De inleiding, voor all, in relatie tot de algemene hebzucht.............
                          inclusief het DNA......Op alle terreinen van het kunnen en kennen van "De wetenschappelijke mens" heeft men onvoldoende overgenomen uit het repertoire van bruikbaarheden, men is niet ingesteld op wat hen gepermiteerd is! Alle computer experimenten laten zien dat; .....
de correlatie die we meten tussen de deeltjes niet te verklaren is, Einstein had zich moeten realiseren dat hij krankzinnig is, zoals zijn moeder het hem al verteld had.........zoals iedereen die de zijnsleer mist! U brengt dan zelf de impasse aan in de ontologie, zo kan uw "vrijspraak" niet geregeld worden! Ze zal ook nooit zo geregeld worden, dat is slechts de hoop van een wetenschappelijke imbeciel!
En als de mens zijn eigen zijnsleer naast zich neerlegt, zal het wachten zijn op de mens die dat niet doet, ........de nieuwe mens!

En dat omdat als hij het bestaande wil wijzigen, de mens moet beginnen zich het bestaande toe te eigenen.
Elk DNA wordt tijdens de transcriptie naar bruikbaar RNA gekopieerd, alle cellulaire organismen gebruiken de Messenger RNA.
Maar met het theorie terrorisme, ook van de genetici, zit het heel raar.
 "Zodra deze mens zich bewust wordt van de hem om­ringende voorwerpen, bekijkt hij ze met betrekking tot zichzelf, zijn gehele lot hangt ervan af, of ze hem al of niet bevallen, of ze hem aantrekken dan wel afstoten, of ze nuttig of schadelijk voor hem zijn.
Deze geheel vanzelfsprekende wijze om dingen te be­schouwen en te beoordelen schijnt even eenvoudig te zijn als zij noodzakelijk is (incl. het RNA, hij is altijd de interim-messenger), en niettemin wordt de mens met het ressentiment daar­bij aan duizend vergissingen blootgesteld, welke hem vaak beschaamd doen staan en zijn leven vergallen. (Hij kan niet zonder zijn interim-messenger, dat gaat altijd fout!)
En ze weten vooral niet tot welke schade ze veroordeelt zijn, door de slecht of de verkeerd ingedaalde ballen, waardoor ze niet eens meer een spiritueel en religieus wezen kunnen zijn! Ach wat leuk, ze mogen zelf dader, slachtoffer, en toeschouwer van hun eigen ondergang zijn! Wat leuk de data-freak mag wel even opschrijven wie dat zijn! Het systeem heeft zich voor de allerlaatste keer geprolongeerd, het is voorbij!
Haar hebzucht is haar onherroepelijk fataal. Ze weten de Goddelijke vrucht niet goed te dragen.

Het lot wat aan het ressentiment verbonden is, ze is altijd een compleet drama, in tegenstelling tot de vreugde van de openbaring!
 
U hebt het recht God in vrijheid te dienen!
Stel U eens voor dat, dit recht erkend zou worden naast het recht van arbeid!
Je zou niemand meer als paria en onwijs kunnen brandmerken, ......
niemand meer mogen demoniseren!
U voelt hem al, ze zouden niemand meer over kunnen houden,
die voor "de machtige protagonistische meute" kan werken,
we hebben het hier over beschaving versus hebzucht,...........
De maatschappij waar mensen demoniseren, faalt altijd.
Dit is nog een zacht uitgedrukte regel, want het optreden van ;.....
De protagonist is een van de kernbegrippen in Psychodrama,.....
van alle dag........Ja, de Wereld draait wel door........
maar ze wordt één en al drama...........
Er zullen geen lammeren meer zijn, die Gods taken uit kunnen voeren.
De Goden zullen niet meer benaderd kunnen worden.........
Niemand meer die zich de werkelijke eenheid wil realiseren.


Daar in tegen is deze Solitaire werking het begin van iedere existentie, zonder een actieve enkeling is er geen geheel wat kan existeren, Solitaire actie en acquisitie gaan ook in de kosmos hand in hand. Maar aan welk geheel de enkeling gaat deelnemen blijft in de kosmos meestal geheim. En deze enkeling is beslist geen politicus! Noch zijn de kwintessens van de oorzaak van dit hele universele gebeuren aan geen enkele wetenschapper bekend! Wel heerst het ressentiment en zijn auto-intoxicatie al eeuwen als oorzakelijk feit!
Hoe kan dit ooit nog wat worden, hebben we niet heel gewoon op dat andere systeem over te gaan?
Is dat de opdracht heel gewoon niet?


Verlichting is de uitgang van den mensch, uit den staat
zijner vrijwillige onmondigheid. Onmondigheid noem ik
het onvermogen, om zich van zijn eigen verstand, zonder de
leiding’ van een ander’, te bedienen. Deze onmondigheid is
vrijwillig, wanneer de oorzaak van dezelve niet gelegen is
in mangel aan verstand, maar in gebrek aan moed en aan
’t besluit, om zig, voordäan, zonder leiding van een’ ander,
alleenlijk van zijn eigen verstand te bedienen.
Sapere aude!
Dat is, heb moed, om uit uwe eigen oogen te zien
– dit is het motto der verlichting.

Ik kan dus het hele onderzoek wel aan in mijn eentje,
ik weet namelijk hoe het verloopt!
De professionalisering van de natuurwetenschappen is er nog steeds niet, het is nog steeds fysica-theologie. In hun gevecht om maatschappelijke erkenning en beloning en in hun streven naar maximale autonomie zijn wetenschappers zich nog steeds aan het af te zetten tegen het idee dat we samen een eenheid moeten vormen.
Darwin`s afstammingsleer, de nieuwe wet van behoud van energie, en het atomisme worden daarbij veelal als wapens gehanteerd. Deze aanvallen wekken overigens niet alleen verzet in religieuze kringen, maar evenzeer onder vooraanstaande wetenschappers die hun collega`s beschuldigen van materialisme en atheïsme.
Het lijkt enkelen zelfs gepast dat ze het zelfs gaan hebben over de afzonderlijke schepping van ieder individuele soort of ding. Anderen wijzen erop dat energiebehoud niet impliceert dat er niet langer ruimte is voor een God die sturend optrad in de materiële wereld, of voor een vrije wil tot uiting komend in lichamelijke handelingen.
De schermutselingen zijn bijverschijnselen van het wetenschappelijk fysica-theologische proces, de nieuwe wetenschappelijke inzichten zijn specifieke geloofsartikelen. Of eigenlijk gaat het steeds over een "Mop", "De Mop van de esoterie". We hebben in de opbouw van al die onzin een vreselijke goede conditie, en de wetenschap zet daar steeds weer opnieuw op in.
Over het algemeen gaan we bij het zoeken naar een nieuwe wet als volgt te werk. Eerst doe je een gok. Niet lachen, dit is de belangrijkste stap. Vervolgens bepaal je wat daarvan de consequenties zijn en vergelijk je de consequenties met de ervaring. Als de gok niet klopt met de ervaring, is hij onjuist. In die simpele constatering ligt de sleutel tot wetenschap. Het maakt niet uit hoe mooi je gok is of hoe slim je bent of wat je naam is. Als het niet klopt met de ervaring, is het onjuist. Dat is alles. ( RICHARD FEYNMAN)


 
Afbeeldingsresultaat voor
Dijkgraaf, de A krankzinnige gevaarlijke

Afbeeldingsresultaat voor driewerf van het geluk vrijmetselarij
Makkestakje wildgeraas, welke professor is er Nu zo dwaas? Het is het flikker vriendje van Robbert Dijkgraaf!
Wilde die gek zijn insigne aan iedereen meegeven? Rot op GALA flikker!
En neem de rest van dat debiele onzijdige flikker volk mee.
Wij kunnen de aanklacht tegen deze wetenschap niet langer onder ons houden.

 
Voor all; .....wat iedereen in zijn deelname weten moet, veel mensen begrijpen het maar niet, waarom kunnen we niet alle kennis, maar ook de dromen en idealen, met elkaar delen. De realiteit legt ons een censuur op, die zich direct vertaalt in de noodzaak ons te centreren op de poëtische zinnen in de taal. Er ligt een gevoeligheid in ieder onderwerp wat we met elkaar willen delen. Dat wat ons red is een spel, de precisie moeten we open laten, het betwijfelen, als ook moeten we weleens over de rand gaan.
De eigen verantwoordelijkheid ligt dan daar in dat we "introspectie" plegen, naar onze eigen aannamen en drijfveren. Wat het spel der poëzie maakt en redt, is deze specifieke beweging naar binnen. En daarmee wordt het hoogtijd te weigeren om altijd toe te geven aan de drang om alles verstandelijk te willen plaatsen, want slechts het illusoire probleem en de daar op volgende stress word daar alleen maar groter door!
De presentatie van een veelheid van getallen roept zo gauw de neiging op om tot een verstandelijke ordening te komen . . . als uiting van de behoefte aan houvast . . . aan klaarheid in verstandelijke verklaring, maar verder komen ze nooit, nadien wordt ook dat bericht weer gesloten in geloof of ongeloof! En dan komt de statistiek er bij, wat vindt U. Alsof dat wil zeggen dat die uitslag iets over het bericht zegt!

De Introspectie vormt in die zin een nooit wijkend besef van de beperktheid van het menselijk weten en kennen bij het handelen, wat we samen willen delen, moeten we ook kunnen verwoorden. Maar de census die de realiteit  ons oplegt, ze blijft! Ze blijft ons laatste Heil.
Zij die "Het Goddelijk Heil" over willen houden, ze zullen "INTROSPECTIE" moeten plegen.

De waarheid van het leven is, dat als je de werkelijke reden vindt van het leven, dat er dan ook een enorme klap is, de aangeleerde redenen blijken niet te kloppen. De psychose die op deze constatering kan volgen, kan een enorme diepte bereiken. Aangezien de realiteitszin van de mens op dat moment in zijn geheel wordt aangetast. Met als gevolg dat de persoonlijke voornaamwoorden, die door de linguïsten de 'shifters' van de rede genoemd worden, niet langer op een juiste manier kunnen worden gebruikt, aangezien het juiste referentiepunt in zijn geheel en plotseling totaal ontbreekt.
Weliswaar is het mogelijk dat je bij een psychose niet onmiddellijk een plotseling optreden van een dergelijk gebrek vindt. Het gebrek zal te voorschijn treden zodra we achter de 'aangeleerde rede' de 'begrepen rede' trachten op te roepen. En dan plotseling begint men in raadselen te spreken!
De theorie over het Griekse begrip Qwantum is volgens Robert Oppenheimer zelfs forced the recognition that human language has its limits, that people had to accept concepts that correspond only faintly to things in the real world, like the shadow of ghosts'.
En gevolg daarvan is dat ziende blindheid en horende doofheid zo tot aan het einde der dagen zal duren. En met een humane oplossing en een humaan leven heeft het allemaal niets! Zij die "van alles en nog wat beweren" kunnen slechts naar huis gestuurd worden met het laatste beetje nuchtere en menselijke verstand! Dit is de consequentie van de stijlloosheid die er op deze wereld heerst.

Doch het leven is door de mens te "mennen" omdat de mens zelf zijn problemen kan aanzien! De mens kan kwaliteit, en kwantiteit bezien als een ontologisch probleem. Daar heeft ze de krankzinnige wetenschap of de religieus echt niet voor nodig. Er is echt niemand die het reële leven door komt met haarkloverij, of je moet een krankzinnige wetenschapper of een theoloog zijn.
Hun theoretische niveau is niet boven het instrumentele niveau gelegen, om op zijn beurt weer "boven" het instrumentele niveau gesitueerd te zijn. We hebben in dat opzicht slechts een existentie claim te volgen, vanuit een inertiaal stelsel uit de natuur! Ze is bij ons het ethisch noodzakelijke, wat we elke dag weten te verzamelen! Het is moed, die voortkomt uit bezieling, zo krijgen we de juiste situatie!
 Iedereen moet weten en erkennen en herkennen waarmee hij bezig is, dat is humaan, eerlijk, en efficiënt. Al het andere leidt tot de meest dramatische wartaal. Want het zijn vooral de hersenen die dat illusoire probleem moeten oplossen, maar het lukt ze nog steeds niet! Omdat de mens met deze hersens kennelijk niet wil weten hoe onmachtig hij is, en nog maar bar weinig weet!

Het is geen kennis die verkregen is door uiterlijke studie, je krijgt deze kennis door het vooraf betreden van de geestelijke wereld, anders kan het niet!
Welke operatie uit deze twee operaties kan de computer sneller berekenen? 12+8 of 1,23+0,98?
Natuurlijk 12+8, want dat zijn integer's, de andere zijn floating points, en dat is een heel pak meer werk,
sterker nog, de prestaties van computers worden meestal uitgedrukt in flops (floating operations per second).
Dit om niet integer te kunnen zijn! 
De wetenschap bemerkt slechts het onnatuurlijke punt, dat is haar verslaving!
Bij Cern noemde ze de meest leugenachtige aanpassingen hun "normaliseren" ,
Maar uiteindelijk hield dat gelijk bij de uitkomst op.............de imbeciel werkt.......Had hij zijn verhaal niet, dan had hij niets!

 ALS voorbeeld dit verhaal, Ik heb altijd geleerd; ..... met en lineaire kracht kan je een voorwerp in beweging brengen, kracht is een forces om te versnelling, met een roterende kracht stabiliseer je. Er zijn dus twee soorten van krachten te onderscheiden in het heelal , lineaire en stabiliserende krachten, ze hebben ieder hun eigen dynamiek.
De rotatie kracht werkt ook als een equivalente kracht, de totale kracht uitgeoefend door de zwaartekracht wordt verminderd met een opwaarts gerichte component.
Willen Maan en Aarde als een geheel door de kosmos bewegen dan heeft de maan een equivalente kracht nodig van 61.25*Gm ( 0.16m/sec) = 9.8 M/sec, je kan ze inderdaad zien als duo planeten.
Als je bedenkt dat: Er is een aan rotatie afhankelijke magnetische spinkracht is, die wij zwaartekracht noemen.
Deze spinkracht is op een Turn radius calculator te analyseren, bij de omloop snelheid van het Aard oppervlak op de evenaar 463m/sec en G van 57,3 heb ik een turn radius van +/- 382 meter, dan moet er nog 17,5/1000 G ( sin 1 is 0,0175 ) worden gelift. sin 89 : cos 89 is namelijk 57,3. Een echte Natuurkundige zal toch ook moeten toegeven dat de kosmos niet volmaakt is .
Daar de som sin 89.9 : cos 89.9 = 572,925 en de som van sin 90 : cos 90 gaat tot oneindig, en de som sin 89.065 : cos 89.065 = 61,27
Een volledige volmaakte kosmos vraagt oneindig veel kracht ofwel het is een onmogelijkheid een volmaakte kosmos waar te nemen.
De krankzinnige theoreticus, die de Wereld beliegt, werkt alleen met de waan. Verder heeft hij niets te melden, .........als deze imbeciel zijn verhaal niet heeft, dan heeft hij niets!

Mijn verhaal is juist en bekend
Henri Wijnmalen, Het geneste proces <=>, Leo van den Haak
  2       2       2       2       2       2       2   De Twijfel
4   6   6   8   8   10   10   12   12   14   14   16   16   18  Toename';..
van de twijfel
1   5   5   11   11   19   19   29   29   41   41   55   55   71  Deductieve druk
door de toename
'' van de inductie,
van de  paren"
deze is weg te nemen.
door:...aan de zich,
openbarende Kosmos
mee te werken!
  1       2       3       4       5       6       7    Áantal vertwijfelingen,
Hier is het dus;...
waar de mens faalt,
in zijn deductie.
Zonder dit proces is er geen Compilatie of Computer compilatie te maken.
Iedere File buiten dit proces is een leugen. De openbaring zorgt voor de mens,
Dat is haar bruikbare compilatie! Door de twijfel kan, .........naar Kant,
de synthese alleen maar naast het tegengestelde staan, nooit er boven.
Dat is ook de werkelijkheid met files bij Computer compilatie,
Het krankzinnige en gevaarlijke ligt om de hoek, helaas .....
Iedere compilatie laat dat probleem zien, helaas .......


Het gesjoemel blijkt dus minstens zo erg als bij Volkswagen, of de sigaretten industrie, of de klimaat industrie.
Het is één groot oplichters feest, ........onder de fysici met hun theorieën,
Als jij tot je zelf zegt "ik denk" is het nooit wat je denkt, het is wel degelijk de heterogene conditionering, .......
De barbaarse gewoonte, het is niets bijzonders haar zo te benoemen...........

Het is een werkelijkheid, dat we opnieuw moeten beginnen, anders komen we er in geen minuut meer uit!
Als ze geen verhaal hebben, dan hebben ze niets, "De waan" moet onophoudelijk verdedigt worden.
Dit komt omdat slechts het Lagrangiaanse formalisme gebruikt kan worden om de impuls van een deeltje te bepalen. De impuls volgt uit de Lagrangiaan als
$\displaystyle p_i = \frac{\partial L}{\partial v^i},$ (36)
 
wat voor de huidige Lagrangiaan de gebruikelijke uitdrukking voor de impuls van een deeltje oplevert.
$\displaystyle \vec{p} = m\vec{v}.$
Maar het bemerken van het onnatuurlijke punt is GODS_ONMOGELIJK, want ten eerste kan dat niet, daar de neiging van een lichaam om zich tegen versnelling te verzetten (inertie) geen intrinsieke eigenschap van het lichaam als zodanig is, maar een gevolg van zijn interactie met de overige materie in het heelal. Zozeer wordt alles Relationeel bepaald dat de wezenlijke relativiteit, die je met deze statistiek aan wil tonen, door er vele relativerende vragen bij te stellen, niet kan bestaan. De Natuurlijke kosmische impuls kan aangetoond worden door de natuurlijke transponder-werking te onderkennen, en daarbij zal aangetoond worden
dat de totale kosmische verandering nooit goed kan worden onderkend, de geroepen "klimaat problematiek" is een regelrechte leugen!
Wat een stommerds, een volledig CO2-vrije verbranding helpt niets tegen de CO2 en de opwarming van de aarde.
Als het aard oppervlak te warm word gaat er gewoon vanzelf meer in de fik.
Tevens roep je orkanen op want de Aarde heeft zijn eigen doelgerichtheid, zonder beschermende atmosfeer wil ze niet.
 1. Een Aarde zonder beschermende atmosfeer word te warm ! Een Aarde met een beschermende atmosfeer heeft een hoger gemiddelde maar lagere uitersten !
  Wat zit de Aarde toch goed in elkaar, ze corrigeert haar eigen temperatuur ! Sorry zonder atmosfeer heersen uitersten, de uitersten van de dag en de nacht ! DE KLIMAAT MAFFIA IS VERLIEFD OP BOSBRANDEN EN DROOGTE WAT EEN RARE ORGANISATIE DAT IPCC DIE DIT PREEKT : dat het CO2 het klimaat opwarmt .
  Waarschijnlijk een vorm van zwakzinnigheid en kortzichtigheid en ook een onverantwoord optreden van het IPCC !
 2. Het bewijs dat niet de mens maar de zon de schuldige is van de opwarming van de aarde is heel eenvoudig te leveren.
  Scott E. Forbush ontdekte de verrassende omgekeerde evenredigheid tussen zonne activiteit en kosmische straling.
  Meer Zonne activiteit werkt dus verminderend op de kosmische straling!
  Minder straling betekend minder opwarming, en slechts het Lagrangiaanse formalisme kan gebruikt worden om "de aard van de impuls van een deeltje" te bepalen.
 3. De krankzinnige wetenschap doet dat niet, want dan zijn hun leugens niet vol te houden. En ook de 31 bandieten van de krankzinnige Dijkgraaf, ze zullen geen poging wagen. Die zijn ook allemaal A-krankzinnig en gevaarlijk. Hun relatie van hun gevoelens op externe prikkels, Ruimte, tijd, kleur, geluid, enz. dus wat ooit het domein van de fysica was, is het domein van een falsificatie theorie van de dwaas Carl Popper geworden!
  Doch het is een valsheid, we kunnen niet zomaar alleen aan de spullen van de fysieke buitenwereld komen, want we kunnen die elementen van onze innerlijke ervaring, onmogelijk zonder een innerlijke toetsing bereiken.

 4. Wetenschappers hebben dit fenomeen al lange tijd geweten. Zo is er de Forbush daling, naar de amerikaanse fysicus Scott E. Forbush, die in de 30’er en 40’er jaren van de vorige eeuw kosmische straling bestudeerde. Als de kosmische stralen de bovenste atmosferische lagen raken, produceren zij secundaire deeltjes, die de grond kunnen bereiken. Door zijn metingen aan deze deeltjes, merkte hij op, in tegenstelling tot wat men dacht, dat de kosmische straling verminderde als de zonneactiviteit groot was.
  De reden is eenvoudig: Als zonnevlekken exploderen, stoten zij enorme wolken van hete gassen uit, weg van de zon. Deze wolken, die men CME’s (coronale massa uitstoten) noemt, bevatten niet alleen gassen maar ook magnetische velden, flarden magnetisme die weggerukt worden van de zon door de explosie. Magnetische velden buigen geladen deeltjes af, dus als een CME langs de Aarde schiet, dan worden ook de elektrisch geladen kosmische stralen meegesleurd, die anders de Aarde zouden bereiken. Dit heet “Forbush vermindering”. Ze zijn voortgekomen uit de toetsen die Scott E. Forbush naar voren bracht.
  De klimaatverandering die wij op aarde waarnemen neemt men ook op mars waar. Zouden ze daar ook zoveel fossiele brandstof verstoken !


  Zo worden alle vragen gesteld in het participium van de taal.
Een participium is een van het werkwoord afgeleide vorm, die wij deelwoord noemen. Het gedraagt zich als een bijvoeglijk naamwoord. Ze kunnen in iedere willekeurige naamval, geslacht en in enkelvoud of meervoud voorkomen. Het Latijn kent drie participia:

1. participium praesentis activi (p.p.a.): het onvoltooid deelwoord
2. participium perfecti passivi (p.p.p.): het voltooid deelwoord
3. participium futuri activi (p.f.a.): het deelwoord van het futurum
Het  deelwoord wordt nog steeds in alle vormen van het heidense en misdadige participium gebruikt. 
In die vorm wordt ze ook wel een epifenomeen genoemd,........hoe kan de mens zich in de aard van zijn actie vergissen? De aard en de hervorming van het voltooid-deelwoord is een ramp, en bij de wetenschap altijd een regelrechte leugen! De discrepantie tussen de taal en de fysica is niet eens uit te leggen! Het participium van de taal heeft 3 delen, het participium van de fysica heeft 2 delen, daarbij is voor een puntmassa " '' in een conservatieve energiepotentiaal  de Lagrange-functie het verschil tussen kinetische en potentiële energie:
 •   We hebben slechts het Juweel van Feynman!
 • Bovendien is het bijzonder belangrijk te denken aan wat je nodig hebt voor onderdelen op atomaire schaal, en het participium van de fysica zal ook door een kwantum of nano computer niet veranderen. Ik waarschuw U alvast maar. En ook het participium van de biologie heeft zijn eigen benadering nodig, voor onze benadering moeten de grootheden-eenheid--getalwaarde-dimensie-en coherentie in rij staan!
 • Er is een kosmische functie waar U totaal niet aan wil. uw leugens zijn bewezen! 

 Wat is het meer als een stoomcursus theorie, conditionering, en de ontkenning van de primaire werking van het menselijke hersenwerk. Het is de methode zoals de krankzinnige wetenschap op deze wereld werkt. Het is hoogtijd dat deze debielen hun gekkenhuis uitkomen en compleet opnieuw gaan beginnen. Een andere oplossing is er zeker niet meer!

 • Niets in deze kosmos wordt er inhoudelijk zo door deze methode bepaalt. Maar wat eeuwen niet kon moet volgens de krankzinnige wetenschap en ene George Boole toch weer kunnen.
  De primaire wezenlijke differentiatie is niets anders als de wens om samen een geestelijke eenheid te vormen, .......de argumenten daarvoor komen voort uit de diepte van ons hart! De levensles heeft de oorsprong in het eigen hart...........hoe je leert (de inhoud van het participium) is een grote vraag.........


  Het hele begrip uniciteit zal in zijn mentale richting dus steeds belangrijker worden en in de fysieke richting is het steeds onbelangrijker aan het worden, dergelijke richting word ook wel geestelijke evolutie genoemd! Dat is wat ons wacht. Daar Urth op de menselijke weg van de evolutie ligt, is het vanzelfsprekend dat alle andere richtingen de mens automatisch leiden tot stilstand of ondergang.
 •  Hoe dit gaat gebeuren is ook al heel duidelijk aanwezig, heeft u weleens van ressentiment gehoord en zijn auto-intoxicatie?
  Ze zijn desastreus voor het menselijke brein, op den duur blijft daar niets van over!

