Het hoogste is geen object van kennen.
 
Vandaar dat alle geestelijke vrijheid op zijn plaats is, of wilt U slechts op het niveau van het gewone kennen verder? Dit klopt vanuit het standpunt van de menselijke persoon. Maar je moet weten, je zit zelf niet aan dit standpunt vast, het hoogste is geen object van kennen! Zo wil de krankzinnige wetenschap het spel slechts spelen! Dat dit wel zo zou zijn is maar een geloof, een geloof dat helaas beperkend werkt, op de plaats waar het leven zich ontsluit........hoe is dit te rijmen met de werkelijkheid, wel de geestelijke vrijheid mag niet aan de orde komen, de wetenschap is aan de ergerlijkste krankzinnigheid ooit begonnen.
* U zal het zonder meer moeten weten als U met iemand op enig niveau wilt communiceren: ....de 'kennis van persoon tot persoon' is de hoogste graad van kennen binnen de natuurlijke orde. Er is een eenheid tussen kennis en liefde; ....men kent in de mate dat men bemint, en men kent niet meer dan men bemint.
ALLEEN OPLICHTERS, DAAR Moet JE BANG VOOR ZIJN,
VOORAL ALS ZE WETENSCHAP BEDRIJVEN!


De rest van mensheid is slechts op de hoogte van hun waanideeën,...en daarbij zijn er ook nog wetten van voorbijgaande aard, het zijn veranderlijke wetten, wat betekent dat ze kunnen worden overstegen of op zijn minst "voor beter gebruik" om je ideale werkelijkheid te creëren. Dit wil niet zeggen dat je deze wetten moet negeren of proberen te trotseren, zelfs als je dat doet zijn ze nog steeds van toepassing op je bestaan.
Je doel is, met al het weten, om alle  Universele Wetten onder de knie te krijgen en dan pas te leren om de veranderlijke wetten te overstijgen. En dat vooral om de liefde en de rede.............
Zo hoop ik dat het alle mensen gegund is, dat U maar weet hoe de meest normale Liefde verslijten kan. ........
Laat U dat niet overkomen, en formeler kan ik het U vertellen ........maar ik doe dat, in dit geval, niet.
Daar het om de liefde gaat.......

Maar U moet weten wat de super-actie of de extreme actie is,
Je begrijpt hen alleen als je de  plaats kent waar ze meetbaar zijn.......
Rychard Feynman wist als zo danig waar zij meetbaar waren,  ............
Daarbij is het zo, dat de hele bewerking van de tijd op digitaal niveau berust op een trucje,
je zegt dat het essentie is, maar ondertussen is het een onderdeel van de existentie!
Het homogene van de tijd kan niet aangetoond worden; ....
de verwikkelingen in de ruimte-tijd, in de etherische wereld,
zijn elektrische magnetische verschijnselen,
als gevolg van het metrieke van een ruimte. (Richard Feynman).

Meer echt niet, en de massa is een ding dat zich verraad door haar te bezien als een transponder! 
Meer is er van het effect van de extreme actie niet te zien!
De gebruikelijke uitdrukking van impuls,
ze is dus werkelijk wat het lagrangiaase formalisme zo oplevert, ...........
en elke gewone actie heeft een plaats in een beperkte ruimte,
zoals ook glasvezeldraad of koperdraad, een ruimte waar het geleidende aspect speelt!

MAAR ELKE AUTO_REVERSE IS; ......
IN DEZE KOSMOS IDENTIEK AAN EEN SUPER_ACTIE. 
En de dwazen van de wetenschap weten alleen wat de gewone geleide actie is,
helaas! Dat heb je met een dwaas! Ondertussen heeft hij alleen zijn waan-theorie......
Vraag is ook ;  welk een beeld heeft hij, en wat deed hij ermee ..........wat waren toch de bewerkingen om een homogeniteit in tijd en ruimte te creëren, om de onjuiste beelden toch ook weer te geven. Ja , het is waar gebeurd, dat is de bewoording die vaak voldoet bij leugenaars.

 Ach gewoon vertelt ; .......De digitale verwerking van tijd, in de wetenschap heeft iets bijzonders! De matrix van Silvester (meervoud matrices) is een rechthoekig getallen schema, dus getallen geordend in rijen en kolommen. De matrix is een middel om samenhangende gegevens en hun bewerkingen op een systematische en overzichtelijke wijze weer te geven. Dit is ook meteen het doel van een matrix. Tijd is daarin iets heel raars omdat je haar niet zomaar als homogeen mag betitelen, processen kunnen wel degelijk een verschillend tijd-verloop vertonen.

Tijd speelt slechts indirect een rol, je moet het homogene er van in de Matrix "vast leggen", de bewerkingen moeten het anders zonder homogene dimensies stellen. Je moet gewoon het "geloof " van het lineaire en orthogonale van een proces in brengen. 

 
AB en CD zijn orthogonaal.
 
In de twee- of driedimensionale euclidische meetkunde zegt men van twee objecten dat zij orthogonaal (van het Griekse: oρθÏ�ς (orthos), recht en γωνια (gonia), hoek) zijn, als zij ten opzichte van elkaar een rechte hoek vormen, of anders gezegd loodrecht op elkaar staan. Dit wordt wel aangegeven door het teken \perp tussen de objecten te plaatsen.
Je vormt, voor de digitale bewerking van tijd eigenlijk geen matrix als zodanig maar gebruikt een orthogonale matrix, dat is in de lineaire algebra een vierkante matrix waarvan de kolommen een orthonormaal stelsel vormen. Dat houdt in dat de kolommen onderling orthogonaal zijn en als vector de lengte 1 hebben. Een andere manier van karakteriseren is dat de getransponeerde van de matrix gelijk is aan de inverse. 
Van deze volledige breuk in de geloofwaardigheid wil de krankzinnige wetenschap echter niet weten, mijn getallen leraar  Henri Wijnmalen uiteraard wel......
Anders zou een voorstelling geen weergave van alle oplossingen kunnen zijn. In die zin heeft Pythagoras zijn stelling ook bewezen!

De stelling van Pythagoras, kan men altijd zien als een betrekking, mits men dat wil als-
-de drie zijden van een rechthoekige driehoek;
-de oppervlakken van drie vierkanten ;
-drie getallen , hier bij is er een gebruik van een orthogonale matrix, en zal als vector de lengte 1 worden gebruikt.
Als je op zoektocht bent naar het theoretische deeltje moet er een verdachte zijn.
Welk deeltje is dat NU precies? Ik weet dat de wetenschap als een kleine jongen of kleuter steeds dat deeltje kwijt is. Ze denken daarbij; .... dat had ik, wat het gevoel geeft, op deze grond sta ik en hier voel ik me veilig. En als ik het niet meer vind, misschien vind mijn moeder het dan nog!
Het is dan ook een zoektocht, de vaste grond is er niet! De zoektocht naar de veel belovende dingen uit door het leven te ervaren gegevens, daaruit distilleert de mens zijn goede veel belovende toekomst. Kennelijk is het veel gezonder zelf een compilatie of computer compilatie te maken en dat kan als je werkelijk doet!
In wezen leven we als een kleuter in een woestenij, en wat orde brengt is alleen maar te oogsten uit een zo compleet mogelijke relevante historie, maar veel omvat die historie eigenlijk niet, er is een verdachte bij de wetenschap, meer eigenlijk niet! Meer als deze belachelijke streek, voor de beeldvorming in ruimte en tijd heeft ze niets!

Buiten dat gebeurd "Het Andere", waarbij onze zintuigen een speelplaats van ons denken maken. Zo zot verloopt deze belachelijke streek.........
De mens die zich aanpast, die op veilig speelt, die sust en schippert, die met alle winden meewaait, die helemaal opgaat in werk, sport, kunst, is een andere persoon..., die toneel speelt en net doet alsof alles in orde is, die keurig leeft volgens de culturele en 'godsdienstige regeltjes, die mens plukt van het Goede en vult de slechte dimensie aan met kwade energieën. De integrale deelname in elkaar is er niet, er vind slechts dissociatie plaats.
Speciaal in deze ontwikkeling worden zowel "het Goede als het Kwade zijn" zowel gevormd en verder ontwikkelt door de mens.
Maar het merendeel van de mens laat het achterwegen, ......hij is een enkele dimensie geworden waar je niets mee kan! Zijn wanhoop wordt zijn reticulaire situatie. En dat is juist wat niet kan.........

Zo verloopt het voor ieder mens. Alledaags.
Bij alle kleine en grote keuzes en beslissingen kies je altijd voor één van beiden! Een middenweg bestaat niet!
Vaak voeden juist velen deze middenweg, die vrede om de leven 's vrede, dat sussen en schipperen, dat 'sparen', dat vergeven, zo is er nog steeds de mildheid van het Kwade! 
Maar dan plotseling ervaren we het; .....
Het lijkt een mengelmoes van keuzes, motieven en beslissingen, maar de waarheid daarachter is dat jou zoveel van je zelfbeslissingsrecht is afgepakt, dat je nu in de war bent. Je gaat "discussiëren" waardoor er onherroepelijk een verdere dissociatie volgt. Maar we zijn NU bijna zover dat het aan de integrale deelname in elkaar TOTAAL ontbreekt. We vervallen in een niets, daar de Liefde met zijn GOEDHEID totaal ontbreekt!
Dan plotseling komt het even naar voren; ...........De reticulaire formatie komt in de hersenstam, in de tussenhersenen, in het verlengde merg en in het ruggenmerg voor. Deze formatie coördineert de hersenzenuwen en stemt de activiteiten daarvan op andere delen van het centrale zenuwstelsel af. Om die reden wordt de reticulaire formatie ook wel regelkamer van ons bewustzijn genoemd.
Zo is het, dat als voorstelling van de WET, het Goddelijke Geniaal voortbrengsel totaal ontbreekt,.....het Genius ontbreekt. 
We kunnen niet zonder de regelkamer van ons bewustzijn, .. en mensen die kind en tegelijk machthebber willen gaan spelen die gaan daar beslist niet over!
En de wetenschap die deze werkelijkheid niet onderkend kan veel beter vertrekken.........De dag dat we zullen zien hoe we ons bestaan danken aan de mensen van alle stammen die hun cultuur en erfgoed hebben onderhouden. Degenen die de rituelen, verhalen, legendes en mythen levend hebben gehouden. Het zal met deze kennis, de kennis die zij hebben bewaard, dat we weer zullen terugkeren naar "harmonie" met de natuur, Moeder Aarde en de mensheid. Het zal met deze kennis dat U onze "De sleutel tot onze overleving" zult vinden.
 
Deze  * Krijgers van de Regenboog *            - Zijn de mensen van nu -
met inzet voor bewustwording van de Nieuwe Wereldtijd

Want de vele zenuwprikkels (elektrische signalen die elk moment in de reticulaire formatie aankomen, worden hier gesorteerd, geïnterpreteerd, gefilterd en eventueel opgeslagen. En dat naar "Geslecht en karakter"  zoals ze is......De reticulaire formatie (formatio reticularis) zorgt ervoor, dat alleen de door U bevonden ‘belangrijke’ informatie de grote hersenen en daarmee ons bewustzijn bereiken. In veruit de meeste gevallen wordt door de reticulaire formatie onderbewuste reactie teweeggebracht. De formatio reticularis is ook een belangrijk onderdeel van het reticulaire activeringssysteem, het “alarmsysteem” van ons lichaam. Ik had het U al verteld, de hersenen werken volkomen anders als de meeste wetenschappers denken.
Mijn autisme is voor mij verreweg  het sterkste reticulaire systeem, met een sterkte ongelooflijk, ........

Want ja, de goede emoties en gewaarwordingen doe je enkel in de werkelijkheid op en niet in een kunstmatig gecreëerde werkelijkheid.
Zoals een wezen dat in de zon staat, doordrenkt met zijn licht, en dat uitstralend, hij zou geen verschil ervaren tussen straal en straal, maar zou (dit) even gemakkelijk uitstralen langs de ene als langs de andere straal. Zo ook de mens die eenmaal bewust dit gebied bereikt heeft; ....hij vindt de broederschap waar anderen over praten als een ideaal, en straalt zichzelf uit in iedereen die assistentie wil, waarbij hij mentale, morele, astrale en fysieke hulp geeft, precies waar het nodig is. Hij ziet alle wezens als zichzelf, en hij voelt dat alles wat hij heeft evenzeer van hen is als van hemzelf; .... ja zelfs in veel gevallen meer van hen dan van zichzelf; ........en de valse emoties dragen de verkeerde ladingen........als ressentiment zijn ze nooit op zijn plaats. Al ben je nog duizendmaal professor........ en meneer Einstein was een dwaas! En zijn moeder wist al dat hij gek was.........moeders zien als een kind een kunstmatig gecreëerde werkelijkheid prefereert! 

Dat er in onze buiten wereld geen stijl aanwezig is, dat maakt in onze binnenwereld dat het indigo wakker geschud wordt, dat is een fundamenteel onderdeel van de Indiaanse zienswijze dat het spirituele aspect van het leven onafscheidelijk is van het economische en politieke." Zij kennen dus de ellende van de stijlloze buiten wereld niet, ..........althans het is natuurlijk hem te vermijden!
Je moet hem vermijden daar waar de westerse dwaas ziek wordt van de auto-intoxicatie die hoort bij het ressentiment. Ja dwazen, we zijn ons zelf aan het vergiftigen, geef dat nu eindelijk eens toe, en doe wat, doe er wat aan.......of verdwijn. De nieuwe stijl van de mens zal een intrinsieke noodzaak zijn, .....ze zal niets overlaten voor de mens die nog leven wil met het ressentiment, ......omdat we het weten, het ressentiment levert altijd een verkeerdheid in streven op, en we weten ook dat die subjectieve wezens die wij goden noemen, over alle functie gaan! Ze zetten geen enkele emotie om in de verkeerde lading......
 Lach om Uw inhoud, Lach om Uw bezit, want uit liefde zal het U ontnomen worden.

De liberale opvatting mag van iedereen bestaan, mits je maar een modernist bent. De voorstellen tot gedeelde waarden en normen komen later wel zo denkt men, en zo kiest ieder individu voor een afweging in dualistische zin, de effecten worden nergens als een benaderbaar geheel bezien. Iedereen mag met iedereen het duel aan gaan, en dat noemt men maatschappelijk gezond! Maar als we de geschiedenis na gaan dan is het niet meer als een drama!
Er wordt in deze maatschappij veel te veel getwist, het is een algemene ziekte, bestrijding van deze ziekte is cruciaal. De demonen die we zelf hebben ontketend, door onze drift tot domineren, moeten terug in de fles, de huidige tribale opvattingen zijn dwaasheden die niets oplossen, alleen de tribune is er goed voor!
De twijfel valt niet te verwerken,.....twijfelaars hebben geen intrinsiek vermogen, wat betekend; ....kunnen niet lief hebben, kunnen hun kennis niet uitbreiden, kunnen hun gedrag niet verbeteren, hebben geen vermogen tot de herintegratie van feiten, valse kennis, een verbeelding of een herinnering. Hoe zal er enige balans bij ze kunnen zijn! De ernst van de problemen is zo zwaar omdat men het reticulaire systeem vrijwel totaal "mist"........Waar ik de loutering maar ook het genoegen mocht leren kennen........

U moet weten; .......anticiperen op bepaalde ontwikkelingen in de hedendaage wetenschapsfilosofie, bijvoorbeeld door o.m. de subjectieve connotatie van de waarneming & de negatieve Godskennis (de 'apophatische theologie' die aansluit bij een gedeontologiseerd & strikt nominalistisch kenmodel). Deze benadering bleek onvruchtbaar. En zal dit altijd blijven......
Immers, door eerst een kenmodel uit te werken en daarna naar de mystieke ervaring over te stappen ontstaat er een lijvig corpus waarin de rode draad altijd min of meer zoek raakt. Waar ik de loutering maar ook het genoegen mag leren kennen zal bij mij de rode draad nooit en te nimmer zoek raken.
Zelfs niet bij al het ongeluk dat ik had........maar bij de krankzinnige wetenschap is dat de praktijk. Alleen al daarom heeft de krankzinnige wetenschap "theorie"
nodig. Dat is sinds de leugenaar Carl Popper de algemene praktijk.
Echter ook het welbehagen van het goede is aan interesse gebonden en niet aan een krankzinnige "theorie", zo moet ze weldegelijk als een voorstelling worden aanschouwd. Wij zijn niet tevreden als we iets mooi, goed en beter vinden, maar wij willen de anderen dan ook voor ons oordeel winnen.......voor normale mensen moet dat "uitgesproken" worden, ...........alleen bij de krankzinnige wetenschap niet!
Deze harmonie in zinnen en de geest wijst op de normale overwinning bij het "dualisme". Maar de krankzinnige wetenschap wil zoiets niet............Popper was niet normaal, Einstein was niet normaal, en de huidige wetenschap is niet normaal ( Door de twijfel kan, .........naar Kant, de synthese alleen maar naast het tegengestelde staan, nooit er boven. )

 In alle  "ziekte gevallen" loopt  de geestelijke cultivering volkomen achter op de lichamelijke cultivering..........de hele levensles wordt helemaal niet meer gegeven ..........men weet nog steeds niets, zelfs niet dat met het regulatieve idee, als eerste de richting aan deze cultivering wordt gegeven.
Daarbij en daarom hoort inderdaad de eerste centralisatie en concentratie bij dat gegeven. Dat betekent dat het woord op het onderscheidene moet wijzen, maar iedereen heeft daar "De zelfde opkomen Geest" bij nodig, en deze opkomende waarde kan niet worden weggezet, anders zou elke nieuwe bezinning vergeten worden, .........anders zouden we geen samenhang kunnen leveren........zie hier het miljarden jaren oude proces, onze levensles.........

En daarom is het ontkennen van het reticulaire systeem het grootste drama van de mens, ...........we zitten met een wetenschap die de meest normale levensles niet wil volgen.


