Hoofdstuk 76 Het Einde van de leugen 
 
Voor wie het niet begrijpt, het symbolische heeft geen kracht, de symbolische algebra van George Boole heeft geen kracht, het symbolische wiskundige symbool, het heeft geen kracht, je kan er alleen eindeloos over zwammen. Het symbool van Bernoulli, het lemniscaat , de gebroeders Bernoulli maakten er zelfs ruzie over!
 

 
Ze wisten het al helemaal niet dat dit een vraagstuk is: .......!
Nog steeds laat dit vraagstuk zien uit welke onnozele oenen de wetenschap nog steeds bestaat.
Toch zijn ze aan hun laatste staat van onzin bezig, binnenkort dringt het tot hen door......
De Goden, ze konden echt niet langer wachten!
U kunt niet van het leven genieten en te gelijk een apathische houding aannemen, dat is een onmogelijkheid. 
De leugen van de wetenschapper is ook op algemene wijsgerige manier te omschrijven. De organisatie van de natuur heeft niets analoogs met enige causaliteit, welke ook, waarvan wij weten. ze vervallen dus altijd in een zekere verlegenheid, en daarna gegarandeerd tot leugen! En liegen tegen over elkaar is in de zin van Otto Weininger Catastrofaal............want de agressie komt er niet zomaar, de boosheid moet zich altijd binden met het eigen kwaad en natuurlijk blijft daar de logica weg.Ons diskursief verstand kan de wisselwerking van een geheel en delen niet begrijpen; ....hadden wij een intuïtief verstand, dan was het ons gegund het geheel als grond van Zijn delen te begrijpen en werkelijk alle doelmatigheid te verstaan, maar zo is het niet!
 
Daarom dus nog een keer het beroemde voorbeeld;...............van mijn vader

 
 Een parallellogram  is een vierhoek, 
waarvan  de overstaande zijden evenwijdig zijn.
Dus AB//DC en AD//BC.


Een rechthoek is een parallellogram, waarvan een hoek recht is......
en dus alle hoeken recht zijn, wat we kunnen bewijzen,
dat als een hoek recht is, alle hoeken recht zijn.

Zowel parallellogram als rechthoek zijn abstracte begrippen, 
want we mogen aan de tekeningen geen enkele waarde toekennen.
Plato en Euclides leerden reeds, dat de meetkunde gefundeerd wordt,
en zich ontwikkelt los van het materiële. Dus ook niet van tekeningen!
Slechts zo is een doorstoten naar positieve vrijheid mogelijk,
welke " De Aardse waarden" weer redt uit het cynische relativisme,
dat ons steeds weer zal opbreken!
De Geest met de rede de liefde en passie,
alleen zij heeft de mogelijkheden de zaken in vrijheid open te breken!
De wiskunde zal de werkelijkheid van zich willen afstoffen, maar zij kan daarin nooit slagen,
zodat zij, al haar pretenties ten spijt, gedoemd is om altijd in een zekere leugenachtigheid te moeten baden.
Maar dat is anders in de werkelijkheid buiten de wiskundige wereld,:.....dus al het cynisme ten spijt.......
er is wel degelijk de reden, deze is het essentieel onderscheid tussen wiskunde en werkelijkheid:.......
 Terwijl de wiskunde een menselijke constructie is, wat inhoudt dat haar begrippen op geen diepere gronden rusten dan op de afspraken die hen constitueren, zijn de wérkelijke dingen helemaal géén constructies en derhalve ook geen menselijke constructies, doch op zichzelf staande entiteiten waarvan de essentie ontegenzeggelijk bij hun Schepper zelf berusten.
Het zal gebeuren, noodzakelijk, AZOTH.........
En in of met het vrije denken doorschouwt het de ervaar bare wereld in verband met de eenheid.
Bij gevolg is er steeds een bijzondere rijpheid van "De Geest" noodzakelijk aanwezig.
Zo moet de Stelling van Pythagoras a2  +  b2  = capart bewezen worden,.......
Zoals a en b even dan is dat strijdig met c oneven.
en als a en b oneven dan is dat strijdig met c oneven.
In de Abstracte Wereld zijn er geen tegenstrijdige uitgangspunten te gebruiken!
Want de uitgangspunten moeten dus danig zijn dat, ......
 het denken toch weer steeds zijn vrijheid kan hervinden,
ander zou de voorstelling van de weergave van alle oplossingen niet gegeven worden,
wat in strijd is met alle abstracte uitgangspunten.
WIJ CONSTATEREN de VERWARRING VAN DE INTUïVE RUIMTELEER EN DE ABSTRACTE AXIOMATICA, WELKE ZICH OPENBAART IN ALLE ENKELE ONNATUURLIJKE DOMEINEN,
EN SLECHTS WORDEN GEKEND DOOR DE SLECHTSTE PREMATURE BEWIJZEN.
En voor deze aller slechtse bewijzen daar krijgen ze de prijzen voor, 
Hoe kan een kind daar ooit mee omgaan! Nooit!
Alleen voor hem die de werkelijke wiskunde begrijpt geeft dat, blijkbaar........
De rest van deze lieden is leugenaar!
En slechts daardoor kunnen alle punten van cynisme afbraak worden!
Welke krankzinnige wetenschappelijke ezels zijn er nu werkelijk nodig?