  Mijn inziens staat de academische professoren cultuur voor zijn ondergang in de komende jaren,
  en uiteraard zullen de eigen studenten van beslissende betekenis zijn bij dit proces.
  Gooi de professoren op straat, ze verdienen niet anders! We hebben deze splijtzwammen niet meer nodig in onze maatschappij.
 • Er is geen Compilatie of Computer compilatie te maken.
  Iedere File buiten dit proces is een leugen. De openbaring zorgt voor de mens,
  Dat is haar bruikbare compilatie! Door de twijfel kan, .........naar Kant,
  de synthese alleen maar naast het tegengestelde staan, nooit er boven.
  Dat is ook de werkelijkheid met files bij Computer compilatie,
  Het krankzinnige en gevaarlijke ligt om de hoek, helaas .....
  Iedere compilatie laat dat probleem zien, helaas .......Daar ons deze mentale ontwikkeling wacht, daar de maten van verandering ons bekend zijn.  Ze ligt opgesloten in het geneste proces!


  De rare dwazen conditioneren de meest dwaze idealen, alles wat het intellect doet in het onderwijs is de conditie aanbrengen die bij haar faculteit past en daarmee veroorzaken ze het schouwspel van conflict, bitter naarmate het intellect zich er in mengt. Het erotische "
  Ik hou van jou" zal nooit meer het hoogste zijn; ....de eis van de geest is altijd dat een paar elkaar bemint, primair, omdat zij "naasten" zijn, maar alle "individuen" zijn al onkundig dit te begrijpen. Het logische doel is er slechts "voor zichzelf"
  En dat terwijl dat "Dat ENE zelf wat in allen huist" voor alles ooit het archaïsche begin is, wat het bewustzijn bracht, voor alles werd de schepping mooier, omdat er ergens een pad lag! "Bart zit in mij, en ik zit in Bart" zouden we dan ook niet zowel actief als passief met elkaar bezig kunnen zijn! ( Of ben U een stomme intellectueel slechts voor zichzelf bezig )
  Wel kreeg het denken zijn deductieve en inductieve kant, maar als er geen pad is,
  dan moet je haar uitschakelen en in stilte weten te wachten,
  is er een pad, dan was er ook een proportioneel lijden, een opheffen, een oorzaak, een deductief denk pad.
  Geduldig hebben te wachten op de waarheid .......maar nee de dwaas wil het niet........Ze maakten het alleen maar erger........

  In de wetenschap en informatie theorie van de technologie wordt de distributie van verwijs-woorden naar de een of de ander en zichzelf in de generatieve grammatica beregeld door de zogenaamde Binding's theorie. Naast deze syntactische theorie zijn echter ook interpretatieve beperkingen van kracht. De grens tussen het syntactische en het contextuele gedeelte van de theorie over verwijs-woorden is een veel bediscussieerd onderwerp. Doch verder komt men zeker niet, "beregeld betekent in feiten gecommandeerd". De krankzinnige wetenschap blijkt te denken dat ze bevoegdheid heeft! Omdat ze moet zwemmen in algemeenheid, enkelvoudigheid, kan het syntactische slechts in waanzin veranderen, die rechtstreeks kan worden beschreven als de vloek voor de mensheid. De 
  classificatie van anaforen en pronomina blijkt nooit plaats te vinden. De "wet 's voltrekking" blijkt niet plaats te vinden. Dus werd 99,9 % van deze classificatie een waan, en toch wil men al onze kinderen vol zetten met die waan. En dan plotseling heeft ieder kind de afwijking Dyslexie.

 

 • En daarom is het heel bekend wat er gebeuren moet......
  Alles wat de mens denkt -inclusief het begrip "ik denk"-
  Alles wat de mens voelt  -inclusief het begrip "ik voel"-
  Moet hier weggedaan worden met het doel dat deze plek wordt vrijgemaakt
  voor de stilte waaruit zich de wet kan voltrekken.
  Het "willen schoonmaken" is zelfs een beletsel, want we weten niet hoe! Er geen wetenschapper die ons dat kan laten zien .........
  Protagoras vertelde het al, de mens is de maat van alle dingen, en dat is juist zijn "zonde-val".
  De "infinity" heeft in eerste instantie niets te melden, zolang "de wet in U" zich niet voltrokken heeft.
  Toch .........gebeurde het, de vloek kwam tot stand........


  Sinds 1969 wordt de tweede voorwaarde voor een correcte coreferentiele interpretatie wel gedefinieerd in termen van "commanderen", maar ook dat is de dwazen niet genoeg.
   Maar hun bestaan zal leeg zijn wanneer ze geen inzicht hebben dat dieper gaat dan het materiële.
  Maar de verwachtingen en de mogelijkheden zullen daarom met onvoorstelbare gevaren gepaard gaan die de ontwikkeling van het verstand, de kracht van het karakter en de doeltreffendheid van de menselijke instellingen zullen bedreigen.
  Weer zal de mensheid worden gesteld voor de keuze tussen zegen en vloek, en nooit is het moeilijker geweest de afloop te voorspellen.
  Wat is het idee nu eigenlijk, de zegen of de vloek. 
  Wat brengen rede en lust te samen naar voren, wat vertellen ze U?
  Is dat natuurlijke bericht door U te beluisteren, of had U onmiddellijk de waanzin en onmenselijkheid van de statistiek nodig?
  De vraag van Kierkegaard, die de mensheid al zolang wordt gesteld!
  En uiteindelijk is het volgens Kierkegaard "De vloek"....Het is de vloek, het logische doel "voor zichzelf" ,
  welk doel we niet anders als we weten te "commanderen".


  Dat een coreferentiële interpretatie van een pronomen en een eigennaam/zelfstandig naamwoord uitgesloten is, als het pronomen tegelijkertijd de eigennaam/zelfstandig naamwoord voorafgaat en commandeert, zou elk mens bekend moeten zijn, U doet zoiets alleen "voor U zelf".
  Vandaar de enorme verschillen in welgevormdheid in de levens praktijk! Wetenschap en politiek, vloek lekker verder, tot alles tegen U is, dat wordt vluchten.
  En als U er wapens bij pakt om ons te dwingen, zullen ook wij moeten vluchten. ..... dat is de meest vernederende algemeenheid en enkelvoudigheid die deze waanzin-cultuur overheerst.

  Dat natuurlijke bericht wat ik kan tegenkomen, als waarheid, zal U echter nooit meer tegenkomen .......vloek lekker door, de vloek, uw vloek zal uw eigen ondergang zijn! De mens zit veel dieper in de problemen als ze ooit dacht, hoe acuut het drama in werkelijkheid is, ze heeft werkelijk geen idee, ....... en men wil maar niet veranderen! Die wet die we nodig hebben bestaat voor de wetenschap niet ........en toch wil men zo verder met "De wetenschap".
  Men geeft het volk zijn brood en spelen, en verder mag het van Klaas knot 's niet,  ..... maar eigenlijk van niemand, want de wet die zich moet voltrekken ontbreekt. Goeden Avond Europa, slaap lekker in, doch met Uw classe-cultuur is het in zijn geheel gedaan ........ Nooit is hij zo waardeloos geweest .......en dat omdat we de krankzinnige wetenschap en politiek volgen..........


   
 • Dat de mensen die deze maatschappij zo materialistisch hebben gemaakt, U op geen enkele manier tot steun kunnen zijn, zal U hopelijk duidelijk zijn. Zij, de materialisten, hebben wat over het hoofd gezien, de mensen die door omstandigheden op elkaar zijn aangewezen, proberen door middel van communicatie tot een gemeenschappelijke "definitie van de situatie" te komen, tot een collectieve zingeving, die de grondslag vormt voor verdere interactie en communicatie. En er is dan ook geen andere keuze in die zingeving dan oprecht te zijn, anders zou de zin ervan alsnog ontbreken. Zou het echt nog zin hebben om in dit materialisme met zijn dualisme en zijn N.P.A. terug te keren? Zou U echt nog willen terug keren naar deze heilloze weg? En dat terwijl intermenselijke relaties al zeer complex zijn. Omdat er veel factoren tegelijkertijd werkzaam zijn. Met de kosmos meewerken is veel eenvoudiger, dan is steeds weer de vreugde van de innerlijke bevestiging, daar binnen zeggen ze dan; .....U voldoet aan de innerlijke wet.

  Professor De Sitter schreef het al; ..... de theorie der matrices, de golfmechanica, ieder vreemder en paradoxaler dan haar voorgangster. Wat men gewoon was als de meest fundamentele begrippen der natuurwetenschap te beschouwen, determinisme en causaliteit, wordt in twijfel getrokken, "de grondslagen der wetenschap" schijnen te schudden en het lijkt alsof het gehele bouwwerk bezig is te wankelen. En Oppenheimer en Richard Feynman zijn onze redders uit deze periode! De rest kan zo ongeveer het gekkenhuis in. Omdat hun twijfel in de begrippen wezenlijk intrinsiek is.

 • Intrinsiek wil o.a. zeggen; .... deze aard is in elk mens gelijk, zo is ze de uitbreiding van kennis, en van liefde, en het geeft mogelijkheden tot verbetering van gedrag.
  Want dit zijn tevens ook de middelen tot bevrijding! Ze is alle mogelijkheid  voor de herintegratie, de autoreverse is een Goddelijk proces.
  Wat U ook in Uw innerlijk kan leren kennen! De intrinsieke intelligibele rede blijkt door ieder mens gevonden te kunnen worden ..........
  Wat praktisch gezien maakt, dat als we het veld van onze waarneming uitbreiden, dan openen zich onmiddellijk nieuwe mogelijkheden voor ons kenvermogen,.....
  In dit veld van zintuigelijke waarneming hebben we de microscoop, de telescoop, het radar, de instrumenten die gevoelig zijn voor allerlei andere soorten trillingen, zo is de wetenschappelijke kennis te controleren en de zin ervan verlegd.

  De middelen die de wetenschap ter beschikking staan, ze verleggen echter alleen de reikwijdte naar buiten toe, ze verschuiven de grenzen steeds verder......
  Maar hoe machtig deze instrumenten ook zijn, er zal altijd een grens blijven bestaan voor de zintuigelijke vermogens.
  En daar mee zal men nooit in staat zijn de mens te helpen naar binnen te grijpen, .......
  want dit binnen is niet te vatten door onze gewone zintuigelijke waarneming. En de Radar is maar beperkt in de kwantum limit, ze moet een plaats hebben!
   
 • En daar mee zal men nooit in staat zijn de mens te helpen naar binnen te grijpen, .......
  want dit binnen is niet te vatten door onze gewone zintuigelijke waarneming. Plato en Euclides leerden reeds, dat de meetkunde gefundeerd wordt, en zich ontwikkelt los van het materiële. Dus ook niet van tekeningen!
  Het hoogste is geen object van kennen.
  Vandaar dat alle geestelijke vrijheid op zijn plaats is, of wilt U slechts op het niveau van het gewone kennen verder? Dit klopt vanuit het standpunt van de menselijke persoon. Maar je moet weten, je zit zelf niet aan dit standpunt vast, het hoogste is geen object van kennen! Zo wil de krankzinnige wetenschap het spel slechts spelen! Dat dit wel zo zou zijn is maar een geloof, een geloof dat helaas beperkend werkt, op de plaats waar het leven zich ontsluit........hoe is dit te rijmen met de werkelijkheid, wel de geestelijke vrijheid mag niet aan de orde komen, de wetenschap is aan de ergerlijkste krankzinnigheid ooit begonnen.


  Wij moeten het altijd doen met de intrinsieke intelligibele rede, en Richard Feynman gaf er de naam QED aan, en gaf daarmee ook de beperking van de kenbaarheid van de puntmassa aan .........zijn kennis steunt dus op de volledige interactieve ervaring, en dat toch vanuit het veld waar de objectieve wereld ons niet de ware kennis verschaft,
  en zo geeft hij ons de manier om een ding volledig te kennen,.....mits je hem als een radar transponder beziet
  zowel uitwendig als inwendig, kunnen we ons zelf ermee identificeren, nemen we op een zodanige wijze waar dat het ding niet slechts het verschijnsel is in de wereld........Dat is wat hij in zijn QED weet te benoemen.

   
 • Non fingo hypotheses, schreef Newton, ik hoef niets te verzinnen. Maar zijn formule voor de zwaartekracht, hoe geniaal ook, is letterlijk een schoolvoorbeeld voor de formules die natuurwetenschappers en ingenieurs moeten verzinnen voordat ze kunnen gaan rekenen.

  List

  De wetten van Newton verklaren niets. Ze vormen een elegante en consistente receptuur voor de boekhouding van bewegingsverschijnselen dat is alles. Al heb je keurig afgesproken hoe het kasboek van beweging moet worden bijgehouden en hoe de balans moet worden opgemaakt, dan heb je inhoudelijk nog niets geregeld.
 • Het  is een existentie claim, er bestaan wel degelijk inertiaal stelsels in de natuur. En hopen wetenschappers die niet weten daarmee om te gaan!
De discrepantie tussen de taal en de fysica is niet eens uit te leggen! Het participium van de taal heeft 3 delen, het participium van de fysica heeft 2 delen, daarbij is voor een puntmassa " " in een conservatieve energiepotentiaal de Lagrange-functie het verschil tussen kinetische en potentiële energie:
 • De onzijdige krankzinnige wetenschap liegt er alleen maar om!
  Het onnozele moet namelijk bij het symbolische passen, George Boole heeft het ook al zo uit gewerkt, niet anders!
 • In zijn belangrijkste paragrafen goochelt  hij met zijn algebraïsch-logische symbolen, in par. 17 citeert hij de eerste definities en axioma's uit de Ethica en gaat daarmee aan de slag.
  Axioma 1: ....alle dingen die bestaan zijn ofwel in zichzelf of in iets anders;.....waarvan hij maakt: dingen die in zichzelf zijn x en dingen die in iets anders zijn x'.
  (1 staat voor alles: het universum van alle denkbare objecten)
    x + x' = 1

  En zo komt het werkelijk rationele in het "Nu", dus in actualiteit en realiteit niet aan de orde!
 • De discrepantie in de taal en fysica wordt al door George Boole opgezocht............
  En de krankzinnige wetenschap van deze wereld vindt dat nog steeds best!
  Doch in de determinatie bevinden wij ons in een gebied van "denking" en "uitgebreidheid" .
  Wij mensen kunnen ons enorm makkelijk bewegen in die ruimte van denking en uitgebreidheid,
  als je maar beseft wat openbaring is! Maar leugens passen daar absoluut niet bij!
  Geen enkele leugen wetenschapper kan ons verblijden, niet de theorie maar de waarheid is nodig,
  en dat voor ieder, maar een enkel moment, tussen verleden en toekomst,
  .....de s Anibus heeft voor ieder een ander moment. Zo is er gelukkig geen moment te debatteren, of je schuldig te voelen!
 • Er komt een dag dat ieder mens het begrijpt dat dit een groot Heil voor de mens is..........De mens die leeft volgens zijn Dharma, zijn liefde voor Waarheid, Goedheid en Schoonheid , is gelukkig. De opvatting die wijd aanvaard wordt dat de rechtschapen mens ongelukkig is omdat hij door anderen slecht wordt behandeld, is volkomen onjuist.
  "Een deugdzaam mens is gelukkig, terwijl een zedeloos persoon ongelukkig is."
  We zijn zozeer gewend geraakt aan het hedendaagse debat over samenleven en samenleving`s-problemen dat het niet doorzien wordt dat er slechts zintuiglijke verlangens worden ingevuld door persoonlijke voorkeuren uit te spreken.
  Het "rechtschapen" bewijs, het is dat bewijs dat de mens gelukkig maakt.

   
 Want de transcendente god van de wetenschap leent zich voor de meest dwaze dingen; ......Zijn er meerdere systemen op deze Aardbol mogelijk? Ja, als je ze in je fantastische hoofd direct verzint, en daar nu is te totale "onafhankelijke" wetenschap mee bezig, met het ene na het andere verzinsel! Het is onherroepelijk zo dat ze niets oplost, dat kan niet met deze verzinsels en als systeem heeft het al 2400 jaar gefaald. We weten dat de filosofische speculatie en positivistische natuurwetenschap de mens, ondanks zijn optimisme, alleen maar met nog grotere angst zal confronteren. En de mensen straks -bij steeds meer emancipatie op seksueel, sociaal en religieus vlak- steeds meer van angst bezeten zullen worden. En zulks precies onder de schijn van het tegendeel.

Heel simpel omdat men denkt dat het samenwerking `s partituur ontbreekt en de natuur alleen maar kan reageren op de door de wetenschap bedachte wetten, wat een dramatische onzin! Juist de aller gevaarlijkste lieden houden zich met ons bezig............Maar geestelijk gezien is de mens in zijn natuurlijke toestand ziek, en bevindt hij zich in de misleiding en in het zelfbedrog en begeert hij daarom van alles het meest dat hij bedrogen wordt, zodat hij niet alleen in de misleiding blijven wil, maar zich ook nog in dat zelfbedrog heel prettig voelt.

Voor de verklaring van de meest fundamentele formulering, beschouwen we een systeem dat energie uitwisselt met zijn omgeving. Het systeem plus de omgeving vormen samen een 'geïsoleerd geheel' , ook wel door ons het "universum" genoemd.
De formulering is ;.... "De entropie van een 'universum' neemt toe bij elke proces dat hierin spontaan optreedt. De meest debiele aanname dat een proces "spontaan" kan optreden in dit "universum" is voor mij al een dialectische woordspeling die niet te begrijpen is. Dat heb je met de krankzinnige onafhankelijke academici, ze verzinnen van alles.
Ach ja, ze zullen mij wel dyslectisch noemen, omdat ik deze dialectische waan niet aan kan..........en dat de mens zo'n diepe contemplatie dan toch maar even aan kan, dat lijkt ze onwaarschijnlijk........ daar zou hij toch te eigenwijs voor moeten zijn, één talig en zo verder...........al dagen buiten het normale leven met zijn sociale media gevallen, de emancipatie ontvlucht .............waarom hebben ze voor die Gozer toch radicaal de hemelpoort geopend?

Ik zal het U vertellen, waarom de nieuwe mens komt.
Wie weet dat hij dyslectisch is, dus weet van zichzelf dat hij niet expliciet leert, hij heeft een serie hersenproblemen niet meer nodig! De darwinistische verklaring die berust op toevallige fouten in de reproductie wordt daardoor de meest krankzinnige en ongelukkige van de krankzinnige wetenschap! 
Want het grote onbewuste leren krijgt zijn ding, de contemplatie is vooral een actie in de kleine hersenen ........ en dat maakt dat vele kosmische en executieve functies zonder ook maar een enkel probleem worden uitgevoerd!
En het tegendeel ligt bij de emanciperende mens, en dat wordt hem door de krankzinnige wetenschap en krankzinnige politiek geleerd, dank U wel krankzinnig volk!!!
Er zit dus iets vergaand scheef, als je als statisticus, de data niet op de juiste proporties beziet! Want het wordt een onmogelijkheid iets aan het maatschappelijk leven toe te voegen, zodra de drie eenheid rede, liefde, en oplossing niet sluitend zijn.
De statisticus die dat niet doet, hij levert slechts de repressie op de bewindvoerders, dat ze het "niet goed" doen, en als je deze statisticus zijn gang laat gaan, zal hij oneindig lang zo door gaan, hij levert slechts een repressie aan de maatschappij! Zo wordt elke wetenschappelijke waan repressief!

De mensheid zal door deze omstandigheden worden gedwongen om te begrijpen dat de huidige materialistische consumptiemaatschappij wordt vervangen door een groeiende geestelijke, met een volkomen gelijk statuut voor alle mensen.
Zo wordt het jou geluk het niet nodig te hebben ......een moment te debatteren, of je schuldig te voelen!
 En dan zit je niet langer met de secretie, want overeenkomstig de wetmatigheid van de neurosen, heel goed bedacht, werd getracht zich van de algemene bewustzijnsvernauwing te bevrijden.
Door het handhaven van de stompzinnigste protectie, werd steeds dat ik-ideaal gevormd.
Ze is dat wat niets anders dan altruïsme kan voorschrijven.
Dit is op iets anders gericht dus, als wat spookt in de eigen psyché.
Men gunt zichzelf de Geestelijke vrijheid al niet!Waarom zal U vragen, wel ik weet met grote zekerheid dat de Newton er is in bepaalde aantallen, en de relatie tussen de hoeveelheid en het aantal is in de volgende bewoordingen uitgedrukt. Onder het aantal verstaan we niet zozeer een veelheid van eenheden, zoals de geabstraheerde verhouding van een hoeveelheid, Neen we nemen een andere hoeveelheid van dezelfde soort, en die nemen we als eenheid "(Newton, 1728). En zo kwam er de Pseudo-matrix in de kosmos terecht!
Het hele begrip spontaan is al een farce, de Newton zoals wij hem gebruiken heeft al niets specifieks. Met als gevolg dat wij mensen de kwaliteit en de kwantiteit van ieder product zelf moeten beoordelen! Wat en hoe er zich nu iets spontaan voor onze ogen tovert en in A heeft getoverd, dat moet U toch maar weer even uitleggen! De krankzinnige gevaarlijke lieden zullen dat wel weer doen, in de volle emancipatie waan ............hoe gek zullen ze nog worden!
Je moet een krankzinnige wetenschapper zijn en spontaan aannemen dat onze schepper het samenwerkende partituur niet heeft bijgeleverd. Ach meneer George Boole toch, die transcendente god van U leent zich overal voor! Dat is makkelijk wetenschap bedrijven! Ja, De God van Spinoza, die had zo zijn moeilijkheden, want die was eeuwig en oneindig. Die kan steeds de terugkerende grootheid van het universum in ons wakker maken.


Maar hopelijk mag ze wel juist zijn. Ik weet zelfs wanneer dat ze juist is, want er ontploft dan niets meer!
De fabeltjes, zet ze toch eens weg.......

het is wel aan te tonen dat de Kosmos gedragen wordt door zijn oneindige functionaliteit, haha, ......anders zouden we alles moeten missen en zou er zelfs geen parameter vergelijking mogen zijn! Er is iets of er is niets, maar de wetenschapper komt zelfs niet los van de druk die de nul hem oplegt! De liegbeesten falen altijd, en hebben de grootste praatjes! Zo is er natuurlijk ook de m = m (t) . Zo had Friedmann al in 1922 "de onderlinge m" gemaakt, m = constant, zo werd ze constant in alle differentiaal-vergelijkingen nog voor dat hij hem had opgelost.
Waar dient een differentiaal- vergelijking dan nog voor? Juist, .... om de zaak te bedriegen.
 Het moralisme en het eigenbelang behoren niet tot de toepassing van ook maar enige vreugd, kijk naar je zelf, beoordeel niet eerst een ander, dienaangaande bestaat het deugdzaam handelen in een leven uit een leiding vol liefde en rede. (GOD GENOEMD)
 • U moet weten dat de nieuwe mens zo zijn deugdzaam handelen niet beziet, de afwezigheid van het initieel mechanisme van rede en liefde is hem alle dagen van zijn leven fataal. Stichting Open veldwerk probeert deze geestelijke materie toegankelijker te maken. De geboorte weeën van de nieuwe mens verlopen dramatisch............ daar het axioma niet de grond blijkt waar de wetenschap op kan bouwen, zijn er van tijd tot tijd vreemde herzieningen, compromissen, en schijn-verwijdingen noodzakelijk in de wetenschappelijke horizon. Dat is wat ze doen in b.v. astronomie, elektriciteit, de lichttheorie en de relativiteitstheorie en zo verder ........doch het is allemaal de schijn en waan die Prof Willem de Sitter in de praktijk van de wetenschap bezag. Het is geen visie, het blijft theorie, een eenzijdig (logisch?) verband. De gecompliceerdheid van het bewuste leven wordt overtroffen door de gecompliceerdheid van het lichaam, .......deze crisis wordt veroorzaakt door de afwezigheid  van het belangrijkste inwendige mechanisme ............de kosmische pragmatiek is de abstracte belofte in alle dimensie, geen enkele uitgezonderd. Er is geen mooiere belofte te onderkennen, en toch.........
   
 • Eenvoudig en onweerlegbaar is daarin de gemene deler de afwezigheid van het inwendige mechanisme dat  jullie emotioneel gezien ter verantwoording roept, .........God heeft niets 'gemaakt' in ambachtelijke zin van het woord, zo is er juist het waarmerk van de's mensen adeldom, de legitimatie van zijn herkomst van Elders....De mens is meer dan een uitputtingsslag tussen lichaam en ziel; ......hij is, in de dialectische spanning tussen die twee, een sprong naar de geest. Pas daarin wordt hij zichzelf en kan hij geloofwaardig tot de naaste gaan.
  De juiste ethiek kan daarom gedefinieerd worden als 'actie in lijn met de goede wil, met een volkomen onschadelijkheid en met de juiste menselijke relaties'.
  Het lichaam heeft geen abstracte Goddelijke werkelijke werkelijkheid,
  alle wetten worden gecontroleerd door de auto-reverse......
  Niet één wet niet! Dat is de rede van al het uitsterven in de Kosmos, van iedere "eigenwijs".
 • Ik vertel U alles om dit te voorkomen, ik doe ook aan het Openveldwerk .......zoveel het kan!


Ik probeer al het ethisch noodzakelijke te verzamelen .........
Maar in de wetenschap gaat dit direct terug in het gebied van de info-manipulatie.
Zo ontstaat het A-drama, zo ik het U vertel........

Ontregeling in de gezondheid is zo primair te duiden als; ..... 
een hele serie durende informatiedefecten, waardoor HET EIGEN DNA sneuvelt.