Anekdotisch beschreven; .... Hoe zouden ze ooit De Godin Uhrtel , zij die het meeste Hemel brood te verdelen heeft, ooit in rede en liefde weten te paaien. De liefde zoals ik hem bedoel, die de vrees niet kent, waar mijn hart naar wendt, die mijn ziel bevrijdt, waar je tegen zegt; .... kom en blijf in eeuwigheid! Ja, die liefde die zo vaak is beschreven door wijsgeren en huichelaars, maar ik, als ik op enig moment de lachende  "Nardocus Filosofus" mag zijn, bedoelt en ervaart het zo echt! Ik vind dan ook dat de wetenschap aan deze meest normale levensles moet beginnen!
Want het schone is geen bron van behagen voor "enkel-wezens", zoals de zinnen in het reticulaire systeem van de mens worden gestreeld, het wekt een algemeen en noodwendig welbehagen......er is zelfs een belangeloos welbehagen, ze wordt opgewekt als de krachten in het menselijk gemoed in een harmonische stemming gebracht worden! Alleen van de krankzinnige wetenschap mag het deze contemplatieve werking natuurlijk alweer niet hebben!
De huidige wetenschap .......het is een grote krankzinnige lacher! Ze werkt steeds met een strikt nominalistisch ken-model, en vindt het gek dat het gemoed van de mens daarmee nooit kan worden gestreeld, niet het behagen, maar het onbehagen regeert in deze maatschappij.........het ongeluk en het onvermogen daar iets aan te doen, ze blijft hen bij............En het flikker-volk van de wetenschap kletst maar raak, het nieuwe ongeluk en het onvermogen tegemoet ..........

Het hele nominalisme-realisme debat hoort niet bij de mens thuis, want ze vergeet heel de actualiteit.
En het was al sinds Euclides duidelijk; .... onze Essentie is niet ontvangen door onze ouders of de wetenschap, maar wel degelijk drukt ze op een bepaalde wijze de Goddelijke Natuur uit, de extra breinvoorwaarden waren noodzakelijk in deze actualiteit, want zij is het systeem dat het algemene noodwendige welbehagen in het brein wekt. Zo wordt het reticulair systeem door de oorspronkelijke volkeren al heel lang gekend.

 
Deze laat men heel gewoon verschrompelen, de levensles bestaat niet bij de krankzinnige wetenschap.
Bijgevolg moet het reticulaire systeem, waar de mens over kan beschikken als hij dat wil, door de wetenschap direct ontkend worden. 
Men heeft de mond vol over "theorie", maar heel de actuele praktijk, zoals de mens hem ervaart, kent hij niet!
IK zal het U vertellen, ik wel...............heel het gesystematiseerde werkt volgens deze actuele praktijk........

Zo was Opwaartse causaliteit (vanuit het kleine ‘omhoog’) al een bijzonder problematische verklaring,
van het ontstaan van ingewikkelde organen of organismes, laat staan waar het ‘t ‘ontstaan’ van gevoel en bewustzijn betreft,
als een soort epi fenomeen, daar dus ontkend de krankzinnige wetenschap het heel gewoon wat ik constateer.........
Fysische gebeurtenissen kunnen andere fysische gebeurtenissen veroorzaken,
fysische gebeurtenissen kunnen ook mentale gebeurtenissen voortbrengen,
maar mentale gebeurtenissen kunnen zelf niets veroorzaken,
aangezien ze causaal inerte bijproducten (
epifenomenen) zijn.
Wel kunnen we ons exclusief bewustzijn van onze gedachten en fantasieën (dus van mentale toestanden zonder sensorische component).
Ook is daarom zelfreflectie geen voorwaarden voor bewustzijn.

Zo is er altijd iets noodzakelijk.........De objectieve wereld wordt gemaakt door onze zintuigen,
Ze werken zoals ze werken,..........de ogen verstaan licht met een bepaalde variatie.
Maar is ook een begoocheling, die "getreind" is in richting en polarisatie.
Dit wijst dat de licht snelheid bepaald wordt door de ogen........
de extra dimensie in de wiskunde van Euclides, zijn brein voorwaarden!
Dat maakt de vorm slechts een objectieve realiteit, die gemaakt wordt door de zintuigen.
Het lijkt alsof we ons pas van iets bewust zijn als we er onze aandacht op vestigen. ...
 Dus cortex deactivatie correleert met bewustzijnsverlies en thalamische-activiteit kan dit niet tegenhouden, Kleine laesies in het reticulaire activerende systeem (RAS) kunnen ook coma veroorzaken.

 
 • De grootheden en eenheden in de landbouw en biologie, .....
 • Ze maken een aparte benadering noodzakelijk.
 • Alleen al omdat ; ......de grootheid-eenheid-getalwaarde-dimensie-en coherentie altijd in rij moeten staan., 
 • Het is een groot avontuur om de materie tot leven te zien komen,
 • En om de wonderen te begrijpen.
 • En dit grote avontuur blijkt zijn eigen bewijzering te hebben, ...........

Omdat de kwantumfysica ons heeft laten zien dat ; ......
daarin voor een uitsluitend mechanistische, en dus theoretische causaliteit geen plaats is.
Kan het niet anders als dat de actuele praktijk, waar we ons bewust van zijn, steeds in het systeem gebruikt wordt, dus reticulair is. 
Een mogelijkheid bij gelijkblijvende omstandigheden (ceterus paribus),
......daar houdt het heelal nu eenmaal niet van, en dat is veel meer als een constatering alleen in de wetenschap.
Het bleek altijd een waan die alleen de krankzinnige wetenschap wilde bezien! 
Bovendien weten we ......
dat keuzemogelijkheden tot manifestatie komen vanuit een veld van bewustzijn.
En we mogen van hier uit de intentie koesteren,
dit op alle fronten in het juiste handelen om te mogen zetten.

Het heterogene is slechts een waan in eigen richting! Altijd! 

En dat is typisch iets voor een totalitaire Gek!

Kent U ze,.........Afbeeldingsresultaat voor Robbert Dijkgraaf

De A-krankzinnige en gevaarlijke..........
deze heren denken en weten dat ze elkaar nodig hebben,
maar wij normale mensen, wij hebben deze heren totaal niet nodig,
ze zijn de totale geestesziekte van de mens......... 

"Particeps rationis" is voor de wetenschap helemaal niet bereikbaar ......
Het brein is zeer nadrukkelijk afgeschermd voor het S-krankzinnige en gevaarlijke.
En dat dankzij deze heren was er weer een stukje van mijn verhaal weg. maar ja geeft niet
Het is uiteindelijk de schoonheid van de wereld die ons het leven zo moeilijk maakt. Wat zeg ik, moeilijk?
Zij is het schitteren on­mogelijke, dat voortduurt.
Wij moeten alles nog zeggen… en wij kun­nen niets zeggen;......... daarom beginnen we elke dag opnieuw,
over heel uit­eenlopende onderwerpen en volgens het grootst denkbare aantal procedés.
Maar het leidt totaal nergens toe,.....het leidt noch naar de ethische noch naar de esthetische weg, het leidt regelrecht naar de onmenselijkheid.
Want werkelijke activiteit is een grootheid van de ziel die zich ten eigen opzichte als geestkracht,
en ten opzichte van anderen als edelmoedigheid voordoet.
De zedelijkheid krijgt zo een bijna automatisch intrinsiek karakter,
zij is een gevolg geven aan de inspraak van onze eigen intrinsieke redelijke natuur!
Het is de kracht die je wapent met moed vertrouwen en liefde, die past na het zien van de werkelijkheid om jou heen.
Zodoende tekent "DIS" zich dan ook af als een zeer ernstig mentaal probleem!
En dat probleem gaat echt niet weg..........
misschien moet ik hier een rubriek van maken ......


Ze hebben letterlijk zelf alle problemen veroorzaakt; ......de reeds aanwezige verworvenheden zijn ook vreemdheden geworden.
Op alle terreinen van het kunnen en kennen van de mens heeft men onvoldoende overgenomen uit het repertoire van bruikbaarheden.
En dat terwijl om het bestaande te wijzigen de mens moet beginnen zich het bestaande toe te eigenen.
Elk DNA wordt tijdens de transcriptie naar bruikbaar RNA gekopieerd, alle cellulaire organismen gebruiken de Messenger RNA.
Met het theorie terrorisme, ook van de genetici, zit het heel raar.
 "Zodra de mens zich bewust wordt van de hem om­ringende voorwerpen, bekijkt hij ze met betrekking tot zichzelf,
zijn gehele lot hangt ervan af, of ze hem al of niet bevallen, of ze hem aantrekken dan wel afstoten, of ze nuttig of schadelijk voor hem zijn.
Deze geheel vanzelfsprekende wijze om dingen te be­schouwen en te beoordelen schijnt even eenvoudig te zijn als zij noodzakelijk is,
en niettemin wordt de mens daar­bij aan duizend vergissingen blootgesteld, welke hem vaak beschaamd doen staan en zijn leven vergallen.
En ze weten vooral niet tot welke schade ze veroordeelt zijn door de slecht of de verkeerd ingedaalde ballen, waardoor ze niet eens meer een spiritueel en religieus wezen kunnen zijn! Ach wat leuk, ze mogen zelf dader, slachtoffer, en toeschouwer van hun eigen ondergang zijn! Wat leuk de data-freak mag wel even opschrijven wie dat zijn! Het systeem heeft zich voor de allerlaatste keer geprolongeerd, het is voorbij!


 

 

Daar plotseling ligt de bekentenis van Oppenheimer aan onze voeten, het bleek toch geen soort van ruwe betekenis, die geen vulgariteit, geen humor, geen overdrijving in zich opgesloten hield, want dat was het juist wel!  De natuurkundigen hebben dit altijd geweten, en het was een kennis die ze niet konden verliezen, maar een gezond spiritueel wezen kan dat juist wel! Ons dualisme kan niet anders als vulgair, belachelijk, en overdreven zijn!
Weet U hart te richten, ...............want ik kan het U zondermeer vertellen.
De echte wil zonder zijn dualistische component openbaart zich als een wonderlijk verschijnsel - als een actieve, creatieve kracht, een vormende, scheppende kracht. Deze wil werkt alles uit naar de goddelijke wetten van de substantie en van de psychische wording en volgens goddelijke en natuurlijke kracht. Het is het vormgevende principe in het organisme. Ze is de functie en de structuur in ons DNA, in deze sfeer is de wil actief zonder enige verbinding met het bewustzijnsleven. Deze activiteit van de wil, in samenwerking met de sublieme wijsheid, ze is de meest wonderbaarlijke manifestatie van werkende krachten in de wereld. Maar in feiten gaat het dus ook om de sublieme kosmische functies die werken in eeuwigheid.
Dus Richard Feynman had gelijk, en in een lezing die hij gaf in 1956 is er één opmerking in het bijzonder die daarbij opvalt.
Hij vertrekt van de stelling dat wetenschap onmogelijk kan bewijzen dat God niet bestaat, waaruit hij dan afleidt dat wetenschap en geloof in God perfect consistent kunnen samengaan.
Doch al deze zaken trekt men weer volledig uit elkaar, alsof het gisteren niet zo is en vandaag weer wel.
Een bewijs dat de consistente verbinding bij de krankzinnige wetenschap ontbreekt, alleen bij Feynman zeker niet!
Hard liegen met theorieën blijft heel gewoon een vak!

Alle voorname anti-elementaire concepten uit de moderne cognitieve psychologie,
wijzen naar de functie en de structuur
van het DNA als basis voor alle transcriptionele activiteit zoals; ....
Waarom  dit alles ontkennen? ......

 

 1.  De eenheid van gedachten is gedirigeerde associatie.
 2. Begrip van problemen vereist de vorming van structuur
 3. Probleem oplossen bevat het testen van condities
 4. Maar de pedagogische elementen van Functie en Structuur ontbreken steeds.
  En dat is een drama voor de complete maatschappij! 
 5. En juist niet voor de bende van gebruikers van de diepe lucratieve dissociatie.
  Zij gaan gewoon door met de afbraak van deze maatschappij!
 6. Het is een en al activiteit die moet worden vermeden,

 

 

Het is evident onmogelijk de omstandigheden in het reële leven,
naar believen te wijzigen,
er kan nooit absolute zekerheid zijn omtrent de vraag,
of waargenomen omstandigheden in werkelijkheid niet worden veroorzaakt door,...
een factor die geen deel uitmaakt van de verklarende hypothese.
Die in een onnoemelijk grote container voorradig zijn.

Daarom kan ik het U vertellen, doe je oordeel weg,
er is geen dwingend argument om deze te geven.
Want dat is slechts deterministisch gezeur! 
Neem je dat gevoel weg en weg is het nadeel zelf.
"Het zijn zeker niet de gebeurtenissen waarvan mensen geheel van streek raken,
het is de manier waarop ze tegen gebeurtenissen aankijken."
De rationele en zinnelijke gedachte volgt zo veel mogelijk de werkelijkheid!
 Ze zijn zelfs de verdedigers van het rationale en het zinnelijke.
We moeten de juiste strijd voeren van binnen!
En we weten dat er al genoeg persoonlijke tegenstellingen zijn.
Die nog steeds totaal niet uitgewerkt zijn,
En dat met dramatische gevolgen!
Ze weten niet hoever ze afgedwaald zijn, hé, ze weten het wel,
maar ze willen het niet erkennen..........

Wij leven nog steeds in een wereld,
waar de meeste mensen erom vragen te worden gehersenspoeld via het ego.
Door de gevallen staat van de mens kunnen velen geen juist onderscheid maken,
tussen de wetten van onwetendheid en de Wet van de Ene.

Deze verwarring heeft - de oude mens - als het ware verlamd om toegang te krijgen
tot de innerlijke mens.
Maar zo U haar leert kennen, het is een schitterende wereld,
waartoe de innerlijke mens toegang heeft.

En ik zal U zeggen waarom!.........


Dit omdat Juist hier de Logos Spermatikos (de Logos die als een kiem zaad achter alle religieuze verlossing 's wegen ligt) van toepassing is, en heel onze veiligheid bewaakt, en dat dit bewaking 's systeem ook zonder twijfel een onderdeel van het DNA is.

Om de mens zijn leven te begrijpen moeten de virtuele en intieme verhoudingen in de metafysische praktijk die hij bij zichzelf gaande houdt erbij bedacht worden. En dat kan, daar bestaat het volledige geneste proces uit, zo kunnen we de noodzakelijke psychoanalyse bezien, die zijn vorm in de mens heeft! 

Begrijpen is nooit meer als "iets toetsen" aan iets wat als spirituele inspiratie in jezelf al aanwezig is! De structuur en herkomst van deze inspiratie ligt vast in ons DNA, althans zo ligt ze vast aan, "als anticiperend geheel", op de enige voorname concepten uit de moderne cognitieve psychologie!
En ballen van de wetenschappers, ze zijn al ondanks het gemis van enige logos, geprolongeerd .......maar toch geheel verkeert in gedaald.

Het is evident onmogelijk de omstandigheden in het reële leven,
naar believen te wijzigen,
er kan nooit absolute zekerheid zijn omtrent de vraag,
of waargenomen omstandigheden in werkelijkheid niet worden veroorzaakt door,...
een factor die geen deel uitmaakt van de verklarende hypothese.
Die in een onnoemelijk grote container voorradig zijn.

Daarom kan ik het U vertellen, doe je oordeel weg,
er is geen dwingend argument om deze te geven.
Want dat is slechts deterministisch gezeur! 
Neem je dat gevoel weg en weg is het nadeel zelf.
"Het zijn zeker niet de gebeurtenissen waarvan mensen geheel van streek raken,
het is de manier waarop ze tegen gebeurtenissen aankijken."
De rationele en zinnelijke gedachte volgt zo veel mogelijk de werkelijkheid!
 Ze zijn zelfs de verdedigers van het rationale en het zinnelijke.
We moeten de juiste strijd voeren van binnen!
En we weten dat er al genoeg persoonlijke tegenstellingen zijn.
Die nog steeds totaal niet uitgewerkt zijn,
En dat met dramatische gevolgen!
Ze weten niet hoever ze afgedwaald zijn, hé, ze weten het wel,
maar ze willen het niet erkennen..........

Wij leven nog steeds in een wereld,
waar de meeste mensen erom vragen te worden gehersenspoeld via het ego.
Door de gevallen staat van de mens kunnen velen geen juist onderscheid maken,
tussen de wetten van onwetendheid en de Wet van de Ene.

Deze verwarring heeft - de oude mens - als het ware verlamd om toegang te krijgen
tot de innerlijke mens.
Maar zo U haar leert kennen, het is een schitterende wereld,
waartoe de innerlijke mens toegang heeft.

En ik zal U zeggen waarom!.........


Dit omdat Juist hier de Logos Spermatikos (de Logos die als een kiem zaad achter alle religieuze verlossing 's wegen ligt) van toepassing is, en heel onze veiligheid bewaakt, en dat dit bewaking 's systeem ook zonder twijfel een onderdeel van het DNA is.
Om de mens zijn leven te begrijpen moeten de virtuele en intieme verhoudingen in de metafysische praktijk die hij bij zichzelf gaande houdt erbij bedacht worden. En dat kan, daar bestaat het volledige geneste proces uit, zo kunnen we de noodzakelijke psychoanalyse bezien, die zijn vorm in de mens heeft!
Begrijpen is nooit meer als "iets toetsen" aan iets wat als spirituele inspiratie in jezelf al aanwezig is! De structuur en herkomst van deze inspiratie ligt vast in ons DNA, althans zo ligt ze vast aan, "als anticiperend geheel", op de enige voorname concepten uit de moderne cognitieve psychologie!


maar is mogelijk daarom totaal verscheurd.
Het niet aanwezig zijn in het leven, lijdt regelrecht absentheïstische SCHIZOFRENIE.

Dijkgraaf, de A krankzinnige gevaarlijke,
hij laat dat zien, HIERMEE

Afbeeldingsresultaat voor driewerf van het geluk vrijmetselarij
Makkestakje wildgeraas, welke professor is er Nu zo dwaas?
Het is het flikker vriendje van Robbert Dijkgraaf!
Wilde die gek zijn insigne aan iedereen meegeven? Rot op GALA flikker!
En neem de rest van dat debiele onzijdige flikker volk mee.
Wij kunnen de aanklacht tegen deze wetenschap niet langer onder ons houden.