Doch het symbolische is het beeld van agressie, wat het steeds opwerpt, helemaal niet waard!
Net zo goed is het niet nodig om in het vreemde insigne van de dwaas Dijkgraaf te gaan geloven, zij drukt die agressie slechts uit.
De mens die weet welke evolutie stappen hij nog moet doen, die weet dat de agressie daar beslist niet bij hoort.
Hij weet dat de seksuele dimorfie daar niet bij hoort, ...........
Hij weet dat de nieuwe mens zonder de agressie slechts enige kans maak op de andere betere wereld!
En ik weet ook dat dit een nieuw verhaal is, voor U......
Maar iemand moest het U vertellen........Dat alleen het Universum van Pythagoras daartoe geschikt is.
Daar in deze ruimte werd de stroomwet van Kirchhoff een feit, ......      
Kirchhoff bedacht het volgende: ....Als je in een netwerk
van weerstanden en spanningsbronnen nu eens één knooppunt bekijkt,
en alle stromen opschrijft die naar dat knooppunt toelopen.
(ze zijn dan negatief als ze de andere kant op gaan).
Dan moet de som van al die stromen gelijk zijn aan nul.
Waarom?
Nou, een stroom is een hoeveelheid elektronen die een kant op bewegen.
Als in een knooppunt de stromen niet samen nul zouden zijn,
dan zouden in dat knooppunt de elektronen zich meer en meer gaan ophopen,
(of juist ontbreken). En dat kan natuurlijk niet alsmaar doorgaan;
dan zou de zaak ontploffen!!!!
Daarom moet voor elk knooppunt in een evenwichtstoestand gelden.
 
De som van stromen naar elk knooppunt is NUL
 
 
 
     
Neem het mij niet kwalijk.......
Want de onzijdige krankzinnige wetenschap liegt er alleen maar om!
Het onnozele moet namelijk bij het symbolische passen,
zo komt het werkelijk rationele in het "Nu", dus in actualiteit en realiteit niet aan de orde!
En de krankzinnige wetenschap van deze wereld vindt dat nog steeds best!
Doch in de determinatie bevinden wij ons in een gebied van "denking" en "uitgebreidheid" .
Wij mensen kunnen ons enorm makkelijk bewegen in die ruimte van denking en uitgebreidheid,
als je maar beseft wat openbaring is! Maar leugens passen daar absoluut niet bij!
Geen enkele leugen wetenschapper kan ons verblijden,
niet de theorie maar de waarheid is nodig,
en dat voor ieder, maar een enkel moment, tussen verleden en toekomst,
.....de s Anibus heeft voor ieder een ander moment. 