Het "FUS" van de filosoof; ....
is die Functie en de Structuur van de Mens die van buiten uit moest worden herkent.
De opgaande schepping kwam dus wel van buiten uit, ....
ze moest wel worden herkend en erkend,
we moesten leren met alles wat we hadden voor onze schepper te staan. 
Maar niets is er oprechter vol genade met ons bezig, en verzaakt daar nooit in.
De onmetelijke taak, daarin verzaakt hij nooit,....
alle functie in de kosmos gaat tot oneindig!

Nardocus Filosofus is de Filosoof met de Functie en
Structuur, ....
die dat gelukkig begrijpt, maar dat "Fus" zit ook in Uw DNA verwerkt,
ze is de basis voor alle transcriptionele activatie.

Wat U hier over mag weten is dit; .....
Alle multi-cellulaire organismen beginnen als een enkele bevruchte eicel.
Gedurende de differentiatie wordt het aantal cellen vermeerderd,
door middel van celdeling.
De cellen specialiseren zich tevens in verschillende celtypes,
zoals hersen-, bloed- en spiercellen.
Toch bevatten al deze cellen dezelfde genetische informatie,
welke is opgeslagen in miljoenen base paren DNA,
welke georganiseerd zijn in grote elementen die chromosomen worden genoemd.
Een DNA sequentie die codeert voor een bepaalde overerfbare eigenschap,
deze is vaak een eiwit en wordt een gen genoemd.
Het gehalte aan genen is gelijk in elke cel (mogelijk ongeveer 25.000 genen).
Het verschil tussen de diverse celtypes, .....
ze wordt daarom niet bepaald door de genomische opbouw van een cel,
maar juist hoe deze genomische opbouw gebruikt wordt,
of anders gezegd; .... welke genen geactiveerd of juist onderdrukt worden.

 We staan voor de DNA finale, U moet het echt tot U laten doordringen,
het zedelijke, het liefelijke en het redelijke,
ze is een gedraging naar de wet van onze eigen natuur,
de menselijke natuur, ze is als zijn evenbeeld!
De ontkenning kan ons hopeloos ziek maken,
verbouwen tot een psychopaat of erger.
Dit heeft ook zijn invloed op de relatie tussen man en vrouw, 
In dit hoofdstuk was niet alles te vertellen, .......
hiervoor heb ik
hoofdstuk 57 opgebouwd......
over "Het Fus en de seks" maar.....het eerste........
Hoe wordt inleiding toch inwijding!

Wij zijn de ontvangende partij, .....
wij moeten in reden en liefde De Godin Urhtel weten te paaien,
Heel deze "solitaire actie" is het begin van acquisitie,
de denkende geest vormt zijn kennis,
doordat zich indrukken voordoen dan wel zelfs opdringen,
die uit het ethisch noodzakelijke voortkomen.
die "in hem" tot kenbeelden worden.
Dit proces wordt genoemd;...... contemplatie,


En de rechter heeft iets om ieder mens met neurose naar de cel te verwijzen, ...... 
als hij het te bond heeft gemaakt.
Maar weet wel, elk geboren worden, is in deze Wereld  een ballingschap van de ziel.
Het mannelijke wordt onthuld door het vrouwelijke,
het vrouwelijke wordt onthuld door het manlijke, .........
We storten ons op een technische cultuur en zijn commercie,
en debatteren betekent daar bij niets anders als emanciperen,
en we begrijpen de zin van het leven daarmee niet.
Maar de achterstand in de goede ethische eigenschappen wordt niet onderkend.
Een reëel stuk over de controverses in de participatie-maatschappij,
ze ontbreekt nog steeds geheel.
Op een of andere manier blijk ik dit steeds in contemplatie naar voren te brengen,
waar de normatieve kennis niet te identificeren, te analyseren en te evalueren is.
En waar U het ethisch noodzakelijke goed weet te verzamelen, kan U dat ook !!!!
Ik zeg dat alle controverses in het participium met succes bestreden kunnen worden,
met behulp van contemplatie, ze is de nieuwe weg van de mens...........
Dit is wat we hebben te doen, ik acht deze weg zelfs wetenschappelijk bewezen!
En de waarschuwingen van Kierkegaard voor de emancipatie zijn er niet voor niets!
Het debat met de statistiek is een dualisme, en is geen sinds goed voor de mens!
Maar de krankzinnige wetenschap en politiek zullen hun gelijk willen houden..........
En er worden niets anders als "beveiligers" opgeleid, om hun waanzin te verdedigen.........


En ik weet het ook te bewijzen! Maar de dualist zit niet op deze Kenbeelden te wachten
Lees dit goed, lk zeg dat U het ook kan, want helaas.........hoogstens....
Hoogstens zien we door het duale proces de componenten P en Q ,
als een levend deeltje met een niet-lineaire duur in onze hersenen,
de T van het leven is een verzameling van oorzakelijke instantané momenten,
die wij hebben waargenomen. Niets maakt het "onnatuurlijke" duidelijk!
P ⇒ Q maakt slechts de richting duidelijk.
De t , "De kleine t van Permenides", ze "is" het singuliere tantum.
Dat is zo zeer zeker singulier tantum,
dat wij weten dat wij aan moeder Aarde toebehoren,
dat was van alle tijden!


En de verlossing betekent heel gewoon zich de Eenheid realiseren,
De werkelijke gewaarwordingen in de tijd,.......
Men noemt ze zo als je een deel van de Wereld van de één kan betreden,
die werkelijk dichter bij de Eenheid licht.
Het is de werkelijke zin van het leven deze eenheid te ervaren, ......
Maar ik geloof absoluut niet meer in de eigen verlossing, .......
Mozes heeft voor niets de wetboeken aangedragen, en de rechters ze faalden ook toen.
En ook door het huidige karakter van de mens verdringt hij de verlossing terug.......
De Wereld van de waan en de roes is op een aller belabberdste manier terug! 
Zo doende is het fysieke lichaam niet in staat de grens van zijn zintuigelijke drijfveren,
te verruimen en te harmoniëren en te harmoniseren.
Onze vitale levensfuncties worden veilig beschermd tegen de gevaarlijke hindernissen.
 De  kosmische polariteiten zijn slechts te bewerken, door ze te verenigen.
Zo brengen we de meest machtige instincten in harmonie........
Religieuze mensen noemen dit de wortelfunctie, .............
Doch de honderden denkrichtingen die het intellect vormen,
ze zijn in geestelijke zin gedwongenheden. Geenszins verenigingen.
De regels van het taalkundig participium, ze leiden zondermeer af,
en het intellect wordt in netten gevangen,
en leiden het brein af van het juiste pad van de ware kennis. 
Tenslotte is alle fysieke kennis en mentale kennis noodzakelijkerwijs ervaring.
Een bewering die niet bevestigd wordt, is noodzakelijkerwijs speculatie.
Dus democratie en wetenschap mislukken in het emanciperende pad,
van het tegendeel, .......alles van het krankzinnige intellect is in de netten gevangen.
En niemand schijnt het te begrijpen dat speculatie geen basis heeft,

Wie zal zich nu nog gaan verenigen, dat is de vraag!
Het wordt ontzettend script-ty op deze wereld, vertelt U mij Nu eens; .......
welk mens heeft daar nog wat aan in praktische zin..........
De  "A-krankzinnige-gevaarlijke" politicus of wetenschapper, ze vertellen het U niet: ......
Waar ligt nu de crux zeg maar?  Waar je kunt herkennen of iets de mens dient ... 
Is dat in de technologische wereld gewoon dat onderwerp,
dat daar helemaal niet eens bestaat!

 

Afbeeldingsresultaat voor Robbert Dijkgraaf

Het gala voor de gala gek,
Robbert Dijkgraaf en de politicus Rutten
debiel en debiel
rot op,..... jullie zijn misdadig en ziekelijk te gelijk
Donder deze gekken in de diepste kerker! Ik zou geen betere inrichting voor ze weten........
Dat iedere geborene in een gedwongenheid van politiek en wetenschap terecht moet
komen, is larie. En heel de politieke groep heeft een ziekelijke krankzinnige voorkeur.....
die we gewoon de eigen ziekelijkheid kunnen noemen.
En de wetenschappelijke literatuur ziet een te eenzijdige politieke oriëntatie ...
De antwoorden moeten op de politiek worden gericht en zijn bewust moreel beladen.
Heren zo verkracht je de mens, debielen ga je zelf verkrachten,
De Bijlmeer-bajes is goed voor jullie, en jullie soort!

Wat ons wordt gegeven!
De waarheid is singulier tantum, ze wordt ons gegeven, ....
Ze is als de muziek die er al voor onze komst op Aarde al was!
T en st laten zich middels hun differentialen in elkaar uitdrukken.
d/dT = d/dst x 1/ dT/dst.
De dT/dst = 1 laat onze beperktheid zien, we hebben de één als denkbegrenzing!
De mens "is een teller" van de één maakt hij ook de twee en de drie enz.
Met dT/dst = 0 en <1, kunnen we de duale botsing uitdrukken,
die ons geen enkele zekerheid geeft!
Met dT/dt=0 en >1 drukken we uit,
dat er oneindig veel van die oorzakelijke instantané momenten kunnen zijn.
Dat in frequenties van elektrisch geladen deeltjes,
van Elektronen en Elektronen-Paren.
Waar nu de vereniging van het brein of twee breinen,
met de zintuiglijke vermogens het leven als eenheid mogelijk maken,
zou ik mij ook maar eens afvragen,
of het brein in de mens wel onafhankelijk kan handelen,
zonder ogenblikkelijk de dood te veroorzaken.
Daar bij kom ik tot de conclusie dat apathie toch wel erg ziekelijk en dodelijk is.
Toch wordt ons dus onherroepelijk de taak opgelegd,
met elkaar te bestaan ofwel te existeren.
Maar dat kan in de objectieve wereld alleen maar 
als je één voor één te werk gaat,
en je afzonderlijk handelt in de differentie!
Maar dan nog werken we niet met het singulier tantum .........

Maar George Boole zat gigantisch mis........
En Robbert Dijkgraaf is een protagonist in het gigantische psychodrama
Het rare van de mens is dat hij heel vaak niet werkt met het singuliere tantum,
dus met dat wat hem wordt gegeven.
De data-freak gaat liever gissen met 0 en 1,
zo denkt hij zijn eigen waarheid te kunnen creëren!
Ze hebben er zelfs een machine voor uitgevonden, de computer!

En zo is het geworden; .......

Elk individu dat zich bezighoudt met een onbepaalde hoeveelheid van het anderen,
bijvoorbeeld een stuk geschiedenis, hij reduceert het in zijn gedachten tot materie.
Hij wil er iets mee doen!
De wijsheid die U in uw communicatie kan neerleggen,
wat het belangrijkste onderdeel is van Uw eigen attitude, 
is niets anders als een geïntegreerde kennis; .... 
Zij zoekt naar de waarheid en het goede in de liefde.
Deze vorm van kennis leidt tot God en de medemens als naaste.
En de mentale activiteit in strijd met de feiten veroorzaakt valse kennis,
en dat is een gebrek.
Een gebrek van een tekort gelegen waarneming of in het waar-genomen object.


Zelfs wanneer hij van de aangedragen materie heiligen zou willen maken,
denkt hij toch als ‘materialist’.
En wanneer hij deze heiligen ‘gelukkig’ zou willen maken,
dan denkt hij over ze als over een soort van vee.
Want de tussenkomst van de kwantiteit
De presentant van de algebraïsche operator van Boole,
transformeert noodzakelijkerwijs datgene wat geteld of geëvalueerd wordt.
Als je mensen telt, tel je zakken.
Als je tot een menigte spreekt, spreek je tot een kind.
Als je een volk bekeert, dresseer je een hond
Als je het goede voorbeeld geeft, kweek je schapen.
Als je een theorie neerzet, wacht je op de popularisatie en validatie.
Als je een symbolische operatie wilt uitvoeren, dan stel je x+x`= 1
Als je de goede staat van denken wilt ontvluchten, .......
Schrijf je een stukje armzalige geschiedenis met uitsluitend trivia er in.
Het drama van de protagonisten meute is heel herkenbaar..........
Altijd is het zo geweest, met de A krankzinnige gevaarlijke!
Richard Feynman vertelde het ook al; .......
als de wet van het bedachte deeltje waar is; ..........is

 

 • A is zowel A als niet-A of
 • Ieder ding is zowel A als niet A of
 • Ieder ding is alles

 

Maar als je één voor één te werk gaat, kom je samen tot de Universele werkelijkheid,
Het psychodrama heeft anders geen einde op zichzelf,
van dit drama moet je "los komen", anders volgt integratie en ordening,
in de cognitieve contreien van de hersenen.
En vervangt daar werkelijk functies en structuren. 
Wijsbegeerte is hiermee de kunst van het vrije denken.
De vrijheid kan niet liggen in de voorliefde voor bepaalde ontkenningen,
noch in de afwezigheid van strenge methoden.
Vrij is een denken dat de logische weg van de bewustwording aflegt,
en dus uit geen ander beginsel dan uit zichzelf ontvouwt.
Leven, energie, en bewustwording horen bij elkaar, en daarom ook openbaring.
Voordat wij onze evolutionaire reis kunnen voortzetten,
moeten wij aantonen over de wijsheid te beschikken.
 Om meesterschap over onszelf te kunnen bereiken
en onze creativiteit zodanig te kunnen aanwenden dat,
zij iedereen ten goede komt’.
Dit bewijs is direct,........
wij laten er mee zien dat we weten direct gebonden te zijn aan het veld van bewustzijn! 
Ons wacht niets meer als dit nieuwe........
slechts zo willen en kunnen de goden de mens uit deze balllingschap verlossen.
Weet dat de kosmos op zijn polariteiten is gestoeld,
en dat de polariteit 'innerlijkheid en uiterlijkheid' niet anders als er voor ons kan zijn,
omdat wij hier "zijn". Dat maakt de wet en het deel, in dit geheel!
Dus voor ons zijn er velen, strikte en minder strikte,
zoals hoog en laag, links en rechts, veraf en nabij, man en vrouw,
hemel en aarde, goed en kwaad,
deze wereld zal echt niet alleen door duivels, heidenen, en demonen zijn gemaakt!
En uit liefde kan heel dit probleem worden opgelost!
Laat U als persoon niet uitschakelen, U mag hier "zijn" en bestaan!

En als noch is er dan de regel van auto-topie, .......
waar Uw lichaam zich bevind daar kan een ander lichaam zich niet bevinden!
Het zijn de liefelijke goden die het probleem voor U oplossen!
De wetenschap is daarbij allang de Utopie geworden!
Het niet zijn is daarbij "Een Causa Sui"  ("oorzaak van zichzelf") geworden.
Want alleen het lichaam kan "Het geneste proces" ondergaan.

Het geneste proces, <=> 
  2       2       2       2       2       2       2   De Twijfel
4   6   6   8   8   10   10   12   12   14   14   16   16   18  Toename van de twijfel
1   5   5   11   11   19   19   29   29   41   41   55   55   71  Deductieve druk door de toename van de inductie,
 van de paren,
 Weg te nemen door aan de zich openbarende
 Kosmos mee te werken!
 Dit zijn dan ook de OSIRIS GETALLEN,
 die VAN DE GOD VAN LEVEN EN DOOD.
  1       2       3       4       5       6       7    Het  aantal vertwijfelingen

Met - x - = + & - x + = - & + x + = + & + x - = - zien we -X- voortkomen uit; ....
 een vergelijking met een 9x digitermen vermenigvuldiging.
De deductieve toename kan dan oplopen tot 9x11= 109 x de enkelvoudige twijfel.
De wiskunde van de dwaze kwantum debiel moet het zonder werkelijke cijfers stellen,
Gerard 't Hooft is zo'n valserik, Oppenheimer had volkomen gelijk,
het is allemaal gelijk "een schaduw van een geest"...
Waar het zijn interne mentale  activiteit heeft...
Dit binnen het geneste proces met een 9 voudige vertwijfeling is ; .....
de werkelijke wetenswaardigheid of wiskundigheid ........volkomen ontcijfert!
Het is dan ook geen veronderstelling die de metafysica "waar maakt"..........
U wordt van de waarheid bestolen door de krankzinnige wetenschap! 
U wordt van de verzoening met de metafysica bestolen ......
de werkelijkheid is dat U een metaphysicum bent........
en  de autosomen worden in het geneste proces op een synthetiserende manier bewerkt!
En geensinds door iemand met een wil tot macht!

Deze twijfel kunnen we met 22 autosome paren aan.
We kunnen ons een denkend wezen voorstellen,......
En hoe meer hij zich een denkend iets kan denken,
des te meer volmaaktheid kan hij in het Nu aan, als begrip bezitten.
Maar buiten dat zijn er in het mensen verstand de antinomieën,
die het menselijke verstand steeds blijken te ontzetten van elke bedachte wet.
Deze mens kan op oneindig veel manieren denken, hij kiest zelf,
aan de hand van het ethisch noodzakelijke.......als het goed is!
Ook de debielen van de krankzinnige wetenschap ondergaan dit lot.
Dit lot is zo omdat; .......

De teleologische natuurleer van de dwazen,
zich richt op het eindoel van alle werkelijkheid,
daar waar het dus gaat om een zekere actualiteit en realiteit! (ratio)
Dus helaas ik moet ze teleurstellen, ze zullen daar niet in slagen,
de antinomie is in de kosmos niet oplosbaar.......
ze heeft geen analoge causaliteit van alles.

Alle beweringen, begrippen, en betrekkingen, moeten als bestanddelen van de opbouw
in het weten kloppen. Alleen dan is de deductie in het geneste proces mogelijk.
Zo is som van de hoeken van een driehoek gelijk aan een gestrekte hoek.
Zo is er rekenkundig te beweren; 7 is groter dan 3......
Zo "is" er in de biologie te beweren: Een paard is een zoogdier
De kosmos stoelt zelf volledig op zijn polariteiten!

Een polariteit is een merkwaardig soort van tweeheid: het is een tweeheid in eenheid,
en ook: een eenheid in tweeheid.
Twee polen staan tegenover elkaar en zijn toch zonder elkaar niet denkbaar.
Werkelijke objectiviteit door objectieve zintuigen ......iedereen heeft het allemaal nodig,
..alleen de valserik niet!
Zo doende ........en ik mag hun definitie van eindigheid niet vernemen!
En daarom gaat hun krankzinnigheid nog wel 1000 Jaar door, altijd al Hitler gezind!
En dat terwijl de mens die aan Genisis gewend is, aan scheppen, worden,
ofwel tot aanzien brengen denkt!
Hermes schreef ; wording is het zichtbaar maken van de dingen,
daarom heeft het worden het afnemen en toenemen,
de schommeling van de balans van de polariteiten plaats, in het zichtbare!
Pythagoras vertelde en liet het ons zien: God "onttrekt" zich niet aan de werking,
hij is deze logische deductieve werking.
Euclides, leverde de streng deductieve opbouw,
en kon niet anders als vertellen dat onze ruimte moest worden onderscheiden,
in een meer-dan-drie dimensionale om aan alle brein voorwaarden te kunnen voldoen.

 Ja, U houdt niet van de Heilige eed van Hippokrates, ik weet het, .......maar let op,
de Goden weten "in concreto" hoe het zit, dat is een extra dimensie.  
deze werd onderkend door Pythagoras, ...........
Zijn bewijzen zijn "steekhoudend", het ene bewijs is een vergroving van de ander!
ieder mens heeft zijn eigen formaat en zijn eigen identiteit. 
Zo zijn de irrationele getallen "niet", maar ze existeren wel.
Zo heeft tijd geen essentie. doch tijd existeert wel.
En dat leren oprecht te 'befunctioneren' levert een enorme gedrag 's verbetering op! 
De mens heeft nu eenmaal een verbondenheid met zijn schepper,
die niet anders als transformerend kan werken,
we hebben het niet voor het kiezen.
En zo werd alles op een bijzondere manier gesorteerd.
Niemand zal dan ook de deugd van de ander kunnen nastreven!


Het vrije denken wordt niet bepaald door de willekeur van de fantasie,
de eenzijdigheid van de bijzondere ervaring,
of de dwang van het overgeleverde dogma.
in de wijsbegeerte wil het denken uit zichzelf de wereld begrijpen; .....
natuur, geschiedenis, samenleving
en mens zijn dus uit het werkelijke logische Idee, de logos te verstaan.

Cartesius sluit naadloos aan bij Richard Feynman,
Ze gaat niet uit van de ervaring, maar van zichzelf,
evenals het licht niet uitgaat van de voorwerpen, maar van de Zon.
Krachtens dit uitgangspunt doorschouwt het denken de ervaarbare wereld,
en dat in het verband van de eenheid.
Ze is het grote erfstuk van de geest, en werd daarin de Homo Universalis!

Het denken hervindt hierin steeds zijn vrijheid, ook nu......... 
Het kan zelfs niet anders.
Het zelf verheerlijkende verstand kent zijn eigen grenzen niet.
Ze is nog steeds de diepe overtuiging van de inwonende menselijke bezinning.
Homo Universalis denkt zijn zuivere weg gaand..........

En dat wordt U echt niet op de school voor politicologie en wetenschap geleerd,
die zullen nooit aan de hele oefening willen beginnen...............
Zij kennen de weergave niet van alle oplossingen, zoals Pythagoras hem presenteerde,
ze vinden daarom niet dat ze voorstander van de gehele oefening kunnen zijn!
Terwijl toch binnen het geneste proces er maar één oefening bestaat, die een remedie in zich draagt,
aan de openbarende Kosmos meewerken!
Het genetische proces is een AUTO-reverse, zoals Pythagoras hem in zichzelf vond,
en dat vele duizenden jaren geleden!

Je hebt zelfs mensen die alles maar de wereld in slingeren,
als een geheel van emfatische blabla wreedheid.
De krankzinnige Massamedia.......
Als de opperste god laten ze hun prota en antagonisme horen,
en dat noemt zich politicus!
De blabla wreedheid wordt alleen maar groter als de politieke spanning groter wordt!
De blabla verhalen verdubbelen zich met het kwadraat van de spanningen!
De kenmerkende kwaliteit van het dan ontstane demon is dat het wil vernietigen.
En dat gegeven is steeds benoemd als "Oorlog".
Nu bevindt de wereld zich eigenlijk altijd in dergelijke crisis.
Door deze crisis worden de mensen eigenlijk al uit hun evenwicht gebracht.
De debiele politicus kan dit alleen versterken.
De zekerheden zijn verdwijnen.
Het vertrouwen daalt tot een minimum,
van wat mensen menen als hun behoefte te beschouwen,
en wat ze als eis mogen stellen aan anderen.

Dit is nu de situatie, geboren uit krankzinnigheid.
Waarin het blabla demon met zijn wreedheid ontzettend veel tot stand kan brengen.
Zij zullen groepen mensen aansporen tot geweld, tot vernietiging.
Ook als die vernietiging - en dat is toch denkbaar -
tenslotte kan leiden tot een algehele vernietiging.
De Nederlandse politiek is al zover,
haar blabla wreedheid zal in tijden van crisis af moeten nemen,
maar deze blabla wreedheid wordt alleen met de dag groter.
Oorlog is het moment van de los gebroken demon,
maar opnieuw schijnt niemand het te beseffen.
Maar opnieuw, de kernbom maakt de oorlog ondragelijk.
En wat nu, heren van de krankzinnige wetenschap.........
en van de dualistische politiek?
Welk demon heeft U nu in het verschiet, krankzinnige heren,
wat gaat U nu over U zelf beschrijven?
Hoe vermijd U nu de revolutie? Welk wapen heeft U nog?
Brexit, de wereld Natie maar weer gaan decimeren omdat zwakzinnige machthebbers het willen?
Het Leven is geen kwestie van deeltjes, van welke dan ook. 

De waarheid is singulier tantum,
welke ten alle tijden slechts onder een bio-mentale conditie tot existentie te brengen is.
Het is een weelde deze conditie te onderkennen, ......
haar te leren kennen als de laatste regel der godelijke natuur.
De leerling zal zijn oefeningen moeten doen, om het tot zijn doel te moeten brengen.........
Het ethische noodzakelijke te leren volbrengen!

 De kunst is een tragische opvatting van de ‘conditio humaine’,
die eeuwenlang veelvuldig is verbeeld en grondig uitgemeten!
Zijn wij zo aan de tragedie van het leven gaan geloven,
dat we in haar de hoogste expressie van waarheid zien?
Terwijl het Allerhoogste zeer zeker niet als een object van kennen kan worden gezien.
De conditio humaine MOET WORDEN AFGESCHAFT.......
er is niets fatsoenlijk mee te bereiken.
Het is niet zo dat; ....... 
het theoretische niveau "boven" het instrumentele niveau gesitueerd is.
En het zich dan op zijn beurt,
weer "boven" het instrumentele niveau gesitueerd zou zijn.
Er bestaan inertiaal stelsels in de natuur........en daarom.........

De kern uit het oeuvre van de krankzinnige wetenschap moet worden weggesneden.
Anders wordt ze de mens die -bij steeds meer emancipatie op seksueel, sociaal
en religieus vlak-steeds meer van angst bezeten zullen worden.
En zulks precies onder de schijn van het tegendeel.(S.K.)

De conditio humaine is identiek aan de zondeval,
en af en toe is hij zo scherp voor mij, dan kan ik niet anders als eerlijk zijn,
en schuif ik hem, conditio humaine, weg!
Wat is er mooier als in de volle vrijheid geleid worden door het ethische, .......
De kinderen van deze aarde moeten weer in balans komen,
door op het eigen weten te vertrouwen,
en alleen dan zullen ze leren zich het eigen levensdoel te herinneren,
om de mensheid als geheel te helpen,......
Hoe dit bedoeld wordt, kan ik gemakkelijk laten zien aan de hand van de fysica,
die reeds eeuwen lang de leiding heeft gehad in de natuurwetenschappen.