Het niet aanwezig zijn in het leven, lijdt regelrecht absentheïstische SCHIZOFRENIE.
Want het is wel de bedoeling om het eigen instrumentarium te gebruiken of dan toch te leren gebruiken.
Dat is logisch en grondig consistent, we hebben het doen nodig.........toch hebben  we niets om het consistente van het doen te handhaven.
Althans dat zeggen we, doch dat klopt niet.
Zonder goed eigen instrumentarium bent U werkelijk SCHIZOFREEN.
Niet te min blijft deze waardeloze toestand door de krankzinnige wetenschap  geprolongeerd.

 De reticulaire formatie komt in de hersenstam, in de tussenhersenen, in het verlengde merg en in het ruggenmerg voor. Deze formatie coördineert de hersenzenuwen en stemt de activiteiten daarvan op andere delen van het centrale zenuwstelsel af. Om die reden wordt de reticulaire formatie ook wel regelkamer van ons bewustzijn genoemd.

formatio reticularisformatio reticularis

De vele zenuwprikkels (elektrische signalen die elk moment in de reticulaire formatie aankomen, worden hier gesorteerd, geïnterpreteerd, gefilterd en eventueel opgeslagen. De reticulaire formatie (formatio reticularis) zorgt ervoor, dat alleen ‘belangrijke’ informatie de grote hersenen en daarmee ons bewustzijn bereiken. In veruit de meeste gevallen wordt door de reticulaire formatie onderbewuste reacties teweeggebracht. De formatio reticularis is ook een belangrijk onderdeel van het reticulaire activeringssysteem, het “alarmsysteem” van ons lichaam.
formatio reticularisformatio reticularis
 
Alle door het reticulaire activeringssysteem uitgezonden signalen dringen direct met de hoogste prioriteit ons bewustzijn binnen (toeteren, schreeuwen, brandlucht etc.). Omgekeerd kan ons bewustzijn via het reticulaire activeringssyteem onze hele aandacht (concentratie) op een enkele handeling richten, een mechanisme, dat het ons mogelijk maakt sportieve en intellectuele topprestaties te verrichten.

In feite heeft onze schepper ons een bruikbaar instrumentarium gegeven,
dit maak de weg vrij voor de nieuwe mens om haar in te zetten!
Richard P. Feynman was paraat........al in 1956
IK ben paraat......
Zij die niet "paraat" in het leven staan, zullen zeer binnenkort "uitsterven".
De keuze is aan U zelf, ons instrumentarium zullen we moeten gebruiken,
daarin kunnen we ons niet terug trekken..........
Er is ons heel veel gegeven, veel meer als de wetenschap denkt!
Ik weet wel zeker dat er een God is.........en dat de Logos Spermatikos
(de Logos die als een kiem zaad achter alle religieuze verlossing 's wegen ligt) van toepassing is,
en heel onze veiligheid bewaakt, en dat dit bewaking 's systeem ook zonder twijfel een onderdeel van het DNA is.

En ik leg het wederom aan het panel voor, voor discussie......
maar wat onmogelijk leek, gaat onherroepelijk gebeuren.
We zijn namelijk al eeuwen te laat met een wezenlijk ingrijpen.......
Het is nodig om ons te herstellen in heelheid. 
Dat is de sleutel voor het overleven van de mensheid, en ken ”De Krijgers van de Regenboog”.
Er zal een dag van ontwaken komen wanneer alle volkeren van alle stammen een Nieuwe Wereld van Gerechtigheid, Vrede, Vrijheid, en herkenning van de Grote Geest zouden vormen.
Een van de grootste bijdragen daar aan is; ..... de formatio reticularis goed en degelijk en consistent te laten functioneren! De mens heeft geen andere keuze.........
Een wetenschap die daar niet toe in staat is, hij kan veel beter vertrekken! Direct!
Alleen de werkelijkheid is er om in te leven ........Oppie Oppenheimer

 

DE RELATIE VAN WETENSCHAP EN RELIGIE, Enkele nieuwe waarnemingen over een oud probleem
 Door RICHARD P. FEYNMAN
 "De relatie van wetenschap en godsdienst" is een transcript van een gesprek die door dr. Feynman is gegeven op het Caltech YMCA Lunch Forum op 2 mei 1956.

 In deze tijd van leven met zijn specialisatie zijn mannen die een gebied grondig kennen vaak onbekwaam om een ander te bespreken. 
De grote problemen van de relaties tussen een en ander aspect van de menselijke activiteit zijn om deze reden al minder en minder in het openbaar besproken.    Als we kijken naar de afgelopen grote debatten over deze onderwerpen, voelen we die tijd van jaloersheid, want we zouden de opwinding van dit argument moeten hebben gehad.   De oude problemen, zoals de relatie van wetenschap en religie, zijn nog steeds bij ons, en ik geloof dat ze als altijd moeilijke dilemma's voordoen, maar vaak worden ze niet vaak besproken door de beperkingen van de specialisatie.

 Maar ik heb me al lang geïnteresseerd in dit probleem en zou het graag willen bespreken.   Gezien mijn zeer duidelijke gebrek aan kennis en begrip van religie (een gebrek dat duidelijker zal worden als we verdergaan), zal ik de discussie op deze manier organiseren: ..........
ik zal aannemen dat niet één man maar een groep mannen de discussie over het Probleem doet, dat de groep bestaat uit specialisten op vele gebieden - de verschillende wetenschappen, de verschillende religies enzovoort - en dat we het probleem van verschillende kanten, zoals een panel, zullen bespreken.  
Elk moet zijn standpunt geven, die door de latere discussie kan worden gevormd en aangepast.
Verder stel ik me voor dat iemand door velen gekozen is om als de eerste te zijn om mening te geven, en ik ben zo gekozen.

 Ik begint het paneel met een probleem voor te stellen: een jongeman, opgevoed in een religieuze familie, studeert een wetenschap, en daardoor begint hij te twijfelen - en misschien ook later - in zijn vader God.  Nu is dit geen geïsoleerde voorbeeld; ....... Het gebeurt telkens weer.   Hoewel ik hier geen statistieken over heb, geloof ik dat veel wetenschappers - in feite geloof ik eigenlijk dat meer dan de helft van de wetenschappers - echt niet geloven in de God van hun vaders; ..... Dat wil zeggen, ze geloven niet in een god in conventionele zin.

 Nu, omdat het geloof in een God een centraal kenmerk van de religie is, wijst dit probleem dat ik heb geselecteerd het grootste probleem op van de relatie van wetenschap en religie.  Waarom komt deze jonge man er toe niet te geloven?

 Het eerste antwoord dat we misschien horen is heel simpel: U ziet, hij wordt geleerd door wetenschappers en, zoals ik net heb benadrukt, zijn ze alle atheïsten van hart, zodat het kwaad van elkaar wordt verspreid. 
Maar als je dit standpunt kan vermaken, denk ik dat je minder van wetenschap kent dan ik van religie weet.
 Een ander antwoord kan zijn dat een beetje kennis gevaarlijk is; ......Deze jonge man heeft een beetje geleerd en denkt dat hij alles weet, maar binnenkort zal hij uit deze sophomorische verfijning groeien en realiseren dat de wereld ingewikkelder is en hij opnieuw begrijpt dat er een God moet zijn.
 Ik vind het niet nodig dat hij er uit komt. 
Er zijn veel wetenschappers - mannen die zichzelf volwassen willen noemen - die nog steeds niet in God geloven.  In feite, zoals ik later graag wil uitleggen, is het antwoord niet dat de jonge man denkt dat hij het allemaal kent - het is precies het tegenovergestelde.
Een derde antwoord dat je zou kunnen krijgen is dat deze jonge man de wetenschap niet goed begrijpt. 
Ik geloof niet dat wetenschap het bestaan van God kan bestrijden;  Ik vind dat onmogelijk.  En als het onmogelijk is, is geen geloof in de wetenschap en in een God - een gewone god van religie - een consistente mogelijkheid?

 Ja, het is consistent.   Ondanks het feit dat ik zei dat meer dan de helft van de wetenschappers niet in God geloven, geloven veel wetenschappers in zowel wetenschap als God op een perfecte manier. Maar deze consistentie, hoewel mogelijk, is niet makkelijk te bereiken, en ik wil proberen om twee dingen te bespreken: waarom is het niet makkelijk te bereiken en of het de moeite waard is om het te bereiken.

Als ik zeg "geloof in God," is het natuurlijk altijd een puzzel - wat is God?  Wat ik bedoel, is het soort persoonlijke God, kenmerkend van de westerse religies, aan wie je bidt en wie iets te maken heeft met het scheppen van het universum en je in moraal leidt.

 Voor de student, als hij over wetenschap leert, zijn er twee moeilijkheidsbronnen om samen te werken met wetenschap en religie.  De eerste moeilijkheidsgraad is dit - dat het in de wetenschap noodzakelijk is om te twijfelen; ....... Het is absoluut noodzakelijk om vooruitgang in de wetenschap onzekerheid te hebben als een fundamenteel onderdeel van je innerlijke natuur.  Om vooruitgang te boeken in het begrip moeten we bescheiden blijven en laten we dat niet weten.   
Niets is zeker of bewezen zonder twijfel.   U onderzoekt voor nieuwsgierigheid, omdat het onbekend is , niet omdat u het antwoord kent.  En aangezien u meer informatie in de wetenschappen ontwikkelt, is het niet dat u de waarheid ontdekt, maar dat u erachter komt dat dit of dat min of meer waarschijnlijk is.

" Als we verder onderzoeken, vinden we dat de wetenschappelijke uitspraken niet van waar zijn en wat niet waar is, maar uitspraken van wat bekend is met verschillende mate van zekerheid: "Het is veel meer kans dat zo en zo Waar is dat niet waar" Of "zo en zo is bijna zeker, maar er is nog een beetje twijfel" " Of - aan het andere uiterste - 'nou weten we het echt niet.'   Elk van de concepten van de wetenschap is op een schaal afgestudeerd ergens tussen, maar niet aan het einde van de absolute valsheid of absolute waarheid.
 Ik denk dat ik dit idee moet accepteren, niet alleen voor wetenschap, maar ook voor andere dingen; ........ Het is van groot waarde om onwetendheid te erkennen.  Het is een feit dat wanneer we beslissingen nemen in ons leven weten we niet noodzakelijk dat we ze correct maken;...... We denken alleen dat we het best doen wat we kunnen - en dat is wat we moeten doen.

Attitude of .......Houding van onzekerheid

 Ik denk dat wanneer we weten dat we eigenlijk in onzekerheid leven, moeten we dat toegeven; ...... Het is van groot belang om te beseffen dat we de antwoorden op verschillende vragen niet kennen.   Deze houding van de geest - deze houding van onzekerheid - is van vitaal belang voor de wetenschapper, en het is deze houding die de student eerst moet verwerven.   Het wordt een gewoonte van gedachten. Eenmaal verworven, kan men er niet meer van terugtrekken.

Wat er dan gebeurt, is dat de jonge man alles begint te twijfelen omdat hij het niet als absolute waarheid kan hebben.  Dus de vraag verandert een beetje van "Is er een God?" 'Hoe zeker is het dat er een God is?'  Deze zeer subtiele verandering is een geweldige beroerte en vormt een afscheiding van de manieren tussen wetenschap en religie.  Ik geloof niet dat een echte wetenschapper ooit weer op dezelfde manier kan geloven.  Hoewel er wetenschappers zijn die in God geloven, geloof ik niet dat ze aan God denken zoals religieuze mensen doen. Als ze consistent zijn met hun wetenschap, denk ik dat ze zoiets voor zichzelf zeggen: "Ik ben bijna zeker dat er een God is." De twijfel is erg klein." Dat is heel anders dan zeggen: "Ik weet dat er een God is."   Ik geloof niet dat een wetenschapper ooit die visie kan krijgen - dat echt religieus begrip, die echte kennis dat er een God is - die absolute zekerheid die religieuze mensen hebben.
 Natuurlijk begint dit proces van twijfel niet altijd door de vraag van het bestaan van God aan te vallen.   Meestal worden speciale beginselen, zoals de kwestie van een na-leven, of details van de religieuze leer, zoals details van het leven van Christus, eerst onder de aandacht gebracht.   Het is echter interessanter om op een eerlijke manier rechtstreeks in het centrale probleem te gaan en de meer extreme opvattingen te bespreken die in het bestaan van God twijfelen.

 Zodra de vraag uit het absolute verwijderd is en op de schaal van onzekerheid glijdt, kan het uiteindelijk op zeer verschillende posities komen. In veel gevallen komt het zeer dicht bij zekerheid.  Maar aan de andere kant, voor sommigen, kan het nettoresultaat van het nauwkeurig onderzoeken van de theorie die zijn vader van God heeft gehouden, de aanspraak zijn dat het bijna zeker verkeerd is.

 Geloof in God - en de feiten van de wetenschap

 Dat brengt ons naar de tweede moeilijkheid die onze student probeert om wetenschap en religie te proberen: Waarom komt het vaak af dat het geloof in God - in ieder geval de God van het religieuze type - zeer onredelijk wordt geacht, zeer onwaarschijnlijk?  Ik denk dat het antwoord heeft te maken met de wetenschappelijke dingen - de feiten of gedeeltelijke feiten - die de man leert.
Zo is de grootte van het universum erg indrukwekkend, met ons op een kleine deeltje die rond de zon rondt, onder honderdduizend miljoen zonnen in deze melkweg, zelf onder een miljard sterrenstelsels.

Nogmaals, er is de nauwe relatie van biologische man naar de dieren en van een levensvorm naar een andere.  De mens is een latecomer in een enorm ontwikkelend drama;........ Kan de rest zijn maar een steiger voor zijn creatie?

 Nogmaals, er zijn de atomen waarvan alles lijkt te zijn gebouwd, volgens onveranderlijke wetten. Niets kan erin ontsnappen;....... De sterren zijn gemaakt van dezelfde spullen, en de dieren zijn gemaakt van dezelfde spullen, maar in zo'n complexiteit als mysterieus levend verschijnen - zoals de mens zelf.

 Het is een geweldig avontuur om het universum buiten de mens te overwegen, te denken aan wat het zonder de mens betekent - zoals het voor het grootste deel van zijn lange geschiedenis was en zoals het in de meeste plaatsen is.  Wanneer dit objectieve beeld uiteindelijk wordt bereikt, en het mysterie en de majesteit van de materie worden gewaardeerd, om dan het objectieve oog terug te zetten op de mens die als materie wordt bekeken, om het leven als onderdeel van het universele mysterie van de grootste diepte te zien, is een ervaring die Wordt zelden beschreven. Het eindigt meestal in het lachen, vreugde in het nutteloos om te begrijpen.  Deze wetenschappelijke opvattingen eindigen in ontzag en mysterie, verloren aan de rand van de onzekerheid, maar ze lijken zo diep en zo indrukwekkend te zijn dat de theorie dat het allemaal is geregeld, gewoon als een podium voor God is om de strijd van God voor goed en kwaad te kijken, lijkt Ontoereikend te zijn.

Dus laten we ervan uitgaan dat dit het geval is voor onze specifieke student, en de overtuiging groeit, zodat hij gelooft dat bijvoorbeeld individueel gebed niet gehoord wordt.   (Ik probeer de werkelijkheid van God niet te bestrijden, ik probeer je een idee te geven van - een beetje sympathie voor - de redenen waarom veel mensen denken dat gebed zinloos is.)  Natuurlijk, als gevolg van deze twijfel, wordt het twijfelpatroon naast ethische problemen gedraaid, omdat in de religie die hij leerde, morele problemen verbonden waren met het woord van God en als de God niet bestaat, wat Is zijn woord?  Maar nogal verrassend denk ik dat de morele problemen uiteindelijk relatief ongedeerd komen;  Eerst kan de student beslissen dat er een paar kleine dingen verkeerd waren, maar hij keert later vaak zijn mening af en eindigt met geen fundamenteel andere morele opvatting.

 Er lijkt een soort onafhankelijkheid in deze ideeën te zijn.  Uiteindelijk is het mogelijk om de goddelijkheid van Christus te twijfelen en toch te geloven dat het een goed ding is om aan uw buurvrouw te doen zoals u hem zou willen doen.  Het is mogelijk om beide weergaven tegelijkertijd te hebben;..... En ik zou zeggen dat ik hoop dat je zal ontdekken dat mijn atheïstische wetenschappelijke collega's zich vaak goed in de samenleving gedragen.

 

Communisme en het wetenschappelijke standpunt


 Ik wil graag opmerken, aangezien het woord 'atheïsme' zo nauw verbonden is met 'communisme' dat de communistische standpunten de antithese van de wetenschappelijke zijn, in de zin dat in het communisme de antwoorden op alle vragen worden gegeven - Politieke vragen en morele - zonder discussie en zonder twijfel.   Het wetenschappelijke standpunt is het exacte tegenovergestelde hiervan;........ Dat wil zeggen, alle vragen moeten worden getwijfeld en besproken;..... We moeten alles uitdrukken - dingen observeren, ze controleren en zo veranderen.   De democratische regering ligt veel dichter bij dit idee, omdat er discussie en kans op wijziging bestaat. Men start het schip niet in een bepaalde richting. Het is waar dat als je een tirannie van ideeën hebt, zodat je precies weet wat waar moet zijn, moet je heel beslissend handelen en het ziet er goed uit - al een tijdje.  Maar snel gaat het schip in de verkeerde richting, en niemand kan de richting meer aanpassen.  Dus de onzekerheden van het leven in een democratie zijn, denk ik, veel meer in overeenstemming met de wetenschap.

 Hoewel de wetenschap veel effect heeft op veel religieuze ideeën, heeft het geen invloed op de morele inhoud. Het beantwoordt allerlei vragen.  Ten eerste beantwoordt het bijvoorbeeld vragen over wat de dingen zijn, waar ze vandaan komen, welke man is, wat God is - de eigenschappen van God, enzovoort Laat me dit het metafysische aspect van de religie noemen.    Het vertelt ons ook een ander ding - hoe te gedragen.  Laat het idee van hoe je zich in bepaalde ceremonies gedraagt, en wat rituelen om uit te voeren, loslaten. Ik bedoel dat het ons vertelt hoe we zich in het algemeen op een moreel manier moeten gedragen. Het geeft antwoorden op morele vragen;...... Het geeft een morele en ethische code.  Laat me dit de ethische aspect van religie noemen.

