever van een excellente leerpsychologie is men uiteraard totaal vergeten.  Zijn krankzinnige leerling Karl Popper, die de theorie met een theorie tracht te populariseren en te valideren is daarentegen hun man. Je moet wat hebben om elkaar de loef af te steken, niet waar ........maar met wetenschap heeft het totaal niets te maken! Ze lichten de zaak heel vals op met de utopie van de theorie ............maar enig nuttige en zinnig heil is er niet van te verwachten.

De bejubeling van de wetenschap en politiek komt er heel gewoon niet omdat we in een ander tijdperk terecht zijn gekomen, waarin vele kleuren van mensen zich zullen aanmelden, om zich te verenigen. De Genius in de mens zal tot zijn volle ontplooiing komen. De mens kan zich gaan weiden aan zijn taak in de wereld, daar hij tot zijn werkelijke eigen wereld kan doordringen. De kleur van het chakra zal terstond verbleken tot de kleur die we werkelijk nodig hebben!
Het authentiek mens-zijn wordt zo een bestaan dat zich niet meer door het verleden maar door de toekomst laat bepalen.
Sla dus acht op de gedachte en waar ze U brengt, en laat haar voortkomen uit liefde, ontstaan uit begaanheid met alle wezens. Zoals deze schaduw het lichaam volgt, zo worden wij wat we denken.


De werkelijke en oprechte participatie van iedereen, zodra die leverbaar is, staan we in een volkomen andere maatschappij. Alleen zo is deze maatschappij, met de miljarden Single-denkers en dwazen, te veranderen. 
 1. Herinnering is uitsluitend het resultaat van die activiteit die voortvloeit uit achtergebleven indrukken, en komen geensinds voort uit een wetenschappelijke, noch politieke waan!
 2. De bijzondere neiging van het brein die vergezeld wordt door de actieve wens het zelf te kunnen,  die leidt tot de vereniging met de Eén, en in het Oosten noemen ze dat yoga..........
 3. Daar bij kan je de gedachte ontwikkelen; ..... "zie hoe volmaakt ik ben en dan zal die bewuste volmaaktheid je gelukzaligheid zijn." En dat is wel degelijk de gelukzaligheid waar geen wetenschapper noch politicus zich op kan beroepen!
 4. Het is het laatste Heil, waarvan je jezelf bewust geworden bent.
 5. Dus de mens kan wel degelijk naar een zo groot mogelijke eenheid streven, daar de functie van de transformatie in de kosmos bestaat, deze is uiteraard oneindig daar het een functie van de kosmos is. Proberen tot een steeds grotere gelukzaligheid te komen, dat is te doen .........ze noemen het yoga.
Deze functie is enigszins zichtbaar te maken door het tonen van het lemniscaat. 
Maar de werkelijke zichtbaarheid moeten we missen, ........Slecht de yoga onderkent de transitie van de ene werkelijkheid naar de andere. Ze mag van mij ook "Het licht-werk" genoemd worden. Dit stukje tekst is in oorsprong van twee trouwe lichtwerkers ............ze zijn de Wereld net zo trouw als ik.
In welke vorm die overgang gaat plaatsvinden, ligt nog niet vast. De toekomst is altijd onbepaald, het enige dat écht gegeven is, is dít moment: het nu. En dat is niet het verwrongen "heden" van de wetenschap, en ook niet van de politiek.
Vanuit het nu zijn er talloze mogelijke wegen, eindeloos veel mogelijke toekomsten. Op basis van het verleden kunnen we zeggen dat de ene waarschijnlijker is dan de ander, maar de keuze is aan jou. Het is jouw keuze of jij je verleden bepalend laat zijn voor jouw toekomst.
Voorspellingen zijn altijd gebaseerd op waarschijnlijkheden. Waarschijnlijkheden worden berekend op basis van het verleden. Maar het is echt essentieel voor de mens dat hij kan breken met zijn verleden.
Een mens kan veranderen. Hij kan zichzelf herscheppen. Dit is een goddelijke eigenschap: het vermogen om te scheppen uit het niets. Vergeet nooit dat dit goddelijke vermogen hoort tot de essentie van wie je bent. Als wij dus spreken van een overgangstijd, vergeet dan alsjeblieft niet dat jij meester bent over jouw werkelijkheid, altijd.
Er is niet zoiets als een noodlot, of een voorbestemd plan, of een kosmische macht die jou meesleurt in haar getij. Zo werkt het niet. Elke ziel zal deze overgang beleven op een wijze die past bij zijn of haar individuele ontwikkelingsweg. Er zijn vele werkelijkheden. De werkelijkheid die jij kiest zal beantwoorden aan jouw innerlijke verlangens. De Ziel, elke Ziel van de mens, ze wordt gewend naar het licht van de geestelijke waarheid.

Alleen in de valse wiskunde wordt oneindig soms beschouwd als een soort getal, maar dan een getal dat groter is dan elk reëel getal. Daarnaast bestaan er daar ook verschillende soorten van oneindigheid, die worden aangegeven door verschillende zogenaamde kardinale getallen, die de mate van oneindigheid aangeven. Deze kardinaal getallen worden aangegeven met de letter alef (\aleph), gevolgd door een geheel getal.
Een verzameling is oneindig als zij gelijk machtig is met een echte deelverzameling, wat inhoudt dat er een een-op-een relatie is tussen die deelverzameling en de verzameling zelf.
Dit is echter een Falsificatie van de ontaarde wiskundige daar alleen de functie zelf in deze kosmos oneindig is.

Deze Kosmos wordt gedragen door zijn oneindige functionaliteit, verder kan een mens er niets over zeggen.
In de loop van eeuwen ( Descartes tot heden) hebben heel veel van die ontaarde wiskundigen gehad, ik noem ze maar oneindig dwaas
Het beeld hier onder geeft dus geen enkele bestaande werkelijkheid weer,
Als functie is de transformatie een streven naar eenheid.
De algemene regel die daarvoor geld is deze; .....
dat het  kenmerkend is bij differentiatie dat er sprake blijft van een geheel en dat de verdeling in delen met verschillende eigenschappen zich voordoet binnen dat geheel.
Het proces kan zich zelfstandig voltrekken door interne factoren maar ook externe factoren kunnen een rol spelen.
Dit is de situatie zoals de mens hem kan bezien, en alleen leugenaars doen dat anders, ......de heren van de wetenschap! Maar goed, 99,9% van de wiskundigen is debiel, want ze kunnen niets aan de oprechte praktijk koppelen, er is geen bewijs dat de wezenlijke verzameling bestaat en daarom zijn we aan het differentiëren.
Het lemniscaat is een symbool. Het staat voor:... oneindig, eeuwige beweging, zonder begin en zonder einde, inter-afhankelijkheid, alles is samengesteld.
Ook de Lorenz contractor is dus in feite een lemniscaat.
En de dubbele Helix van de genetici is ook niets anders als een lemniscaat.
Er valt niets anders te verwachten in deze kosmos, 
De transformatie functie is de enige werkelijke aanwijzing die oneindig is.
Richard Feynman had er zelfs een axioma voor,

• A is zowel A als niet-A of
• Ieder ding is zowel A als niet A of
• Ieder ding is alles
Slechts dwazen leggen overal een schil omheen,
dan kunnen ze afzonderlijk in bezit nemen.

Let wel, ik kan het U heel gewoon vertellen, het kritiekloos beleiden van de theorie is ontaard in een theoretische grendel op de toegangspoort tot alle andere pluriforme positieve en realistische levensbeschouwingen. Heil valt er totaal niet, in geen enkel opzicht, van de theorie te verwachten. Er is in nauwelijks125 Jaar heel gewoon gebeurd waar Ernst Mach bang voor was, wat een drama!
Er is maar één zichtbare uitweg, ook dat begreep Mach.
Dit ondanks "De QED met CONTROLE" van de punt-massa m, het zeer wezenlijke verzet van Richard Feynman.

En ik voel mij eigenlijk de enige man die dit drama zou kunnen opknappen, als kind van de Amer en de Nijl.
Want in de menselijke ervaring neemt de liefdesrelatie een aparte plaats in. Naar mate de liefdesrelatie tussen mensen als zuiverder, stabieler en sterker beleefd wordt, ervaart de mens ook des te meer een wezenlijk tekort, een onvermogen zich geheel aan de liefdespartner te geven en van hem of haar te ontvangen. Hoe inniger de eenheid, hoe sterker het besef nooit geheel één te kunnen zijn. De eindigheid en beperktheid blijven scheiden. En dat is zo ongeveer de volledige oorzaak van al het liefdes-leed.
 
Het gaat hier dus niet om allerlei bijkomstige tekortkomingen die er natuurlijk ook zijn; ....het gaat om de ervaring van de beperkte wijze waarop mensen, omdat zij mensen zijn, zichzelf zijn en zich daardoor ook maar op beperkte wijze aan anderen kunnen geven. Dit uit zich uiteraard het sterkste bij het sterven van een van de partners, maar wat zich daarin uit, is eigenlijk slechts een symptoom van iets dat altijd al aanwezig was en nog steeds aanwezig is. Daarom zullen mensen die intens lief hebben en bemind worden, ook het sterkst in de eindigheid en beperktheid van de liefdesrelatie, de eigen eindigheid en beperktheid ervaren. Het is déze ervaring bij intermenselijke relaties dat mensen sterk hun eindigheid en beperktheid ervaren.
Door deze eindigheidservaring is de mens zich bewust van zijn fundamentele eenzaamheid.

"Maar zie het echt in", dat dit de bedoeling heeft om bij de transformatie te veranderen in vorm en inhoud, in liefde en rede. Zo kan "Het Laatste Heil" van uit de kosmos iets zeer bijzonders zijn!
En zonder deze transformatie komen wij als partners nooit dichter bij elkaar. En deze kans is er voor allen, voor iedereen!
 

Er is een beperktheid zowel onze eigen natuur te leren kennen, zowel als de natuur om ons heen. Het is opmerkelijk dat de veel vrijere en zintuiglijke en oorspronkelijke culturen plaats moeten maken voor de neolithische last van beschaving, arbeid en eigendom, in dezelfde tijd neemt daar het aantal werkwoorden af tot ongeveer de helft van alle woorden van een taal, tot nu, in het huidige taal vormen de werkwoorden minder dan 10% van alle woorden. En 90% van de taal wordt ingenomen door de onzin van het idee en de naam die daar aan verbonden is en de niet ter zake doende triviale gegevens, maar wat doen in onze maatschappij om daarna pas het verhaal te schrijven, dat is er gewoon niet bij! Ze weten niet eens meer hoe zoiets moet! Er wordt geen enkele normale geschiedenis meer verteld, wat een drama! Taal heeft in de huidige maatschappij de functie om bijna alles ongewoon te maken, de taal laat de diepte van al de geënsceneerde wartaal zien.
Nietzsche heeft volkomen gelijk!