Leonardo da Vinci was de eerste die dit binnen ons denken bracht,
hij vertelde ons; .....Sul Volo degli Uccelli.
Een Vogel vliegt volgens wiskundige wetten.
De Weg is wijzer dan wegwijzer die door de krankzinnige wetenschap wordt gemaakt,
we kunnen het zonder de waanzin van deze bewijzering stellen!
God is altijd geassocieerd met de dingen die je niet begrijpt.
Vandaar dat ik denk dat de wetten niet kunnen worden beschouwd als van God,
omdat ze zijn bedacht. (R.F.)

 We weten zelfs hoe het is "bedacht", volgens de organische autosomen werking,
zo dringt het zelfs bij zowel de man als de vrouw, naar aanleg en karakter.
Noem het maar de Cartesius werking, het wijsgerige denken komt niet uit de ervaring, maar van zichzelf. 
Krachtens dit uitgangspunt doorschouwt het denken de ervaarbare wereld,
in het verband met de eenheid.
Als je dit niet wil zien, dan sta je buiten de ervaarbare cognitieve Wereld, helaas!
Heel stoer gaat hij om met al wat hij ziet.
Want de weg is wijzer dan de wegwijzer van de wetenschap.

Het overgeleverde axioma is daar lariekoek!
De leugen van ze is dan ook op algemene wijsgerige manier te omschrijven.
De organisatie van de natuur heeft niets analoogs met enige causaliteit,
welke ook, waarvan wij weten.
Ze vervallen dus altijd in een zekere verlegenheid. Om vervolgens te gaan liegen.........
Ons diskursief verstand kan de wisselwerking van een geheel en delen niet begrijpen; ....
hadden wij een intuïtief verstand,
dan was het ons gegund het geheel als grond van Zijn delen te begrijpen,
en werkelijk alle doelmatigheid te verstaan,
maar helaas de oefening vraagt erom om aan de kosmos mee te werken!
waartoe de organische wezens man of vrouw,
ons op een verschillende manier toe dringen.
Daar komt dus ook een stuk karakterkunde om de hoek kijken,
maar geen enkel stuk logica.

Werkelijkheden worden bepaald door uw realisaties,
dat neemt niet weg, dat heel wat werkelijkheden gemeen goed zijn,
en alle kunnen samen gevat onder algemene begrippen,
waar geen verschil van mening over bestaat.


Dit vertel ik U namens allen, de duizenden Grote Geesten,
en heel het liefelijke en zoete collegianten leger. 
Mooier en voortreffelijker konden de Goden het niet maken .....

 Lach daarom om Uw inhoud, Uw begrip, want uit liefde zal het U ontnomen worden,
zo ligt het ook met uw succes in de nieuwe Wereld! 
we kunnen het zonder de waanzin van een bewijzering stellen!
Hier wordt de wiskunde gefundeerd door de logica,
de fysica wordt gefundeerd door de wiskunde,
de biologie door de fysica, de pathologie door de biologie,
de medische wetenschap door de pathologie
en de geneeskunde door de medische wetenschap.
Schrijven we de volgorde van da Vinci  van zijn wetenschappelijke fundering op,
dan wordt iedere tak van wetenschap genoteerd onder die welke erop berust,
dan wordt hierin tevens de volgorde van de fundamentele begrippen,
op aanschouwelijke wijze weergegeven ......:
En mijn luchtvaart leraar Henk Tennekes bracht het mij ook zo bij......
en precies de geneeskunde staat bovenaan.
En zij die mij "De wetten van de fysica" brachten, waren er niet minder om.
En ook pythagoras en Euclidus waren groots!
Zo is Opwaartse causaliteit (vanuit het kleine ‘omhoog’)
een bijzonder problematische verklaring,
van het ontstaan van ingewikkelde organen of organismes,
laat staan waar het ‘t ‘ontstaan’ van gevoel en bewustzijn betreft,
als een soort epi fenomeen,
daar dus ontkend de krankzinnige wetenschap het heel gewoon wat ik constateer.........
Fysische gebeurtenissen kunnen andere fysische gebeurtenissen veroorzaken,
fysische gebeurtenissen kunnen ook mentale gebeurtenissen voortbrengen,
maar mentale gebeurtenissen kunnen zelf niets veroorzaken,
aangezien ze causaal inerte bijproducten (
epifenomenen) zijn.
Zo is er altijd iets noodzakelijk.........
De objectieve wereld wordt gemaakt door onze zintuigen,
Ze werken zoals ze werken,..........de ogen verstaan licht met een bepaalde variatie.
Maar is ook een begoocheling, die "getreind" is in richting en polarisatie.
Dit wijst dat de licht snelheid bepaald wordt door de ogen........
de extra dimensie in de wiskunde van Euclides, zijn brein voorwaarden!
Dat maakt de vorm slechts een objectieve realiteit, die gemaakt wordt door de zintuigen.
 • De grootheden en eenheden in de landbouw en biologie, .....
 • Ze maken een aparte benadering noodzakelijk.
 • Alleen al omdat ; ......de grootheid-eenheid-getalwaarde-dimensie-en coherentie altijd in rij moeten staan., 
 • Het is een groot avontuur om de materie tot leven te zien komen,
 • En om de wonderen te begrijpen.
 • En dit grote avontuur blijkt zijn eigen bewijzering te hebben, ...........

Omdat de kwantumfysica ons heeft laten zien dat ; ......
daarin voor een uitsluitend mechanistische,
en dus theoretische causaliteit geen plaats is.
Een mogelijkheid bij gelijkblijvende omstandigheden (ceterus paribus),
......daar houdt het heelal nu eenmaal niet van.
Het bleek altijd een waan die alleen de krankzinnige wetenschap wilde bezien! 
Bovendien weten we ......
dat keuzemogelijkheden tot manifestatie komen vanuit een veld van bewustzijn.
En we mogen van hier uit de intentie koesteren,
dit op alle fronten in het juiste handelen om te mogen zetten.

7. geneeskunde
6. medische wetenschap
5. pathologie
4. biologie
3. fysica
2. wiskunde
1. logica

 
De natuurkundige denkt aan een verzegelde klok,.......
Waarbij een mechanisme verantwoordelijk is, ......
voor de resultaten die we aan de buitenkant zien.
De kennis is niet verkregen door uiterlijke studie.....
Het fundament van homo Universalis ligt daar waar hij,
de geestelijke Wereld vooraf heeft weten betreden!
Door moed, wijsheid, evenwichtigheid, matigheid,
en de werkelijke gerechtigheid, van liefde en rede.
Mocht U het niet begrijpen, er bestaan inertiaal stelsels in de Natuur!
Doch de waan van de natuurkunde zal het zelfde blijven helaas.
Volgens hen blijft de natuurkunde de wetenschap van de materie.
en haar wisselwerkingen, sapperloot wat een krankzinnigheid.

 
Afbeeldingsresultaat voor Leonardo da Vinci
 
Dit maakt dat in contemplatie er niet expliciet wordt geleerd,.........
Noch wil men de vooruitgang van de rede,
Ernest Renan stelt, weten is je aan God wijden,
Hij neemt deel aan de goddelijkheid,
in zover hij "particeps rationis" is, dus deel heeft aan de rede.
Wat wel degelijk de bedoeling van Homo Universalis is.
Want het grote onbewuste leren krijgt daar in tegen zijn ding.
En dat maakt vele executieve functies,
zonder ook maar een enkel probleem worden uitgevoerd.
Homo Universalis heeft dus werkelijk in deze Kosmos zijn gigantische ding!
Hij is het die het psychodrama (dat anders geen einde heeft) zal onderbreken.
In de cognitieve contreien van de hersenen vormt zich nu zeer snel de Nieuwe Mens!
Hij zal zeer snel van het spychodrama van de krankzinnigen weten los te komen.
De kosmische pragmatiek is één grote abstracte belofte, en dat in alle dimensie,
en niets uitgezonderd, er is geen mooiere belofte te onderkennen!

Als je uitgaat van standpunten, kom je uit op die beperkte lijn tussen A en B.  
En binnen deze denk kaders is er zelfs geen ethiek te grondvesten......
Maar zie in dat dit alleen in materiële zin kan. 
Een energie systeem kan niet in een ridiculaire situatie verkeren,
als er duidelijk 'vermogen' gevraagd word binnen zo'n systeem,
zal het instorten door onbalans en inefficiëntie.
Het is een systeem voor onnozele mensen die hun energie systeem willen zien instorten!
Het is mooi bedacht maar het deugd niet, nergens. 
Niet binnen het lichaam, maar ook niet buiten het lichaam.
Rara wie zou de nodige coherentie steeds leveren, ik weet het!
Zonder voorstellingen met de nodige coherentie,
en constitutie werkt men slechts aan valse voorstellingen........
En de werkelijke dagelijkse praktijk is hij of zij nog steeds die gene wat hij doet!

De drie enige componenten van Uw leven, ze zijn leven, energie en bewustwording.
Als het Uw werkelijke wil is te leven,
en niet aan de algemene ontwrichting mee wil doen,
dan kan U slechts op deze Geestelijke Grootheden steunen. 
Doet U dat niet dan is er direct een groot psychisch mentaal probleem,
U moet Uw volle aandacht aan een afwijkend levens model gaan schenken,
Waarbij meestal een radicalisme optreed,
wat U en Uw persoonlijke omgeving vergaand ontwricht
en mogelijk zelf totaal verscheurd.
Het niet aanwezig zijn in het leven, lijdt regelrecht absentheïstische SCHIZOFRENIE.
Dijkgraaf, de A krankzinnige gevaarlijke,
hij laat dat zien, HIERMEE

Afbeeldingsresultaat voor driewerf van het geluk vrijmetselarij
Makkestakje wildgeraas, welke professor is er Nu zo dwaas?
Het is het flikker vriendje van Robbert Dijkgraaf!
Wilde die gek zijn insigne aan iedereen meegeven? Rot op GALA flikker!
En neem de rest van dat debiele onzijdige flikker volk mee.
Wij kunnen de aanklacht tegen deze wetenschap niet langer onder ons houden.

Let wel, deze eeuwigheid die ik hier beschrijf, kent geen tijdsduur,
geen wanneer, geen vroeger, geen later, er is geen eeuwige duur.
De kosmische pragmatiek is slechts een zijn.
Dat wat er werkelijk in wordt toegekend kan dan ook slechts bestaan!
Hemel, aarde, en wording zijn ook de mens beloofd.
Meer als deze belofte is er niet; ......
de algemene natuur is niet voldoende ter verklaring!
Er is "Denking en Uitgebreidheid",
deze twee drukken voor ons brein een onbegrensd eeuwig wezen uit.

Ik probeer al het ethisch noodzakelijke te verzamelen .........
Maar in de wetenschap gaat dit direct terug in het gebied van de info-manipulatie.
Ontregelingen in de gezondheid zijn hier primair te duiden als; ..... 
een hele serie durende informatiedefecten, waardoor HET EIGEN DNA sneuvelt.
Het "FUS" van de filosoof; ....ze is drager van het instinctieve,
en ook grotendeels die van het brein. Maar is 'dus ook,
die Functie en de Structuur van de Mens die van buiten uit moest worden herkent.
De opgaande schepping kwam dus wel van buiten uit, ....altijd al,
ze moest wel worden herkend en erkend,
we moesten leren met alles wat we hadden voor onze schepper te staan. 
Maar niets is er oprechter vol genade met ons bezig, en verzaakt daar nooit in.
De onmetelijke taak, daarin verzaakt hij nooit,....
alle functie in de kosmos gaat tot oneindig! 


Nardocus Filosofus is de Filosoof met de Functie en Structuur, ....
die dat gelukkig begrijpt, maar dat "Fus" zit ook in Uw DNA verwerkt,
ze is de basis voor alle transcriptionele activatie.
En deze transcript-ty,
ze heeft hele andere gevolgen als de massamedia haar willen bezien.
De media brengen een psychodrama, met hun "wanen",
iedere wezenlijke "herintegratie" ontbreekt,
men kiest voor iedere "emancipatie",
men kan op geen enkele manier in een redelijke gemoedstoestand blijven.


Wat U hier over mag weten is dit; .....
Alle multi-cellulaire organismen beginnen als een enkele bevruchte eicel.
Gedurende de differentiatie wordt het aantal cellen vermeerderd,
door middel van celdeling.
De cellen specialiseren zich tevens in verschillende celtypes,
zoals hersen-, bloed- en spiercellen.
Toch bevatten al deze cellen dezelfde genetische informatie, 
welke is opgeslagen in miljoenen base paren DNA,
welke georganiseerd zijn in grote elementen die chromosomen worden genoemd.
Een DNA sequentie die codeert voor een bepaalde overerfbare eigenschap,
deze is vaak een eiwit en wordt een gen genoemd.
Het gehalte aan genen is gelijk in elke cel (mogelijk ongeveer 25.000 genen).
Het verschil tussen de diverse celtypes, .....
ze wordt daarom niet bepaald door de genomische opbouw van een cel,
maar juist hoe deze genomische opbouw gebruikt wordt,
of anders gezegd; .... welke genen geactiveerd of juist onderdrukt worden.

Eenvoudig en onweerlegbaar is daarin de gemene deler,
de afwezigheid van het inwendige mechanisme,
dat  jullie emotioneel gezien ter verantwoording roept, .........
God heeft niets 'gemaakt' in ambachtelijke zin van het woord, 
Zo is er juist het waarmerk van de's mensen adeldom,
de legitimatie van zijn herkomst van Elders....
De mens is meer dan een uitputtingsslag tussen lichaam en ziel; ......
hij is, in de dialectische spanning tussen die twee, een sprong naar de geest.
Pas daarin wordt hij zichzelf en kan hij geloofwaardig tot de naaste gaan.
De juiste ethiek kan daarom gedefinieerd worden als 'actie in lijn met de goede wil,
met een volkomen onschadelijkheid en met de juiste menselijke relaties'.
Het lichaam heeft geen abstracte Goddelijke werkelijke werkelijkheid,
alle wetten worden gecontroleerd door de auto-reverse......
Niet één wet niet!
Dat is de rede van al het uitsterven in de Kosmos, van iedere "eigenwijs".

De geboorte weeën van de nieuwe mens verlopen dramatisch.............
daar het axioma niet de grond blijkt waar de wetenschap op kan bouwen,
zijn er van tijd tot tijd vreemde herzieningen, compromissen,
en schijn-verwijdingen noodzakelijk,
in de wetenschappelijke horizon.
Dat is wat ze doen in b.v. astronomie, elektriciteit, de lichttheorie en de relativiteitstheorie.
Doch het is allemaal de schijn en waan,
die Prof Willem de Sitter in de praktijk van de wetenschap bezag.
Het is geen visie, het blijft theorie, een eenzijdig (logisch?) verband.
De gecompliceerdheid van het bewuste leven wordt overtroffen,
ze wordt overtroffen door de gecompliceerdheid van het lichaam.
Deze crisis wordt veroorzaakt,
door de afwezigheid van het belangrijkste inwendige mechanisme ............
Maar de kosmische pragmatiek is daar in tegen de abstracte belofte in alle dimensie,
geen enkele uitgezonderd.
Er is geen mooiere belofte te onderkennen, maar we hebben nog een stuk te gaan.
Het Heilige of wel normaal vertelt "Het hele van de tijdloze begrippen",
ze zijn en blijven het meeste waard.


En de rechter heeft iets om ieder mens met neurose naar de cel te verwijzen, ........ 
als hij het te bond heeft gemaakt.
Maar de achterstand in de goede ethische eigenschappen wordt niet onderkend.
Een reëel stuk over de controverses in de participatie-maatschappij,
ze ontbreekt nog steeds geheel.
Op een of andere manier blijk ik dit steeds in contemplatie naar voren te brengen,
waar de normatieve kennis niet te identificeren, te analyseren en te evalueren is.
En waar U het ethisch noodzakelijke goed weet te verzamelen, kan U dat ook !!!!
Ik zeg dat alle controverses in het participium met succes bestreden kunnen worden,
met behulp van contemplatie, ze is de nieuwe weg van de mens...........
Dit is wat we hebben te doen, ik acht deze weg zelfs wetenschappelijk bewezen!

Lees dit goed, lk zeg dat U het ook kan, maar......... 

Dankzij het moralisme en paternalisme, moeten velen zich in een raar soort altruïsme dompelen,
in feite is het een neurose, die alleen uit waanzin, onzin, en een Ik-Ideaal bestaat!
Het is deze zielen-houding die elke interne secretie bepaald.
Men moet zichzelf namelijk ook de vraag stellen wat er gebeurd; ...
als de psychopathologische angst wordt gedefinieerd als; ..... 
een symptoom, een stoornis of een ziekte.
In het proces van conceptualisering, .......
verwerft deze angst een graad van vastheid en vaststelbaarheid,
die het in de ervaring van "de zieke" mist.
Dit alle materialistische omgekeerde oordelen ten spijt.

De Aarde behoort niet toe aan de mens, de mens behoort toe aan de Aarde.
Dit weten we;.... alle dingen zijn met elkaar verbonden,
zoals het bloed de leden van een familie verbindt.
Wat de Aarde overkomt, overkomt ook de kinderen van de Aarde.
De mens heeft het levensweb niet geweven, hij vormt er slechts een draad van.
Wat hij het web aandoet, doet hij zichzelf aan.
Zo word ook het deelwoord van de taal nog steeds,
in alle vormen van het heidense en misdadige participium gebruikt. 

Er is dus niet vast te stellen,
waar zich in deze maatschappij zich de intellectueel zou moeten bevinden,
Hij is er heel gewoon niet .......omdat ze niet weten te leven .........
En daarom zijn onder deze groep de cognitieve relaties niet te ervaren ....
Zo is het ethisch noodzakelijke niet te ervaren.......
Welke lul-hannes zou er enige  cognitieve inhoud moeten produceren?
Welke gek zou iets voor Wikipedia moeten produceren?
Welk een fabeltjes bedrijf is dat?
De classificatie of introspectie van anaforen en pronomina blijkt niet plaats te vinden.
De "wet 's voltrekking" blijkt niet plaats te vinden.
Dus werd 99,9 % van deze classificatie een waan,
en toch wil men al onze kinderen vol zetten met die waan.

Het leven is een belevend leren, en het strook of valt in lijn met wat je geloofd.
De universele weg of de scholing`s weg beperkt zich niet tot het lezen van boeken,
maar manifesteert zich in het hart als overtuiging,
in het hoofd als kennis van zaken en in de handen als daad van een nieuw leven,
zonder gedwongenheid maar als een volstrekt natuurlijk proces.
Want een mens is niet wat hij leest, maar wat hij doet.
 

Geestelijke vrijheid is een noodzaak,
de ironie wil dat als iets werkt het niet uitmaakt hoe het werkt!
Daar waar alles in een anta of protagonisme over de wereld wordt gegooid,
daar werkt alleen iets als je als slachtoffer weet dat jij vervloekt bent,
of wel getroffen bent door "Het Boze Oog".
Ellende komt vanzelf naar je toe als je maar bang genoeg bent!
Je moet dus ontzettend voorzichtig zijn met elke "Selffulling Prophecy".
Er zitten ontzettend grote risico's aan iedere voorspelling.
Want wat er verder nog wordt gemeend en gedacht,
is helaas alleen bekend aan het ego,
en daarom weet ik het zeker:.......als iets werkt maakt het niet uit,
de mens is wat hij doet, en de naarling doet heel verkeerde dingen! 

Als je bedenkt dat slechts de ziel kennis kan dragen van o.a.....
het absoluut Goede, Schone en ware, en bovendien de woorden,......
slecht, kwaad, lelijk, groot en klein geen absolute begrippen zijn,
omdat ze slechts wijzen op het ontbreken van volkomenheid,
dan weet U hoe zwak de positie van de huidige mens is!
De Paus van Rome is al in rep en roer,
hij moet al roepen dat de mens zichzelf kan kennen in al zijn onvergelijkelijkheid!
Ik heb dat woord slechts onderstreept omdat Google dat ook doet!
Het ontbreken van de nodige volkomenheid,
ze wordt verpatst tot on-vergelijkelijkheid,
alsof er als nog ergens een denk pad te volgens is!
Maar de mens blijft toch lekker wat hij doet!
"En dat  gaat niet ten koste van mensen die er helemaal niets mee te maken hebben”
Zij delen geen volks massa's op en compromitteren niet,
noch gaan ze over op gehuichel en gekwezel.

De echte metafysica speelt zich binnen een volkomen ander terrein af,
dat leren ons de echte wetenschappers!
Ze bakken geen koekjes over de meest waardeloze dingen........
“Zoals een oud spreekwoord luidt: ‘Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad’,”
Dat sluit drie aspecten in die het slagen wezenlijk bepalen, t.w. .......
1) het ik, dat 2) in zijn vrijheid geleid wordt door 3) het ethische.
  Het ik (de existentie) moet zijn vrijheid (mogelijkheid) én....
het ethische (noodzakelijk-heid) voortdurend samenstellen en bijeenhouden.

Ze handelt over de echte metafysica van het doen.
Vandaar dat ik de mens een metaphysicum noem.
In vaste stoffen komen trilling`s-toestanden voor,
waaraan biljoenen atomen deelnemen.
Zulke collectieve trilling `s-toestanden,
die zich bijvoorbeeld uiten als geluid of warmte, ......
Kunnen we beschrijven alsof het gewone deeltjes zijn.
Die beschrijving zegt echter niets over de werkelijke bouwstenen, .....
de individuele atomen.
Nobelprijswinnaar Laughlin heeft gesuggereerd dat elementaire deeltjes,
... zoals quarks en elektronen, zulke collectieve toestanden zijn,
......waarvan we de bouwstenen nooit kunnen achterhalen.
Dit idee stuit op veel kritiek:......
Hoe wordt het bijvoorbeeld een testbare theorie?
Maar het wijst wel op een miskend punt:......
 Dat de fundamenten van de natuur,
niet alleen de allerkleinste bouwstenen en hun wetten zijn,
maar ook de manieren waarop eenheden samenwerken.
om op grotere schaal verschijnselen te weeg te brengen.
Ja, als je denkt alles te weten dan heb je daar kritiek op, ik niet,
het onbekendheid-principe en het onvolmaaktheid- principe horen te heersen,
.........misleiding is bedrog! 

De wetenschap bedriegt op grote schaal! 
Het wetenschappelijke bewijs is binnen enkele seconden te leveren! 
Ook Laughlin was net als Richard Feynman een echte wetenschapper,
en geen leugenaar!

Wat zullen ze anders ziek worden, en dat om de protectie,........
en ze wordt de mens een steeds grotere last.
Daarbij is de verhouding van de mens tot God en de medemens........
een existentieel dialogisch religieus beginsel,
niemand onder de mensen heeft het recht zich er mee te bemoeien,
U hebt het recht God in vrijheid te dienen!
Stel U eens voor dat, dit recht erkend zou worden naast het recht van arbeid!
Je zou niemand meer als paria en onwijs kunnen brandmerken, ......
niemand meer mogen demoniseren!
U voelt hem al, ze zouden niemand meer over kunnen houden,
die voor "de machtige protagonistische meute" kan werken,
we hebben het hier over beschaving versus hebzucht,........... 
De maatschappij waar mensen demoniseren, faalt altijd.
Dit is nog een zacht uitgedrukte regel,
als men weet dat het grootste demoniseren met al zijn wreedheid,
zonder degelijke bemiddeling regelrecht ontaard in OORLOG,.......
want wie zou die bemiddeling nu toch moeten leveren?
En dat wordt in Nederland automatisch een Oranje praktijk, ongelofelijk,......
de meest belabberde opgeworpen belemmering aan geestelijke vrijheid!
Het product wat we IT noemen heeft zijn fatsoen allang verloren,......
en zijn koninklijkheid al helemaal!
Maar de verwachtingen van de dwazen zijn nog steeds goed te noemen,
maar hun eisen die aan de protectie worden gesteld,
ze zijn nog veel erger als een kunstmatige inseminatie (ki).
Het gaat om een neurose, die uit waanzin, onzin, en Ik-ideaal bestaat!
De mensheid wordt zo gedwongen, op een totaal ineffectieve manier,
met problemen om te gaan.
Terwijl ......de dwazen denken dat hun eigen voorstelling perfect en normaal is .....
Maar uiteraard is ze dat totaal niet, ........ 
Ze is de neurose geworden, omdat de waanzin en de onzin,
en het Ik-ideaal niet te vermijden waren!  Hoe het wel is ..........
 