 Nu weten we dat, zelfs met de toegekende morele waarden, de mensen zeer zwak zijn; ........ Zij moeten herinnerd worden aan de morele waarden, zodat ze hun geweten kunnen volgen. Het is niet alleen een kwestie van een goed geweten te hebben;  Het is ook een kwestie van het behouden van kracht om te doen wat je weet dat het goed is.  En het is noodzakelijk dat religie kracht en comfort geeft en de inspiratie geven om deze morele standpunten te volgen. Dit is het inspirerende aspect van de religie. Het geeft inspiratie niet alleen voor moraal gedrag - het geeft inspiratie voor de kunsten en voor allerlei goede gedachten en acties.

 interconnecties

Deze drie aspecten van religie zijn onderling verbonden, en in het algemeen voelt het in het licht van deze nauwe integratie van ideeën dat om een kenmerk van het systeem aan te vallen, de hele structuur aanvalt.   De drie aspecten zijn zo ongeveer als volgt verbonden: Het morele aspect, de morele code, is het woord van God - dat houdt ons in een metafysische vraag. Dan komt de inspiratie omdat men de wil van God werkt;....... Een is voor God; ..... Deels voelt men dat hij met God is.  En dit is een geweldige inspiratie omdat het de acties in contact brengt met het universum in het algemeen.

Dus deze drie dingen zijn zeer goed onderling verbonden.  De moeilijkheid is dit:...... dat de wetenschap soms in strijd is met de eerste van de drie categorieën - het metafysische aspect van de religie.   In het verleden was er bijvoorbeeld een argument over de vraag of de aarde het middelpunt van het universum was - of de aarde rond de zon was bewogen of bleef stilstaan.  Het resultaat van dit alles was een verschrikkelijke twist en moeilijkheid, maar het werd definitief opgelost - met religie die zich terugtrekt in dit specifieke geval.    Meer recent was er een conflict over de vraag of de mens een dierlijke afkomst heeft.

 Het resultaat in veel van deze situaties is een terugtrekking van het religieuze metafysische beeld, maar toch is er geen ineenstorting van de religie. En verder lijkt er geen opvallende of fundamentele verandering in de morele opvatting te zijn.

 Immers, de aarde beweegt om de zon - is het niet het beste om de andere wang te draaien? Maakt het een verschil of de aarde stilstaat of rond de zon beweegt?  We kunnen weer conflict verwachten. De wetenschap is aan het ontwikkelen en er worden nieuwe dingen ontdekt, die hij in tegenstelling tot de hedendaagse metafysische theorie van bepaalde religies zal hebben.  
In feite, zelfs bij alle religieuze retraites, is er nog steeds echt conflict voor bepaalde individuen wanneer ze over de wetenschap leren en ze over de religie hebben gehoord. Het ding is niet goed geïntegreerd ..... Er zijn hier echt conflicten - en toch worden moralen niet beïnvloed.

 In feite is het conflict tweemaal moeilijk in deze metafysische regio. 
Ten eerste kunnen de feiten in conflict zijn, maar zelfs als de feiten niet in conflict waren, is de houding anders.  
De geest van onzekerheid in de wetenschap is een houding tegenover de metafysische vragen die heel anders zijn dan de zekerheid en het geloof dat in de religie wordt geëist.  Er is zeker een conflict, ik geloof - zowel in feite als in geest - over de metafysische aspecten van religie.

 Naar mijn mening is het niet mogelijk voor religie om een reeks metafysische ideeën te vinden die gewaarborgd worden om niet in conflict te komen met een steeds voortdurend veranderende wetenschap die in een onbekend gaat.  We weten niet hoe je de vragen moet beantwoorden;......Het is onmogelijk om een volledig antwoord te vinden, dat ooit niet verkeerd wordt gevonden.   De moeilijkheid is ontstaan omdat wetenschap en religie beiden proberen om vragen in hetzelfde gebied te beantwoorden.

 Wetenschap en morele vragen


 Anderzijds geloof ik niet dat een echt conflict met de wetenschap in het ethische aspect zal ontstaan, omdat ik meen dat morele vragen buiten het wetenschappelijke rijk vallen.
 Laat ik drie of vier argumenten geven om te laten zien waarom ik dit geloof.  In de eerste plaats zijn er in het verleden conflicten geweest tussen de wetenschappelijke en de religieuze opvattingen over het metafysische aspect en niettemin, de oudere morele standpunten vielen niet ineen, veranderde niet.
 Ten tweede, er zijn goede mannen die christelijke ethiek beoefenen en die niet geloven in de goddelijkheid van Christus. Ze vinden hier geen inconsistentie hier.
 Ten derde, hoewel ik van mening ben dat er van tijd tot tijd wetenschappelijk bewijs wordt gevonden dat gedeeltelijk kan worden geïnterpreteerd als het bewijs geven van een bepaald aspect van het leven van Christus, bijvoorbeeld of van andere religieuze metafysische ideeën, lijkt het mij dat er Geen wetenschappelijk bewijs dat op de gouden regel gaat. Het lijkt mij op een of andere manier anders.
Laten we eens kijken of ik een beetje filosofische uitleg kan maken waarom het anders is - hoe de wetenschap de fundamentele basis van moraal niet kan beïnvloeden.

 Het typische menselijke probleem, en degene die de antwoordendienst wil leveren, heeft altijd de volgende vorm: Moet ik dit doen?   Moeten we dit doen?    Moet de overheid dit doen?  Om deze vraag te kunnen oplossen kunnen we het oplossen in twee delen:.... Eerst - als ik dit doe, wat zal er gebeuren? - en het tweede - wil ik dat laten gebeuren?  Wat zou er van waarde zijn - van goed?

Nu een vraag over het formulier: Als ik dit doe, wat zal er gebeuren?  Is strikt wetenschappelijk.  In feite kan de wetenschap worden gedefinieerd als een methode voor en een informatiebron verkregen door te proberen alleen vragen te antwoorden die in de vorm kunnen worden geplaatst: Als ik dit doe, wat zal er gebeuren?   De techniek ervan is fundamenteel: Probeer het en zie.  Vervolgens zet u een groot aantal informatie uit dergelijke ervaringen samen. 
Alle wetenschappers zullen het erover eens zijn dat een vraag - een vraag of een filosofische of andere - die niet in de vorm kan worden getest die door experiment kan worden getest (of, simpelweg, dat kan niet in de vorm worden gezet: als ik dit doe, wat zal Gebeurt?) Is geen wetenschappelijke vraag;..... Het ligt buiten het rijk van de wetenschap.

 Ik beweer dat of je iets wilt gebeuren of niet - welke waarde er in het resultaat is en hoe je de waarde van het resultaat beoordeelt (wat het andere kant van de vraag is: Moet ik dit doen?) - moet buiten zijn Wetenschap omdat het geen vraag is dat je alleen kunt antwoorden door te weten wat er gebeurt, Je moet nog steeds beoordelen wat er gebeurt - op een morele manier.   Daarom denk ik om deze theoretische reden dat er een volledige samenhang bestaat tussen het morele standpunt - of het ethische aspect van religie - en wetenschappelijke informatie.

 Doorgaan met het derde aspect van religie - het inspirerende aspect - brengt ik de centrale vraag die ik graag aan dit denkbeeldige paneel zou willen presenteren.  De inspiratiebron vandaag - voor kracht en comfort - in elke religie is zeer nauw verbonden met het metafysische aspect; that is, Dat wil zeggen, de inspiratie komt uit het werken voor God, om zijn wil te gehoorzamen, een met God te voelen. Emotionele banden met de morele code - gebaseerd op deze manier - worden ernstig verzwakt wanneer twijfel, zelfs een kleine hoeveelheid twijfel, uitgedrukt wordt over het bestaan van God;  Dus wanneer het geloof in God onzeker wordt, mislukt deze bijzondere methode om inspiratie te verkrijgen.

 Ik weet het antwoord op dit centrale probleem niet - het probleem van het handhaven van de echte waarde van religie, als bron van kracht en moed voor de meeste mannen, terwijl tegelijkertijd geen absolute geloof in de metafysische aspecten vereist.


 De erfenissen van de westerse beschaving


 De westerse beschaving, het lijkt me, staat bij twee grote erfenissen.  Een is de wetenschappelijke geest van avontuur - het avontuur in het onbekende, een onbekend dat als onbekend moet worden beschouwd om te worden onderzocht;......... De eis dat de onbesproken mysteries van het universum onbeantwoord blijven;........ De houding dat alles onzeker is; ..... Om het te samenvatten - de nederigheid van het intellect.  Het andere grote erfgoed is christelijke ethiek - de basis van actie op liefde, de broederschap van alle mensen, de waarde van het individu - de nederigheid van de geest.

 Deze twee erfenissen zijn logisch, grondig consistent. Maar logica is niet alles Men heeft het hart nodig om een volwaardig idee te volgen.  
Als mensen terug naar religie gaan, waar gaan ze terug naar? 
Is de moderne kerk een plek om comfort te geven aan een man die God betwijfelt, meer, iemand die in God niet gelooft? 
Is de moderne kerk een plek om comfort en aanmoediging te geven aan de waarde van dergelijke twijfels?  
Tot op heden hebben we geen kracht en comfort aangetrokken om de een of andere van deze consistente erfenissen te handhaven,
op een manier die de waarden van de andere aanvalt?   Is this unavoidable? Is dit onvermijdelijk? 
Hoe kunnen we inspireren om deze twee pijlers van de westerse beschaving te ondersteunen, zodat ze samen in volle kracht kunnen staan, wederzijds. 
Is dit niet het centrale probleem van onze tijd?

 Ik leg het aan het paneel voor discussie.


Om het drama wat iedereen van hoog niveau kennelijk mee moet maken, kan ik U het beste het drama uitleggen wat Oppie Oppenheimer moest meemaken, en daarna kan ik U vertellen waarom het mij niet gebeurd is. Ik heb namelijk alles al beschreven om dit op schrift te zetten. Daarvoor is het nodig om iets meer te weten over de aard van inductie en zijn relatie met de menselijke "breinwerking". Welke zich voltrekt in het reticulaire systeem.

De implicatie logica is als de Logos Spermatikos.......
 Een bewering is alleen onwaar als het antecedent P waar is en het consequent Q onwaar is. Om dit te benadrukken wordt de implicatie ook wel materiële implicatie genoemd. Consequentie moet altijd aangetoond worden! Dat is de regel van de implicatie logica. Intuïtieve resultaten kunnen niet gelden! Dat is het enige wat gelukkig maakt, ..........het juiste verhaal! Er is nooit een reden om een waarheidstabel te negeren, anders bent u aan het manipuleren! De implicatie logica bestaat, de logische implicatie bestaat niet! Bij logica is nauwkeurigheid even belangrijk als bij de wiskunde, En de vraag is altijd de aantrekker, zowel bij wiskunde als logica, ..........

De implicatie wordt aangegeven met een pijl. "Als P dan Q" wordt bijvoorbeeld geschreven als P ? Q.

De waarheid `s tabel van de implicatie is solide, dus als volgt:......(bij de gebruikelijke leesrichting, dat zou ik er ook weleens bij willen vertellen)

 • scriptstyle P scriptstyle Q scriptstyle P rightarrow Q
 • waar waar waar
 • waar onwaar onwaar
 • onwaar waar waar → De onwaarheid van p is waar en de waarheid van q.
 • onwaar onwaar waar → De onwaarheid van p en q is waar.

  Dus de implicatie logica vertelt mij dat; ....
  CERN totaal KRANKZINNIG is om te roepen dat: ..... dat processen in de natuur plaatsvinden niet ondanks, maar dankzij de onzekerheid `s relatie van Heisenberg. Dat is gewoon van de realiteit. De onzekere relatie is er altijd al geweest, omdat de waarheid maar tijdelijk is en altijd maar tijdelijk is geweest, indien je de tijd geïntegreerd wilt zien met de wereld. Je stelt promesse als waar, en de consequentie Q als onwaar als je fabeltjes wil vertellen! Of je vertelt de waarheid! Die waarheid die zo simpel en mooi is, Anders gezegd, waar aan, aan welke uitgeschreven logica of welke wetten zou logica moeten voldoen, terwijl de logica de heel eenvoudige kunst is om de waarheid te ontworstelen uit het eigen brein! Omdat ze scheppelijk en singulier wordt aangereikt aan de mens! Richard Feynman vertelt het ons gewoon, de wetten zijn niet van God, ze zijn bedacht!
   

Waar komt de waarheid over het leven vandaan, hoe vindt U hem in Uw brein, waardoor verteld U de waarheid? Naar het mij steeds weer wordt geopenbaard is de hele stroomlijning van wat wij om ons heen zien als leven, een constant offer is van het ene aan 't andere. Dit is zelfs ook de achtergrond van de Inductie; het zich willen vergroven van de Geest in het tastbare, het zichtbare en het te ervaren deel voor die wonderlijke geconcentreerdheid in ons dat wij het 'ik' noemen. De waarheid is er voor het "ik", dit is de grootscheepse geest-informatie die zich niet alleen in de getallen openbaart, maar die als een voltrekking in een menselijke Verschijning bewaarheid wordt. 

En daarmee wordt het ook volkomen STIJLLOOS om de Intuïtieve resultaten nog langer te gebruiken, ......ze bieden geen oplossing! Het gewone en vaak harde dagelijkse bestaan is toevallig toch verbonden met een hogere werkelijkheid!
Oppie (de Nederlandse bijnaam van hem) Oppenheimer was bekend met deze grootscheepse geest-informatie, en kon er uitstekend mee overweg. Toch kwam hij in de problemen, aan gezien deze informatie scheppelijk en seculier is, kort en goed gezegd, ze is niet voor andere mensen bestemd. Je moet zelf de geldige rede uit deze grootscheepse geest-informatie weten te ontworstelen! Het is niet mogelijk dit voor een ander te doen!

Het hele idee van de wetenschap, om dat maar even voor ieder mens te kunnen doen klopt dus niet, de regel is en zal altijd blijven; ..... wij mensen kunnen veel en veel meer doen met de begrepen rede. Met de onbegrepen aangeleerde rede kunnen we vrijwel niets!
Het systeem van de wetenschap leent zich niet voor het reticulaire systeem......

De veiligheid en het verkwisten

De werkelijke zorg van ieder mens van hoger niveau is de veiligheid en de verkwisting. Het drama Oppenheimer is zich in volle vaart aan het voltrekken. Ondanks het variabele kompas wat het ethisch realisme is, heeft de wetenschap nog niet gekozen voor de edele dingen. De gevolgen zijn enorm, Oppie Oppenheimer vertelde het de wereld, nu heb ik veel werelden vermoord! Maar er is geen enkele wetenschapper die ook maar iets van die werelden die verloren zijn gegaan kan herstellen. In de natuur is het leven nog een constant offer van het ene aan `t andere, de krankzinnige wetenschap is regelrecht in staat tot moord! De eerste wetenschapper die de waarheid wil inzien moet ik nog tegen komen.
En het is een moord die miljarden kost. En wat tot niets anders leidt als tot een "uitsterven".
Alle artsen kunnen BIJNA NIET ANDERS als werken met de manipulatie van het reticulaire systeem, ze weten niet eens wat genetica is........
omdat in het lichaam de Logos Spermatikos regerend is. Daar het een levend lichaam is!
Zo wie Zo kan de mens de bijzondere hebzucht van de wetenschap niet aan, erfgoed en cultuur hebben we te onderhouden, maar dat lukt niet op deze manier. Als de normale mensen hun eigen instrumentarium niet weten te gebruiken, en de dingen niet met eigen ogen willen bezien.
Al die manipulatie is niet wat we nodig hebben, eens zijn we dan in de andere mogelijkheden uitgepraat!
En dat gebeurd veel sneller als we alles slechts in de zin van de hebzucht willen bezien!
We moeten oppassen bij elke aanvulling die we op deze manier doen!

En dan zit ik dus met de secretie,
o
vereenkomstig de wetmatigheid van de neurosen, heel goed bedacht,
wordt getracht zich van de algemene bewustzijnsvernauwing te bevrijden.
Door het handhaven van de stompzinnigste protectering,
een Ik-Ideaal wordt gevormd,
dat niets anders dan altruïsme kan voorschrijven.
Dit is op iets anders gericht dus, als wat spookt in de eigen psyché.
Men gunt zichzelf de Geestelijke vrijheid al niet!
Als wetenschap gaat dit direct terug in het gebied van de info-manipulatie


Ontregelingen in de gezondheid zijn hier

primair te duiden als; .....
 een hele serie durende informatiedefecten,
waardoor HET EIGEN DNA sneuvelt,
en de rechter heeft iets om ieder mens met neurose naar de cel te verwijzen!
Maar de achterstand in de goede ethische eigenschappen,
zoals ze in ons uitstekende reticulaire systeem functioneert, wordt niet onderkend.
Bergen en bergen DNA worden tijdens de transcriptie,
niet langer naar een bruikbaar RNA gekopieerd.

Het product wat we IT noemen heeft zijn fatsoen allang verloren,......
en zijn koninklijkheid al helemaal!
Maar de verwachtingen van de dwazen zijn nog steeds goed te noemen,
maar hun eisen die aan de protectie worden gesteld,
ze zijn nog veel erger als een kunstmatige inseminatie (ki).
Het gaat om een neurose, die uit waanzin, onzin, en Ik-ideaal bestaat!
De mensheid wordt zo gedwongen, op een totaal ineffectieve manier,
met problemen om te gaan.
Terwijl ......de dwazen denken dat hun eigen voorstelling perfect en normaal is .....
Maar uiteraard is ze dat totaal niet, ........ 
Ze is de neurose geworden, omdat zo de waanzin en de onzin,
en het Ik-ideaal niet te vermijden waren!  Hoe het wel is ..........
 

De liefde en Rede
De liefde zal de wetenschap regenereren, de rede zal het geloof rechtvaardigen.
Dan zal ik de boom van het aardse paradijs worden,
De boom van kennis, de boom van de menselijke vrijheid.
Het zedelijke is een gedraging naar de wet van onze eigen natuur! ...
De spraak van de mens bevat een boodschap van omhoog en de innerlijke boodschap,
van de spraak, zijn materialisatie, stelt de volledige reeks van de polariteiten.
Het volledige Universum steunt op die polariteiten.........
Zonder abstracte begrippen, zijn er geen boodschappen.......
Zonder Dag geen nacht, zonder dood geen leven, zonder kwaad geen goed.
Het wijst naar de natura naturans,
dat de God of natuur beschrijft als “dat wat in zichzelf is en door zichzelf wordt! 
En als we dan zo werken (actief zijn) dan doet Cupido, in liefde en met rede,
zeker zijn best!
Lach daarom om Uw inhoud, uw begrip, en zelfs om uw bezit,
want uit liefde zal het U ontnomen worden, 
zo ligt het ook met uw succes in de nieuwe wereld.
Ik hoop voor U dat ik de hemelpoort voor U definitief heb geopend, ....
dat is de doelstelling die ik steeds heb meegekregen, zo lang ik hier was en ben.