Meneer of mevrouw, Jongen of meisje, U mankeert iets, "want uit liefde" voor U mede mens gooit U er zoveel erbarmelijke, lege, en zoveel ongevoelige taal uit, dat er kan worden gezegd dat buiten uw erbarmelijke taal, er ook iets aan uw liefde mankeert! Ze is vooral niet meer echt en kort gezegd, ook in de taal drukt ze zich totaal niet meer uit, en alleen die genen die een werkelijke en broodnodige communicatie nodig hebben, slaken al zucht van verlichting als ze net iets meer tegenkomen als deze normale banaliteit. De liefde is in deze taal een valsheid geworden, en niet die dialoog tussen de vrije geliefde partners die zo essentieel is dat het de existentiële beginselen overstijgt.
Let wel, het intellect is dan ook niet anders als het afscheidende principe in de mens, dat het ‘ik’ onderscheidt van het ‘niet-ik’, dat zich bewust is van zichzelf, en al het andere beziet als buiten zichzelf en oneigen. Het is het strijdlustige, worstelende, voor zichzelf opkomende principe, - (wat het drama van N.P.A. veroorzaakt in de mens, je zou zo dom wezen!) -  Vanuit het gebied van het intellect biedt de wereld een schouwspel van conflict, bitter naarmate het intellect zich erin mengt...– Annie Besant

Ieder intellect draagt de bron van alle valsheid al in zich, men wordt aangetrokken tot een wijze van doen, die men voor zichzelf niet bezit, maar men ducht ook weer de consekwenties van het tegenovergestelde. Het "intellectueel denken" is per definitie al een valsheid die de huidige mens dualisme noemt! De huidige mensheid danst vol op in de wereld die haar aangeleerd is, maar het is bepaald geen vreugde dans meer!

G
een enkel intellectueel onderzoek kan wat opleveren. De comparatieve filosofie zal nooit wat opleveren! De hele wijsbegeerte is beperkt, ....ze geeft geen oplossing, je ziet alleen de uitgebreidheid die de schepping heet. Al het narcisme, perfectionisme, en zijn arrogantie is vergeefs, ....het is een uitstalling van onwijsheid en domheid. Vooral op de ogenblikken dat het om de wezenlijke communicatie gaat. Er is nauwelijks een antwoord op te vinden als je niet van elkaar houd!

 Want geliefden wagen wel degelijk en poging daar wat aan te doen! En ook die genen die weten dat de oneindig voor hen ligt, die weten ook dat die oneindigheid in hem zijn werk doet. Ik weet het, hij rust niet voordat hij alles in allen is. En alweer is dat een oneindige mentale functie waar het hier om gaat! Het is het vertrouwensvol volgen van de genade, U mag ervaren dat onze schepper altijd in U werkzaam is! En uiteraard is dat een zielenervaring, de ziel van de mens is en blijft de plaats waar de fysieke werkelijkheid en de oneindigheid elkaar ontmoeten.

De genade is bijna geheel vergeten in de praktische beleving van de mensen in onze dagen. Dat de mens geheel gedragen wordt door Gods gratis geschonken genade, is een struikelblok voor velen. Men begrijpt niet dat de genade de geestelijke vrijheid van de mens niet teniet doet, maar ze juist fundeert. En onze afhankelijkheid– in een vrijwillige overgave – beamen aan een openbarende God, die met de mens een relatie aangaat, dat is precies geloven. Geloven is contact hebben met de Andere. God woont in de ziel van de gelovige mens; .... dit neemt echter niet weg dat mens ook tegenover hem blijft staan, als zijn Schepper, Heer en Verlosser.
We staan met alles wat we hebben voor hem. Maar het is niet nodig ook maar ergens bang voor te zijn!

Dit is het verhaal zoals de oneindigheid in mij werkt, en zo zit het met onze communicatie en het mogelijke Heil daar van. En de Egyptenaren wisten dat sinds 4536 jaar geleden al hoe "De God Osiris, de God van leven en dood" werkt.  In 2522 v Chr. werd ik de eerste woestijnvader, tegelijk met een hernieuwd ontstaan van de Sahara, en in tegenstelling tot het heden werd er toen veel beter gecommuniceerd, een leider is alleen maar leider als hij de luisteraars in de wortel van hun wezen weet te treffen door hen een nieuwe blik op zichzelf te gunnen. Precaire situaties kunnen dus nooit door politici worden opgelost, nog door een ander intellectueel wezen. Dit is ook het verhaal van het grote mysterie, zoals het mij is overkomen. Maar ik kan mij met al het fantastische oordelende volk meten, welke titel ze ook hebben, welke prijzen ze ook maar hebben gekregen, wat ze ook maar geleerd hebben, welke diploma 's ze hebben.

Let wel, het intellect is niet anders als het afscheidende principe in de mens, dat het ‘ik’ onderscheidt van het ‘niet-ik’, dat zich bewust is van zichzelf, en al het andere beziet als buiten zichzelf en on-eigen. Het is het strijdlustige, worstelende, voor zichzelf opkomende principe, - (wat het drama van N.P.A. veroorzaakt in de mens, je zou zo dom wezen!) -  Vanuit het gebied van het intellect biedt de wereld een schouwspel van conflict, bitter naarmate het intellect zich erin mengt...– Annie Besant

Er is geen maatschappij met echte wezens die zonder het wezenlijke kan; ....dat maakt dat elk axioma juist gedefinieerd moet zijn, anders hebben we het niet over iets wezenlijk's! Dan is er geen enkele Heil 's werking te verwachten!
Als we kijken naar het axioma van Richard Feynman, dan mogen we niets van de intellectuele dwazen verwachten. Wat de mens tot de transformatie aanzet heeft Annie ook prima omschreven. Want
 men wordt aangetrokken tot een wijze van doen, die men voor zichzelf niet bezit, maar men ducht ook weer de consequenties van het tegenovergestelde. Zo diep ligt alles van dit doen in deze materialistische maatschappij begraven.
Maar de kern van het Boeddhische gebied is; .... geen lijden, geen opheffen, geen oorzaak, geen pad. En hoop dat U dit goed gaat begrijpen, hoe het met de genade zit. Leven is een doen, te samen met alle anderen, dat vergt een oprechte benadering, dat is veel meer als een leven waar de liefde regeert. De kern van Boeddhische gebied geeft mogelijkheden, die iedere menselijke creativiteit ver en ver te boven gaan, en het lijden wat je er voor moet doen valt reuzen mee. Want dat is leven met de nodige proportionaliteit, geen lijden, geen opheffen, geen oorzaak, geen pad, maar niemand zegt dat "wat U te veel is" niet weg mag doen, niet uit mag spugen. Dat is juist de uitweg, die ieder mens dan in vrijheid geboden wordt. En niets is prettiger als in dergelijke geestelijke vrijheid te leven.
Ernst Mach vertelt het ons in zijn juiste proportie; ...."Every thinker returns to the general point of view of mankind". Is dat nu echt zo'n zware lijdensweg? Bovendien vertelt Ernst Mach ons zo hoe hij tot zijn eigen presteren is gekomen, en zijn presteren was en blijft gigantisch!


Maar eenheid wordt direct voelbaar (instantaan, ieder kind heeft het wel eens meegemaakt, en ik kende dit gebied al vanaf mijn geboorte, dat is het bijzondere van de nieuwe mens ) dus alé....wanneer het boeddhische gebied bereikt wordt, alsof wij van een aparte straal afstappen, die uitwaaiert van alle andere stralen, in de zon zelf, van waaruit alle stralen gelijkelijk stralen. Een wezen dat in de zon staat, doordrenkt met zijn licht, en dat uitstralend, zou geen verschil ervaren tussen straal en straal, maar zou (dit) even gemakkelijk uitstralen langs de ene als langs de andere straal. Zo ook de mens die eenmaal bewust het boeddhische gebied bereikt heeft; ....hij vindt de broederschap waar anderen over praten als een ideaal, en straalt die zichzelf uit in iedereen die assistentie wil, waarbij hij mentale, morele, astrale en fysieke hulp geeft precies waar het nodig is.
Hij ziet alle wezens als zichzelf, en hij voelt dat alles wat hij heeft evenzeer van hen is als van hemzelf; .... ja zelfs in veel gevallen meer van hen dan van zichzelf; ....

 
Annie Besant

De  werkelijke en oprechte participatie van iedereen, zodra die leverbaar is, staan we in een volkomen andere maatschappij. Alleen zo is deze maatschappij, met de miljarden Single-denkers en dwazen, te veranderen. De huidige mensheid danst vol op in de wereld die haar aangeleerd is, maar het is bepaald geen vreugde dans meer!

Maar wist U dat er tegenwoordig ook " beelddenkers" zijn, en zij denken 32 beelden per seconde, bovendien zijn deze beelden niet geënsceneerd. Zij, de beelddenkers, kunnen het onmogelijk begrijpen dat de huidige mens voor deze geënsceneerde bende kiest. Zij denken dus ook niet in allerbelabberdste snelheid van 2 woorden per seconde, en deze woorden uit die taal zijn ALLEEN MAAR GEëNSCENEERD. De echte denker heeft het goddelijke denken wat hij bij zijn geboorte heeft meegekregen, behouden! Alle mensen worden als beelddenker geboren, ze ruiken, voelen, proeven, zien, horen, doen, er is nog geen (geënsceneerde) taal. Heel die geënsceneerde bende, daar is de beelddenker al direct uit ontsnapt. Als U iets van de nieuwe mens wilt begrijpen, dan moet U vooral een "beelddenker" zijn, en als U zich daarnaast realiseert dat de nieuwe mens zich vooral de nabijheid van God realiseert, dan is zijn kracht al uitgetekend! Want ook zijn liefde en rede komen onherroepelijk uit die zelfde diepte, en ook dat element wat rechtstreeks uit zijn Ziel komt laat hij nooit meer los! 
Het Ene Zelf dat op dezelfde manier in allen huist,
heeft zich "voor de eeuwigheid" in hem gevestigd!
Valsheid is hem volkomen vreemd!

Annie Besant vertelt U iets wat van gelijke aard is; ....
en ik kan dat sinds mijn geboorte ervaren!