De liefde en Rede
De liefde zal de wetenschap regenereren, de rede zal het geloof rechtvaardigen.
Dan zal ik de boom van het aardse paradijs worden,
De boom van kennis, de boom van de menselijke vrijheid.
Het zedelijke is een gedraging naar de wet van onze eigen natuur! ...
De spraak van de mens bevat een boodschap van omhoog en de innerlijke boodschap,
van de spraak, zijn materialisatie, stelt de volledige reeks van de polariteiten.
Het volledige Universum steunt op die polariteiten.........
Zonder abstracte begrippen, zijn er geen boodschappen.......
Zonder Dag geen nacht, zonder dood geen leven, zonder kwaad geen goed.
Het wijst naar de natura naturans,
dat de God of natuur beschrijft als “dat wat in zichzelf is en door zichzelf wordt! 
En als we dan zo werken (actief zijn) dan doet Cupido, in liefde en met rede,
zeker zijn best!
Lach daarom om Uw inhoud, uw begrip, en zelfs om uw bezit,
want uit liefde zal het U ontnomen worden, 
zo ligt het ook met uw succes in de nieuwe wereld.
Ik hoop voor U dat ik de hemelpoort voor U definitief heb geopend, ....
dat is de doelstelling die ik steeds heb meegekregen, zo lang ik hier was en ben.


Richard Feynman ontving de Nobelprijs voor de Natuurkunde in 1965.
Hij hielp ook de ontwikkeling van de eerste atoombom in Los Alamos. 
Over "De zin van het leven," schreef hij de vraag: "Is wetenschap van enige waarde?"
Daar onder schreef hij,
"Ik denk dat een vermogen om iets te doen van waarde is." 
Ik weidt mij daarin door te praten over de toetsen.
Alles wat we geleerd hebben over het heelal,
alles wat we uitvinden of ontdekt hebben daar binnen,
is een sleutel tot de poorten van de hemel.
Maar dezelfde toets zal ook de poorten openen naar de hel.
De Titan II Missile is zeer geschikt voor het leveren van dodelijke kernkoppen.
Maar stuurde ook Gemini astronauten naar de ruimte,
ons voorbereiden op een missie naar de Maan.
De Wetenschap vertelt ons niet hoe te toetsen.
Het vindt hen of voorspelt ze. Hoe wij met de toetsen omgaan is aan ons.

Ook volgens Richard Feynman is de relatie van onze gevoelens op externe prikkels,
 Ruimte, tijd, kleur, geluid, enz. dus wat ooit het domein van de fysica was,
het domein van een falsificatie theorie van de dwaas Carl Popper geworden!
Doch het is een valsheid,
we kunnen niet zomaar alleen aan de spullen van de fysieke buitenwereld komen,
want we kunnen die elementen van onze innerlijke ervaring,
onmogelijk zonder een innerlijke toetsing bereiken.
Geen enkele theorie kan een theorie waarmaken, valideren en populariseren!
De misdaad van de krankzinnige wetenschap is heel gewoon bekend!
Eens werkten de vorser's naar de geheimen van de natuur,
nu betreden ze hun laboratoria slechts om te trachten,
kennis om te zetten in het slijk der aarde.
De heilige eed van Hippokrates wordt allerwegen overtreden.
Doch het eindige steunt op het oneindige,
het begrensde op het onbegrensde,
het sterfelijke op het onsterfelijke,
en plots stelt iemand haar als een kracht op afstand, de QED.
En plots .....is er iets te toetsen,
blijkt ze steeds aan een zich steeds evaluerende limit te kunnen worden gehecht.
De tijden van Plato met zijn Grot en zijn schaduwen zijn definitief voorbij!
Satanisten en Heksen, Uw kansen zijn verkeken!
De deductieve manifestatie vanuit de één voltrekt zich van A tot Z,
van alfa tot omega, ofwel AZOTH.
Alfa en Omega (Grieks: "το 'Α' και το 'Ω'") is een uitdrukking uit het christendom,
welke Gods almacht symboliseert.
Slechts Schriftgeleerden maakten daar een cultus van ......

terwijl via de vrije wil de mens zelf in liefde tot God moet komen,
en daar bij is er ook een mede mens........Zo U het zo doet is er succes.
Leef in de wereld, maar zover mogelijk van het lijden, zover mogelijk van de stof,
en toevallig wordt dit bereikt door het goede te willen doen.
Deze toetsing beschrijft de dubbelzijdige hemelpoort van Richard Feynman......
We moeten het weldoen in de praktijk tot uitvoering brengen.
Zich behelpen door aan de zich openbarende kosmos mee te werken...........
maar nu pas kan het goed gaan gebeuren, vertel het niet verder,
maar de inductieve weg van de mens ging altijd al in de omgekeerde richting.
Het heterogene is slechts een waan in eigen richting! Altijd!
En dat is typisch iets voor een totalitaire Gek!

Kent U ze,.........Afbeeldingsresultaat voor Robbert Dijkgraaf

De A-krankzinnige en gevaarlijke..........


Correspondentie en opmerkingen zijn nog steeds mogelijk, ..... als U wat weet..    
Lach om Uw inhoud, Lach om Uw bezit, want uit liefde zal het U ontnomen worden!
U moet het echt weten, ......Het A-krankzinnige en gevaarlijke, is.....

Het paradoxale resultaat van de verdwijning,
van de polariteit 'innerlijkheid' en 'uiterlijkheid', en ze is nu van alle dag! 
Ze beheersen deze wereld omdat;  ......

het ze onbekend is dat de polariteit in de kosmos door antinomieën wordt overheerst. 
Zo regent het ergens en elders niet, zo is er een nominale realiteit,
ook wel genoemd; de wezenlijke werkelijkheid.
En daar bracht Pythagoras de plaats voor elke mogelijke vergroving in het algemeen.
Ze is ons bekend als de kosmos..............

Ruimte en Vrijheid maken herkenning en erkenning mogelijk, en dus van leren,
in een oneindige levenssfeer. En dat met de goddelijke almacht........ 
Er is geen enkele universele autoriteit te geloven...........

Waar de waanzin van de universitaire wetenschap allang is verlopen,
daar zal het regarderende verloop op de vorm en inhoud van de lerende zijn!
Daarin excelleert de Homo Universales .........nergens anders.......
Zo is hij;..... 
Geboren met de mogelijkheden, .......
Zo is de mens geroepen te worden tot homo loguens, homo cogitans, homo faber,
 en zelfs homo ethicus te zijn, zo is alle goddelijkheid te bereiken.
en de krankzinnige wetenschap,
onder leiding van het ASML apparaat doet het daar zeker niet!

In het mensen verstand blijken er vele antinomieën te spoken,
die het menselijke verstand steeds blijken te ontzetten van elke bedachte wet.

En dat gebeurd nog automatisch ook,.........
er is een eigen kracht met een zekere macht,
en het is een kracht op afstand die alles corrigeert.

Voor en na deel zijn zelfs geen dualiteit, dat maakt de mens er zelf van!
Daar hebben we de A-krankzinnige en gevaarlijke mens voor,......
Doch het gebrek aan functie en structuur vindt het argument van de twijfel,
ze is zelfs dat argument, meer niet!
Want het is slechts een "fantastische"  imitatie van de wezenlijke werkelijkheid.

Euclides vertelde het ons al, in mijn wiskunde heb ik "meer-als-drie" dimensies nodig.
Namelijk een extra brein voorwaarde, .........
De vragen worden gesteld in het participium van de taal,
daar bij is de mens niet wat hij doet!

Wetten noch bewijzen kunnen aangetoond worden in een imperatief geheel,
daar is nooit geen zekerheid over!
Daarom wordt alles in de wetenschap nog steeds volgens Euclides gefundeerd.
Daarom is daar de lijn:..... Gegeven, gevraagd, en oplossing nog steeds normaal!
De rest van de krankzinnige en gevaarlijke meute verteld slechts,
het narratieve verhaal.......en dat narratief is een gestructureerd verhaal,
over gebeurtenissen en/of personages waarin ervaringen,
problemen en/of oplossingen worden besproken.
Door
identificatie en/of transportatie kunnen narratieven effect hebben,
op de overtuigingen en attitudes van de lezers ten aanzien van de echte wereld.
En veelal is het narratief een belachelijke context, na de wezenlijke les..........

In de wiskunde is een verzameling een basisbegrip,
dat zich niet laat definieëren in termen van andere begrippen.
Cantor, de grondlegger van de verzamelingenleer noemde een verzameling informeel,
wat zo ongeveer zegt dat er van diversiteit en massaliteit spraken is,
en de structuren moeilijk zijn te doorzien.
Overleggen doen ze er graag hier over, men zou alles wel willen "unificeren",
unificeren betekent: .......één maken, verenigen,
in de praktijk echter is het narratief een belachelijk context, 
en dat nog buiten de wezenlijke les.
Je kan zoiets maar één keer juist doen;.... wetende dat........
Je de waarheid niet zomaar kan blijven maken, het is een singulier tantum.
Singulare is Latijn voor "enkelvoudig",
terwijl het eveneens Latijnse tantum hier "slechts" betekent.
Singulare tantum beduidt dus letterlijk "slechts enkelvoudig".

Maar bovendien blijkt ze door ieder mens gevonden te kunnen worden.
De intrinsieke intelligibele rede blijkt door ieder mens gevonden te kunnen worden ..........
Wat praktisch gezien maakt, dat als we het veld van onze waarneming uitbreiden,
dan openen zich onmiddellijk nieuwe mogelijkheden voor ons kenvermogen,.....
In dit veld van zintuigelijke waarneming hebben we de microcoop, de telescoop,
het radar, instrumenten die gevoelig zijn voor allerlei andere soorten trillingen,
zo is de wetenschappelijke kennis te controleren, doch de zin ervan verlegd.

De middelen die de wetenschap ter beschikking staan,
ze verleggen echter alleen de reikwijdte naar buiten toe,
ze verschuiven de grenzen steeds verder......
Maar hoe machtig deze instrumenten ook zijn,
er zal altijd een grens blijven bestaan voor de zintuigelijke vermogens.
En daar mee zal men nooit in staat zijn de mens te helpen naar binnen te grijpen, .......
want dit binnen is niet te vatten door onze gewone zintuigelijke waarneming. 
Wij moeten het altijd doen met de intrinsieke intelligibele rede,
en Richard Feynman gaf er de naam QED aan,
en gaf daarmee ook de beperking van de kenbaarheid van de puntmassa aan .........
zijn kennis steunt dus op de volledige interactieve ervaring,
en wat vanuit het veld waar de objectieve wereld ons niet de ware kennis verschaft, 
en zo geeft hij ons de manier om een ding volledig te kennen,.....
zowel uitwendig als inwendig, kunnen we ons zelf ermee identificeren,
we nemen op een zodanige wijze waar,
dat het ding niet slechts het verschijnsel is in de wereld........
Dat is wat hij in zijn QED weet te benoemen. Hij verteld ons "wat bewezen is".

Want het geen bewezen is vertelt over "De identificatie".
De Identificatie met het goddelijk zijn, ofwel in yoga termen; .....
er is een zekere realisatie van uit het subjectieve.......
Een realisatie waar de krankzinnige wetenschap op geen enkele manier bij kan,
noch iets van kan begrijpen!
Doch dat ze geestesziek zijn, dat moeten ze zo onderhand wel weten!
Het normale verstand is bij de wetenschap vertrokken, helaas.......
'Hoe kan een wetenschap ooit zo ziek worden, weet U wel.......
Daar begrepen ze sinds de tijd van de bedriegerij,
van de NAZI Prof Dr. H. Flohn nog niets van.
Dat was de man die voor het eerst beweerde dat de mens de schuld van alles was!
Daar werd onder dwang van ene Hitler,
al de ene na de andere belachelijke context geleverd, volledig naast de wezenlijke les!  
Wat daar toch uit volgt, ........even volgens de historie........
Identificatie houdt in dat men zichzelf in andere mensen herkent,
Ach, welke Identificatie houdt in dat men zichzelf in andere mensen herkent,.......
De "perceived similarity" is dat nu werkelijk iets dat men wellicht zouden willen, .......
Met een zodanige "social attractiveness" ,
dat men tot de algemene emancipatie zou willen overgaan?
Is de Wereld werkelijk zo dwaas........dat men die vraag niet weet te stellen?
Welke sociale en geestelijke ondergang zal dit Nu precies zijn,
Precies, de laatste.........er zal een enorm wantrouwen door het neurotivisme,
door de dramatische effecten zijn!

Het niet aanwezig zijn in het leven, lijdt regelrecht tot SCHIZOFRENIE.
Dijkgraaf, de A krankzinnige gevaarlijke, hij laat dat zien, HIERMEE

Afbeeldingsresultaat voor driewerf van het geluk vrijmetselarij

Makkestakje wildgeraas, welke professor is er Nu zo dwaas?
Het is het flikker vriendje van Robbert Dijkgraaf!
Wilde die gek zijn insigne aan iedereen meegeven?
Rot op debiele GALA flikker!
Het is aan niemand gewenst,
dat ook maar iemand zich hiermee identificeert.
Dus neem de rest van dat debiele onzijdige flikker volk mee.
Wij kunnen de aanklacht tegen deze wetenschap niet langer onder ons houden.

Het kind wordt de man of vrouw met het instinct voorgezet,
en zij vinden alles genoeg waarmee ze zich mee kunnen compromitteren.
Maar dat is het jammer genoeg niet!  
Het denken denkt dan niet meer iets; ...... het denkt nog alleen voor zichzelf.
Ze heeft de voorbereiding voor de contemplatie niet!
De conditionering op de wetenschappelijke waanzin is er slechts!
De wezenlijke zonden-val een feit.
En onze economie, zal door dat gebrek van dat integer Zijn,
er nooit beter op worden!
De C++ expressie x++ is niet referentieel transparant,
aangezien het de waarde van x verandert.
Deze expressie is een verkorte notatie voor x = x + 1.
Vertel dat niet aan een kwantum debiel want dan krijgt hij stuiptrekkingen! 
Hij kan zelfs geen minuut integer zijn!


Richard feynman vertelde het de wereld heel nuchter,
hij wist wetenschappelijk precies wat hij gedaan had: .......
Wat bleek.....
de minimale actie van een geladen deeltje is altijd exact de beweging,
die de vergelijkingen van Maxwell voorspellen.
Oftewel:..... ze hadden een nieuwe beschrijving gemaakt,
van de klassieke elektrodynamica, maar niet in termen van velden,
maar in termen van krachten op afstand. 

De primitieve notie van een ‘deeltje’ kan niet verder uitgekleed worden.
of je hebt een theorie nodig die herleid tot in de manifestatie van een quantumveld.
Een groep is een wiskundige structuur,
die uit een verzameling van objecten bestaat samen met een binaire operatie,
dat wil zeggen, 
een operatie die elke twee objecten onder bepaalde eisen tot een derde combineert.
Zo lang je die eisen niet kent is er niets te combineren.
Sinds Richard Feynman ene Pythagoras kende wist hij waar zijn kansen lagen,
van hem lag er een oplossing ...........
Newtoniaanse mechanica en het formalisme van Lagrange


Ofwel alles wat voor Richard Feynman en de QED ligt, kon niet helpen.
En kan dat nog steeds niet!
 De kwantitatieve structuur is het onderwerp van onderzoek,
en er kan niet worden aangenomen,
dat er a priori begrip is voor een bepaalde eigenschap.

Zintuigelijke kennis is begrenst door verschijnselen.

De macht der illusie is er omdat de innerlijke realiteit  (Actualiteit) verborgen ligt,
en achter de veranderende vormen aan ons verschijnt.
Intellektuele kennis is er zelfs door begrensd, door deze vormen en slecht benaderbaar.
 Hoe diep onze kennis ook is, hoe dicht we ook mogen naderen,
zo lang we er van gescheiden blijven, kunnen we het niet integraal kennen.

 
Dat wat ons werkelijk eigen is, daarmee zijn we werkelijk één.
Op het netvlies vormt zich een beeld,
Maar heeft niet het vermogen het beeld te vatten.
Geen herinnering om daarvan een beeld te vatten.
Noch een indruk om haar te vatten.
Wat werkelijk waarneemt is het brein.
Het grijpt aan op de ervaring van de zintuigen.
Als zij niet waren verbonden met het brein, zo zouden het louter spiegels zijn.
Als de waarneming niet ligt aan de ogen, de oren, e.d. maar aan de organen,
waarnaar oog en oor de observatie overbrengen,
dan lijkt het logisch je af te vragen: ....
 of het voor het brein mogelijk is de dingen direct te vatten.
En dat zonder gebruik te maken van de zintuigen..
Nee dus, De zo-heid dus, ze is de zotheid dus.
Waar nu de vereniging van het brein met de zintuigen het leven vestigt,
daar stelt men zich zelfs een hele andere vraag; ............
is er wel een proces waardoor het brein onafhankelijk kan handelen? 
Welke suffert begrijpt niet waardoor de doodsangst ontstaat,
en daar niet een psychotische ziekte en neurotische ziekte in de maak?
Let wel heren van de wetenschap,
we kunnen ons niet zomaar een beeld maken van een subtiel iets.........
Ze is vrij van haar stoffelijke omhulsel en haar grove omhulsel,
nog kwantitatief nog kwalitatief benaderbaar .........
Mocht er dus voor ons bewustzijn een mogelijkheid zijn,
dan is er slechts de indentificatie..........door deze dingen slechts te leren in ons zelf.
De wereld is niet verwend door de wetenschap, in tegendeel ..........
door de bewerende culturen en haar conditie,
daarin gaat de wereld bijna geheel aan stukken,
"vrijwel geheel naar de maan".  De zo-heid kan niet over zoveel zotheid gaan!

De identificatie is een soort van fysio-mentale gymnastiek.
Waar het bewustzijn gedragen wordt door het subtiele lichaam.
Maar de mens zal in haar natuurlijke staat,
haar lichamelijke omhulsel zeker niet willen verwoesten.
Na de dingen in het subjectieve geidentificeerd te hebben,
kom je terug in de lichamelijke omhulling met de meest waardevolle en mooie oogst!
Zo heeft Ernst Mach mij nog altijd geleerd.........
En deze fysio-mentale gymnastiek duurde en duurde,
alleen niet volgens de krankzinnige wetenschap.
Zij had en heeft geen zin in die meest waardevolle en mooie oogst,
Zij had een theorie waarmee ze atoomkracht kon ontdekken,
Tot de identificatie kwam het niet, die moeten ze nog steeds ontdekken.
Wij mensen kunnen ons enorm makkelijk bewegen,
in die ruimte van denking en uitgebreidheid,

als je maar beseft wat openbaring is!
Maar leugens passen daar absoluut niet bij!
Geen enkele leugen wetenschapper kan ons verblijden,
niet de theorie maar de waarheid is nodig,
en dat voor ieder, maar een enkel moment, tussen verleden en toekomst,
.....de s Anibus heeft voor ieder een ander moment. 
Maar hopelijk mag ze wel juist zijn.
Ik weet zelfs wanneer dat ze juist is, want er ontploft dan niets meer!

Maar U moet weten wat de super-actie of de extreme actie is,....
Je begrijpt hem alleen als je de  plaats kent waar hij meetbaar is.......
Richard Feynman wist slechts waar hij meetbaar was,  ............

De hele bewerking van de tijd op digitaal niveau berust op een trucje,
je zegt dat het essentie is, maar ondertussen is het een onderdeel van de existentie!
Het homogene van de tijd kan niet aangetoond worden; ....
de verwikkelingen in de ruimte-tijd, in de etherische wereld,
zijn elektrische magnetische verschijnselen,
als gevolg van het metrieke van een ruimte. (Richard Feynman).
 
Meer echt niet,
daarom is massa een ding dat zich 'verraad', door haar te bezien als een transponder! 
Meer is er van het effect van de extreme actie niet te zien!
De gebruikelijke uitdrukking van impuls,'.........
ze is dus werkelijk wat het lagrangiaase formalisme zo oplevert, ...........
elke gewone actie heeft een plaats in een beperte ruimte,
zoals glasvezeldraad of koperdraad,
een ruimte waar het geleidende aspect speelt!

De krankzinnige wetenschap ontkent deze oneindige ruimte,
Doch, De Wet van Trilling ze is onveranderlijk
Het is de kracht op afstand, en dat ook volgens de QED.
En hij kon er elke wijsheid bij kiezen, ......
Feynman kon kiezen voor elk vormelijk pad.
Zo hebt U vast gemerkt dat de wet van Aantrekking,
niet specifiek genoemd is als één van de zeven Universele Wetten.
Dit is niet om zijn belangrijkheid te verminderen,
maar eerder om deze te markeren,
omdat de Wet van Aantrekking de fundamentele wet is van het Universum,
die door alle zeven universele wetten loopt die er te bespreken zijn.
Het houdt alles samen.
Het is door de kennis van de wet van Aantrekking,
dat je boven de veranderlijke wetten van Polariteit en Ritme uit kan stijgen ........
en een beter begrip krijgt van elk van de zeven Universele Wetten.
Deze Kennis is bepalend voor het gehele attitude gedrag......

Het is de zelfde ruimte waar ontzetten veel wetmatigheden,
kunnen worden teruggevoerd,
naar de wetmatigheden tussen de symbolen "+" en "-"
en dat is precies het wezen van de computer.
Maar daarin is slechts alles terug te voeren naar polariteiten,
en dat betekend nog niet dat de mens niet heeft te denken!
Dat apparaat "computer" komt dus nog al wat te kort........
Want het zijn de liefde en rede waarmee mensen elkaar aantrekken,
en dus alle psychés trachten te verenigen.
Wetenschap, ....DENK.
Voor waar, wilt U de "Amor Dei Intellectualis" niet leren kennen?
Is de "Progres de la Science" geen gevolg van de "Particeps rationis" ?

 
ERNEST RENAN.

Een mens wordt God, als hij in dienst staat van zijn aller diepste gedachten.......
en daarmee kunnen we elk nuttig rationeel woord voor hem of bij hem gebruiken! 
Het is een gebruik als bij een Hemelvaart, ..........of als bij een astrale reis......
Zoals ze met het digitale brein, zoals ze is gevormd, is te maken.
De strijd, in de wetenschap of God bestaat, is een strijd in woorden,
volgens de krankzinnige wetenschap;......
 kan de Hemelvaart helemaal niet worden gemaakt!  
"Particeps rationis" is voor de wetenschap helemaal niet bereikbaar ......
Het brein is zeer nadrukkelijk afgeschermd voor het S-krankzinnige en gevaarlijke.
Hij kan wel denken dat hij wetenschapper is, maar hij weet niets van enig geluk.
Er zit niets anders op als dingen met enig zingenot zoals wijsheid,
en de intellectuele schoonheid, ect , weg te laten!
Dit is het grootste psychische en neurotische probleem wat een mens mee kan maken!
En dat wat wij met de krankzinnige wetenschap met de gevaarlijke meemaken!
Uiteindelijk bouwt hij zijn eigen ondergang.
Nog maar één enkele periode, en de nieuwe mens zal er zijn........


De moeder van ene Albert Einstein had veel beter direct gelijk kunnen krijgen.
Zij wist dat hij krankzinnig was, hij is nooit tot enige identificatie gekomen.
En met die mooie oogst thuis gekomen!
Het laatste heil is hem onttrokken.
Zijn vrijheid was hem veel te mooi, ..........
Het goddelijke, combinatie van zender en ontvanger,
Het brein met zijn natuurlijke transponders, ze mocht niet bestaan!
Al doende mocht dat niet........zonde.....
Al het ethisch noodzakelijke is te bereiken
Ook in deze totale intuïtieve waarheid wordt mij gemeld,
wat mij het laatste heil is, en dat is hemels!
De Geest wordt ook U ingeblazen,
U kan haar ten goede en kwade gebruiken,
Via de vrije wil zal de mens zelf in liefde tot God moeten komen.
En Uw mede mens is met U.....
We moeten hier het weldoen tot uitvoering brengen!
Maar de God van de wijsheid is  “de bewaarder van de scepter van kracht”.
Nardocus Filosofus Afbeeldingsresultaat voor De nar

 

 

 De anaforische relatie, 
.......zo U een ander bewijs tegen de krankzinnigheid wil..........
 
Wel alles is Eenmalig, Erwin Schrödinger ......zij het zo
De wereld wordt maar eenmaal gegeven.
Niets wordt weergegeven. Het oorspronkelijke en de weergave zijn identiek.
De wereld uitgestrekt in tijd en ruimte is alleen maar onze voorstelling.
Deze ervaring geeft ons niet de geringste aanwijzing over zijn wezen,
wat het ook zij behalve dat.
Noch de carrière of noch de intelligentie maken de mens,
het is dat welwillende gehoor voor deze waarheid dat de Mens maakt!
Als je iets wilt weten moet je zeker iets weten over de anaforische relatie,
daar deze relatie aan bepaalde eisen moet voldoen.
In de werkelijkheid kan het nooit anders zijn dan dat;......
de coreferentie ofwel natuurlijke- referentie,
en de accentuering nauw met elkaar verbonden zijn.
En dat antecedent/anafoor-relatie daarom binnen de enkelvoudige zin,
op geen andere wijze beschreven mag worden.
Aan deze waarden moet voldaan worden om tot weten te komen,
aan triviale larie zonder deze relatie heeft het werkelijke weten niets.
Dit vonden we al terug bij Spinoza,
die het al over deze relatie tussen actualiteit en realiteit heeft.

Zelfs de huidige wetenschap met zijn computer heeft zich hier aan te houden,
maar ze denkt nog steeds ze meer mogelijkheden heeft!
De wetenschap kan nog steeds elke larie schrijven,
die geen enkele actualiteit heeft, elke dag weer! Bewijs; .......

Beschrijving: of file kan zijn

 • a een File overgenomen uit originele
 • b een File overgenomen uit micro form
 • c een File overgenomen uit computerbestand
 • d een File overgenomen uit een intermediair (niet micro form)
 • m een mix Een gemengd geheel
 • n Niet van toepassing
 • u Het Onbekende,

Het antecedent of de bron van dit geformatteerd computerbestand is niet bekend.