Dit zal voor de totale macht op deze wereld één groot totaal drama worden........
Want deze achterstand kan niet meer worden getolereerd.
De mens zal er alleen zijn eigen ondergang mee bewerken.
Blijkbaar vindt de wetenschap dat haar niets kwalijk is te nemen.
Is het werkelijk zo dat haar niets kwalijk is te nemen?
Ik gebruik Robert Oppenheimer en Richard Feynman als hulplijnen,
U weet het, Plato heeft allang afgedaan, deze behoort niet tot de moderne wereld.
Oppenheimer en Feynman des te meer,
daar ze hebben bijgedragen aan het Manhattan-project.
De conclusie`s van deze heren gelden nog steeds; ........

 

De atoombom is gekomen door een fysisch aspect van de materie te benaderen,
de andere helft van het atoom mysterie moet nog altijd opgelost worden.
Het vertrouwen van de wetenschap steunt alleen op een geloof,
in de objectieve werkelijkheid van de bestanddelen van fysische theorieën,
er is geen enkel geloof in de werkelijkheid van het geheel.
Het mysterie en de majesteit van de materie wordt niet volledig gewaardeerd,
men komt er niet toe vervolgens de objectieve blik terug te richten op de mens,
beschouwd als materie,
om haar vervolgens tot leven te zien komen,
als onderdeel van dit universele mysterie van de grootste diepte.
Dat kan ook niet, .....
woorden schieten zelfs te kort om de werkelijke fysische aspecten te verwoorden.
De werkelijkheid is er om in te leven ( Robbert Oppenheimer )
Het is dus oneindig veel beter ons eigen reticulaire systeem in te zetten,.........
Ze is het instrumentarium wat ons is gegeven............
Ze is ons gegeven..........Het is het enige wat consistent kan zijn!

 
De dramatische confiscatieve instelling en institutie in de mens ontstaat,
ontwikkelt en functioneert in een patroon van zelf-organisatie,
die verder gaat dan de bewuste bedoelingen van de betrokken individuele mens,
en zo zit de edele doener op deze wereld dus op geen enkele manier in elkaar.
Hij leeft zo niet, hij doet zoiets niet!  De doener droomt niet, de rest droomt kennelijk wel!
Als de doener droomt, dan is het maar over één ding, hoe kunnen we alles delen!
Dit doet hij ondanks de beperktheid van het menselijk weten en kennen.
Hij geloofd in de dingen die hij doet! 
Als het antwoord van God op de vraag "waarom",
een leuk antwoord zou zijn had allang iemand het gevonden. 

 
Als het antwoord geld op zou leveren,
zou een ware goudkoorts zich van de mensen meester maken. 
Als mensen verre ontdekkingsreizen zou moeten ondernemen om het antwoord te vinden,
hadden ze het allang gevonden. 
Als het antwoord waardering en schouderklopje's van de medemensen zou opleveren,
zou het geen geheim meer zijn. 
Als het antwoord waarschijnlijk is,
zouden de mensen het voor waar aannemen. 
Als de kerken de waarheid in pacht zouden hebben,
zou de clerus geen moeite met het antwoord hebben. 
Als het antwoord wetenschappelijk zou zijn,
zouden de universiteiten het doceren. 
Als mensen het antwoord met geweld zouden kunnen vinden,
hadden ze vast een bom bedacht om het bloot te leggen. 
Als de gevestigde orde het antwoord zou kunnen gebruiken om het pluche te beschermen,
had die zich het al eeuwen toegeëigend. 
Als de rijken het zouden kunnen kopen,
was het ongetwijfeld uitverkocht.
Als het antwoord ingewikkeld zou zijn en veel kennis zou vereisen,
zou de wetenschap het zeker geweten hebben. 
Als mensen het antwoord op de vraag graag zouden willen horen,
zou het overal rondverteld worden. 
Als mensen het antwoord zouden kunnen vinden door te doen en te presteren,
was de taak allang volbracht. 
Als het antwoord bedacht zou kunnen worden, had in al die eeuwen,
met al die grote denkers toch zeker een het bedacht hebben. 
Als mensen met het antwoord hun eigenbelang zouden kunnen dienen,
het zou geen vraag meer zijn.

Wat je er niet anders dan uit op zou kunnen maken is; ......
dat het antwoord pijnlijk,
onrendabel, voor de hand liggend, hoon en verkettering opleveren,
onwaarschijnlijk, ketters, onwetenschappelijk, anarchistisch, revolutionair,
niet te betalen,
eenvoudig, beschamend en ondoenlijk is en niet bedacht kan worden.
Ach de wetenschap en de politiek zijn beiden wezenlijk aan hun ontbinding toe,
Je hebt niets aan hun onmenselijke bijdragen............
en de rechts-spycholoog blijft uiteraard helemaal stil .......
het fascisme als volks verbond gaat weer steeds grotere vormen aannemen.
Maar niets daarvan wil de moderne wereld duidelijk worden.
Zo zit het onzijdige flikkervolk op deze wereld in elkaar.
Maar ze gaan gelukkig helemaal naar de kloten,
En ze zijn zelf verantwoordelijk!
Duizend tegen één dat ze weten dat ze zichzelf bedonderen,

Anarchie is niet zonder oorzaak! Richard Feynman vertelde het al......
De communistische standpunten zijn de antithese van de wetenschappelijke,
in de zin dat in het communisme de antwoorden op alle vragen worden gegeven,
- Politieke vragen en morele - zonder discussie en zonder twijfel. 
Het eenzijdige flikkervolk, hoe ze ook heten, wie ze ook zijn, 
ze zijn nog steeds meer als belachelijk........
buiten dat.........
Want elk van de concepten van de wetenschap is op een schaal afgestudeerd,
ergens tussen,.......
maar niet aan het einde van de absolute valsheid of absolute waarheid.
 Ik denk dat ik dit idee moet accepteren, niet alleen voor wetenschap,
maar ook voor andere dingen; ........
Het is van groot waarde om onwetendheid te erkennen. 
Maar het inzicht , kracht en comfort daartoe  heeft men niet gevonden,
dus gaat men heel belachelijk de politieke en morele vragen,
 "maar even doen" zonder twijfel en discussie............Vandaag breken ze Hamburg af,
Morgen wordt het heel Duitsland!
De zombies zijn uitgepraat,
ze hebben hun eigen instrumentarium niet leren begrijpen.
Dat is logisch en grondig consistent, we hebben het doen nodig.........
toch hebben  we niets om het consistente van het doen te handhaven.
Althans dat zeggen we, doch dat klopt niet.
Zonder goed eigen instrumentarium bent U werkelijk SCHIZOFREEN.
Niet te min blijft deze waardeloze toestand ........
door de krankzinnige wetenschap  geprolongeerd, dat is het drama.........
wat tot ondergang en uitsterven leidt.........
Liegen over theorieën  is een vreselijk beroep...........

 

Wat betreft het verleden kunnen we tot een oplossing komen,......
Want dat is nog steeds een Goddelijke Komedie-achtig bezoek aan ‘de hel’.
vol gejammer en geweeklaag,
en aan het Paradijs, waar de hoofdpersoon aan zijn Gids vraagt:
"Wat zijn ze met weinig in hun vredige gelukzaligheid,
vergeleken met al die ontelbare weeklagende menigten,
die we gezien hebben onderweg!
En mijn metgezel antwoordde:...... Het zijn er maar heel weinig.
En ik verzuchtte: Moet dat altijd zo blijven?
En hij antwoordde: Heeft de Natuur al die kindertjes vernietigd?
Heeft de Natuur al die gebreken en misvormingen voortgebracht?
Heeft de Natuur al die zwakzinnigheden en krankzinnigheden veroorzaakt?
Of was soms; .....
de belangrijkste vernietiger en voortbrenger de onwetendheid van de Mens,
die de Natuur geweld aandoet?
En de armen, gevangenen, soldaten, asceten, priesters, edellieden en koningen;.....
waren zij het werk van de Natuur, of het gevolg van de verdorvenheid van de Mens?
Mijn constatering in deze materie: ......
een Ziele-Maatje heb ik nog steeds maar heel erg weinig gezien.


 
Dijkgraaf, de A krankzinnige gevaarlijke,
hij laat dat zien, HIERMEE

Afbeeldingsresultaat voor driewerf van het geluk vrijmetselarij
Makkestakje wildgeraas, welke professor is er Nu zo dwaas?
Het is het flikker vriendje van Robbert Dijkgraaf!
Wilde die gek zijn insigne aan iedereen meegeven? Rot op GALA flikker!
En neem de rest van dat debiele onzijdige flikker volk mee.
Wij kunnen de aanklacht tegen deze wetenschap niet langer onder ons houden.

Het niet aanwezig zijn in het leven, lijdt regelrecht absentheïstische SCHIZOFRENIE.
En dat vinden ze nog normaal ook!
Doch ik weet heel zeker van niet, want er is genoeg gepraat............
Dat weet ik zo zeker als dat 2+2 toch 4 is........
Want het is wel de bedoeling om het eigen instrumentarium dan toch te leren gebruiken.
Dat is logisch en grondig consistent, we hebben het doen nodig.........
toch hebben we niets om het consistente van het doen te handhaven.
En dat zeggen we duizend keer meer als de waan.......
Althans dat zeggen we, doch dat klopt niet.
Zonder goed eigen instrumentarium bent U werkelijk SCHIZOFREEN.
Miljarden mensen zijn op dit punt aanbeland!
Niet te min blijft deze waardeloze toestand,
door de krankzinnige wetenschap  geprolongeerd.
De Macht en de Waan daar zakken we in weg,
En dat dieper als ooit te voren ..........
Ons lot is uitgetekend, morgen weer een bezoek aan de "Hel" ?

Dat heel ons instrumentarium in alle gegeven wonderlijkheid verschilt is blijvend.
Zij die ze als "Leer moeilijkheden bezien" worden of zijn in de meeste gevallen,
zelf gek, .......of schizofreen........
Het reticulaire functioneren kent zijn "cultuur", naar rede en liefde
En die van de "westerse cultuur" is al compleet stuk.........
De kern was de grootst mogelijke verdraagzaamheid,
en dat in de meest strikte onafhankelijkheid.
Zo was een non-associatieve theorie over het denken,
zoals Otto Selz hem ontwikkelde, heel gewoon nodig!
Doch ze werd door de waanzin gedumpt!
De laatste poging om strikte fatsoenlijke wetenschap te bedrijven,
ze is toen al mislukt!
Een eenvoudige ontkenning heeft geen zin,
Maar stoer en onzinnig worden de data van de wetenschap
"neergekletterd" alsof het allemaal "bewezen" is.

 
In veruit de meeste gevallen wordt door de reticulaire formatie onderbewuste reactie
teweeggebracht. De formatio reticularis is daarmee ook; .....
 een belangrijk onderdeel van het reticulaire activeringssysteem,
het “alarmsysteem” van ons lichaam.
Maar daar heeft de krankzinnige wetenschap geen belangstelling voor......
Maar bij mij werkt zoiets op volle toeren.......


 
Kierkegaard vertelde het ons zo; .......
In het opnemen van eigen (maar werkelijk-innerlijke) schuld,
attendeert de angst de mens op het eeuwige moment
en daarmee op nieuwe mogelijkheden voor zijn eigen toekomst
en die van de gemeenschap.
Positieve angst, het ‘fascinosum’ van mijn in God gevestigde vrijheid,
betreft immers altijd toekomst.
Als alleen met geloof de toekomst te overwinnen is,
dan is de reden daarvan,
dat de ‘definitie’ van God altijd al was ‘dat bij Hem alles mogelijk is’.
Dit geloof mag zich niet opsluiten in een ivoren toren (vgl: het mystieke niets):
het zendt de mens terug naar de relatieve taken in het hier en nu.
En juist krachtens de relatie met het eeuwige zal de enkeling zich integreren,
of -om het heel anders te zeggen- is socialisme pas mogelijk.
En uiteraard is dit het eerste en enige wat de mens "wat betreft God" dient te weten!
Verder gaat de vrijheid om wat hij doet!

Zij die het fascinosum kennen, zij zijn in staat om de wereld op te tillen,
tot het aller-aller-hoogste.........wanhoop niet.
Wanneer we het diep mysterie van de natuur ervaren,
dan voelen we het geheim van het bestaan aan.
Dit is terzelfdertijd; ......Fascinosum et tremendum, het fascinerende van buiten.
Dit vraagt alleen openheid naar de natuur toe,
en geen angst voor het eenzame karakter van de grote ervaringen.
aangezien het hier om directe ervaringen gaat,
kunnen we geen bewijs van hun bestaan aanleveren.
Men kan alleen een bewijs voor zichzelf opbouwen door de integratie in de natuur,
niet door intermedaire theorieën, maar door direct contact,
aangezien de natuur niet gewaardeerd wordt door onze beschaving,
is deze weg als begin eenzaam .......doch later overvloedig.........
Dit is wat zowel door Robbert Oppenheimer als door Richard Feynman werd gekend!
Gelukkig dat er nog zulke wetenschappers hebben bestaan........
Gelukkig dat daar niet alles een fiasco is, maar wel bijna,
in een wereld vol boze anarchisten en arrogant flikkervolk!
 
Ze weten zelfs niet wat de mens als enige dient te weten,
wat betreft God!
Het Geloof kan zich in geen enkele ivoren toren bevinden...........
Haar antwoord is de directe fascinatie van buiten,
Zolang we deze regels aan onze laars lappen,
gaan de Goden niet verder met ons, automatisch ........
Ik heb dus al gekozen, de overvloed werd mij te bijzonder,
daarom ben ik maar gaan schrijven...........
Het is aan ons de nieuwe richting te bepalen!
Daar in de Geesteswereld zijn ze niet van lotje getikt, in tegendeel zelfs,
daar wordt de enige Universele wetmatigheid beheerst.
En verder is er voor de bewijzen de integratie met de natuur..........
wat er verder nog wordt gemeend en gedacht,
is alleen bekend aan het materiële ego, ook wel genoemd de begeerte,
dat is het wat het doet verstarren, dat moet je dus niet hebben van binnen.

En het zijn de anarchisten en het flikkervolk wat alle grenzen van fatsoen,
is overgestoken.
Universele wetmatigheid, Recht, De Wet, De Thora bestaan,
en kunnen als zodanig bestaan, en kunnen als zodanig erkend worden,
zolang "De Liefde" als genade werkzaam is en blijft.
En dat zijn ze nu eenmaal, (h)erkend of niet (h)erkend.
Wie dus denkt dat de goden met ons verder gaan heeft het mis,
deze regel zal eerst door ieder mens erkend en herkend moeten worden,
dan pas gaan de Goden met ons verder! De tijd hiervoor is aangebroken, ....

 De  meest vitale impulsen of drijfveren misleiden ons het meest; ....
op deze manier worden de levensfuncties veilig beschermd tegen aanslagen.
Het kennen van vitale instincten en levensritmen,
is alleen gegund aan mensen met de juiste discipline,
alleen zij kunnen de drijfveren bewerken ofwel de verkeerde drijfveer overmeesteren.
Aan hen alleen is de deskundige techniek.
Met fabeltjes en theorieën valt er niets te overmeesteren. 
De ware religieuze mens met de juiste discipline,
kan vrijwel rechtstreeks doordringen tot de kern van ieder mens,
maar nog steeds is er de census in de realiteit, niet alles is zo maar even te verwoorden.
Hierin verschilt de religieuze mens het meest, zelfs zeer veel van de moralist.
Deze ontkend het bestaan van alle psychofysische factoren,
die ons in de greephouden van onze instincten en drijfveren.  
Doch er zijn mensen die een consistentie onderkennen tussen God en wetenschap.
De moralist is een dwaas die de vreemde fantasie als mogelijkheid toelaat,
"om van andere mensen in het verborgen te houden",
Ze weten vooral dat liefde noodzakelijk is, maar willen hem niet opbrengen,
zodat jou psychologische make-up radicaal verschillend is van die van hem. 
Eerst en vooral, 
omdat iedereen veronderstelt dat het geweten universeel is onder de mensen, 
en zo ongeveer een vanzelfsprekendheid, maar toch heren van de wetenschap.......
Waar is deze consistentie van U dan?
Anarchisten en flikkervolk vertel mij dat nu eerst eens?
Waardoor het verbergen van het feit dat je gewetenloos bent,
een eitje is of wordt. Bent U zo krankzinnig dat U denkt dat U dat Kan?

U begrijpt de eigen houding van onzekerheid niet, U bent schizofreen ...........
U bent niet normaal voor deze wereld ........en kan dat ook niet zijn!
Niets is zeker of bewezen zonder twijfel.  
U onderzoekt voor nieuwsgierigheid, omdat het
onbekend is,
niet omdat u het antwoord kent. 
En aangezien u meer informatie in de wetenschappen ontwikkelt,
is het niet dat u de waarheid ontdekt,
maar dat u erachter komt dat dit of dat min of meer waarschijnlijk is.

Jung heeft zelfs een keer ge­zegd, aangaande de eigen natuur...........
dat goedheid die het instinct te boven gaat niet meer goed is;.....
en dat slechtheid die het instinct te boven gaat evenmin kan be­staan.
Als ik probeer beter te zijn dan mijn in­stinct mij toe­staat,
ben ik niet meer tot het goede in staat.
Als ik kwaad wil doen om te overleven,
dan is dat slechts mogelijk tot aan het moment waarop mijn instinct afhaakt.
Als ik meer kwaad doe dan mijn instinct mij toe­staat, ver­nietig ik mijzelf.
Het instinct, het dier in ons, is de hoogste rechter,
het brengt mijn goede of kwade neigingen tot de juiste proporties terug.
Maar je hebt mensen die beesten willen blijven,

De anarchisten en des mensen flikkervolk............Dijkgraaf rot toch eens op!