 Zo ook de mens die eenmaal bewust het boeddhische gebied bereikt heeft; ....hij vindt de broederschap waar anderen over praten als een ideaal, en straalt zichzelf uit in iedereen die assistentie wil, waarbij hij mentale, morele, astrale en fysieke hulp geeft precies waar het nodig is. Hij ziet alle wezens als zichzelf, en hij voelt dat alles wat hij heeft evenzeer van hen is als van hemzelf; .... ja zelfs in veel gevallen meer van hen dan van zichzelf; ....
De constitutie van de ziel en de reformatie van het bewustzijn kunnen niet wegblijven, willen we dit theater van de onzin, de Pose vergezeld van dualistische innerlijke strijd nog tot stilstand kunnen brengen. Nu vertel ik het U nog voorzichtig, want uiteindelijk keert de wal ieder schip, ....op eigen houtje valt er niet te leven, dat willen is een idee fiks. Dit is geloven dat zowel de wal als het schip ontbreken! Wat geeft U toch het objectieve verstand? Is dat niet heel gewoon het leven? Heel de transcriptie is mogelijk omdat het levende organisme altijd een aanvullend "dubbel" vanuit het plenum heeft, dat het evenwicht handhaaft, dat door een eenzijdige stoffelijke manifestatie zou worden verstoord. Ook dat gaat dus over ons DNA. Dat gaat over onze voortbrenger, onze Genius, met zijn wetten, functie 's, en structuren die hij ook in ons tot leven doet komen.

De natuurwet is dat alles en iedereen per seconde groeit, ontwikkelt, verandert, of ten goede, of ten kwade: een tussenweg is er niet!
Hoe kan 'god' daar dan buiten vallen? Dat klopt toch niet! Dan voldoet hij niet aan die natuurwet, terwijl die natuurwet de basis is van alle bestaan, ook van de dingen die geen ziel hebben, omdat ze niet kunnen bewegen en zich niet voortplanten. 

 
Het DNA is een volle dochter van het 'natura naturata',
ze heeft één enorme uitgebreidheid, 
... maar ook wordt  iedere stap naar en in de nieuwe Wereld hier gedaan.
Want 
deze 'natura naturata' -
omvat alle eindige verschijnselen of bestaanswijzen,
welke voor hun bestaan van de oneindige natuur afhankelijk zijn,
zoals het verschijnsel "mens".

Dit is de situatie zoals de mens hem kan bezien,
en alleen leugenaars doen dat anders, ......de heren van de wetenschap!
Want ze kunnen niets aan de oprechte praktijk koppelen,

Hun grondregel is en blijft de gewraakte fractale theorie " m = m (t) ".
Maar in feiten is deze theorie een dissociatie,
om rechtstreeks aan gelden te komen,
Ernst Mach vertelde het al eerder!
Geld=Geld niet waar, ook in andere tijden!

 
Als dit geen bewijs is dat de wetenschap en de genetica totaal mis tast, begrijp ik het niet meer, en dan weet ik zeker dat wetenschappers oplichters zijn! Maar het echte licht is ver van hen. En zeer onterecht weten ze de twee-eenheid van De Geest en de Genade naast zich neer te leggen! Ze is nu algemeen herkend en erkend.
En om tot deze herkenning en erkenning te komen hebben we de Geestelijke vrijheid nodig!

En er is geen wetenschapper noch farmaceut (met behulp van drugs) die dit proces kan keren. Langer twijfelen, betekend in de diepere geestelijke en enorme lichamelijke problemen terecht komen!
Enige aanvaarding van uniciteit als wetenschappelijk begrip is nog steeds niet bespreekbaar nog plaatsbaar in enig menselijk brein. Men wil niets begrijpen van het laatste Heil wat op de mens wacht.
Nog steeds moeten we zijne doorluchtige heer op de hoogte stellen betreffende alle mogelijke conventie, zo zit de krankzinnige wetenschap om een of andere reden in elkaar. 

Zelfs als dit onze opvatting is, als we van mening zijn dat dit kan: ....dat we kunnen leven met twijfel en onzekerheid, en niet weten. En we denken dat het veel interessanter is om te leven zonder te weten dan met antwoorden die het mis kunnen hebben. We hebben zo ongeveer de antwoorden, en mogelijke overtuigingen, en een verschillende mate van zekerheid over verschillende dingen , maar we zijn niet helemaal zeker van iets, en in veel dingen waar we niets over weten, zoals de vraag wat het betekent  om iets te vragen waarom we hier zijn, en wat de vraag zou kunnen betekenen. We zouden denken over zoiets kleins, maar als we er niet uit kunnen komen, dan gaan we naar iets anders. Maar we hebben het niet om zomaar een antwoord te weten, om oplossingen te hebben.  
Richard Feynman

Wie wel? De flauwekul wetenschap? De huichelaar en de kwezelaar?  En wat is toch de reden dat de krankzinnige wetenschap ons nog steeds niet loslaat en vertrekt?
Het laatste heil wacht op ons, waarom moet dat nog steeds belemmerd worden?
Weet U niet dat al uw daden al controleerbaar zijn, en te ligt bevonden?

Deze bewijzen zijn ook rechtstreeks te beschouwen door hun puntmassa M als een transponder te bezien . Want voor een puntmassa  in een conservatieve energiepotentiaal  is de Lagrange-functie het verschil tussen kinetisch en potentiële energie.

Ik zeg dat alle controverses in het participium met succes bestreden kunnen worden,
met behulp van contemplatie, ze is de nieuwe weg van de mens...........
Dit is wat we hebben te doen, ik acht deze weg zelfs wetenschappelijk bewezen!
En ik weet het ook te bewijzen!
Lees dit goed, lk zeg dat U het ook kan, maar.........hoogstens....


Hoogstens zien we door het duale proces de componenten P en Q ,
als een levend deeltje met een niet-lineaire duur in onze hersenen,
de T van het leven is een verzameling van oorzakelijke instantané momenten,
die wij hebben waargenomen. Niets maakt het "onnatuurlijke" duidelijk!
P ⇒ Q maakt slechts de richting duidelijk.
De t , "De kleine t van Permenides", ze "is" het singuliere tantum,
wat ons wordt gegeven!
De waarheid is singulier tantum, ze wordt ons gegeven, ....
Ze is als de muziek die er al voor onze komst op Aarde al was!
T en st laten zich middels hun differentialen in elkaar uitdrukken.
d/dT = d/dst x 1/ dT/dst.
De dT/dst = 1 laat onze beperktheid zien, we hebben de één als denkbegrenzing!
De mens "is een teller" van de één maakt hij ook de twee en de drie enz.
Met dT/dst = 0 en <1, kunnen we de duale botsing uitdrukken,
die ons geen enkele zekerheid geeft!
Met dT/dt=0 en >1 drukken we uit,
dat er oneindig veel van die oorzakelijke instantané momenten kunnen zijn.
Dat in frequenties van elektrisch geladen deeltjes,
van Elektronen en Elektronen-Paren.
Waar nu de vereniging van het brein of twee breinen,
met de zintuiglijke vermogens het leven als eenheid mogelijk maken,
zou ik mij ook maar eens afvragen,
of het brein in de mens wel onafhankelijk kan handelen,
zonder ogenblikkelijk de dood te veroorzaken.
Daar bij kom ik tot de conclusie dat apathie toch wel erg ziekelijk en dodelijk is.
Toch wordt ons dus onherroepelijk de taak opgelegd,
met elkaar te bestaan ofwel te existeren.
Maar dat kan in de objectieve wereld alleen maar 
als je één voor één te werk gaat,
en je afzonderlijk handelt in de differentie!
Maar dan nog werken we niet met het singulier tantum .........

Maar George Boole zat gigantisch mis........
En Robbert Dijkgraaf een protagonist in het gigantische psychodrama
Het rare van de mens is dat hij heel vaak niet werkt met het singuliere tantum,
dus met dat wat hem wordt gegeven.
De data-freak gaat liever gissen met 0 en 1,
zo denkt hij zijn eigen waarheid te kunnen creëren!
Ze hebben er zelfs een machine voor uitgevonden, de computer!

De liefde zal de wetenschap regenereren, de rede zal het geloof rechtvaardigen.
Dan zal ik de boom van het aardse paradijs worden,
De boom van kennis, de boom van de menselijke vrijheid.
Het zedelijke is een gedraging naar de wet van onze eigen natuur! ...
De spraak van de mens bevat een boodschap van omhoog en de innerlijke boodschap,
van de spraak, zijn materialisatie, stelt de volledige reeks van de polariteiten.
Het volledige Universum steunt op die polariteiten.........
Zonder abstracte begrippen, zijn er geen boodschappen.......
Zonder Dag geen nacht, zonder dood geen leven, zonder kwaad geen goed.
Het wijst naar de natura naturans,
dat de God of natuur beschrijft als “dat wat in zichzelf is en door zichzelf wordt! 
En als we dan zo werken (actief zijn) dan doet Cupido, in liefde en met rede,
zeker zijn best!
Lach daarom om Uw inhoud, uw begrip, en zelfs om uw bezit,
want uit liefde zal het U ontnomen worden, 
zo ligt het ook met uw succes in de nieuwe wereld.
Ik hoop voor U dat ik de hemelpoort voor U definitief heb geopend, ....
Ook het laatste heil zal voor U ontsloten worden ........

Dat alles verloren gaat in de strijd om de begeerte, zal U daar bij wel weten.
Het is het niets wat alles is wat alles heeft doen worden.
Liefde mag geen lust worden.
In zulk een duisternis krijgt satan stoffelijke betekenis,
ze beheerst daarbij onze cultuur.
De wetenden zijn te gering in aantal..........
De tafelen der wet werden in stukken gegooid.

De mond is vol van vooruitgang en modernisering.
Leven het straalvliegtuig, de TV en de computer, en daar bij de atoombom nog ook.
Wat baat het ons, als we steeds ontevreden zijn?
We weten niet eens meer waar we onze vakantie veilig kunnen doorbrengen.
Hoe alles wat in scene gebracht is, veilig te maken is.
De etterbulten en zweren in onze cultuur zijn niet meer te behandelen.
Welke pil, welke zalf, wie wil onze manieren in werkelijke vereniging,
de zegen geven?

Zijn dat echt zij, de heren die alles uit hun laboratoria,
weten om te zetten in het slijk der Aarde?
Of zijn dat toch die genen die aanmatiging van het brein,
hebben weten te overwinnen?
Het is de Goden een eren zaak, een zaak te verbergen,
 met de ootmoedige is de wijsheid.
Dat verteld ons, de wijsheid behoort aan degenen,
die de aanmatiging van het brein heeft overwonnen!