 • En dan is er nog de larie l .....
 • Geen poging om de code van de file te achterhalen.
 • Het is werkelijk GEEN STIJL zo te werken.
 • Het S-krankzinnige en gevaarlijke wordt dus opgeslagen
 • En dat in de geheugens van de computer,
 • en dat met files die niet integer te krijgen zijn............ 

Dan verval je in het wezen van de zo-heid, de zotheid.......
En ook de zotheid van dat apparaat.......
de krankzinnige wetenschap speelt dus zo ongeveer elke dag met een relatie,
die aan geen enkele natuurlijke referentie en aan zijn actualisering verbonden is,
zo kan elke gek wetenschap bedrijven, wat een lacher van enorme omvang!
De wetenschap werkt met een relatie die geen actualiteit heeft, elke dag weer!
Elke file die de wetenschap ons voorzet is zo ongeveer totaal Virtueel!
Ik meld het U, de wetenschap werkt alleen maar "Veilig en Virtueel",
met zijn "ZO-HEID" dus.
De computer is daar oneindig goed in,
je kan zo een oneindige vertakkende relatie met je file,s opbouwen,
zonder enige actualiteit!

U moet weten wat een hyperlink is......
Het is absoluut geen kosmische super-actie,
De actie die in de QED beschreven wordt...........
Er wordt slechts een HREF attribuut toegevoegd.
De deskundige meent, en daarmee basta!
En meestal vertelt zijn "machine" het naderhand.
 Wat hij met zijn cache-file`s heeft uitgehaald,
en of ze integer dan wel actueel zijn, daar mag iedereen naar raden!
Daarna volgt het syntactische ofwel politieke drama,
was de natuur Nu echt ziek of zag de deskundige alleen een bleke natuur?
Ik heb het de natuur nooit horen vertellen!

De ziekte van de blanke, .....en vooral van de wetenschap.
Hun "natie" kan niet anders als heel verkeerd opgebouwd zijn,
de confiscatie van de waarheid, de onttrekking van de waarheid aan het verkeer,
 Of wel de verbeurdverklaring  van de waarheid is een "aandoening" voor het Aardse web. 
Wat je het web aandoet, doe je jezelf aan. 
Het is dus buitengewoon stijlloos te denken dat je de waarheid kan confisqueren, 
en daarna gelukkig verder kan gaan!
 
Dat is stijlloos en dwaas.
Hun confiscatieve instelling en institutie ontstaat,
ontwikkelt en functioneert in een patroon van zelforganisatie.
Welke verder gaat dan de bewuste bedoelingen van de betrokken individuele mens.  
Daarom is het onmogelijk klare taal te spreken,
over het rechtvaardigheidsgehalte (
in casu het vrijheidsgehalte),
van de democratie waarin we leven.
We zijn zozeer gewend geraakt aan het hedendaagse debat over samenleven,
en samenlevingsproblemen,
dat het niet doorzien wordt dat daar slechts zintuiglijke verlangens worden ingevuld,
door persoonlijke voorkeuren uit te spreken.

"Was het allemaal maar zo simpel!
Als het maar de slechte mensen waren,
die ergens sluipenderwijs de slechte daden plegen,
en het slechts noodzakelijk was om ze te scheiden van de rest van ons,
en hen te vernietigen.
Maar de scheidslijn tussen goed en kwaad,
ze loopt dwars door het hart van ieder mens.
En die is bereid om een stuk van zijn eigen hart te vernietigen?
"Maar als we zwijgen over het kwaad",
en het begraven zo diep in ons dat er geen teken meer aan de oppervlakte verschijnt, 
dan implanteren we het, en dan zal het in de toekomst in duizendvoud opstaan.
Wanneer we noch straffen noch de boosdoeners verwijten, 
dan zijn we niet alleen de bescherming van hun triviale ouderdom,
we vormen daarbij de fundamenten van rechtvaardigheid driften,
 en dat nog wel onder de nieuwe generaties.

"Het is een universele wet";
....intolerantie is het eerste teken van een gebrekkige opvoeding. 
Een slecht opgeleide persoon gedraagt zich met arrogantie en ongeduld,
"terwijl echt diepgaand onderwijs nederigheid kweekt".
 "Eigen je alleen toe wat altijd bij je te dragen is"
 "Een mens is gelukkig zo lang als hij ervoor kiest om gelukkig te zijn."

 


 En ondertussen vraag ik mij af ; .waar zal de missing link van de mens toch uit bestaan.......
Welke opvoeding is er hier genoten,..... de verkeerde!

We weten het door en door, als sociale en etnische groeperingen,
 vanuit hun tragische 
en ook de ons kwel-lende omstandigheden,
slechts eisen zouden weten te stellen,
zou dat een bewijs zijn voor hun onvermogen.
De liefde als hoogste vorm van energie stelt geen eisen; ......
ze houdt het oog gericht op de toekomst.
Ze geeft de mens de ruimte, die hem toekomt.
Niets kan haar ervan weerhouden de mens te verheffen,
door de Aarde te vervolmaken
en haar luchten te zuiveren.

Voor wat betreft de democratie is de situatie duidelijk.
Twee logisch met elkaar verbonden instelling's fouten,
verzwakken en vertroebelen de democratische blik op de wereld.
Eigenlijk is het een volkomen drama wat ze ons nu opleveren.
Namelijk haar personalisme enerzijds
en haar universalisme anderzijds.
De mens als deel van een sociaal geheel bereikt zijn volledige uniciteit,
en waarde alleen in een totaliteit,
waarin hij zich kan onderscheiden.
Omdat ze dit niet heeft onderkend,
is de democratie gaan emanciperen in plaats van bevrijden.
Iedere cel heeft zich gerechtigd gevoeld,
zichzelf als centrum te manifesteren,
alleen al omdat dit in de praktijk gewoon mogelijk was.
Vandaar de door feiten aangetoonde funeste verspreiding,
van de verkeerde intellectuele en sociaal-liberale opvattingen.
Vandaar ook de fnuikende (rampzalige) egalitaire ideeën,
die elke serieuze opbouw van een nieuwe Aarde in gevaar brengen. 

Afbeeldingsresultaat voor driewerf van het geluk vrijmetselarij

Makkestakje wildgeraas, welke professor is er Nu zo dwaas?
Het is het flikker vriendje van Robbert Dijkgraaf!
Wilde die gek zijn insigne aan iedereen meegeven? Rot op GALA flikker!
En neem de rest van dat debiele onzijdige flikker volk mee.
Wij kunnen de aanklacht tegen deze wetenschap niet langer onder ons houden.

Newton, Maxwell en Einstein hebben elk uitvoerige studies gepubliceerd,
over het gedrag van massa’s en/of ladingen zonder zich te verdiepen in hun wezenlijke aspecten.
Vandaag houden de moderne fysica en de kwantummechanica zich bezig,
met de interacties van ladingdragende partikels,
maar het begrip lading blijft een onbeschreven blad.
Wellicht vindt u als geïnteresseerde lezer hier enige inspiratie om meer inzicht te krijgen,
in dit raadselachtige fenomeen dat men lading noemt.
Het is een studie in de zelfde ruimte waar ontzetten veel wetmatigheden,
kunnen worden teruggevoerd,
naar de wetmatigheden tussen de symbolen "+" en "-"
en dat is precies het wezen van de computer.
Maar daarin is slechts alles terug te voeren naar polariteiten,
en dat betekend nog niet dat de mens niet heeft te denken!
Dat apparaat "computer" komt dus nog al wat te kort........
Want het zijn de liefde en rede waarmee mensen elkaar aantrekken,
en dus alle psychés trachten te verenigen.
Wetenschap, ....DENK.
Voor waar, wilt U de "Amor Dei Intellectualis" niet leren kennen?
Is de "Progres de la Science" geen gevolg van de "Particeps rationis" ?

 
ERNEST RENAN.

 
"Particeps rationis" is voor de wetenschap helemaal niet bereikbaar ......
Het brein is zeer nadrukkelijk afgeschermd voor het S-krankzinnige en gevaarlijke.

We worden in een personificatie en Unificatie te pakken genomen,
Roepen maar, Einstein, Maxwell, Newton, maar inhoudelijk? NIETS..........
En nog nooit is de mensheid zo bedonderd door een leugen machine,
..........dat terwijl ........ook i
n het verleden en uit het verleden komen,
en waren er "brein-activiteiten" ,
die we op een gelukkige manier moesten weten te herplaatsen,
dit om het interactieve denken mogelijk te maken.
 Ik ken ze, mijn vrienden die het "Amor Dei Intellectualis" weten mogelijk te maken!
We hebben haar nodig, NU...........buiten de liefde en troost,
voor alles wat gaat komen.......
de ziekte van wetenschap en politiek is tot het uiterste gekomen............
Er zal zeer snel een einde aan deze waanzin komen.........

Het belang van de traditie schuilt niet zozeer in de vraag
wie deze Meesters waren of zijn,
maar meer in datgene wat werd doorgegeven:
een wijsheid die alle kennis verenigt
en doel en richting geeft aan de pogingen van de mens
om zichzelf en de wereld waarin hij zich beweegt te begrijpen.
 
Nog anders verteld; ....als je de maatschappij ziet als een participatie maatschappij,
dan mag de oneindige deelname voor een ieder gelden.
Doch de religieuze traditie  laat ons zien dat we allemaal met het zelfde bezig zijn.
Het weten willen begrenzen is de participatie willen begrenzen,
niets is er ongezonder voor een maatschappij!
 De vensters van de ziel kunnen niet gesloten blijven,
ledigheid is des duivels oorkussen dus, ....
Je moet de wet van de werking van de ziel in je zelf willen toelaten,
Het zedelijke is een gedraging naar de wet van onze eigen natuur! ...
Het wijst naar de natura naturans,
Het is het domein van die sfeer die we het gemoedsleven noemen,
De mens wordt dus steeds weer gemaakt door de nieuwe gedachten stroom,
in actualiteit en realiteit, alles wordt hem steeds maar zo gepresenteerd,
dat er alleen een rationeel handelen bij past.
De loutere uitbreiding of dispersie in deze kosmos,
wordt nooit anders als rationeel bepaald.
Daarom is het zo dat,
deze gedachten stroom door iedereen die nog een taak heeft,
kan worden herkend.


Als jij tot je zelf zegt "ik denk" is het nooit wat je denkt,
het is wel degelijk de heterogene conditionering, een barbaarse gewoonte.
Mede omdat we weten dat een wiskundig formalisme niet overal in kan beslissen!
Met niemand er bij die wist van groei en van bloei en verwelken.
Het Pythagoraanse Universe laat je deze ruimte beleven,
en dat tevens met het laten verdwijnen  van elke conditionering,
ofwel alle taal en beeld-gewoonte-vorming.
Het is het schoonmaken van het brein, zodra alle conditionering is afgebroken,
kan al het nieuwe zich weer gaan vormen.
Misschien denkt U dat de vorm er toe doet.
Maar ik kan U vertellen, als Uw hart in zijn volheid ontwikkelt is,
dan kan U werkelijk bijna alles, 
U kan werkelijk iedere uitdaging aan die op Uw pad ligt.
Het praten over het eeuwig NU, zittende in de tijd, dat wekt de gnostische vraag:......
waarom blijf je dan zitten - in dit weten, wat nog geen kennen is.
Ze kan in een enkele nouminale fase worden opgelost! 

 
Eerst moest gekend worden wat niet echt is, op dat dit weten gekend werd!
Dat ging over het lijden van heel veel levens spanning heen,
om tot het kennen te komen.
Maar we weten het Nu, ........
Het commanderen van de nieuwe elite is net zo erg als van de oude elite,
die Gods-dienst oorlogen streden, .........
en waar slechts 1 op 30 zijn eigen militair ambitie overleefde,
om over het kanonnen vlees maar te zwijgen!

Want ze zetten het giftige en ziekelijke ambivalente gedrag in de mens,
heel gewoon voort!

Help mee de huidige krankzinnige wetenschap op te doeken!
Zij heeft niets meer van waarde!
Weg er mee !
Ze blijven in de meest verloren positie zitten! 
Het democratische individualisme en personalisme,
de massa en de totaliteit verwisselen,
omdat ze de mensenmassa opdelen en nivelleren,
loopt ze gevaar de met haar geboren hoop op een menswaardige toekomst,
in zijn volledigheid te compromitteren.
Maar niemand heeft er als noch werkelijke rationele waarde aan gegeven!

Afbeeldingsresultaat voor driewerf van het geluk vrijmetselarij
Makkestakje wildgeraas, welke professor is er Nu zo dwaas?
Het is het flikker vriendje van Robbert Dijkgraaf!
Wilde die gek zijn insigne aan iedereen meegeven? Rot op GALA flikker!
En neem de rest van dat debiele onzijdige flikker volk mee.
Wij kunnen de aanklacht tegen deze wetenschap niet langer onder ons houden

De goede onder de kwaden
Ik schroom niet om het U te vertellen, ik schaam mij niet, om het U te vertellen.
De goeden moeten onder de kwaden lijden.
De kwaden schaden de religieuze dialoog,
en heel de kwaadheid is daar op afgestemd. Beiden moeten de gevolgen dragen.
Maar opnieuw staan de wetenschappelijke denkers aan de kant om U af te vangen.
De meest bedachte manier om de goede Mens af te vangen is al zeer oud,
de essentie van hetgeen reeds ter sprake is gebracht,
zal er niet door worden aangevuld of wezenlijk verhelderd.
Het betreft enkel  onderwerpen waartoe we zelf ....... 
om welke reden dan ook, in innerlijk opzicht geen of nauwelijks 'toegang' toe hadden,
resp.. hebben en waarvan we enkele er alleen maar even willen 'aanstippen',
in zekere zin ter completering. Althans dat wordt dan beweerd•

De werkelijkheid is uiteraard weer volkomen anders,
men heeft alleen maar zin om iets te gaan aanstippen uit de fabeltjes,
die een almaar pregnantere rol moeten gaan spelen. (Zoals de theorie van Einstein)
Onze wetenschappelijke larie,
ze is in zijn complexiteit zodanig vergroot dat wij zijn afgedaald naar Meso-niveau.
Om al het sektarisch geneuzel te ontkennen,
zal deze zo genaamde complexiteit een almaar pregnantere rol moeten gaan spelen,
alsof het vroeger eenvoudiger was.
Steeds moet de grond waarop waarheidsvinding voortborduurt zogenaamd te complex zijn.
Zelfs de dialoog mag geen oplossing brengen,
al is de gewone man en vrouw nooit anders gewend geweest•

Niemand mag van de krankzinnige meute,
echt met elkaar gaan bespreken wat nu echt zinvol is,
de dialoog nu neen A. U. B. niet.
De fotofinish die veel vragen oproept in de wetenschappelijke wereld is enkel gewenst,
en het moet nog jaren duren voordat er een antwoord is op een krankzinnige theorie,
aldus de volledig krankzinnige Robert Dijkgraaf.
Alles moet boven het Meso-niveau van de krankzinnige wetenschap uitgetild worden•

 
Mij is veel bekend gemaakt over het Meso-niveau van de wetenschappelijke wereld,
ik kan een onnoemelijk veel Potentialen en Ener galen voor mijn rekening nemen,
ik weet dat het de energie is waarmee het leven aan de mens wordt getoond.
Het is uitsluitend een innerlijk gebeuren wat je tegemoet komt.
Terwijl de wetenschapper grossiert in de miljarden,
aan te onderscheiden species van het element,
en dat doet de debiel op zijn utopisch terrein. Met dramatische gevolgen!
Ik weet het, ze vertelde mij het, een derde macht wijst naar iets dat 'tot stand komt',
terwijl een kwadraat uitdrukking geeft aan een 'projectie', een 'werking'.
 
En verder is het nog altijd zo; .....
"De 'goden' zijn vertegenwoordigers van wiskundige functies
doch ook vertegenwoordigers van psychische functies."
NIET DE KRANKZINNIGE WETENSCHAP, al die functie reikt naar het oneindige•

Alleen door de meest diepe dissociatie kan je tot zo'n lucratieve onzin komen!
De één is dan ook niet beter als de ander!
Het is allemaal even zwak en huilerig!
Ze zijn de secretie zelf geworden.
De ziekte is vervangen door zijn psychologische complex!
Zo zijn ze opgevoed!
En velen weten niet anders als mee te brullen en te huilen.
Lekker gezond zo'n debiele maatschappij!

Doch nog steeds gaat de krankzinnige wetenschap uit van het concept dat,
psychiatrische aandoeningen hersenziekten zijn,
genetische afwijkingen, mutaties, biochemische verstoringen
en op zijn best een combinatie van die factoren,
zonder zich te bekommeren om de vraag waar die veranderingen vandaan komen.  
Dat is de vraag "Die zich stelt" en waarom de reden toch weer boven komt,
en die de huidige wetenschap nog steeds zorgvuldig uit de weg gaat.
Wie durft de arrogante pretentie te koesteren dat hij iemand anders gestoord acht?
Wie durft het in zijn hoofd te halen dat hij anderen kan begrijpen als hij zichzelf niet begrijpt?
"Wat ziet gij de splinter in het oog van uw broeder,
maar de balk in uw eigen oog bemerkt gij niet?"
Die vraag legt het valse fundament van de psychiatrie bloot,
de bemodderde spiegels die de therapeuten hun patiënten voorhouden,
de vooroordelen en oneigenlijke en bedrieglijke hypothesen,
waarop het hele bouwwerk gefundeerd is. Dijkgraaf viespeuk ROT OP.

Ze vinden dat ze alleen de waarde en onwaarde van het leven mogen beoordelen.
Maar hun ziekelijke ambivalente gedrag duurt voort!
Deze psychische ziekte, er wordt nog steeds niets aan gedaan!
In elk geval moet het gaan om dood en leven.
Dat is de schrede voorwaarts, die wij (Victor en ik) hier doen,
en uit onze gedachtengang blijkt dat,
de tot nu toe gedane pogingen om het subjectieve element in te voeren,
tot kern hebben:...... het introduceren van Dood en Leven.
De dood hebben wij echter onder de formule “solidariteit”,
het Leven onder de formule “wederkerigheid” geïntroduceerd.
Nu zijn wij op het punt,
dat wij ook deze beide postulaten nog eens in één enkel samenvatten
en de systematische antropologische geneeskunde beëindigen.
Want dat is de invoering van een geneeskunde in de geneeskunde.
Geheel nodeloos, natuurlijk!
Ik (victor) zag onlangs in een park te Madrid, het zo geheten El Retiro,
een monument voor de beroemde Spaanse onderzoeker Ramón y Cajal,
waarop als inscriptie - de betekenis van deze geleerde verheerlijkend
- de woorden “fons vitae” en “fons mortis” stonden.
Dit mag ook hier als symbool voor de eigenlijke betekenis van de geneeskunde gelden:.....
de geneeskunde behoort even krachtig het leven als de dood te dienen.
Zolang we deze regel aan onze laars lappen gaan de Goden niet verder met ons.
Het is aan ons de nieuwe richting te bepalen!
Daar in de Geesteswereld zijn ze niet van lotje getikt, in tegendeel zelfs,
daar wordt de enige Universele wetmatigheid beheerst.

Doch wij leren ons af te sluiten voor de keerzijde van de medaille,
wij moeten hard worden, doen alsof er niets aan de hand is,
wij moeten eelt op onze ziel kweken,
de schone schijn handhaven en leren blind en doof te zijn.
En als wij dat niet meer kunnen worden we krankzinnig verklaard, zijn we ondankbaar,
overtreden we de spelregels
en worden we door de belangenbehartigers van de gevestigde orde gedrogeerd,
geëlektroshocked en opgesloten.
Vanuit het ideaalbeeld van de mens is iedereen gestoord,
heeft iedereen een balk in zijn eigen oog
en de grootst gemene balk heet "normaal" en de "normalen" noemen de anderen gestoord.
De "normalen" bepalen de grens waarbij angst,
jaloezie, haat, eerzucht, ijdelheid, verdriet, overgaat in "abnormaal".
Zij zijn de norm en hun wereldbeeld deugt. 
Volgens hun dwaasheid althans.........

Afbeeldingsresultaat voor driewerf van het geluk vrijmetselarij
Makkestakje wildgeraas, welke professor is er Nu zo dwaas?
Het is het flikker vriendje van Robbert Dijkgraaf!
Wilde die gek zijn insigne aan iedereen meegeven? Rot op GALA flikker!
En neem de rest van dat debiele onzijdige flikker volk mee.
Wij kunnen de aanklacht tegen deze wetenschap niet langer onder ons houden
Onder de guillotine met die misdadigers........... 
Of sluit je aan bij de reden die steeds weer bovenkomt,

Velen schijnen het erop te houden dat het menselijke ras zich in opgaande lijn beweegt,
dat het zich bevindt op een weg van niet te stuiten vooruitgang.
DE UITWEG, rond deze leugens, er is er maar één,
Sla acht op de gedachte en waar ze U brengt,
en laat haar voortkomen uit liefde, ontstaan uit begaanheid met alle wezens.
Zoals deze schaduw het lichaam volgt, zo worden wij wat we denken. 
ANDERS BLIJVEN WE IN EEN VERLOREN POSITIE ZITTEN!
Een positie die verslechterd met de dag, iedere dag met een dramatische snelheid!

Zo zal er als nog een interessant gesprek te horen zijn, 
maar op het moment dat ik denk aan een volumeknop, besef ik me uiteraard dat dit niet mogelijk is.
Deze gedachte is voorbij in een nanoseconde,
maar voor een baby die opgroeit in de digitale wereld,
moet de onmacht om de gewone wereld te beïnvloeden heel vervreemdend zijn.
Vreselijk vervreemdend, zo erg dat we geen normale mensen meer overhouden,
zo verziekend dat het hele psychiatrische  fundament al weggeslagen is.
En het bedrijf ASML maar chips maken om alle waanzin files op te slaan..........


De  meest vitale impulsen of drijfveren misleiden ons het meest; ....
op deze manier worden de levensfuncties veilig beschermd tegen gevaarlijke aanslagen.
Het kennen van vitale instincten en levensritmen,
is alleen gegund aan mensen met de juiste discipline,
alleen zij kunnen de drijfveren bewerken,
ofwel de verkeerde drijfveer overmeesteren.
Aan hen alleen is de deskundige techniek.
Met fabeltjes en theorieën valt er niets te overmeesteren. 
De ware religieuze mens met de juiste discipline,
kan vrijwel rechtstreeks doordringen tot de kern van ieder mens,
maar nog steeds is er de census in de realiteit,
niet alles is zo maar even te verwoorden.

Hierin verschilt de religieuze mens het meest, zelfs zeer veel van de moralist.
Deze ontkend het bestaan van alle psychofysische factoren,
die ons in de greephouden van onze instincten en drijfveren.   
De moralist is een dwaas die de vreemde fantasie als mogelijkheid toelaat,
"om van andere mensen verborgen te houden"
zodat jou psychologische make-up radicaal verschillend is van die van hem.
De algemene dissociatie is bij hem een algemeen goed.
Eerst en vooral, omdat iedereen veronderstelt dat het geweten universeel is, 
en zo ongeveer een vanzelfsprekendheid,
waardoor het verbergen van het feit dat je gewetenloos bent, een eitje is of wordt.
Hoe de moralisten voet aan de grond konden en kunnen krijgen,
blijkt bij speltheoretische experimenten keer op keer: .... 
vrijwel niemand laat zich afschepen met een fooi,
als een ander er intussen met de grote buit vandoor gaat.
Dan maar liever allemaal niks.
Mensen zijn zelfs bereid geld toe te geven,
om iemand te straffen die zich asociaal opstelt,
zo werd pas een paar jaar geleden ontdekt.
En als ze dat doen, wordt het beloningscentrum in hun hersenen actiever,
ontdekten Zwitserse psychologen vorig jaar.
"Onrechtvaardig" gedrag afstraffen is dus lekker.
De wetenschap zit sinds het ontdekt is een beetje in zijn maag,
met dit zogenoemde ‘altruïstisch straffen’.
Als dit gedrag eenmaal gemeengoed is, houdt het zichzelf in stand.
Zo werd ze zelfs gemeen goed!
De huidige wetenschap doet ook niets anders als de huidige politiek,
ook alleen de waarde en onwaarden van anderen beoordelen,
maar dat is zelfs meer als "gemeen goed".
Het psychische fundament van deze maatschappij is Compleet naar de maan!
Het gevolg, ziekenhuizen vol Gekken, waar men niets meer aan doet,

"Wanneer de ontwikkeling van onze gevoelens van barmhartigheid, medelijden,
verdraagzaamheid en liefde geen gelijke tred houdt,
met de vooruitgang van de wetenschap,
dan zal juist de wetenschap alles kunnen vernietigen,
wat het leven aanvaardbaar en groots maakt.
Zo schreef Sir Winston Churchill al heel lang geleden al!