 
 
Bevoegdheden komen niet alleen zomaar uit de lucht vallen,
ook de argumenten om ze uit te spreken,
ze komen niet zomaar uit de lucht vallen!
Het is niets bijzonders: . De enige conversatie die nog niet is gestart, we kennen hem!
Wát moet er precies hervormd worden, voordat we weer wat voor elkaar kunnen zijn.
Richard Feynman vroeg er om, op 2 Mei in 1956,  maar we krijgen hem maar niet.......

Het is dus de voortdurende en intense aanwezigheid van de zielen onder elkaar,
die een gevoel van directe participatie in ieder van ons produceert.
Meer is er niet!
De Aarde behoort niet toe aan de mens, de mens behoort toe aan de Aarde.
Dit weten we;.... alle dingen zijn met elkaar verbonden,
zoals het bloed de leden van een familie verbindt.
Wat de Aarde overkomt, overkomt ook de kinderen van de Aarde.
De mens heeft het levensweb niet geweven, hij vormt er slechts een draad van.
Wat hij het web aandoet, doet hij zichzelf aan.
De werkelijkheid van de materie appelleert aan de gebieden van het innerlijk leven,
daar een mens zich geconfronteerd weet,
met de ontoereikendheid van een uitsluitend verstandelijke benadering.
Alles wordt subjectief in ruimte en tijd, daar ze niet werkelijk essentieel zijn.
De waarheid van het leven is, dat als je de werkelijke reden vindt van het leven,
dat er dan ook een enorme klap is.
 De aangeleerde redenen blijken niet te kloppen.
De psychose die op deze constatering kan volgen, kan een enorme diepte bereiken.
Aangezien de realiteitszin van de mens op dat moment in zijn geheel wordt aangetast.


En U weet dat de theorie van de genetici er totaal niet toedoet!
Dit omdat Otto Selz al anticipeerde op alle voorname anti-elementaire concepten,
uit de moderne cognitieve psychologie, zoals
 • De eenheid van gedachten is gedirigeerde associatie.
 • Begrip van problemen vereist de vorming van structuur.
 • Probleem oplossen bevat het testen van condities
 • Er is een strikte en wetenschappelijke instelling op te richten!
 • Doch onze Essentie is niet ontvangen door onze ouders of de wetenschap,
 • maar wel degelijk drukt ze op een bepaalde wijze de Goddelijke Natuur uit,
 • De extra breinvoorwaarden waren noodzakelijk in deze actualiteit,
 • Want zij is het systeem dat het noodwendige welbehagen in het brein wekt. 
 • Zo werdt het reticulair systeem door de oorspronkelijke volkeren al gekend.
Anders gaat het ook mis met UW DNA, of eigenlijk
bij elke de transcriptie naar bruikbaar RNA, welke we absoluut nodig hebben.
en U krijgt daarna een regelrecht fabelachtig stempel opgeplakt.
En de kloten klappers van de wetenschap willen het zo graag, ......
Freund 's Es is de ziekte!
Doch U krijgt ADD of ADHD of een vorm van Afasie of iets dergelijks opgeplakt,
als U tenminste al niet te veel onder "de medicijnen" heeft geleden.
Maar de GEEK is absoluut het genetisch mislukte figuur..... 
Daar is het absoluut mis met het algemeen noodzakelijk wel-behagen van het brein!
100 % zeker weten,
en dergelijke garantie geeft de krankzinnige kloten god Hans Clevers,
of de ontwikkeling 's bioloog Nico van Straalen  niet!
Daar is bij hen noch structuur noch de functie voor aanwezig! Het zijn slechts idioten!

 

 
Afbeeldingsresultaat voor
 
 
Men wil niet in meta-stabiele toestanden verkeren, maar stel je nu voor dat; ......
 de rede en de liefde als de tweede en psychologische  grond,
onder de zinnen van mensen zouden worden erkend.
Dat de mens steeds weer naar "Het Mens-zijn" zou moeten terugkeren,
dit als inspiratie en bron!
Dat zou de zegen voor iedereen zijn!
Maar deze hypotheses leiden tot niets,
als je denkt dat het normatieve er niet meer toe doet!
De institutie die overal in opkomst is,
ze zou alles moeten regelen, en dat zonder het "FUS",
dus het belangrijkste aan functie en structuur wat in ons DNA aanwezig is!
Elke institutie heeft een apart verhaal,
ook "De ontwikkeling 's bioloog" heeft zijn stempelkussen meegekregen,
maar het is een stempel van een idioot! En dat is allang bewezen!
We zouden wel Gek zijn als we een dergelijke wetenschap,
voor de tweede keer om een dergelijke discussie gingen vragen.
Dat hebben ze na 2 Mei 1956 zelf nooit gewild.


 
Wat er over blijft?
De rationele staatstheorieën;.....
De imbeciel blijft ze een miljard jaar vertellen..........
Ze zijn ziende blind hoe culturen vanuit hun formatie verder gaan,
altijd! Toch is er een verhaal ........
waarin de mens tot een statistische grootheid wordt teruggebracht,
Die mens die als proefkonijn dient voor; ...... 
de onrealistische, klak­keloze toepassing van allerlei ismen.
Ga die krankzinnigheid toch eens ergens anders verkopen........
niet verder kunnen met een echte cultuur is een ramp.........
En ze leidt tot onze regelrechte ondergang,
Maar Nico van Straalen blijft die zwam-verhalen vertellen...........
En de dure "deskundigen" doen hem alleen maar na...........
En dan hebben we het nog niet eens over de we­ten­schappelijke ontdekking,
van de atoom­splitsing en ander modern oorlogstuig.
Met ijskoude logica wordt de waarde van de indi­viduele mens weggecijferd.
En het meest tra­gische is; ....
 dat wij evenmin eenvoudig van deze duivelse kennis kunnen afzien.
En dat noemen al die krankzinnigen, wetenschap ..........


De sofistiek of deskundigheid van de gewone man of vrouw,
 hij wordt zo mogelijk zeer goed ingezet,
dat van de Universiteiten, 
kan alleen maar uitgedrukt worden in een barbaarse cultuur relativering; .....
wat is goed, wat is juist, wat is beschaafd, vraag het ze maar niet!
Want ze weten dat vooral niet!
Je treft bij deze vragen een en al onenigheid! 
 • De gewone man of vrouw; .........
 • Als er een duidelijke behoefte is, ...... hij in zijn ziel aangesproken worden
 • Als hij gevraagd wordt, maar vooral niet omwille van het genot.
 • Hij wil wezenlijk goed presteren, dat is altijd de goede keuze geweest!
 • De Kosten lager, opbrengsten hoger zijn, vanuit een genormeerde analyse.
 • Dus op het punt van wezenlijk presteren, van zijn rationaliteit.
 • Hij om de ontvangers geeft, altruïsme is zelfs een uitzonderlijk goede motivatie.
 • De sociale psychologische beloning is daar bij zijn versterkte reputatie.
 • Het doel komt daar bij overeen met de eigen innerlijke waarden.
 • De constitutie van de ziel wordt daar door meer als een feit.
 • Hij kan zijn oprechte inzet tonen!
 

 
Maar wat het dus wel is; .......
Elke ziel tracht zich te verwerkelijken in het beeld van de haar omringende wereld,
in zoverre het dus de geworden cultuur uitdrukking is,
en afbeelding is van een idee van menselijke bestaan,
En we hebben daar zelfs een apparaat, een instrumentarium voor gekregen'
'De formatio reticularis' , de schepper was zo wijs.......en ik kies het getal,
dat aan alle wiskunde ten grondslag ligt als een zondermeer gegeven element.

De gekken onder de wetenschappers; ......
zijn in dit verband de enigen die zich onttrekken aan het Goddelijke intellect.
Wetende dat het getal onder alle scheppingen van de geest,
heel duidelijk een unieke positie inneemt.
 Zij is een wetenschap in de strengste stijl zoals de logica,
maar omvattender en veel rijker aan inhoud;.....
zij is een echte kunst naast de beeldende kunst en de muziek,.....
wat betreft de noodzaak van een leidende inspiratie
en de grote vormconventies in haar ontwikkeling;......
zij is ten slotte een metafysica van de hoogste orde
en dat wordt juist door de krankzinnige wetenschap ontkend,
maar het was er uiteraard al voordat de idealistische mens op deze Aarde was!
Zij die dat ontkennen hebben niets anders als een vijandige relatie met zichzelf.
Het getal is het symbool van de causale noodzakelijkheid.
Het bevat, net als het goede intellectuele Godsbegrip in U, 
'''' de laatste zin van de wereld als natuur.''''''
Daarom mag men het bestaan van getallen een mysterie noemen.
en het religieuze denken van alle culturen heeft zich terecht';......
nooit aan die indruk onttrokken.
En ook aan de overvloed aan indrukken heb ik mij nooit onttrokken......
Je weiden aan God brengt de wetenschap, ze is niet het bewijs,
maar het directe en consistente contact...........


  Het is regelrecht bekend waarom de rol van de wetenschap is uitgespeeld.
Ze blijft proberen de zaken wiskundig te formaliseren, wat niet kan!!!!!!!!!!
Wat niet kan, moet je ook niet proberen......oplichters hebben we genoeg!
Om het U nog anders te vertellen,
de ethisch-socialistische gek is totaal gek,
omdat hij de mens het voordeel van zijn vrijheid heeft ontnomen,
dit ten voordelen van "De eigen logos".
Doch "De logos is", niets kan haar worden ontnomen.
En inderdaad, om dat te weten moet je kosmisch medewerker zijn,
anders wordt je door de eigen logica nogal vaak bedrogen.
Nico van Straalen, Je bent debiel! Te veel staatskrankzinnigheid gelezen?

 De wijsheid die U in uw communicatie kan neerleggen,
wat het belangrijkste onderdeel is van Uw eigen attitude,
 is niets anders als een geïntegreerde kennis; .... 
zij zoekt naar de waarheid en het goede in de liefde.
Deze vorm van kennis leidt tot God en de medemens als naaste.
En de mentale activiteit in strijd met de feiten veroorzaakt valse kennis,
en dat is een gebrek, omdat "De logos" niets kan worden ontnomen.

Uniformitarianisme ofwel luisteren naar kletskoek is een geologische doctrine.
Het stelt dat de huidige geologische processen in het verleden,
altijd werkten zoals tegenwoordig wordt waargenomen
en dat deze zo de geologische karakteristieken van de Aarde verklaren.
Het neemt dus aan; ....
dat de geologische processen die we vandaag de dag zien onveranderd zijn,
dit ten opzichte van de processen in een onwaarneembaar verleden,
en dat er nooit catastrofale gebeurtenissen,
in de geschiedenis van de Aarde hebben plaatsgevonden.
De huidige processen worden verondersteld; .... 
alle gebeurtenissen in het verleden te kunnen verklaren.
De slogan van het uniformitarianisme:.....
“het heden is de sleutel tot het verleden”.
Wil de wetenschap ooit nog wel eens onbekendheid
en onvolmaakt tot haar credo toevoegen,
hoeveel eeuwen blijft ze nog aan kletskoek vasthouden?

De eenheid van tijd is de duur van precies 9 192 631 770 perioden van de straling,
die overeenkomt met de overgang tussen twee hyper fijne energieniveaus,
van de grondtoestand van cesium-133,
en dat bij een temperatuur van 0 K (13th CGPM (1967-1968) Resolution 1, CR 103).
Het is geen bewijs dat deze standaard een vaste standaard is!
Deze atomaire tijdmeting is gerelateerd aan de snelheid,
waarmee atoom processen plaatsvinden.
Is dus in feite niet de vaste standaard die we menen te hebben,
met onze klok die we tot nu toe gebruiken .
Onze tijd word door onze klok gemeten. Onze kalender klok is een ‘omloop klok'.
Hij meet de dagen, maanden en jaren van de draaiing van de aarde om zijn as,
en de omloop van de maan om de Aarde en van de Aarde om de zon.
Deze tijdmeting is voor ons mensen vrij goed te hanteren,
we menen er een constante voor te hebben!

Een andere tijdmeting is atomair –
of wel de snelheid waarmee atoom processen plaatsvinden.
Deze klok is feitelijk gemeten: ......
 terwijl hij beweegt met een snelheid die verschilt van de omlooptijd.
Met andere woorden; ..................................................................
als uit radio metrische metingen blijkt dat een steen miljoenen jaren oud is,
betekent dat niet dat de Aarde een miljoen keer om de zon is gedraaid,
sedert de vorming van de steen.
Het betekent dat ALS de atomaire processen altijd dezelfde waren geweest,
DAN zou de Aarde schijnbaar een miljoen rondjes gedraaid hebben om de zon.
De onvolledigheidstelling is dus meer als juist, er is een innerlijke samenhang,
en geen tegenstrijdigheid.
Het bewijs van Kurt Gödel precies!
1. Als een systeem consistent is, kan het niet volledig zijn.
2. De consistentie van axioma kan niet bewezen worden binnen welk systeem dan ook.
3. Dat heeft hij niet bewezen, maar alleen geconstateerd, vanuit de reële situatie ! 
4 Wat de stelling zegt is dat de stelling van een consistent axiomatisch systeem ,
haar eigen
consistentie niet kan bewijzen.
Het gevraagde te samen met het gegeven geeft geen oplossing,
zoals normaal is in de wiskunde! 
5. Dergelijk stelling is te moeilijk voor wetenschappers,
dit moet je aan Pythagoras overlaten!
En de nodige Euclides-e breinvoorwaarden gebruiken.

Volgens de nul-punt theorie,
beïnvloed de nul-punt energie de snelheid van atomaire processen!
Het is interessant op te merken,
dat we in alle verval snelheid formules òf de lichtsnelheid in de teller vinden,
of zijn tegenpool de constante van Planck in de noemer.
We weten dat; ....
 het product van de constante van Planck en de lichtsnelheid (hc) constant is.
Dat is gemeten en gecontroleerd door velen.
De metingen van de licht snelheden hebben aangetoond dat ; .....
deze (c) daalt en de constante van Planck (h) is gestegen.
En hoe groter de lichtsnelheid in het verleden,
hoe groter de radio metrische verval snelheid.
Bijvoorbeeld, als de lichtsnelheid oorspronkelijk één miljoen keer groter was dan nu,
dan zouden één miljoen atomaire jaren overeenkomen met één ronde om de zon.
(één jaar).

Dit alles is er alleen niet bij Nico van Straalen,  zijn debiliteit is bewezen, niets anders!
Hij bedonderd graag mensen met zijn eigen peper dure fabeltjes.
Net als de totale krankzinnige wetenschap!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Het bewijs dat de vervalsnelheid op Aarde niet constant is, ze is makkelijk te leveren.
Bijvoorbeeld :
Er word beweerd dat het lang kan duren voordat een C-14 atoom vervalt
en dat het op ieder moment er een kans is dat het atoom vervalt,
en je kunt van tevoren niet zeggen wanneer het zal gebeuren.
Wel kan je meten; ......
hoe lang het duurt voor de helft van een hoeveelheid atomen is vervallen: ....
de halfwaardetijd.
In het gevalt van C-14 is die 5730 jaar, met een onzekerheid van ongeveer 30 jaar.
Iedere 5730 jaar zal dus de helft van je hoeveelheid C-14 atomen vervallen.

Echter ........Je zou verwachten dat; .....
 de voorraad C-14 hierdoor op een gegeven moment op zou raken.
In de stratosfeer, de bovenste laag van de atmosfeer,
ontstaat echter ook steeds weer nieuwe koolstof-14.
Kosmische straling, straling afkomstig uit de ruimte,
botst in de atmosfeer tegen andere deeltjes aan.
Hierdoor kan een energierijk proton vrijkomen.
Als dit tegen een stikstofatoom botst, ontstaat er soms N-15,
een instabiele variant van stikstof.
Dit vervalt op de duur, waarbij onder andere C-14 wordt gevormd.
Hierdoor wordt er steeds weer nieuwe C-14 gevormd,
zodat de totale hoeveelheid C-14 o
ngeveer constant blijft.
Op dit moment is ongeveer 1 op de 7,5x10 11   koolstof atomen een C-14 atoom.

Ja, en nu komt er een nieuw feit opduiken wat ik nergens terug vind
in de redeneringen rond datering :
DE KOSMISCHE TRALING IS NIET CONSTANT :
Scott E. Forbush ontdekte de verrassende omgekeerde evenredigheid tussen ......
zonne activiteit en kosmische straling.
Meer zonneactieviteit werkt dus verminderend op de kosmische straling !
Minder straling betekend minder opwarming,
Wetenschappers hebben dit fenomen al lange tijd geweten.
Het wordt de Forbush daling genoemd, naar de Amerikaanse fysicus ScottE. Forbush,
die in de 30’er en 40’er jaren van de vorige eeuw kosmische straling bestudeerde.
Als de kosmische stralen de bovenste atmosferische lagen raken,
produceren zij secundaire deeltjes, die de grond kunnen bereiken.
Door zijn metingen aan deze deeltjes, merkte hij op, in tegenstelling tot wat men dacht,
dat de kosmische straling verminderde als de zonne-acitviteit groot was.
De reden is eenvoudig: .....
Als zonnevlekken exploderen,
stoten zij enorme wolken van hete gassen uit, weg van de zon.
Deze wolken, die men CME’s (coronale massa uitstoten) noemt,
Bevatten niet alleen gassen maar ook magnetische velden,
flarden magnetisme die weggerukt worden van de zon door de explosie.
Magnetische velden buigen geladen deeltjes af, als een CME langs de Aarde schiet,
dan worden ook de elektrisch geladen kosmische stralen meegesleurd,
die anders de Aarde zouden bereiken. Dit heet "Forbush vermindering".

HIERMEE IS BEWEZEN DAT; ......
 DE WETENSCHAP OP AARDE ZO DEBIEL IS ALS EEN LODE DEUR,
HAAR DATERINGEN ZIJN NIET OP EEN CONSTANTE GEBASEERD !!!!!!!!!!!!!!!!!

EN ALLE DATERINGEN KUNNEN IN DE PRULLENMAND.
Ook die van Nico van Straalen!