Geen ding gaat in het universum verloren,
zelfs niet de ademtocht uit onze mond.
Alle dingen hebben een plaats en een bestemming.
Het heilige of hele doet de ademtocht bijdragen,
Tot de voltooiing van zijn werken.
Er verzinkt niets in het niet, zelfs niet de woorden en de stem,
alles heeft zijn plaats en zijn bestemming.
De op Aarde levende wezens zeggen dat God is in den Hoge,
terwijl de Engelen in de Hemel zeggen dat God op Aarde is.
En het zal ons steeds duidelijker worden,
want velen geraken in dit tegendeel.
Want toch, heel het deductieve denken kan leiden tot het herontdekken,
van de één ..........

De metafysica geeft daartoe de beschrijvingen,
Dientengevolge is de meta-fysica een leer die ontkennend aandoet.
Ze is een zoeken naar onbeperktheid, tijdloosheid, ruimteloosheid, en niet denken.
Maar de christelijke analogie is een rationele vergelijking, aangaande de begrippen ; ....
God, Jezus, ziel, heilige Geest.
Dat maakt de openbaring niet het zelfde als de metafysische ervaring,
Maar de openbaring is de werkelijke aanzet tot de metafysische.
Want als noch is er dan de regel van auto-topie, .......
waar Uw lichaam zich bevind daar kan een ander lichaam zich niet bevinden!
Het zijn de liefelijke goden die het probleem voor U oplossen!
De wetenschap is daarbij allang de Utopie geworden!
Het niet zijn is daarbij "Een Causa Sui"  ("oorzaak van zichzelf") geworden.
Want alleen het lichaam kan "Het geneste proces" ondergaan.
Indien iemand het onzichtbare wil kennen,
dan moet je wel een open oog voor het zichtbare hebben!


Van wat de menselijke wereld is, daar hangt zijn verschijningsvorm van zijn Geloof af.
Wat wij als wereldse mens het eerste als goddelijke openbaring noemen,
dat is de absolute verschijningsvorm van al wat is!
Ze is de Bron van alle vormen en denkbeelden;
DE OPPERSTE GEDACHTEN. 

Wordt het U gegeven dan is het voor U,

Het laatste Heil!  

Door een aantal specifieke structuren in de kosmos,
zijn er toch dingen die ons altijd gekend worden.
En daar in tegen doet de

 neolithische last iedere beschaving sneuvelen,
de mensheid heeft verandering tot een synoniem gemaakt,
voor de ontwikkeling van dwingende en invasieve lichamelijke stimulansen,
om psychologische invloed te realiseren, op steeds subtielere manieren. 
En nu staan we klaar om de afgrond in te vallen,
niet om een nieuwe sprong in het evolutionaire proces te maken.
Dank zij de loodzware neolithische last.
De basis is Leven, energie, en bewustwording,
dat zijn de componenten waar ieder mens op kan en mag steunen.
Pak deze componenten op, en ga het poëtische van het leven beleven.
Het volle begrip is te vinden in U zelf.
Maar wees ook niet bang voor een mogelijke Hemelvaart.
Noch om de intelligibele Engelen te ontmoeten.
Hun begrip is grandioos......

Deze eenheid van gedachten is gedirigeerde associatie.
 • Begrip van problemen vereist de vorming van structuur
 • Probleem-oplossen bevat het testen van condities
 • In feiten liggen hier de enige mogelijkheden om het geheel van de wetten, Functies, en structuren binnen ons DNA, die de volledige bewuste cognitieve structuur overheersen, het genius, te ontwikkelen.
 • Het genius kan onze wetten volgens haar Functies en structuren die in het DNA aanwezig zijn, zelfs in zijn geheel rubriceren, als we op de meest voorname concepten weten te anticiperen, .......
 • De associatie is de kern, die in de dissociatie volledig ontbreekt, omdat deze door DIScussie wordt aangestuurd. Iets wat de dwazen van de wetenschap en de politiek maar niet willen begrijpen!
 • De Universele Wet vanuit ons DNA en al het DNA is dan ook, dat het alle kennis en het bewustzijn heeft om alle vitaliteit en kracht vanuit zichzelf te verzamelen wat het nodig heeft voor zijn of haar groei en verwezenlijking.
 • Als het doel van God het genius, dus intelligent leven is, dan zijn evolutionaire processen een hoogst onbetrouwbaar middel om dat te bereiken. Met ‘evolutionaire processen’ bedoel ik niet alleen biologische evolutie, maar ook kosmologische evolutie, chemische evolutie en planetaire evolutie.’
 • Weet U hart te richten, ...............want ik kan het U zondermeer vertellen.
  De echte wil zonder zijn dualistische component, de discussie, openbaart zich als een wonderlijk verschijnsel - als een actieve, creatieve kracht, een vormende, scheppende kracht. Deze wil werkt alles uit naar de goddelijke wetten van de substantie en van de psychische wording en volgens goddelijke en natuurlijke kracht. Het is het vormgevende principe in het organisme. Ze is de functie en de structuur in ons DNA, in deze sfeer is de wil actief zonder enige verbinding met het bewustzijnsleven.

De mens moet verlost worden van uit zijn conditionering, zo zij een niet denken is. Alles wat is, kan zich voor doen als een conditionering. Maar ze is en blijft daarbij het vormgevende principe van het organisme, .....Zo U het zou willen in een conditionering zal het een beperking van het bewustzijn zijn. Deze activiteit van de wil, in samenwerking met de sublieme wijsheid, ze is de meest wonderbaarlijke manifestatie van werkende krachten in de wereld. Maar in feiten gaat het dus ook om de sublieme kosmische functies en structuren die werken in eeuwigheid, en alles wat ze voortbrengen.
 

Vergis U niet, de eigen innerlijke en uiterlijke mentale activiteit leidt door waarneming tot exacte kennis,
daarbij funderen we de zekerheid van de feiten door deductie in het eigen algemene genetische proces.
We kunnen het proces volgen door de openbaring van uit de kosmos.
Daar bij is medewerking noodzaak!
Een mens is wat hij doet.
Lach daarom om Uw inhoud, uw begrip, en zelfs om uw bezit,
want uit liefde zal het U ontnomen worden, 
zo ligt het ook met uw succes in de nieuwe wereld.


Ons onderwijs is thans toch steeds afgestemd op de versterking van de conditionering!
Waarom maakt de mens deze dramatische keuze?
Het drama is, dat het met de twee, openbaring
en de metafysica alleen maar heel verwarrend wordt!  
Alleen wat ons werkelijk eigen is, daar in zijn we werkelijk één
Dus door aan dit drama een einde te maken.......is er alleen maar hoop.
Het zedelijke is een gedraging naar de wet van onze eigen natuur! ...
De spraak van de mens bevat een boodschap van omhoog en de innerlijke boodschap,
van de spraak, zijn materialisatie, stelt de volledige reeks van de polariteiten.
Het volledige Universum steunt op die polariteiten.........
Zonder abstracte begrippen, zijn er geen boodschappen.......

Nardocus Filosofus is de Filosoof met de Functie en Structuur, ....
die dat gelukkig begrijpt, maar dat "Fus" zit ook in Uw DNA verwerkt,
ze is de basis voor alle transcriptionele activatie.
En deze transcript-ty,
ze heeft hele andere gevolgen als de massamedia haar willen bezien.
De media brengen een psychodrama, met hun "wanen",
iedere wezenlijke "herintegratie" van uit de bron ontbreekt,
men kiest voor iedere "emancipatie",
Deze keuze is foutief, omdat op netvlies zich het beeld vormt
maar het oog heeft geen vermogen het beeld te vatten.
Dat wat werkelijk waarneemt is brein.
Het grijpt aan op de ervaring van de zintuigen.
Die als ze niet waren verbonden met het brein,
louter spiegels waren.

Zo kan men op geen enkele manier in een redelijke en liefelijke gemoedstoestand blijven.
Het werkelijke bevatten is de taak van het brein.
Daar nu is er de vereniging van het brein met de zintuigelijke organen,
dat is hoe het leven zich vestigt........
Zo niet dan heeft U een probleem, de waarneming door de zintuigen zonder vereniging,
ze zal zich slechts als in begrensde fragmenten laten kennen........
En de uitvinding van de theorie, volgens de Gek Karl Popper speelt er niet in mee......
Helaas........

Voor de medische wetenschap is dit een ramp, want ook daar zal deze begrenzing zich laten gelden.
Vele problemen zijn werkelijk niet onderkend, en de "emanciperende" mens is voor dit probleem resistent ,,,,
In de kosmos regeren de polariteiten, in de volle medische wereld zijn dat de "Fagen".
Daar waar in het lichaam het zieke is, daar kan het gezonde per definitie niet zijn!
Het is niets bijzonders dat het DNA "uit de Bocht vliegt" bij verkeert gebruik.
Ook de Medische Wereld denkt dat ze wat weet, aan bewijzen en oplossingen,
maar helaas, in deze geëmancipeerde wereld is het tegendeel nog altijd waar!

Als je bedenkt dat slechts de ziel kennis kan dragen van o.a. het absoluut Goede, Schone en ware, en bovendien de woorden, slecht, kwaad, lelijk, groot en klein geen absolute begrippen zijn, omdat ze slechts wijzen op het ontbreken van volkomenheid, dan weet U hoe zwak de positie van de huidige mens is!
Het ontbreken van de nodige volkomenheid, ze wordt verpatst tot on-vergelijkelijkheid, alsof er alsnog ergens een denk pad te volgens is! Maar de mens blijft toch lekker wat hij doet! 
“En dat  gaat niet ten koste van mensen die er helemaal niets mee te maken hebben.”
Zij delen geen volks massa's op en compromitteren niet, noch gaan ze over op gehuichel en gekwezel. 
We hebben de resistente waanzinnige waan van de geëmancipeerde helemaal niet nodig....... 
De echte metafysica speelt zich binnen een volkomen ander terrein af, dat leren ons de echte wetenschappers!
“Zoals een oud spreekwoord luidt: ‘Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad’,”

Dat sluit drie aspecten in die het slagen wezenlijk bepalen, t.w. 1) het ik, dat 2) in zijn vrijheid geleid wordt door 3) het ethische.
 Het ik (de existentie) moet zijn vrijheid (mogelijkheid) én het ethische (noodzakelijkheid) voortdurend samenstellen en bijeenhouden.