Maar hopelijk mag ze wel juist zijn. Ik weet zelfs wanneer dat ze juist is, want er ontploft dan niets meer!
De fabeltjes, zet ze toch eens weg.......
het is wel aan te tonen dat de Kosmos gedragen wordt door zijn oneindige functionaliteit, haha, ......anders zouden we alles moeten missen en zou er zelfs geen parameter vergelijking mogen zijn! Er is iets of er is niets, maar de wetenschapper komt zelfs niet los van de druk die de nul hem oplegt! De liegbeesten falen altijd, en hebben de grootste praatjes!
Zo is er natuurlijk ook de m = m (t) . Zo had Friedmann al in 1922 "de onderlinge m" gemaakt, 
m = constant, zo werd ze constant in alle differentiaal-vergelijkingen nog voor dat hij hem had opgelost. Waar dient een differentiaal- vergelijking dan nog voor? Juist, .... om de zaak te bedriegen. 
 Het moralisme en het eigenbelang behoren niet tot de toepassing van ook maar enige vreugd, kijk naar je zelf, beoordeel niet eerst een ander, dienaangaande bestaat het deugdzaam handelen in een leven uit een leiding vol liefde en rede. (GOD GENOEMD)

"Maar laten we wel over Hem praten, zoals gelijktijdigen over een gelijktijdige praten. Ik weet wel wat ik doe;..... en geloof me, de aangeleerde, door dressuur verkregen, doezelige wereldhistorische waan, krachtens welke men bijvoorbeeld steeds met een zekere eerbied over Christus spreekt, daar men immers uit de geschiedenis zo te weten is gekomen en zoveel er van gehoord heeft, dat Hij toch zo iets groots geweest moet zijn -- die eerbied is geen duit waard, ze is gedachteloosheid en schijnheiligheid, en in zoverre godslastering. Want het is godslastering, gedachteloze eerbied te hebben voor Hem, in wie men of geloven moet, of aan wie men zich moet ergeren.


 
En zo vingeren de krankzinnige leugenaars toch altijd maar verder! Daarna is iedere waarnemer een leugenaar geworden, op bevel van de krankzinnige professor! Misschien heeft die debiel nog wel de Nobelprijs gewonnen ook, niet meneer Gerardus (Gerard) 't Hooft? Hoe krankzinnig zijn ze hier in Nederland, is het niet bar en boos gesteld met de geestelijke levensvrijheid, dankzij debieltjes zo als U? Omdat de paranormale verschijnselen bij U zeker tussen de oren zitten, maar de normale verschijnselen uiteraard ook, kortom bestaat de werkelijkheid in de fysica nog wel, willen we de normale differentie die zich in de kosmos afspeeld eigenlijk nog wel zien? Neen zeker niet!

 De Heer van de natuurwetenschappen is niet gevonden, en aldus komt de democratie uit de bus als een mislukking van kwantitatieve fixaties die uitlopen op dictaturen die vechten om de heerschappij in de hel van de moderne tijd, een tijd ontregeld in relatie tot de natuurlijke zon en maan. Of om het in zijn woorden te zeggen, als we alle discussie en kritiek onderdrukken en roepen: `Dit is het antwoord, vrienden; de mens is gered!’, dan zullen we het mensdom voor een lange periode veroordelen tot de ketens van de autoriteit, ingeperkt worden binnen de grenzen van ons huidige voorstellingsvermogen. Normaal voorstellingsvermogen? Heeft de wetenschap de hartstochtelijke triviale kinnesinne die nodig is voor het verwerven van een normaal voorstellingsvermogen? Neen!