De beslissende transformatie van de mensheid,
en de onweerstaanbare materiële bindingen,
die de beschaving reeds naar het stadium van het internationalisme hebben geleid,
wil dit fascisme kennelijk niet ter kennis nemen.
Het komt niet verder als Geld, brood, en spelen........
Hardnekkig houdt het eraan vast,
de thans levende wereld te beoordelen
en in te richten naar de maatstaven van lang vervlogen tijden.
  Doch het wereldbeeld dat men jullie heeft bijgebracht is niet amoreel,
maar het is een vals beeld.
Of het nu mooi is of lelijk, of het goed is of kwaad, het is ook onjuist, foutief.
Goed, mooi en waar zijn niet te scheiden,
door aan één hunner een hogere waarde toe te kennen.
Maar die waarde moet genoemd worden,
welke, staande boven goed, waar en mooi, deze alle drie overbodig maakt. 
De rest is debiele wetenschap, daar het niets van het ethisch noodzakelijke,
overbodig maakt!

Het Es is het lust principe:.... het wil alleen maar van alles heel graag.
En daarom moet ik U waarschuwen voor deze materialistische wetenschap.
De gekken van Freud zijn zo doorzichtig als maar zijn kan! En zwaar debiel. 
Hun focus ligt op (online) technologische en economische praktijken. 
Hun praktijken zijn geheel van het ASML soort................
En dat is de rechtstreekse ontmantelde onmenselijkheid waarnaar is gezocht!
Nu gaan we er werkelijk aan kapot, met alle ziekenhuizen vol gekken.......
Het is identiek aan Freud 's Es, het is niet meer als het lust principe,
wat de wereld steeds maar in de ellende stort.

Maar goed, er is ons een nieuwe mens beloofd,
Alleen al om de vraag die zich stelt,
komt hij met zijn reden toch weer terug........
Het één is dan ook niet beter als het andere!
Het is allemaal even zwak en huilerig!
Ze zijn de secretie zelf geworden.
De ziekte is vervangen door zijn psychologische complex!
Zo zijn ze opgevoed!
En velen weten niet anders als mee te brullen en te huilen.
Lekker gezond zo'n debiele maatschappij!

Ja, het is waar, ik heb niets meer te lijden van al die valse schaamte.........
dan wordt de fideles ongekend sterk ervaren. 
En deze mogelijkheden liggen er ook voor U,.........
eindelijk echt kunnen aarden op deze Wereld, ......
maak U los van de schaamte ........probeer eerlijk, echt, en solide te zijn,
kortom probeer objectief te zijn, en een klein beetje speciaal,
en ook voor U is dat bijzondere element er,
de fideles, op de manier die Horatius ons voor eeuwig geeft!
 
Ze is "De Ere-plaats van de Mens in deze Kosmos"!
Zoals de vogels de lucht hebben, zo hebben wij onze Ere-plaats!
En al die oneindig goede leermeesters, ze staan er klaar voor, welke les wilt U..........
Als je voor de objectieve methode kiest, ligt de oplossing voor je klaar,
hoe moeilijk het probleem ook maar is, ........
Ik probeer U werkelijk te vertellen hoever de wereld het kan en gaat brengen,
als U voor de objectiviteit en het ratio kiest! 
Al mijn vrienden die het zover gaan brengen,
Ik ken ze buitengewoon goed!

De eigenschappen van alle stoffelijke objecten kunnen,
uitsluitend worden gekend in termen van inzicht,
in hun interactie met alle andere stoffelijke objecten in de kosmos. 
Dit betekent dat vanuit het oogpunt van de moderne natuurwetenschappen,
alle objecten onafscheidelijk met hun omgeving zijn verbonden.
En ten tweede word het dynamische element Leven hier mee "weggedacht",
alsof iedere ervaren in de tijd een essentie is!
Maar zo is het zeker niet,
De mens heeft alleen zijn objectiviteit om zijn problemen op te lossen!
 Maar Zij, het objectieve, ze wil zich niet opdringen,
 
zij wil niet gewelddadig, maar alleen bevrijdend, losmakend werken.
Als je dit allemaal niet weet, dan is er geen vrijheid,
en je gaat je gedragen als "een tel idioot die met data wil gaan smijten",
Maar hij die tast volkomen mis in zijn oplossingen!
Zo kan er dus ook geen objectieve wetenschap worden bedreven!
"Het  Trippenhuis" te Amsterdam kan enkel als een gekkenhuis worden omschreven,
En deze werkelijkheid slaat op alle terreinen van onze maatschappij door!
Ik heb de waarschuwing 's bordje al klaar liggen. 
Gekkenhuis, en nog bedrieglijker als ooit!

Op magistrale wijze heeft Pascal de juiste plaats van het verstand beschreven.
"De laatste stap van het verstand is; .... 
erkennen dat er een oneindig aantal dingen is waar je verstand niet bij kan."
Ik vind het prachtig dat enkele eeuwen na Pascal een andere geniale wiskundige,
Kurt Gödel, zelfs formeel wiskundig heeft bewezen,
 dat de wiskunde essentiële beperkingen heeft.
Deze zogenaamde onvolledigheidsstelling, die in 1931 gepubliceerd werd,
beschouw ik als het belangrijkste wiskundige resultaat van de vorige eeuw.
Niets anders dan de objectiviteit maakt de aanwezigheid noodzakelijk,
van iemand die groepeert en opsomt.
En dat vraagt tijd en herinnering,
om wat en hoe er zal worden gegroepeerd en opgesomd, helaas.
En dat is geen taak voor oplichters!

Alleen de echte, eerlijke en solide en dus objectieve denker heeft iets zeer speciaals,
hij heeft op een zeker momentum geen enkele referentie meer nodig,
bij kan zich bevrijden van alle onzorgvuldigheid, 
al wat voor hem actueel en reëel is, het wordt hem "in de praktijk geleerd" ,
misschien zelfs wel toegedeeld.
De solide denker kan zich aan één sluiten bij het collegianten-leger.
Vrienden in de eerlijke en objectieve daad.
Zijn ziel is nog veel meer als een rederijkers-plein. 
Zijn oriëntatie bepaalt wat hem toe komt, 
zijn organische gebondenheid drukt een hang naar het leven uit,
waarbij hij zich een welwillend gehoor voor de waarheid verschaft.
Essentie en existentie sluiten zich aan één.
Ik kan de mening, de les en waarneming van; .....zeer velen, Pascal,
Richard Feynman, Ernst Mach, Otto Selz, Bernard van Tellegen,
Robert Oppenheimer, Henk Tennekes, Floris Takens,
René Slegers, Halton Arp, enz.
en vele anderen rechtstreeks in en met hart en ziel terug vinden.
We werken vanuit de zelfde  intrinsieke bron,
de enige echte oprechte en solide basis!
Velen doen stinkend hun best om het leven leefbaar te maken, 
 Ik ben daar bij slechts de conservator! Daar waar .......
Deze "Particeps rationis"  voor de wetenschap helemaal niet bereikbaar is......
De mens wordt God als hij in dienst van de alles en diepste gedachten leeft.
Zij is de Hemel op Aarde, .........
De wetenschap daarentegen, weet niets van enig zingenot,
De KNAW behoort thuis in het programma opgelicht.........
Ze is zeer nadrukkelijk afgeschermd door het S-krankzinnige en gevaarlijke.

Helaas, de ziekenhuizen en gekkenhuizen staan en liggen er vol mee!

Richard Feynman vertelde het ook al; .......
als de wet van het bedachte deeltje waar is; ..........is

 
 • A is zowel A als niet-A of
 • Ieder ding is zowel A als niet A of
 • Ieder ding is alles

En elke ambtseed in Nederland wordt met voeten getreden,
Sterker nog, sinds Boole zijn denk wetten formuleerde,
sinds verwacht wordt dat we gegevens ordenen
en op de waarheid 's tafel moeten kunnen leggen,
hebben we de echte specificiteit nodig.
De klassieke propositielogica en de algebraïsering daarvan door George Boole,
in zijn "Laws of Thought" is voor ons elke dag gesneden koek.
De twee belangrijkste resultaten van Boole zijn; ......

1. De denk wetten,
als geformuleert in de Boolese algebra zijn 'rekenkundig' volledig.
Dat wil zeggen dat de logische equivalentie van twee proposities,
( met of van gelijke betekenis),
ook te berekenen is met gebruik van de wetten van de Boolese algebra.
2. De Boolese connectieven,
negatie (niet), conjunctie (en) en disjunctie (of), zijn 'taalkundig' volledig.
Dit wil zeggen, alles wat er aan propositie logica te zeggen valt,
dat dit ook met de Boolese connectieven alleen kan.
En toen bouwden we de computer,..... En begonnen met de oplichting!
Daar wordt deze eigenschap ook een functionele of expressieve volledigheid genoemd.
Het apparaat kent slechts de algemene taalkundige oplichting, Dag en Nacht!
Niemand kan haar direct soliditeit geven,
en daar wordt helaas direct gebruik van gemaakt!
Vroeger hadden we als leugenaartje de krant,.......
Nu gebruiken we de voorgesneden koek,
van de debiele klasse, om allemaal gek en ziek te worden!

Maar de Goden laten hun functionele bescherming echt niet zakken,......
We hebben geen enkele kans ............
 "Wanneer de ontwikkeling van onze gevoelens van barmhartigheid,
medelijden, verdraagzaamheid
en liefde geen gelijke tred houdt met de vooruitgang van de wetenschap,
dan zal juist de wetenschap alles kunnen vernietigen,
wat het leven aanvaardbaar en groots maakt.
Zo schreef Sir Winston Churchill al heel lang geleden!
Deze spreekbeurt, ik heb hem echt niet alleen te doen!
Want het is weten hoe verschrikkelijk het schip steeds is gevaren,
nu ook al weer.
Want de zogenaamde "altruïstische straffen",
ze werden vooral voor zichzelf niet bedacht,
ze zijn op alle fronten kort weg over gegaan op de oorlog.

Hoe ver strekt de ruimte zich uit?
Gezond verstand leert ons dat het heelal oneindig moet zijn,
want het is ondenkbaar dat er ergens een grens is waarbuiten geen ruimte is.
En aangezien niets uit niets kan komen,
moet de grenzeloze ruimte –
die, theosofisch gezien, oneindige bewustzijn-substantie betekent
– altijd hebben bestaan.
Wat er aan de gangbare opvattingen over het heelal allemaal niet klopt,
.... bijna alles!  “Het heelal is eeuwig en oneindig.
Het herschept zichzelf en verandert voortdurend.
Hoe dat precies gebeurt en in welke richting het heelal zich ontwikkelt,
weten we niet”.
Halton Arp heeft ook van de kwantum debielen gelijk gekregen!
En de debielen weten het zelf niet eens!

En nog steeds is het zo volgens de krankzinnige debielen; ......
uit dit niets schoot het Heelal plotseling tevoorschijn,
als gevolg van een ‘toevallige fluctuatie’.
Er was natuurlijk niets wat een ‘fluctuatie’ kon ondergaan
en nergens waar ze had kunnen plaatsvinden!
De debielen hebben al lang geleden de regels van de logica laten varen
en hebben hun eigen fantasiewereld geschapen,
gebaseerd op gevorderde mathematische acrobatiek.
Maar eindelijk kunnen we hen de vraag stellen: .....
waarom slechts één singulier punt?
Dit is nodig omdat we weten,
dat de mens zijn gnostische nominale moment heeft,
waarin hij op een onvoorstelbare manier geholpen wordt.
Ja, de S-krankzinnige en gevaarlijke,
hij heeft daar nog geen minuut bij kunnen komen! 

Voor wie het niet begrijpt; .....
Hier mee zit ik aan de grenzen van de bekende Wereld.
Allen Gekken hebben het hier over een zeker autisme, doch; ......
Het is steeds een verzameling van een uitzonderlijk logisch vernuft,
welke nooit en te nimmer geëvenaard zal worden.
Zo stel je de opvatting wat normaal is of abnormaal is, aan de kaak!
De krankzinnige wetenschap stelt de rol van de taal,
heel gewoon volgens haar fantasie 
en brengt haar nog steeds niet goed in kaart!
Dit dankzij de klucht die ene George Boole uitvoert, met de taal! 
Elke ethische noodzakelijke probleem in en van deze kosmos,
moet namelijk met het juiste gevoel in kaart worden gebracht,
in de juiste mooie en schone zinnen benoemt worden.

Goed, mooi en waar zijn niet te scheiden,
door aan één hunner een hogere waarde toe te kennen.
Maar die waarde moet genoemd worden,
welke, staande boven goed, waar en mooi, deze alle drie overbodig maakt. 
De rest is debiele wetenschap, dat niets van het ethisch noodzakelijke,
ook maar enigszins in de goede zinnen raakt.
De huidige krankzinnige wetenschap is niets meer waard,
en uiterst bederfelijk bovendien! 
Dijkgraaf ROT OP,
En neem de rest van de bedorven ziekelijke meute mee,........
De theorie over het Griekse begrip Kwantum,
is volgens Robert Oppenheimer zelfs,
‘forced the recognition that human language has its limits,
that people had to accept concepts,
that correspond only faintly to things in the real world,
like the shadow of ghosts'.

We dachten in pronomen,
maar ze bleken zich in de meest vreselijke demonen om te keren.
De Goden laten zich niet bespelen, nooit!

De totaliteit was met Hitler al ziek en bedorven, .......
Het is hoogtijd om te vertrekken, .........

........krankzinnige flikker en viespeuk

Zie ook ; http://Autisme en de grenzen van de bekende wereld

"Waar" is dat de nieuwe inleiding voor het mooie leven al is geschreven!
 Deze waarde is in zijn traditie ook hoorbaar te maken.
Dus ze is menselijk, niet van: .... zo en niet anders.

Maar uiteraard hoop ik dat U deze Menselijkheid daadwerkelijk begrijpt. 
U kiest onherroepelijk zelf waar U wilt zijn.....geestelijke-vrijheid zo noemen ze dat!

Dit vertel ik U namens allen, zelfs namens de aller grootste Chief,
de duizenden Grote Geesten, de Hebreeuwse levieten 
en heel het liefelijke en zoete collegianten leger.

 De Geestelijke vrijheid van de mens ontbreekt nog steeds,
terwijl alles al in het licht van de eenheid is doorschouwd,
wij zijn er dus klaar voor die vrijheid te winnen! 
Mooier en voortreffelijker konden de Goden het niet maken .....
 Lach daarom om Uw inhoud, Uw begrip, want uit liefde zal het U ontnomen worden,
zo ligt het ook met uw succes in de nieuwe Wereld!
Het zijn de grenzen van de bekende wereld,
Waar U dan ook aarden kan.......
Zo is dat op 4 Mei 2017,
mijn vredes plan.......
Het is de enige manier, waarop Gods Schepping,
Niet stil valt........we zitten daar aan vast!
Zo zijn we slechts goed op de schepping gericht ..........
Het zal met deze kennis die wij hebben bewaard,
dat we weer zullen terugkeren naar "harmonie" met de natuur,
Moeder Aarde en de mensheid.
Het zal met deze kennis,
dat U "Onze sleutel tot onze overleving" zult vinden.

 
Nardocus Filosofus 
 
Robbert Dijkgraaf, je bent een enorm grote ezel, meer niet.......

 

 


Er bestaat thans een Wereld die voor U NIEUW is,
met een enorm aantal volmaaktheden.

Ook voor U staat er een ere-plaats klaar, in deze kosmos!
DAAR WAAR DE PARAMITA, ONZE Volmaaktheden,
WEL TE BEHEERSEN ZIJN.

We mogen ze, als we ze onderkennen ook gebruiken!
Dat wordt ieder zijn kracht!

De paramita’s. Deze leggen de nadruk op de evolutie van geestelijke kwaliteiten,
niet op de psychische of intellectuele.
Met dit autisme kunnen alle grenzen bereikt worden!

Ze zijn precies wat de mens nodig heeft om aan zijn nieuwe wereld te bouwen,
zich te verwerkelijken als idee van de wereld om hem heen,
waar onze volmaaktheden wel degelijk ook te beheersen zijn!
Waar geen valse schaamte is,
die je door het wereldse intellect in psychische zinnen wordt opgedrongen!
Dus door hen die nooit begrepen, in geen 30.000 Jaar,
wat het feitelijke probleem van de wereld was.
Ze hebben in deze lange periode,
dan ook niets aan ook maar enig menselijk probleem gedaan.

De Paramita, ze behoren U, de nieuwe Mens. 
Het genius in de mens met zijn Paramita,
kan van een willen en moeten, een tonen maken!
Voor U blijkt dat de helpende hand te zijn,
die U met het genius van Uw mede mens in gesprek doet komen,
zo zij tot de zelfde onderkenning gekomen zijn.
Zo handelen we niet volgens onze eigen wil,
maar met de geestelijke kracht,
die heel ons wezen van de mens leiden naar zijn Aardse taken!
Het authentiek mens-zijn wordt zo een bestaan,
dat zich niet meer door het verleden maar door de toekomst laat bepalen.
Sla dus acht op de gedachte en waar ze U brengt,
en laat haar voortkomen uit liefde, ontstaan uit begaandheid met alle wezens.
Zoals deze schaduw het lichaam volgt, zo worden wij wat we denken

Want "De wetenschap" zegt alleen notie te hebben van "De destructieve patronen",
maar verder komt er niets anders als de theoretische waanzin van ene Karl Popper!
"De Bijaard van de onzin" heeft geklonken,
en daarom breng je noch Wet, noch Functie, noch Structuur in deze kosmos samen!
Ze vinden heel gewoon dat de Mens daarin verdeelt moet blijven!
Ja, ook bij hen zelf is de Angst iets ongrijpbaars,
haar substantie vervluchtigt zodra men zich in haar verdiept.
Maar het is zeker geen aanpak, met deze dissociatieve onzin verder te werken!

Men moet zichzelf ook de vraag stellen;......
wat er gebeurt wanneer de psychopathologie de angst definieert,
als symptoom, stoornis of ziekte.
In het proces van conceptualisering verwerft de angst een graad van vastheid,
en vast-stelbaarheid die het in de ervaring van de zieke mist.
Doch deze Angst is tot een "Popperrazzia" verheven,
voor hen die de theorie niet volgt!
Er rest ons niets anders als deze krankzinnige wetenschap op te heffen!
Deze bende heeft een suggestibiliteit ongekend!
Ze is zelf de patiënt!

De kwade genius, hij is het zelf die destructieve patronen genereerd,
de Universele hoofdwet is hem meer als onbekend!
Zijn Wet heeft niet dat paradigma dat hem als Goddelijk doet aanmerken,
omdat "De volmaaktheden" zijn bedacht!
En ze benoemen zoiets voor eeuwig zolang er niets nieuws is bedacht.
 
Hoogst nodig werd het om in de moderne wereld met het nieuwe te komen,
dat slechts 
een non-associatieve theorie over het denken over laat,
zodat de gammele structuren van het commanderende intellect,
er geen minuut vat meer op hebben!
Zo bestaat er voor ons een zeer solide bescherming,
voor alles wat ons heilig is.

Otto Selz (München, 14 februari 1881 – Auschwitz, 27 augustus 1943),
was een Duits filosoof en psycholoog.
Hij ontwikkelde een non-associatieve theorie over het denken in 1913,
gebruik makend van een introspectieve methode.
Anders dan zijn voorgangers, ontwikkelde Selz een theorie,
zonder het gebruik van afbeeldingen en associaties.
Wilhelm Wundt was de eerste die de introspectie gebruikte in de 1880er jaren,
maar kon hiermee geen hogere cognitieve processen bestuderen,
in wetenschappelijk laboratoria.
Selz' ideeën anticipeerden op enige voorname concepten,
uit de moderne cognitieve psychologie, zoals:

 

 • De eenheid van gedachten is gedirigeerde associatie.
 • Begrip van problemen vereist de vorming van structuur
 • Probleem-oplossen bevat het testen van condities
 • In feiten liggen hier de enige mogelijkheden,
 • om het geheel van de wetten, Functies, en structuren binnen ons DNA,
 • die de volledige bewuste cognitieve structuur overheersen,
 • het genius, te ontwikkelen.
 • Zij worden Paramita genoemd.
 • Wat ons gepermitteerd wordt, zal ons beschermen! 
 • Uiteraard betekent dit dat ; ........
a; om het ethisch noodzakelijke te benoemen,
het genius tot leven moet worden gebracht,
en b; ...de oplossingen, het geen mooi, juist en praktisch werkelijk benoemd.

Het genius kan onze wetten volgens haar Functies en structuren,
die in het DNA aanwezig zijn,
zelfs in zijn geheel rubriceren,
als we op die meest voorname concepten weten te anticiperen, .......
De associatie is de kern, die in de dissociatie volledig ontbreekt,
omdat deze door DIScussie wordt aangestuurd.
Iets wat de dwazen van de wetenschap en de politiek maar niet willen begrijpen!

De Universele Wet vanuit ons DNA en al het DNA is dan ook,
dat het alle kennis en het bewustzijn heeft om alle vitaliteit en kracht ,
vanuit zichzelf te verzamelen wat het nodig heeft,
 voor zijn of wel haar groei en verwezenlijking.

Een energie systeem kan niet in een ridiculaire situatie verkeren,
als er duidelijk 'vermogen' gevraagd word binnen zo'n systeem,
zal het instorten door onbalans en inefficiëntie.
Het is een systeem voor onnozele mensen,
die hun energie systeem willen zien instorten!

Het is mooi bedacht maar het deugd niet, nergens.
 
Niet binnen het lichaam, maar ook niet buiten het lichaam.
De discussie en de ridiculaire situatie passen niet bij ons DNA!
Ook als systeem moet er daar juist een consistentie zijn

Als het doel van God het genius, dus intelligent leven is,
dan zijn evolutionaire processen een hoogst onbetrouwbaar middel om dat te bereiken.
Met ‘evolutionaire processen’ bedoel ik niet alleen biologische evolutie,
maar ook kosmologische evolutie, chemische evolutie en planetaire evolutie.’
 

Nog eens.......Voor wie het niet begrijpt; .....
Hier mee zit ik aan de grenzen van de bekende Wereld.
Allen Gekken hebben het hier over een zeker autisme, doch; ......
Het is steeds een verzameling van een uitzonderlijk logisch vernuft,
welke nooit en te nimmer geëvenaard zal worden.
Zo stel je de opvatting wat normaal is of abnormaal is, aan de kaak!
De krankzinnige wetenschap stelt de rol van de taal,
heel gewoon volgens haar fantasie 
en brengt haar nog steeds niet goed in kaart!
Daarom zijn brullende wetenschappers; ....... Gek, krankzinnig, en gevaarlijk!
De man moet zijn wetten gaan commanderen, omdat de juiste taal ontbreekt!

Heel het andere handelen van de mens,
van uit
"Het Idee", bestaat dan ook uit een Ressentiment.
De Heer van de natuurwetenschappen is niet gevonden,
en aldus komt de democratie uit de bus als een mislukking van kwantitatieve fixaties
die uitlopen op dictaturen die vechten om heerschappij in de hel van de moderne tijd,
een tijd ontregeld in relatie tot de natuurlijke zon en maan.
Of om het in zijn woorden te zeggen, als we alle discussie en kritiek onderdrukken,
en roepen: .......`Dit is het antwoord, vrienden; de mens is gered!’,
dan zullen we het mensdom voor een lange periode veroordelen,
tot de ketens van de autoriteit,
ingeperkt worden binnen de grenzen van ons huidige voorstellingsvermogen.


Maar toch gebeurde het, want het genetische verklaringsmodel,
wist dus ten onrechte als overwinnaar uit de bus te komen.
Weet dat de huidige wetenschap slechts uit oplichters bestaat!
Wilt U het nog even anders tot U door laten dringen, dat kan; ......

Men wil bij de mogelijke verandering verhinderen,
dat niet de kwantiteit,
maar de kwaliteit vanuit het algemeen menselijke statuut
 de doorslag geeft. 
Men wil slechts de "endogene" normering,
 die tot stand komt in het spel van maatschappelijke krachten, 
maar het gaat dan om
 de “exogene” norm, 
daar waar de doelbewuste grammatici en schoolmeesters zich 
onledig van
houden, alles is “mensenwerk” zo zegt men steeds.
En volgens deze wetenschappelijke dwaasheid hoort daar de dualiteit bij!
De dwazen zetten bewust de dualiteit in, om hun gelijk te halen,....
een gelijk dat er niet is!
Het jammerlijke voor al die ongelovigen is, 
dat elk deeltje in het Heelal alleen gekenmerkt wordt,
door zijn vermogen tot weerstand.
Alleen als je meewerkt met deze functionaliteit is die weerstand er niet.
Dat is het meest verbazende van de kosmische functionaliteit,
zolang je haar niet misbruikt ofwel gebruikt gaat ze tot oneindig!
Dat is inherent aan al het rationele!
Ze is een inherent bestanddeel,
 van de menselijke bewust-humane activiteiten.
Velen blijken nog in staat deze waarheid om te draaien,
en noemen zich dan filosoof.
Bij hen is iedere waarheid die niet te communiceren valt direct ongeldig,
ik echter, ik weet wel beter; .......

Misschien wist U het niet maar alle normale "krankzinnige" praktijken,
daar is de oorspronkelijke insteek van interactie en communicatie,
veranderd in een focus op online technologische en economische praktijken,
dat kan met een computer,
die volgens de symbolische algebra werkt van George Boole!
Doch een totale filosofie zoals "een kansberekening" kent,
heeft geen algemene oplossing's methode, 

die niet expliciet
... die universele wetten van het denken erkent,
die de basis vormen voor elke redenering.
Dus U en ik zitten al sowieso vast aan het idee van de geestelijke evaluatie.
En ze is er ook voor U, want U kan niet ontglippen aan het Feynman fenomeen!