De rationele staatstheorieën;.....
De imbeciel blijft ze een miljard jaar vertellen..........
Ze zijn ziende blind hoe culturen vanuit hun formatie verder gaan,
altijd! Toch is er een verhaal ........
waarin de mens tot een statistische grootheid wordt teruggebracht,
Die mens die als proefkonijn dient voor; ...... 
de onrealistische, klak­keloze toepassing van allerlei ismen.
Ga die krankzinnigheid toch eens ergens anders verkopen........
niet verder kunnen met een echte cultuur is een ramp.........
En ze leidt tot onze regelrechte ondergang,

De auto-reverse, als idee heeft het zijn begin.
Ik dacht niet alleen aan het laatste kleine beetje verstand.
Velen weten het niet, maar de geest die naar  buiten is gericht,
valt om in zijn eigen projectie, ........
De mens moet zelfs verder met de formatie waarmee hij bezig is........
en dat is de formatio Reticularis............altijd al.
De geest van de mens moet allereerst naar binnen gericht zijn,
om de eigen natuur te onderkennen,......
De werking van de rede, ze wordt niet zomaar even bij U gebracht .........
ze wordt zelfs afgebroken in de eigen projectie.
Daar het de eigen intrinsieke natuur totaal niet is,
laat staan dat het aansluit bij de intelligibele rede........
Het maakt het egocentrische als pad volkomen onbeheersbaar .......U
U moet weten hoe de meest normale liefde volkomen verslijten kan.


Zozeer wordt alles Relationeel bepaald dat de wezenlijke relativiteit,
die je met deze statistiek aan wil tonen,
door er vele relativerende vragen bij te stellen, niet kan bestaan.
En Euclides vertelde het ons al,
in mijn wiskunde heb ik "meer-als-drie" dimensies nodig.
Namelijk een extra brein voorwaarde, .........
De formatio Reticularis is wel iets bijzonders..........

De vragen worden gesteld in het participium van de taal,
daar bij is de mens niet wat hij doet!
Wetten noch bewijzen kunnen aangetoond worden in een imperatief geheel,
daar is nooit geen zekerheid over! Een formalisatie blijft onmogelijk!
En een staatsrationalisme kan haar niet vervangen, dat is bedrog.........
Je moet zeer zeker over de onvolledigheidsstelling weten!
Alleen krankzinnigen willen daar geen gevolgen uit trekken!
Alleen de werkelijkheid is om in te leven, sprookjes horen daar niet bij!

Jung heeft zelfs een keer ge­zegd, aangaande de eigen natuur...........
dat goedheid die het instinct te boven gaat niet meer goed is;.....
en dat slechtheid die het instinct te boven gaat evenmin kan be­staan.
Als ik probeer beter te zijn dan mijn in­stinct mij toe­staat,
ben ik niet meer tot het goede in staat.
Als ik kwaad wil doen om te overleven,
dan is dat slechts mogelijk tot aan het moment waarop mijn instinct afhaakt.
Als ik meer kwaad doe dan mijn instinct mij toe­staat, ver­nietig ik mijzelf.
Het instinct, het dier in ons, is de hoogste rechter,
het brengt mijn goede of kwade neigingen tot de juiste proporties terug.
Maar je hebt mensen die beesten willen blijven,
En waarom ze dat niet als hun werkelijkheid zullen uitleggen, is duidelijk.
Maar dat dit niet anders als mis loopt, wordt steeds duidelijker! 
En dat dit een algemeen gegeven is, is ook duidelijk!
Zo is het dus, hoe Uw kansen in geluk er werkelijk bij liggen.
En het bruikbare systeem waarmee we het geluk kunnen realiseren,
dacht U niet dat dit de formatio reticulaire was.
Hoe slechter het met deze formatie is, hoe slechter uw kansen er bij liggen......
De grens tussen rationaliteit & irrationaliteit moeten we weten te demarqueren.
Deze scheidslijn is belangrijk,
willen we zinvolle uitspraken kunnen doen over wetenschappen.
 Dit als U beseft dat de mystiek veel ruimer is, voor b.v. Richard Feynman,
Robbert Oppenheimer , Pythagoras, en Euclides,
en dat dergelijke verschijnselen voor de echte wetenschap niet bijkomstig zijn.
De bijkomstigheid wordt alleen maar gevormd door theorie
en universitair staatsrationalisme, dit van de mensen die bedonderen en bedotten.
Zo dus; .......door eerst een kenmodel uit te werken,
en daarna naar de mystieke ervaring over te stappen,
ontstaat er een lijvig corpus waarin de rode draad zoek raakt.
Bijgevolg word later de kenleer van de studie voor de mystiek afgebakend.
En dat is regelrechte manipulatie...........
Van daar, dat de mens als proefkonijn dient voor; ...... 
de onrealistische, klak­keloze toepassing van allerlei ismen.
Ja, over deze manipulatie zal U Nico van Straalen niet horen vertellen!
Peper dure oplichting, zo noem ik dergelijke werkwijze!
Wat uiteraard echte misdaden zijn!
Zoals in alle staatsrationaliteit word er niets bewezen!
NOOIT
Zij, het staatsrationalisme is de werkelijke ramp van de huidige mens.

Het is werkelijk zaak om aan deze ziekte te ontkomen, ..........direct.......
...Een enorm aantal mensen heeft zichzelf bedrogen, en is boos als je het ze verteld.
Staande de werkelijkheid, zullen we onherroepelijk naar Jung moeten gaan luisteren.
Een andere weg is er zeker niet meer,
en de juiste actie in De Formatio Reticularis is daarbij nodig!
De ene mens kan geen proef konijn van de andere mens zijn!
De rode draad, van vrede, rede, en liefde, die door alles loopt, ze is ons bekend.
Het is het laatste heil wat ons steeds gegund wordt...........
 

En er is al een nieuwe mens,
die De Formatio Reticularis elke dag opnieuw weet in te zetten,
zo als dat behoort! Ieder eerlijk mens mag alles weten, er wordt hem niets onthouden.........
De Formatio Reticularis kan U een ongelofelijk goed instrument worden, .......... 
Daarmee wordt het probleem opgelost dat;.........
de ultieme één wording van de ziel met God,
(het eindpunt van de terugkeer van de ziel 'naar het vaderland') ,
omschreven kan worden als een 'mysterieus' iets.
Het Griekse 'mustikos' stond hier voor 'geheim' & 'verborgen'.
De essentie van God blijft geheim & verborgen.
Zelfs de mystici dringen niet tot Gods wezen door.
Het uitgangspunt is dat God niet te kennen valt.
Maar hij laat zichzelf wel kennen..........als U het hem mogelijk maakt!
Dus in onze eeuw zal komen vast te staan,
dat alle mystieke ervaringen zich op een welbepaalde, constante wijze manifesteren.
Categorieën als 'eenheid', 'totaliteit', 'objectiviteit', 'tijd/ruimte-transcendentie',
'heiligheid', 'gelukzaligheid', 'paradoxaliteit', 'onuitsprekelijkheid' & 'tijdelijkheid' ,
ze zijn de 'universele' karakteristieken van deze 'mystieke' ervaring.
Ik vertel het U heel gewoon, Mystici realiseren zich iets zeldzaams:.....
al werkend in deze wereld wordt er een eenheid gebracht,
die geënt is op een radicale ervaring die toegang geeft tot alle radicale waarheden.
Het feit dat sommigen hun groeiproces neerschreven, zoals ik,
doet ons vermoeden dat de 'homo normalis' de mystieke ervaring tegemoet kan treden. 

Dit vertel ik U namens allen, de duizenden Grote Geesten,
de Hebreeuwse levieten en heel het liefelijke en zoete collegianten leger.
  
De mensheid van Nu wil er maar niet aan dat; .....
 elk verhaal in zijn eigenwijsheid vast loopt,
ieder verhaal loopt vast op het feit dat;......
het de ontmoetingsplaats van fysieke realiteit met het oneindige mist.
Het leven begint op het snijvlak van de biologie en de kwantumleer.
Het standaard verhaal moet altijd een eigen begin hebben vanuit een fantasie,
ervaring, of zelfs een Dogma, een ander verhaal is er volgens de dwazen niet!
Doch als U deze plaats met dat andere verhaal leert kennen,
krijgt U uw Geestelijke vrijheid terug!

Mooier en voortreffelijker konden de Goden het niet maken .....
 
Lach daarom om Uw inhoud, Uw begrip, want uit liefde zal het U ontnomen worden,
zo ligt het ook met uw succes in de nieuwe Wereld!

 
Vandaar dat Consistent is wat het betekent in de logica:........
innerlijk samenhangend en niet tegenstrijdig,
Een ander consistent is er niet, dus ook geen tegengestelde........
Het tegengestelde zit alleen in hoofden van de krankzinnige wetenschap!
En dat is een nog al zorgelijke situatie voor deze wereld............
en de smarten die ontstaan omdat er zo heel veel misgaat,
ze zijn bijna niet meer te dragen.

Het belang van een "voorkomende studie" ligt dan wel voor de hand,
Maar dan wel met gebruikmaking van consistente echte logica,
Dus wel met innerlijke samenhang en zonder tegenstrijdigheid,
Het is een studie in de zelfde ruimte waar ontzetten veel wetmatigheden,
kunnen worden teruggevoerd,
naar de wetmatigheden tussen de symbolen "+" en "-"
Want "De openbaring" zorgt voor de mens,
Dat is haar bruikbare compilatie!
Door de twijfel kan, .........naar Kant,
de synthese alleen maar naast het tegengestelde staan, nooit er boven.
Dat is ook de werkelijkheid bij alle compilatie,...
Het krankzinnige en gevaarlijke van de twijfel ligt om de hoek, helaas .....
Iedere compilatie laat dat probleem zien, helaas .......
Want daarin is slechts alles terug te voeren naar polariteiten,
en dat betekend nog niet dat de mens niet heeft te denken!
Want het zijn de liefde en rede waarmee mensen elkaar aantrekken,
en dus alle psychés trachten te verenigen.
Wetenschap, ....DENK.    ERNEST RENAN vroeg het U.........
Voor waar, wilt U de "Amor Dei Intellectualis" niet leren kennen?
Is de "Progres de la Science" geen gevolg van de "Particeps rationis"?

Maar niet zelden zullen daarom de mystieke giganten de koers van culturen bepalen,
(Lao Tse, Gautama, Jezus, Mohammed)
en met buitengewone creativiteit hun medemensen beïnvloeden & steunen,
het feit dat zij de oorsprong van dit alles toeschrijven aan een 'mystiek intreden' ,
ze vraagt al onze aandacht.

Niet alleen moet de roep die hiervan uitgaat ons bewust maken van; .....
 de mogelijkheid van een onderliggende, unificerende oergrond, 
tevens moet de experimentele methode (Staal) het domein van de mystiek betreden.
Al hoewel de krankzinnige wetenschap dat nog steeds niet wil........
De bijkomstigheid wordt alleen maar gevormd door theorie
en universitair staatsrationalisme, dit van de mensen die bedonderen en bedotten.
Zo dus; .......door eerst een kenmodel uit te werken,
en daarna naar de mystieke ervaring over te stappen,
ontstaat er een lijvig corpus waarin de rode draad zoek raakt.
Bijgevolg word later de kenleer van de studie voor de mystiek afgebakend.
En dat is regelrechte manipulatie...........
Van daar, dat de mens als proefkonijn dient voor; ...... 
de onrealistische, klak­keloze toepassing van allerlei ismen.
.

En U weet dus dat niet alleen de theorie van de genetici er totaal niet toedoet!
Alle theorie doet er niet toe!
Dit is waarom Otto Selz al anticipeerde op alle voorname anti-elementaire concepten,
uit de moderne cognitieve psychologie, zoals
 • De eenheid van gedachten is gedirigeerde associatie.
 • Begrip van problemen vereist de vorming van structuur.
 • Probleem oplossen bevat het testen van condities
 • Er is een strikte en wetenschappelijke instelling op te richten!
 • Doch onze Essentie is niet ontvangen door onze ouders of de wetenschap,
 • maar wel degelijk drukt ze op een bepaalde wijze de Goddelijke Natuur uit,
 • De extra breinvoorwaarden waren noodzakelijk in deze actualiteit,
 • Want zij is het systeem dat het noodwendige welbehagen in het brein wekt. 
 • Zo werdt het reticulair systeem door de oorspronkelijke volkeren al gekend.
 • Maar nog steeds niet door de krankzinnige wetenschap.
 • Nico van Straalen wordt eindelijk eens wakker van je oneindige waanzin!
 • Otto Selz dacht aan zijn leerlingen, jij niet!.........
 • Dit is niet te verantwoorden ........!!!!!!!!!!!
 • De wereld is klaar met deze wetenschap!
 • En ze is al bijna klaar met haar "computer", vanwege het drama met de ismen. 
 • Anders verkeren we in de staat dat we onze onmondigheid moeten verbreken,
  want in de mangel aan verstand behoeven we niet te verkeren!
 • Dat moet je aan krankzinnige wetenschappers overlaten, ............

Verlichting is de uitgang van de mens, uit de staat van
zijn vrijwillige onmondigheid. Onmondigheid noem ik
het onvermogen, om zich van zijn eigen verstand, zonder de
leiding’ van een ander’, te bedienen. Deze onmondigheid is
vrijwillig, wanneer de oorzaak van dezelve niet gelegen is
in mangel aan verstand, maar in gebrek aan moed en aan
’t besluit, om zich, voordäan, zonder leiding van een’ ander,
alleenlijk van zijn eigen verstand te bedienen.
En Otto Selz gaf ons zo mogelijk de methode om van de
onmondigheid los te komen. 
Door het verhogen van de intelligentie.
Dit is de enige mogelijkheid, de echte logica is consistent
Dus wij worden verwacht maar niet op een wijze; .....
 door telkens de natuur te bevechten en te ‘verbeteren’.
Het universum wacht op herstel van ons innerlijk vertrouwen,
dat door de dominante invloeden van; .........
 corrupte geloofssystemen, ideologieën, filosofie
en wetenschap keer op keer werd misleid,
beschadigd en ondermijnd.

dus vanuit weerleggingen van theorie ('falsificatie'),
kan niet gewerkt worden!
Ja het is waar, ik werk dus al heel mijn leven anders,......
Maar het werd mij allemaal te overvloedig,
Ik heb alles eerlijk opgeschreven, ..............
Zo valt alles over het leven heen.
De andere situatie, ze is slechts een begin.......


 
Zwerven buiten deze wereld ~ een totale filosofie
 
‘Ik zwerf hier en daar,
zonder te weten wat ik zoek.
Wild en ongebreideld
weet ik niet waar ik ga.
Ik vermaak me, zonder doel,
en aanschouw daarmee het eindeloze’.


[Wijde Weetniet, Zhuang Zi, H 11:4]
 
De kosmische werkelijkheid van de onveroorzaakte oorzaak is voor de mens niets.
Niets zijn we, niets dan druktemakers. Stilte is het enige dat ons siert.
Stilte om niet gek te worden, want het Universum is sprakeloos.
Het laat zich geen zin geven. Het laat zich alleen ervaren. Taal heeft hier geen zin.
Wittgenstein zegt het nog steeds zo “over datgene waarover we niet kunnen spreken,
moeten we zwijgen.”
Niemand kan in de pre dimensionale wereld schouwen.
Evenmin met de logica,
maar de logica heeft wel het grote voordeel dat ze een echo kan duiden,
zonder in gezever te vervallen.
Wanneer alles er reeds is en niet ontstaat,
dan moet ik thans in de een of andere vorm onze mogelijke wereld zien. 

We kunnen de last van de beschaving,
de nog steeds neolithische last, achter ons laten!
Verlost raken van de last van de ‘beschaving’!
Het lawaai, de drukte, de reclame-bedriegerij, de verdomming`s -media,
de dictatoriale godsdiensten.
Elk moment moeten we consumeren en profijt opleveren.
Worden we dus zelf geconsumeerd

De consument is zelf het consumptie product.
Hij trekt zichzelf steeds volkomen leeg. Elk moment moet er actie zijn.
Moeten de machines draaien.
Arbeiders wordt het niet gegund ‘s nachts te slapen.
want de machines moeten afgeschreven worden.
En als ons lijf zijn kaars uit wil blazen, houden machines ons gedwongen in leven. 
Ze maken ons doder dan dood,
en toch zijn er vele mensen bang voor dit herstel van de stilte.
Ik niet, ik ben nog geen dag bang geweest voor de stilte.
De Ander respecteren doe je niet door hem/haar af te brullen,
of zijn/haar rust te verstoren,
maar door er in stilte en begrip voor elkaar te zijn. vol rede en liefde.
Zet de mensen die zich wetenschapper noemen,
met hun bijkomstigheid die alleen maar gevormd wordt door theorie
en universitair staatsrationalisme direct weg,
dit zijn de mensen die bedonderen en bedotten.
 
Het is krankzinnig flikkervolk, en zeker niets bijzonders!

Ik moest de bedachte wiskunde toch maar geven,
en tegelijk aantonen dat het geen waarheid is....

Volmaaktheden kunnen niet door mensen worden bedacht!
Alleen in de valse wiskunde wordt oneindig soms beschouwd als een soort getal,
maar dan een getal dat groter is dan elk reëel getal.
Daarnaast bestaan er daar ook verschillende soorten van oneindigheid,
die worden aangegeven door verschillende zogenaamde kardinale getallen,
die de mate van oneindigheid aangeven.
Deze kardinaal getallen worden aangegeven met de letter alef (\aleph),
gevolgd door een geheel getal.
Een verzameling is oneindig als zij gelijk machtig is met een echte deelverzameling,
wat inhoudt dat; ...... 
er een een-op-een relatie is tussen die deelverzameling en de verzameling zelf.
Dit is echter een Falsificatie van de ontaarde wiskundige,
daar alleen de functie zelf in deze kosmos oneindig is.
De functie zelf maakt dat het kardinale naar boven komt,
Niet de wiskundige! Hij heeft maar iets bedacht, wat hij ook moet toetsen.