Om het U nog anders te vertellen,
de ethisch-socialistische gek is totaal gek,
omdat hij de mens het voordeel van zijn vrijheid heeft ontnomen,
dit ten voordelen van "De eigen logos".
Doch "De logos is", niets kan haar worden ontnomen.
En inderdaad, om dat te weten moet je kosmisch medewerker zijn,
anders wordt je door de eigen logica nogal vaak bedrogen.
Zo erken je de noodzakelijke psychologie niet.


Zo wordt het onderscheid tussen realisatie

en de inherente mogelijkheid nogal moeilijk!
Psychologie als wetenschap kan en mag niet bevangen blijven in het alledaagse .....omdat het gedrag te herleiden zou zijn om tot een mechanisch model te worden, en dat is te gek om over na te denken.
De mens zal in deze theoretische waan niet kunnen slagen.

Het kind wordt de man of vrouw met het instinct voorgezet, en zij vinden alles genoeg waarmee ze zich mee kunnen compromitteren.
Zo wordt het de emanciperende geconditionerende bende.
Dus dat is het jammer genoeg niet! 
 

 Het denken denkt dan niet meer iets; ...... het denkt nog alleen voor zichzelf. Ze heeft de voorbereiding voor de contemplatie niet! De conditionering op de wetenschappelijke waanzin is er slechts!
De wetenschap heeft geen huisregels, ze woont ook doodgewoon op het normaal-vlak-Aarde.
 

Als ze verzinsels van Popper bedoeld, dat zijn theorieën, met een theorie kan je geen theorie valideren noch populariseren. Dat is een hond die in zijn staart bijt, zou mijn leermeester zeggen.

Gesteld, dat U op dit vlak leeft dan kan U slechts plaatselijk corrigeren, voor de abstracte theorie is slechts één groot NORMAAL- VLAK nodig, van een ongekende precisie, dit vlak kan je niet achteraf maken, iedere plaatselijke correctie geeft de noodzaak door van de correctie van de voor-buurman en de achter-buurman, alles zit daar aan elkaar! 
U heeft geen enkele kans ook maar één enkele correctie goed uit te voeren! Sterker nog, elke plaatselijke correctie helpt ze van de wal in de sloot!
Een speciaal normaal-vlak in het effectieve referentiesysteem bestaat niet. Het effectief normaal-vlak is identiek aan het beitel-normaal-vlak … , in de wetenschap duurt het op deze manier nog wel een eeuw voor ze daar achter komt.
En daar leeft dus de mens die ik een metaphysicum noem. Daar is de scriptie altijd gebaseerd op veronderstellingen die zijn van de metafysische natuur zichzelf, dus zoals zij is.
Doch de meeste krankzinnige wetenschappers willen niet tot dit niveau terug gaan, anders is al hun gehuichel en gekwezel direct naar de maan!
En toch heeft het hele andere gevolgen, .....zo als zij denken......
Mocht U het niet begrijpen, hun compromitterende gekonkel kan dan wel gaan!
Ja, het was zo; ........ze lieten steeds slechts een huid achter, daar kropen hun volgers in!
De volgers knopen de huid als een jas aan, en gingen zo in het portaal van oneindig krankzinnige mannen curriculum staan, waar of niet waar het trok hen gewoon niet aan..........
Ook de krankzinnige psychiater Freud liet ze allemaal maar begaan..........ze hadden toch zo'n mooi pak

aan! En tenslotte was 
 de onbewuste sexualiteit  een belangrijk thema in de droomduiding van deze Freud, Die hij (de gek) uiteraard niet binnen een bewust wetenschappelijk curriculum brengen kon.
Ons gedrag krijgt vorm in ons dagelijks doen en laten, onder invloed van het gedrag van anderen, en in de expliciete en impliciete correcties van ons eigen gedrag door anderen, en in het eindeloze oefenen en verfijnen van het vereiste gedrag in de eigen groep. Als ook in de eigen relatie......vooral in de eigen relatie, om er steeds de goede gevoelens aan over te houden. Zodat het krachtigste er in elkaars nabijheid kan blijven bestaan.
Neen, ik schrijf niet de veronderstelde roman met de verklaringen van de mislukkingen, neen, ik schrijf over uw en mijn laatste heil. En heel voorzichtig kom ik met mijn conclusie, omdat ik niet kan garanderen, dat het krachtigste in mij is.


 

De Ziele betracht de nabijheid Gods


Ik meende ook de Godheid woonde verre.
In eenen troon, hoog boven maan en sterre,
En heften menigmaal mijn oog,
Met diep verzuchten naar omhoog;
Maar toen Gy U beliefden te openbaren,
Toen zag ik niets boven nedervaaren;
Maar in den grond van mijn gemoed,
Daar werd het liefelijk en zoet.
Daar kwaamt Gy uit der diepten uitwaarts dringen.
En, als een bron mijn dorstig hert bespringen,
Zo dat ik U, o God! bevond
Te zijn den grond van mijnen grond.
Dies ben ik blij dat Gy myn hoog beminden,
My nader zyt dan al myn naaste vrienden.
Was nu alle ongelykheid voort, 
en 't herte rein gelyk het hoord,
Geen hoogte, nog diepte, zouw ons scheiden,
Ik smolt in God, myn lief; wy wierden beiden
Een geest, een hemels vlees en bloed,
De wezentheid van Gods gemoed.
Dat moet geschien, help getrouwe Heere,
Dat wy ons gants in Uwen wille keeren.

 

Jan Luyken. Maar zo, hoe moet zoiets nu aanslaan als je de "exogene" normering gebruikt, waar de doelbewuste grammatici en schoolmeesters maar ook de psycholoog zich onledig houden en een onzijdige flikker-houding aannemen, dan zal juist alles wat ons verder weg brengt van onze menselijkheid het punt zijn waar de schijnheiligheid zal worden gehanteerd, een evolutie probleem blijven, daar het zelf met eerste emanatie en zijn onderhoud wordt genegeerd, zo wordt slechts demorfie aangestuurd! Dat is wat we emancipatie noemen, en daar bij
wordt niets binnen het innerlijk van de mens , het zelf, versterkt.
In tegendeel de massa's worden mogelijk opgedeeld en daarmee gecompromiteerd, zo weet men een waardeloze elite te kweken, ........Het is geen methode om elkaar in ontologische zin te versterken, maar juist om elkaar te verzwakken.
Het blijft een zoeken hoog boven maan en sterren, maar ......
Het menselijk doen kan niet begrepen worden zonder de eerste emanatie, en het onderhoud moet haar versterking inhouden, gedrag' s verbetering is de score die we willen zien!


Slechts het energiek gehandhaafde koninklijke van de geest, in liefde en rede, kan alle twijfel polariseren!
Maar neen, de ontwikkeling van dwingende en invasieve lichamelijke stimulansen,
om psychologische invloed te realiseren, op steeds subtielere manieren, heeft het zover gebracht!
En nu staan we klaar om de afgrond in te vallen,
 ...........
Toch, de ziel van een goed mens is een onneembare vesting. (Epiktetos)
Het goede is altijd, elkaars weten te versterken, ........
De glorificatie van het gevestigde is daarbij niets bijzonders!
Daar in tegen is de gevestigde waan nodig om de wetenschappelijke onzin te vestigen.

Psychologie is zo oud als de mensheid. Alleen heette ze vroeger mensenkennis. In spreekwoorden en gezegden leeft deze wijsheid van eeuwen verder. Uitspraken van wijzen werden tot gevleugelde woorden.
Zonder dit levensinzicht zou een wetenschappelijke psychologie iedere basis ontberen.
Daarom hebben we deze oer-zielkunde vooropgesteld en hebben we trachten aan te tonen, hoe de wetenschap moeizaam opklimt om tot een scherpere formulering van de voor-wetenschappelijke begrippen te komen.
Het is alleen volkomen mislukt, welke krankzinnige professor moeten we nu weer op onze kinderen
loslaten. Hebben ze geen cel waar ze zelf goed genoeg in passen, om onze kinderen de vrijheid te geven?
Mocht U nog in deze zeer uitgebreide belichaming alleen geloven; .....Dat elk deeltje in het Heelal alleen gekenmerkt wordt door zijn vermogen tot weerstand, dat is dan ter zaken. Doch dat had Ernst Mach niet moeten vertellen, dat maakte elk deeltje in dit Heelal al veel te veel cliché, dus veel te veel afhankelijk van alle overige deeltjes! Ja en juist dat had deze eerlijke wetenschapper (Heilige) juist niet moeten vertellen, althans U mag het wel als een aanwijzing zien!

Want toch is het aan de mens het besef in te vangen  van de eenheid met alle andere lichamen en zielen. En dat kan alleen maar op deze manier. Want enkel zo kan de wezenlijke deïficatie zich in elk mens voltrekken!
De emanatie is namelijk het vertrekpunt van ieder mens, of je wil het niet over geboorte, leven, en dood hebben, en de schijn-heiligen van de wetenschap kletsen slechts over het DNA!


Een mix aan dagelijkse ervaringen geeft een reeks aan foute verwachtingen (zwaardere voorwerpen vallen harder) en de vreemdheid van het gezichtspunt van natuur wetenschappers (wetten van Newton, concepten als vectoren versus getallen, enzovoorts) staan begrip vaak in de weg. Deze moeten gewoon door het doen en beleven weg gemasseerd worden. Zoals mijn luchtvaart-leraar mij deed onderkennen.
De mix van onbegrip en rituele kennis en het leren van rituele antwoorden heeft nog steeds geen enkele zin. Daar de consequentie is dat de oorspronkelijke opvattingen en geloofsbelijdenissen weer naar boven komen bij contexten buiten de les.

De Karnische les is als enige, wel eens waar beperkt, maar in zijn soort volledig en adequaat.
  De religieuze ervaring is er omdat er slechts fragmenten te verwoorden zijn van een Archaïsche wijsheid die het gemeenschappelijke bezit is van de mensheid.
Wat er te permuteren valt in de natuur ( te veranderen , te verruilen, te verwisselen ) daar gaat de mens niet over.  Dat is al bepaalt, dus wat we ons kunnen permitteren  zonder dat iets echt onnatuurlijk lelijk wordt, dat zal je moeten ervaren met de zintuigen. Zo ontstaat er een religie, een Godsbesef dat geen behoefte heeft aan onbegrijpelijke, onnodige zaken die de dagelijkse werkelijkheid zouden ontstijgen.
RNA is net zoals DNA een nucleïnezuur.
Het wordt in het lichaam met zijn organismen gemaakt tijdens de transscriptie.
Dan alleen wordt er gekopieerd in gevolgen de breinwerking!
Ja, alle Cellulaire organismen zijn brein gestuurde of gecontroleerde organische Messenger.
En als nog, heeft het zin met het brein aan het werk te gaan zonder de wezenlijke vereniging met de zintuigen.
Is er buiten dat dan nog die les, zo volledig en adequaat?
Waar zijn de tastzin en levenszin werkelijk aan verbonden, is dat niet (heel normaal) het brein?
En die onbegrijpelijke en onnodige zaken mogen ook niet opgelegd worden, de mens heeft zijn Geestelijke vrijheid nodig!