 
 • A is zowel A als niet-A of
 • Ieder ding is zowel A als niet A of
 • Ieder ding is alles
 Ofwel dat zwerven buiten de fysische wereld,
je kan het als een nadeel zien. Hoe ga jij nu je leven inrichten?
Wat ga je doen met je grote – en geheime voordeel,
wat je "als wetenschapper hebt opgesteld" en zegt te weten.
Bijvoorbeeld dat falende genetische verklaring's model?
Of met de overeenkomstige handicap van andere mensen,
die wel zo'n belachelijk geweten in zich dragen,
met een zekere geestelijke evaluatie van elke daad?
Die wel dicht bij het echte leven staan,
en hun geweten de rol laten spelen,
die hen steeds weer tot het leven wekt?
Gaat U ook met de psychopaten meespelen?
 Alsof uw geweten thuis in een koelbox is blijven liggen,
als een afzonderlijk hersen onderdeel?


Tegen elkaar oplopen of te hoop lopen is geen optie,
oorlogen zijn op geen enkele manier een optie!
In de natuur als universeel geheel,
heeft het slechts de seksuele dimorfie gebracht,
maar de dwazen hebben er nog steeds de meest dwaze theorie over.
Doch, ..." I....a universe of atoms, an atom in the universe" ,
We kunnen het wetenschappelijk slechts over de loutere uitbreiding hebben!
Alle theorie is daarmee foutief en onbewijsbaar!
Darwin wilde geen verklaring voor de seksuele dimorfie geven, .....
Had hij hem soms niet gezien?
Het is foutief het publiek te misleiden,
en het getuigt van arrogantie dat te blijven doen!

De woorden “fons vitae” en “fons mortis” stonden nooit in enige theorie,
Dus ze mogen nooit van enige professor waar zijn.
Doch het mag ook hier symbool voor de eigenlijke betekenis van de geneeskunde zijn:.....
Want Ja, hun insigne schreeuwt het uit,
Afbeeldingsresultaat voor driewerf van het geluk vrijmetselarij
Makkestakje wildgeraas, welke professor is er Nu zo dwaas?
Het is het flikker vriendje van Robbert Dijkgraaf!
Wilde die gek zijn insigne aan iedereen meegeven? Rot op GALA flikker!
En neem de rest van dat debiele onzijdige flikker volk mee.
Wij kunnen de aanklacht tegen deze wetenschap niet langer onder ons houden.

 Ook het verleden had ons al geleerd, dat er steeds weer wetenschappen zijn,
die hun opkomst alleen te danken hadden aan het feit,
dat er een geleerde was die zwichtte voor zijn behoefte aan eigen gedachten,
terwijl er uit de aard van de dingen zelf,
in het geheel geen noodzaak is voor een dergelijke wetenschap,
met een dergelijk krankzinnig insigne,
omdat de betekenis van funderingen waarop de waarheid van onze kennis berust er niet bestaat.
En ze zodoende niet tot een systematische ordening kunnen leiden.
De wetenschap is zo een theorie fanfare van Gekken.

De richting van de fundering van wetenschap kan niet eenvoudig omgekeerd worden,
dat is werkelijk waanzin, en falsificatie. 
Zo begint er zich ongemerkt een verandering in het gemoedsleven te voltrekken.
Ik houd de verandering in het zedelijke bewustzijn,
dat aldus plaatsvindt, voor een ongeluk.
Daar er cognitief heel gewoon gesteld kan worden;...
dat hogere cognitieve processen alleen in wetenschappelijk laboratoria,
bestudeerd kunnen worden als ze volgens Selz' ideeën anticiperen op enige voorname concepten,
uit de moderne cognitieve psychologie, zoals:
 
 • De eenheid van gedachten is gedirigeerde associatie.
 • Begrip van problemen vereist de vorming van structuur
 • Probleem-oplossen bevat het testen van condities
 • In feiten liggen hier de enige mogelijkheden,
 • om het geheel van de wetten, Functies, en structuren binnen ons DNA,
 • die de volledige bewuste cognitieve structuur overheersen,
 • het genius, te ontwikkelen.
 • Zij worden Paramita genoemd.
 • Wat ons gepermitteerd wordt, zal ons beschermen! 
 • Uiteraard betekent dit dat ; ........
a; om het ethisch noodzakelijke te benoemen,
het genius tot leven moet worden gebracht,
en b; ...de oplossingen, het gene wat mooi, juist en praktisch werkelijk benoemd.
En het met de popperiaanse  razzia's van de krankzinnige wetenschapper,
toch afgelopen moet zijn.
Anders wordt intellect gestimuleerd en de sentimentaliteit,
daar waar we ons aan de grenzen van de wereld bevinden iets verachtelijks.
En dat dankzij de krankzinnige wetenschap en de krankzinnige politiek,
Dank U debielen! Dijkgraaf Rot op, het gekkenhuis in.

 
Terwijl bij het onderricht in geschiedenis, talen, kunst en sociale wetenschappen,
het ethische onscheidbaar met het onderwerp verbonden blijft,
wordt het onderwerp der natuurwetenschappen voorgesteld,
als in zichzelf niet ethisch.
Hoe kan de wereld het ethisch noodzakelijke kenbaar gemaakt worden,
door een stel krankzinnigen? Weet U het?
Het gevolg is, dat de student het ethische, in plaats van in het onderwerp,
waarneemt in de persoon van de docent,.......
of wel in de verhoudingen aan de universiteit of, nog verder weg, in de politiek.
De maatschappij waar mensen demoniseren, faalt altijd.
Dit is nog een zacht uitgedrukte regel, want het optreden van ;.....
De
protagonist is een van de kernbegrippen in Psychodrama,.....
van alle dag........Ja, de Wereld draait wel door........
maar ze wordt één en al drama...........

Zo ontstaat er een scheiding tussen de zedelijke wereld en de wereld van het concrete',
 De zo bedoelde objectieve wereld, ze is volgens de waan niet langer natuur,
 Wetenschappelijk ervaart hij de natuur als een niet-zedelijke wereld; ....
Onjuist maar het drama is, dat.........
Het kan licht gebeuren dat hij de gehele wereld verder wel als enkel natuur gaat zien.
Interessant zijn alle gevallen van wat in het studentenjargon "omzwaaien" heet.
Het veel voorkomende overgaan van theologie naar medicijnen vertoont vaak overeenkomst,
met de leuze van door velen nog steeds,
als karakteristiek beschouwde Franse revolutie van 1789:..................
het is beter zijn krachten in te spannen voor vrijheid, gelijkheid en broederschap,
dan de hardvochtige macht van de kerk of de krankzinnige wetenschapper te dienen.
Uit dit overgeleverde misverstand leren wij alleen het volgende: ....de illusie,
dat het beroep een soort van bevrijding zal brengen van een "voorheen belemmerde" vrijheid.

Want ook de krankzinnige wetenschap zal ons met zijn waan blijven belemmeren!
En ook de krankzinnige politiek zal in haar wanen blijven volgen.
Volledig krankzinnig zullen ze beiden ten ondergaan,
 

Afbeeldingsresultaat voor Robbert Dijkgraaf

Het gala voor de gala gek,
Robbert Dijkgraaf en de politicus Rutten
debiel en debiel
rot op,..... jullie zijn misdadig en ziekelijk te gelijk
Donder deze gekken in de diepste kerker! Ik zou geen betere inrichting voor ze weten........
Dat iedere geborene in een gedwongenheid van politiek en wetenschap terecht moet
komen, is larie. En heel de politieke groep heeft een ziekelijke krankzinnige voorkeur.....
die we gewoon de eigen ziekelijkheid kunnen noemen.
En de wetenschappelijke literatuur ziet een te eenzijdige politieke oriëntatie ...
De antwoorden moeten op de politiek worden gericht en zijn bewust moreel beladen.
Heren zo verkracht je de mens, debielen ga je zelf verkrachten,
De Bijlmeer-bajes is goed voor jullie, en jullie soort!
 
Let wel, de schepping zal zijn voortgang hebben,
er is genoeg gepraat laten we alsnog wat gaan doen, ..........
om deze kosmos leefbaar te maken.
Alles is Eenmalig, Erwin Schrödinger ......zij het zo
De wereld wordt maar eenmaal gegeven.
Niets wordt weergegeven. Het oorspronkelijke en de weergave zijn identiek.
De wereld uitgestrekt in tijd en ruimte is alleen maar onze voorstelling.
Deze ervaring geeft ons niet de geringste aanwijzing over zijn wezen,
wat het ook zij behalve dat.
Noch de carrière of noch de intelligentie maken de mens,
het is dat welwillende gehoor voor deze waarheid dat de Mens maakt!
Waar een revolutie of reformatie nodig is, zal de mens hem krijgen.

De oplossing moet zowel actualiteit als realiteit bezitten.
Dat levert een scherp afgebakende subject-object relatie op.
Dit wordt bevestigd door Ger Vertogen.

De natuurwetenschap berust nog steeds op een drietal aannames,
dat wil zeggen op drie onbewezen stellingen die geloofwaardig gedacht worden.
Zekerheid omtrent de juistheid van deze aannames is niet te verkrijgen.
Het enig mogelijke is er ervaring mee op te doen, geen gewone.......
een ervaring die vertrouwen wekt.
Anders gezegd; .... Natuurwetenschap is ten diepste gegrond op een niet weten.
 

De eerste aanname betreft; .....
de relatie tussen de waarnemer, het subject, en wat deze waarneemt, het object.
De natuurwetenschap gaat ervan uit dat het subject, de waarnemer,
scherp te onderscheiden is van het object,
Van dat wat waargenomen wordt. Anders gezegd:......
het bestaan van een scherp afgebakende subject-object relatie is wezenlijk,
voor een natuurwetenschappelijke theorie.

De tweede aanname is; ....
 de geldigheid van de causaliteit`s-wet, de wet van oorzaak en gevolg.
Een natuurwetenschappelijke theorie beoogt het gedrag van een object te beschrijven,
als het gevolg van allerlei oorzaken.
Ofwel de diverse waarnemingen moeten,
in een samenhangend verhaal van oorzaak en gevolg worden samengevat.
Die causaliteit`s-wet is echter alleen zinvol;......
als oorzaak en gevolg afzonderlijk proefondervindelijk ofwel empirisch te onderzoeken zijn.

De derde aanname is;...
dat het gedrag van een totaliteit valt terug te voeren op haar samenstellende bestanddelen.
Deze aanname staat bekend als het reductionisme.
Probleem is echter wat zijn de samenstellende bestanddelen.
Die problematiek leidt tot een tegenstrijdigheid in het eigen voorstellingsvermogen,
zoals Kant al opmerkte en omdat dus..........
Enerzijds is het moeilijk voorstelbaar dat steeds verder gereduceerd kan worden,
anderzijds is het net zo moeilijk voorstelbaar dat de reductie uiteindelijk ophoudt.
Kortom een scherp afgebakende subject-object relatie,
de causaliteit`s-wet en het reductionisme zijn wezenlijk voor de natuurwetenschap.

Aldus :
DE GRENZEN VAN DE WETENSCHAP:
WAARTOE ZIJN WIJ OP AARDE?
Ger Vertogen
Emeritus hoogleraar theoretische natuurkunde Radboud Universiteit Nijmegen

Uiteraard zit er niets anders op als zelf alle informatie op te vissen uit de media vijver,
maar waar is die hele anaforische relatie dan,
van die kneuzen die met hun syntactische spelletje bezig zijn?
ANTWOORD; .......... NERGENS
, ....
maar zo heeft U in ieder geval een idee hoe strak de anaforische relatie,
om de waarheid heen zit, telkens weer!
Het weten bevat geen enkel enkelvoudig cache-bestand!
Toch is het wiel al uitgevonden,
de universele structuren in de mens zijn in hoge mate ontwikkeld,
weten dient een hoger cognitief doel.
Ons bevrijden van het cognitieve conflict, onze ziele strijd.
Dit om ons vrij en spiritueel in het leven bewegen.
Zo zeer zelfs dat we het "al-gebeuren" al kunnen evalueren, als dat nodig is!
Daar hebben we krankzinnige wetenschap al helemaal niet voor nodig!
Geef Robbert Dijkgraaf nu alvast maar een schop onder zijn kont!
En ook Otto Selz heeft het allang besproken, Selz gaat er van uit dat;....
*De voorstellingen en denkprocessen door de ziel gestuurd worden,
*De ziel geen bewustwording`s-ervaring heeft,
zonder intellectuele en motorische interactie.

Ik kan de krankzinnige wetenschap om de oren slaan met duizenden bewijzen,
dat ze diep en diep ziek is, .....daar ze geen enkele mentaliteit noch ziel heeft.
Daar zelfs de totale ethiek ontbreekt.
Dijkgraaf rot op, voordat je jezelf de volgende prijs aanmeet,
en neem je opvolger maar gelijk mee!
Eén prijs voor een beginnende idioot is al genoeg!
Algemeen weten moet volgens de ervaring worden geactualiseerd, niet volgens de prijs van de theorie!
Gek/debiel lever al die prijzen is in, en rot op!
Sluit niets uit van wat uit onze cultuur voort komt, maar maak juist structuren zichtbaar,
dat was de enige opdracht die had! Je resultaten waren nul komma nul!
De voorbeelden van cognitieve conflicten die samenhangen met mis of pre-concepten
over de ons omringende natuurverschijnselen zijn er gigantisch veel.
Ik heb ze door de theorie larie nog geen dag zien verminderen,
er word nooit aan de anaforische relatie gedacht!
Het abstracte denken is pas mogelijk als; ....... 
je weet welke informatie of welke aspecten niet ESSENTIEEL zijn!
De huidige wetenschap valt maar over één enkel ding,
ze heeft geen besef van de anaforische relatie.
 Ze levert noch actualiteit noch realiteit!
Er is maar één weg om tot de juiste abstractie te komen, ........
je zal moeten LEREN WAT NIET ESSENTIEEL is.
Het is noodzaak om dat cognitief te onderbouwen! Sinds Spinoza weten we dat al!

De hogere cognitieve functie,
en daarmee de goede anaforische relatie tussen actualiteit en realiteit is kenmerkend,
voor het essentieel denken. Daarmee is ze; ....
* Potentieel oneindig
* Onverzadigbaar
* De mens kan dingen kennen op zichzelf (bijvoorbeeld H2O = water)
* Kennis is immaterieel
* De kennis heeft altijd een band met de zintuiglijke kennis, je ziet iets,
je stelt je er iets bij voor.
Wat zowel op een bepaalde actualiteit als realiteit berust,
in de werkelijkheid kan het nooit anders zijn dan; ....
 dat de coreferentie ofwel natuurlijke- referentie en de accentuering,
nauw met elkaar verbonden zijn.
Ik heb besloten deze verbinding rechtstreeks in de taal te brengen.
We hebben geen hoogleraar nodig, die krankzinnig is!
Ik wil tot voorbij de uitersten van de bekende wereld komen...............
 

Het is de enige manier, waarop Gods Schepping,
Niet stil valt........we zitten daar aan vast!
Zo zijn we slechts goed op de schepping gericht ..........
Het zal met deze kennis die wij hebben bewaard,
dat we weer zullen terugkeren naar "harmonie" met de natuur,
Moeder Aarde en de mensheid.
Het zal met deze kennis,
dat U "Onze sleutel tot onze overleving" zult vinden.

 

De rol van de verlosser houdt in dat hij ons onzinnige vragen niet alleen toestaat,
maar ze ook regelrecht uitlokt. En daar moeten we volgens Feynman van leren!
Er is geen leren zonder twijfel!
En zo is de rol van de verlosser enkel te begrijpen,
buiten de mens ligt de grens die de onzin scheidt van het zinvolle gebruik van zinnen,
en zinvol is de rede en de liefde!
Buiten dat ; ....wanneer iemand zegt: ‘Ik heb pijn’, dan is het onzin hem te vragen,
‘Twijfel je er toch niet aan of jij deze pijn hebt of een ander?’

Maar aan iemand die gekomen is om het lijden van allen op zich te nemen,
kun je zo’n absurde vraag natuurlijk wèl stellen.
En zo wordt ook beweerd door alleen die meegaan in de pathetiek!
Wat doen tegen de goddeloze verlossers,
weer een revolutie, zoals de Franse van 1789 ????????
Doch met evenveel recht zouden we haar aan de schizofreen kunnen stellen,
die denkt dat hij Jezus Christus is.
In elke situatie zou de schizofreen kunnen zeggen,
en vaak genoeg doet hij dat ook  – : ‘Ik is een ander.’
Waarbij zijn oorspronkelijk Ik niet alleen verkommerd, verzwakt en ingesneeuwd is,
maar ook als het ware fungeert als lege plek, als variabele,
die met de meest uiteenlopende inhouden gevuld kan worden,
of het nu ‘Napoleon’ is, of ‘Christus’, een dier, een bom of de ondergang van de wereld.
Dit is allemaal materiaal,
waarvan ook wij ons zouden kunnen bedienen
en bedienen in ons systeem van evidenties.
De krankzinnige wetenschapper, (Dijkgraaf) doet dat ook........

Maar het wordt ons als het ware meegedeeld van de overzijde van de grens,
die de onzin scheidt van het zinvolle gebruik van zinnen.
De verlosser maakt slechts dingen in ons los,
zodat we er van leren, en ons gedrag verbeteren!
Want vervelend genoeg voor de dwazen van deze wereld is het zo,
dat ik en ieder ander de wereld moet denken als een begrensd geheel,
wanneer ik haar een zin wil toekennen.
Het besef van contingentie is; .... 
dat alles is zoals het is en zo gebeurt alles zoals het gebeurt.
Een zin postuleren kan ik alleen volgens de goddelijke wet, in rede en liefde,  
zodat de gedachte wereld begrenst is!
De poging hem zo uit te willen drukken, in een formele taal, 
Ze kan echter onzinnig zijn, ik ben geen God maar mens!
Geboren op de datum 8-1-1949 ...... en bovendien weet ik dat onze wetten zijn bedacht!

De krankzinni­ge kan helemaal niet dat punt bereiken,
waarin hij juist de zinloosheid in de zin van de existentialistische metafysica ervaart.
Al het "wetenschappelijk onderzoek" is zelfs vergeefs!
Je geloofd het of niet, ...........
maar slechts in het ambivalente handelen kom je de waarheid tegen!
Dus het te­gendeel is voor de krankzinnige waar;.......
Hier vergeet de krankzinnig maar even de overwinning van den twijfel,
Wijsbegeerte is de kunst van het vrije denken,
Zo vertelde Cartesius ons al.
Ze ligt niet in de voorliefde voor ontkenningen,
Noch in de afwezigheid strengen methode, ........

Ook voor meneer Robbert Dijkgraaf........ 
hij begrijpt niet dat alles wat gebeurt en wat is zoals het is, uit zichzelf begrepen wordt.
Pathos red U niet, nooit!
Het ‘betekenissysteem en de logica van de samenle­ving,
is van een volkomen andere golflengte!
Ze maken op enig moment hun eigen vreselijke ontkenning mee,
ze
denken dan niet langer dat de drogbeelden werkelijker zijn dan de realiteit!
Ze ervaren op dat moment actief wat ze zichzelf hebben aangedaan!

 

Op enig moment borrelt de realiteit in hem op!

De openbaring, zo mag je dat noemen als de realiteit in je naar boven komt!
Ofwel, in het logische denken benoem je deze ervaring als de Aha-erlebnis.

Op enig moment komt de mens los van de pathetiek, en ziet hij de wereld weer reëel,
en omdat dit om een leren gaat,
kan dit zowel op een positieve als een negatieve manier!
De huidige mens blijkt nog steeds hardleers, ....
al meer als 350 Jaar, maar eigenlijk al meer als 4000 Jaar.......
de woestijnvader, die ik was en nog steeds ben, wist dit al. 

 


Wanneer een Bewys de gedaante van Waarheid met zich brengt
en evenwel ons doet dwaalen, is 't een Drogreden.
Zo is het dat we het autisme van het schizofrene kunnen onderscheiden.
Ik kan dat al heel mijn leven.........
Ik werk al heel mijn leven aan de grens van de kenbare wereld,

Isaac Watts, 1757. Hij had deze nuchtere verklaring,
Hier kwam ik deze verklaring weer tegen....... 
Ik weet dat ze voor 100% juist is, Isaac Watts heeft het al bewezen!
Onder de Plain-Indian is het ook bekend,
Nog steeds bekend, moet ik zeggen...........

Het zijn de drogredenen waarbij er een fout in de logica van de redenering zit.
Het zijn foutieve deductieve redeneringen, ze zijn zo gemaakt kijkt U maar: ......
Hoe meer paren-tegenstellingen er op de wereld zijn,
hoe groter de deductieve druk op de mens wordt! 
Kijkt U maar naar het proces!
Zo is de wijsbegeerte het vrije denken wat uit zichzelf: .......
de wereld wil begrijpen.
Natuur, geschiedenis, samenleving en mens uit de Idee verstaan.
En ze is daar dus " The Knowledge, so that I may have kindness for ALL",
Wat iedere Plains-Indian verstaat..............

 

Henri Wijnmalen, Het geneste proces <=>, Leo van den Haak
  2       2       2       2       2       2       2   De Twijfel
4   6   6   8   8   10   10   12   12   14   14   16   16   18  Toename';..
van de twijfel
1   5   5   11   11   19   19   29   29   41   41   55   55   71  Deductieve druk
door de toename
'' van de inductie,
van de  paren"
deze is weg te nemen.
door:...aan de zich,
openbarende Kosmos
mee te werken!
  1       2       3       4       5       6       7    Áantal vertwijfelingen,
Hier is het dus;...
waar de mens faalt,
in zijn deductie.

Zonder dit proces is er geen Compilatie of Computer compilatie te maken.
Iedere File buiten dit proces is een leugen. De openbaring zorgt voor de mens,
Dat is haar bruikbare compilatie! Door de twijfel kan, .........naar Kant,
de synthese alleen maar naast het tegengestelde staan, nooit er boven.
Dat is ook de werkelijkheid met files bij Computer compilatie,
Het krankzinnige en gevaarlijke ligt om de hoek, helaas .....
Iedere compilatie laat dat probleem zien, helaas .......

We kunnen het weten niet scherp uittekenen,
als we alles slechts op tekenen uit ONS Leven.
Wat voor muren bouwen we om ons heen?
Alles loopt stuk op Ons materialisme en idealisme.
Zo wordt en heeft leven iets fataals!
Iets wat verder nergens anders meer bij behoort.

De enige categorie die tot ons denken behoort is ONS leven,
dat is de illusie en het egoïsme van het westerse denken.
Al het andere denken mag niet meer op en over tafel komen.
Niets van het verdere gebeuren mag er worden gezien,
wat of wie is er gisteren begraven, wat of wie er vandaag geboren,
wat kunnen we morgen nog in blijheid ontvangen?
Is het een wonder dat het ijskoude niets bezit van ons neemt.
Zou hier nog wat van positivisme uit voort komen?
Heeft de moderniteit niets meer te bespreken,
over de oorspronkelijke verbondenheid van leven en dood?
Hoe moeten we nu de verwondering uitdrukken,
bij geboorte, leven en dood,
het mag niet eens meer ter tafel komen!
Kijkt U wel eens naar buiten,
beleeft u het vergezicht en sterrenhemel,
de horizon of hemel wel eens?
Heeft het allemaal niets van een organisme,
waar zo ongeveer alles bij elkaar behoort?
Doet de wetenschap nooit de concessies,
aan deze gnostische voorstellingen,
is ze niet bang dat ze volkomen vast loopt,
op HAAR materialisme en idealisme?
Heeft de wetenschap niet de gedachten,
we zijn een fakewereld aan het creëren,
is het daarom geen het wonder ;......
dat er niemand anders bij ons aan tafel komt?
Een normaal mens denkt zo ongeveer van,
laten wij gedenken dat wij nietige schepselen zijn,
ooit zwemmend in de kloten van onze vaders
en nu dwalend in deze onbestemde ruimte.
We zijn nu nog springlevend, straks zijn we dood.

Je kan wel denken dat:.....
Het omkeerbare een bijzonder geval is,
in een wereld die onomkeerbaar is.
maar ik denk zelf dat zo`n bijzondere geval zelfs niet aanwezig is!
De ordeningen verlopen automatisch!
De schizofrene waan van de krankzinnige wetenschap, 
ZE IS AANGETOOND.................leuk he, HOOG-debiel.......

      Zie ook ; http://Autisme en de grenzen van de bekende wereld  

De woorden “fons vitae” en “fons mortis” stonden nooit in enige theorie,
Dus ze mogen nooit van enige professor waar zijn.
Doch het mag ook hier symbool voor de eigenlijke betekenis van de geneeskunde zijn:.....
Want Ja, hun insigne schreeuwt het uit,
Afbeeldingsresultaat voor driewerf van het geluk vrijmetselarij

Makkestakje wildgeraas, welke professor is er Nu zo dwaas?
Het is het flikker vriendje van Robbert Dijkgraaf!
Wilde die gek zijn insigne aan iedereen meegeven? Rot op GALA flikker!
En neem de rest van dat debiele onzijdige flikker volk mee.
Wij kunnen de aanklacht tegen deze wetenschap niet langer onder ons houden.

 
DEZE AANKLACHT IS BEWEZEN

Nardocus Filosofus 

..............................................................................