Deze Kosmos wordt gedragen door zijn oneindige functionaliteit,
verder kan een mens er niets over zeggen.
In de loop van eeuwen ( Descartes tot heden),
hebben heel veel van die ontaarde wiskundigen gehad,
ik noem ze maar oneindig dwaas
Het beeld hier onder geeft dus geen enkele bestaande werkelijkheid weer,
Als functie is de transformatie een streven naar eenheid.
De algemene regel die daarvoor geld is deze; .....
dat het  kenmerkend is bij differentiatie:    .....
 dat er sprake blijft van een geheel!
en dat de verdeling in delen met verschillende eigenschappen; ..... 
zich voordoet binnen dat geheel.
Het proces kan zich zelfstandig voltrekken door interne factoren,
maar ook externe factoren kunnen een rol spelen.
Dit is de situatie zoals de mens hem kan bezien,
en alleen leugenaars doen dat anders,
......de heren van de krankzinnige wetenschap!


En omdat de kwantumfysica ons heeft laten zien dat ; ......
daarin voor een uitsluitend mechanistische,
en dus theoretische causaliteit geen plaats is.
Kan het niet anders als dat de actuele praktijk,
waar we ons bewust van zijn, 
steeds in het systeem gebruikt wordt, dus reticulair is. 
Een mogelijkheid bij gelijkblijvende omstandigheden (ceterus paribus),
......daar houdt het heelal nu eenmaal niet van,
en dat is veel meer als een constatering, alleen opgedaan in de wetenschap.
Het bleek altijd een waan die alleen de krankzinnige wetenschap wilde bezien, 
dat ze enkel daar kon optreden!
Bovendien weten we ......
dat keuzemogelijkheden tot manifestatie komen vanuit een veld van bewustzijn.
En we mogen van hier uit de intentie koesteren,
dit op alle fronten in het juiste handelen om te mogen zetten.
En de wetenschap zit er volkomen naast,
en dat is bewezen!!!!!!! Laat ze hun biezen pakken, ze zijn Gek...........
Laat mij toch maar mijn vriend Otto Selz volgen, .................
die heeft mogelijkheden een strikt wetenschappelijk systeem op te zetten.
En ik wens elke Nederlandse student succes dit nieuwe systeem te volgen........

Het hele nominalisme-realisme debat hoort niet bij de mens thuis,
Daarom is het systeem van Otto Selz zo op zijn plaats, 
En het was al sinds Euclides duidelijk; ....
onze Essentie is niet ontvangen door onze ouders of de wetenschap,
maar wel degelijk drukt ze op een bepaalde wijze de Goddelijke Natuur uit,
de extra breinvoorwaarden waren noodzakelijk in deze actualiteit,
want zij is het systeem dat het algemene noodwendige welbehagen in het brein wekt.
 Zo wordt het reticulair systeem door de oorspronkelijke volkeren al heel lang gekend.

 


Maar er moet zo vreselijk veel anders,
Het is bijna niet te geloven,.........
In de meest gore wereldsteden zoals het Bombay van Moeder Teresa,
is de herrie van het verkeer, de bouwwerken en ander machine tuig zo intens,
dat zelfs kinderen er al gehoor stoornissen hebben.
De “beschaving” maakt hen letterlijk doof.
De beschaving brengt enkel een nieuw soort neolithische last voort,
maar ze wordt nooit weg genomen! Waartoe wil Moeder Teresa ons brengen?
Ik weet dat,..........

Ten volle leven, het archaïsche leven, houdt de kunst in, stil te kunnen zijn.
Je bewegingloos op te stellen in een weide of bos,
om de natuur rondom je haar gangetje te zien hernemen.
Genieten van de schoonheid van een boom. Van de zang van een leeuwerik.
Van het loutere bestaan van je eigen lichaam.
Van de aanraking van een ander of het andere, misschien zelfs van de regendruppels die vallen.
Er is geen bevrijding zonder de stilte te herstellen!

Nog thans is er maar een keus,
want  in zijn bewustzijn en energetisch verschilt de ene mens niet veel van de ander! 
De basis is Leven, energie, en bewustwording,
dat zijn de componenten waar ieder mens op kan en mag steunen.
Pak deze componenten op, en ga het poëtische van het leven beleven.
Dat is veerweg die voor ons klaar ligt.
Dat is de manier om al onze werelden en hemelen open te houden!
De mensheid heeft verandering tot een synoniem gemaakt,
voor de ontwikkeling van dwingende en invasieve lichamelijke stimulansen,
om psychologische invloed te realiseren, op steeds subtielere manieren. 
En nu staan we klaar om de afgrond in te vallen,
niet om een nieuwe sprong in het evolutionaire proces te maken.
Dankzij de loodzware neolithische last die in ons aanwezig is,
terwijl we weten dat dit het is waarvan we ons moeten bevrijden.
De stilte in ons, kan de zelfde stilte zijn als de stilte die we meemaken in de dood,
en ze bevrijd ons van alle mogelijke demonen.
Wat een stilte, wat een natuur die U dan mee gaat maken.
Dat is werkelijk ongelooflijk, dat kan ik U vertellen!
En als U deze veerweg niet accepteert,
dan wordt het wel zeer, zeer, zeer, moeilijk! ..........

De wijsheid die U in uw communicatie kan neerleggen,
wat het belangrijkste onderdeel is van Uw eigen attitude,
 is niets anders als een geïntegreerde kennis; .... 
zij zoekt naar de waarheid en het goede in de liefde.
Deze vorm van kennis leidt tot God en de medemens als naaste.
En de mentale activiteit in strijd met de feiten veroorzaakt valse kennis, en dat is een gebrek.
Een gebrek van een tekort gelegen waarneming of in het waar-genomen object.

 U zal het zondermeer moeten weten. als U met iemand op enig niveau wilt communiceren: ....
de 'kennis van persoon tot persoon' is de hoogste graad van kennen binnen de natuurlijke orde.
Er is een eenheid tussen kennis en liefde; ....
men kent in de mate dat men bemint, en men kent niet meer dan men bemint.

Anders vertelt, in de reticulaire situatie test men altijd condities.
Wil je de intelligentie van de mens verbeteren,
dan bent U bezig "De Formatio Reticularis" te versterken,
vooral in de zin van zijn psychologische doen.
Otto Selz is weer de man die vertelt hoe,
de radicale waarheden tijdens het doen te voorschijn komen.
Leert U deze plaats kennen, waar dit kan,
dan leert U ontzettend snel Uw intelligentie te ontwikkelen! 
Daar is zeer goed een leerboek op te baseren (b.v. Bos@Lepoutre de wiskunde) 
Daarna kunnen we de statistiek vergeten, want ze werkt niet. 
Echte wetenschappers hebben het met de radicale waarheden te doen!
Om binnen het ontwerp 2x zo hard met Uw Auto te rijden,
heeft U 8x zoveel energie nodig.
En dat is wat we de statistiek niet wijs kunnen maken!
Dat is wiscobah, ofwel waardeloze wis en natuurkunde!!!!!!!!!!!!!!
De waardeloze wetenschap wordt hier toch op gebaseerd!
In de wis en natuurkunde voldoet de statistiek toevallig niet! 
Natuurwetenschappers accepteren dat er eerst gerekend moet worden,
voordat ze ergens zicht op krijgen! (H.T.)
Dat is de wijsheid die U in uw communicatie kan neerleggen,
wat het belangrijkste onderdeel is van Uw eigen attitude,
 is niets anders als een geïntegreerde kennis; .... 
zij zoekt naar de waarheid en het goede in de liefde.
Deze vorm van kennis leidt tot God en de medemens als naaste.
En de mentale activiteit in strijd met de feiten veroorzaakt valse kennis,
en dat is een gebrek, omdat "De logos" niets kan worden ontnomen.
Zo zit het , en de krankzinnige wetenschap bedenkt slechts het drama.
En dat is ook nooit anders, helaas!
Hun boeken worden zondermeer ontsierd door de ophef,
die over de wonderen van natuur en techniek worden gemaakt.
"De logos is" , we kunnen onszelf niet de maat nemen,
En dat is ook de weg om de mentale dissociatie zijn vreselijke werk te laten doen!
Het woord 'atheïsme' is daarom nauw verbonden met 'communisme',
omdat de communistische standpunten de antithese van de wetenschappelijke zijn,
in de zin dat in het communisme de antwoorden op alle vragen worden gegeven,
- Politieke vragen en morele - zonder discussie en zonder twijfel.  
Het wetenschappelijke standpunt is het exacte tegenovergestelde hiervan;........
Dat wil zeggen, aan alle vragen moet worden getwijfeld,
en de logos moet op haar manier worden toegelaten,  ..........
Op de manier van Otto Selz, mag ieder mens alles bezien.........

Want men moet zichzelf ook de vraag stellen wat er gebeurt,
wanneer de psychopathologie angst definieert als symptoom, stoornis of ziekte.
In het proces van conceptualisering verwerft de angst een graad van vastheid,
en vast-stelbaarheid die het in de ervaring van de zieke mist.
Doch deze Angst is tot een "Popperrazzia" verheven voor hen die de theorie niet volgt!
Er rest ons niets anders als deze krankzinnige wetenschap op te heffen!
Deze bende heeft een suggestibiliteit ongekend! Ze is zelf de patiënt!
De kwade genius, hij is het zelf die destructieve patronen genereerd,
de Universele hoofdwet is hem meer als onbekend!
Zijn Wet heeft niet dat paradigma dat hem als Goddelijk doet aanmerken,
omdat "De volmaaktheden" zijn bedacht!
Zo zit nu eenmaal de krankzinnige wetenschap in elkaar!
En ze benoemen zoiets voor eeuwig zolang er niets nieuws is bedacht. 
U wordt heel gewoon maar ''even" bedot en bedonderd.
U in eigen persoon incluis, en ojee als ze het U vertellen,
dan wordt U toch maar even boos! 

Hoogst nodig wordt het om in de moderne wereld met het nieuwe te komen,
dat slechts 
een non-associatieve theorie over het denken over laat,
zodat de gammele structuren van het commanderende intellect,
ofwel de staats-rationaliteit, het krankzinnige flikker-volk,
 er geen minuut vat meer op heeft!
Maar goed, U zal wel zo debiel zijn, dat U deze zaken niet meer kunt volgen.
Jammer voor Nederland, de Wereld, en het Universum! 


Ik vertel U de waarheid; ......En Otto Selz gaf ons zo mogelijk de methode om van de
onmondigheid los te komen. 
Door het verhogen van de intelligentie.
Dit is de enige mogelijkheid, de echte logica is consistent
Dus wij worden verwacht maar niet op een wijze; .....
 door telkens de natuur te bevechten en te ‘verbeteren’.
Het universum wacht op herstel van ons innerlijk vertrouwen, ....

Mensen denken volgens de anticipatie theorie in termen van problemen
en voorlopige oplossingen – hypothesen - daarvan.
Zij zouden volgens Selz om verder te komen, moeten streven naar de weerlegging van hun hypothesen,
of eigenlijk zich moeten leren gedragen naar wat er is en niet is!
slechts zo kom je tot de kern van de contemplatie.
Het andere, in de wetenschap dat volgens Carl Popper,
is daarmee vergeleken een pure misdaad t.o.v. het lerende kind.
De Popper realiteit is nooit meer als de neiging prikkels en informatie uit de omgeving toe te laten,
die aansluiten bij de verwachtingen. Een lacher dus dit huidige onderwijs!

De "leerling wetenschapper" ,
Hij of zij gaat inderdaad ook steeds weer op bezoek bij een vreemde!
Uiteindelijk is er een mens ontstaan, die zijn "mens zijn" niet meer onderkend.........
DE GEEK, ofwel de zeer, zeer, zeer, VREEMDE.                                                                                                                                                    
Het is die zelfde vreemde waar Kierkegaard van vertelde; ......

'Zoals eertijds de filosofie de theologie verdrongen heeft,
zo maakt thans de natuurwetenschap korte metten met de ethiek;......
maar al dat moderne statistieken gedoe met het ethische,
zal ons lijnrecht in het onmenselijke voeren.

De cirkel van de dramatische menselijke fouten is meer als rond!
Het is de zwaarste meest dramatische hagiografische geschiedenis van de mens ooit! 

De fatale vergissing is zijn peil omlaag te richten,
en de mens tot een verzameling wils-impulsen te reduceren, .........
en deze nog dubbel en dwars statistisch te beschrijven ook! 
Omdat er geen sluitende definitie bestaat is; .....
 het begrip verzameling een inadequaat begrip.
Het heeft geen actualiteit, maar wel realiteit. Verzamelingen zijn geen 1/x.
D.w.z. er bestaat geen veelheid van gelijke dingen.
De veelheid die we waarnemen is slechts schijn.
Alles en alles is Één, hoe het Één is daar komen we nooit bij !!!

U kan wel wat anders gaan beweren,
maar als U zelfs het eigen 'menszijn' niet meer onderkend, dan
Is er genetisch al iets zeer ernstigs aan U stuk!
De ontkenning van "De  Formatio Reticularis",
heeft zijn meest ernstig gevolgen al gehad!
 
Laat mijn lied mijn lied zijn,

Laat het klinken,
Sluit Uw oor als het Uw hemel krenkt,
want zij zullen in haat verminken,
als het hun geen hogere Wereld schenkt', .......
Laat het in mij dag en nacht zijn,
Opdat "s Werelds loop worde volbracht".


De "man geek" heeft iedere rationaliteit gedumpt!
Het participium maar even vergeten........Heiden geworden.......De laatste op zijn stoel en achter zijn beeldscherm voelt zich
The New Scientist
Maar hij is alleen maar krankzinnig!
Verwacht niet teveel van de ondergang van deze Wereld..........
As U Geek bent, begrijpt U het toch niet,
De waarheid is te herkennen aan haar schoonheid en eenvoud.
Richard Feynman (Nobelprijs natuurkunde 1965)
De coherentie en de eenvoud van de sociologie worden door niets zo bevorderd,
als door het inzicht dat het
ancien régime, Robespierre, Napoleon, Hitler, Stalin,
De "Derde-Wereldculturen" waarvan de realiteit niet te begrijpen is,
Zo ze dat al niet zijn, zullen ze dat heel gewoon worden!
en ook wijzelf hebben onze hun grote of kleinere euvelen vooral te wijten,
aan één gemeenschappelijke oorzaak:......
het door geweld, censuur, dogma’s, taboes, verdringing of doodzwijgen beperken,
van de vrije uitwisseling van argumenteren, dus van de rede.

 
Nardocus Filosofus

I am ready, De cijfer symboliek wordt ook op dit moment van twee wonderlijke richtingen aangedragen..........geen theorie komt daarvan los

Zo wonderlijk zelfs dat Richard Feynman dit schreef; .......
God is altijd bedacht om de dingen die je niet begrijpt uit te leggen.
Nu, als je eindelijk moet ontdekken hoe iets werkt,
krijg je een aantal wetten die je op afstand zetten van God, u hebt hem niet meer nodig.
Maar je moet hem voor de andere mysteries nog gebruiken.
Dus daarom laat je hem er nog zijn om het universum te creëren,
want we hebben er nog veel die nog niet zijn opgemaakt; .... 
je hebt hem nodig voor het begrijpen van die dingen waarvan je niet gelooft dat de wetten het zullen uitleggen,
zoals als bewustzijn, of waarom je leeft met een bepaalde tijd van leven en dood dat soort dingen.
God is altijd geassocieerd met de dingen die je niet begrijpt.
Vandaar dat ik denk dat de wetten niet kunnen worden beschouwd als van God omdat ze zijn bedacht.
Kierkegaard vertelde het ons zo; ....... In het opnemen van eigen (maar werkelijk-innerlijke) schuld,
attendeert de angst de mens op het eeuwige moment en daarmee op nieuwe mogelijkheden,
voor zijn eigen toekomst en die van de gemeenschap.
Positieve angst (het ‘fascinosum’ van mijn in God gevestigde vrijheid) betreft immers altijd toekomst.
Als alleen met geloof de toekomst te overwinnen is,
dan is de reden daarvan dat de ‘definitie’ van God altijd al was ‘dat bij Hem alles mogelijk is’.
Dit geloof mag zich niet opsluiten in een ivoren toren (vgl: het mystieke niets):......
het zendt de mens terug naar de relatieve taken in het hier en nu.
En juist krachtens de relatie met het eeuwige zal de enkeling zich integreren,
of -om het heel anders te zeggen- is socialisme pas mogelijk.
En uiteraard is dit het eerste en enige wat de mens "wat betreft God" dient te weten!
Verder gaat de vrijheid om wat hij doet!

Zij die het fascinosum kennen, zij zijn in staat om de wereld op te tillen, tot het aller-aller-hoogste.........
wanhoop niet.
Wanneer we het diep mysterie van de natuur ervaren, dan voelen we het geheim van het bestaan aan.
Dit is terzelfdertijd; ......Fascinosum et tremendum, het fascinerende van buiten.
Dit vraagt alleen openheid naar de natuur toe,
en geen angst voor het eenzame karakter van de grote ervaringen.
aangezien het hier om directe ervaringen gaat, kunnen we geen bewijs van hun bestaan aanleveren.
Men kan alleen een bewijs voor zichzelf opbouwen door de integratie in de natuur,
niet door intermedaire theorieën,
maar door direct contact, aangezien de natuur niet gewaardeerd wordt door onze beschaving,
is deze weg als begin eenzaam .......doch later overvloedig.........
Velen weten het niet, maar de geest die naar  buiten is gericht, valt om in zijn eigen projectie, ........
De geest van de mens moet allereerst naar binnen gericht zijn, om de eigen natuur te onderkennen,......
De werking van de rede, ze wordt niet zomaar even bij U gebracht .........ze wordt zelfs afgebroken in de eigen projectie.
Daar het de eigen intrinsieke natuur totaal niet is, laat staan staan dat het aansluit bij de intelligibele rede........
Het maakt het ego-centrische als pad volkomen onbeheersbaar ......
.U moet weten hoe de meest normale liefde volkomen verslijten kan.
De Ubermensch van Nietzsche, noch kierkegaard, noch van Richard Feynman, noch Ernst Mach,  noch ik,
met vele anderen laten zich dit niet gebeuren,
de Ubermensch is hier mee definitief gevestigd, U maakt hiermee ook zo uw keuze!
Welke mens wilt U zijn?
Is de natuur nog wat voor U, of verslindt U nog steeds de intermediaire theorieën?
Bussemaker, het is hoogtijd dat de wetenschap en de politiek op de hoogte worden gesteld van de keuze die er ligt op deze Wereld ,

 
Leo   ....en dat in mijn in middels 68 jaar……..10-1-2017.