Buiten dat, de krankzinnige wetenschap die een sequentie theorie heeft, ze valt om in haar keuze tussen kwaliteit en kwantiteit. Daarmee laat ze de werkelijke brein verbondenheid, zoals hij nog altijd is, vallen.

Er is geen enkele universele autoriteit te geloven...........
Waar de waanzin van de universitaire wetenschap allang is verlopen, daar zal het regarderende verloop op de vorm en inhoud van de lerende zijn!
Meer smaken zijn er niet, noch voor geen enkele autoriteit!
Geboren met de mogelijkheden, is de mens geroepen te worden tot homo loguens, homo cogitans, homo faber, en homo ethicus te zijn!
Het participium van de taal heeft 3 delen, het participium van de fysica heeft 2 delen, daarbij is voor een puntmassa "m'' in een conservatieve energiepotentiaal  de Lagrange-functie het verschil tussen kinetische en potentiële energie.
Dus ik constateer het maar, bij het logisch kosmisch denken hadden we al sinds Euclides extra brein-voorwaarden nodig! Euclides had de discrepantie tussen de fysica en de taal al bemerkt!
Euclides heeft ons op deze waarheid gewezen en de Homo Universalis zal ons pas weer "goed" wijzen op het feit dat; ......de actualiteiten van het leven zich voegen naar de ontvankelijkheid van één ieders brein!

Zo dat we wel degelijk van mening zijn dat dit kan: ....dat we kunnen leven met twijfel en onzekerheid, en niet weten. En we kunnen denken dat het veel interessanter is om te leven zonder te weten dan met antwoorden die het mis kunnen hebben. We hebben zo ongeveer de antwoorden, en mogelijke overtuigingen, en een verschillende mate van zekerheid over verschillende dingen , maar we zijn niet helemaal zeker van iets, en in veel dingen waar we niets over weten, zoals de vraag wat het betekent  om iets te vragen waarom we hier zijn, en wat de vraag zou kunnen betekenen. (Richard Feynman)
We zouden denken over zoiets kleins, maar als we er niet uit kunnen komen, dan gaan we naar iets anders. Maar we hebben het niet om zomaar een antwoord te weten, om oplossingen te hebben. Wie wel? De flauwekul wetenschap? De huichelaar en de kwezelaar?  En wat is toch de reden dat de krankzinnige wetenschap ons nog steeds niet loslaat en vertrekt?


En dat laatste Heil zal dan toch komen,.......
Vanaf het jaar 1540 zijn we al in de zelfde context met onze religie bezig, en daarmee werd de ziel van allen verbonden, wat het belang van onderwijs en zielszorg buitengewoon doorzichtig maakt, leren verondersteld gedrags-verbetering zonder de bijprodukten leugen valsheid en bedrog! Dat is de kern van reformatie die bloeit onder ieder bewustzijn van elk mens, nog steeds!
En een leerpsychologie die ons ook maar enigszins uit de brand helpt, is nog steeds verworpen! De levensvoorwaarden en levensvormen waar hier naar gestreefd wordt, ze zouden de krankzinnige wetenschap een worst wezen,.....en haar functionaliteit als instituut is tot een minimum geslonken, de vraag "waartoe leert de mens" wordt niet meer beantwoord!
Denkt men er niet meer na over wat hen vandaag geopenbaard is, doch geen van de hemelse paleizen is het licht, noch de geesten, noch de zielen, noch enige vorm gevormd door de zintuigen is het licht.......
er is beslist niets wat het denkvermogen kan begrijpen.
Weet dat alles wat in de boven wereld bestaat, het licht der gedachten, oneindig is.......


 Wanneer gaat de wetenschap zijn eigen ziekte Nu eens onderzoeken en ontdekken? En de gevolgen daarvan, die we hier alle dagen zien! De drug, de atoombom en de steeds beter wordende wapens, en dan het hebbeding waar mee ze ons lekker weten te maken, je moet toch ergens voor strijden niet waar, al is het maar voor je grafmonument. Maar verder valt er niets te leren bij de dwazen, noch kijk men hoe een mens leert, de dwazen denken en leren alsof alles een theoretische afzonderlijkheid is.
HET IS ECHTER EEN RADICAAL ARRANGEMENT IN DE PSYCHE, WAT ELKE GOEDE DIDAKTIEK HEEFT VERVLOEKT. DE KRANKZINNIGE GEVAARLIJKE MENS HEEFT ZO ZIJN DENKBEELDEN.
EN ONZE UNIVERCITEITEN ZITTEN DAAR NOG VOL MEE OOK..........DE RAMP.......
EN IN DE MASSAMEDIA BLIJKT ZE NIET TE STOPPEN.
De homo discens, de lerende mens, men blijkt hem alleen maar af te willen stoppen.
Hoe leert de mens, wat leert de mens, waartoe leert de mens........
Deze ziekte van de grote negatie blijkt niet te stoppen, ze slaat overal in door, .......
Want ook de reeds aanwezige verworvenheden van anderen blijken vreemdheden te zijn.
Het is hoog tijd met deze krankzinnigheid te stoppen!

Het is de grondslag van het menselijk zijn dat de mens voortdurend naar ontplooiing, naar vooruitgang, naar het geven van een steeds doelmatiger gedaante aan zijn levensvoorwaarden en levensvormen streeft.
Dus dit houd al onder meer in, dat de mens van naturen op leren is aangewezen.
Dit weten we al in zijn abstracte zin sinds het "Naturata en de Naturans" door Spinoza besproken werd.
En nog vroeger weten we het in de enkele zin, sinds 1546 weten van Révész, dat we de reeds  aanwezige voorwaarden op het terreinen van kennen en kunnen over moeten nemen. alvorens het bestaande te kunnen wijzigen.
De allerbelangrijkste functies, die de mens in zijn participium karakteriseren, zijn dan ook de taal, en het fysieke denken, bij het arbeiden en daarbij ook de morele houding.
Het verband in levensbeschouwing en wereldbeschouwing kan in verband met het leren, al eeuwen en eeuwen in één opslag worden gevat.
Alleen de huidige krankzinnige wetenschap kan het nog steeds niet!
U bent Gek als U van deze bende nog wat zou verwachten!
Want hun emancipatie brengt niets anders als het tegendeel.
Wat men produceert, daarvoor is de huichelachtige spin-doctor alleen aan "het werk". 

De onbevangen wetenschappelijke beschouwing wordt altijd vertroebeld wanneer een opvatting, die geschikt is voor een beperkt doel, tot grondslag van alle onderzoek wordt gemaakt.
Dit gebeurt, zegt b.v. Ernst Mach, ‘als alle ervaringen worden opgevat als de uitwerking van de hemelse buitenwereld op ons bewustzijn. Het resultaat is een onontwarbare knoop van metafysische problemen. Het spookbeeld verdwijnt onmiddellijk, als wij de zaken a.h.w. in wiskundige vorm opvatten, en er ons van bewust zijn dat het slechts van belang is de abstracte en functionele betrekkingen vast te stellen, en dat de onderlinge afhankelijkheid van ervaringen het enige is wat wij willen weten.

U weet het misschien niet, maar het is het enige wat we willen weten.
De wisselwerking tussen omgeving en innerlijke wereld door middel van de zintuigen zijn essentie!
Het is altijd nodig dat je woorden los maakt van het fysieke, ik ben gesteld op het denkend "zijn"
er is nog altijd te veel goeds op aarde,....
Waarvan U mag weten dat het onderhouden moet worden,
maar het is goeds waar de eerzuchtige mens blind voor moet blijven,
Nog voor hij gaat denken dat een ambitieuze levenshouding gerechtvaardigd zou zijn.
Want die is er beslist niet, er is alleen maar ruimte voor het plezier en de nodige contemplatie!
Dit maak dat de enkeling, zonder enige werkelijke traditie het bijzonder moeilijk zal krijgen.
Maar de beste traditie is toch wel de waarheid te vertellen!

Voor hen die dit deden was het al eeuwen veel meer als een uitputtingsslag tussen lichaam en ziel; .....
op de spanning tussen die twee, volgde voor hen die aan de menselijke zorg deden, een sprong naar de geest.
Wie God zoekt in een bepaalde vorm, ....
krijgt de vorm en mist God die in de vorm verborgen is.
Maar wie God zoekt zonder oog voor vormen krijgt Hem zoals Hijzelf is,
....en die persoon is .... "het Leven zelf"
(Chief Sa-Go-Ye-Wat-Ha, 1752-1830). 
Pas daarin werden zij zichzelf en konden zij geloofwaardig tot de naaste gaan!
Hun persoonlijke ellende krijgt zo altijd zijn universele zin,........
En voor ons was er dus steeds weer dat louterende kunnen,
wat alle groten der Aarde heeft gesierd, 
en zal blijven sieren........als broeders en strijders van de regenboog!

Wij allemaal hebben het recht op deze wereld te aarden, met die kracht die in ons is, ......de laatste stap in onze evolutie komt er heel gewoon aan, .......wij allemaal zullen weten wat dat betekend, iemand overslaan doet ze niet!
Niet de ongenuanceerde en onophoudelijke pogingen tot intimidatie die velen er op na houden!
En zo gaat dat dus verder, je moet het gewoon lezen, ik kan geen beter advies geven.
Het aha erlebnis, moet je in je zelf ervaren, en daarbij heb je eerlijke ware beelden nodig. Het onderwijs van nu is veel te intimiderend. Men heeft geen zin ook iets van het verkeerde bestaande te wijzigen.
Maar wat Homo Universalis en Homo Discens zullen brengen, zal de Wereld heel gewoon weten te wijzigen.
De beelddenkers courant ligt altijd voor mij, en de eerste vraag is daar, HOE DENK IK.
Waar de waanzin van de wetenschap allang is verlopen, daar zal het regarderende verloop op de vorm en inhoud van de lerende zijn!
Geboren met de mogelijkheden, is de mens geroepen te worden tot homo loguens, homo cogitans, homo faber, en homo ethicus te zijn!
Over mij kan je het niet hebben want ik ben gnosticus, mij word alles letterlijk toegeschoven. Omdat IEDER EERLIJK MENS ALLES MAG WETEN. Dat is dus de aanpak, die nodig is.......