Ik bedoel
 dan ook dat de ziel op zich geen bijzondere egocentrische passie kan hebben, ze is dat belangrijke gevoel 's element. En wat als ze uit hoofde van haar gevoel iets niet zou mogen ontkennen? Dat is dan het einde van haar verhaal, het einde van haar oprechte werking! De ziel levert een redelijke gevoel 's ervaringen, dus het is een vreugd haar te kunnen gebruiken, ze levert de mens zijn oprechtheid op, een van de zachte krachten die we nodig hebben op het eind. Zodat niemand aan de oprechtheid van zijn medemens hoeft te twijfelen. De vreugde is zelfs de natuurlijke gevoels-toon der redelijke zelfbevestiging, het is een vreugde oprecht te kunnen zijn!
Je zal echter wel voor het leven moeten kiezen, opdat je leven zult, jij en je nageslacht! En dat doen we ook nog altijd samen, en dat zelfs moeilijk blijkt te zijn. Vooral als het innerlijk huis, van de ziel, onbereikbaar blijkt te zijn. 

De mens is tot het uiterste gegaan ten opzichte van zijn schepper, hij wist de mogelijk kosmische functie E=Mc2 te ontdekken, en maakte de kosmos daarmee mogelijk tot een hel. Ik zou dus nooit voor de dwazen kiezen die hun eigen heterogene geestes-ruimte willen beheersen, bedenk in god-naam welk een enorm risico U bij deze dwazen loopt. Oppenheimer vertrouwde ze al niet, ........

En Richard Feyman had de leugen m=m(t) van Friedmann dan ook helemaal niet nodig.
Op 14 maart 1964 gaf Richard Feynman voor een publiek van eerstejaarsstudenten een opmerkelijke lezing over ‘de beweging van de planeten rond de zon'. In deze lezing toonde Feynman aan dat de ellips vorm van de baan van een planeet volgt uit de wetten van Newton en de aard van de gravitatiekracht. Hierbij steunde hij enkel en alleen op Euclidische meetkunde; .... in het bewijs komen dus geen afgeleiden noch differentiaalvergelijkingen voor. Het gaat dus om een ‘elementair' bewijs, IN CABRI Bewijs, een bewijs dat volledig steunt op het interactief tekenen van (dynamische) ruimtelijke figuren, waar we als bewijs voering slechts op kunnen steunen daar er steeds meer Uniciteit uit de ruimte naar voren komt. De wetenschap zit met steeds meer afwijkende vormen in bewegingen, lijnen, en  processen uit de kosmos, die slechts alleen met IN CABRI Bewijs te verklaren zijn. De huidige kosmische wiskunde heeft geen enkel antwoord op de Uniciteit die zich opdringt van uit de Kosmos, Richard Feynman wel!
  De hoofden van de krankzinnige wetenschappers zouden weer knalrood moeten zijn, om de schaamte over de fantasie die ze steeds weer opvoeren, daar waar ieder mens afhankelijk blijkt te zijn van een interactief denken............

Het IN CABRI Bewijs heeft iets heel bijzonders, het legt ons denken in 3D neer, het steunt op het interactief denken, het steunt niet op de immense larie die de theorie nog steeds is, en ik weet ook dat het bewijs van de Perkenwet steeds weer terug komt, zowel bij Newton als bij Feynman omdat het een onderdeel is van het Universum van Pythagoras! Het spiralen stelsel van driehoeken was Pythagoras onder de naam DE HORUS-Spiraal al bekend. 

Wie denkt dat de spirituele discipline mag ontbreken, dat alles ons gepermitteerd is, komt er bitter snel achter dat al die mensen die een aperte voorkeur voor de zichtbare dingen hebben, vergeten dat de natuur zijn eigen voorkeur heeft.
De beschrijvingen die zij niet zien of doen, daar moet de gewone eerlijke man nog heel lang op wachten. De mensen met een aperte voorkeur moet je afgrijselijk diep wantrouwen. Voor je het weet komt er één of andere wetenschappelijk demon naar voren. En om wat wetenschappers en politici die alleen dergelijke onbenullige notities kunnen maken hoog te waarderen dat lijkt mij voor ons algemeen welzijn niet zo gezond! En ja dan stuiten we nog op de mogelijke controle, want voor een puntmassa  in een conservatieve energiepotentiaal  is de Lagrange-functie het verschil tussen kinetische en