( NPA ) NARCISME, PERFECTIONISME, EN ARROGANTIE ZIJN VERGIF VOOR HET DENKEN. Weten is een kwestie van mentaliteit, je hart richten, fascinatie voor het onderwerp zorgt voor concentratie en contemplatie.
Kreng Gerard 't Hooft hoort zelfs in het gekken-gesticht. Sinds wanneer zijn essentie en existentie uit elkaar geslagen. Om te beweren dat wij precies "apart" kunnen zijn? Gerard, geef daar nu eens antwoord op! Ach laat ik het maar geven, homo economisch is geneigd tot alle kwaad, en dat werd alle grondmotief!
En aldus is ze zelden te vermijden.........doch ze is te vermijden. Maar alle autoriteit zal moeten worden gepasseerd, want ze kunnen en kennen nog steeds nagenoeg niets!

Vanuit dat grondmotief zou de homo economicus (wij nagenoeg allemaal dus) rationeel en berekend handelen om het welbegrepen eigenbelang te dienen en veilig te stellen.
Politici, beleidsmakers, bankiers en zo meer, ze baseren al jaren in toenemende mate het grote beleid op dat mens- en wereldbeeld; en zie het resultaat!
Het merendeel van wat ze zouden willen zijn, kunnen ze in geen minuut meer zijn. .........De protagonist is een van de kernbegrippen in Psychodrama,.....van alle dag........Ja, de Wereld draait wel door........maar ze wordt één en al drama...........
Er zullen geen lammeren meer zijn, die Gods taken uit kunnen voeren.
De Goden zullen niet meer benaderd kunnen worden.........
Er is niemand meer die zich de werkelijke eenheid wil realiseren.

Wat in 1540 is begonnen, heel deze ontwikkeling moet nog eindigen!
Wij kunnen deze aanklacht tegen deze wetenschap niet langer onder ons houden, of wilt U toch dat psychodrama, wat we het grote beleid noemen, tot het einde toe volhouden?
Met het beeld van de statistiek, rechtstreeks door naar het rechtstreeks gewaande onmenselijke.
Om je de waan van de historische menselijke ontwikkeling eigen te maken.........
In Nederland aangelegd door het waan-bureau der statistiek, ........
daar schijnt het allemaal niet waar te zijn, ze weten het nog niet eens een minuut, dat de actualiteit voor ieder mens het product is, wat volkomen afhankelijk is van de ontvankelijkheid van hun eigen brein.
Mits de werkelijke geestelijke vrijheid hen is aangeleerd.
Anders blijkt Uw geestelijke vrijheid U ontnomen! Hebben ze U de hemel uitgegooid.
Het is hoog tijd dat "het grote beleid" wat anders wordt doorgevoerd ...........
Heren flikker-volk, rot anders maar op, stop met al die mislukkingen ...........
Sinds wanneer zullen deze beelden niet vergaan, en zijn de woorden niet onsterfelijk ...........
maar op de drempel van het hart, daar kan alles tot ons komen, .......
te midden van duisternis en onwetendheid.

 Slechts de echte wijsgeren beseffen heel goed dat het voor een mens onmogelijk is om terug te keren in een soort oerstaat van dierlijke gedachteloosheid. Ze blijven de rede dus trouw. Maar tegelijkertijd passen ze hem toe om het kenbare tot het einde toe te doordenken – tot in het onkenbare en onzegbare – om daarmee de grenzen van de rede te markeren. De grond van het menselijke denken is de menselijke existentie. Voorbij het kenbare bestaan met slechts mogelijkheden en vrijheid. In deze leegte aan woorden bestaan er geen betekenissen of antwoorden, geen zingeving. Hier komt het aan op fundamentele, existentiële keuzen. Hier wordt de mens voor de keus gesteld: zinloosheid of eigen zingeving.
U moet het weten, zo kan het laatste heil er voor iedereen zijn.
Zeer nadrukkelijk probeer ik U alles te vertellen, wat er aan "De hand is".......... Sommigen hebben de rede vervangen door een soort esthetische vervoering, anderen hebben hem opgeofferd aan een gedachteloos leven of een terugkeer naar een vermeende oerstaat.

Zij die hun ondergang in gedachte hebben, ze mogen en kunnen hun gang gaan!
Maar het lijkt mij niet zo gezond, de theologie en de wetenschap zijn de meest misdadige sekten, .........
De  lof op Philautia (Eigenliefde), de zus van Zotheid, en Kolakia (Vleierij), en de lof op zotheid zelf, voor de moderne dwazen zijn het allemaal vreemdheden geworden, ze kunnen er niet meer bij lachen en leven, Erasmus is een nodeloze profeet geworden. Dat alles is ver van de straat en het gezonde verstand, en ver van iedereen. De laatste kansen voor de mens zijn aan het spelen ...................


Daarmee hebben ze ook de nadrukkelijke waarschuwingen van Kierkegaard en Nietzsche in de wind geslagen. Oprechte eenvoud is volgens beide beslist geen resultaat van redeloosheid. Voor de moderne mens is eenvoud geworteld in een complex en niet eenduidig wordingsproces waarin de menselijke reflectie ook een cruciale rol speelt. De vermeende oerstaat is dan ook een miskenning en een grove versimpeling van de moderne menselijke conditie.
Mede daarom waarschuwden beide wijsgeren, ‘sterker dan enige denker voor hen, de toehoorders hun eigen uitspraken en geschriften niet klakkeloos voor waar aan te nemen, ook al lijken deze nog zo apodictisch.’ Dit blijkt net als in het verleden altijd de slechtste raadgeving,
Zij blijken "De A-krankzinnige en gevaarlijke", ze weten niets van het meest wetenschappelijke axioma .....Het drama van de protagonisten meute is heel herkenbaar..........Altijd is het zo geweest, ......
Richard Feynman vertelde het ook al; .......
als de wet van het bedachte deeltje waar is; ..........dan is
 
 • A is zowel A als niet-A of
 • Ieder ding is zowel A als niet A of
 • Ieder ding is alles

 

 • Mijn denken is zo ik Richard Feynman volg,
 • Een eerlijkheid, een exegese, waarin ik alles kwijt kan.
 • De rest is zo debiel als een loden deur..........
 • Hun algemene programmering blijkt niet "integer"
 • De oprechte eenvoud is beslist geen resultaat van radeloosheid.
 • Maar een plaats waar juist de menselijke reflectie een cruciale rol speelt.
 • Zonder deze reflectie komen we de geboorte weeën van de Nieuwe Mens niet voorbij. 
 • Laat dat tot U doordringen.........het zal blijken.......
 • De exogene normering is onvoldoende........
 • En de statistiek is gewoon helemaal niets........
 • Met het menselijke machtsvertoon, is er ook de oplegging van de onmacht ervaring. 
 • Welke de machtswaan onherroepelijk zal genezen.
 • Hoe zal U zich met de gekken willen emanciperen?
 • In de volledige krankzinnigheid en gevaarlijkheid!
 • De oorzaak van de huidige factfree en sciencefree trend.
 • Standpunten, geloofsovertuigingen en denksystemen verschaffen de mens een schijnzekerheid, die hem afhouden van het eigenlijke zijn. De vloek van de waan, de waan in alle geconditioneerdheid. De zonde val .........   

  

Afbeeldingsresultaat voor driewerf van het geluk vrijmetselarij

Makkestakje wildgeraas, welke professor is er Nu zo dwaas?
Het is het flikker vriendje van Robbert Dijkgraaf!
Wilde die gek zijn insigne aan iedereen meegeven? Rot op GALA flikker!
En neem de rest van dat debiele onzijdige flikker volk mee.
Wij kunnen de aanklacht tegen deze wetenschap niet langer onder ons houden.
Homo Universalis heeft dus werkelijk in deze Kosmos zijn gigantische ding!
Hij is het die het psychodrama (dat anders geen einde heeft) zal onderbreken.
In de cognitieve contreien van de hersenen vormt zich nu zeer snel de Nieuwe Mens!
Hij zal zeer snel van het psychodrama van de krankzinnige en gevaarlijke weten los te komen.
De kosmische pragmatiek is één grote abstracte belofte, en dat in alle dimensie,
en niets uitgezonderd, er is geen mooiere belofte te onderkennen!
 

Slechts wie bereid is om niet alleen zijn vermeende gezag, maar zijn gehele menselijkheid restloos te offeren voor deze Manifestatie van Gods Wil, zal in dit Heilige Proces de door God Zelf daartoe bestemde knecht zijn, die de Mensheid ten zegen is. (J.W.Kaiser, Stichtingopenveldwerk.nl)
 

 

De kennis van Ernst Mach is, ........een "deeltje" wordt alleen gekenmerkt door zijn vermogen tot weerstand. Heel deze weerstand is alles wat er aanwezig is in dit deeltje, ze is zodoende, alles wat er ooit geschapen is. ZO WOONT IN DIT ENE DEELTJE ALLES WAT ER OOIT GESCHAPEN IS. Er woont in dit deeltje een enorme hoeveelheid energie, miljarden malen groter dan de astronomen waarnemen in de kosmos, immers ze maakt in de etherische wereld ( NIET IN DE MATERIELE WERELD) alle actualiteiten reëel. Ook het gehele groeiproces van de gehele universele wording ligt in dit deeltje verankerd.
De  gehele materiële wereld wil meer uitleg, maar het is er niet!  We onderkennen slechts een bepaalde vorm, we noemde het "Het principe van Mach". Voeg de principes van Mach en Feynman samen, en je komt tot het principe van het enkele nouminale moment.......


 

 

God zorgt voor Stuwing in de Persoonlijkheid, zo zorgt hij voor de omkleding van het unieke; het Unieke in de Kosmos is en blijft Gods Geheim. En onze gewendheid als mens om alles te zien zoals het in de schepping wordt getoond en er dan van uit te gaan dat het zo is en niet anders, valt hierbij volkomen in het niet. Het werk in elk Natlab blijft zo zeker onzinnig........het symbolische heeft geen kracht, de symbolische algebra van George Boole heeft geen kracht, het symbolische wiskundige symbool, het heeft geen kracht, je kan er alleen eindeloos over zwammen, het laat zien uit welke onnozele oenen de wetenschap nog steeds bestaat.

Toch trachten ze zoiets bij ASML te imiteren, alleen het helpt het allemaal niet, met alle in scène gezette gegevens....die uit menselijke waanzin naar voren komen. Mooi om er aan verslaaft te geraken, meer niet.....de actualiteiten, dus ook de werkelijke, worden slechts toegelaten tot het ontvankelijke brein!
Actualiteit en realiteit zijn toch wel wat anders sinds Spinoza, en bevatten zeker geen opgedrongen ecosysteem........waarmee de geestelijke gezondheid zeker wordt weggegeven aan een IT-Gek.
Ja, het lijkt enkelen dus zelfs gepast dat ze het zelfs gaan hebben over de afzonderlijke schepping van ieder individuele soort of ding. Anderen wijzen erop dat energie behoud niet impliceert dat er niet langer ruimte is voor een God die sturend optrad in de materiële wereld, of voor een vrije wil tot uiting komend in lichamelijke handelingen. De schermutselingen zijn bijverschijnselen van het wetenschappelijk fysica-theologische proces, de nieuwe wetenschappelijke inzichten zijn specifieke geloofsartikelen. Ze zijn volgens alle heilige schrift nog geen veertigste waard van al het werkelijke goede handelen.
En het Godendom van de heren van ASML wordt alleen door een oneindig gezwam bevestigd.
Die veertigste klopt ook, de kwantumtheorie kan alleen in combinatie met een transponder nuttig worden gemaakt.  

Er is de keiharde uitwendige leefwereld enerzijds en een "Softe" bodemloze subject beleving anderzijds, en het geheel is de s Anibus. Maar daar zal de krankzinnige wetenschap wel nooit iets van willen begrijpen. Dat begrijpen hebben ze duizenden jaren geleden al definitief aan Pythagoras overgelaten!  
Het is ook véél te moeilijk en te spannend voor deze krankzinnige wetenschappelijke gekken. De tendentie die daar uit voort komt is dramatisch, ...........
 Waar het brein de wezenlijke transponders gebruikt, daar moet de computer het zonder transponder stellen,
Of eigenlijk gaat het steeds over een "Mop", "De Mop van de esoterie". We hebben in de opbouw van al die onzin een vreselijke goede conditie, en de wetenschap zet daar steeds weer opnieuw op in. Maar het zal op een educatief drama uitlopen, eerder in de geschiedenis nog nooit vertoond!
Want over het algemeen gaan we bij het zoeken naar een nieuwe wet als volgt te werk. Eerst doe je een gok. Niet lachen, dit is de belangrijkste stap. Vervolgens bepaal je wat daarvan de consequenties zijn en vergelijk je de consequenties met de ervaring. Als de gok niet klopt met de ervaring, is hij onjuist. In die simpele constatering ligt de sleutel tot wetenschap. Het maakt niet uit hoe mooi je gok is of hoe slim je bent of wat je naam is. Als het niet klopt met de ervaring, is het onjuist. Dat is alles. ( RICHARD FEYNMAN )


Als mens wist ik dit al van af mijn geboorte, en als feit staat dit nu gelukkig op schrift!
Correspondentie en opmerkingen zijn nog steeds mogelijk, ..... als U wat weet..     Lach om Uw inhoud, Lach om Uw bezit, want uit liefde zal het U ontnomen worden! Het paradoxale resultaat van de verdwijning van de polariteit 'innerlijkheid' en 'uiterlijkheid', is van alle dag! 
Ze beheerst deze wereld omdat
 
het haar onbekend is dat de polariteit in de kosmos door antinomieën wordt overheerst. 
Zo regent het ergens en elders niet, zo is er een nominale realiteit, ook wel genoemd; de wezenlijke werkelijkheid.
En daar bracht Pythagoras de plaats voor elke mogelijke vergroving in het algemeen.
Ze is ons bekend als de kosmos..............

Ruimte en Vrijheid maken herkenning en erkenning mogelijk, en dus van leren,
in een oneindige levenssfeer.
Daarin excelleert de Homo Universales .........nergens anders.......
en de krankzinnige wetenschap,
onder leiding van het ASML apparaat doet het daar zeker niet!
Want het is slechts een "fantastische"  imitatie van de wezenlijke werkelijkheid.
Zo is er slechts wetenschappelijke oplichting te bedrijven, met dergelijke apparatuur.
Dus de agressie die het insigne van de oplichters opwerpt is helemaal niets waard.
Net zo goed is het niet nodig om in het vreemde insigne van de dwaas Dijkgraaf te gaan geloven,
zij drukt die agressie slechts uit.
De mens die weet welke evolutie stappen hij nog moet doen,
die weet dat de agressie daar beslist niet bij hoort.
Hij weet dat de seksuele dimorfie daar niet bij hoort, ...........
Hij weet dat de nieuwe mens zonder de agressie slechts enige kans maak,
op de andere betere wereld!
En ik weet ook dat dit een nieuw verhaal is, voor U......
Maar iemand moest het U vertellen........
Dat alleen het Universum van Pythagoras daartoe geschikt is.

 

Daar in deze ruimte werd de stroomwet van Kirchhoff een feit, ......      
Kirchhoff bedacht het volgende: ....Als je in een netwerk
van weerstanden en spanningsbronnen nu eens één knooppunt bekijkt,
en alle stromen opschrijft die naar dat knooppunt toelopen.
(ze zijn dan negatief als ze de andere kant op gaan).
Dan moet de som van al die stromen gelijk zijn aan nul.
Waarom?
Nou, een stroom is een hoeveelheid elektronen die een kant op bewegen.
Als in een knooppunt de stromen niet samen nul zouden zijn,
dan zouden indat knooppunt de elektronen zich meer en meer gaan ophopen,
of juist ontbreken. En dat kan natuurlijk niet alsmaar doorgaan;
dan zou de zaak ontploffen!!!!
De gehele kosmische transponder (het Kwantum) is echter toch bestaand,
waar komt haar energie toch vandaan,
zou de krankzinnige wetenschap haar hebben gemaakt?
Net zo goed is het niet nodig om in het vreemde insigne.
van de dwaas Dijkgraaf te gaan geloven, zij drukt die agressie slechts uit.
De mens die weet welke evolutie stappen hij nog moet doen,
die weet dat de agressie daar beslist niet bij hoort.
Hij weet dat de seksuele dimorfie daar niet bij hoort, ...........
Hij weet dat de nieuwe mens zonder de agressie slechts enige kans maak,
op de andere betere wereld!
En ik weet ook dat dit een nieuw verhaal is, voor U......
Maar iemand moest het U vertellen........
Dat alleen het Universum van Pythagoras daartoe geschikt is.
Transponders kunnen actief of passief zijn.
De fantastische Actieve transponders,
ze hebben een eigen energievoorziening toch echt nodig.
De imbeciel Dijkgraaf weet zoiets niet.
Hij is alleen A-krankzinnig en gevaarlijk,
Hij werkt slechts met waanzin en imitatie,.......
Toch het ASML apparaat is een vreselijke waanzinnige imitatie,
wat het aan de natuurlijke kosmische transponders ontbreekt.
De Goddelijke combinatie van zender en ontvanger,
mag van de krankzinnig niet bestaan!

Het moet U bekend zijn dat U toch iets van het leven mag beseffen!
De verbinding van literaire en buitenliteraire veranderingen,
komt neer op het neerleggen van twee naast elkaar gelegen
hypothetische constructies, de menselijke relatie is fragmentarisch geworden.
Elke eenheid in deze maatschappij is vertrokken, ...........
De liefde en rede zijn definitief vertrokken.
Wat wij nalaten, zal in ons toch op toch autistische wijze voortgezet worden.
Of U dit nu wilt of niet! De ondergang van deze cultuur is afgetekend,
En de nieuwe cultuur zal komen.........
De sterkte van de Schepper zal verbluffend zijn!

Wij mensen kunnen ons enorm makkelijk bewegen,
in die ruimte van denking en uitgebreidheid,

als je maar beseft wat openbaring is!
Maar leugens passen daar absoluut niet bij!
Geen enkele leugen wetenschapper kan ons verblijden,
niet de theorie maar de waarheid is nodig,
en dat voor ieder, maar een enkel moment, tussen verleden en toekomst,
.....de s Anibus heeft voor ieder een ander moment. 
Maar hopelijk mag ze wel juist zijn.
Ik weet zelfs wanneer dat ze juist is, want er ontploft dan niets meer!

 

Zoals het ware, de intuïtie zich meldt, zo trek ik lering en U snapt dat ik heel duidelijk kan zijn, al mijn ervaringen zijn dan ook de vruchten van de heel normale arbeid, de normale uitgekristalliseerde ervaringen, en dat met de levenswijsheid  (Spoken Wijsheid zo hij elders te vinden is) en het onwrikbare geloofsvertrouwen, dat zij ook niets anders is!  En natuurlijk valt het niet mee juist deze loutering te volbrengen......doch hemelen gaan open, zo U het wil......zoek de exegese met de eerlijkheid waarin ook U alles kwijt kan..........genade is een Goddelijk ding.........
Ik hoop voor U dat ik de hemelpoort voor U definitief heb geopend, ....
In mijn totale intuïtieve waarheid wordt mij gemeld, wat mij het laatste heil is, en dat is hemels!
Ik zit dus met een toekomst wat het hemelse zal ontwikkelen,........en dat kan ook U overkomen.
De geest wordt U ingeblazen, daardoor is er een vrije wil, die U ten goede of ten kwade kan gebruiken!
Via die vrije wil zal de mens zelf in liefde tot God moeten komen, en daar bij is er ook een mede mens........Zo U het zo doet is er succes. Leef in de wereld, maar zover mogelijk van het lijden, zover mogelijk van de stof, en toevallig wordt dit bereikt door het goede te willen doen. We moeten het weldoen in de praktijk tot uitvoering brengen. Zich behelpen door aan de zich openbarende kosmos mee te werken...........
Zo doende is het zeer onterecht de twee-eenheid van De Geest en de Genade naast zich neer te leggen!
Ze is nu algemeen herkend en erkend. En om tot deze herkenning en erkenning te komen hebben we de Geestelijke vrijheid nodig!
We hebben de vrije ruimte zoals Pythagoras hem wist te formuleren nodig, een ruimte die volkomen vrij is van antinomieën. Daar zijn de vergrovingen mogelijk. Daar is het ontwaken in het leven, dan ook een gave aan zichzelf.
Dit U vertellen is de doelstelling die ik steeds heb meegekregen, zo lang ik hier was en ben.

 

Nardocus Filosofus.